EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0805-20081204

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/2008-12-04

2004R0805 — FI — 04.12.2008 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 805/2004,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

(EUVL L 143 30.4.2004, s. 15)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1869/2005, tehty 16 päivänä marraskuuta 2005,

  L 300

6

17.11.2005

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1103/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

  L 304

80

14.11.2008
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 805/2004,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotostaI LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tämän asetuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste, jonka avulla tehdään vähimmäisvaatimukset vahvistamalla mahdolliseksi tuomioiden, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus kaikissa jäsenvaltioissa ilman, että täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa on ennen tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarpeen suorittaa välivaiheen menettelyä.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Erityisesti asetusta ei sovelleta vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä (”acta iure imperii”).

2.  Tätä asetusta ei sovelleta:

a) luonnollisten henkilöiden oikeudelliseen asemaan, oikeuskelpoisuuteen tai oikeustoimikelpoisuuteen eikä myöskään aviovarallisuussuhteisiin eikä testamenttiin ja perintöön;

b) konkurssiin, akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin;

c) sosiaaliturvaan;

d) välimiesmenettelyyn.

3.  Tässä asetuksessa ”jäsenvaltiolla” tarkoitetaan Tanskaa lukuun ottamatta kaikkia jäsenvaltioita.

3 artikla

Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettavat täytäntöönpanoasiakirjat

1.  Tätä asetusta sovelletaan riitauttamattomia vaatimuksia koskeviin tuomioihin, tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin.

Vaatimusta on pidettävä ’riitauttamattomana’, jos

a) velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen myöntämällä tai tuomioistuimen hyväksymällä tai tuomioistuinmenettelyn kuluessa tehdyllä sovinnolla; tai

b) velallinen ei ole missään vaiheessa tuomioistuinmenettelyn kuluessa vastustanut sitä tuomiojäsenvaltion lainsäädännön asianomaisten menettelyjä koskevien vaatimusten mukaisesti; tai

c) velallinen, joka on tuomioistuinmenettelyn kuluessa aluksi vastustanut vaatimusta, ei ole ollut läsnä tai edustettuna vaatimusta käsittelevässä oikeuden istunnossa, edellyttäen, että tämä menettely katsotaan tuomiojäsenvaltion lainsäädännön nojalla vaatimuksen tai velkojan väitteiden hiljaiseksi hyväksymiseksi; tai

d) velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen virallisessa asiakirjassa.

2.  Tätä asetusta sovelletaan myös eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettuja tuomioita, tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja tai virallisia asiakirjoja koskevan muutoksenhaun johdosta annettuihin ratkaisuihin.

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. ’tuomiolla’ tarkoitetaan mitä hyvänsä jäsenvaltion tuomioistuimen ratkaisua riippumatta siitä, kutsutaanko sitä tuomioksi, päätökseksi, täytäntöönpanomääräykseksi vai joksikin muuksi, samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevaa tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;

2. ’vaatimuksella’ tarkoitetaan sellaisen tietyn rahamäärän maksamista koskevaa vaatimusta, joka on erääntynyt tai jonka erääntymispäivä on mainittu tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa;

3. ’virallisella asiakirjalla’ tarkoitetaan

a) asiakirjaa, joka on laadittu virallisesti tai rekisteröity virallisena asiakirjana ja jonka

i) virallisuus liittyy asiakirjan allekirjoitukseen ja sisältöön, ja

ii) virallisuuden on vahvistanut viranomainen tai muu sen jäsenvaltion tähän tarkoitukseen valtuuttama virallinen taho, mistä asiakirja on peräisin;

tai

b) hallintoviranomaisten kanssa tehtyä tai hallintoviranomaisten oikeaksi todistamaa, elatusvelvollisuutta koskevaa sopimusta;

4. ’tuomiojäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettava tuomio on annettu, tuomioistuimessa tehty sovinto on hyväksytty tai tehty taikka virallinen asiakirja on laadittu tai rekisteröity;

5. ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetun tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan täytäntöönpanoa haetaan;

6. ’tuomion antaneella tuomioistuimella’ tarkoitetaan tuomioistuinta, jossa asia oli vireillä 3 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttyessä;

7. Ruotsissa maksamismääräystä (betalningsföreläggande) koskevissa yksinkertaistetuissa menettelyissä ilmaisu ’tuomioistuin’ käsittää myös Ruotsin kruununvoutiviranomaisen (kronofogdemyndighet).II LUKU

EUROOPPALAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTE

5 artikla

Eksekvatuurimenettelyn poistaminen

Tuomiojäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

6 artikla

Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset

1.  Jäsenvaltiossa annettu riitauttamatonta vaatimusta koskeva tuomio on tuomion antaneelle tuomioistuimelle milloin tahansa tehtävästä hakemuksesta vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, jos

a) tuomio on täytäntöönpanokelpoinen tuomiojäsenvaltiossa; ja

b) tuomio ei ole ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 44/2001 II luvun 3 ja 6 jaksossa säädettyjen toimivaltasääntöjen kanssa; ja

c) tuomioistuinmenettely tuomiojäsenvaltiossa on ollut III luvussa säädettyjen vaatimusten mukainen, kun kyse on tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetusta riitauttamattomasta vaatimuksesta; ja

d) tuomio on annettu siinä jäsenvaltiossa, jossa velallisella on asetuksen (EY) N:o 44/2001 59 artiklassa tarkoitettu kotipaikka, jos

 kyse on tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetusta riitauttamattomasta vaatimuksesta, ja

 vaatimus liittyy kuluttajan tekemään sopimukseen, jonka ei voida katsoa kuuluvan tämän elinkeinoon tai ammattiin, ja

 velallinen on kuluttaja.

2.  Kun eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on lakannut olemasta täytäntöönpanokelpoinen tai sen täytäntöönpanokelpoisuutta on lykätty tai rajoitettu, on tuomion antaneelle tuomioistuimelle milloin tahansa tehtävästä hakemuksesta annettava liitteessä IV olevaa vakiolomaketta käyttäen todistus, jossa todetaan, ettei tuomio ole täytäntöönpanokelpoinen tai että se on rajoitetusti täytäntöönpanokelpoinen.

3.  Kun ratkaisu on annettu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettua tuomiota koskevan muutoksenhaun johdosta, on liitteessä V olevaa vakiolomaketta käyttäen milloin tahansa tehtävästä hakemuksesta annettava korvaava todistus, jos muutoksenhaun johdosta annettu ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen tuomiojäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 2 kohdan soveltamista.

7 artikla

Tuomioistuinmenettelyyn liittyvät kustannukset

Jos tuomio sisältää täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun tuomioistuinmenettelyyn liittyvistä kustannuksista, korot mukaan luettuina, se on vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi myös kustannusten osalta, jollei velallinen ole tuomiojäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tuomioistuinkäsittelyn kuluessa nimenomaisesti kiistänyt tällaisista kustannuksista vastaamista koskevaa velvoitettaan.

8 artikla

Osittaisen eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus

Jos tuomio täyttää tämän asetuksen vaatimukset ainoastaan osittain, annetaan osittaisen eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka koskee näitä tuomion osia.

9 artikla

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen antaminen

1.  Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus annetaan käyttämällä liitteessä I olevaa vakiolomaketta.

2.  Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus annetaan tuomion kielellä.

10 artikla

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisu tai peruuttaminen

1.  Tuomion antaneelle tuomioistuimelle tehdystä hakemuksesta eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus

a) oikaistaan, jos tuomio ja todistus ovat keskenään ristiriidassa asiavirheen vuoksi;

b) peruutetaan, jos todistus on annettu selkeästi virheellisin perustein tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset huomioon ottaen.

2.  Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisuun tai peruuttamiseen sovelletaan tuomiojäsenvaltion lainsäädäntöä.

3.  Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä liitteessä VI olevaa vakiolomaketta.

4.  Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen antamiseen ei voida hakea muutosta.

11 artikla

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen vaikutukset

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavalla todistuksella on vaikutuksia vain siltä osin kuin tuomio on täytäntöönpanokelpoinen.III LUKU

RIITAUTTAMATTOMIA VAATIMUKSIA KOSKEVILLE MENETTELYILLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

12 artikla

Vähimmäisvaatimusten soveltamisala

1.  Sellaisen vaatimuksen johdosta annettu tuomio, joka on 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti riitauttamaton, voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vain, jos tuomioistuinmenettely tuomiojäsenvaltiossa on täyttänyt tässä luvussa säädetyt menettelyä koskevat vaatimukset.

2.  Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun korvaavan todistuksen antamiseen tuomiota koskevan muutoksenhaun johdosta annetusta ratkaisusta sovelletaan samoja vaatimuksia, jos 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät tämän ratkaisun antamisajankohtana.

13 artikla

Tiedoksianto, johon liittyy velallisen vastaanottotodistus

1.  Haastehakemus tai vastaava asiakirja on oltava annettu tiedoksi velalliselle jollakin seuraavista tavoista:

a) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan velallisen allekirjoittamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä;

b) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan tiedoksiannon suorittaneen toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa todetaan, että velallinen on vastaanottanut asiakirjan tai kieltäytynyt vastaanottamasta sitä ilman laillista perustetta, ja johon on merkitty tiedoksiantopäivä;

c) postitiedoksianto, mikä osoitetaan velallisen allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä;

d) sähköinen tiedoksianto, esimerkiksi telekopioitse tai sähköpostitse, mikä osoitetaan velallisen allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä.

2.  Kutsu oikeuden istuntoon on oltava annettu tiedoksi velalliselle 1 kohdan mukaisesti tai suullisesti aiemmassa samaa vaatimusta käsittelevässä oikeuden istunnossa, jolloin kutsusta on oltava maininta kyseisen aiemman oikeuden istunnon pöytäkirjassa.

14 artikla

Tiedoksianto, johon ei liity velallisen vastaanottotodistusta

1.  Haastehakemuksen tai vastaavan asiakirjan ja oikeuden istuntoon saapumista koskevan kutsun antaminen velalliselle tiedoksi voi olla tehty myös jollakin seuraavista tavoista:

a) henkilökohtainen tiedoksianto velallisen kotiosoitteessa henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin velallinen tai työskentelee siellä;

b) jos velallinen on itsenäinen ammatinharjoittaja tai oikeushenkilö, henkilökohtainen tiedoksianto velallisen liiketiloissa henkilölle, joka työskentelee velallisen palveluksessa;

c) asiakirjan toimittaminen velallisen postilaatikkoon;

d) asiakirjan toimittaminen postitoimistoon tai toimivaltaisten viranomaisten haltuun ja tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen toimittaminen velallisen postilaatikkoon, jos kirjallisessa ilmoituksessa on selkeä maininta siitä, että kyse on tuomioistuinasiakirjasta tai siitä, että ilmoitus vastaa oikeusvaikutuksiltaan tiedoksiantoa ja käynnistää määräaikojen kulumisen;

e) postitiedoksianto ilman 3 kohdan mukaista todistusta, mikäli velallisen osoite on tuomiojäsenvaltiossa;

f) sähköinen tiedoksianto, mistä on osoituksena tiedoksiannon toimittamisen automaattinen vahvistus, mikäli velallinen on etukäteen nimenomaisesti hyväksynyt tämän tiedoksiantotavan.

2.  Tätä asetusta sovellettaessa 1 kohdan mukainen tiedoksianto on sallittu vain, jos velallisen osoite on varmuudella tiedossa.

3.  Edellä 1 kohdan a—d alakohdan mukaisesti suoritettu tiedoksianto on todistettava:

a) tiedoksiannon suorittaneen toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa ilmoitetaan:

i) käytetty tiedoksiantotapa, ja

ii) tiedoksiantopäivä, ja

iii) jos asiakirja on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin velalliselle, kyseisen henkilön nimi ja hänen suhteensa velalliseen,

tai

b) edellä 1 kohdan a ja b alakohdan osalta tiedoksiannon vastaanottaneen henkilön antamalla vastaanottotodistuksella.

15 artikla

Tiedoksianto velallisen edustajille

Edellä 13 ja 14 artiklan mukainen tiedoksianto voi olla tehty myös velallisen edustajalle.

16 artikla

Vaatimusta koskevien tietojen asianmukainen toimittaminen velalliselle

Sen varmistamiseksi, että velalliselle on annettu asianmukaiset tiedot vaatimuksesta, haastehakemuksessa tai vastaavassa asiakirjassa on oltava ilmoitettu:

a) asianosaisten nimet ja osoitteet;

b) vaatimuksen määrä;

c) jos vaatimukselle vaaditaan korkoa, korkokanta ja aika, jolta korkoa vaaditaan, paitsi jos pääomaan lisätään korko suoraan tuomiojäsenvaltion lain nojalla;

d) vaatimuksen perustelut.

17 artikla

Asianmukainen tietojen toimittaminen velalliselle menettelyä koskevista toimenpiteistä, joita vaatimuksen riitauttaminen edellyttää

Velalliselle on haastehakemuksessa, vastaavassa asiakirjassa tai oikeuden istuntoon saapumista koskevassa kutsussa taikka sen yhteydessä oltava selkeästi ilmoitettu:

a) vaatimuksen riitauttamista koskevat menettelyvaatimukset, myös asetettu määräaika vaatimuksen riitauttamiselle kirjallisesti tai tarvittaessa oikeuden istunnon ajankohta, sen viranomaisen nimi ja osoite, jolle vastaus on lähetettävä tai jonka istuntoon on saavuttava, ja se, onko lakimiehen käyttö pakollista;

b) seuraukset vaatimuksen vastustamatta jättämisestä tai istuntoon saapumatta jäämisestä, tarvittaessa erityisesti se mahdollisuus, että velallista vastaan voidaan antaa tuomio tai tuomio voidaan panna täytäntöön velallista kohtaan ja että hänet voidaan velvoittaa suorittamaan tuomioistuinmenettelyyn liittyviä kustannuksia.

18 artikla

Vähimmäisvaatimusten täyttymättä jäämisen korjautuminen

1.  Jos menettely tuomiojäsenvaltiossa ei ole täyttänyt 13—17 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, tämä täyttymättä jääminen korjautuu ja tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, jos

a) tuomio on annettu tiedoksi velalliselle 13 tai 14 artiklan vaatimusten mukaisesti, ja

b) velallisella on ollut mahdollisuus hakea tuomion muutosta menettelyssä, jossa asia voidaan tutkia kokonaisuudessaan uudelleen, ja velalliselle on tuomiossa tai sen ohella annettu asianmukaiset tiedot valitusmenettelyä koskevista vaatimuksista, mukaan luettuina sen viranomaisen nimi ja osoite, johon valitus on toimitettava, sekä tarvittaessa valituksen määräaika; ja

c) velallinen ei ole valittanut tuomiosta asiaankuuluvien menettelyä koskevien vaatimusten mukaisesti.

2.  Jos menettely tuomiojäsenvaltiossa ei ole täyttänyt 13 tai 14 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia, tämä täyttymättä jääminen korjautuu, jos velallisen käyttäytyminen oikeudenkäynnissä osoittaa, että hän on henkilökohtaisesti vastaanottanut tiedoksiannettavan asiakirjan niin hyvissä ajoin, että hän on voinut valmistautua vastaamaan asiassa.

19 artikla

Uudelleentutkimista poikkeuksellisissa tapauksissa koskevat vähimmäisvaatimukset

1.  Sen lisäksi, mitä 13—18 artiklassa säädetään, tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vain, jos velallisella on tuomiojäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti oikeus pyytää tuomion tutkimista uudelleen siinä tapauksessa, että

a)

 

i) haastehakemus tai vastaava asiakirja tai tarvittaessa kutsu saapua oikeuden istuntoon on annettu tiedoksi jollakin 14 artiklassa säädetyllä menettelyllä, ja

ii) tiedoksiantoa ei velallisesta riippumattomista syistä ole suoritettu riittävän ajoissa siten, että velallinen on voinut valmistautua vastaamaan asiassa;

tai

b) velallinen ei ole voinut vastustaa vaatimusta ylivoimaisen esteen tai hänestä riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi,

edellyttäen että hän toimii kummassakin tapauksessa viipymättä.

2.  Tämä artikla ei rajoita jäsenvaltioilla olevaa mahdollisuutta sallia tuomion uudelleen tutkiminen 1 kohdassa mainittuja väljemmin ehdoin.IV LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO

20 artikla

Täytäntöönpanomenettely

1.  Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion lakia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun säännösten soveltamista.

Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on pantava täytäntöön samoin edellytyksin kuin täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annettu tuomio.

2.  Velkojan on toimitettava täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille

a) tuomiosta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi; ja

b) eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi; ja

c) tarvittaessa transkriptio eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta tai sen käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai, jos jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, oikeudenkäynneissä sillä paikkakunnalla käytettävälle viralliselle kielelle tai yhdelle siellä käytettävistä virallisista kielistä, missä täytäntöönpanoa haetaan, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpaneva jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa yhden tai useamman Euroopan yhteisön toimielinten virallisen kielen, joka ei ole sen oma virallinen kieli mutta jonka se voi hyväksyä todistuksen täyttämisessä. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on siihen kelpoisuus jossakin jäsenvaltiossa.

3.  Asianosaiselta, joka hakee jossain jäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetun tuomion täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa, ei saa vaatia minkäänlaista vakuutta, takuuta tai talletusta sillä perusteella, että hän on ulkomaan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

21 artikla

Täytäntöönpanon epääminen

1.  Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on velallisen pyynnöstä evättävä täytäntöönpano, jos eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on ristiriidassa jossain toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa

a) samaa asiaa koskevan ja samojen asianosaisten välillä aikaisemmin annetun tuomion kanssa, ja

b) aikaisempi tuomio on annettu täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa tai se täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiselle täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, ja

c) tähän ristiriitaan ei ole vedottu eikä siihen ole voitu vedota tuomiojäsenvaltion tuomioistuinmenettelyssä.

2.  Tuomiota tai sen vahvistamista eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi ei niiden sisältämän asiaratkaisun osalta saa missään tapauksessa ottaa uudelleen tutkittavaksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

22 artikla

Kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset

Tämä asetus ei vaikuta sopimuksiin, joilla jäsenvaltiot ovat ennen asetuksen (EY) N:o 44/2001 voimaantuloa sitoutuneet tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla tehdyn Brysselin yleissopimuksen 59 artiklan mukaisesti olemaan tunnustamatta tuomiota, joka on annettu toisessa mainitun yleissopimuksen sopimusvaltiossa sellaista vastaajaa vastaan, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on kolmannessa maassa, jos tuomion antaneen tuomioistuimen toimivalta mainitun yleissopimuksen 4 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa on voinut perustua ainoastaan johonkin saman yleissopimuksen 3 artiklan toisessa kohdassa mainittuun toimivaltaperusteeseen.

23 artikla

Täytäntöönpanon lykkääminen tai rajoittaminen

Jos velallinen on

 hakenut muutosta eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettuun tuomioon, 19 artiklan mukainen uudelleen tutkimista koskeva pyyntö mukaan luettuna; tai

 hakenut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista 10 artiklan mukaisesti,

täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen voi velallisen hakemuksesta

a) rajoittaa täytäntöönpanomenettelyn turvaamistoimiin; tai

b) asettaa täytäntöönpanon edellytykseksi tuomioistuimen tai viranomaisen määrittämän vakuuden asettamisen; tai

c) poikkeustapauksissa keskeyttää täytäntöönpanomenettelyn.V LUKU

TUOMIOISTUIMESSA TEHTY SOVINTO JA VIRALLISET ASIAKIRJAT

24 artikla

Tuomioistuimessa tehty sovinto

1.  Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen johdosta tehty sovinto, jonka tuomioistuin on hyväksynyt tai joka on tehty tuomioistuinmenettelyn kuluessa ja joka on täytäntöönpanokelpoinen jäsenvaltiossa, jossa se on hyväksytty tai tehty, on tuomioistuimelle, joka on sovinnon hyväksynyt tai jossa sovinto on tehty, tehtävästä hakemuksesta vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi käyttämällä liitteessä II olevaa vakiolomaketta.

2.  Tuomiojäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu sovinto on pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa vaatimatta sen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen täytäntöönpanokelpoisuutta.

3.  Edellä II luvun säännöksiä 5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sekä 9 artiklan 1 kohtaa lukuun ottamatta, ja IV luvun säännöksiä 21 artiklan 1 kohtaa ja 22 artiklaa lukuun ottamatta sovelletaan soveltuvin osin.

25 artikla

Virallinen asiakirja

1.  Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vaatimusta koskeva virallinen asiakirja, joka on jossakin jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, on sen jäsenvaltion, jossa se on laadittu, nimeämälle viranomaiselle tehtävästä hakemuksesta vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi käyttämällä liitteessä III olevaa vakiolomaketta.

2.  Siinä jäsenvaltiossa, jossa se on laadittu, eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu virallinen asiakirja on pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa vaatimatta sen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen täytäntöönpanokelpoisuutta.

3.  Edellä II luvun säännöksiä 5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sekä 9 artiklan 1 kohtaa lukuun ottamatta, ja IV luvun säännöksiä 21 artiklan 1 kohtaa ja 22 artiklaa lukuun ottamatta sovelletaan soveltuvin osin.VI LUKU

SIIRTYMÄSÄÄNNÖS

26 artikla

Siirtymäsäännös

Tätä asetusta sovelletaan vain sen voimaantulon jälkeen annettuihin tuomioihin ja tuomioistuimissa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin sekä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen laadittuihin tai virallisiksi asiakirjoiksi rekisteröityihin asiakirjoihin.VII LUKU

SUHDE MUIHIN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIIN

27 artikla

Suhde asetukseen (EY) N:o 44/2001

Tämä asetus ei vaikuta mahdollisuuteen hakea riitauttamattoman vaatimuksen johdosta annetun tuomion, tuomioistuimen hyväksymän sovinnon tai virallisen asiakirjan tunnustamista ja täytäntöönpanoa asetuksen (EY) N:o 44/2001 mukaisesti.

28 artikla

Suhde asetukseen (EY) N:o 1348/2000

Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamiseen.VIII LUKU

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

29 artikla

Täytäntöönpanomenettelyä koskevien tietojen toimittaminen

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä toimittaakseen yleisölle ja asianomaisille ammattialoille tietoja:

a) jäsenvaltioissa sovellettavista täytäntöönpanotavoista ja -menettelyistä; ja

b) täytäntöönpanosta vastaavista täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisista viranomaisista

erityisesti päätöksellä 2001/470/EY ( 9 ) perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

30 artikla

Oikaisevia menettelyjä, kieliä ja viranomaisia koskevat tiedot

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta oikaisu- ja peruuttamismenettelystä ja 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä;

b) 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla hyväksytyt kielet;

c) luettelo 25 artiklassa tarkoitetuista viranomaisista;

sekä näihin tietoihin myöhemmin tehtävät muutokset.

2.  2. Komissio saattaa edellä 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville julkaisemalla ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muilla asianmukaisilla tavoilla.

▼M2

31 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Komissio hyväksyy liitteissä olevien vakiolomakkeiden muutokset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

32 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 75 artiklassa tarkoitettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

33 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuu 2005 kuuta.

Sitä sovelletaan 21 päivästä lokakuu 2005 kuuta lukuun ottamatta sen 30, 31 ja 32 artiklaa, joita sovelletaan 21 päivästä tammikuu 2005 kuuta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

▼M1
LIITE I

image

image

image
LIITE II

image

image
LIITE III

image

image
LIITE IV

image
LIITE V

image

image

image
LIITE VI

image( 1 ) EYVL C 203 E, 27.8.2002, s. 86.

( 2 ) EUVL C 85, 8.4.2003, s. 1.

( 3 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 8. huhtikuuta 2003 (EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 79), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 6. helmikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 30. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 4 ) EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.

( 5 ) EYVL C 12, 15.1.2001, s. 1.

( 6 ) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1496/2002 (EYVL L 225, 22.8.2002, s. 13).

( 7 ) EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37.

( 8 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25.

Top