EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005D0131-20050615

Consolidated text: Komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 2005, yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2005 eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit) (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 262) (Ainoastaan espanjan-, ranskan-, hollannin- ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (2005/131/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/131(1)/2005-06-15

2005D0131 — FI — 15.06.2005 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä helmikuuta 2005,

yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2005 eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit)

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 262)

(Ainoastaan espanjan-, ranskan-, hollannin- ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/131/EY)

(EYV L 045, 16.2.2005, p.15)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2005,

  L 152

20

15.6.2005
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä helmikuuta 2005,

yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2005 eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit)

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 262)

(Ainoastaan espanjan-, ranskan-, hollannin- ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/131/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että yhteisö osallistuu eläinlääkärintarkastusten tehostamiseen myöntämällä tukea vertailulaboratorioille. Vertailulaboratorioksi yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaisesti nimetty laboratorio voi tietyin edellytyksin saada yhteisön tukea.

(2)

Päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti vertailulaboratorioiden toimintaan myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 156/2004 ( 2 ) säädetään, että yhteisö myöntää taloudellista tukea laboratorion toimintaan edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tietyissä määräajoissa.

(3)

Komissio on arvioinut yhteisön vertailulaboratorioiden toimittamat vuotta 2005 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(4)

Niiden mukaan yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä yhteisön vertailulaboratorioille, jotka on nimetty suorittamaan tehtäviä ja velvollisuuksia, joista säädetään raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/46/ETY ( 3 ), merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä neuvoston päätöksessä 93/383/ETY ( 4 ), simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista 29 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/313/EY ( 5 ), tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 ( 6 ) ja zoonoosien epidemiologiasta ja salmonellasta vastaavista yhteisön vertailulaboratorioista sekä salmonellasta vastaavista kansallisista vertailulaboratorioista 20 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/564/EY ( 7 ).

(5)

Yhteisöltä tulevan taloudellisen tuen lisäksi olisi myönnettävä lisätukea seminaarien järjestämiseen yhteisön vertailulaboratorioiden vastuulle kuuluvilla aloilla.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 156/2004 vahvistetaan yhteisön vertailulaboratorioiden järjestämiä seminaareja koskevat tukikelpoisuussäännöt. Siinä myös rajoitetaan taloudellinen tuki enintään 30:een seminaarin osanottajaan. Poikkeuksista tähän rajoitukseen olisi säädettävä sellaisen yhteisön vertailulaboratorion osalta, joka tarvitsee tukea yli 30 osanottajan osallistumista varten, jotta seminaarista saataisiin paras mahdollinen tulos.

(7)

Moitteeton varainhoito edellyttää, että toistuvat vaikeudet jonkin yhteisön vertailulaboratorion toiminnassa otetaan huomioon myönnettäessä yhteisön taloudellista tukea kyseiselle laboratoriolle, joka olisi tarkastettava vuoden kuluessa yhteisön säännöissä vahvistettujen tehtävien, velvollisuuksien ja tukikelpoisuussääntöjen noudattamisen tarkistamiseksi.

(8)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 ( 8 ) 3 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön sääntöjen mukaisesti toteutettavat eläinlääkintäalaa ja kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Varainhoidon valvonnassa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1258/1999 8 ja 9 artiklaa.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Taloudellinen tuki Espanjalle päätöksen 93/383/ETY mukaisten tehtävien suorittamiseksi

1.  Yhteisö myöntää Espanjalle taloudellista tukea päätöksen 93/383/ETY 4 artiklassa säädettyjä tehtäviä varten, jotka suorittaa Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Espanja ja jotka koskevat merellisten biotoksiinien valvontaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 201 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Espanjalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

3.  Komissio suorittaa edellä 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion teknisen ja taloudellisen tarkastuksen 30 päivään kesäkuuta 2005 mennessä.

2 artikla

Taloudellinen tuki Ranskalle direktiivin 92/46/ETY mukaisten tehtävien ja toimivaltuuksien suorittamiseksi

1.  Yhteisö myöntää Ranskalle taloudellista tukea direktiivin 92/46/ETY liitteessä D olevassa II luvussa vahvistettuja tehtäviä ja toimivaltuuksia varten, jotka suorittaa Agence française de sécurité sanitaire des aliments -viraston Laboratoire d'etudes et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (entinen Laboratoire d'etudes et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Ranska ja jotka koskevat maidon ja maitotuotteiden määritystä ja testausta.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 200 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Ranskalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 27 000 euroa.

3 artikla

Taloudellinen tuki Alankomaille päätöksen 2004/564/EY mukaisten tehtävien ja velvollisuuksien suorittamiseksi

1.  Yhteisö myöntää Alankomaille taloudellista tukea päätöksessä 2004/564/EY säädettyjä tehtäviä varten, jotka suorittaa Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Alankomaat ja jotka koskevat salmonellaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 270 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Alankomaille taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 28 000 euroa.

4 artikla

Taloudellinen tuki Yhdistyneelle kuningaskunnalle päätöksen 1999/313/EY mukaisten tehtävien suorittamiseksi

1.  Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea päätöksessä 1999/313/EY säädettyjä tehtäviä varten, jotka suorittaa Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Yhdistynyt kuningaskunta ja jotka koskevat simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 248 000 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämää seminaaria varten. Tuki saa olla enintään 30 000 euroa.

5 artikla

Taloudellinen tuki Yhdistyneelle kuningaskunnalle asetuksen (EY) N:o 999/2001 mukaisten tehtävien suorittamiseksi

▼M1

1.  Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevassa B luvussa vahvistettuja tehtäviä varten, jotka suorittaa Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta ja jotka koskevat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaa.

Kyseinen taloudellinen tuki saa olla enintään 810 500 euroa 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä ajanjaksona.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän lisäksi yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea 1 kohdassa tarkoitetun laboratorion järjestämiä seminaareja varten. Tuki saa olla enintään 70 500 euroa.

3.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 156/2004 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio on oikeutettu vaatimaan taloudellista tukea, jos yhteen sen järjestämistä 2 kohdassa tarkoitetuista seminaareista osallistuu enintään 50 osanottajaa.

6 artikla

Osoittaminen

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.( 1 ) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/99/EY (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).

( 2 ) EUVL L 27, 30.1.2004, s. 5.

( 3 ) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 4 ) EYVL L 166, 8.7.1993, s. 31. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

( 5 ) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 40.

( 6 ) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 36/2005 (EUVL L 10, 13.1.2005, s. 9).

( 7 ) EUVL L 251, 27.7.2004, s. 14.

( 8 ) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

Top