EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2111-20190726

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/2019-07-26

02005R2111 — FI — 26.07.2019 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2111/2005,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 344 27.12.2005, s. 15)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 596/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 188

14

18.7.2009

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018,

  L 212

1

22.8.2018

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1243, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2111/2005,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)LUKU I

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Aihe

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

a) yhteisiin arviointiperusteisiin perustuvan yhteisön luettelon laatimista ja julkaisemista lentoliikenteen harjoittajista, joita on turvallisuussyistä kielletty harjoittamasta lentoliikennettä yhteisön alueella;

ja

b) lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamista lentomatkustajille.

2.  Tämän asetuksen soveltamisen Gibraltarin lentoasemaan ei katsota rajoittavan Espanjan kuningaskunnan tai Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista asemaa, kun on kyse erimielisyydestä sen alueen suvereeniudesta, jolla lentoasema sijaitsee.

3.  Tämän asetuksen soveltamista Gibraltarin lentoasemaan lykätään, kunnes Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministereiden 2 päivänä joulukuuta 1987 esittämän yhteisen julkilausuman mukaiset järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle järjestelyjen käyttöönottopäivästä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ”lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenneyritystä, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai vastaava;

b) ”kuljetussopimuksella” sopimusta lentoliikennepalveluista tai sopimusta, johon sisältyy lentoliikennepalveluja, myös silloin, kun kuljetus koostuu kahdesta tai useammasta saman tai eri lentoliikenteen harjoittajan suorittamasta lennosta;

c) ”lentokuljetuksesta vastaavalla sopimuspuolella” lentoliikenteen harjoittajaa, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen, tai matkanjärjestäjää, jos sopimus käsittää valmismatkan. Myös lipun myyjä katsotaan lentokuljetuksesta vastaavaksi sopimuspuoleksi;

d) ”lipun myyjällä” tarkoitetaan lentolipun myyjää, joka järjestää kuljetussopimuksen matkustajan kanssa joko pelkkää lentoa varten tai osana valmismatkaa ja joka ei ole lentoliikenteen harjoittaja eikä matkanjärjestäjä;

e) ”lennon suorittavalla lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenteen harjoittajaa, joka suorittaa tai aikoo suorittaa lennon joko matkustajan kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen mukaisesti tai sellaisen toisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön puolesta, joka on tehnyt matkustajan kanssa kuljetussopimuksen;

f) ”toimiluvalla tai teknisellä luvalla” tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion toteuttamaa lainsäädännöllistä tai hallinnollista toimenpidettä, jolla määrätään, että lentoliikenteen harjoittaja voi liikennöidä sen lentoasemille tai sen lentoasemilta tai että lentoliikenteen harjoittaja voi liikennöidä sen ilmatilassa tai että lentoliikenteen harjoittaja voi käyttää liikennöintioikeuksia;

g) ”toimintakiellolla” tarkoitetaan lentoliikenteen harjoittajan toimiluvan tai teknisen luvan epäämistä, peruuttamista määräajaksi tai kokonaan tai rajoittamista turvallisuussyistä tai muita vastaavia turvallisuustoimenpiteitä sellaiseen lentoliikenteen harjoittajaan nähden, jolla ei ole liikennöintioikeuksia yhteisössä mutta jonka ilma-alukset voisivat muussa tapauksessa liikennöidä yhteisössä vuokrasopimuksen nojalla;

h) ”valmismatkalla” direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä palveluja;

i) ”varauksella” sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että lentokuljetuksesta vastaava sopimuspuoli on hyväksynyt ja rekisteröinyt varauksen;

j) ”asianmukaisilla turvallisuusnormeilla” tarkoitetaan Chicagon yleissopimukseen ja sen liitteisiin sekä soveltuvin osin asiaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä.LUKU II

YHTEISÖN LUETTELO

3 artikla

Yhteisön luettelon laatiminen

1.  Lentoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi laaditaan luettelo lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu yhteisössä toimintakieltoon (jäljempänä ”yhteisön luettelo”). Kunkin jäsenvaltion on saatettava alueellaan voimaan yhteisön luetteloon sisältyvät toimintakiellot kyseisten toimintakieltojen kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

▼M3

2.  Yhteiset perusteet, joita käytetään lentoliikenteen harjoittajia toimintakieltoon asetettaessa ja jotka perustuvat asianmukaisiin turvallisuusnormeihin, on esitetty liitteessä, jäljempänä ”yhteiset perusteet”.

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä yhteisten perusteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

▼B

3.  Yhteisön luettelon laatimiseksi ensimmäisen kerran kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2006, mitkä lentoliikenteen harjoittajat on asetettu toimintakieltoon sen alueella, sekä ilmoitettava myös toimintakieltoihin johtaneet syyt sekä muut tarvittavat tiedot. Komissio ilmoittaa kyseisistä toimintakielloista muille jäsenvaltioille.

4.  Komissio päättää yhden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, yhteisten perusteiden nojalla kyseessä olevien lentoliikenteen harjoittajien asettamisesta toimintakieltoon ja laatii yhteisön luettelon lentoliikenteen harjoittajista, jotka se on asettanut toimintakieltoon, 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4 artikla

Yhteisön luettelon ajantasaistaminen

1.  Yhteisön luettelo ajantasaistetaan

a) jonkin lentoliikenteen harjoittajan asettamiseksi toimintakieltoon ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämiseksi yhteisön luetteloon yhteisten perusteiden nojalla;

b) jonkin lentoliikenteen harjoittajan poistamiseksi yhteisön luettelosta, jos kyseisen lentoliikenteen harjoittajan sisällyttämiseen yhteisön luetteloon johtanut turvallisuuspuute tai johtaneet turvallisuuspuutteet on korjattu ja jos yhteisten perusteiden nojalla ei ole muuta syytä pitää kyseinen lentoliikenteen harjoittaja yhteisön luettelossa;

c) muuttaa yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtoja.

2.  Komissio päättää omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä ajantasaistaa yhteisön luetteloa heti, kun se on 1 kohdan nojalla välttämätöntä, 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja yhteisten perusteiden nojalla. Komissio tarkistaa vähintään joka kolmas kuukausi, onko yhteisön luettelon ajantasaistaminen tarpeen.

3.  Kunkin jäsenvaltion ja Euroopan lentoturvallisuusviraston on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka voivat olla olennaisia yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi. Komissio toimittaa kaikki olennaiset tiedot eteenpäin muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Tilapäistoimenpiteet yhteisön luettelon ajantasaistamiseksi

1.  Jos on selvää, että jonkin lentoliikenteen harjoittajan liikennöinnin jatkuminen yhteisössä saattaa todennäköisesti aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin ja että kyseistä riskiä ei ole ratkaistu tyydyttävällä tavalla asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttamin kiireellisin toimenpitein, komissio voi ottaa tilapäisesti käyttöön 4 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetut toimet 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2.  Komissio toimittaa heti, kun se on mahdollista, ja enintään kymmenen työpäivän kuluessa asian 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi ja päättää tämän artiklan 1 kohdan nojalla toteuttamansa toimenpiteen vahvistamisesta, muuttamisesta, peruuttamisesta tai laajentamisesta 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

6 artikla

Poikkeustoimenpiteet

1.  Kiireellisissä tapauksissa tämä asetus ei estä jäsenvaltiota reagoimasta odottamattomaan turvallisuusongelmaan asettamalla sen omaa aluetta koskevan välittömän toimintakiellon yhteiset perusteet huomioon ottaen.

2.  Komission päätös olla sisällyttämättä jotakin lentoliikenteen harjoittajaa yhteisön luetteloon 3 artiklan 4 kohdassa tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ei estä jäsenvaltiota asettamasta kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa toimintakieltoon tai pitämästä toimintakielto voimassa kyseistä jäsenvaltiota erityisesti koskettavan turvallisuusongelman takia.

3.  Sekä 1 että 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa kyseisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle, joka ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa kyseisen jäsenvaltion on viipymättä esitettävä komissiolle pyyntö ajantasaistaa yhteisön luettelo 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Oikeus tulla kuulluksi

Komissio varmistaa, että kun se tekee 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettuja päätöksiä, kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle suodaan mahdollisuus tulla kuulluksi, ottaen huomioon, että joissakin tapauksissa tarvitaan kiireellistä menettelyä.

▼M3

8 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tässä luvussa tarkoitettuja menettelyjä; tässä yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon tarve tehdä ripeästi päätöksiä yhteisön luettelon ajantasaistamisesta.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 14 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

▼B

9 artikla

Julkistaminen

1.  Yhteisön luettelo ja muutokset siihen julkaistaan välittömästi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen yleisön tutustumista yhteisön luettelon viimeisimpään ajantasaistettuun versioon erityisesti Internetin käytön avulla.

3.  Lentokuljetuksesta vastaavien sopimuspuolten, kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten, Euroopan lentoturvallisuusviraston ja jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien lentoasemien on saatettava yhteisön luettelo matkustajien tutustuttavaksi sekä verkkosivustoillaan että tarvittaessa toimitiloissaan.LUKU III

MATKUSTAJILLE TIEDOTTAMINEN

10 artikla

Soveltamisala

1.  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan matkustajien lentokuljetukseen silloin, kun lento on osa kuljetussopimusta ja kuljetus alkoi yhteisössä ja kun

a) lento lähtee perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta;

tai

b) lento lähtee kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuu perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle;

tai

c) lento lähtee kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta ja saapuu toiselle tällaiselle lentoasemalle.

2.  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, onko kyseessä reittilento vai tilauslento, ja siitä, onko lento osa valmismatkaa vai ei.

3.  Tämän luvun säännökset eivät vaikuta direktiivin 90/314/ETY ja asetuksen (ETY) N:o 2299/89 mukaisiin matkustajien oikeuksiin.

11 artikla

Tieto lennon suorittavasta lentoliikenteen harjoittajasta

1.  Varauksen tekemisen yhteydessä lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on ilmoitettava matkustajalle, mikä lentoliikenteen harjoittaja suorittaa lennon tai mitkä lentoliikenteen harjoittajat suorittavat lennot, riippumatta siitä, miten varaus tehdään.

2.  Kun varausta tehtäessä ei vielä tiedetä täsmällisesti lennon suorittavaa lentoliikenteen harjoittajaa tai lennot suorittavia lentoliikenteen harjoittajia, on lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen varmistettava, että matkustajalle ilmoitetaan, minkä lentoliikenteen harjoittajan tai lentoliikenteen harjoittajien on määrä suorittaa kyseinen lento tai kyseiset lennot. Tällaisessa tapauksessa lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on varmistettava, että matkustajalle ilmoitetaan lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja heti kun se on tiedossa.

3.  Kun lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja vaihtuu varauksen tekemisen jälkeen, on lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen vaihtumisen syystä riippumatta ryhdyttävä välittömästi kaikkiin aiheellisiin toimiin varmistaakseen, että matkustaja saa tiedon vaihtumisesta mahdollisimman pian. Matkustajille on kaikissa tapauksessa ilmoitettava asiasta lähtöselvityksessä tai, mikäli jatkolentoa varten ei tarvita uutta lähtöselvitystä, lentokoneeseen noustaessa.

4.  Tapauksesta riippuen lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän on varmistettava, että asianomaiselle lentokuljetuksesta vastaavalle sopimuspuolelle ilmoitetaan lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja heti kun se on tiedossa ja erityisesti jos se vaihtuu.

5.  Jos lennon suorittavaa lentoliikenteen harjoittajaa ei ole ilmoitettu lipun myyjälle, tämä ei ole vastuussa tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä.

6.  Lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen velvollisuus ilmoittaa matkustajille lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on määritettävä kuljetussopimukseen sovellettavissa yleisissä myyntiehdoissa.

12 artikla

Oikeus palautukseen tai uudelleenreititykseen

1.  Tällä asetuksella ei ole vaikutusta asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädettyyn oikeuteen saada hinnanpalautusta tai uudelleenreititys.

2.  Tapauksissa, joissa asetusta (EY) N:o 261/2004 ei sovelleta ja joissa

a) matkustajalle ilmoitettu lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on mainittu yhteisön luettelossa ja asetettu toimintakieltoon, mikä on johtanut kyseisen lennon peruuttamiseen, tai mikä olisi johtanut lennon peruuttamiseen, jos kyseinen lento olisi suoritettu yhteisössä,

tai

b) matkustajalle ilmoitettu lennon suorittava lentoliikenteen harjoittaja on vaihtunut toiseen lennon suorittavaan lentoliikenteen harjoittajaan, joka on mainittu yhteisön luettelossa ja asetettu toimintakieltoon, mikä on johtanut kyseisen lennon peruuttamiseen, tai mikä olisi johtanut lennon peruuttamiseen, jos kyseinen lento olisi suoritettu yhteisössä,

lentokuljetuksesta vastaavan sopimuspuolen on annettava matkustajalle oikeus hinnanpalautukseen tai uudelleenreititykseen asetuksen (EY) N:o 261/2004 8 artiklan mukaisesti edellyttäen, että kun lentoa ei ole peruutettu, matkustaja on päättänyt olla lentämättä kyseisellä lennolla.

3.  Tämän artiklan 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 261/2004 13 artiklan soveltamiseen.

13 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän luvun mukaisten sääntöjen noudattaminen, ja niiden on säädettävä seuraamukset näiden sääntöjen rikkomisesta. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.LUKU IV

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Tiedottaminen ja muuttaminen

Komissio esittää viimeistään 16 päivänä tammikuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asetuksen muuttamista koskevia ehdotuksia.

▼M3

14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 26 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ( 1 ) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kuukaudella.

14 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 14 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

▼M1

15 artikla

▼M2

1.  Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ’EU:n lentoturvallisuuskomitea’. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

▼M3 —————

▼M1

5.  Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän asetuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.

▼B

16 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivin 2004/36/EY 9 artikla.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 10, 11 ja 12 artiklaa sovelletaan 16 päivästä heinäkuuta 2006 ja 13 artiklaa 16 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Yhteiset perusteet harkittaessa toimintakieltoon asettamista turvallisuussyistä yhteisön tasolla

Yhteisön tason toimia koskevat päätökset on tehtävä kuhunkin tapaukseen liittyvät näkökohdat huomioon ottaen. Tapaukseen liittyvistä näkökohdista riippuen voidaan lentoliikenteen harjoittajaan tai kaikkiin samassa valtiossa luvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin kohdistaa yhteisön tason toimia.

Harkittaessa, olisiko lentoliikenteen harjoittaja asetettava täydelliseen tai osittaiseen toimintakieltoon, on arvioitava, täyttääkö kyseinen lentoliikenteen harjoittaja asianmukaiset turvallisuusnormit, ottaen huomioon seuraavat seikat:

1. Todennettu näyttö lentoliikenteen harjoittajaa koskevista vakavista turvallisuuspuutteista:

 raportit osoittavat vakavia puutteita turvallisuudessa, tai lentoliikenteen harjoittaja lyö jatkuvasti laimin sellaisten puutteiden korjaamisen, jotka on havaittu SAFA-ohjelman mukaisissa asematasotarkastuksissa ja jotka on ilmoitettu aiemmin lentoliikenteen harjoittajalle,

 kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/36/EY 3 artiklassa vahvistettujen tiedonkeruuta koskevien säännösten puitteissa havaitut vakavat puutteet turvallisuudessa,

 kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä koskevien toteennäytettyjen puutteiden vuoksi kolmannessa maassa lentoliikenteen harjoittajalle asetettu toimintakielto,

 toteennäytetyt onnettomuutta tai vakavaa vaaratilannetta koskevat tiedot, jotka viittaavat piileviin ja järjestelmällisiin puutteisiin turvallisuudessa.

2. Lentoliikenteen harjoittajan kyvyttömyys ja/tai haluttomuus korjata turvallisuutta koskevat puutteet, mikä ilmenee

 avoimuuden tai asianmukaisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen puutteena lentoliikenteen harjoittajan vastauksessa jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisen lähettämään tiedusteluun, joka koskee lentoliikenteen harjoittajan toiminnan turvallisuusnäkökohtia,

 epäasianmukaisena tai puutteellisena korjaussuunnitelmana, joka on esitetty todetun vakavan turvallisuuspuutteen vuoksi.

3. Lentoliikenteen harjoittajan valvonnasta vastaavien viranomaisten kyvyttömyys ja/tai haluttomuus puuttua turvallisuutta koskeviin puutteisiin, mikä ilmenee

 toisen valtion toimivaltaisten viranomaisten haluttomuutena tehdä yhteistyötä jäsenvaltion siviili-ilmailuviranomaisten kanssa, kun kyseisessä maassa luvan saaneen tai kelpuutetun lentoliikenteen harjoittajan toiminnan turvallisuus on kyseenalaistettu;

 lentoliikenteen harjoittajaa lakisääteisesti valvovien toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyytenä panna täytäntöön asianmukaiset turvallisuusnormit ja valvoa niiden noudattamista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:

 

a) Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman tai sovellettavan yhteisön oikeuden mukaiset tarkastukset ja niihin liittyvät korjaussuunnitelmat,

b) onko kyseisen valtion valvonnan alaisuuteen kuuluvan lentoliikenteen harjoittajan toimilupa tai tekninen lupa evätty tai peruutettu aiemmin toisessa valtiossa,

c) lentotoiminnan harjoittajan ansiolentolupa ei ole sen valtion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä, jossa lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka sijaitsee;

 sen valtion, jossa lentoliikenteen harjoittajan käyttämä ilma-alus on rekisteröity, toimivaltaisten viranomaisten kyvyttömyytenä valvoa lentoliikenteen harjoittajan käyttämää ilma-alusta niille Chicagon yleissopimuksen perusteella kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.( 1 ) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top