Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Komission päätös , tehty 9 päivänä marraskuuta 2007 , kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357) (2007/756/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — FI — 01.01.2014 — 003.003


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2007,

kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)

(2007/756/EY)

(EUVL L 305 23.11.2007, s. 30)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2011,

  L 43

33

17.2.2011

►M2

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012,

  L 345

1

15.12.2012

►M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 101, 4.4.2014, s.  15 (2012/757/EU,)
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2007,

kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)

(2007/756/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ( 1 ) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY ( 2 ) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Myöntäessään luvan liikkuvan kaluston käyttöönottoon jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokaiselle yksittäiselle kulkuneuvolle annetaan tunnistekoodi. Tämän jälkeen koodi olisi merkittävä kansalliseen rekisteriin (national vehicle register, jäljempänä ’NVR’). Toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien valtuutetuilla edustajilla on oltava pääsy rekisteriin. Yksittäisissä kansallisissa rekistereissä olevien tietojen olisi oltava sisällöltään ja muodoltaan yhdenmukaiset. Rekisterien on sen vuoksi perustuttava yhteisiin teknisiin ja toiminnallisiin eritelmiin.

(2)

NVR:ää koskevat yhteiset eritelmät hyväksytään Euroopan rautatieviraston (jäljempänä ’virasto’) tekemän eritelmäehdotuksen pohjalta. Eritelmäehdotuksissa on määriteltävä erityisesti seuraavat asiat: sisältö, toiminnallinen ja tekninen rakenne, tietomuoto sekä toimintatavat mukaan luettuna tietojen tallentamista ja käyttöä koskevat säännöt.

(3)

Tämä päätös on laadittu 28 päivänä heinäkuuta 2006 annetun viraston suosituksen ERA/REC/INT/01-2006 pohjalta.

Kunkin jäsenvaltion NVR:ään olisi rekisteröitävä kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa luvan saaneet kulkuneuvot. Tavaravaunut ja matkustajavaunut olisi kuitenkin rekisteröitävä vain sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa.

(4)

Kulkuneuvojen rekisteröintiin, rekisteröinnin vahvistamiseen, rekisteröinnin (rekisteröintien) muuttamiseen ja muutoksen (muutosten) vahvistamiseen olisi käytettävä vakiomuotoista lomaketta.

(5)

Kunkin jäsenvaltion olisi perustettava tietokonepohjainen NVR. Kaikki NVR:t olisi yhdistettävä viraston hallinnoimaan keskitettyyn virtuaaliseen rekisteriin (Virtual Vehicle Register, jäljempänä ’VVR’), jotta voitaisiin perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 ( 3 ) 19 artiklassa säädetty yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri. VVR:ssä olisi mahdollistettava pääsy kaikkiin NVR:iin saman portaalin kautta ja tietojenvaihto kansallisten NVR:ien välillä. Teknisistä syistä NVR:ien ja VVR:n välistä yhteyttä ei kuitenkaan voida järjestää välittömästi. Jäsenvaltiot yhdistävät NVR:nsä keskitettyyn VVR:ään vasta sitten, kun VVR:n tehokas toiminta on osoitettu viraston toteuttaman pilottihankkeen avulla.

(6)

Direktiivin 2001/16/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun sääntelykomitean pöytäkirjassa n:o 40 olevan 8 kohdan mukaisesti kaikki olemassa olevat kulkuneuvot on rekisteröitävä sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne oli rekisteröity aikaisemmin. Tietoja siirrettäessä olisi otettava huomioon asianmukainen siirtymäkausi ja tietojen saatavuus.

(7)

Direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteriä pitää rautatiealan yrityksestä riippumaton elin, joka myös pitää sen ajan tasalla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille elin, jonka se on nimittänyt tähän tarkoitukseen, muun muassa näiden elinten välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi.

(8)

On maita, joissa rautatieverkoston raideleveys on tavallista suurempi, 1 520 mm, ja niissä käytetään Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) maissa yleisesti käytössä olevaa vaunustoa. Sen vuoksi on perustettu yhteinen rekisteröintijärjestelmä, jolla on tärkeä osa tämän 1 520 mm:n rautatieverkon yhteentoimivuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Tämä erityistilanne olisi otettava huomioon ja olisi laadittava erityissääntöjä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sellaisten samaa kulkuneuvoa koskevien velvoitteiden osalta, joita sovelletaan sekä EU-maissa että IVY-maissa.

(9)

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) liitteessä P säädettyjä kulkuneuvojen numerointijärjestelmään liittyviä sääntöjä sovelletaan rekisteröitäessä kulkuneuvoja NVR:ään. Virasto laatii oppaan näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista varten.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Hyväksytään kansallista rekisteriä koskevat direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 5 kohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 5 kohdan mukaiset liitteessä määritellyt yhteiset eritelmät.

▼M2

1 a artikla

Tämän päätöksen liitteessä olevaa lisäystä 6 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

▼B

2 artikla

Kun jäsenvaltiot rekisteröivät kulkuneuvoja tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, niiden on käytettävä liitteessä määriteltyjä yhteisiä eritelmiä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä olemassa olevat kulkuneuvot liitteessä olevassa 4 jaksossa säädetyllä tavalla.

4 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimitettävä kansallinen elin, joka vastaa kansallisen rekisterin pitämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Tämä elin voi olla kyseisen jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen (National Safety Authority, jäljempänä ”NSA”). Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden elinten välinen yhteistyö ja keskinäinen tietojenvaihto, jotta tietojen muuttumisesta tiedotetaan hyvissä ajoin.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti nimitetty elin komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5 artikla

1.  Liikkuva kalusto, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa Latviassa, Liettuassa tai Virossa ja on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan unionin ulkopuolella osana 1 520 mm:n rautatiejärjestelmän vaunustoa, on rekisteröitävä sekä NVR:ään että Itsenäisten valtioiden yhteisön rautatiekuljetushallinnon tietokantaan. Tässä tapauksessa voidaan käyttää 8-numeroista numerointijärjestelmää liitteessä määritellyn numerointijärjestelmän sijasta.

2.  Liikkuvaa kalustoa, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa kolmannessa maassa ja jota aiotaan käyttää Euroopan unionissa osana 1 520 mm:n rautatiejärjestelmän vaunustoa, ei rekisteröidä NVR:ään. Direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti 14 artiklan 5 kohdan c, d ja e alakohdassa lueteltujen tietojen on kuitenkin oltava saatavissa IVY:n rautatiekuljetushallinnon tietokannasta.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M1
LIITE

1.   TIEDOT

Kansallisen rekisterin (national vehicle register, jäljempänä ”NVR”) tietomuoto on seuraava:

Kohtien numerointi vastaa lisäyksessä 4 ehdotetun vakiomuotoisen rekisteröintilomakkeen numerointia.

Taulukkoon voidaan lisätä kenttä (kenttiä) huomautuksia varten, muun muassa tutkittavien kulkuneuvojen tunnistaminen (katso 3.4 jakso).1.

►M2  Lisäyksessä 6 määritelty numerotunniste ◄

Pakollinen

Sisältö

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n (jäljempänä ”OPE YTE”) liitteessä P määritelty numeerinen tunnistekoodi (1)

 

Muoto

1.1  Numero

12-numeroinen

1.2  Edellinen numero (tarvittaessa, uudelleen numeroitavan kulkuneuvon osalta)

 

2.

Jäsenvaltio ja NSA

Pakollinen

Sisältö

Se jäsenvaltio, jossa kulkuneuvo on rekisteröity, ja NSA, joka on antanut kulkuneuvolle käyttöönottoluvan

 

Muoto

2.1   ►M2  Lisäyksen 6 osassa 4 määritelty jäsenvaltion tunnus ◄

2-numeroinen

2.2  NSA:n nimi

Teksti

3.

Valmistusvuosi

Pakollinen

Sisältö

Vuosi, jona kulkuneuvo lähti tehtaalta

 

Muoto

3.  Valmistusvuosi

VVVV

4.

EY-viite

Pakollinen (jos sellainen on)

Sisältö

Viitetiedot EY-tarkastusvakuutuksesta ja sen antajasta (hakijasta)

 

Muoto

4.1  Vakuutuksen päiväys

Päiväys

4.2  EY-viite

Teksti

4.3  Vakuutuksen antajan (hakijan) nimi

Teksti

4.4  Yritysrekisterinumero

Teksti

4.5  Organisaation osoite, kadunnimi ja numero

Teksti

4.6  Kaupunki

Teksti

4.7  Maakoodi

ISO (ks. lisäys 2)

4.8  Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

5.

Viitetieto hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (ERATV)

Pakollinen (2)

Sisältö

Viitetieto, jonka perusteella asianmukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa ERATV-rekisteristä (3). Tämä viitetieto on pakollinen, jos tyyppi on määritelty ERATV-rekisterissä

 

Muoto

5.  Viitetieto, jonka perusteella asianmukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa ERATV-rekisteristä

Aakkosnumeeriset koodit

5 a

Sarja

Vapaaehtoinen

Sisältö

Sarjan tunniste, jos kulkuneuvo on osa sarjaa

 

5b  Sarja

Teksti

6.

Rajoitukset

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset

 

Muoto

6.1  Koodatut rajoitukset

(ks. lisäys 1)

Koodi

6.2  Koodaamattomat rajoitukset

Teksti

7.

Omistaja

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon omistajan yksilöinti

 

Muoto

7.1  Organisaation nimi

Teksti

7.2  Yritysrekisterinumero

Teksti

7.3  Organisaation osoite, kadunnimi ja numero

Teksti

7.4  Kaupunki

Teksti

7.5  Maakoodi

ISO (ks. lisäys 2)

7.6  Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

8.

Haltija

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon haltijan yksilöinti

 

Muoto

8.1  Organisaation nimi

Teksti

8.2  Yritysrekisterinumero

Teksti

8.3  Organisaation osoite, kadunnimi ja numero

Teksti

8.4  Kaupunki

Teksti

8.5  Maakoodi

ISO (ks. lisäys 2)

8.6  Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

8.7  VKM (jos sellainen on)

Aakkosnumeerinen koodi

9.

Huollosta vastaava elin

Pakollinen

Sisältö

Viitetieto huollosta vastaavasta elimestä

 

Muoto

9.1  Huollosta vastaava elin

Teksti

9.2  Yritysrekisterinumero

Teksti

9.3  Huoltoelimen osoite, kadunnimi ja numero

Teksti

9.4  Kaupunki

Teksti

9.5  Maakoodi

ISO

9.6  Postinumero

Aakkosnumeerinen koodi

9.7  Sähköpostiosoite

Sähköposti

10.

Rekisteröinnin peruutus

Pakollinen soveltuvin osin

Sisältö

Virallisen romuttamisen ja/tai muun hävittämisjärjestelyn päiväys ja peruutustavan koodi

 

Muoto

10.1  Hävittämistapa

(ks. lisäys 3)

2-numeroinen

10.2  Peruutuspäivä

Päiväys

11.

Jäsenvaltiot, joissa kulkuneuvo on saanut luvan

Pakollinen

Sisältö

Luettelo jäsenvaltioista, joissa kulkuneuvolla on lupa

 

Muoto

11.   ►M2  Lisäyksen 6 osassa 4 määritelty jäsenvaltion tunnus ◄

Luettelo

12.

Lupanumero

Pakollinen

Sisältö

NSA:n antama yhdenmukaistetun luvan numero

 

Muoto

12.  Lupanumero

Olemassa oleville kulkuneuvoille: teksti

Uusille kulkuneuvoille: EIN:ään perustuva aakkosnumeerinen koodi, ks. lisäys 2.

13.

Käyttöönottolupa

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon käyttöönottoluvan päiväys (4) ja sen voimassaoloaika

 

Muoto

13.1  Luvan päiväys

Päiväys (VVVVKKPP)

13.2  Luvan voimassaolo päättyy (jos määritelty)

Päiväys (VVVVKKPP)

13.3  Luvan keskeyttäminen

Kyllä/ei

(1)   Ei käytössä.

(2)   Direktiivin 2008/57/EY 26 artiklan mukaisesti luvan saaneille kulkuneuvotyypeille.

(3)   Direktiivin 2008/57/EY 34 artiklassa tarkoitettu rekisteri.

(4)   Lupa annettu direktiivin 2008/57/EY V luvun mukaisesti tai lupa annettu sellaisen lupamenettelyn mukaisesti, joka oli olemassa ennen direktiivin 2008/57/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.   RAKENNE

2.1    Yhteydet muihin rekistereihin

EU:n uusi sääntelyjärjestelmä johtaa monien eri rekisterien laatimiseen. Jäljempänä olevassa taulukossa on yhteenveto siitä, mitkä rekisterit ja tietokannat voidaan niiden laatimisen jälkeen yhdistää NVR:ään.Rekisteri tai tietokanta

Vastuussa oleva elin

Muut käyttöön oikeutetut elimet

NVR

(yhteentoimivuusdirektiivi)

Rekisteröintielin (RE) (1) /NSA

Muut NSA:t/RE/RU/IM/IB/RB/haltija/ omistaja/ERA/OTIF

ERATV

(yhteentoimivuusdirektiivi)

ERA

Yleisessä käytössä

RSRD

(TAF YTE & SEDP)

Haltija

RU/IM/NSA/ERA/haltija/työpajat

WIMO

(TAF YTE & SEDP)

Ei vielä päätetty

RU/IM/NSA/ERA/haltija/työpajat/ käyttäjä

Rautateiden liikkuvan kaluston rekisteri (2) (Kapkaupungin yleissopimus)

Rekisterinpitäjä

Yleisessä käytössä

OTIF-rekisteri

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Toimivaltaiset viranomaiset/RU/IM/IB/RB/haltija/ omistaja/ERA/OTIF turv.

(1)   Rekisteröintielin (”RE”) on kunkin jäsenvaltion direktiivin 2008/57/EY 33 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti nimeämä elin, joka pitää ja päivittää NVR:ää.

(2)   Kuten liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitetyssä, rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä Luxemburgissa 23 päivänä helmikuuta 2007 tehdyssä pöytäkirjassa edellytetään.

NVR:n toteuttamisessa ei voida odottaa siihen saakka, että kaikki rekisterit saataisiin valmiiksi. Sen vuoksi NVR on voitava yhdistää myöhemmin muiden rekisterien kanssa. NVR:ssä on sen vuoksi otettava huomioon seuraavat myöhemmin valmistuvia rekisterejä koskevat seikat:

 ERATV: NVR:ssä viitataan ERATV:hen antamalla viitetieto kulkuneuvotyyppiin. Avain näiden rekisterien yhdistämiseen toisiinsa on kohta 5.

 RSRD: tämä tietokanta sisältää NVR:n ”hallinnollisia” osatekijöitä. Yhdistäminen tehdään TAF YTE SEDP:ssä olevan eritelmän mukaisesti. SEDP:ssä tullaan ottamaan huomioon NVR-eritelmä.

 WIMO: tietokanta sisältää RSRD:n tietoja ja huoltotietoja. Sitä ei ole määrä yhdistää NVR:ään.

▼M2

 VKMR: ERA ja OTIF hallinnoivat yhdessä tätä rekisteriä (ERA EU:n osalta ja OTIF kaikkien niiden OTIF:n jäsenmaiden osalta, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita). Haltija kirjataan NVR:ään. Lisäyksessä 6 mainitaan muita kattavia keskitettyjä rekisterejä (kuten kalustoyksiköiden tyyppikoodit, yhteentoimivuuskoodit, maakoodit jne.), joita ”keskuselimen” olisi hallinnoitava ja jotka ovat tuloksena ERA:n ja OTIF:n yhteistyöstä.

▼M1

 Rautateiden liikkuvan kaluston rekisteri (Kapkaupungin yleissopimus / Luxemburgin pöytäkirja): tässä rekisterissä on liikuteltaviin laitteisiin liittyviä taloudellisia tietoja. Sitä ei ole vielä kehitetty. Yhdistäminen on mahdollista, koska UNIDROIT-rekisteriin tarvitaan kulkuneuvon numeroa ja omistajaa koskevia tietoja. Avain rekisterien yhdistämiseen on ensimmäinen kulkuneuvolle annettu EVN.

 OTIF-rekisterit: OTIF-rekisterejä kehitetään ottaen huomioon EU:n kulkuneuvorekisterit.

Koko järjestelmän rakenne ja NVR:n ja muiden rekisterien väliset kytkennät määritellään siten, että haettavat tiedot ovat tarvittaessa saatavissa rekisteristä.

2.2    Koko EU:n kattava NVR-rakenne

NVR-rekisterit aiotaan tehdä hajautettuna ratkaisuna. Tarkoituksena on toteuttaa hajautettujen tietojen hakukone käyttämällä yhteistä ohjelmistosovellusta, jonka avulla käyttäjät voivat saada tietoja kaikista jäsenvaltioissa olevista paikallisista rekistereistä (Local Registers, LR).

NVR-tiedot tallennetaan kansallisella tasolla, ja ne ovat käytettävissä verkkopohjaisen sovelluksen kautta (ja oman verkko-osoitteen) kautta.

Eurooppalainen keskitetty virtuaalinen rekisteri (European Centralized Virtual Vehicle Register, EC VVR) koostuu kahdesta osasta:

 virtuaalinen rekisteri (Virtual Vehicle Register (VVR)), joka on keskitetty hakukone ERA:ssa,

 kansallinen rekisteri (kansalliset rekisterit) (National Vehicle Register(s), NVR), jotka ovat LR:iä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat käyttää viraston kehittämiä kansallisia standardirekisterejä (sNVR:iä) tai kehittää omat, tämän eritelmän vaatimusten mukaiset sovelluksensa. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioiden on käytettävä viraston kehittämää käännöskonetta NVR:n viestintään VVR:n kanssa.

Kuva 1

EC VVR:n rakenne

image

Tämä rakenne perustuu kahteen toisiaan täydentävään osajärjestelmään, joiden avulla voidaan tehdä hakuja jäsenvaltioissa paikallisesti tallennettuihin tietoihin. Rakenteen avulla voidaan

 perustaa tietokoneistettuja rekisterejä kansallisella tasolla ja mahdollistaa ristiinhaut,

 korvata paperipohjaiset rekisterit tietokoneistetuilla. Tämän ansiosta jäsenvaltiot voivat hallinnoida ja jakaa tietoja muiden jäsenvaltioiden kanssa,

 toteuttaa NVR:ien ja VVR:n väliset yhteydet käyttämällä yhteisiä standardeja ja yhteistä terminologiaa.

Tämän rakenteen perusperiaatteet ovat seuraavat:

 kaikki NVR:t tulevat olemaan osa tietokonepohjaista verkkojärjestelmää,

 yhteiset tiedot ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla järjestelmään liittymisen jälkeen,

 VVR:n perustamisella vältetään tietojen päällekkäisiä rekisteröintejä ja niihin liittyviä mahdollisia virheitä,

 tiedot ovat ajantasaisia.

Rautatievirasto antaa rekisteröintielinten käyttöön seuraavat asennustiedostot ja asiakirjat sNVR:ien ja käännöskoneiden perustamista varten sekä niiden yhdistämiseksi keskitettyyn VVR:ään:

 Asennustiedostot:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files,

 Asiakirjat:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   TOIMINTATAPA

3.1    NVR:n käyttö

NVR:ää käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 luvan kirjaaminen,

 kulkuneuvoille annettujen EVN:ien kirjaaminen,

 tiettyyn kulkuneuvoon liittyvien Euroopan laajuisten suppeiden tietojen etsiminen,

 oikeudellisten näkökohtien, kuten velvoitteiden ja oikeudellisten tietojen seuranta,

 tietojen saaminen pääasiassa turvallisuuteen ja huoltoon liittyviä tarkastuksia varten,

 yhteyden saaminen omistajaan ja haltijaan,

 turvallisuusvaatimusten ristiintarkistus ennen turvallisuustodistuksen antamista,

 tietyn kulkuneuvon seuranta.

3.2    Hakemuslomakkeet

3.2.1    Rekisteröintihakemus

Hakemuslomakkeen malli on lisäyksessä 4.

Haettaessa kulkuneuvon rekisteröintiä napsautetaan ensin nimikettä ”Uusi rekisteröinti” vastaavaa ruutua. Sen jälkeen täytetään lomakkeen ensimmäiseen osaan kaikki tarpeelliset tiedot kohdasta 2 kohtaan 9 sekä kohta 11. Täytetty hakemus toimitetaan:

 sen jäsenvaltion rekisteröintielimelle, jossa rekisteröintiä haetaan,

 kolmannesta maasta tulevan kulkuneuvon osalta sen jäsenvaltion rekisteröintielimelle, jossa sitä on tarkoitus käyttää ensimmäiseksi.

3.2.2    Kulkuneuvon rekisteröinti ja eurooppalainen kulkuneuvonumero.

Ensirekisteröinnin yhteydessä eurooppalaisen kulkuneuvonumeron antaa asianomainen rekisteröintielin.

Rekisteröintiä voidaan hakea kulkuneuvokohtaisesti erillisillä rekisteröintilomakkeilla tai täyttämällä yksi lomake samaan sarjaan tai samaan tilaukseen kuuluvista kulkuneuvoista ja liittämällä siihen kulkuneuvonumeroiden luettelo.

Rekisteröintielimen on toteutettava kohtuulliset toimet varmistaakseen NVR:ään viemiensä tietojen oikeellisuuden. Tätä tarkoitusta varten rekisteröintielin voi pyytää tietoja muilta rekisteröintielimiltä, erityisesti silloin, kun rekisteröinnin hakija hakee rekisteröintiä jäsenvaltiossa, johon se ei ole sijoittautunut.

3.2.3    Yhden tai useamman rekisteröintikohdan muuttaminen

Muutosrekisteröinnin (-rekisteröintien) hakija:

 napsauttaa nimikettä ”Muutos” vastaavaa ruutua,

 merkitsee lomakkeeseen nykyisen eurooppalaisen kulkuneuvonumeron (EVN) (kohta nro 0),

 napsauttaa muutettavan kohdan painiketta (muutettavien kohtien painikkeita),

 merkitsee lomakkeeseen muutoksen (muutokset) ja toimittaa lomakkeen niiden jäsenvaltioiden rekisteröintielimille, joissa kulkuneuvo on rekisteröity.

Vakiomuotoinen lomake ei ole riittävä kaikissa tilanteissa. Asianomainen rekisteröintielin voi silloin käyttää muita asiakirjoja, jotka ovat paperipohjaisia tai sähköisiä.

Jollei rekisteröintiasiakirjoissa muuta mainita, kulkuneuvon haltijaa pidetään direktiivin 2008/57/EY 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”rekisterinpitäjänä”.

Kun kulkuneuvon haltija vaihtuu, vaihtumista edeltävä kulkuneuvon haltija vastaa rekisteröintielimelle ilmoittamisesta, ja rekisteröintielin ilmoittaa uudelle haltijalle rekisteröinnin muuttamisesta. Edellinen haltija poistetaan NVR:stä ja vapautetaan vastuusta vasta sitten, kun uusi haltija on hyväksynyt haltijan aseman. Jos kukaan haltija ei ole hyväksynyt haltijan asemaa edellisen haltijan rekisteröinnin poistamispäivänä, kulkuneuvon rekisteröinti keskeytetään.

Jos kulkuneuvolle on teknisten muutosten vuoksi annettava uusi EVN OPE YTE:n mukaisesti, rekisterinpitäjän on ilmoitettava näistä muutoksista ja tarvittaessa uudesta käyttöönottoluvasta sen jäsenvaltion rekisteröintielimelle, jossa kulkuneuvo on rekisteröity. Tämän rekisteröintielimen on annettava kulkuneuvolle uusi EVN.

3.2.4    Rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutuksen hakija napsauttaa nimikettä ”Peruutus” vastaavaa ruutua, täyttää sen jälkeen kohdan 10 ja toimittaa hakemuksen niiden jäsenvaltioiden rekisteröintielimille, joissa kulkuneuvo on rekisteröity.

Rekisteröintielin peruuttaa rekisteröinnin merkitsemällä lomakkeeseen peruutuksen päivämäärän ja myöntämällä peruutuksen sen hakijalle.

3.2.5    Useissa eri jäsenvaltioissa voimassa oleva lupa

1. Kun jossakin jäsenvaltiossa jo luvan saaneelle ja rekisteröidylle ohjaamolla varustetulle kulkuneuvolle annetaan lupa jossain toisessa jäsenvaltiossa, kulkuneuvo on rekisteröitävä myös viimeksi mainitun jäsenvaltion NVR:ään. Tässä tapauksessa NVR:ään viedään kuitenkin vain hakemuslomakkeen kohtia 1, 2, 6, 11, 12 ja 13 koskevat tiedot ja tarvittaessa tämän toisen jäsenvaltion NVR:ään mahdollisesti lisäämiin kenttiin liittyvät tiedot, sillä nämä tiedot koskevat vain tätä toista jäsenvaltiota.

Tätä määräystä sovelletaan niin kauan kuin VVR ja sen ja NVR:ien väliset yhteydet eivät vielä toimi täysipainoisesti, ja tänä aikana asianomaisten rekisteröintielinten on vaihdettava tietoja varmistaakseen samaa kulkuneuvoa koskevien tietojen johdonmukaisuuden.

2. Kulkuneuvot, joissa ei ole ohjaamoa, kuten tavaravaunut, matkustajavaunut ja eräät erityiskulkuneuvot, rekisteröidään vain sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa.

3. Kaikkien kulkuneuvojen kohdalla se NVR, johon kulkuneuvo on ensiksi rekisteröity, sisältää kohtiin 2, 6, 12 ja 13 liittyvät tiedot jokaiselle jäsenvaltiolle, jossa tälle kulkuneuvolle on annettu käyttöönottolupa.

3.3    Käyttöoikeudet

Tietyn jäsenvaltion ”XX” oikeudet NVR-tietojen käyttöön on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa. Käyttökoodien määritelmät ovat seuraavat:Käyttökoodi

Käyttöoikeuden laji

0.

Ei käyttöoikeutta

1.

Rajoitettu tiedonsaanti (ehdot sarakkeessa ”Lukuoikeudet”)

2.

Rajoittamaton tiedonsaanti

3.

Rajoitettu tiedonsaanti ja päivitys

4.

Rajoittamaton tiedonsaanti ja päivitysElin

Määritelmä

Lukuoikeudet

Päivitysoikeudet

Kohta 7

Muut kohdat

Rekisteröintielin(RE)/NSA ”XX”

Rekisteröintielin/NSA jäsenvaltiossa ”XX”

Kaikki tiedot

Kaikki tiedot

4

4

Muut NSA:t/rekisteröintielimet

Muut NSA:t ja/tai muut rekisteröintielimet

Kaikki tiedot

Ei ole

2

2

ERA

Euroopan rautatievirasto

Kaikki tiedot

Ei ole

2

2

Haltijat

Kulkuneuvon haltija

Kaikki tiedot kulkuneuvoista, joiden haltija se on

Ei ole

1

1

Kalustopäälliköt

Kulkuneuvoista vastaavat haltijan nimittämät päälliköt

Kulkuneuvot, joista vastaamaan haltija on hänet nimittänyt

Ei ole

1

1

Omistajat

Kulkuneuvon omistaja

Kaikki tiedot kulkuneuvoista, jotka se omistaa

Ei ole

1

1

RU:t

Rautatieliikenteen harjoittaja

Kaikki kulkuneuvon numeroon perustuvat tiedot

Ei ole

0

1

IM:t

Infrastruktuurin haltija

Kaikki kulkuneuvon numeroon perustuvat tiedot

Ei ole

0

1

IB:t ja RB:t

Jäsenvaltioiden ilmoittamat tarkastus- ja valvontaelimet

Kaikki tiedot valvottavista ja tarkastettavista kulkuneuvoista

Ei ole

2

2

Muut käyttöoikeuden haltijat

Kaikki NSA:n tai ERA:n hyväksymät satunnaiset käyttäjät

Määritellään tarpeen mukaan; käyttöoikeudelle voidaan asettaa aikaraja

Ei ole

0

1

3.4    Aikaisemmat tiedot

Kaikki NVR:ssä olevat tiedot on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin kulkuneuvon rekisteröinti peruutetaan. Tietojen on oltava saatavilla online-muodossa vähintään kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Kolmen vuoden kuluttua tietoja voidaan ylläpitää sähköisesti, paperipohjaisina tai jossain muussa arkistointijärjestelmässä. Jos kymmenen vuoden säilytysjakson jossain vaiheessa aloitetaan kulkuneuvoa tai kulkuneuvoja koskevat tutkimukset, tiedot näistä kulkuneuvoista on tarvittaessa säilytettävä vielä kymmenen vuoden määräajan jälkeenkin.

Kulkuneuvon rekisteröinnin peruuttamisen jälkeen mitään kulkuneuvolle annettuja rekisterinumeroita ei saa antaa millekään muulle kulkuneuvolle ennen kuin rekisteröinnin peruuttamispäivästä on kulunut sata vuotta.

NVR:ään tehdyt muutokset on kirjattava. Aikaisempien muutosten hallinta voidaan toteuttaa tietoteknisillä ratkaisuilla.

4.   OLEMASSA OLEVAT KULKUNEUVOT

4.1    Tietosisältö

Jäljelle jääneet 13 kohtaa on lueteltu seuraavassa, ja kunkin kohdalla on mainittu, onko se pakollinen vai ei.

4.1.1    Kohta 1 – Eurooppalainen kulkuneuvonumero (pakollinen)

a)   Kulkuneuvot, joilla jo on 12-numeroinen tunnus

Maat, joissa käytetään yksiselitteistä maakoodia:

Nämä kulkuneuvot säilyttävät nykyisen numeronsa, ja 12-numeroinen tunnus rekisteröidään sellaisenaan tekemättä muutoksia.

Maat, joissa käytetään rinnakkain yleistä maakoodia ja erityistä aiemmin annettua koodia:

 Saksan yleinen maakoodi on 80, ja siellä käytetään myös erityiskoodia 68 AAE:n (Ahaus Alstätter Eisenbahn) osalta,

 Sveitsin yleinen maakoodi on 85, ja siellä käytetään myös erityiskoodia 63 BLS:n (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) osalta,

 Italian yleinen maakoodi on 83, ja siellä käytetään lisäksi erityiskoodia 64 FNME:n (Ferrovie Nord Milano Esercizio) osalta,

 Unkarin yleinen maakoodi on 55, ja siellä käytetään lisäksi erityistä maakoodia 43 GySEV/ROeEE:n (Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Részvénytársaság / Raab–Ödenburg–Ebenfurter Eisenbahn) osalta.

Nämä kulkuneuvot säilyttävät nykyisen numeronsa, ja 12-numeroinen tunnus rekisteröidään sellaisenaan tekemättä muutoksia ( 4 ).

Tietojärjestelmässä on otettava huomioon molemmat tunnukset (yleinen maakoodi ja erityiskoodi) saman maan osalta.

b)   Kulkuneuvot, joilla ei ole 12-numeroista tunnusta

Sovelletaan kaksivaiheista menettelyä:

 NVR:ssä annetaan (OPE YTE:n mukainen) 12-numeroinen tunnus, joka määritellään kulkuneuvon ominaisuuksien mukaan. IT-järjestelmän olisi yhdistettävä tämä rekisteröity tunnus kulkuneuvon nykyiseen numeroon.

 Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kulkuneuvot museokulkuneuvoja lukuun ottamatta: 12-numeroinen tunnus merkitään kulkuneuvoon kuuden vuoden kuluessa sen antamisesta NVR:ssä. Kotimaan liikenteessä käytettävät kulkuneuvot ja museokulkuneuvot: 12-numeroisen tunnuksen merkitseminen on vapaaehtoista.

4.1.2    Kohta 2 – Jäsenvaltio ja NSA (pakollinen)

”Jäsenvaltiolla” tarkoitetaan aina sitä jäsenvaltiota, jonka NVR:ään kulkuneuvo on rekisteröity. Kolmansista maista tulevilla kulkuneuvoilla se tarkoittaa ensimmäistä jäsenvaltiota, missä kulkuneuvolle annettiin käyttöönottolupa Euroopan unionin rataverkolla. ”NSA:lla” tarkoitetaan käyttöönottoluvan antajaa.

4.1.3    Kohta 3 – Valmistusvuosi

Jos valmistusvuotta ei tiedetä tarkasti, merkitään arvioitu vuosi.

4.1.4    Kohta 4 – EY-viite

Tällaisia viitetietoja ei yleensä ole jo olemassa olevilla kulkuneuvoilla lukuun ottamatta muutamaa HS RS:ää. Merkintä tehdään vain, jos viitetiedot ovat olemassa.

4.1.5    Kohta 5 – Viitetieto ERATV:stä

Merkintä tehdään vain, jos viitetieto on olemassa.

Siihen saakka, kunnes ERATV on käytettävissä, voidaan antaa viitetieto liikkuvan kaluston rekisteristä (neuvoston direktiivin 96/48/EY ( 5 ) 22 a artikla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY ( 6 ) 24 artikla).

4.1.6    Kohta 6 – Rajoitukset

Merkintä tehdään vain, jos viitetieto on olemassa.

4.1.7    Kohta 7 – Omistaja (pakollinen)

Pakollinen ja yleensä tiedossa.

4.1.8    Kohta 8 – Haltija (pakollinen)

Pakollinen ja yleensä tiedossa. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM) (VKM-rekisterissä oleva yksikäsitteinen tunnus) on merkittävä, jos haltijalla on sellainen.

4.1.9    Kohta 9 – Huollosta vastaava elin (pakollinen)

Tämä kohta on pakollinen.

4.1.10    Kohta 10 – Peruutus

Sovelletaan tarvittaessa.

4.1.11    Kohta 11 – Jäsenvaltiot, joissa kulkuneuvo on saanut luvan

Yleensä RIV:n soveltamisalaan kuuluvat vaunut, RIC:n soveltamisalaan kuuluvat matkustajavaunut ja kulkuneuvot, joihin sovelletaan kahdenvälisiä tai monenvälisiä sopimuksia, rekisteröidään sellaisina. Jos nämä tiedot ovat saatavilla, ne olisi merkittävä asianmukaisesti.

4.1.12    Kohta 12 – Lupanumero

Merkitään vain, jos se on saatavilla.

4.1.13    Kohta 13 – Käyttöön ottaminen (pakollinen)

Jos käyttöönottopäivää ei tiedetä tarkasti, on merkittävä arvioitu käyttöönottovuosi.

4.2    Menettely

Aiemmin kulkuneuvon rekisteröinnistä vastanneen elimen on toimitettava kaikki tiedot sen valtion NSA:lle tai rekisteröintielimelle, johon se on sijoittautunut.

Olemassa olevat tavaravaunut ja matkustajavaunut on rekisteröitävä vain sen jäsenvaltion NVR:ään, johon aiemman rekisteröinnin tehnyt elin oli sijoittautunut.

Jos olemassa oleva kulkuneuvo on saanut luvan useissa eri jäsenvaltioissa, rekisteröintielimen, joka rekisteröi kyseisen kulkuneuvon, on lähetettävä asiaan liittyvät tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden rekisteröintielimille.

NSA tai rekisteröintielin sisällyttää tiedot omaan NVR:äänsä.

NSA tai rekisteröintielin ilmoittaa kaikille asianosaisille, kun tietojen siirto on saatu valmiiksi. Asiasta on ilmoitettava vähintään seuraaville tahoille:

 kulkuneuvon rekisteröinnistä aiemmin vastannut elin,

 haltija,

 ERA.
Lisäys 1

RAJOITUSKOODAUS

1.   PERIAATTEET

Rajoituksia (teknisiä ominaisuuksia), jotka on jo kirjattu muihin NSA:iden saatavilla oleviin rekistereihin, ei tarvitse kirjata NVR:ään.

Hyväksyntä rajat ylittävään liikenteeseen perustuu:

 kulkuneuvonumeroon koodattuun tietoon,

 kirjaintunnukseen ja

 kulkuneuvon merkintöihin.

Näitä tietoja ei sen vuoksi tarvitse toistaa NVR:ssä.

2.   RAKENNE

Tunnukset on jäsennetty kolmeen eri tasoon:

 1. taso: rajoitusluokka

 2. taso: rajoitustyyppi

 3. taso: arvo tai eritelmä.Rajoituskoodaus

Luokka

Tyyppi

Arvo

Nimi

1

 

 

Rakenteeseen liittyvät tekniset rajoitukset

 

1

Numeerinen (3)

Vähimmäiskaarevuussäde metreinä

 

2

Raidevirtapiiriä koskevat rajoitukset

 

3

Numeerinen (3)

Nopeusrajoitukset (km/h) (merkitty tavaravaunuihin ja matkustajavaunuihin, mutta ei vetureihin)

2

 

 

Maantieteelliset rajoitukset

 

1

Aakkosnumeerinen (3)

Dynaaminen ulottuma (koodaus WAG YTE, liite C)

 

2

Koodattu luettelo

Pyöräparien väli

 

 

1

Vaihteleva raideväli 1435/1520

 

 

2

Vaihteleva raideväli 1435/1668

 

3

Ei CCS:ää junassa

 

4

ERTMS A junassa

 

5

Numeerinen (3)

B-järjestelmä junassa (1)

3

 

 

Ympäristörajoitukset

 

1

Koodattu luettelo

Ilmastovyöhyke EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Lupatodistuksiin sisällytetyt käyttörajoitukset

 

1

Aikaperusteinen

 

2

Olosuhteisiin perustuva (käyttökilometrit, kuluminen jne.)

(1)   Jos kulkuneuvo on varustettu useammalla kuin yhdellä B-järjestelmällä, kustakin järjestelmästä on ilmoitettava erillinen koodi. — 1xx käytetään merkinantojärjestelmällä varustetussa kulkuneuvossa, — 2xx käytetään radiojärjestelmällä varustetussa kulkuneuvossa,
Lisäys 2

EIN:n RAKENNE JA SISÄLTÖ

Turvallisuustodistusten ja muiden asiakirjojen yhdenmukaistetun numerointijärjestelmän mukainen koodi eli EU-tunnistenumero (European Identification Number, EIN)

Esimerkki:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Maakoodi

(2 kirjainta)

Asiakirjalaji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

KENTTÄ 1 –   MAAKOODI (2 KIRJAINTA)

▼M3

Koodeina käytetään EU:n verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja (http://publications.eu.int/code/fi/fi-5000600.htm).Valtio

Koodi

Itävalta

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Kroatia

HR

Kypros

CY

Tšekki

CZ

Tanska

DK

Viro

EE

Suomi

FI

Ranska

FR

Saksa

DE

Kreikka

EL

Unkari

HU

Islanti

IS

Irlanti

IE

Italia

IT

Latvia

LV

Liechtenstein

LI

Liettua

LT

Luxemburg

LU

Norja

NO

Malta

MT

Alankomaat

NL

Puola

PL

Portugali

PT

Romania

RO

Slovakia

SK

Slovenia

SI

Espanja

ES

Ruotsi

SE

Sveitsi

CH

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Monikansallisten turvallisuusviranomaisten koodi olisi muodostettava samalla tavalla. Tällä hetkellä niitä on vain yksi: Channel Tunnel Safety Authority (Kanaalitunnelin turvallisuusviranomainen). Sen koodiksi ehdotetaan seuraavaa:MONIKANSALLINEN TURVALLISUUSVIRANOMAINEN

KOODI

Channel Tunnel Safety Authority

CT

▼M1

KENTTÄ 2 –   ASIAKIRJALAJI (2 NUMEROA)

Kahden numeron avulla tunnistetaan asiakirjalaji:

 ensimmäinen numero ilmoittaa asiakirjan yleisen luokituksen,

 toinen numero ilmoittaa asiakirjan alalajin.

Tätä numerointijärjestelmää voidaan laajentaa, jos tarvitaan muita koodeja. Seuraavassa on ehdotus luetteloksi tunnetuista, mahdollisista kahden numeron yhdistelmistä laajennettuna kulkuneuvojen käyttöönottolupaa koskevalla ehdotuksella:Kentän 2 numeroyhdistelmä

Asiakirjalaji

Asiakirjan alalaji

[0 1]

Toimiluvat

Toimiluvat RU:ille

[0 x]

Toimiluvat

Muut

[1 1]

Turvallisuustodistus

A-osa

[1 2]

Turvallisuustodistus

B-osa

[1 x]

Varattu

Varattu

[2 1]

Turvallisuuslupa

 

[2 2]

Varattu

Varattu

[2 x]

Varattu

Varattu

[3 x]

Varattu esim. liikkuvan kaluston kunnossapidolle, infrastruktuurille tms.

 

[4 x]

Varattu ilmoitetuille laitoksille

Esim. erilaiset ilmoitetut laitokset

[5 1] ja [5 5] (1)

Käyttöönottolupa

Vetävät kulkuneuvot

[5 2] ja [5 6] (1)

Käyttöönottolupa

Vedettävät matkustajavaunut

[5 3] ja [5 7] (1)

Käyttöönottolupa

Tavaravaunut

[5 4] ja [5 8] (1)

Käyttöönottolupa

Liikkuva erikoiskalusto

[5 9] (2)

Kalustoyksikkötyypin hyväksyntä

 

[6 0]

Käyttöönottolupa

Infrastruktuuriosajärjestelmä, energiaosajärjestelmä sekä ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä (ratalaitteet)

[6 1]

Käyttöönottolupa

Infrastruktuuriosajärjestelmä

[6 2]

Käyttöönottolupa

Energiaosajärjestelmä

[6 3]

Käyttöönottolupa

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä (ratalaitteet)

[7 1]

Kuljettajan lupakirja

Juokseva numero enintään 9 999

[7 2]

Kuljettajan lupakirja

Juokseva numero vähintään 10 000 ja enintään 19 000

[7 3]

Kuljettajan lupakirja

Juokseva numero vähintään 20 000 ja enintään 29 000

[8 x] … [9 x]

Varattu (2 asiakirjalajia)

Varattu (10 asiakirjan alalajia kussakin)

(1)   Jos kentän ”Juokseva numero” kaikki 4 numeroa käytetään loppuun vuoden kuluessa, kentän 2 kaksi ensimmäistä numeroa muuttuvat seuraavasti: — vetävien kulkuneuvojen osalta [5 5] eikä [5 1], — vedettävien matkustajavaunujen osalta [5 6] eikä [5 2], — tavaravaunujen osalta [5 7] eikä [5 3], — liikkuvan erikoiskaluston osalta [5 8] eikä [5 4].

(2)   Kentän 4 numerot osoitetaan seuraavasti: — 1 000 –1 999 vetäville kulkuneuvoille, — 2 000 –2 999 vedettäville matkustajavaunuille, — 3 000 –3 999 tavaravaunuille, — 4 000 –4 999 liikkuvalle erikoiskalustolle.

KENTTÄ 3 –   MYÖNTÄMISVUOSI (4 NUMEROA)

Tässä kentässä ilmoitetaan luvan myöntämisvuosi (täsmennetyssä muodossa vvvv eli neljällä numerolla).

KENTTÄ 4 –   JUOKSEVA NUMERO

Juokseva numero kasvaa yhdellä yksiköllä joka kerran, kun asiakirja myönnetään, siitä riippumatta, onko lupa uusi, uusittava tai ajantasaistettava/muutettava lupa. Silloinkin kun todistus kumotaan tai lupa peruutetaan, sille annettua numeroa ei voida käyttää uudelleen.

Juokseva numero alkaa joka vuosi nollasta.
Lisäys 3

RAJOITUSKOODAUSKoodi

Peruutustapa

Kuvaus

00

Ei peruutusta

Kulkuneuvolla on voimassa oleva rekisteröinti.

10

Rekisteröinti keskeytetty

Syytä ei ilmoitettu

Kulkuneuvon rekisteröinti on keskeytetty omistajan tai haltijan pyynnöstä tai NSA:n tai rekisteröintielimen päätöksellä.

11

Rekisteröinti keskeytetty

Kulkuneuvoa on tarkoitus säilyttää käyttökunnossa passiivisena tai strategisena reservinä.

20

Rekisteröinti siirretty

On tiedossa, että kulkuneuvo rekisteröidään uudelleen eri numerolla tai eri NVR:n rekisteröimänä, kun käyttö jatkuu Euroopan rautatieverkostossa (koko verkostossa tai osassa sitä).

30

Rekisteröinnin peruutus

Syytä ei ilmoitettu

Kulkuneuvon rekisteröinti Euroopan rautatieverkostossa käyttöä varten on päättynyt eikä uudelleenrekisteröinnistä ole tietoa.

31

Rekisteröinnin peruutus

Kulkuneuvon käyttöä on tarkoitus jatkaa kiskokulkuneuvona Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

32

Rekisteröinnin peruutus

Kulkuneuvo on tarkoitettu tärkeiden yhteentoimivuuden osatekijöiden/moduulien/varaosien talteenottoon tai sitä on tarkoitus muuttaa perusteellisesti.

33

Rekisteröinnin peruutus

Kulkuneuvo on tarkoitus romuttaa ja sen materiaalit (ja tärkeät varaosat) aiotaan kierrättää.

34

Rekisteröinnin peruutus

Kulkuneuvo on tarkoitus säilyttää historiallisena liikkuvana kalustona erillisessä rautatieverkossa tai se on tarkoitus pitää esillä paikallaan Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

Koodien käyttö

 Jos peruutuksen syytä ei ole ilmoitettu, koodeja 10, 20 ja 30 käytetään rekisteröintitilan muutoksen ilmoittamiseen.

 Jos peruutuksen syy on ilmoitettu, koodeja 11, 31, 32, 33 ja 34 voidaan käyttää vaihtoehtoina NVR-tietokannassa. Nämä koodit perustuvat yksinomaan haltijan tai omistajan rekisteröintielimelle antamiin tietoihin.

Rekisteröinnissä huomioon otettavia seikkoja

 Kulkuneuvoa, jonka rekisteröinti on keskeytetty tai peruutettu, ei saa käyttää Euroopan rautatieverkossa kirjatun rekisteröinnin nojalla.

 Rekisteröinnin uudelleenaktivointi keskeyttämisen jälkeen edellyttää, että rekisteröintielin tarkastaa ne tekijät, jotka johtivat keskeyttämiseen.

 Rekisteröinnin siirto komission päätöksen 2006/920/EY ( 7 ) 1 b artiklan ja komission päätöksen 2008/231/EY ( 8 ) 1 b artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2010/640/EU ( 9 ), mukaisesti sisältää kulkuneuvon uuden rekisteröinnin ja sen jälkeen vanhan rekisteröinnin peruutuksen.
Lisäys 4

VAKIOMUOTOINEN REKISTERÖINTILOMAKE

image

image

image
Lisäys 5SANASTO

Lyhenne

Määritelmä

CCS

Ohjaus- ja hallintajärjestelmä (Control Command System)

CIS

Itsenäisten valtioiden yhteisö

COTIF

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (Convention concerning International Carriage by Rail)

CR

Tavanomainen rautatiejärjestelmä (Conventional Rail (System))

DB

Tietokanta (Database)

EC

Euroopan komissio

EC VVR

Eurooppalainen keskitetty virtuaalinen kulkuneuvorekisteri (European Centralised Virtual Vehicle Register)

EIN

EU-tunnistenumero (European Identification Number)

EN

Eurooppalainen standardi (Euro Norm)

EVN

Eurooppalainen kulkuneuvonumero (European Vehicle Number)

ERA

Euroopan rautatievirasto (European Railway Agency), käytetään myös nimeä ”virasto”

ERATV

Hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalainen rekisteri (European Register of Authorised Types of Vehicles)

ERTMS

Euroopan rataliikenneohjausjärjestelmä (European Rail Traffic Management System)

EU

Euroopan unioni

HS

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmä (High speed (System))

IB

Tutkintaelin (Investigating Body)

ISO

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

IM

Infrastruktuurin haltija (Infrastructure Manager)

INF

Infrastruktuuri

IT

Tietotekniikka (Information Technology)

LR

Paikallinen rekisteri (Local Register)

NoBo

Ilmoitettu laitos (Notified Body)

NSA

Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Safety Authority)

NVR

Kansallinen kulkuneuvorekisteri (National Vehicle Register)

OPE (TSI)

Käyttötoiminnan ja liikenteen hallinnan osajärjestelmä (sitä koskeva YTE)

OTIF

Valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail)

RE

Rekisteröintielin (Registration Entity); vastaa NVR:n pitämisestä ja päivittämisestä

RB

Sääntelyelin (Regulatory Body)

RIC

Ajoneuvojen ja jarruvaunujen vastavuoroista käyttöä kansainvälisessä liikenteessä koskevat säännökset (Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic)

RIV

Kansainvälisten tavaravaunujen vastavuoroinen käyttösopimus (Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic)

RS tai RST

Liikkuva kalusto (Rolling Stock)

RSRD (TAF)

Liikkuvan kaluston viitetietokanta (Rolling Stock Reference Database) (TAF)

RU

Rautatieyritys (Railway Undertaking)

SEDP (TAF)

Euroopan laajuinen strateginen toimintasuunnitelma (Strategic European Deployment Plan (TAF))

TAF (TSI)

Tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset (Telematic Application for Freight) (YTE)

TSI

Yhteentoimivuuden tekninen eritelmä (YTE)

VKM

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Liikkuvan kaluston haltijan tunnusten rekisteri (Vehicle Keeper Marking Register)

VVR

Virtuaalinen kulkuneuvorekisteri (Virtual Vehicle Register)

WAG (TSI)

Vaunu (Wagon) (YTE)

WIMO (TAF)

Vaunujen ja intermodaalisten lastausyksikköjen toimintaan liittyvä tietokanta (Wagon and Intermodal Operational Database (TAF))

▼M2
Lisäys 6

OSA ”0” –    LIIKKUVAN KALUSTON TUNNISTEET

Yleistä

Tässä lisäyksessä kuvaillaan eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja sen näkyvä merkitseminen liikkuvan kaluston yksikköön sen erottamiseksi yksiselitteisesti ja pysyvästi muista liikenteessä olevista yksiköistä. Siinä ei käsitellä muita numeroita tai merkintöjä, joita mahdollisesti on kaiverrettu tai kiinnitetty pysyvästi valmistusvaiheessa kalustoyksikön runkorakenteeseen tai pääkomponentteihin.

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero ja siihen liittyvät lyhenteet

Kullekin liikkuvan kaluston yksikölle annetaan 12-numeroinen tunnus (nimeltään eurooppalainen kalustoyksikkönumero, EVN), joka koostuu seuraavasti:Liikkuvan kaluston ryhmä

Yhteentoimivuus ja kalustoyksikön tyyppi

[2 numeroa]

Kalustoyksikön rekisteröintimaa

[2 numeroa]

Tekniset ominaisuudet

[4 numeroa]

Sarjanumero

[3 numeroa]

Tarkistusnumero

[1 numero]

Tavaravaunut

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[lisätietoja osassa 6]

01–99

[lisätietoja osassa 4]

0000–9999

[lisätietoja osassa 9]

000–999

0–9

[lisätietoja osassa 3]

Matkustajavaunut

50–59

60–69

70–79

[lisätietoja osassa 7]

0000–9999

[lisätietoja osassa 10]

000–999

Vetokalusto ja kiinteään junayksikköön tai ennalta määriteltyyn kokoonpanoon kuuluva kalusto

90–99

[lisätietoja osassa 8]

0000001–8999999

[jäsenvaltiot määrittelevät myöhemmin näiden numeroiden merkityksen kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla]

Erikoiskalusto

9000–9999

[lisätietoja osassa 11]

000–999

Tietyssä maassa teknisiä ominaistietoja kuvaavat seitsemän numeroa ja sarjanumero riittävät liikkuvan kaluston yksikäsitteiseen tunnistamiseen matkustajavaunujen ja erikoiskaluston ryhmistä ( 10 ).

Numerotunnus täydennetään kirjaimilla:

a) sen maan tunnus, jossa kyseinen liikkuva kalusto on rekisteröity (lisätietoja osassa 4)

b) haltijan tunnus (lisätietoja osassa 1);

c) teknisten ominaistietojen lyhenteet (lisätietoja on osassa 12 tavaravaunujen osalta ja osassa 13 matkustajavaunujen osalta).

Eurooppalainen kalustoyksikkönumero on vaihdettava, jos se ei kalustoyksikköön tehtyjen teknisten muutosten takia enää ole tässä lisäyksessä esitettyjen yksikön yhteentoimivuuden tai teknisten ominaisuuksien mukainen. Mainitut tekniset muutokset saattavat edellyttää uutta käyttöönottolupaa direktiivin 2008/57/EY 20–25 artiklan mukaisesti.

OSA 1 –   LIIKKUVAN KALUSTON HALTIJAN TUNNUS

1.    Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen (VKM) määritelmä

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM) on kirjaintunnus, joka koostuu 2–5 kirjaimesta ( 11 ). Liikkuvan kaluston haltijan tunnus merkitään kaikkiin kalustoyksiköihin niiden eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron läheisyyteen. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus yksilöi kyseisen haltijan kansalliseen liikkuvan kaluston rekisteriin merkityllä tavalla.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus on yksiselitteinen ja voimassa kaikissa niissä maissa, joita tämä YTE koskee, sekä kaikissa maissa, jotka solmivat tässä YTE:ssä kuvatun liikkuvan kaluston numeroinnin ja haltijan merkinnän soveltamista edellyttävän sopimuksen.

2.    Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen muoto

Haltijan tunnus esittää liikkuvan kaluston haltijan joko koko nimenä tai lyhennettynä, mahdollisuuksien mukaan tunnistettavassa muodossa. Kaikkia latinalaisen kirjaimiston 26 merkkiä voidaan käyttää. Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia. Kirjaimet, jotka eivät ole haltijan nimen muodostavien sanojen alkukirjaimia, voidaan kuitenkin kirjoittaa pienin kirjaimin. Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina.

Kirjaimissa saa olla diakriittisiä merkkejä ( 12 ). Diakriittisiä merkkejä ei oteta huomioon yksiselitteisyyttä tarkastettaessa.

Jos liikkuvan kaluston haltijan kotipaikka on maassa, jossa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, haltijan tunnuksen perään voidaan merkitä sama tunnus maan omilla kirjaimilla merkittynä ja vinoviivalla (”/”) erotettuna. Tätä käännettyä tunnusta ei oteta huomioon tietojenkäsittelyssä.

3.    Liikkuvan kaluston haltijan tunnusten antamista koskevia määräyksiä

Liikkuvan kaluston haltijalle voidaan antaa enemmän kuin yksi tunnus seuraavissa tapauksissa:

 liikkuvan kaluston haltijalla on virallinen nimi useammalla kuin yhdellä kielellä,

 liikkuvan kaluston haltijalla on hyvä syy erottaa eri kalustoryhmät organisaationsa sisällä.

Yritysryhmälle voidaan antaa yksi ainoa liikkuvan kaluston haltijan tunnus seuraavissa tapauksissa:

 yritykset kuuluvat samaan yritysrakenteeseen (esim. holdingyhtiön tapauksessa),

 yritykset luuluvat samaan yritysrakenteeseen, joka on valtuuttanut yhden rakenteeseen kuuluvan organisaation hoitamaan kaikki asiat toisten puolesta,

 yritysryhmä on valtuuttanut yhden erillisen juridisen yhteisön hoitamaan kaikki asiat puolestaan, missä tapauksessa tämä juridinen yhteisö on liikkuvan kaluston haltija.

4.    Liikkuvan kaluston haltijatunnusten rekisteri ja tunnuksen antamismenettely

Haltijatunnusten rekisteri on julkinen, ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnusta koskeva anomus jätetään hakijan maan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen Euroopan rautatievirastolle. Tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnuksen omistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, jos se lopettaa tunnuksen käytön, ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta Euroopan rautatievirastolle. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus peruutetaan haltijan osoitettua, että kaikkien asianomaisten kalustoyksiköiden tunnukset on muutettu. Samaa tunnusta ei anneta uudelleen käyttöön kymmeneen vuoteen, paitsi jos se annetaan uudelleen aiemmalle haltijalle tai tämän pyynnöstä toiselle haltijalle.

Liikkuvan kaluston haltijan tunnus voidaan siirtää toiselle haltijalle, joka on alkuperäisen haltijan laillinen seuraaja. Tunnus pysyy voimassa, vaikka sen haltija muuttaa nimensä muotoon, joka ei muistuta kyseistä tunnusta.

Jos kaluston haltija muuttuu niin, että se edellyttää haltijan tunnuksen vaihtamista, kyseiset kalustoyksiköt on merkittävä uuden haltijan tunnuksella kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun haltijan vaihdos merkittiin kalustoyksikköjä koskevaan kansalliseen rekisteriin. Jos kalustoyksikköön merkitty liikkuvan kaluston haltijan tunnus ei vastaa kalustoyksikköjen kansalliseen rekisteriin merkittyjä tietoja, kansallisen rekisterin tiedot pätevät.

OSA 2

Ei käytössä

OSA 3 –   TARKISTUSNUMERON (12. NUMERON) MÄÄRITTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tarkistusnumero määritetään seuraavasti:

 tunnuksen parillisissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot otetaan huomioon sellaisenaan

 tunnuksen parittomissa asemissa (oikealta lukien) olevat numerot kerrotaan kahdella

 parillisissa asemissa olevat numerot ja kahdella kerrotut parittomissa asemissa olevat numerot lasketaan sitten yhteen

 näin saatu summa merkitään muistiin

 tarkistusnumero on numero, joka summaan on lisättävä, jotta se olisi kymmenellä jaollinen; jos summan ykkösten arvo on nolla, tarkistusnumero on myös nolla.

Esimerkkejä

1 –

 Perusnumero

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Tämän summan ykkösten arvo on 2.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 8, ja koko tunnukseksi tulee 33 84 4796 100–8.

2 –

 Perusnumero

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Kerroin

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Tämän summan ykkösten arvo on 0.

Tarkistusnumeroksi tulee näin ollen 0, ja koko tunnukseksi tulee 31 51 3320 198–0.

OSA 4 –   LIIKKUVAN KALUSTON REKISTERÖINTIMAAN TUNNUKSET (NUMEROT 3–4 JA LYHENTEET)

Kolmansia maita koskevat tiedot on annettu vain tiedoksi.Maa

Maan kirjain tunnus (1)

Maan numero tunnus

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Itävalta

A

81

Azerbaidžan

AZ

57

Valko-Venäjä

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia-Hertsegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Kiina

RC

33

Kroatia

HR

78

Kuuba

CU (1)

40

Kypros

CY

 

Tšekki

CZ

54

Tanska

DK

86

Egypti

ET

90

Viro

EST

26

Suomi

FIN

10

Ranska

F

87

Georgia

GE

28

Saksa

D

80

Kreikka

GR

73

Unkari

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Irlanti

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japani

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgisia

KS

59

Latvia

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Liettua

LT

24

Luxemburg

L

82

Makedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

MNE

62

Marokko

MA

93

Alankomaat

NL

84

Pohjois-Korea

PRK (1)

30

Norja

N

76

Puola

PL

51

Portugali

P

94

Romania

RO

53

Venäjä

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovakia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Etelä-Korea

ROK

61

Espanja

E

71

▼C1

Ruotsi

S

74

▼M2

Sveitsi

CH

85

Syyria

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turkki

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukraina

UA

22

Yhdistynyt kuningaskunta

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   Tieliikennettä koskevien vuoden 1949 yleissopimuksen liitteessä 4 ja vuoden 1968 yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdassa kuvatun kirjaintunnusjärjestelmän mukaisesti.

OSA 5

Ei käytössä

OSA 6 –   TAVARAVAUNUILLE KÄYTETYT YHTEENTOIMIVUUDEN TUNNUKSET (NUMEROT 1–2) 

2. numero1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. numero1. numero

 

 

Raideleveys

kiinteä tai muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä

muuttuva

kiinteä tai muuttuva

Raideleveys

 

Vaunut, jotka ovat tavaravaunuja koskevan YTE:n () mukaisia, mukaan lukien 7.1.2 kohta ja kaikki lisäyksessä C vahvistetut ehdot

0

akselit

Ei käytetä

Vaunut

Ei käytetä ()

PPV/PPW-vaunut

(muuttuva raideleveys)

akselit

0

1

telit

telit

1

2

akselit

Vaunut

PPV/PPW-vaunut

(kiinteä raideleveys)

akselit

2

3

telit

telit

3

Muut vaunut

4

akselit ()

Kunnossapitoon liittyvät vaunut

Muut vaunut

Vaunut, joilla on erityisiä teknisiä ominaisuuksia vastaava numerointi ja joita ei käytetä EU:n liikenteessä

akselit ()

4

8

telit ()

telit ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1. numero2. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. numero2. numero

(1)   Komission asetus [tavaravaunuja koskeva YTE sellaisena kuin se on muutosten hyväksymisen jälkeen].

(2)   Kiinteä tai muuttuva raideleveys.

(3)   Poikkeus luokan I kalustolle (vaunut, joiden lämpötilaa säädellään); ei käytetä uusille hyväksytyille käyttöön otettaville kalustoyksiköille.

OSA 7 –   MATKUSTAJAVAUNUILLE KÄYTETYT KANSAINVÄLISEN LIIKENTEEN TUNNUKSET (NUMEROT 1–2) 

Kotimaan liikenne

TEN () ja/tai COTIF () ja/tai PPV/PPW

Kotimaan liikenne tai kansainvälinen liikenne erillisellä sopimuksella

TEN () ja/tai COTIF ()

PPV/PPW

2. numero1. numero

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Kotimaan liikenteen kalusto

Kiinteän raideleveyden kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla (mukaan luettuina autonkuljetusvaunut)

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Ei käytetä

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) kalusto, jota ei ole varustettu ilmastoinnilla

Museokalusto

Ei käytetä ()

Kiinteän raideleveyden kalusto

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) vaihdettavin telein

Säädettävän raideleveyden kalusto (1435/1520) säädettävin akselein

6

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Säädettävän raideleveyden (1435/1520) ilmastoitu kalusto

Ei-kaupallisen liikenteen vaunut

Säädettävän raideleveyden (1435/1668) ilmastoitu kalusto

Autojenkuljetusvaunut

Ei käytetä ()

7

Ilmastoidut ja painetiiviit kalustoyksiköt

Ei käytetä

Ei käytetä

Painetiivis kiinteän raideleveyden ilmastoitu kalusto

Ei käytetä

Muu liikkuva kalusto

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

Ei käytetä

(1)   Asianomaisen YTE:n määräysten mukaisuus; ks. lisäys P, osa 5.

(2)   Mukaan luettuina kalustoyksiköt, jotka nykyisten määräysten nojalla on merkitty tässä taulukossa määritellyillä numeroilla. COTIF: kalustoyksikkö, joka on käyttöönottohetkellä voimassa olleiden COTIF-säännösten mukainen.

(3)   Poikkeuksena jo liikenteessä olevat kiinteän raideleveyden vaunut (56) ja säädettävän raideleveyden vaunut (66); ei käytetä uusille kalustoyksiköille.

OSA 8 –   ERITYYPPINEN VETÄVÄ KALUSTO JA KIINTEÄN JUNAYKSIKÖN TAI ENNALTA MÄÄRITELLYN KOKOONPANON KALUSTOYKSIKÖT (NUMEROT 1–2)

Ensimmäinen numero on 9.

Jos toinen numero kuvaa vetokaluston tyyppiä, seuraavat tunnukset ovat pakollisia:Tunnus

Kaluston tyyppi

0

Sekalaiset

1

Sähköveturi

2

Dieselveturi

3

Sähköjunayksikkö (suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

4

Sähköjunayksikkö (muu kuin suurten nopeuksien) [moottorivaunu tai liitevaunu]

5

Dieseljunayksikkö [moottorivaunu tai liitevaunu]

6

Liitevaunu erikoistarkoitukseen

7

Sähkövaihtoveturi

8

Dieselvaihtoveturi

9

Erikoiskalusto

OSA 9 –   TAVARAVAUNUJEN STANDARDINUMEROINTI (NUMEROT 5–8)

Osassa 9 esitetään vaunun tärkeimpiin teknisiin ominaisuuksiin liittyvät numerotunnukset, ja se on julkaistu Euroopan rautatieviraston internetsivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

OSA 10 –   MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 5–6)

Osa 10 on julkaistu Euroopan rautatieviraston internetsivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

OSA 11 –   ERIKOISVAUNUJEN TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA KUVAAVAT TUNNUKSET (NUMEROT 6–8)

Osa 11 on julkaistu Euroopan rautatieviraston internetsivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

OSA 12 –   TAVARAVAUNUJEN KIRJAINTUNNUKSET LUKUUN OTTAMATTA NIVELVAUNUJA JA VAUNUYHDISTELMIÄ

Osa 12 on julkaistu Euroopan rautatieviraston internetsivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.

OSA 13 –   MATKUSTAJAVAUNUKALUSTON KIRJAINTUNNUKSET

Osa 13 on julkaistu Euroopan rautatieviraston internetsivustolla (www.era.europa.eu).

Uutta tunnusta koskeva hakemus jätetään (päätöksessä 2007/756/EY tarkoitetulle) rekisteröinnin tekevälle elimelle ja lähetetään Euroopan rautatievirastoon. Uutta tunnusta voi käyttää vasta, kun Euroopan rautatievirasto on julkistanut sen.( 1 ) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/32/EY (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 63).

( 2 ) EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/32/EY.

( 3 ) EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3.

( 4 ) Kaikille uusille AAE-, BLS-, FNME- ja GySEV/ROeEE-radoilla käyttöön otettaville kulkuneuvoille on kuitenkin annettava maan standardikoodi.

( 5 ) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6.

( 6 ) EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1.

( 7 ) EUVL L 359, 18.12.2006, s. 1.

( 8 ) EUVL L 84, 26.3.2008, s. 1.

( 9 ) EUVL L 280, 26.10.2010, s. 29.

( 10 ) Liikkuvan erikoiskaluston numeron tulee tietyssä maassa olla yksikäsitteinen ja koostua teknisten ominaistietojen ensimmäisestä ja viidestä viimeisestä numerosta sekä sarjanumerosta.

( 11 ) Belgian rautateillä voidaan edelleen käyttää ympyröityä B-kirjainta.

( 12 ) Diakriittiset merkit ovat aksentin merkkejä, kuten kirjaimissa À, Ç, Ö, Č, Ž, Å jne. Erikoiskirjaimet, kuten Ø ja Æ, esitetään yhdellä kirjaimella; yksikäsitteisyyttä tutkittaessa Ø on sama kuin O ja Æ sama kuin A.

Top