EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005O0005-20081001

Consolidated text: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta (EKP/2005/5) (2005/327/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/327/2008-10-01

2005O0005 — FI — 01.10.2008 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2005,

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta

(EKP/2005/5)

(2005/327/EY)

(EYV L 109, 29.4.2005, p.81)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 3 päivänä helmikuuta 2006,

  L 40

32

11.2.2006

►M2

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, (2007/C 17/01)

  C 17

1

25.1.2007

 M3

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007,

  L 311

49

29.11.2007

►M4

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008,

  L 276

32

17.10.2008
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2005,

Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta

(EKP/2005/5)

(2005/327/EY)EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi kattavia ja luotettavia julkisyhteisöjen rahoitustilastoja.

(2)

Näissä suuntaviivoissa vahvistetut menettelyt eivät vaikuta vastuun- ja toimivallanjakoon jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön tasolla.

(3)

Perussäännön 5.1 artiklan mukaan Euroopan keskuspankki (EKP) kerää EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Perussäännön 5.2 artiklan mukaan kansalliset keskuspankit hoitavat siinä määrin kuin mahdollista 5.1 artiklassa kuvattuja tehtäviä.

(4)

Muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit keräävät osan julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien EKPJ:n vaatimuksien täyttämiseksi tarvittavista tiedoista. Tämän vuoksi eräät näiden suuntaviivojen perusteella suoritettavista tehtävistä edellyttävät yhteistyötä EKPJ:n ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä perussäännön 5.1 artiklan ja Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 1 ) 4 artiklan mukaisesti.

(5)

On tarpeen ottaa käyttöön tehokkaat menettelytavat julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien tietojen vaihtamiseksi EKPJ:ssä, jotta voitaisiin varmistaa, että EKPJ:llä on käytettävissään ajantasaiset ja tarpeitaan vastaavat julkisyhteisöjen rahoitustilastot ja että tilastot ja kansallisten keskuspankkien samoista muuttujista laatimat ennusteet vastaavat toisiaan riippumatta siitä, ovatko tilastot kansallisten keskuspankkien vai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten laatimia.

(6)

Yhdenmukaisuuden vuoksi julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien EKPJ:n vaatimusten tulisi perustua niin pitkälle kuin mahdollista yhteisön tilastotietoja koskeviin standardeihin, joista on säädetty Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2223/96 ( 2 ), (jäljempänä ”EKT 95”).

(7)

EKT 95:n liitteessä B olevan toimitusohjelman taulukko 2 (”Julkisyhteisöjen pääaggregaatit”), joka on saatavilla kahdesti vuodessa (kolmen ja kahdeksan kuukauden kuluttua viimeisen mukaan luetun vuoden päättymisestä), kattaa suurimman osan perustiedoista, joita tarvitaan tuloja ja menoja koskevien raportointivaatimusten täyttämiseksi. Muut perustiedot, joita tarvitaan euroalueen ja Euroopan unionin (EU) yhteenlaskettujen tulojen ja menojen laatimiseksi, liittyvät lähinnä jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välisiin taloustoimiin.

(8)

Tietyt valtion alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot on toimitettava kahdesti vuodessa, ennen kunkin vuoden maaliskuun ja syyskuun 1. päivää, kuten säädetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 ( 3 ). EKT 95:n liitteessä B olevan toimitusohjelman taulukko 6 (”Rahoitustilit sektoreittain (virrat)”) ja taulukko 7 (”Rahoitusvarojen ja -velkojen taseet”), mukaan lukien julkisyhteisöjen sektorin ja sen alasektoreiden rahoitustaseet, toimitetaan kerran vuodessa (yhdeksän kuukauden kuluessa viimeisen mukaan luetun vuoden päättymisestä). Nämä lähteet eivät kuitenkaan täytä tietojen kattavuutta ja ajantasaisuutta koskevia EKPJ:n tarpeita.

(9)

EKPJ tarvitsee valtion alijäämä-/velkaoikaisuja koskevien tilastojen osalta myös sellaisia tietoja, joita ei ole saatavissa edellä kuvatuista tilastoista; näitä ovat etenkin tiedot velan erittelystä alkuperäisen ja jäljellä olevan maturiteetin, valuutan ja velkojien osalta sekä tiedot muista virroista, jotka kattavat EKT 95:n mukaiset markkina-arvoiset taloustoimet sekä asetuksen (EY) N:o 3605/93 mukaiset julkisyhteisöjen velan nimellisarvoiset muutokset. Tästä syystä edellä kuvatuista lähteistä riippumatta on välttämätöntä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset laativat muitakin tilastoja.

(10)

Näistä suuntaviivoista saatetaan joutua tekemään poikkeuksia julkisyhteisöjen rahoitustilastojen keruujärjestelmien ja resurssien rajallisuuden vuoksi.

(11)

Kansalliset keskuspankit toimittavat luottamukselliset tilastotiedot EKP:lle, siltä osin kuin tämä on tarpeen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi. Luottamuksellisten tietojen toimittamisesta säädetään asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklassa sekä Euroopan keskuspankin kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevista yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista 22 päivänä joulukuuta 1998 annetuissa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa EKP/1998/NP28. ( 4 )

(12)

On tarpeen luoda tehokas menettely, jonka mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia edellyttäen, että niillä ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Menettelyä sovellettaessa otetaan huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkökannat. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa.

(13)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1) ”rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, joka on ottanut käyttöön yhteisen rahan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti;

2) ”euroalueella” rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden muodostamaa talousaluetta ja EKP:tä;

3) ”vaihtuvakorkoisella velalla” rahoitusinstrumentteja, joiden kuponkimaksut eivät määräydy tiettynä prosenttiosuutena pääomasta vaan riippuvat jostain kolmannesta korosta tai tuotosta tai vastaavasta indikaattorista;

4) ”tulo- ja menotilastoilla” liitteessä I oleviin taulukoihin 1 A, 1 B ja 1 C sisältyviä tilastoja;

5) ”alijäämä-/velkaoikaisuja koskevilla tilastoilla” liitteessä I oleviin taulukoihin 2 A ja 2 B sisältyviä tilastoja;

6) ”velkatilastoilla” liitteessä I oleviin taulukoihin 3 A ja 3 B sisältyviä tilastoja;

7) ”täydellisillä tietosarjoilla” kaikkia ”tulo- ja menotilastoihin”, ”alijäämä-/velkaoikaisuja koskeviin tilastoihin” ja ”velkatilastoihin” kuuluvia ryhmiä;

8) ”tärkeimmillä ryhmillä” ja ”vähemmän tärkeillä ryhmillä” ryhmiä, jotka on nimetty sellaisiksi liitteessä I;

9) ”osittaisilla tietosarjoilla” tarkoitetaan kaikkia ryhmiä tai tärkeimpiä ryhmiä, jotka kuuluvat johonkin seuraavista: ”tulo- ja menotilastot”, ”alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot” tai ”velkatilastot”.

2 artikla

Tilastoihin liittyvät kansallisten keskuspankkien tiedonantovelvollisuudet

1.  Kansalliset keskuspankit ilmoittavat julkisyhteisöjen rahoitustilastot EKP:lle liitteessä I määritellyllä tavalla kalenterivuosittain. Tietojen on vastattava EKT 95:n ja asetuksen (EY) N:o 3605/93 periaatteita ja määritelmiä liitteessä II yksityiskohtaisemmin kuvatulla tavalla.

▼M2

2.  Tiedot kattavat ajanjakson, joka alkaa vuodesta 1995 ja jatkuu aina siihen vuoteen saakka, johon tietojen toimitus liittyy (vuosi t-1).

▼B

3.  Alijäämää/ylijäämää, velkaa, tuloja, menoja tai nimellisarvoon ilmoitettua bruttokansantuotetta (BKT) koskeviin tietoihin liitetään oikaisujen perustelut, kun oikaisujen aiheuttama alijäämän/ylijäämän muutos on vähintään 0,3 % BKT:stä tai kun oikaisujen aiheuttama velan, tulojen, menojen tai nimellisarvoon ilmoitetun BKT:n muutos on vähintään 0,5 % BKT:sta.

3 artikla

Tilastoihin liittyvät EKP:n tiedonantovelvollisuudet

1.  EKP hallinnoi kansallisten keskuspankkien ilmoittamien tietojen perusteella julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokantaa, johon sisältyy euroalueen ja EU:n aggregaatteja. EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan kansallisille keskuspankeille.

2.  Kansalliset keskuspankit liittävät tietoihinsa merkinnän, josta ilmenee, kenelle tiedot voidaan antaa. EKP ottaa tämän merkinnän huomioon toimittaessaan julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan.

4 artikla

Määräajat

▼M1

1.  Kansalliset keskuspankit ilmoittavat täydelliset tietosarjat kahdesti vuodessa, ennen huhtikuun 15 päivää ja ennen lokakuun 15 päivää.

▼B

2.  Kansalliset keskuspankit toimittavat omasta aloitteestaan osittaisia tietosarjoja 1 kohdan mukaisten kahden toimitusajankohdan välillä, jos uutta tietoa tulee saataville. Toimittaessaan osittaisia tietosarjoja, jotka kattavat ainoastaan tärkeimmät ryhmät, kansalliset keskuspankit voivat myös ilmoittaa arvioita vähemmän tärkeistä ryhmistä.

3.  EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan kansallisille keskuspankeille vähintään kerran kuukaudessa ja viimeistään seuraavana EKP:n työpäivänä sen jälkeen kun EKP on viimeistellyt tiedot julkaisemista varten.

5 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa

1.  Silloin kun muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit antavat osan 2 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tai kaikki nämä tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät sopimaan näiden viranomaisten kanssa tarkoituksenmukaisista yhteistyömenettelyistä, jotta voidaan varmistaa pysyvä järjestely tietojen antamista varten EKPJ:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei samaan tulokseen ole jo päästy kansallisen lainsäädännön perusteella.

2.  Mikäli kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä voi täyttää 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki neuvottelevat kyseisen viranomaisen kanssa siitä, millä tavalla tiedot voidaan toimittaa.

6 artikla

Toimitus- ja koodaustapa

Kansalliset keskuspankit ja EKP käyttävät liitteessä III täsmennettyjä standardeja 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun tiedon siirtämiseen ja koodaamiseen. Tämä vaatimus ei estä sitä, että varavaihtoehtona tilastotiedot toimitetaan EKP:lle muita keinoja käyttäen sovitulla tavalla.

7 artikla

Laatu

1.  EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat EKP:lle toimitettavien tietojen laatua ja kehittävät sitä.

2.  EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen vuosikohtaisten julkisyhteisöjen rahoitustilastojen laadusta.

3.  Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, sitä, missä määrin ne vastaavat asianomaisia määritelmiä, ja korjausten suuruutta.

8 artikla

Poikkeukset

1.  EKP:n neuvosto myöntää poikkeuksia kansallisille keskuspankeille, jotka eivät kykene noudattamaan 2 artiklassa ja 4 artiklan 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Myönnetyt poikkeukset on lueteltu liitteessä IV.

2.  Kansallinen keskuspankki, jolle on myönnetty poikkeus tietyksi ajanjaksoksi, ilmoittaa EKP:lle vuosittain toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa raportointivaatimusten täydelliseksi noudattamiseksi.

3.  EKP:n neuvosto tutkii poikkeuksia vuosittain.

9 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tietojen antamisesta aiheutuvaan rasitteeseen.

10 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamisesta.

11 artikla

Adressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

▼M4
LIITE I

TIEDONANTOVAATIMUKSET

Täydelliset tietosarjat sisältävät tulo- ja menotilastot (taulukot 1A, 1B ja 1C), alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot (taulukot 2A ja 2B) ja velkatilastot (taulukot 3A ja 3B). Tärkeimmät ryhmät on lihavoitu, kun taas muiden ryhmien merkitys on toissijainen. Osittaiset tietosarjat sisältävät ainakin tulo- ja menotilastojen, alijäämä-/velkaoikaisuja koskevien tilastojen ja velkatilastojen tärkeimmät ryhmät. Ryhmät liittyvät julkisyhteisöjen sektoriin, ellei toisin ilmoiteta.

TULO- JA MENOTILASTOTTaulukko 1A

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

2

Osavaltionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

3

Paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

4

Sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

5

Perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+)

6 = 1 + 26

Tulot yhteensä

7 = 9 + 31

Menot yhteensä

8 = 21 + 33

Juoksevat tulot

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Välittömät verot

10

joista yritysten maksamia

11

joista kotitalouksien maksamia

12

Välilliset verot

13

joista arvonlisäveroa

14

Sosiaaliturvamaksut

15

joista työnantajien todellisia sosiaaliturvamaksuja

16

joista palkansaajien sosiaaliturvamaksuja

17

Muut juoksevat tulot

18

joista korkotuloja

19

Myynnit

20

Juoksevat menot

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Tulonsiirrot

22 = 23 + 24 + 25

Sosiaaliturvamenot

23

Tukipalkkiot

24

Muut tulonsiirtomenot

25

Korkomenot

26

Palkansaajakorvaukset

27

joista palkkoja ja palkkioita

28

Välituotekäyttö

29

Bruttosäästäminen

30 = 9 – 21

Pääomatulot

31

joista pääomaveroja

32

Pääomamenot

33 = 34 + 35 + 36

Investoinnit

34

Muut muun kuin rahoitusomaisuuden nettohankinnat

35

Maksetut pääomansiirrot

36

Lisätietoerät

Liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn (EDP) liittyvä alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

37

EDP:hen liittyvät korkomenot

38

UMTS-lisenssien myynnistä saadut tulot

39

Todelliset sosiaaliturvamaksut

40

Rahamääräiset sosiaalietuudet

41

Bruttokansantuote

42

Bruttokansantuote kiintein hinnoin

43

Julkisyhteisöjen investoinnit kiintein hinnoin

44Taulukko 1B

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Jäsenvaltion maksut Euroopan unionin budjettiin

1 = 2 + 4 + 5 + 7

EU:n budjettiin suoritettavat välilliset verot

2

joista EU:n budjettiin suoritettava ALV

3

Kansainväliseen yhteistyöhön liitt. maksut julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin

4

Sekalaiset tulonsiirrot julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin

5

joista EU:n neljäs oma vara

6

Pääomansiirrot julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin

7

EU:n menot jäsenvaltiossa

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

EU:n budjetista maksettavat tukipalkkiot

9

Tulonsiirrot EU:n budjetista julkisyhteisöille

10

Tulonsiirrot EU:n budjetista muille kuin julkisyhteisöille

11

Pääomansiirrot EU:n budjetista julkisyhteisöille

12

Pääomansiirrot EU:n budjetista muille kuin julkisyhteisöille

13

Nettotulot EU:n budjetista (nettosaaja +, nettomaksaja –)

14 = 8 – 1

Lisätietoerä

Omien varojen keräämiskustannukset

15Taulukko 1C

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Kulutusmenot

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Yksilölliset kulutusmenot

2

Kollektiiviset kulutusmenot

3

Palkansaajakorvaukset

4 = [1A.27] (1)

Välituotekäyttö

5 = [1A.29]

Markkinatuottajien kautta suoritettavat luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot

6

Kiinteän pääoman kuluminen

7

Maksetut tuotannon verot miinus saadut tukipalkkiot

8

Toimintaylijäämä nettomääräisenä

9

Myynnit

10 = [1A.20]

Lisätietoerä

Kulutusmenot kiintein hinnoin

11

(1)   [x.y] tarkoittaa taulukon x ryhmää nro y.

ALIJÄÄMÄ-/VELKAOIKAISUJA KOSKEVAT TILASTOTTaulukko 2A

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

1 = [1A.1]

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä

2 = 1 – 3

Rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat nettotaloustoimet

3 = 4 – 15

Rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet (sulautettu)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet

5

Muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet – pitkä- ja lyhytaikaiset arvopaperit

6

Johdannaisiin kohdistuvat taloustoimet

7

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet

8

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat taloustoimet

9

Yksityistämiset

10

Pääomasijoitukset

11

Muut

12

Muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet

13

joista kertyneet verot miinus saadut verotulot

14

Velkoihin kohdistuvat taloustoimet (sulautettu)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet

16

Muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet – lyhytaikaiset arvopaperit

17

Muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet – pitkäaikaiset arvopaperit

18

Johdannaisiin kohdistuvat taloustoimet

19

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet

20

joista lainoja keskuspankilta

21

Muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet

22

Velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (sulautettu)

= julkisyhteisöjen lainatarve (GGBR)

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet

24

Kansallisen valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet

25

Rahaliittoon osallistuvan vieraan valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (1)

26

Rahaliittoon osallistumattoman vieraan valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet

27

Muut virrat

28 = 29 + 32

Velan arvostusvaikutukset

29 = 30 + 31

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot

30

Muut arvostusvaikutukset – nimellisarvo

31

Muut muutokset velan määrässä

32

Velan muutos

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28

(1)   Ilmoitetaan vuosilta, jotka edeltävät jäsenvaltion osallistumista rahaliittoon.Taulukko 2B

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet – sulauttamattomat

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat

2

Lyhytaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat

3

Pitkäaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat

4

Keskuspankilta saatuihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet

5

Muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat

6

Sulautettavat taloustoimet

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Sulautettavat taloustoimet – käteisraha ja talletukset

8 = 2 – [2A.16]

Sulautettavat taloustoimet – lyhytaikaiset arvopaperit

9 = 3 – [2A.17]

Sulautettavat taloustoimet – pitkäaikaiset arvopaperit

10 = 4 – [2A.18]

Sulautettavat taloustoimet – lainat

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

VELKATILASTOTTaulukko 3A

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Velka

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 13 + 14 + 15

= 16 + 17 = 19 + 20 + 22

= 24 + 25 + 26 + 27

Velka – käteisraha ja talletukset (velat)

2

Velka – lyhytaikaiset arvopaperit (velat)

3

Velka – pitkäaikaiset arvopaperit (velat)

4

Velka – lainat keskuspankilta (velat)

5

Velka – muut lainat (velat)

6

Jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Keskuspankin hallussa oleva velka

8

Muiden rahalaitosten hallussa oleva velka

9

Muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka

10

Muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka

11

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka

12

Kansallisen valuutan määräinen velka

13

Rahaliittoon osallistuvan vieraan valuutan määräinen velka

14

Rahaliittoon osallistumattoman vieraan valuutan määräinen velka

15

Lyhytaikainen velka

16

Pitkäaikainen velka

17

josta vaihtuvakorkoista

18

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään 1 vuosi

19

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta

20

josta vaihtuvakorkoista

21

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta

22

josta vaihtuvakorkoista

23

Valtionhallinnon velkaosuus

24 = [3B.7] – [3B.15]

Osavaltionhallinnon velkaosuus

25 = [3B.9] – [3B.16]

Paikallishallinnon velkaosuus

26 = [3B.11] – [3B.17]

Sosiaaliturvarahastojen velkaosuus

27 = [3B.13] – [3B.18]

Lisätietoerät

Velan jäljellä olevan maturiteetin keskiarvo

28

Velka – nollakuponkilainat

29Taulukko 3B

Ryhmä

Nro ja lineaarinen suhde

Velka (sulauttamaton)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Sulautuserät

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Sulautuserät – käteisraha ja talletukset

3

Sulautuserät – lyhytaikaiset arvopaperit

4

Sulautuserät – pitkäaikaiset arvopaperit

5

Sulautuserät – lainat

6

Valtion liikkeeseen laskema velka

7

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

8

Osavaltionhallinnon liikkeeseen laskema velka

9

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

10

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka

11

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

12

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka

13

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

14

Lisätietoerät

Valtionhallinnon hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka

15

Osavaltionhallinnon hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka

16

Paikallishallinnon hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka

17

Sosiaaliturvarahastojen hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka

18
LIITE II

METODOLOGISET MÄÄRITELMÄT

1.   Metodologiset viittaukset

Liitteessä I yksilöidyt ryhmät on suurimmaksi osaksi määritelty EKT 95:n liitteessä A ja/tai Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 ( 5 ). Täydentävät metodologiset määritelmät vahvistetaan näiden suuntaviivojen 1 artiklassa. Sektoreihin ja alasektoreihin liittyvät koodit täsmennetään erikseen seuraavassa taulukossa.EKT 95:n sektorit ja alasektorit

 
 

Julkiset

Yksityiset kotimaiset

Ulkomaalais omisteiset

Koko kansantalous

S.1

 
 
 

Yritykset

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Rahoituslaitokset

S.12

 
 
 

Keskuspankki

S.121

 
 
 

Muut rahalaitokset

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Muut rahoituksen välittäjät, pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Julkisyhteisöt

S.13

 
 
 

Valtionhallinto

S.1311

 
 
 

Osavaltionhallinto

S.1312

 
 
 

Paikallishallinto

S.1313

 
 
 

Sosiaaliturvarahastot

S.1314

 
 
 

Kotitaloudet

S.14

 
 
 

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

S.15

 
 
 

Ulkomaat

S.2

 
 
 

EU

S.21

 
 
 

EU:n jäsenvaltiot

S.211

 
 
 

EU:n toimielimet

S.212

 
 
 

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt

S.22

 
 
 

2.   Ryhmien määritelmä ( 6 )

Taulukko 1A

1. Alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.1] on yhtä suuri kuin S.13:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).

2. Valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.2] on yhtä suuri kuin S.1311:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).

3. Osavaltionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.3] on yhtä suuri kuin S.1312:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).

4. Paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.4] on yhtä suuri kuin S.1313:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).

5. Sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.5] on yhtä suuri kuin S.1314:n nettoluotonanto (+)/-otto (–) (B.9).

6. Perusalijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.6] on yhtä suuri kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.1] plus korkomenot [1A.26].

7. Tulot yhteensä [1A.7] on yhtä suuri kuin juoksevat tulot [1A.9] plus pääomatulot [1A.31].

8. Menot yhteensä [1A.8] on yhtä suuri kuin juoksevat menot [1A.21] plus pääomamenot [1A.33].

9. Juoksevat tulot [1A.9] on yhtä suuri kuin välittömät verot [1A.10] plus välilliset verot [1A.13] plus sosiaaliturvamaksut [1A.15] plus muut juoksevat tulot [1A.18] plus myynnit [1A.20].

10. Välittömät verot [1A.10] on yhtä suuri kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5), jotka kirjataan S.13:n resursseihin.

11. Välittömät verot, joista yritysten maksamia [1A.11], on yhtä suuri kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5) kirjattuina S.13:n resursseihin ja S.11:n ja S.12:n käyttöön.

12. Välittömät verot, joista kotitalouksien maksamia [1A.12], on yhtä suuri kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5) kirjattuina S.13:n resursseihin ja S.14:n käyttöön.

13. Välilliset verot [1A.13] on yhtä suuri kuin tuotannon ja tuonnin verot (D.2) kirjattuina S.13:n resursseihin plus EU:n budjettiin suoritettavat välilliset verot [1B.2].

14. Välilliset verot, joista ALV [1A.14] on yhtä suuri kuin arvonlisäveron tyyppiset verot (D.211) kirjattuina S.13:n ja S.212:n resursseihin.

15. Sosiaaliturvamaksut [1A.15] on yhtä suuri kuin sosiaaliturvamaksut (D.61) kirjattuina S.13:n resursseihin.

16. Sosiaaliturvamaksut, joista työnantajien todellisia sosiaaliturvamaksuja [1A.16], on yhtä suuri kuin työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut (D.6111) kirjattuina S.13:n resursseihin.

17. Sosiaaliturvamaksut, joista palkansaajien sosiaaliturvamaksuja [1A.17], on yhtä suuri kuin palkansaajan sosiaaliturvamaksut (D.6112) kirjattuina S.13:n resursseihin.

18. Muut juoksevat tulot [1A.18] on yhtä suuri kuin omaisuustulot (D.4), vahinkovakuutuskorvaukset (D.72), tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) ja muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) kirjattuina S.13:n resursseihin, lukuun ottamatta S.13:n korkoja (D.41), jotka kuuluvat myös S.13:n käyttöön, plus muut tuotantotukipalkkiot (D.39), jotka kuuluvat S.13:n käyttöön miinus tulonsiirrot EU:n budjetista julkisyhteisöille [1B.10] plus nettotulot EU:n budjetista [1B.14], mikäli ne ovat positiivisia.

19. Muut juoksevat tulot, joista korkotuloja [1A.19], on yhtä suuri kuin korot (D.41) kirjattuina S.13:n resursseihin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n käyttöön.

20. Myynnit [1A.20] on yhtä suuri kuin markkinatuotos (P.11) plus tuotos omaan loppukäyttöön (P.12) plus muuhun markkinattomaan tuotokseen liittyvät maksut (P.131) kirjattuina S.13:n resursseihin.

21. Juoksevat menot [1A.21] on yhtä suuri kuin tulonsiirrot [1A.22] plus korkomenot [1A.26] plus palkansaajakorvaukset [1A.27] plus välituotekäyttö [1A.29].

22. Tulonsiirrot [1A.22] on yhtä suuri kuin sosiaaliturvamenot [1A.23] plus tukipalkkiot [1A.24] plus muut tulonsiirtomenot [1A.25].

23. Sosiaaliturvamenot [1A.23] on yhtä suuri kuin rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62) plus markkinatuottajien kotitalouksille toimittamiin tuotteisiin liittyviä menoja koskevat luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot (D.6311 + D.63121 + D.63131) kirjattuina S.13:n käyttöön plus muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) kirjattuina S.13:n käyttöön ja S.15:n resursseihin.

24. Tukipalkkiot [1A.24] on yhtä suuri kuin tukipalkkiot (D.3) kirjattuina S.13:n resursseihin plus EU:n budjetista maksettavat tukipalkkiot [1B.9] maassa asuville.

25. Muut tulonsiirtomenot [1A.25] on yhtä suuri kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5), muut tuotantoverot (D.29), omaisuustulot (D.4), paitsi korot (D.41), vahinkovakuutusmaksut, netto (D.71), tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) kirjattuina S.13:n käyttöön, ja muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) kirjattuina S.13:n käyttöön ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.15:n resursseihin, miinus tulonsiirrot (D.74 ja D.75) julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin [1B.4 ja 1B.5] miinus nettotulot EU:n budjetista [1B.14], mikäli ne ovat negatiivisia.

26. Korkomenot [1A.26] on yhtä suuri kuin korot (D.41) kirjattuina S.13:n käyttöön ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n resursseihin.

27. Palkansaajakorvaukset [1A.27] on yhtä suuri kuin palkansaajakorvaukset (D.1) kirjattuina S.13:n käyttöön.

28. Palkansaajakorvaukset, joista palkkoja ja palkkioita [1A.28], on yhtä suuri kuin palkat ja palkkiot (D.11) kirjattuina S.13:n käyttöön.

29. Välituotekäyttö [1A.29] on yhtä suuri kuin välituotekäyttö (P.2) kirjattuna S.13:n käyttöön.

30. Bruttosäästäminen [1A.30] on yhtä suuri kuin juoksevat tulot [1A.9] miinus juoksevat menot [1A.21].

31. Pääomatulot [1A.31] on yhtä suuri kuin pääomansiirrot (D.9) kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n maksettaviin pääomansiirtoihin, miinus pääomansiirrot EU:n budjetista julkisyhteisöille [1B.12].

32. Pääomatulot, joista pääomaveroja [1A.32], on yhtä suuri kuin pääomaverot (D.91) kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

33. Pääomamenot [1A.33] on yhtä suuri kuin investoinnit [1A.34] plus muut muun kuin rahoitusomaisuuden nettohankinnat [1A.35] plus maksetut pääomansiirrot [1A.36].

34. Investoinnit [1A.34] on yhtä suuri kuin kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51) kirjattuna S.13:n saamisten muutoksiin.

35. Muut muun kuin rahoitusomaisuuden nettohankinnat [1A.35] on yhtä suuri kuin varastojen muutos (P.52), arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset (P.53) ja valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus luovutukset (K.2) kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin.

36. Maksetut pääomansiirrot [1A.36] on yhtä suuri kuin pääomansiirrot (D.9) kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n saamiin pääomansiirtoihin, plus pääomansiirrot EU:n budjetista muille kuin julkisyhteisöille [1B.13] miinus pääomansiirrot julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin [1B.7].

37. Liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn (EDP) liittyvä alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1A.37] on yhtä suuri kuin S.13:n EDP:hen liittyvä nettoluotonanto (+) / -otto (–) (EDP B.9).

38. EDP:hen liittyvät korkomenot [1A.38] on yhtä suuri kuin EDP:hen liittyvät korot (EDP D.41) kirjattuina S.13:n käyttöön ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n resursseihin.

39. Yleismaailmallista matkaviestintäjärjestelmää (UMTS) koskevien lisenssien myynnistä saadut tulot [1A.39] on yhtä suuri kuin kolmannen sukupolven matkapuhelinlupien myynnistä saadut tulot kirjattuina käytettävissä oleviin muihin kuin rahoitusvaroihin matkapuhelinlupien jakamista koskevan Eurostatin päätöksen mukaisesti.

40. Todelliset sosiaaliturvamaksut [1A.40] on yhtä suuri kuin todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611) kirjattuina S.13:n resursseihin.

41. Rahamääräiset sosiaalietuudet [1A.41] on yhtä suuri kuin rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62) kirjattuina S.13:n käyttöön.

42. Bruttokansantuote [1A.42] on yhtä suuri kuin bruttokansantuote (B.1*g) markkinahinnoin.

43. Bruttokansantuote kiintein hinnoin [1A.43] on yhtä suuri kuin bruttokansantuote (B.1*g) kiintein hinnoin.

44. Julkisyhteisöjen investoinnit kiintein hinnoin [1A.44] on yhtä suuri kuin kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51) kirjattuna S.13:n saamisten muutoksiin kiintein hinnoin.

Taulukko 1B

1. Jäsenvaltion maksut EU:n budjettiin [1B.1] on yhtä suuri kuin EU:n budjettiin suoritettavat välilliset verot plus tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74), jotka julkisyhteisöt suorittavat EU:n budjettiin [1B.4] plus muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75), jotka julkisyhteisöt suorittavat EU:n budjettiin [1B.5], plus pääomansiirrot (D.9), jotka julkisyhteisöt suorittavat EU:n budjettiin [1B.7].

2. EU:n budjettiin suoritettavat välilliset verot [1B.2] on yhtä suuri kuin tuotannon ja tuonnin verot (D.2) kirjattuina S.212:n resursseihin.

3. Välilliset verot, joista EU:n budjettiin suoritettava ALV [1B.3], on yhtä suuri kuin arvonlisäveron tyyppiset verot (D.211) kirjattuina S.212:n resursseihin.

4. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät maksut julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin [1B.4] on yhtä suuri kuin tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) kirjattuina S.212:n resursseihin ja S.13:n käyttöön.

5. Sekalaiset tulonsiirrot julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin [1B.5] on yhtä suuri kuin muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) kirjattuina S.212:n resursseihin ja S.13:n käyttöön.

6. Sekalaiset tulonsiirrot julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin, joista EU:n neljäs oma vara [1B.6], on yhtä suuri kuin BKTL-pohjainen neljäs oma vara (EKT 95, 4.138 kohta) kirjattuna muihin sekalaisiin tulonsiirtoihin (D.75) S.212:n resursseihin ja S.13:n käyttöön.

7. Pääomansiirrot julkisyhteisöiltä EU:n budjettiin [1B.7] on yhtä suuri kuin pääomansiirrot (D.9) kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja S.212:n saamiin pääomansiirtoihin.

8. EU:n menot jäsenvaltiossa [1B.8] on yhtä suuri kuin tukipalkkiot (D.3), jotka maksetaan EU:n budjetista [1B.9], plus muut tulonsiirrot (D.7), jotka maksetaan EU:n budjetista julkisyhteisöille [1B.10], plus muut tulonsiirrot (D.7), jotka maksetaan EU:n budjetista muille kuin julkisyhteisöille [1B.11], plus pääomansiirrot (D.9), jotka maksetaan EU:n budjetista julkisyhteisöille [1B.12], plus pääomansiirrot (D.9), jotka maksetaan EU:n budjetista muille kuin julkisyhteisöille [1B.13].

9. EU:n budjetista maksettavat tukipalkkiot [1B.9] on yhtä suuri kuin tukipalkkiot (D.3) kirjattuina S.212:n resursseihin.

10. Tulonsiirrot EU:n budjetista julkisyhteisöille [1B.10] on yhtä suuri kuin tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) ja muut tulonsiirrot (D.75) kirjattuina S.13:n resursseihin ja S.212:n käyttöön.

11. Tulonsiirrot EU budjetista muille kuin julkisyhteisöille [1B.11] on yhtä suuri kuin muut tulonsiirrot (D.75) kirjattuina S.212:n käyttöön ja kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n resursseihin.

12. Pääomansiirrot EU:n budjetista julkisyhteisöille [1B.12] on yhtä suuri kuin saadut pääomansiirrot (D.9) kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja S.212:n saamisten muutoksiin.

13. Pääomansiirrot EU:n budjetista muille kuin julkisyhteisöille [1B.13] on yhtä suuri kuin maksettavat pääomansiirrot (D.9) kirjattuina S.212:n saamisten muutoksiin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

14. Nettotulot EU:n budjetista [1B.14] on yhtä suuri kuin julkisyhteisöjen nettotulot EU:n budjetista plus muiden kuin julkisyhteisöjen nettotulot EU:n budjetista.

15. Omien varojen keräämiskustannukset [1B.15] on yhtä suuri kuin se osuus S.13:n resursseihin kirjattavasta markkinatuotoksesta (P.11), joka on EU:n budjetista suoritettavia omien varojen keräämiskustannuksia.

Taulukko 1C

1. Kulutusmenot [1C.1] on yhtä suuri kuin kulutusmenot (P.3) kirjattuina S.13:n käyttöön.

2. Yksilölliset kulutusmenot [1C.2] on yhtä suuri kuin yksilölliset kulutusmenot (P.31) kirjattuina S.13:n käyttöön.

3. Kollektiiviset kulutusmenot [1C.3] on yhtä suuri kuin kollektiiviset kulutusmenot (P.32) kirjattuina S.13:n käyttöön.

4. Palkansaajakorvaukset [1C.4] on yhtä suuri kuin [1A.27].

5. Välituotekäyttö [1C.5] on yhtä suuri kuin [1A.29].

6. Markkinatuottajien kautta suoritettavat luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot [1C.6] on yhtä suuri kuin markkinatuottajien kotitalouksille toimittamiin tuotteisiin liittyviä menoja koskevat luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot (D.6311 + D.63121 + D.63131) kirjattuina S.13:n käyttöön.

7. Kiinteän pääoman kuluminen [1C.7] on yhtä suuri kuin kiinteän pääoman kuluttaminen (K.1) kirjattuna S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

8. Maksetut tuotannon verot miinus saadut tukipalkkiot [1C.8] on yhtä suuri kuin muut tuotantoverot (D.29) kirjattuina S.13:n käyttöön miinus muut tuotantotukipalkkiot (D.39) kirjattuina S.13:n käyttöön.

9. Toimintaylijäämä nettomääräisenä [1C.9] on yhtä suuri kuin S.13:n toimintaylijäämä, netto (B.2n).

10. Myynnit [1C.10] on yhtä suuri kuin [1A.20].

11. Kulutusmenot kiintein hinnoin [1C.11] on yhtä suuri kuin kulutusmenot (P.3) kirjattuina S.13:n käyttöön kiintein hinnoin.

Taulukko 2A

1. Alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [2A.1] on yhtä suuri kuin [1A.1].

2. Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä [2A.2] on yhtä suuri kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [2A.1] miinus rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat nettotaloustoimet [2A.3].

3. Rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvat nettotaloustoimet [2A.3] on yhtä suuri kuin rahoitusvarojen [2A.4] nettohankintoihin kohdistuvat taloustoimet miinus velkoihin kohdistuvien taloustoimien [2A.15] nettomuutokset.

4. Rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2A.4] on yhtä suuri kuin käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2) [2A.5], muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet (F.33) [2A.6], johdannaisiin kohdistuvat taloustoimet (F.34) [2A.7], lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2A.8], osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.5) [2A.9] ja muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2A.13], kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

5. Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (saamiset) [2A.5] on yhtä suuri kuin käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinnat kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

6. Muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet – pitkä- ja lyhytaikaiset arvopaperit (saamiset) [2A.6] on yhtä suuri kuin muiden arvopapereiden kuin osakkeiden ja johdannaisten (F.33) nettohankinnat, kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

7. Johdannaisiin kohdistuvat taloustoimet (saamiset) [2A.7] on yhtä suuri kuin johdannaisiin (F.34) liittyvät nettomaksut kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

8. Lainoihin kohdistuvat taloustoimet (saamiset) [2A.8] on yhtä suuri kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat uudet lainat (F.4) miinus valtiolle suoritetut lainojen lyhennykset kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

9. Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat taloustoimet [2A.9] on yhtä suuri kuin osakkeiden ja osuuksien (F.5) nettohankinnat kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin.

10. Yksityistämistulot (netto) [2A.10] on yhtä suuri kuin sellaiset osakkeisiin ja osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin ja S.11:n tai S.12:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin, joita suoritetaan S.13:n luovuttaessa tai hankkiessa määräysvallan velallisyksiköstä (EKT 95, 2.26 kohta) ( 7 ); tällaiset taloustoimet voi suorittaa S.13 suoraan velallisyksikön kanssa tai toisen velkojayksikön kanssa.

11. Pääomasijoitukset (netto) [2A.11] on yhtä suuri kuin sellaiset osakkeisiin ja osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin ja S.11:n tai S.12:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin, joita ei suoriteta S.13:n luovuttaessa tai hankkiessa määräysvallan velallisyksiköstä ja joita S.13 suorittaa suoraan velallisyksikön kanssa.

12. Muut [2A.12] on yhtä suuri kuin sellaiset osakkeisiin ja osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin ja S.11:n, S.12:n tai S.14:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin, joita ei suoriteta S.13:n luovuttaessa tai hankkiessa määräysvallan velallisyksiköstä ja joita S.13 ei suorita suoraan velallisyksikön kanssa vaan toisen velkojayksikön kanssa.

13. Muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2A.13] on yhtä suuri kuin monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinnat kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin, vakuutusteknisen vastuuvelan (F.6) ja muiden saamisten ja velkojen (F.7) nettohankinnat kirjattuina S.13:n saamisten muutoksiin ja kaikkien sektoreiden paitsi S.13:n velkojen ja netto-arvon muutoksiin.

14. Muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet joista kertyneet verot miinus saadut verot [2A.14] on yhtä suuri kuin se osa muista saamisista ja veloista (F.7 saamiset), joka liittyy D:2:een, D5:een, D6:een ja D91:een kirjattuihin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin, miinus tosiasiallisesti kannetut verot, kirjattuina S:13:n saamisten muutoksiin ja kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

15. Velkoihin kohdistuvat taloustoimet (sulautettu) [2A.15] on yhtä suuri kuin käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2) [2A.16], lyhytaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.331) [2A.17], pitkäaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.332) [2A.18], johdannaisiin kohdistuvat taloustoimet (F.34) [2A.19], lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2A.20] ja muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2A.22], kirjattuna S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

16. Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (velat) [2A.16] on yhtä suuri kuin käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinnat kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

17. Muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet – lyhytaikaiset arvopaperit (velat) [2A.17] on yhtä suuri kuin sellaisten muiden arvopapereiden kuin osakkeiden ja johdannaisten nettohankinnat, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään 1 vuosi (F.331), kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

18. Muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin kohdistuvat taloustoimet – pitkäaikaiset arvopaperit (velat) [2A.18] on yhtä suuri kuin sellaisten muiden arvopapereiden kuin osakkeiden ja johdannaisten nettohankinnat, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi (F.332), kirjattuna S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

19. Johdannaisiin kohdistuvat taloustoimet (velat) [2A.19] on yhtä suuri kuin johdannaisiin (F.34) liittyvät nettotulot kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

20. Lainoihin kohdistuvat taloustoimet (velat) [2A.20] on yhtä suuri kuin uudet otetut lainat (F.4) miinus olemassa olevian lainojen lyhennykset kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

21. Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2A.21] on yhtä suuri kuin lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin sekä S.121:n saamisten muutoksiin.

22. Muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2A.22] on yhtä suuri kuin vakuutusteknisen vastuuvelan (F.6) sekä muiden saamisten ja velkojen (F.7) nettolainanotto kirjattuna S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin sekä kaikkien muiden sektoreiden paitsi S.13:n saamisten muutoksiin.

23. Velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (sulautettu) [2A.23] on yhtä suuri kuin käteisrahan ja talletusten (F.2) [2A.16], muiden arvopapereiden kuin osakkeiden ja johdannaisten [2A.17, 2A.18] (F.33) ja lainojen (F.4) [2A.20] nettoluotonotto. Sitä kutsutaan myös julkisyhteisöjen lainatarpeeksi (general government borrowing requirement, GGBR).

24. Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2A.24] on yhtä suuri kuin sellaisten velkaistrumenttien [2A.23] nettolainanotto, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi.

25. Kansallisen valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2A.25] on yhtä suuri kuin sellaisten velkainstrumenttien [2A.23], jotka ovat jäsenvaltion laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräisiä, nettolainanotto.

26. Rahaliittoon osallistuvan vieraan valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2A.26] on yhtä suuri kuin ecumääräisten velkainstrumenttien [2A.23] nettolainanotto plus ennen euron käyttöönottoa jäsenvaltiossa euromääräisinä olleet velkainstrumentit plus ennen jäsenvaltion osallistumista rahaliittoon jäsenvaltion laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräisinä olleet velkainstrumentit. Siihen ei sisälly kansallista valuuttaa [2A.25].

27. Rahaliittoon osallistumattoman vieraan valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2A.27] on yhtä suuri kuin sellaisten velkainstrumenttien nettolainanotto, jotka eivät kuulu ryhmiin [2A.25] tai [2A.26].

28. Muut virrat [2A.28] on yhtä suuri kuin velan arvostusvaikutukset [2A.29] plus muut muutokset velan määrässä [2A.32].

29. Velan arvostusvaikutukset [2A.29] on yhtä suuri kuin ulkomaisen valuutan hallussapitovoitot ja tappiot [2A.30] plus muut arvostusvaikutukset – nimellisarvo [2A.31].

30. Valuutan hallussapitovoitot ja tappiot [2A.30] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] nimelliset hallussapitovoitot ja tappiot (K.11), kun velan arvo muuttuu kansalliseen valuuttaan vaihtamisen yhteydessä valuuttakurssien muutosten vuoksi.

31. Muut arvostusmuutokset – nimellisarvo [2A.31] on yhtä suuri kuin velan muutos [2A.33], miinus velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2A.23], miinus valuutan hallussapitovoitot ja tappiot [2A.30], miinus muut muutokset velan määrässä [2A.32].

32. Muut muutokset velan määrässä [2A.32] on yhtä suuri kuin muut sellaisten velkojen määrän muutokset (K.7, K.8, K.10 ja K.12), jotka luokitellaan joko käteisrahaan ja talletuksiin (AF.2), muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin ja johdannaisiin (AF.33) tai lainoihin (AF.4) ja jotka eivät ole S.13:n saamisia.

33. Velan muutos [2A.33] on yhtä suuri kuin velka [3A.1] vuonna t miinus velka [3A.1] vuonna t–1.

Taulukko 2B

1. Velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet – sulauttamattomat [2B.1] on yhtä suuri kuin käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.2] plus lyhytaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.3] plus pitkäaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.4] plus keskuspankilta saatuihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2B.5] plus muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.6].

2. Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.2] on yhtä suuri kuin käteisrahaan ja talletuksiin (F.2) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

3. Lyhytaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.3] on yhtä suuri kuin sellaisiin muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin ja johdannaisiin (F.33) kohdistuvat taloustoimet, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään 1 vuosi, kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

4. Pitkäaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.4] on yhtä suuri kuin sellaisiin muihin arvopapereihin kuin osakkeisiin ja johdannaisiin (F.33) kohdistuvat taloustoimet, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi, kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin.

5. Keskuspankilta saatuihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2B.5] on yhtä suuri kuin lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja S.121:n saamisten muutoksiin.

6. Muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.6] on yhtä suuri kuin lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet kirjattuina S.13:n velkojen ja nettoarvon muutoksiin ja kaikkien muiden sektorien paitsi S.121:n saamisten muutoksiin.

7. Sulautettavat taloustoimet [2B.7] on yhtä suuri kuin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet – sulauttamattomat [2B.1] miinus velkainstrumentteihin kohdistuvat sulautetut taloustoimet [2A.23].

8. Sulautettavat taloustoimet – käteisraha ja talletukset [2B.8] on yhtä suuri kuin käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.2] miinus käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat sulautetut taloustoimet (velat) [2A.16].

9. Sulautettavat taloustoimet – lyhytaikaiset arvopaperit [2B.9] on yhtä suuri kuin lyhytaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.3] miinus lyhytaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat sulautetut taloustoimet (velat) [2A.17].

10. Sulautettavat taloustoimet – pitkäaikaiset arvopaperit [2B.10] on yhtä suuri kuin pitkäaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.4] miinus pitkäaikaisiin arvopapereihin kohdistuvat sulautetut taloustoimet (velat) [2A.18].

11. Sulautettavat taloustoimet – lainat [2B.11] on yhtä suuri kuin muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet (velat) – sulauttamattomat [2B.6] miinus muihin lainoihin kohdistuvat sulautetut taloustoimet (velat) [2A.20] miinus lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2A.21].

Taulukko 3A

1. Velka [3A.1] on yhtä suuri kuin velka sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EY) N:o 3605/93.

2. Velka – käteisraha ja talletukset (velat) [3A.2] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] osa käteisrahan ja talletusten instrumentissa (AF.2).

3. Velka – lyhytaikaiset arvopaperit (velat) [3A.3] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa muiden arvopaperien kuin osakkeiden ja johdannaisten instrumentissa (AF.33), jonka alkuperäinen maturiteetti on enintään 1 vuosi.

4. Velka – pitkäaikaiset arvopaperit (velat) [3A.4] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa muiden arvopaperien kuin osakkeiden ja johdannaisten instrumentissa (AF.33), jonka alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi.

5. Velka – lainat keskuspankilta (velat) [3A.5] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa lainojen instrumentissa (AF.4), joka muodostaa S.121:n saamisen.

6. Velka – muut lainat (velat) [3A.6] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa lainojen instrumentissa (AF.4), joka ei muodosta S.121:n saamista.

7. Jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3A.7] on yhtä suuri kuin keskuspankin hallussa oleva velka [3A.8], muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3A.9], muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3A.10] ja muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3A.11].

8. Keskuspankin hallussa oleva velka [3A.8] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka muodostaa S.121:n saamisen.

9. Muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3A.9] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka muodostaa S.122:n saamisen.

10. Muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3A.10] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka muodostaa S.123:n, S.124:n tai S.125:n saamisen.

11. Muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3A.11] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka muodostaa S.11:n, S.14:n tai S.15:n saamisen.

12. Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3A.12] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka muodostaa S.2:n saamisen.

13. Kansallisen valuutan määräinen velka [3A.13] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka on jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä käytetyn valuutan määräinen.

14. Rahaliittoon osallistuvan vieraan valuutan määräinen velka [3A.14] on yhtä suuri kuin – jäsenvaltion liittymistä rahaliittoon edeltävä – velan [3A.1] se osa, joka on jossain rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä käytettävän rahayksikön määräistä (lukuun ottamatta kansallista valuuttaa [3A.13]), plus ecun tai euron määräinen velka.

15. Rahaliittoon osallistumattoman vieraan valuutan määräinen velka [3A.15] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, joka ei kuulu ryhmiin [3A.13] tai [3A.14].

16. Lyhytaikainen velka [3A.16] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, jonka alkuperäinen maturiteetti on enintään 1 vuosi.

17. Pitkäaikainen velka [3A.17] on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, jonka alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi.

18. Pitkäaikainen velka, josta vaihtuvakorkoista [3A.18], on yhtä suuri kuin pitkäaikaisen velan [3A.17] se osa, joka on vaihtuvakorkoista.

19. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään 1 vuosi [3A.19], on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään 1 vuosi.

20. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 vuosi mutta enintään 5 vuotta [3A.20], on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 vuosi mutta enintään 5 vuotta.

21. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 vuosi mutta enintään 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoista [3A.21], on yhtä suuri kuin velan [3A.1], jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 vuosi mutta enintään 5 vuotta [3A.20] vaihtuvakorkoinen osa.

22. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta [3A.22], on yhtä suuri kuin velan [3A.1] se osa, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta.

23. Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoista [3A.23], on yhtä suuri kuin velan, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta [3A.22], vaihtuvakorkoinen osa.

24. Valtionhallinnon velkaosuus [3A.24] on yhtä suuri kuin S.1311:n velka, joka ei ole S.1311:n saamisia, miinus S.1311:n saamiset, jotka ovat S.13:n paitsi S.1311:n velkaa [3B.15].

25. Osavaltionhallinnon velkaosuus [3A.25] on yhtä suuri kuin S.1312:n velka, joka ei ole S.1312:n saamisia miinus S.1312:n saamiset, jotka ovat S.13:n paitsi S.1312:n velkaa [3B.16].

26. Paikallishallinnon velkaosuus [3A.26] on yhtä suuri kuin S.1313:n velka, joka ei ole S.1313:n saamisia miinus S.1313:n saamiset, jotka ovat S.13:n paitsi S.1313:n velkaa [3B.17].

27. Sosiaaliturvarahastojen velkaosuus [3A.27] on yhtä suuri kuin S.1314:n velka, joka ei ole S.1314:n saamisia miinus S.1314:n saamiset, jotka ovat S.13:n paitsi S.1314:n velkaa [3B.18].

28. Velan jäljellä olevan maturiteetin keskiarvo [3A.28] on yhtä suuri kuin keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kantatiedoilla painotettuna, ilmaistu vuosina.

29. Velka – nollakuponkilainat [3A.29] on yhtä suuri kuin nollakuponkilainojen eli joukkolainojen, joihin ei liity kuponkimaksuja, muodossa olevan velan [3A.1] se osa, jonka korko perustuu lunastushinnan ja liikkeeseenlaskuhinnan väliseen eroon.

Taulukko 3B

1. Velka – konsolidoimaton [3B.1] on yhtä suuri kuin S.13:n velka, mukaan lukien velka, joka on S.13:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

2. Sulautuserät [3B.2] on yhtä suuri kuin S.13:n velka, joka on samalla S.13:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

3. Sulautuserät – käteisraha ja talletukset [3B.3] on yhtä suuri kuin sulautuserien [3B.2] osa käteisrahan ja talletusten instrumentissa (F.2).

4. Sulautuserät – lyhytaikaiset arvopaperit [3B.4] on yhtä suuri kuin sulautuserien [3B.2] se osa muiden arvopaperien kuin osakkeiden ja johdannaisten instrumentissa (F.33), jonka alkuperäinen maturiteetti on enintään 1 vuosi.

5. Sulautuserät – pitkäaikaiset arvopaperit [3B.5] on yhtä suuri kuin sulautuserien [3B.2] se osa muiden arvopaperien kuin osakkeiden ja johdannaisten instrumentissa (F.33), jonka alkuperäinen maturiteetti on yli 1 vuosi.

6. Sulautuserät – lainat [3B.6] on yhtä suuri kuin sulautuserien [3B.2] osa lainojen instrumentissa (F.4).

7. Valtion liikkeeseen laskema velka [3B.7] on yhtä suuri kuin S.1311:n velka, joka ei ole S.1311:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

8. Valtion liikkeeseen laskema velka, josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3B.8], on yhtä suuri kuin S.1311:n velka, joka on S.1312:n, S.1313:n tai S.1314:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

9. Osavaltionhallinnon liikkeeseen laskema velka [3B.9] on yhtä suuri kuin S.1312:n velka, joka ei ole S.1312:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

10. Osavaltionhallinnon liikkeeseen laskema velka, josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3B.10], on yhtä suuri kuin S.1312:n velka, joka on S.1311:n, S.1313:n tai S.1314:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

11. Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka [3B.11] on yhtä suuri kuin S.1313:n velka, joka ei ole S.1313:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

12. Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka, josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3B.12], on yhtä suuri kuin S.1313:n velka, joka on S.1311:n, S.1312:n tai S.1314:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

13. Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka [3B.13] on yhtä suuri kuin S.1314:n velka, joka ei ole S.1314:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

14. Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka, josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3B.14], on yhtä suuri kuin S.1314:n velka, joka on S.1311:n, S.1312:n tai S.1313:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

15. Valtionhallinnon hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka [3B.15] on yhtä suuri kuin S.1312:n, S.1313:n tai S.1314:n velka, joka on S.1311:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

16. Osavaltionhallinnon hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka [3B.16] on yhtä suuri kuin S.1311:n, S.1313:n tai S.1314:n velka, joka on S.1312:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

17. Paikallishallinnon hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka [3B.17] on yhtä suuri kuin S.1311:n, S.1312:n tai S.1314:n velka, joka on S.1313:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

18. Sosiaaliturvarahastojen hallussa oleva muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka [3B.18] on yhtä suuri kuin S.1311:n, S.1312:n tai S.1313:n velka, joka on S.1314:n saamisia, samoissa instrumenteissa kuin velka [3A.1].

▼B
LIITE III

TOIMITUS- JA KOODAUSVAATIMUKSET

Kansalliset keskuspankit ja EKP käyttävät 2 ja 3 artiklan mukaiseen tilastotietojen sähköiseen siirtämiseen EKPJ:n toimittamaa järjestelmää, joka toimii ESCB-Net -televiestintäverkossa. Tilastotietojen vaihtoa varten on kehitetty tilastosanomamuoto ”GESMES/TS”. Jokainen aikasarja koodataan seuraavassa esitettyä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen sarjaperhettä käyttämällä.Julkisyhteisöjen rahoitustilastojen sarjaperhe

Numero

Nimi

Kuvaus

Koodiluettelo

1

Frekvenssi

Ilmoitettavien aikasarjojen frekvenssi

CL_FREQ

2

Viitealue

Tiedonantajamaan tai aggregaatin aakkosnumeerinen 2-merkkinen ISO-maatunnus

CL_AREA_EE

3

Oikaisutunnus

Tämä muuttuja kuvaa, onko aikasarjoihin tehty joitain oikaisuja, kuten kausivaihteluun ja/tai pankkipäivien määrään liittyviä oikaisuja

CL_ADJUSTMENT

4

Käyttö tai velkoja-/saamissektori

Sektori, jolle ryhmä on saamisten käyttö/muutos

CL_SECTOR_ESA

5

Erä

Aikasarjan ryhmä

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Resurssi tai velallis-/velkasektori

Sektori, jolle ryhmä on resurssi/velkojen ja nettoarvon muutos

CL_SECTOR_ESA

7

Arvostus

Käytetty arvostusmenetelmä

CL_GOVNT_VALUATION

8

Sarjan yksikkö

Ilmoitetun ryhmän yksikkö ja muita ominaisuuksia

CL_GOVNT_ST_SUFFIX

▼M4 —————( 1 ) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

( 2 ) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

( 3 ) EUVL L 332, 31.12.1993, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).

( 4 ) Julkaistu Euroopan keskuspankin säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta 10 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn päätöksen EKP/2000/12 liitteenä III (EYVL L 55, 24.2.2001, s. 72).

( 5 ) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7.

( 6 ) [x.y] tarkoittaa taulukon x ryhmää nro y.

( 7 ) Mikä johtaa velallisyksikön uudelleenluokitteluun alasektorilta S.11001 tai S.12x01 alasektorille S.11002/3 tai S.12x02/3 tai päinvastoin.

Top