EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0634-20070822

Consolidated text: Komission päätös, tehty 28 päivänä elokuuta 2003, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3101) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2003/634/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/634/2007-08-22

2003D0634 — FI — 22.08.2007 — 007.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä elokuuta 2003,

kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3101)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/634/EY)

(EYV L 220, 3.9.2003, p.8)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 15 päivänä joulukuuta 2003,

  L 340

69

24.12.2003

 M2

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 104

129

8.4.2004

 M3

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä tammikuuta 2005,

  L 27

55

29.1.2005

 M4

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 30 päivänä toukokuuta 2005,

  L 141

29

4.6.2005

 M5

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005,

  L 291

33

5.11.2005

 M6

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006,

  L 282

44

13.10.2006

►M7

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä elokuuta 2007,

  L 217

36

22.8.2007
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä elokuuta 2003,

kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3101)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/634/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY ( 1 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY ( 2 ), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltio voi direktiivin 91/67/ETY mukaisesti esittää komissiolle ohjelman, jonka avulla se voi käynnistää menettelyn, jolla vyöhyke voi saada hyväksytyn vyöhykkeen aseman tai ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitseva tila voi saada ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn tilan aseman yhden tai useamman seuraavan kalataudin osalta: virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) ja tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN).

(2)

Tietyt jäsenvaltiot esittivät kyseiset ohjelmat, jotka hyväksyttiin komission päätöksellä 2002/304/EY ( 3 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/376/EY ( 4 ).

(3)

Suomen eläinlääkintäviranomainen pyysi 12 päivänä maaliskuuta 2003 ja 12 päivänä kesäkuuta 2003 päivätyissä kirjeissään, että päätöksen 2002/304/EY liitteessä I olevassa 6.B kohdassa esitettyä ohjelmaa muutettaisiin. Jotta suojeltaisiin vaarantuneita lajeja merilohi (Salmo salar), meritaimen (Salmo trutta) ja siika (Coregonus lavaretus lavaretus), Kymijoen ja Summanjoen kalakantoja on uusittava. Suomi on esittänyt ohjelmaansa muutoksia, joiden perusteella Pyhtään rajoitusvyöhykkeeltä peräisin olevien luonnonvaraisten kalojen elävää mätiä voidaan siirtää edellyttäen, että toteutetaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei mädissä ole VHS:ää eikä IHN:ää. Päätöksen 2002/304/EY liitteen I mukainen vyöhykerajaus ei muutu.

(4)

Italian eläinlääkintäviranomainen ehdotti 4 päivänä maaliskuuta päivätyssä kirjeessään, että päätöksen 2002/304/EY liitteessä I olevassa 5.1 kohdassa esitettyä ohjelmaa muutettaisiin. Jotta lisättäisiin suojelua koskien kalojen pääsyä ohjelman soveltamisalaan kuuluville alueille, elävien taimenten ja muiden ravintoloihin suoraan syötäviksi tarkoitettujen kalojen sekä tiettyihin tekojärviin tai kalavesiin vietäviksi tarkoitettujen kirjolohien on oltava peräisin tiloilta tai alueilta, joilla ei esiinny VHS:ää eikä IHN:ää. Päätöksen 2002/304/EY liitteen I mukainen vyöhykerajaus ei muutu.

(5)

Esitettyjen muutosten on todettu olevan direktiivin 91/67/ETY 10 artiklan mukaiset ja näin ollen ne olisi hyväksyttävä.

(6)

Päätöstä 2002/304/EY on muutettu monta kertaa. Se olisi selkeyden ja järjen nimissä kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

1.  Hyväksytään liitteessä I luetellut, direktiivin 91/67/ETY 10 artiklan 1 kohdan mukaiset ohjelmat hyväksytyn vyöhykkeen aseman saamiseksi yhden tai useamman seuraavan kalataudin osalta: virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) ja tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN).

2.  Hyväksytään liitteessä II luetellut, direktiivin 91/67/ETY 10 artiklan 1 kohdan mukaiset ohjelmat hyväksytyn tilan aseman saamiseksi ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä yhden tai useamman seuraavan kalataudin osalta: virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS) ja tarttuva verta muodostavan kudoksen kuolio (IHN).

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan hyväksyttyjen ohjelmien edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

3 artikla

Näin ollen kumotaan päätös 2002/304/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M7
LIITE I

OHJELMAT HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI YHDEN TAI USEAMMAN SEURAAVAN KALATAUDIN OSALTA: VHS JA IHN

1.   TANSKA

TANSKAN 22. TOUKOKUUTA 1995 ESITTÄMÄT OHJELMAT, JOTKA KOSKEVAT SEURAAVIA ALUEITA:

 FISKEBÆK Å -joen valuma-alue

 kaikki JYLLANNIN OSAT Storåen-, Karup Å-, Gudenåen- ja Grejs Å -jokien valuma-alueiden etelä- ja länsipuolilla

 TANSKAN SAARIEN alue

2.   SAKSA

SAKSAN 25. HELMIKUUTA 1999 ESITTÄMÄ OHJELMA, JOKA KOSKEE SEURAAVIA ALUEITA:

 valuma-alueella OBERN NAGOLD sijaitseva vyöhyke

3.   ITALIA

3.1 ITALIAN 6. LOKAKUUTA 2001 ESITTÄMÄ OHJELMA BOLZANON AUTONOMISESSA PROVINSSISSA, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 27. MAALISKUUTA 2003 PÄIVÄTYLLÄ KIRJEELLÄ; OHJELMAAN KUULUU

Zona Provincia di Bolzano

 Vyöhykkeeseen kuuluvat kaikki Bolzanon provinssin valuma-alueet.

 Vyöhykkeeseen kuuluu vyöhykkeen ZONA VAL DELL'ADIGE ylempi osa eli Adigejoen valuma-alue sen lähteeltä Bolzanon provinssissa Trenton provinssin rajalle.

 

(Huom. Vyöhykkeen ZONA VAL DELL'ADIGE alempi osa kuuluu Trenton autonomisen provinssin hyväksyttyyn ohjelmaan. Tämän vyöhykkeen ylempää ja alempaa osaa on pidettävä samana epidemiologisena yksikkönä.)

3.2 ITALIAN 23. JOULUKUUTA 1996 JA 14. HEINÄKUUTA 1997 ESITTÄMÄT OHJELMAT TRENTON AUTONOMISESSA PROVINSSISSA; OHJELMIIN KUULUVAT

Zona Val dell’Adige – alempi osa

 Adigejoen valuma-alue ja sen Trenton autonomisen provinssin alueella sijaitsevat lähteet Bolzanon provinssin rajalta Alan padolle (vesivoimala).

 

(Huom. Vyöhykkeen ZONA VAL DELL'ADIGE ylempi osa kuuluu Bolzanon autonomisen provinssin hyväksyttyyn ohjelmaan. Tämän vyöhykkeen ylempää ja alempaa osaa on pidettävä samana epidemiologisena yksikkönä.)

Zona Torrente Arnò

 Arnòjoen lähteeltä padolle, joka sijaitsee lähellä sitä kohtaa, jossa joki virtaa Sarcajokeen, ulottuva valuma-alue

Zona Varone

 Magnonejoen lähteeltä vesiputoukselle ulottuva valuma-alue

Zona Alto e Basso Chiese

 Chiesejoen lähteeltä Condinon padolle ulottuva valuma-alue, Adanà- ja Palvicojokien valuma-alueita lukuun ottamatta

Zona Torrente Palvico

 Palvicojoen valuma-alue, joka ulottuu sementistä ja kivistä tehdylle padolle asti

3.3 ITALIAN 21. HELMIKUUTA 2001 ESITTÄMÄ OHJELMA VENETON ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Torrente Astico

 Asticojoen valuma-alue lähteeltä (Trenton autonomisessa provinssissa ja Vicenzan provinssissa Veneton alueella) Pedescala-siltaa lähellä olevalle padolle Vicenzan provinssissa

 Astico-joen alajuoksulla olevaa Pedescala-sillan lähellä olevan padon ja Pria Maglion padon välistä aluetta pidetään puskurivyöhykkeenä.

3.4 ITALIAN 20. HELMIKUUTA 2002 ESITTÄMÄ OHJELMA UMBRIAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Fosso de Monterivoso

 Monterivosojoen lähteiltä Ferentillon padolle ulottuva valuma-alue

3.5 ITALIAN 23. SYYSKUUTA 2004 ESITTÄMÄ OHJELMA TOSCANAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Valle di Tosi

 Vicano di S. Ellero -joen valuma-alue sen lähteeltä lähellä Raggiolin kylää Il Gretossa sijaitsevalle padolle

3.6 ITALIAN 22. MARRASKUUTA 2005 ESITTÄMÄ OHJELMA TOSCANAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Bacino del Torrente Taverone

 Taveronejoen valuma-alue sen lähteeltä Il Giardino – kalanviljelylaitoksen alajuoksulla sijaitsevalle padolle

3.7 ITALIAN 2. HELMIKUUTA 2006 ESITTÄMÄ OHJELMA PIEMONTEN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Valle Sessera

 Sesserajoen valuma-alue lähteeltään Ponte Graneron padolle Coggiolan kunnassa

3.8 ITALIAN 21. HELMIKUUTA 2006 ESITTÄMÄ OHJELMA LOMBARDIAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Valle del Torrente Bondo

 Bondojoen valuma-alue sen lähteeltä Vesion padolle

3.9 ITALIAN 22. TOUKOKUUTA 2006 ESITTÄMÄ OHJELMA LOMBARDIAN ALUEELLA; OHJELMAAN KUULUU

Zona Fosso Melga – Bagolino

 Fosso Melga -joen valuma-alue sen lähteeltä padolle, jossa Fosso Melga valuu Caffarojokeen

4.   SUOMI

4.1 SUOMEN 27. MAALISKUUTA JA 4. KESÄKUUTA 2002 SEKÄ 12. MAALISKUUTA, 12. KESÄKUUTA JA 20. LOKAKUUTA 2003 PÄIVÄTYISSÄ KIRJEISSÄÄN KUVAAMA VHS-VAPAAN ASEMAN SAAMISEEN TÄHTÄÄVÄ OHJELMA, JOKA SISÄLTÄÄ HÄVITTÄMISTOIMENPITEITÄ; OHJELMAAN KUULUVAT

 Ahvenanmaan maakunta

 Pyhtäällä sijaitseva alue, jolla sovelletaan rajoituksia

 Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntien alueet, joilla sovelletaan rajoituksia

5.   YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

5.1 YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN 28. MAALISKUUTA 2007 ESITTÄMÄ VHS-VAPAAN ASEMAN SAAMISEEN TÄHTÄÄVÄ OHJELMA; OHJELMAAN KUULUU

 Ousejoen valuma-alue sen lähteiltä sen normaaleille vuorovesirajoille Naburn Lockissa ja Weirissä.
LIITE II

OHJELMAT HYVÄKSYTYN TILAN ASEMAN SAAMISEKSI EI-HYVÄKSYTYLLÄ VYÖHYKKEELLÄ YHDEN TAI USEAMMAN SEURAAVAN KALATAUDIN OSALTA: VHS JA IHN

1.   ITALIA

1.1 ITALIAN 2. TOUKOKUUTA 2000 ESITTÄMÄ OHJELMA UDINEN PROVINSSISSA FRIULI-VENEZIA GIULIAN ALUEELLA; OHJELMA KOSKEE

Tagliamentojoen valuma-alueella sijaitsevaa tilaa:

 Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2 ITALIAN 11. TAMMIKUUTA 2007 ESITTÄMÄ OHJELMA CALABRIAN ALUEELLA; OHJELMA KOSKEE

Nocejoen valuma-alueella sijaitsevaa tilaa:

 Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.( 1 ) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.

( 2 ) EYVL L 189, 3.7.1998, s. 12.

( 3 ) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 37.

( 4 ) EUVL L 130, 27.5.2003, s. 21.

Top