Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006 , tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — FI — 01.04.2016 — 020.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1881/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 364 20.12.2006, s. 5)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1126/2007, annettu 28 päivänä syyskuuta 2007,

  L 255

14

29.9.2007

►M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 565/2008, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 160

20

19.6.2008

►M3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 629/2008, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2008,

  L 173

6

3.7.2008

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 105/2010, annettu 5 päivänä helmikuuta 2010,

  L 35

7

6.2.2010

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 165/2010, annettu 26 päivänä helmikuuta 2010,

  L 50

8

27.2.2010

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 420/2011, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2011,

  L 111

3

30.4.2011

►M7

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 835/2011, annettu 19 päivänä elokuuta 2011,

  L 215

4

20.8.2011

►M8

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1258/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

  L 320

15

3.12.2011

►M9

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1259/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

  L 320

18

3.12.2011

 M10

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 219/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 75

5

15.3.2012

►M11

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 594/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012,

  L 176

43

6.7.2012

►M12

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1058/2012, annettu 12 päivänä marraskuuta 2012,

  L 313

14

13.11.2012

►M13

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1067/2013, annettu 30 päivänä lokakuuta 2013,

  L 289

56

31.10.2013

►M14

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 212/2014, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 67

3

7.3.2014

 M15

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 362/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 107

56

10.4.2014

►M16

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 488/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014,

  L 138

75

13.5.2014

►M17

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 696/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 184

1

25.6.2014

►M18

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1327/2014, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014,

  L 358

13

13.12.2014

►M19

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/704, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2015,

  L 113

27

1.5.2015

►M20

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1005, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 161

9

26.6.2015

►M21

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1006, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 161

14

26.6.2015

►M22

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1125, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 184

7

11.7.2015

►M23

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1137, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 185

11

14.7.2015

►M24

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1933, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015,

  L 282

11

28.10.2015

►M25

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1940, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015,

  L 283

3

29.10.2015

►M26

KOMISSION ASETUS (EU) 2016/239, annettu 19 päivänä helmikuuta 2016,

  L 45

3

20.2.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1881/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Yleiset säännöt

1.  Liitteessä lueteltuja elintarvikkeita ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät liitteessä lueteltuja vierasaineita yli liitteessä vahvistetun enimmäismäärän.

2.  Liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä on sovellettava kyseisten elintarvikkeiden syötävään osaan, ellei liitteessä muuta mainita.

2 artikla

Kuivatut, laimennetut, jalostetut ja koostetut elintarvikkeet

1.  Kun liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä sovelletaan kuivattuihin, laimennettuihin, jalostettuihin tai useammasta kuin yhdestä ainesosasta koostettuihin elintarvikkeisiin, on otettava huomioon

a) kuivatus- tai laimennusprosesseista aiheutuvat vierasainepitoisuuden muutokset;

b) jalostamisesta aiheutuvat vierasainepitoisuuden muutokset;

c) ainesosien suhteelliset osuudet valmisteessa;

d) analyyttinen määritysraja.

2.  Elintarvikealan toimijoiden on toimivaltaisen viranomaisen suorittaman virallisen valvonnan yhteydessä ilmoitettava ja perusteltava kutakin kuivatus-, laimennus-, jalostus- ja/tai sekoitustoimenpidettä tai kuivattua, laimennettua, jalostettua ja/tai koostettua elintarviketta koskeva pitoisuus- ja laimennuskerroin.

Jos elintarvikealan toimija ei ilmoita tarvittavia pitoisuus- tai laimennuskertoimia tai jos toimivaltainen viranomainen pitää kerrointa perusteet huomioon ottaen epäasianmukaisena, toimivaltainen viranomainen määrittää kertoimen itse käytettävissään olevien tietojen perusteella ihmisten terveyden suojelemiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

3.  Artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jos kyseisille kuivatuille, laimennetuille, jalostetuille tai koostetuille elintarvikkeille ei ole vahvistettu erityisiä yhteisön enimmäismääriä.

4.  Jos yhteisön lainsäädännössä ei vahvisteta erityisiä enimmäismääriä imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeita varten, jäsenvaltiot voivat vahvistaa alhaisempia enimmäismääriä.

3 artikla

Käytön, sekoittamisen ja myrkyttömäksi tekemisen (detoksifikaation) kieltäminen

1.  Elintarvikkeita, jotka eivät ole liitteessä vahvistettujen enimmäismäärien mukaisia, ei saa käyttää elintarvikkeiden ainesosina.

2.  Elintarvikkeita, jotka ovat liitteessä vahvistettujen enimmäismäärien mukaisia, ei saa sekoittaa sellaisiin elintarvikkeisiin, joissa vahvistetut enimmäismäärät ylittyvät.

3.  Elintarvikkeita, joihin sovelletaan lajittelumenettelyä tai muuta fyysistä menettelyä vierasainepitoisuuden alentamiseksi, ei saa sekoittaa suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin tai elintarvikkeiden ainesosiksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin.

4.  Liitteessä olevassa 2 jaksossa lueteltuja vierasaineita (mykotoksiineja) sisältäviä elintarvikkeita ei saa tarkoituksellisesti tehdä myrkyttömäksi kemiallisilla menetelmillä.

▼M5

4 artikla

Maapähkinöitä, muita öljysiemeniä, pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, riisiä ja maissia koskevat erityissäännökset

Maapähkinät, muut öljysiemenet, pähkinät, kuivatut hedelmät, riisi ja maissi, jotka eivät ole liitteessä olevassa 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 ja 2.1.11 kohdassa vahvistettujen aflatoksiinien enimmäismäärien mukaisia, voidaan saattaa markkinoille edellyttäen, että

a) ne eivät ole suoraan ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi tarkoitettuja;

b) ne ovat liitteessä olevassa 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 ja 2.1.12 kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien enimmäismäärien mukaisia;

c) ne myöhemmin lajitellaan tai niitä käsitellään fyysisesti muilla menetelmillä, ja ne eivät tämän käsittelyn jälkeen ylitä liitteessä olevassa 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 ja 2.1.11 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä, eikä käsittely itsessään aiheuta muita haitallisia jäämiä;

d) niiden käyttötarkoitus on osoitettu selvästi pakkausmerkinnässä, jossa on maininta ”tuotteeseen on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menettelyjä aflatoksiinitason alentamiseksi”. Merkintä on tehtävä jokaisen yksittäisen pussin, laatikon tai muun pakkauksen pakkausmerkintään ja saateasiakirjan alkuperäiskappaleeseen. Lähetyksen/erän tunnistekoodi on merkittävä pysyvästi lähetyksen jokaiseen yksittäiseen pussiin, laatikkoon tai muuhun pakkaukseen ja saateasiakirjan alkuperäiskappaleeseen.

5 artikla

Maapähkinöitä ja muita öljysiemeniä, niistä saatavia tuotteita ja viljoja koskevat erityissäännökset

Jokaisen yksittäisen pussin, laatikon tai muun pakkauksen pakkausmerkinnässä ja saateasiakirjan alkuperäiskappaleessa on oltava selkeä merkintä käyttötarkoituksesta. Saateasiakirjan ja lähetyksen välisen yhteyden on oltava selkeä, ja siksi saateasiakirjaan on merkittävä lähetyksen tunnistekoodi, joka on myös jokaisessa lähetykseen kuuluvassa yksittäisessä pussissa, laatikossa tai muussa pakkauksessa. Lisäksi saateasiakirjaan merkityn lähetyksen vastaanottajan liiketoiminnan on oltava tuotteen käyttötarkoitusta vastaava.

Kaikkiin markkinoille saatettaviin maapähkinöihin ja muihin öljysiemeniin, niistä valmistettuihin tuotteisiin ja viljoihin sovelletaan liitteessä olevassa 2.1.5 ja 2.1.11 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä, ellei ole selvää merkintää siitä, että tuotteet eivät ole ihmisravinnoksi tarkoitettuja.

Puristettaviksi tarkoitettuja maapähkinöitä ja muita öljysiemeniä koskevaa poikkeusta enimmäismäärien soveltamiseen, josta säädetään liitteessä olevassa 2.1.1 kohdassa, sovelletaan ainoastaan sellaisiin lähetyksiin, joiden pakkausmerkinnässä käyttötarkoitus on selvästi osoitettu ja joissa on merkintä ”tuote on tarkoitettu puristettavaksi puhdistetun kasviöljyn valmistukseen”. Merkintä on tehtävä jokaisen yksittäisen pussin, laatikon tai muun pakkauksen pakkausmerkintään ja saateasiakirjoihin. Lopullisena määräpaikkana on oltava öljynpuristamo.

▼B

6 artikla

Salaattia koskevat erityissäännökset

Jos katteen alla kasvatettu salaatti (kasvihuonesalaatti) ei ole merkitty sellaiseksi, siihen sovelletaan avomaalla kasvatettua salaattia (avomaan salaattia) varten liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä.

7 artikla

▼M9

Poikkeukset

▼M8 —————

▼M9

4.  Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Suomelle, Ruotsille ja Latvialle annetaan lupa sallia liitteessä olevassa 5.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia dioksiinipitoisuuksia ja/tai dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja/tai muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksia sisältävän, alueellaan käytettäväksi tarkoitetun, Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn lohen (Salmo salar) ja siitä saatavien tuotteiden markkinoille saattaminen edellyttäen, että käytössä on järjestelmä sen varmistamiseksi, että kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn lohen ja siitä saatavien tuotteiden syönnin rajoittamista tiettyjen alttiiden väestöryhmien osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi.

Suomen, Ruotsin ja Latvian on myös edelleen sovellettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnosta pyydettyä lohta ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä liitteessä olevan 5.3 kohdan vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa.

Suomi, Ruotsi ja Latvia ilmoittavat komissiolle vuosittain, mitä toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tiedottaakseen tietyille alttiille väestöryhmille ruokavaliosuosituksista ja varmistaakseen, että luonnosta pyydettyä lohta ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä enimmäismääriä koskevia vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden on lisäksi osoitettava toimenpiteiden vaikuttavuus.

▼M9

5.  Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Suomelle ja Ruotsille annetaan lupa sallia liitteessä olevassa 5.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia dioksiinipitoisuuksia ja/tai dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja/tai muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksia sisältävän, alueellaan käytettäväksi tarkoitetun, Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn, yli 17 cm:n mittaisen silakan (Clupea harengus), pyydetyn luonnonvaraisen nieriän (Salvelinus spp.), pyydetyn luonnonvaraisen jokinahkiaisen (Lampetra fluviatilis) ja pyydetyn luonnonvaraisen taimenen (Salmo trutta) sekä niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattaminen edellyttäen, että käytössä on järjestelmä sen varmistamiseksi, että kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn, yli 17 cm:n mittaisen silakan, luonnosta pyydetyn nieriän, luonnosta pyydetyn jokinahkiaisen ja luonnosta pyydetyn taimenen sekä niistä saatavien tuotteiden syönnin rajoittamista tiettyjen alttiiden väestöryhmien osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi.

Suomen ja Ruotsin on edelleen sovellettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnosta pyydettyä, yli 17 cm:n mittaista silakkaa, luonnosta pyydettyä nieriää, luonnosta pyydettyä jokinahkiaista ja luonnosta pyydettyä taimenta sekä niistä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä liitteessä olevan 5.3 kohdan vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa.

Suomi ja Ruotsi ilmoittavat komissiolle vuosittain, mitä toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tiedottaakseen tietyille alttiille väestöryhmille ruokavaliosuosituksista ja varmistaakseen, että kalaa ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä enimmäismääriä koskevia vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden on lisäksi osoitettava toimenpiteiden vaikuttavuus.

▼M18

6.  Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Irlanti, Espanja, Kroatia, Kypros, Latvia, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat sallia, että niiden markkinoille saatetaan perinteisesti savustettua lihaa ja lihatuotteita, jotka on savustettu niiden alueella ja tarkoitettu kulutukseen niiden alueella ja joiden PAH-yhdisteiden tasot ovat korkeammat kuin liitteessä olevassa 6.1.4 kohdassa asetetut tasot, edellyttäen että tuotteet ovat ennen 1 päivää syyskuuta 2014 sovellettavien enimmäismäärien mukaiset eli 5,0 μg/kg bentso(a)pyreenin osalta ja 30,0 μg/kg bentso(a)pyreenin, bentso(a)antraseenin, bentso(b)fluoranteenin ja kryseenin yhteismäärän osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on seurattava edelleen PAH-yhdisteiden esiintymistä perinteisesti savustetuissa lihoissa ja lihatuotteissa ja perustettava ohjelmia hyvien savustuskäytäntöjen täytäntöönpanemiseksi mahdollisuuksien mukaan ottaen huomioon, ovatko ne taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ja mikä on mahdollista menettämättä näiden tuotteiden tyypillisiä aistinvaraisia ominaisuuksia.

Tilannetta olisi arvioitava uudelleen kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen aloittamisesta kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteella, jotta voidaan määrittää luettelo savustetuista lihoista ja lihatuotteista, joiden osalta paikallista tuotantoa ja kulutusta koskevaa poikkeusta jatketaan ilman aikarajaa.

7.  Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Irlanti, Latvia, Romania, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat sallia, että niiden markkinoille saatetaan perinteisesti savustettua kalaa ja kalatuotteita, jotka on savustettu niiden alueella ja tarkoitettu kulutukseen niiden alueella ja joiden PAH-yhdisteiden tasot ovat korkeammat kuin liitteessä olevassa 6.1.5 kohdassa asetetut tasot, edellyttäen että tuotteet ovat ennen 1 päivää syyskuuta 2014 sovellettavien enimmäismäärien mukaiset eli 5,0 μg/kg bentso(a)pyreenin osalta ja 30,0 μg/kg bentso(a)pyreenin, bentso(a)antraseenin, bentso(b)fluoranteenin ja kryseenin yhteismäärän osalta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on seurattava edelleen PAH-yhdisteiden esiintymistä perinteisesti savustetuissa kaloissa ja kalatuotteissa ja perustettava ohjelmia hyvien savustuskäytäntöjen täytäntöönpanemiseksi mahdollisuuksien mukaan ottaen huomioon, ovatko ne taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ja mikä on mahdollista menettämättä näiden tuotteiden tyypillisiä aistinvaraisia ominaisuuksia.

Tilannetta olisi arvioitava uudelleen kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisesta kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteella, jotta voidaan määrittää luettelo savustetuista kaloista ja kalatuotteista, joiden osalta paikallista tuotantoa ja kulutusta koskevaa poikkeusta jatketaan ilman aikarajaa.

▼B

8 artikla

Näytteenotto ja määritys

Liitteessä vahvistettujen enimmäismäärien viralliseen valvontaan liittyvä näytteenotto ja määritys on tehtävä komission asetusten (EY) N:o 1882/2006 ( 38 ), (EY) N:o 401/2006 ( 39 ), (EY) N:o 1883/2006 ( 40 ) ja komission direktiivien 2001/22/EY ( 41 ), 2004/16/EY ( 42 ) ja 2005/10/EY ( 43 ) mukaisesti.

▼M25

9 artikla

Seuranta ja raportointi

1.  Jäsenvaltioiden on seurattava niiden vihannesten nitraattipitoisuutta, joissa pitoisuus saattaa olla merkittävä, erityisesti vihreitä lehtivihanneksia, ja ilmoitettava seurannan tulokset säännöllisesti EFSA:lle.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle yhteenveto komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 ( 44 ) mukaisesti saaduista aflatoksiineihin liittyvistä havainnoista ja jäsenvaltioiden on raportoitava yksittäisistä esiintymistiedoista EFSA:lle.

3.  Jäsenvaltioiden ja ammatillisten sidosryhmäorganisaatioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle toteuttamiensa tutkimusten tulokset ja tiedot edistymisestä sellaisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden soveltamisessa, joilla pyritään estämään saastuminen okratoksiini A:lla, deoksinivalenolilla, zearalenonilla, fumonisiineillä B1 ja B2 sekä T-2- ja HT-2-toksiineilla. Komissio toimittaa kyseiset tulokset jäsenvaltioille. Niihin liittyvät esiintymistiedot on ilmoitettava EFSA:lle.

4.  Jäsenvaltioita ja ammatillisia sidosryhmäorganisaatioita kehotetaan voimakkaasti seuraamaan torajyväalkaloidien esiintymistä viljoissa ja viljatuotteissa.

Jäsenvaltioita ja ammatillisia sidosryhmäorganisaatioita kehotetaan voimakkaasti raportoimaan EFSA:lle torajyväalkaloideja koskevista havainnoistaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2016. Näihin havaintoihin on sisällytettävä esiintymistiedot ja erilliset tiedot torajyväpahkojen esiintymisen ja yksittäisten torajyväalkaloidien määrän välisestä suhteesta.

Komissio antaa nämä havainnot jäsenvaltioiden käyttöön.

5.  EFSA:lle voidaan raportoida muiden kuin 1–4 kohdassa tarkoitettujen vierasaineiden esiintymistiedoista, joita jäsenvaltiot ja ammatilliset sidosryhmäorganisaatiot ovat keränneet.

6.  Esiintymistiedot on toimitettava EFSA:lle EFSA:n tietojen esitysmuodossa, joka on elintarvikkeiden ja rehujen osalta käytettävää näytteen standardikuvausta (SSD) ( 45 ) koskevissa EFSA:n ohjeissa esitettyjen vaatimusten ja muiden vierasaineita koskevien EFSA:n erityisten raportointivaatimusten mukainen. Ammatillisten sidosryhmäorganisaatioiden keräämät esiintymistiedot voidaan tarvittaessa toimittaa EFSA:lle yksinkertaistetussa tietojen esitysmuodossa, jonka EFSA määrittää.

▼B

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 466/2001.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

11 artikla

Siirtymätoimenpiteet

▼M11

Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen a–f kohdassa tarkoitettuja päivämääriä kyseisinä aikoina sovellettujen säännösten mukaisesti:

▼B

a) liitteessä olevassa 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 ja 2.5.7 kohdassa vahvistettujen deoksinivalenolin ja zearalenonin enimmäismäärien osalta ennen 1 päivää heinäkuuta 2006;

▼M1

b) liitteessä olevassa 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2., 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 ja 2.5.10 kohdassa vahvistettujen deoksinivalenolin ja zearalenonin enimmäismäärien osalta ennen 1 päivää lokakuuta 2007;

▼B

c) liitteessä olevassa 2.6 kohdassa vahvistettujen fumonisiinien B1 ja B2 enimmäismäärien osalta ennen 1 päivää lokakuuta 2007;

d) liitteessä olevassa 5 jaksossa vahvistettujen dioksiinin ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden summan enimmäismäärien osalta ennen 4 päivää marraskuuta 2006;

▼M11

e) liitteessä olevassa 5 jaksossa vahvistettujen muiden kuin dioksiininkaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäismäärien osalta ennen 1 päivää tammikuuta 2012;

f) liitteessä olevassa 2.2.11 kohdassa vahvistettujen Capsicum spp.:n sisältämän okratoksiini A:n enimmäismäärän osalta ennen 1 päivää tammikuuta 2015.

▼B

Elintarvikealan toimijan on todistettava, milloin tuotteet saatettiin markkinoille.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärät (45) 1 jakso:  Nitraatti

Elintarvikkeet (9)

Enimmäismäärät (mg NO3/kg)

1.1

Tuore pinaatti (Spinacia oleracea(10)

 

3 500

1.2

Säilötty, pakastettu tai jäädytetty pinaatti

 

2 000

1.3

Tuore salaatti (Lactuca sativa L.) (kasvihuoneessa ja avomaalla kasvatettu salaatti), lukuun ottamatta 1.4 kohdan salaattia

Sato korjattu 1.10.–31.3.:

 

Katteen alla kasvatettu salaatti

5 000

Avomaalla kasvatettu salaatti

4 000

Sato korjattu 1.4.–30.9.:

 

Katteen alla kasvatettu salaatti

4 000

Avomaalla kasvatettu salaatti

3 000

1.4

Jäävuorisalaatit

Katteen alla kasvatettu salaatti

2 500

Avomaalla kasvatettu salaatti

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Sato korjattu 1.10.–31.3.:

7 000

Sato korjattu 1.4.–30.9.:

6 000

1.6

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (12)

 

200

▼B2 jakso:  Mykotoksiinit

Elintarvikkeet (9)

Enimmäismäärät (μg/kg)

▼M5

2.1

Aflatoksiinit

B1

B1, B2, G1 ja G2 summa

M1

2.1.1

Maapähkinät ja muut öljysiemenet (43), joihin on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menetelmiä,

lukuun ottamatta

— maapähkinöitä ja muita öljysiemeniä, jotka on tarkoitettu puristettaviksi puhdistetun kasviöljyn tuotantoa varten

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2

Mantelit, pistaasipähkinät ja aprikoosin siemenet, joihin on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menetelmiä

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3

Hasselpähkinät ja parapähkinät, joihin on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menetelmiä

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4

Muut kuin 2.1.2 ja 2.1.3 kohdassa luetellut pähkinät, joihin on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menetelmiä

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5

Maapähkinät ja muut öljysiemenet (43) ja niistä tehdyt valmisteet, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina,

lukuun ottamatta

— puhdistettaviksi tarkoitettuja raakakasviöljyjä

— puhdistettuja kasviöljyjä

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6

Mantelit, pistaasipähkinät ja aprikoosin siemenet, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7

Hasselpähkinät ja parapähkinät, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8

Muut kuin 2.1.6 ja 2.1.7 kohdassa luetellut pähkinät ja niistä valmistetut tuotteet, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9

Kuivatut hedelmät (lukuun ottamatta kuivattuja viikunoita), joihin on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menetelmiä

5,0

10,0

2.1.10

Kuivatut hedelmät (lukuun ottamatta kuivattuja viikunoita), ja niistä tehdyt valmisteet, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina

2,0

4,0

▼M5

2.1.11

Kaikki viljat ja viljavalmisteet, mukaan luettuina jalostetut viljavalmisteet, lukuun ottamatta 2.1.12, 2.1.15 ja 2.1.17 kohdassa lueteltuja elintarvikkeita

2,0

4,0

2.1.12

Maissi ja riisi, joihin on ennen ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosiksi käyttämistä sovellettava lajittelumenettelyä tai muita fyysisiä menettelyjä

5,0

10,0

2.1.13

Raakamaito (14), lämpökäsitelty maito ja maitopohjaisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettu maito

0,050

2.1.14

Seuraavat maustelajit:

Capsicum spp. (niiden kuivatut hedelmät, kokonaisina tai jauhettuina, maustepaprikat, chilijauhe, cayenne ja paprika mukaan luettuina)

Piper spp. (niiden hedelmät, valko- ja mustapippuri mukaan luettuna)

Myristica fragrans (muskottipähkinä)

Zingiber officinale (inkivääri)

Curcuma longa (kurkuma)

Yhtä tai useampaa edellä mainittua maustetta sisältävät mausteseokset

5,0

10,0

2.1.15

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (15)

0,10

2.1.16

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, kokonaan lehmänmaidon proteiinista valmistetut tuotteet mukaan luettuina (12) ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17

Imeväisten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin ►M20   (11)  ◄  (16)

0,10

0,025

▼M12

2.1.18

Kuivatut viikunat

6,0

10,0

▼B

2.2

Okratoksiini A

 

2.2.1

Käsittelemättömät viljat

5,0

▼M11

2.2.2.

Kaikki käsittelemättömistä viljoista saadut valmisteet, mukaan luettuna jalostetut viljavalmisteet ja suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetut valmisteet, lukuun ottamatta 2.2.9, 2.2.10 ja 2.2.13 kohdassa lueteltuja elintarvikkeita

3,0

▼B

2.2.3

Rusinat (korintit, rusinat ja sultana-lajikkeet)

10,0

2.2.4

Paahdetut kahvipavut, jauhettu paahdettu kahvi, lukuun ottamatta liukoista kahvia

5,0

2.2.5

Liukoinen kahvi (pikakahvi)

10,0

2.2.6

Viinit (myös kuohuviini, mutta ei väkevä viini, eikä viini, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 15 tilavuusprosenttia) ja hedelmäviini (17)

2,0  (18)

2.2.7

Maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinistä valmistetut juomasekoitukset (19)

2,0  (18)

2.2.8

Suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettu rypälemehu, rypälemehutiiviste ennalleen saatettuna, rypälenektari, rypäleen puristemehu ja tiivistetty rypäleen puristemehu ennalleen saatettuna (20)

2,0  (18)

2.2.9

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (15)

0,50

2.2.10

Imeväisten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin ►M20   (11)  ◄  (16)

0,50

▼M23

2.2.11

Mausteet, mukaan luettuna kuivatut mausteet

 

Piper spp. (niiden hedelmät, valko- ja mustapippuri mukaan luettuina)

Myristica fragrans (muskottipähkinä)

Zingiber officinale (inkivääri)

Curcuma longa (maustekurkuma)

15 μg/kg

Capsicum spp (niiden kuivatut hedelmät, kokonaisina tai jauhettuina, maustepaprikat, chilijauhe, cayenne ja paprika mukaan luettuina)

20 μg/kg

Yhtä edellä olevaa maustetta sisältävät mausteseokset

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Lakritsi (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate ja muut lajit)

 

2.2.12.1

Lakritsijuuri, yrttiteen ainesosa

20 μg/kg

2.2.12.2

Lakritsiuute (45), tarkoitettu elintarvikekäyttöön, erityisesti juomiin ja konditoriatuotteisiin

80 μg/kg

▼M11

2.2.13.

Muu kuin suoraan kuluttajalle myyty vehnägluteeni

8,0

▼B

2.3

Patuliini

 

2.3.1

Hedelmätäysmehut, hedelmätäysmehutiivisteet ennalleen saatettuna ja hedelmänektarit (20)

50

2.3.2

Tislatut alkoholijuomat (21), siideri sekä muut käymisen avulla valmistetut juomat, jotka on tehty omenoista tai jotka sisältävät omenamehua

50

2.3.3

Kiinteät omenavalmisteet, mukaan luettuna omenahilloke ja -sose, jotka on tarkoitettu suoraan käytettäväksi, lukuun ottamatta 2.3.4 ja 2.3.5 kohdan elintarvikkeita

25

2.3.4

Omenamehu ja kiinteät omenavalmisteet, mukaan luettuna omenahilloke ja -sose, jotka on tarkoitettu imeväisille ja pikkulapsille (22) ja merkitty sellaiseksi ja myyty sellaisina (12)

10,0

2.3.5

Muut lastenruoat kuin imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat (11) (12)

10,0

▼M1

2.4

Deoksinivalenoli (23)

 

2.4.1

Käsittelemätön vilja (24) (25) muu kuin durumvehnä, kaura ja maissi

1 250

2.4.2

Käsittelemätön durumvehnä ja -kaura (24) (25)

1 750

2.4.3

Käsittelemätön maissi (24), lukuun ottamatta märkäjauhatukseen (40) tarkoitettua käsittelemätöntä maissia

1 750  (26)

2.4.4

Viljat, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi, jauhettu vilja, leseet ja alkiot lopputuotteina ja suoraan ihmisravinnoksi myytävinä, lukuun ottamatta 2.4.7, 2.4.8 ja 2.4.9 kohdan elintarvikkeita

750

2.4.5

Pasta (kuiva) (27)

750

2.4.6

Leipä (mukaan luettuna pienet leipomotuotteet), kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät, viljavälipalat sekä aamiaishiutaleet

500

2.4.7

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (15)

200

2.4.8

CN-koodeihin 1103 13 tai 1103 20 40 luokiteltavat maissin fraktiot, joiden karkeus on > 500 mikronia, sekä CN-koodiin 1904 10 10 luokiteltavat muut maissista valmistetut myllytuotteet, joiden karkeus on > 500 mikronia ja joita ei käytetä suoraan ihmisravinnoksi

750  (26)

2.4.9

CN-koodiin 1102 20 luokiteltavat maissin fraktiot, joiden karkeus on ≤ 500 mikronia, sekä CN-koodiin 1904 10 10 luokiteltavat muut maissista valmistetut myllytuotteet, joiden karkeus on ≤ 500 mikronia ja joita ei käytetä suoraan ihmisravinnoksi

1 250  (26)

2.5

Zearalenoni (23)

 

2.5.1

Käsittelemättömät viljat (24) (25), muut kuin maissi

100

2.5.2

Käsittelemätön maissi (24), lukuun ottamatta märkäjauhatukseen (40) tarkoitettua käsittelemätöntä maissia

350  (26)

2.5.3

Viljat, jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi, jauhettu vilja, leseet ja alkiot lopputuotteina ja suoraan ihmisravinnoksi myytävinä, lukuun ottamatta 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 ja 2.5.10 kohdan elintarvikkeita

75

2.5.4

Jalostettu maissiöljy

400  (26)

2.5.5

Leipä (mukaan luettuna pienet leipomotuotteet), kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät, viljavälipalat sekä aamiaishiutaleet, lukuun ottamatta maissivälipaloja ja maissipohjaisia aamiaishiutaleita

50

2.5.6

Maissi, joka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi Maissivälipalat ja maissipohjaiset aamiaishiutaleet

100  (26)

2.5.7

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat (lukuun ottamatta maissipohjaisia valmisruokia) ja muut lastenruoat (11) (15)

20

2.5.8

Imeväisten ja pikkulasten maissipohjaiset valmisruoat (11) (15)

20  (26)

2.5.9

CN-koodeihin 1103 13 tai 1103 20 40 luokiteltavat maissin fraktiot, joiden karkeus on > 500 mikronia, sekä CN-koodiin 1904 10 10 luokiteltavat muut maissista valmistetut myllytuotteet, joiden karkeus on > 500 mikronia ja joita ei käytetä suoraan ihmisravinnoksi

200  (26)

2.5.10

CN-koodiin 1102 20 luokiteltavat maissin fraktiot, joiden karkeus on ≤ 500 mikronia, sekä CN-koodiin 1904 10 10 luokiteltavat muut maissista valmistetut myllytuotteet, joiden karkeus on ≤ 500 mikronia ja joita ei käytetä suoraan ihmisravinnoksi

300  (26)

2.6

Fumonisiinit

B1 ja B2 summa

2.6.1

Käsittelemätön maissi (24), lukuun ottamatta märkäjauhatukseen (40) tarkoitettua käsittelemätöntä maissia

4 000  (28)

2.6.2

Suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettu maissi, suoraan ihmisravinnoksi tarkoitetut maissipohjaiset elintarvikkeet, lukuun ottamatta 2.6.3 ja 2.6.4 kohdan elintarvikkeita

1 000  (28)

2.6.3

Maissipohjaiset aamiaishiutaleet ja maissivälipalat

800  (28)

2.6.4

Imeväisten ja pikkulasten maissipohjaiset valmisruoat ja lastenruoat (11) (15)

200  (28)

2.6.5

CN-koodeihin 1103 13 tai 1103 20 40 luokiteltavat maissin fraktiot, joiden karkeus on > 500 mikronia, sekä CN-koodiin 1904 10 10 luokiteltavat muut maissista valmistetut myllytuotteet, joiden karkeus on > 500 mikronia ja joita ei käytetä suoraan ihmisravinnoksi

1 400  (28)

2.6.6

CN-koodiin 1102 20 luokiteltavat maissin fraktiot, joiden karkeus on ≤ 500 mikronia, sekä CN-koodiin 1904 10 10 luokiteltavat muut maissista valmistetut myllytuotteet, joiden karkeus on ≤ 500 mikronia ja joita ei käytetä suoraan ihmisravinnoksi

2 000  (28)

▼B

2.7

T-2- ja HT-2-toksiinit (23)

T-2- ja HT-2-toksiinien summa

2.7.1

Käsittelemättömät viljat (24) ja viljavalmisteet

 

▼M14

2.8

Sitriniini

 

2.8.1

Monascus purpureus -punahiivalla fermentoituun riisiin perustuvat ravintolisät

2 000  (1)

▼M25

2.9

Torajyväpahkat ja torajyväalkaloidit

 

2.9.1

Torajyväpahkat

 

2.9.1.1

Käsittelemättömät viljat (24), lukuun ottamatta maissia ja riisiä

0,5 g/kg (3)

2.9.2

Torajyväalkaloidit (4)

 

2.9.2.1

Käsittelemättömät viljat (24), lukuun ottamatta maissia ja riisiä

— (5)

2.9.2.2

Viljasta valmistetut myllytuotteet, lukuun ottamatta maissista ja riisistä valmistettuja myllytuotteita

— (5)

2.9.2.3

Leipä (mukaan luettuna pienet leipomotuotteet), kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät, viljavälipalat, aamiaishiutaleet ja pasta

— (5)

2.9.2.4

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset ruoat

— (5)

▼B3 jakso:  Metallit

Elintarvikkeet (9)

Enimmäismäärät

(mg/kg tuorepainoa)

▼M20

3.1

Lyijy

 

3.1.1

Raakamaito (14), lämpökäsitelty maito ja maitopohjaisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettu maito

0,020

3.1.2

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

 

 

myydään jauheena (11) (33)

0,050

 

myydään nesteenä (11) (33)

0,010

3.1.3

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (33), muut kuin 3.1.5 kohdassa mainitut

0,050

3.1.4

Imeväisille ja pikkulapsille erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet (11)

 

 

myydään jauheena (33)

0,050

 

myydään nesteenä (33)

0,010

3.1.5

Imeväisten ja pikkulasten juomat, jotka on merkitty sellaisiksi ja myydään sellaisina, muut kuin 3.1.2 ja 3.1.4 kohdassa mainitut

 

 

myydään nesteinä tai saatettava ennalleen valmistajan ohjeiden mukaan, hedelmämehut mukaan luettuina (12)

0,030

 

valmistettava uuttamalla tai keittämällä (33)

1,50

3.1.6

Nautaeläinten, lampaiden, sian ja siipikarjan liha (lukuun ottamatta sivutuotteita) (14)

0,10

3.1.7

Nautaeläinten, lampaiden, sian ja siipikarjan sivutuotteet (14)

0,50

3.1.8

Kalanliha (29) (30)

0,30

3.1.9

Pääjalkaiset (55)

0,30

3.1.10

Äyriäiset (31) (47)

0,50

3.1.11

Simpukat (31)

1,50

3.1.12

Viljat ja palkohedelmät

0,20

3.1.13

Vihannekset, lukuun ottamatta lehtikaalia, kaurajuurta, lehtivihanneksia, tuoreita yrttejä, sieniä, merilevää ja hedelmävihanneksia (32) (56)

0,10

3.1.14

Lehtikaalit, kaurajuuri, lehtivihannekset, lukuun ottamatta tuoreita yrttejä, ja seuraavat sienet: Agaricus bisporus (herkkusieni), Pleurotus ostreatus (osterivinokas), Lentinula edodes (siitake) (32)

0,30

3.1.15

Hedelmävihannekset

 

 

sokerimaissi (32)

0,10

 

muut kuin sokerimaissi (32)

0,05

3.1.16

Hedelmät, lukuun ottamatta karpaloita, herukoita, seljanmarjoja ja mansikkapuun hedelmiä (32)

0,10

3.1.17

Karpalot, herukat, seljanmarjat ja mansikkapuun hedelmät (32)

0,20

3.1.18

Rasvat ja öljyt, maitorasva mukaan luettuna

0,10

3.1.19

Hedelmätäysmehut, hedelmätäysmehutiivisteet ennalleen saatettuna ja hedelmänektarit

 

 

yksinomaan marjoista ja muista pienistä hedelmistä (20)

0,05

 

muista hedelmistä kuin marjoista ja muista pienistä hedelmistä (20)

0,03

3.1.20

Viinit (myös kuohuviinit, mutta ei väkevät viinit), siiderit, päärynä- ja hedelmäviinit (17)

 

 

tuotteet, jotka on valmistettu vuoden 2001 hedelmäsadosta vuoden 2015 hedelmäsatoon

0,20

 

tuotteet, jotka on valmistettu vuoden 2016 tai sitä myöhempien vuosien hedelmäsadosta

0,15

3.1.21

Maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinistä valmistetut juomasekoitukset (19)

 

 

tuotteet, jotka on valmistettu vuoden 2001 hedelmäsadosta vuoden 2015 hedelmäsatoon

0,20

 

tuotteet, jotka on valmistettu vuoden 2016 tai sitä myöhempien vuosien hedelmäsadosta

0,15

3.1.22

Ravintolisät (42)

3,0

3.1.23

Hunaja

0,10

▼M16

3.2

Kadmium

 

3.2.1

Vihannekset ja hedelmät, lukuun ottamatta juuri- ja mukulavihanneksia, lehtivihanneksia, tuoreita yrttejä, lehtikaalia, varsivihanneksia, sieniä sekä merilevää (32)

0,050

3.2.2

Juuri- ja mukulavihannekset (lukuun ottamatta mukulaselleriä, palsternakkoja, kaurajuurta ja piparjuurta), varsivihannekset (lukuun ottamatta lehtiselleriä) (32). Perunoita koskevaa enimmäismäärää sovelletaan kuorittuihin perunoihin.

0,10

3.2.3

Lehtivihannekset, tuoreet yrtit, lehtikaali, lehtiselleri, mukulaselleri, palsternakat, kaurajuuri, piparjuuri ja seuraavat sienet (32): Agaricus bisporus (herkkusieni), Pleurotus ostreatus (osterivinokas), Lentinula edodes (siitake)

0,20

3.2.4

Sienet, lukuun ottamatta 3.2.3 kohdassa lueteltuja lajeja (32)

1,0

3.2.5

Viljanjyvät, lukuun ottamatta vehnää ja riisiä

0,10

3.2.6

— Vehnän- ja riisinjyvät

— Vehnänleseet ja vehnänalkiot, suoraan nautittavaksi tarkoitetut

— Soijapavut

0,20

3.2.7

Jäljempänä luetellut erityiset kaakao- ja suklaatuotteet (52)

 

—  Maitosuklaa, joka sisältää alle 30 % kaakaon kiintoaineita

0,10 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2019

—  Suklaa, joka sisältää alle 50 % kaakaon kiintoaineita; maitosuklaa, joka sisältää vähintään 30 % kaakaon kiintoaineita

0,30 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2019

—  Suklaa, joka sisältää vähintään 50 % kaakaon kiintoaineita;

0,80 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2019

—  Kaakaojauhe, joka myydään loppukuluttajalle tai joka sisältyy ainesosana loppukuluttajalle myytävään sokeroituun kaakaojauheeseen (suklaajuoma)

0,60 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2019

3.2.8

Nautaeläinten, lampaiden, sian ja siipikarjan liha (lukuun ottamatta sivutuotteita) (14)

0,050

3.2.9

Hevosenliha, lukuun ottamatta sivutuotteita (14)

0,20

3.2.10

Nautaeläinten, lampaiden, sikojen, siipikarjan ja hevosen maksa (14)

0,50

3.2.11

Nautaeläinten, lampaiden, sikojen, siipikarjan ja hevosen munuainen (14)

1,0

3.2.12

Kalanliha (29) (30), lukuun ottamatta 3.2.13, 3.2.14 ja 3.2.15 kohdassa lueteltuja lajeja

0,050

3.2.13

Seuraavien kalojen liha (29) (30):

makrilli (Scomber sp.), tonnikalat (Thunnus sp., Katsuwonus pelamis, Euthynnus sp.), tokko (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Seuraavien kalojen liha (29) (30):

kuulamakrillit (Auxis sp.)

0,15

3.2.15

Seuraavien kalojen liha (29) (30):

sardellit (Engraulis sp.)

miekkakala (Xiphias gladius)

sardiini (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Äyriäiset (31) raajojen ja vatsapuolen liha (47). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa raajojen liha.

0,50

3.2.17

Simpukat (31)

1,0

3.2.18

Pääjalkaiset (ilman sisälmyksiä) (31)

1,0

3.2.19

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet, ►M20   (11)  ◄  (33)

 

—  lehmänmaidon proteiineista tai proteiinihydrolysaateista valmistetut jauhomaiset valmisteet

0,010 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2015

—  lehmänmaidon proteiineista tai proteiinihydrolysaateista valmistetut nestemäiset valmisteet

0,005 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2015

—  jauhomaiset valmisteet, jotka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista joko sellaisenaan tai sekoitettuna lehmänmaidon proteiineihin

0,020 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2015

—  nestemäiset valmisteet, jotka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista joko sellaisenaan tai sekoitettuna lehmänmaidon proteiineihin

0,010 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2015

3.2.20

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (33)

0,040 alkaen 1 päivästä tammikuuta 2015

3.2.21

Ravintolisät (42), lukuun ottamatta 3.2.22 kohdassa lueteltuja ravintolisiä

1,0

3.2.22

Ravintolisät (42), jotka koostuvat kokonaan tai pääasiassa kuivatusta merilevästä, merilevästä saaduista tuotteista tai kuivatuista simpukoista

3,0

▼B

3.3

Elohopea

 

▼M6

3.3.1

Kalastustuotteet (31) ja kalanliha (29) (30), lukuun ottamatta 3.3.2 kohdassa lueteltuja lajeja. Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (47). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

0,50

▼M3

3.3.2

Seuraavien kalojen liha (29) (30):

merikrotit (Lophius sp.)

merikissa (Anarhichas lupus)

sarda (Sarda sarda)

ankeriaat (Anguilla sp.)

keltaroussi, välimerenroussi (Hoplostethus sp.)

lestikala (Coryphaenoides rupestris)

ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

kapinrihmanilkka (Genypterus capensis)

marliinit (Makaira sp.)

lasikampelat (Lepidorhombus sp.)

mullot (Mullus sp.)

punarihmanilkka (Genypterus blacodes)

hauki (Exos lucius)

juovaton sarda (Orcynopsis unicolor)

pikkuturska (Trisopterus minutus)

syvännepiikkihai (Centroscymnus coelolepis)

rauskut (Raja sp.)

punasimput (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

purjekala (Istiophorus platypterus)

hopeahuotrakala (Lepidopus caudatus) ja mustahuotrakala (Aphanopus carbo)

pagellit (Pagellus sp.)

hait (kaikki lajit)

käärmemakrillit (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

sammet (Acipenser sp.)

miekkakala (Xiphias gladius)

tonnikalat (Thunnus sp., Euthynnus sp., Katsuwonus pelamis)

1,0

▼M3

3.3.3

Ravintolisät (42)

0,10

▼B

3.4

Epäorgaaniset tinayhdisteet

 

3.4.1

Muut säilykkeet kuin tölkkijuomat

200

3.4.2

Tölkkijuomat, hedelmä- ja vihannesmehut mukaan luettuina

100

3.4.3

Imeväisten ja pikkulasten lastenruokasäilykkeet ja viljapohjaiset valmisruoat, kuivattuja ja jauheena olevia tuotteita lukuun ottamatta (11) (33)

50

3.4.4

Äidinmaidonkorvike- ja vieroitusvalmistesäilykkeet, kokonaan lehmänmaidon proteiinista valmistetut tuotteet mukaan luettuina, lukuun ottamatta kuivattuja ja jauhettuja tuotteita ►M20   (11)  ◄  (33)

50

3.4.5

Imeväisten erityisruokavaliovalmisteet säilykkeinä lääkinnällisiin tarkoituksiin ►M20   (11)  ◄  (33), kuivattuja ja jauhettuja tuotteita lukuun ottamatta.

50

▼M21

3.5

Arseeni (epäorgaaninen) (53) (54)

 

3.5.1

Kiehauttamaton (non-parboiled) hiottu riisi (kiillotettu tai valkoinen riisi)

0,20

3.5.2

Kiehautettu (parboiled) riisi ja esikuorittu riisi

0,25

3.5.3

Riisivohvelit, riisivohvelikeksit, riisikeksit ja riisikakut

0,30

3.5.4

Riisi, joka on tarkoitettu imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen (11)

0,10

▼B4 jakso:  3-monoklooripropaani-1,2-dioli (3-MCPD)

Elintarvikkeet (9)

Enimmäismäärät

(μg/kg)

4.1

Hydrolysoitu kasviproteiini (34)

20

4.2

Soijakastike (34)

20

▼M95 jakso:  dioksiinit ja PCB-yhdisteet (35)

Elintarvikkeet

Enimmäismäärät

Dioksiinien summa (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten pcb-yhdisteiden summa (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (36)

Yhdisteiden PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ja PCB180 (ICES – 6) (36) Summa

5.1

Liha ja lihatuotteet (lukuun ottamatta syötäviä sivutuotteita), jotka ovat peräisin seuraavista eläimistä (14):

 

 

 

—  nautaeläimet ja lampaat

2,5 pg/g rasvaa (37)

4,0 pg/g rasvaa (37)

40 ng/g rasvaa (37)

—  siipikarja

1,75 pg/g rasvaa (37)

3,0 pg/g rasvaa (37)

40 ng/g rasvaa (37)

—  siat

1,0 pg/g rasvaa (37)

1,25 pg/g rasvaa (37)

40 ng/g rasvaa (37)

▼M13

5.2

Kohdassa 5.1 tarkoitettujen maaeläinten, lukuun ottamatta lammasta, maksa ja siitä johdetut tuotteet;

0,30 pg/g tuorepainoa

0,50 pg/g tuorepainoa

3,0 ng/g tuorepainoa

 

Lampaanmaksa ja siitä johdetut tuotteet

1,25 pg/g tuorepainoa

2,00 pg/g tuorepainoa

3,0 ng/g tuorepainoa

▼M19

5.3

Kalanliha ja kalastustuotteet ja niistä saatavat tuotteet (30) (38), lukuun ottamatta

— luonnosta pyydettyä ankeriasta

— luonnosta pyydettyä piikkihaita (Squalus acanthias)

— luonnosta pyydettyä makean veden kalaa, lukuun ottamatta makean veden diadromisia kalalajeja

— kalanmaksaa ja siitä johdettuja tuotteita

— meren eliöistä saatavaa öljyä

Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (47). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

3,5 pg/g tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

75 ng/g tuorepainoa

▼M9

5.4

Luonnosta pyydetyn makean veden kalan liha, lukuun ottamatta makean veden diadromisia kalalajeja ja niistä saatavia tuotteita (30)

3,5 pg/g tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

125 ng/g tuorepainoa

▼M19

5.4 a

Luonnosta pyydetyn piikkihain (Squalus acanthias) liha ja siitä saatavat tuotteet (38)

3,5 pg/g tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

200 ng/g tuorepainoa

▼M9

5.5

Luonnosta pyydetyn ankeriaan (Anguilla anguilla) liha ja siitä saatavat tuotteet

3,5 pg/g tuorepainoa

10,0 pg/g tuorepainoa

300 ng/g tuorepainoa

5.6

Kalanmaksa ja siitä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta 5.7 kohdassa tarkoitettua meren eliöistä saatavaa öljyä

20,0 pg/g tuorepainoa (41)

200 ng/g tuorepainoa (41)

5.7

Meren eliöistä saatava öljy (kalaöljy, kalanmaksaöljy ja muista meren eliöistä saatavat öljyt, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi)

1,75 pg/g rasvaa

6,0 pg/g rasvaa

200 ng/g rasvaa

5.8

Raakamaito (14) ja maitovalmisteet (14), voirasva mukaan luettuna

2,5 pg/g rasvaa (37)

5,5 pg/g rasvaa (37)

40 ng/g rasvaa (37)

5.9

Kananmunat ja munatuotteet (14)

2,5 pg/g rasvaa (37)

5,0 pg/g rasvaa (37)

40 ng/g rasvaa (37)

5.10

Seuraavien eläinten rasva:

 

 

 

—  nautaeläimet ja lampaat

2,5 pg/g rasvaa

4,0 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

—  siipikarja

1,75 pg/g rasvaa

3,0 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

—  siat

1,0 pg/g rasvaa

1,25 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.11

Eläinperäiset sekarasvat

1,5 pg/g rasvaa

2,50 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.12

Kasvirasvat ja -öljyt

0,75 pg/g rasvaa

1,25 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.13

Imeväisten ja pikkulasten ruoat (12)

0,1 pg/g tuorepainoa

0,2 pg/g tuorepainoa

1,0 ng/g tuorepainoa

▼M226 Jakso:  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Elintarvikkeet

Enimmäismäärät (μg/kg)

6.1

Bentso(a)pyreeni, bentso(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni ja kryseeni

Bentso(a)pyreeni

Bentso(a)pyreenin, bentso(a)antraseenin, bentso(b)fluoranteenin ja kryseenin summa (48)

6.1.1

Öljyt ja rasvat (lukuun ottamatta kaakaovoita ja kookosöljyä), jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Kaakaopavut ja niistä saadut tuotteet lukuun ottamatta 6.1.11 kohdassa tarkoitettuja tuotteita

1.4.2013 lähtien 5,0 μg/kg rasvaa

1.4.2013–31.3.2015 35,0 μg/kg rasvaa

1.4.2015 lähtien 30,0 μg/kg rasvaa

▼M22

6.1.3

Kookosöljy, joka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosaksi

2,0

20,0

6.1.4

Savustettu liha ja savustetut lihavalmisteet

31.8.2014 saakka 5,0

1.9.2014 lähtien 2,0

1.9.2012–31.8.2014 30,0

1.9.2014 lähtien 12,0

6.1.5

Savustettu kalanliha ja savustetut kalastustuotteet (30) (39)lukuun ottamatta 6.1.6 ja 6.1.7 kohdassa lueteltuja kalastustuotteita. Savustettuja äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (47). Savustettujen rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

31.8.2014 saakka 5,0

1.9.2014 lähtien 2,0

1.9.2012–31.8.2014 30,0

1.9.2014 lähtien 12,0

6.1.6

Savustetut kilohailit ja savukilohailisäilykkeet (30) (50) (Sprattus sprattus); savustettu silakka, enintään 14 cm pitkä, ja savusilakkasäilykkeet enintään 14 cm pitkästä silakasta (30) (50)(Clupea harengus membras); katsuobushi (kuivattu sarda, Katsuwonus pelamis); simpukat (tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt) (31); loppukuluttajille myytävät lämpökäsitellyt liha ja lihavalmisteet (49)

5,0

30,0

6.1.7

Simpukat (39)(savustetut)

6,0

35,0

6.1.8

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet maitopohjaiset tuotteet mukaan luettuina ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Imeväisten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Kaakaokuitu ja kaakaokuidusta saadut tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväsi elintarvikkeiden ainesosana

3,0

15,0

6.1.12

Banaanilastut

2,0

20,0

6.1.13

Ravintolisät, jotka sisältävät kasviperäisiä aineita ja niistä saatuja valmisteita (42) (7) (8)

Ravintolisät, jotka sisältävät mehiläiskittivahaa, mehiläiskuningatarhyytelöä tai spirulina-levää tai niistä saatuja valmisteita (42)

10,0

50,0

6.1.14

Kuivatut yrtit

10,0

50,0

6.1.15

Kuivatut mausteet, lukuun ottamatta kardemummaa ja savustettua Capsicum spp.:tä

10,0

50,0

▼M117 Jakso:  Melamiini ja sitä rakenteellisesti vastaavat aineet

Elintarvikkeet

Enimmäismäärät

mg/kg

7.1.

Melamiini

 

7.1.1.

Elintarvikkeet, lukuun ottamatta äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita (51)

2,5

7.1.2.

Jauhemaiset äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

1

▼M178 jakso:  Luontaiset kasvitoksiinit

Elintarvikkeet (9)

Enimmäismäärät g/kg

8.1

Erukahappo

 

8.1.1

Kasviöljyt ja -rasvat

50 (2)

8.1.2

Lisättyjä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävät elintarvikkeet, lukuun ottamatta 8.1.3 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita

50 (2)

8.1.3

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Elintarvikkeet (9)

Enimmäismäärät (μg/kg)

8.2

Tropaanialkaloidit (6)

 

 

Atropiini

Skopolamiini

8.2.1

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat, jotka sisältävät durraa, hirssiä, tattaria tai niistä saatuja tuotteita (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen ennen 1 päivää tammikuuta 2016 muiden elintarvikkeiden kautta tapahtuvasta sitriniinille altistumisesta saatujen tietojen ja sitriniinin myrkyllisyydestä, etenkin syöpää aiheuttavista ominaisuuksista ja genotoksisuudesta, saatujen ajantasaisten tietojen perusteella.

(2)   Enimmäismäärä tarkoittaa erukahapon määrää, joka lasketaan elintarvikkeessa olevan rasvan sisältämien rasvahappojen kokonaismäärästä.

(

3

)   Näytteenotto on suoritettava komission asetuksen (EY) N:o 401/2006 liitteessä I olevan B kohdan mukaisesti (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analyysi on tehtävä mikroskooppisena tutkimuksena.

(4)   Kahdentoista torajyväalkaloidin summa: ergokristiini/ergokristiniini ergotamiini/ergotaminiini ergokryptiini/ergokryptiniini ergometriini/ergometriniini ergosiini/ergosiniini ergokorniini/ergokorniniini.

(5)   Asianmukaiset ja noudatettavissa olevat torajyväalkaloidien enimmäismäärät, jotka antavat korkean suojan tason ihmisten terveydelle, annetaan näille elintarvikeryhmille viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017.

(6)   Tropaanialkaloideilla tarkoitetaan atropiinia ja skopolamiinia. Atropiini on (-)-hyoskyamiinin ja (+)-hyoskyamiinin raseeminen seos, josta vain (-)-hyoskyamiinin enantiomeerillä on antikolinerginen vaikutus. Koska analyysisyistä ei ole aina mahdollista erottaa toisistaan hyoskyamiinin enantiomeerejä, enimmäismäärät vahvistetaan atropiinille ja skopolamiinille.

(7)   Kasviperäiset valmisteet ovat valmisteita, jotka on saatu kasviperäisistä aineista (esim. kokonaiset kasvit, kasvinosat tai palasina tai paloiteltuina olevat kasvit) eri prosesseilla (esim. puristaminen, uuttaminen, fraktioiminen, tislaaminen, tiivistäminen, kuivaaminen ja käyttäminen). Määritelmään sisältyvät pilkotut tai jauhetut kasvit, kasvinosat, levät, sienet, jäkälät, tinktuurat, uutteet, haihtuvat öljyt (muut kuin 6.1.1 kohdassa tarkoitetut kasviöljyt), puristetut mehut ja käsitellyt kasvinesteet.

(8)   Enimmäismäärää ei sovelleta kasviöljyjä sisältäviin ravintolisiin. Kasviöljyjen, joita käytetään ravintolisien ainesosana, olisi oltava 6.1.1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän mukaisia.

(9)   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisina kuin ne määritellään torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 178/2006 (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 3). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tattari (Fagopyrum spp.) sisältyy viljoihin ja tattarista tehdyt valmisteet viljavalmisteisiin. ►M3  Hedelmiä koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta pähkinöihin. ◄

(10)   Enimmäismäärää ei sovelleta tuoreeseen pinaattiin, joka on tarkoitettu jalostettavaksi ja joka kuljetetaan suoraan irtotavarana pellolta jalostuslaitokseen.

(11)   Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).

(12)   Enimmäismäärä on käyttövalmista tuotetta kohti (joko sellaisenaan myytävästä tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistetusta).

(13)    ►M5  Enimmäismäärät koskevat maapähkinöiden ja pähkinöiden syötäväksi tarkoitettua osaa. Jos määritetään kuorellisia maapähkinöitä ja pähkinöitä, aflatoksiinipitoisuuksia laskettaessa oletetaan, että vierasaineen koko määrä on syötäväksi tarkoitetussa osassa; tämä ei kuitenkaan koske parapähkinöitä. ◄

(14)   Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22).

(15)   Enimmäismäärä on kuiva-ainetta kohti. Kuiva-aine määritellään asetuksen (EY) N:o 401/2006 mukaisesti.

(16)   Enimmäismäärä on maidon ja maitotuotteiden kohdalla käyttövalmista tuotetta kohti (joko sellaisenaan myytävää tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistettua) ja muun kuin maidon ja maitotuotteiden kohdalla kuiva-ainetta kohti. Kuiva-aine määritellään asetuksen (EY) N:o 401/2006 mukaisesti.

(17)   Viinit ja kuohuviinit sellaisina kuin ne määritellään maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(18)   Enimmäismäärää sovelletaan tuotteisiin, jotka on valmistettu vuoden 2005 tai sitä myöhempien vuosien sadosta.

(

19

)   Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014 (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).

Näihin juomiin sovellettava okratoksiini A:n enimmäismäärä on riippuvainen viinin ja/tai rypäleen puristemehun osuudesta lopullisessa tuotteessa.

(20)   Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/112/EY (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58).

(21)   Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittämistä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1576/89 (EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna pöytäkirjalla Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä.

(22)   Imeväiset ja pikkulapset sellaisina kuin ne määritellään imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).

(23)   Sovellettaessa deoksinivalenolin, zearalenonin ja T-2- ja HT-2-toksiinien enimmäismääriä, jotka on vahvistettu 2.4, 2.5 ja 2.7 kohdassa, riisiä ei pidetä viljana eikä riisivalmisteita viljavalmisteina.

(

24

)   Enimmäismäärää sovelletaan käsittelemättömään viljaan, joka on saatettu markkinoille ensiasteen jalostusta varten.

Ensiasteen jalostuksella tarkoitetaan kaikkea jyvälle tehtävää fyysistä tai lämpökäsittelyä, kuivausta lukuun ottamatta. Puhdistusta, hankauspesu mukaan luettuna, lajittelua tai kuivausta ei pidetä ensiasteen jalostuksena, mikäli koko jyvä säilyy ehjänä puhdistuksen ja lajittelun jälkeen.

Hankauspesu on viljan puhdistamista harjaamalla ja/tai hiomalla sitä voimakkaasti.

Jos käytetään hankauspesua, kun torajyväpahkoja esiintyy, vilja on esipuhdistettava ennen hankauspesua. Hankauspesua, jossa käytetään pölyä imevää laitetta, seuraa värilajittelu ennen jauhatusta.

Integroiduilla tuotanto- ja jalostusjärjestelmillä tarkoitetaan järjestelmiä, joissa kaikki sisään tulevat viljaerät puhdistetaan, lajitellaan ja jalostetaan samassa tuotantolaitoksessa. Tällaisissa integroiduissa tuotanto- ja jalostusjärjestelmissä enimmäismäärää sovelletaan käsittelemättömään viljaan puhdistuksen ja lajittelun jälkeen mutta ennen ensiasteen jalostusta.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava enimmäismäärän noudattaminen HACCP-järjestelmään perustuvilla menettelyillään, joilla otetaan käyttöön tässä kriittisessä valvontavaiheessa toteutettava tehokas seurantamenettely.

(25)   Enimmäismäärää sovelletaan viljoihin, jotka on korjattu ja otettu haltuun markkinointivuonna 2005/2006 ja sen jälkeen interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi 19 päivänä huhtikuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 mukaisesti (EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1068/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 65).

(26)   Enimmäismäärää sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2007.

(27)   Pastalla (kuivalla) tarkoitetaan pastaa, jonka vesipitoisuus on noin 12 %.

(28)   Enimmäismäärää sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2007.

(29)   Tämän ryhmän kalat sellaisina kuin ne määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22) 1 artiklassa olevan luettelon luokassa a, lukuun ottamatta CN-koodiin 0302 70 00 kuuluvaa kalanmaksaa, sellaisena kuin mainittu asetus on viimeksi muutettuna Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevalla asiakirjalla (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33). Kuivattuihin, laimennettuihin, jalostettuihin ja/tai useista ainesosista koostettuihin elintarvikkeisiin sovelletaan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

(30)   Kokonaisina syötäviksi tarkoitettujen kalojen osalta enimmäismäärää sovelletaan koko kalaan.

(31)   Elintarvikkeet, jotka kuuluvat kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1) liitteessä I olevan luettelon c ja i luokkaan (lajit sellaisina kuin ne on lueteltu asianomaisessa kohdassa). Kuivattuihin, laimennettuihin, jalostettuihin ja/tai useista ainesosista koostettuihin elintarvikkeisiin sovelletaan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa. Isokampasimpukoiden (Pecten maximus) tapauksessa enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan lähentäjälihakseen ja sukurauhaseen.

(32)   Enimmäismäärää sovelletaan sen jälkeen kuin hedelmä tai vihannes on pesty ja syötävä osa erotettu.

(33)   Enimmäismäärä on myytävälle valmisteelle.

(34)   Enimmäismäärä on nestemäiselle valmisteelle, joka sisältää 40 % kuiva-ainetta. Tämä vastaa 50 μg/kg enimmäismäärää kuiva-aineessa. Määrää on muutettava suhteessa valmisteen kuiva-ainemäärään.

(

35

)   

►M9

 Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (WHO-TEF)) ja dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden (PCDD:n, PCDF:n ja polykloorattujen bifeenyylien (PCB:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia WHO-TEF)). Ihmisille aiheutuvan riskin arvioinnissa käytettävät WHO-TEF-arvot perustuvat Genevessä kesäkuussa 2005 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijakokouksen päätelmiin (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).Yhdiste

TEF-arvo

Dibentso-para-dioksiinit (PCDD:t)

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibentsofuraanit (PCDF:t)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet. Ei-orto-PCB-yhdisteet + mono-orto-PCB-yhdisteet

Ei-orto-PCB-yhdisteet

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto-PCB-yhdisteet

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB123

0,00003

PCB156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB167

0,00003

PCB189

0,00003

Käytetyt lyhenteet: T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klooridibentsodioksiini, CDF = klooridibentsofuraani; CB = klooribifenyyli.

 ◄

(36)   Ylemmät pitoisuudet: Ylemmät pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alittaville yhdisteille määritysrajaa vastaava arvo.

(

37

)   

►M9

 Rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan ilmoitettua enimmäismäärää ei sovelleta alle 2 % rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeisiin, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, sovelletaan tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka vastaa sellaisten elintarvikkeiden, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka on laskettu rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan vahvistetun enimmäismäärän perusteella seuraavalla laskukaavalla:

Alle 2 % rasvaa sisältävien elintarvikkeiden enimmäismäärä ilmaistuna tuotteessa olevien pitoisuuksien mukaan = kyseisen elintarvikkeen enimmäismäärä ilmaistuna rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan × 0,02.

 ◄

(38)   Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 104/2000 1 artiklassa olevan luettelon a, b, c, e ja f alakohdassa, lukuun ottamatta 5.11 kohdassa tarkoitettua kalanmaksaa.

(39)   Tämän luokan elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitteessä I olevan luettelon b, c ja i luokassa.

(40)   Poikkeus koskee ainoastaan maissia, joka on esimerkiksi pakkausmerkintöjen tai vastaanottajan perusteella selvästi tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan märkäjauhatusmenetelmässä (tärkkelyksen tuotannossa).

(41)   Kalanmaksasäilykkeiden osalta enimmäismäärä koskee koko syötävää osaa tölkin sisällöstä.

(42)   Enimmäismäärää sovelletaan myytäviin ravintolisiin.

(43)   Öljysiemenet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 ja 1207 , ja CN-koodiin 1208 kuuluvat niistä saatavat tuotteet; melonin siemenet kuuluvat CN-koodiin ex 1207 99 .

(44)   Jos niistä saadut/valmistetut tuotteet saadaan/valmistetaan pelkästään tai lähes pelkästään asianomaisista pähkinöistä, kullekin pähkinälle vahvistettuja enimmäismääriä sovelletaan myös siitä saatuihin/valmistettuihin tuotteisiin. Muussa tapauksessa saatuihin/valmistettuihin tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

(45)   Enimmäismäärää sovelletaan puhtaaseen laimentamattomaan uutteeseen (saataessa 1 kg uutetta 3–4 kg:sta lakritsijuurta.

(46)   Lehtivihanneksia koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta tuoreisiin yrtteihin (jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä I olevaan koodinumeroon 0256000).

(47)   Raajojen ja vatsapuolen liha. Määritelmään ei sisälly äyriäisten eturuumis (cephalothorax). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa raajojen liha.

(48)   Alemmat pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alittaville neljälle aineelle arvoksi nolla.

(49)   Liha ja lihavalmisteet, joille on tehty lämpökäsittely, joka voi johtaa PAH-yhdisteiden muodostumiseen, ts. ainoastaan grillaaminen.

(50)   Säilykkeen analyysi tehdään tölkin koko sisällöstä. Koko yhdistelmätuotetta koskevan enimmäismäärän osalta sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 2 kohdan 2 alakohtaa.

(51)   Enimmäismäärää ei sovelleta elintarvikkeisiin, joiden osalta voidaan osoittaa, että 2,5 mg/kg:n ylittävä määrä melamiinia johtuu syromatsiinin sallitusta käytöstä hyönteisten torjunta-aineena. Melamiinin määrä ei saa ylittää syromatsiinin määrää.

(52)   Kyseisiin kaakao- ja suklaatuotteisiin sovelletaan elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista 23 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/36/EY (EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19) liitteessä I olevan A jakson 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja määritelmiä.

(53)   As(III):n ja As(V):n summa.

(54)   Riisi, esikuorittu riisi, hiottu riisi ja kiehautettu (parboiled) riisi sellaisena kuin se on määritelty Codex-standardissa 198–1995.

(55)   Enimmäismäärää sovelletaan ilman sisälmyksiä myytävään eläimeen.

(56)   Perunoita koskevaa enimmäismäärää sovelletaan kuorittuihin perunoihin.( 1 ) EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 2 ) EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 199/2006 (EUVL L 32, 4.2.2006, s. 32).

( 3 ) EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1662/2006 (EUVL L 320, 18.11.2006, s. 1).

( 4 ) Elintarvikealan tiedekomitean raportit, 38. sarja, Elintarvikealan tiedekomitean lausunto nitraateista ja nitriiteistä, s. 1–33. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Elintarvikealan tiedekomitean raportit, 35. sarja, Elintarvikealan tiedekomitean lausunto aflatoksiineista, okratoksiini A:sta ja patuliinista, s. 45–50. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto okratoksiini A:sta (annettu 17. syyskuuta 1998). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.7, ”Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) EYVL L 52, 4.3.1993, s. 18.

( 9 ) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaisen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevän tiedelautakunnan komission pyynnöstä antama lausunto elintarvikkeiden sisältämästä okratoksiini A:sta. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Brysselissä 8.–9. maaliskuuta 2000 pidetyn elintarvikealan tiedekomitean 120. kokouksen pöytäkirjaan merkitty patuliinia koskeva lausuma. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.8, ”Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) EUVL L 203, 12.8.2003, s. 34.

( 13 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto Fusarium-toksiineista, osa 1: deoksinivalenoli (DON), (annettu 2. joulukuuta 1999). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto Fusarium-toksiineista, osa 2: zearalenoni (ZEA), (annettu 22. kesäkuuta 2000). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto Fusarium-toksiineista, osa 3: fumonisiini B1 (FB1), (annettu 17. lokakuuta 2000). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Elintarvikkeita käsittelevän tiedekomitean ajantasaistettu lausunto fumonisiineista B1, B2 ja B3 (annettu 4. huhtikuuta 2003). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto Fusarium-toksiineista, osa 4: nivalenoli (annettu 19. lokakuuta 2000). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto Fusarium-toksiineista, osa 5: T-2-toksiini ja HT-2-toksiini (annettu 30. toukokuuta 2001). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto Fusarium-toksiineista, osa 6: T-2-toksiinin, HT-2-toksiinin, nivalenolin ja deoksinivalenolin ryhmäarviointi (annettu 26. helmikuuta 2002). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.10, ”Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) EUVL L 234, 29.8.2006, s. 35.

( 22 ) Elintarvikealan tiedekomitean raportit, 32. sarja, Elintarvikealan tiedekomitean lausunto ”The potential risk to health presented by lead in food and drink”, s. 7–8. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.11, ”Assessment of dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Elintarvikealan tiedekomitean raportit, 36. sarja, Elintarvikealan tiedekomitean lausunto kadmiumista, s. 67–70. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaisen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevän tiedelautakunnan komission pyynnöstä antama lausunto elintarvikkeiden sisältämästä elohopeasta ja metyylielohopeasta (annettu 24. helmikuuta 2004). http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto säilykkeiden sisältämän tinan aiheuttamista akuuteista riskeistä (annettu 12. joulukuuta 2001). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Elintarvikealan tiedekomitean vuonna 1994 3-monoklooripropaani-1,2-diolista (3-MCPD) antamansa lausunnon ajantasaistava lausunto (annettu 30. toukokuuta 2001). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Elintarvikealan tiedekomitean raportit, 36. sarja, Elintarvikealan tiedekomitean lausunto 3-monoklooripropaani-1,2-diolista (3-MCPD), s. 31–34. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.9 ”Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and related substances in foodstuffs”, s. 256. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto elintarvikkeiden sisältämiä dioksiineja ja dioksiinin kaltaisia PCB-yhdisteitä koskevasta riskinarvioinnista. Ajantasaistus elintarvikealan tiedekomitean 22. marraskuuta 2000 antaman lausunnon hyväksymisen jälkeen saatujen uusien tieteellisten tietojen perusteella (annettu 30. toukokuuta 2001). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto elintarvikkeiden sisältämiä dioksiineja ja dioksiinin kaltaisia PCB-yhdisteitä koskevasta riskinarvioinnista (annettu 22. marraskuuta 2000). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.5, ”Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States”. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) EUVL L 42, 14.2.2006, s. 26.

( 35 ) Elintarvikealan tiedekomitean lausunto elintarvikkeiden sisältämien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen ihmisten terveydelle aiheuttamista vaaroista (annettu 4. joulukuuta 2002). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) Evaluation of certain food contaminants – Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 64. kokous Roomassa 8.–17. helmikuuta 2005, s. 1–6 ja 61–81.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 – http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Raportit tieteellistä yhteistyötä koskevista tehtävistä, tehtävä 3.2.12 ”Collection of occurrence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 25.

( 39 ) EUVL L 70, 9.3.2006, s. 12.

( 40 ) Katso tämän virallisen lehden sivu 32.

( 41 ) EUVL L 77, 16.3.2001, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/4/EY (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 50).

( 42 ) EUVL L 42, 13.2.2004, s. 16.

( 43 ) EUVL L 34, 8.2.2005, s. 15.

( 44 ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta (EUVL L 242, 14.8.2014, s. 4).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen ennen 1 päivää tammikuuta 2016 muiden elintarvikkeiden kautta tapahtuvasta sitriniinille altistumisesta saatujen tietojen ja sitriniinin myrkyllisyydestä, etenkin syöpää aiheuttavista ominaisuuksista ja genotoksisuudesta, saatujen ajantasaisten tietojen perusteella.

( 47 ) Enimmäismäärä tarkoittaa erukahapon määrää, joka lasketaan elintarvikkeessa olevan rasvan sisältämien rasvahappojen kokonaismäärästä.

( 48 ) Näytteenotto on suoritettava komission asetuksen (EY) N:o 401/2006 liitteessä I olevan B kohdan mukaisesti (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analyysi on tehtävä mikroskooppisena tutkimuksena.

( 49 ) Kahdentoista torajyväalkaloidin summa: ergokristiini/ergokristiniini ergotamiini/ergotaminiini ergokryptiini/ergokryptiniini ergometriini/ergometriniini ergosiini/ergosiniini ergokorniini/ergokorniniini.

( 50 ) Asianmukaiset ja noudatettavissa olevat torajyväalkaloidien enimmäismäärät, jotka antavat korkean suojan tason ihmisten terveydelle, annetaan näille elintarvikeryhmille viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017.

( 51 ) Tropaanialkaloideilla tarkoitetaan atropiinia ja skopolamiinia. Atropiini on (-)-hyoskyamiinin ja (+)-hyoskyamiinin raseeminen seos, josta vain (-)-hyoskyamiinin enantiomeerillä on antikolinerginen vaikutus. Koska analyysisyistä ei ole aina mahdollista erottaa toisistaan hyoskyamiinin enantiomeerejä, enimmäismäärät vahvistetaan atropiinille ja skopolamiinille.

( 52 ) Kasviperäiset valmisteet ovat valmisteita, jotka on saatu kasviperäisistä aineista (esim. kokonaiset kasvit, kasvinosat tai palasina tai paloiteltuina olevat kasvit) eri prosesseilla (esim. puristaminen, uuttaminen, fraktioiminen, tislaaminen, tiivistäminen, kuivaaminen ja käyttäminen). Määritelmään sisältyvät pilkotut tai jauhetut kasvit, kasvinosat, levät, sienet, jäkälät, tinktuurat, uutteet, haihtuvat öljyt (muut kuin 6.1.1 kohdassa tarkoitetut kasviöljyt), puristetut mehut ja käsitellyt kasvinesteet.

( 53 ) Enimmäismäärää ei sovelleta kasviöljyjä sisältäviin ravintolisiin. Kasviöljyjen, joita käytetään ravintolisien ainesosana, olisi oltava 6.1.1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän mukaisia.

( 54 ) Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisina kuin ne määritellään torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 178/2006 (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 3). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tattari (Fagopyrum spp.) sisältyy viljoihin ja tattarista tehdyt valmisteet viljavalmisteisiin. ►M3  Hedelmiä koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta pähkinöihin. ◄

( 55 ) Enimmäismäärää ei sovelleta tuoreeseen pinaattiin, joka on tarkoitettu jalostettavaksi ja joka kuljetetaan suoraan irtotavarana pellolta jalostuslaitokseen.

( 56 ) Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 57 ) Enimmäismäärä on käyttövalmista tuotetta kohti (joko sellaisenaan myytävästä tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistetusta).

( 58 ►M5  Enimmäismäärät koskevat maapähkinöiden ja pähkinöiden syötäväksi tarkoitettua osaa. Jos määritetään kuorellisia maapähkinöitä ja pähkinöitä, aflatoksiinipitoisuuksia laskettaessa oletetaan, että vierasaineen koko määrä on syötäväksi tarkoitetussa osassa; tämä ei kuitenkaan koske parapähkinöitä. ◄

( 59 ) Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22).

( 60 ) Enimmäismäärä on kuiva-ainetta kohti. Kuiva-aine määritellään asetuksen (EY) N:o 401/2006 mukaisesti.

( 61 ) Enimmäismäärä on maidon ja maitotuotteiden kohdalla käyttövalmista tuotetta kohti (joko sellaisenaan myytävää tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistettua) ja muun kuin maidon ja maitotuotteiden kohdalla kuiva-ainetta kohti. Kuiva-aine määritellään asetuksen (EY) N:o 401/2006 mukaisesti.

( 62 ) Viinit ja kuohuviinit sellaisina kuin ne määritellään maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 63 ) Enimmäismäärää sovelletaan tuotteisiin, jotka on valmistettu vuoden 2005 tai sitä myöhempien vuosien sadosta.

( 64 ) Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 251/2014 (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).

Näihin juomiin sovellettava okratoksiini A:n enimmäismäärä on riippuvainen viinin ja/tai rypäleen puristemehun osuudesta lopullisessa tuotteessa.

( 65 ) Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/112/EY (EYVL L 10, 12.1.2002, s. 58).

( 66 ) Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittämistä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1576/89 (EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna pöytäkirjalla Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä.

( 67 ) Imeväiset ja pikkulapset sellaisina kuin ne määritellään imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 609/2013 (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 68 ) Sovellettaessa deoksinivalenolin, zearalenonin ja T-2- ja HT-2-toksiinien enimmäismääriä, jotka on vahvistettu 2.4, 2.5 ja 2.7 kohdassa, riisiä ei pidetä viljana eikä riisivalmisteita viljavalmisteina.

( 69 ) Enimmäismäärää sovelletaan käsittelemättömään viljaan, joka on saatettu markkinoille ensiasteen jalostusta varten.

Ensiasteen jalostuksella tarkoitetaan kaikkea jyvälle tehtävää fyysistä tai lämpökäsittelyä, kuivausta lukuun ottamatta. Puhdistusta, hankauspesu mukaan luettuna, lajittelua tai kuivausta ei pidetä ensiasteen jalostuksena, mikäli koko jyvä säilyy ehjänä puhdistuksen ja lajittelun jälkeen.

Hankauspesu on viljan puhdistamista harjaamalla ja/tai hiomalla sitä voimakkaasti.

Jos käytetään hankauspesua, kun torajyväpahkoja esiintyy, vilja on esipuhdistettava ennen hankauspesua. Hankauspesua, jossa käytetään pölyä imevää laitetta, seuraa värilajittelu ennen jauhatusta.

Integroiduilla tuotanto- ja jalostusjärjestelmillä tarkoitetaan järjestelmiä, joissa kaikki sisään tulevat viljaerät puhdistetaan, lajitellaan ja jalostetaan samassa tuotantolaitoksessa. Tällaisissa integroiduissa tuotanto- ja jalostusjärjestelmissä enimmäismäärää sovelletaan käsittelemättömään viljaan puhdistuksen ja lajittelun jälkeen mutta ennen ensiasteen jalostusta.

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava enimmäismäärän noudattaminen HACCP-järjestelmään perustuvilla menettelyillään, joilla otetaan käyttöön tässä kriittisessä valvontavaiheessa toteutettava tehokas seurantamenettely.

( 70 ) Enimmäismäärää sovelletaan viljoihin, jotka on korjattu ja otettu haltuun markkinointivuonna 2005/2006 ja sen jälkeen interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi 19 päivänä huhtikuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 mukaisesti (EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1068/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 65).

( 71 ) Enimmäismäärää sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2007.

( 72 ) Pastalla (kuivalla) tarkoitetaan pastaa, jonka vesipitoisuus on noin 12 %.

( 73 ) Enimmäismäärää sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2007.

( 74 ) Tämän ryhmän kalat sellaisina kuin ne määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22) 1 artiklassa olevan luettelon luokassa a, lukuun ottamatta CN-koodiin 0302 70 00 kuuluvaa kalanmaksaa, sellaisena kuin mainittu asetus on viimeksi muutettuna Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevalla asiakirjalla (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33). Kuivattuihin, laimennettuihin, jalostettuihin ja/tai useista ainesosista koostettuihin elintarvikkeisiin sovelletaan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

( 75 ) Kokonaisina syötäviksi tarkoitettujen kalojen osalta enimmäismäärää sovelletaan koko kalaan.

( 76 ) Elintarvikkeet, jotka kuuluvat kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1) liitteessä I olevan luettelon c ja i luokkaan (lajit sellaisina kuin ne on lueteltu asianomaisessa kohdassa). Kuivattuihin, laimennettuihin, jalostettuihin ja/tai useista ainesosista koostettuihin elintarvikkeisiin sovelletaan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa. Isokampasimpukoiden (Pecten maximus) tapauksessa enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan lähentäjälihakseen ja sukurauhaseen.

( 77 ) Enimmäismäärää sovelletaan sen jälkeen kuin hedelmä tai vihannes on pesty ja syötävä osa erotettu.

( 78 ) Enimmäismäärä on myytävälle valmisteelle.

( 79 ) Enimmäismäärä on nestemäiselle valmisteelle, joka sisältää 40 % kuiva-ainetta. Tämä vastaa 50 μg/kg enimmäismäärää kuiva-aineessa. Määrää on muutettava suhteessa valmisteen kuiva-ainemäärään.

( 80 ) Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (WHO-TEF)) ja dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden (PCDD:n, PCDF:n ja polykloorattujen bifeenyylien (PCB:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia WHO-TEF)). Ihmisille aiheutuvan riskin arvioinnissa käytettävät WHO-TEF-arvot perustuvat Genevessä kesäkuussa 2005 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijakokouksen päätelmiin (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).

Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (WHO-TEF)) ja dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden (PCDD:n, PCDF:n ja polykloorattujen bifeenyylien (PCB:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia WHO-TEF)). Ihmisille aiheutuvan riskin arvioinnissa käytettävät WHO-TEF-arvot perustuvat Genevessä kesäkuussa 2005 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijakokouksen päätelmiin (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).Yhdiste

TEF-arvo

Dibentso-para-dioksiinit (PCDD:t)

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibentsofuraanit (PCDF:t)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet. Ei-orto-PCB-yhdisteet + mono-orto-PCB-yhdisteet

Ei-orto-PCB-yhdisteet

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto-PCB-yhdisteet

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB123

0,00003

PCB156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB167

0,00003

PCB189

0,00003

Käytetyt lyhenteet: T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klooridibentsodioksiini, CDF = klooridibentsofuraani; CB = klooribifenyyli.

 ◄

( 81 ) Ylemmät pitoisuudet: Ylemmät pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alittaville yhdisteille määritysrajaa vastaava arvo.

( 82 ) Rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan ilmoitettua enimmäismäärää ei sovelleta alle 2 % rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeisiin, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, sovelletaan tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka vastaa sellaisten elintarvikkeiden, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka on laskettu rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan vahvistetun enimmäismäärän perusteella seuraavalla laskukaavalla:

Rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan ilmoitettua enimmäismäärää ei sovelleta alle 2 % rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeisiin, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, sovelletaan tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka vastaa sellaisten elintarvikkeiden, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka on laskettu rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan vahvistetun enimmäismäärän perusteella seuraavalla laskukaavalla:

Alle 2 % rasvaa sisältävien elintarvikkeiden enimmäismäärä ilmaistuna tuotteessa olevien pitoisuuksien mukaan = kyseisen elintarvikkeen enimmäismäärä ilmaistuna rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan × 0,02.

 ◄

( 83 ) Tämän ryhmän elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 104/2000 1 artiklassa olevan luettelon a, b, c, e ja f alakohdassa, lukuun ottamatta 5.11 kohdassa tarkoitettua kalanmaksaa.

( 84 ) Tämän luokan elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1379/2013 liitteessä I olevan luettelon b, c ja i luokassa.

( 85 ) Poikkeus koskee ainoastaan maissia, joka on esimerkiksi pakkausmerkintöjen tai vastaanottajan perusteella selvästi tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan märkäjauhatusmenetelmässä (tärkkelyksen tuotannossa).

( 86 ) Kalanmaksasäilykkeiden osalta enimmäismäärä koskee koko syötävää osaa tölkin sisällöstä.

( 87 ) Enimmäismäärää sovelletaan myytäviin ravintolisiin.

( 88 ) Öljysiemenet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 ja 1207 , ja CN-koodiin 1208 kuuluvat niistä saatavat tuotteet; melonin siemenet kuuluvat CN-koodiin ex 1207 99 .

( 89 ) Jos niistä saadut/valmistetut tuotteet saadaan/valmistetaan pelkästään tai lähes pelkästään asianomaisista pähkinöistä, kullekin pähkinälle vahvistettuja enimmäismääriä sovelletaan myös siitä saatuihin/valmistettuihin tuotteisiin. Muussa tapauksessa saatuihin/valmistettuihin tuotteisiin sovelletaan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

( 90 ) Enimmäismäärää sovelletaan puhtaaseen laimentamattomaan uutteeseen (saataessa 1 kg uutetta 3–4 kg:sta lakritsijuurta.

( 91 ) Lehtivihanneksia koskevaa enimmäismäärää ei sovelleta tuoreisiin yrtteihin (jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä I olevaan koodinumeroon 0256000).

( 92 ) Raajojen ja vatsapuolen liha. Määritelmään ei sisälly äyriäisten eturuumis (cephalothorax). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa raajojen liha.

( 93 ) Alemmat pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alittaville neljälle aineelle arvoksi nolla.

( 94 ) Liha ja lihavalmisteet, joille on tehty lämpökäsittely, joka voi johtaa PAH-yhdisteiden muodostumiseen, ts. ainoastaan grillaaminen.

( 95 ) Säilykkeen analyysi tehdään tölkin koko sisällöstä. Koko yhdistelmätuotetta koskevan enimmäismäärän osalta sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 2 kohdan 2 alakohtaa.

( 96 ) Enimmäismäärää ei sovelleta elintarvikkeisiin, joiden osalta voidaan osoittaa, että 2,5 mg/kg:n ylittävä määrä melamiinia johtuu syromatsiinin sallitusta käytöstä hyönteisten torjunta-aineena. Melamiinin määrä ei saa ylittää syromatsiinin määrää.

( 97 ) Kyseisiin kaakao- ja suklaatuotteisiin sovelletaan elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista 23 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/36/EY (EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19) liitteessä I olevan A jakson 2, 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja määritelmiä.

( 98 ) As(III):n ja As(V):n summa.

( 99 ) Riisi, esikuorittu riisi, hiottu riisi ja kiehautettu (parboiled) riisi sellaisena kuin se on määritelty Codex-standardissa 198–1995.

( 100 ) Enimmäismäärää sovelletaan ilman sisälmyksiä myytävään eläimeen.

( 101 ) Perunoita koskevaa enimmäismäärää sovelletaan kuorittuihin perunoihin.

Top