EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(06)-20121022

Consolidated text: Sopimus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(6)/2012-10-22

2002A6430 — FI — 22.10.2012 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista

(EUVL L 114 30.4.2002, s. 430)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖSN:o 1/2011,  annettu 21 päivänä lokakuuta 2011,

  L 97

1

3.4.2012
▼B

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdistaEUROOPAN YHTEISÖ (jäljempänä ”yhteisö”),

ja

SVEITSIN VALALIITTO (jäljempänä ”Sveitsi”),

yhdessä jäljempänä ”osapuolet”, jotka

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten julkisten hankintojensa vapauttamisessa saavuttaman edistyksen ja niiden tekemät sitoumukset, erityisesti Marrakeshissa 15 päivänä huhtikuuta 1994 allekirjoitetun ja 1 päivänä tammikuuta 1996 voimaan tulleen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA), sekä niiden antamat kansalliset säännökset julkisten hankintojen alan markkinoiden avaamiseksi tosiasiallisesti vähittäisen vapauttamisen avulla,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisöjen komission ja Sveitsin ulkomaankauppapoliittisen osaston (Office fédéral des affaires économiques extérieures) välisen kirjeenvaihdon 25 päivänä maaliskuuta ja 5 päivänä toukokuuta 1994,

OTTAVAT HUOMIOON Sveitsin ja yhteisön välisen 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen,

HALUAVAT parantaa ja laajentaa niiden julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen (GPA) kuuluvan liitteen I soveltamisalaa,

HALUAVAT lisäksi jatkaa vapauttamiseen tähtääviä toimiaan sallimalla vastavuoroisesti tavara-, rakennusurakka- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemiseen teletoiminnan harjoittajien ja rautatiealan toimijoiden, energia-alalla sähköalaa lukuun ottamatta toimintaa harjoittavien yksiköiden sekä toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä yksin- tai erityisoikeudella julkisia palveluja tarjoavien sellaisten yksityisten yritysten kanssa, jotka harjoittavat toimintaa seuraavilla aloilla: juomavesi, sähkö, joukkoliikenne, lentoasemat, sisävesisatamat ja merisatamat,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:I LUKU

MAAILMAN KAUPPAJÄRJESTÖN PUITTEISSA TEHDYN JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMINEN

1 artikla

Yhteisön velvoitteet

1.  Täydentääkseen ja laajentaakseen Sveitsiä koskevia velvoitteitaan Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti yhteisö sitoutuu muuttamaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen omia liitteitään ja lisäyksen I yleisiä huomautuksia seuraavasti:

oistetaan yleisen huomautuksen N:o 2 ensimmäisessä luetelmakohdassa oleva viittaus Sveitsiin, jotta Sveitsin tavarantoimittajilla ja palvelujen tarjoajilla olisi mahdollisuus XX artiklan mukaisesti riitauttaa hankintasopimukset, jotka on tehty liitteessä 2 olevassa 2 kohdassa lueteltujen yhteisön yksiköiden kanssa,

2.  Yhteisö antaa tämän muutoksen tiedoksi WTO:n sihteeristölle kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

2 artikla

Sveitsin velvoitteet

1.  Täydentääkseen ja laajentaakseen yhteisöä koskevia velvoitteitaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti Sveitsi sitoutuu muuttamaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen omia liitteitään ja lisäyksen I yleisiä huomautuksia seuraavasti:

lisätään liitteeseen 2 otsikon ”Yksiköiden luettelo” alle 2 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”3. Alue- ja kuntatason viranomaiset ja julkiset laitokset.”

2.  Sveitsi antaa tämän muutoksen tiedoksi WTO:n sihteeristölle kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.II LUKU

TELETOIMINNAN HARJOITTAJIEN, RAUTATIEALAN TOIMIJOIDEN JA TIETTYJEN JULKISIA PALVELUJA TARJOAVIEN YRITYSTEN TEKEMÄT HANKINTASOPIMUKSET

3 artikla

Tavoitteet, määritelmät ja soveltamisala

1.  Tämän sopimuksen tavoitteena on varmistaa avoimuutta noudattaen ja ketään syrjimättä molempien osapuolten tavarantoimittajien ja palvelujen tarjoajien vastavuoroinen mahdollisuus tehdä molempien osapuolten teletoiminnan harjoittajien ja rautatiealan toimijoiden, energia-alalla sähköalaa lukuun ottamatta toimintaa harjoittavien yksiköiden sekä julkisia palveluja tarjoavien yksityisten yksiköiden kanssa tuote- ja palvelusopimuksia, rakennusalan palvelusopimukset mukaan luettuina.

2.  Tässä luvussa tarkoitetaan:

a) ’teletoiminnan harjoittajilla’ yksiköitä, jotka antavat käyttöön tai hyödyntävät yleisiä televerkkoja tai tarjoavat yhtä tai useampaa yleistä telepalvelua ja jotka joko ovat julkisia laitoksia tai julkisia yrityksiä taikka joiden toiminta perustuu osapuolen toimivaltaisen viranomaisen myöntämään erityis- tai yksinoikeuteen;

b) ’yleisellä televerkolla’ yleisessä käytössä olevaa televiestinnän infrastruktuuria, joka mahdollistaa signaalien siirron verkon määrättyjen liitäntäpisteiden välillä kaapelin tai radion välityksellä, optisesti tai muilla sähkömagneettisilla keinoilla;

c) ’yleisillä telepalveluilla’ palveluja, joiden tarjoaminen on kokonaan tai osittain signaalien välitystä ja reititystä yleisessä televerkossa televiestinnän avulla, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa ja televisiolähetystoimintaa;

d) ’rautatiealan toimijoilla’ yksiköitä, jotka ovat joko julkisia laitoksia tai julkisia yrityksiä tai joille osapuolen toimivaltainen viranomainen on myöntänyt yksin- tai erityisoikeudet harjoittaa kyseistä toimintaa ja joiden toimintaan sisältyy rautatieliikenteen alan julkisia palveluja varten luotujen verkkojen käyttö;

e) ’energia-alalla sähköalaa lukuun ottamatta toimivilla yksiköillä’ yksiköitä, jotka ovat joko julkisia laitoksia tai julkisia yrityksiä tai joille osapuolen toimivaltainen viranomainen on myöntänyt yksin- tai erityisoikeudet harjoittaa kyseistä toimintaa ja joiden toimintaan sisältyy yksi tai useampia jäljempänä i ja ii kohdassa mainituista toimialoista:

i) julkisten palvelujen tarjontaan tarkoitettujen kiinteiden verkkojen käyttöön antaminen tai hyödyntäminen kaasun tai lämmön tuotannon, siirron tai jakelun aloilla tai kaasun tai lämmön toimittaminen näihin verkkoihin,

ii) maantieteellisen alueen hyödyntäminen öljyn, kaasun, hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsimiseksi tai talteen ottamiseksi;

f) ’julkisia palveluja tarjoavilla yksityisillä yksiköillä’ yksiköitä, jotka eivät kuulu julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) soveltamisalaan, mutta joille osapuolen toimivaltainen viranomainen on myöntänyt yksin- tai erityisoikeudet harjoittaa kyseistä toimintaa ja joiden toimintaan sisältyy yksi tai useampia jäljempänä i–v kohdassa mainituista toimialoista:

i) julkisten palvelujen tarjontaan tarkoitettujen kiinteiden verkkojen käyttöön antaminen tai hyödyntäminen juomaveden tuotannon, johtamisen tai jakelun aloilla tai juomaveden toimittaminen näihin verkkoihin,

ii) julkisten palvelujen tarjontaan tarkoitettujen kiinteiden verkkojen käyttöön antaminen tai hyödyntäminen sähkön tuotannon, siirron tai jakelun aloilla tai sähkön toimittaminen näihin verkkoihin,

iii) lentoasemien tai muiden tilojen antaminen lentoliikenteen harjoittajien käyttöön,

iv) meri- tai sisävesisatama- taikka muiden tilojen antaminen meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön,

v) rautateitse, automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, johdinautoilla, linja-autoilla tai kaapeliradoilla toteutettavien julkisten kuljetuspalvelujen tarjontaan tarkoitettujen verkkojen hyödyntäminen.

3.  Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki osapuolten tässä artiklassa määriteltyjen ja liitteissä I–IV eriteltyjen teletoiminnan harjoittajien ja rautatiealan toimijoiden, energia–alalla sähköalaa lukuun ottamatta toimintaa harjoittavien yksiköiden sekä julkisia palveluja tarjoavien yksityisten yksiköiden (jäljempänä ”sopimuksen piiriin kuuluvat yksiköt”) kanssa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat lait, säännökset ja käytännöt sekä kaikki tämän sopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden tekemät hankintasopimukset.

4.  Jäljempänä 4 ja 5 artiklaa sovelletaan hankintasopimuksiin tai hankintasopimusten sarjoihin, joiden oletettu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään:

a) teletoiminnan harjoittajien tekemissä hankintasopimuksissa

i) 600 000  euroa tai sitä vastaava määrä erityisnosto-oikeuksina tavarantoimitusten ja palvelujen osalta,

ii) 5 000 000  euroa sitä vastaava määrä erityisnosto-oikeuksina rakennusurakoiden osalta;

b) rautatiealan toimijoiden ja energia–alalla sähköalaa lukuun ottamatta toimivien yksiköiden tekemissä hankintasopimuksissa

i) 400 000  euroa tai sitä vastaava määrä erityisnosto-oikeuksina tavarantoimitusten ja palvelujen osalta,

ii) 5 000 000  euroa tai sitä vastaava määrä erityisnosto-oikeuksina rakennusurakoiden osalta;

c) julkisia palveluja tarjoavien yksityisten yksiköiden tekemissä hankintasopimuksissa

i) 400 000  erityisnosto-oikeutta tai sitä vastaava määrä euroina tavarantoimitusten ja palvelujen osalta,

ii) 5 000 000  erityisnosto-oikeutta tai sitä vastaava määrä euroina rakennusurakoiden osalta.

Eurot muunnetaan erityisnosto-oikeuksiksi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaista menettelyä noudattaen.

5.  Tätä lukua ei sovelleta teletoiminnan harjoittajien tekemiin hankintasopimuksiin niiden ostojen osalta, joiden tavoitteena on yksinomaan antaa teletoiminnan harjoittajille mahdollisuus vastata yhdestä tai useammasta telepalvelusta, mikäli muut yksiköt voivat vapaasti tarjota samoja palveluja samalla maantieteellisellä alueella huomattavan samankaltaisin edellytyksin. Osapuolet ilmoittavat toisilleen näistä hankintasopimuksista mahdollisimman pian. Tätä määräystä sovelletaan edellä mainituin edellytyksin myös rautatiealan toimijoiden, energia-alalla sähköalaa lukuun ottamatta toimivien yksiköiden ja julkisia palveluja tarjoavien yksityisten yksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin heti, kun asianomaiset alat on vapautettu.

6.  Tätä sopimusta sovelletaan palvelujen, myös rakennusalan palvelujen, osalta tämän sopimuksen liitteissä VI ja VII lueteltuihin palveluihin.

7.  Tätä sopimusta ei sovelleta sopimuksen piiriin kuuluviin yksiköihin, kun yksiköt täyttävät yhteisön osalta direktiivin 93/38, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16 päivänä helmikuuta 1998 annetulla direktiivillä 98/4 (EYVL L 101, 4.4.1998, s. 1), 2 artiklan 4 kohdassa, 2 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 1, 10, 11 ja 12 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa mainitut edellytykset ja Sveitsin osalta liitteissä VI ja VIII mainitut edellytykset.

Sopimusta ei myöskään sovelleta rautatiealan toimijoiden tekemiin hankintasopimuksiin, kun hankintasopimusten tarkoituksena on sellaisten tuotteiden ostaminen tai vuokraaminen, jotka on tarkoitettu tämän sopimuksen sääntöjen mukaisesti tehtyjen tavarahankintojen uudelleenrahoittamiseen.

4 artikla

Hankintasopimusten tekomenettelyt

1.  Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden tämän sopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden käyttämissä hankintamenettelyissä ja -käytännöissä noudatetaan syrjimättömyyden, avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatteita. Näiden menettelyjen ja käytäntöjen on täytettävä vähintään seuraavat edellytykset:

a) Kutsu tarjouskilpailuun esitetään tarjouskilpailuilmoituksella, ennakkoilmoituksella tai hyväksymisjärjestelmää koskevalla ilmoituksella. Nämä ilmoitukset tai tiivistelmä niiden oleellisesta sisällöstä on julkaistava Sveitsissä kansallisesti ja EY:n osalta yhteisön tasolla vähintään yhdellä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) virallisista kielistä. Ilmoituksissa on oltava kaikki tarvittavat tiedot aiotusta hankintasopimuksesta sekä, jos mahdollista, tiedot noudatettavasta tarjouskilpailun ratkaisumenettelystä.

b) Määräajat on vahvistettava sellaisiksi, että tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on riittävästi aikaa valmistella tarjoustaan ja jättää tarjouksensa.

c) Tarjouskilpailua koskevien asiakirjojen on sisällettävä kaikki tiedot, joita tarjoajat tarvitsevat asianmukaisten tarjousten tekemiseksi, erityisesti tekniset eritelmät sekä valinta- ja ratkaisuperusteet mukaan luettuina. Tarjouskilpailua koskevat asiakirjat toimitetaan tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille pyynnöstä.

d) Valinta on tehtävä syrjimättömyyden periaatetta noudattaen. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvan yksikön soveltaman järjestelmän lähtökohtana on oltava ennalta määritellyt ja syrjimättömät perusteet, minkä lisäksi käytettävää menettelyä ja osallistumisen edellytyksiä koskevat tiedot on annettava käyttöön pyynnöstä.

e) Tarjouskilpailu voidaan ratkaista joko sillä perusteella, mikä on taloudellisesti edullisin vaihtoehto, kun huomioon otetaan sellaiset erityiset arviointiperusteet kuin toimitus- tai valmistumisaika, kustannustehokkuus, laatu, tekniset ansiot, myynnin jälkeiset palvelut, varaosatakuut, hinta ja niin edelleen, tai ratkaisuperusteeksi voidaan ottaa yksinomaan alin hinta.

2.  Osapuolet huolehtivat lisäksi siitä, että niiden tämän sopimuksen piiriin kuuluvat yksiköt esittävät tarjouskilpailua koskeviin asiakirjoihin sisältyvät tekniset eritelmät mieluummin tuotteen käyttöominaisuuksina kuin mallia tai rakennetta koskevina kuvauksina. Näiden eritelmien on perustuttava kansainvälisiin standardeihin tai, jos näitä ei ole, kansallisiin teknisiin määräyksiin tai hyväksyttyihin kansallisiin standardeihin tai rakentamista koskeviin hyväksyttyihin standardeihin ja säännöksiin. Sellaisten teknisten eritelmien käyttöönotto tai soveltaminen on kiellettyä, joiden tarkoituksena on estää tai jotka estävät osapuolen tämän sopimuksen piiriin kuuluvan yksikön tavaroiden tai palveluiden hankinnan toiselta osapuolelta ja muun vastaavan osapuolten välisen kaupankäynnin.

5 artikla

Riitautusmenettelyt

1.  Osapuolet järjestävät syrjimättömät, nopeat, avoimet ja tehokkaat menettelyt, joiden mukaisesti tavarantoimittajat ja palvelujen tarjoajat voivat riitauttaa tämän sopimuksen väitetyt rikkomukset sellaisten hankintasopimusten yhteydessä, joiden tekeminen koskee tai on koskenut niitä. Sovellettavat menettelyt määritellään liitteessä V.

2.  Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden tämän sopimuksen piiriin kuuluvat yksiköt säilyttävät kaikki tässä luvussa tarkoitettuihin sopimuksentekomenettelyihin liittyvät asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan.

3.  Osapuolet huolehtivat lisäksi menettelyistä vastaavien elinten tekemien päätösten asianmukaisesta täytäntöönpanosta.III LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

6 artikla

Syrjimättömyys

1.  Osapuolet huolehtivat 3 artiklan 4 kohdassa vahvistetut kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevien menettelyjen ja käytäntöjen osalta, että niiden alueelle sijoittautuneet tämän sopimuksen piiriin kuuluvat yksiköt:

a) myöntävät toisen osapuolen tuotteille, palveluille, tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin

i) kotimaisille tuotteille, palveluille, tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille myönnetty kohtelu tai

ii) yhteisön ulkopuolisen maan tuotteille, palveluille, tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille myönnetty kohtelu;

b) eivät kohtele alueelleen sijoittautunutta tavarantoimittajaa tai palvelujen tarjoajaa epäedullisemmin kuin toista alueelleen sijoittautunutta tavarantoimittajaa tai palvelujen tarjoajaa sillä perusteella, mikä on tavarantoimittajan tai palvelujen tarjoajan sidossuhde toisen osapuolen luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin taikka mikä on kyseisten henkilöiden omistussuhde tai määräysvalta asianomaiseen tavarantoimittajaan tai palvelujen tarjoajaan;

c) eivät syrji alueelleen sijoittautunutta tavarantoimittajaa tai palvelujen tarjoajaa sillä perusteella, että toimitettava tavara tai palvelu on peräisin toisen osapuolen alueelta;

d) eivät vaadi korvauksia (”offsets”) tuotteiden, palvelujen, tavarantoimittajien ja palvelujen tarjoajien hyväksymisen ja valinnan tai tarjousten arvioinnin ja hankintasopimusten tekemisen yhteydessä.

2.  Osapuolet sitoutuvat olemaan suorasti tai epäsuorasti millään tavoin syrjimättä toimivaltaisia viranomaisia ja tämän sopimuksen piiriin kuuluvia yksiköitä. Viitteellinen luettelo syrjintää mahdollisesti käsittävistä aloista sisältyy liitteeseen X.

3.  Osapuolet sitoutuvat 3 artiklan 4 kohdassa vahvistetut kynnysarvot alittavien hankintamenettelyjen ja -käytäntöjen osalta kannustamaan tässä sopimuksessa tarkoitettuja yksiköitään kohtelemaan toisen osapuolen tavarantoimittajia ja palvelujen tarjoajia 1 kohdan määräysten mukaisesti. Osapuolet sopivat, että tämän määräyksen ehtoja ja toimintaa tarkastellaan uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta yhteydenpidon aikana saatujen kokemusten perusteella. Sekakomitea laatii tätä varten luettelot, joista ilmenevät ne tilanteet, jolloin 6 artiklaan kuuluvaa periaatetta on sovellettu.

4.  Edellä 1 kohdassa esitetyt, erityisesti a kohdan i alakohdassa sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut periaatteet eivät rajoita EY:n asianmukaisen yhdentymiskehityksen toteutumiseksi ja sen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja toimimiseksi sekä Sveitsin sisämarkkinoiden kehittämiseksi tarvittavien toimenpiteiden soveltamista. Nämä erityisesti a kohdan ii alakohdassa esitetyt periaatteet eivät myöskään rajoita alueellista taloudellista yhdentymistä koskevien tulevien tai voimassa olevien sopimusten mukaisesti myönnetyn suosituimmuuskohtelun noudattamista. Tämän määräyksen soveltaminen ei saa kuitenkaan vaarantaa tässä sopimuksessa tarkoitettua taloutta. Liitteessä IX luetellaan ne toimenpiteet, joihin tätä kohtaa sovelletaan. Kumpikin osapuoli voi ilmoittaa muista tämän kohdan mukaisista toimenpiteistä. Neuvottelut käynnistetään jommankumman osapuolen pyynnöstä sekakomiteassa sopimuksen asianmukaisen toiminnan jatkamiseksi.

7 artikla

Tietojen vaihto

1.  Osapuolet ilmoittavat toisilleen vastavuoroisesti II luvun asianmukaisen soveltamisen edellyttämällä tavalla niiden asiaankuuluvaan lainsäädäntöön suunnitelluista muutoksista, jotka kuuluvat tai saattavat kuulua tämän sopimuksen soveltamisalaan (direktiiviehdotukset, laki- ja asetusluonnokset sekä kantonien välistä konkordaattia koskevat muutosluonnokset).

2.  Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikista tämän sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvistä seikoista.

3.  Osapuolet ilmoittavat niiden ”yhteyspisteinä” toimivien tahojen nimet ja osoitteet, jotka vastaavat tämän sopimuksen sekä julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) soveltamisalaan kuuluvia oikeussääntöjä koskevien tietojen toimittamisesta myös paikallisella tasolla.

8 artikla

Valvontaviranomainen

1.  Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo kummankin osapuolen osalta riippumaton viranomainen. Tämä viranomainen on toimivaltainen ottamaan vastaan kaikki tämän sopimuksen soveltamista koskevat valitukset ja kanteet. Kyseisen viranomainen toimii nopeasti ja tehokkaasti.

2.  Viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta tämän viranomaisen toimivaltaan kuuluu myös menettelyn aloittaminen tai hallinnollisten tai oikeudellisten toimien käynnistäminen tässä sopimuksessa tarkoitettuja yksiköitä vastaan silloin, kun tätä sopimusta on rikottu hankintasopimuksen tekomenettelyn yhteydessä.

9 artikla

Kiireelliset toimenpiteet

1.  Kun toinen osapuoli katsoo toisen osapuolen laiminlyöneen sille tämän sopimuksen perusteella kuuluvat velvoitteet tai kun toisen osapuolen lait, asetukset taikka käytäntö vähentävät tai uhkaavat vähentää oleellisesti tälle osapuolelle tämän sopimuksen perusteella kuuluvia etuja ja kun osapuolet eivät pääse nopeasti yhteisymmärrykseen asianmukaisesta korvauksesta tai jostakin muusta tavasta ratkaista erimielisyys, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen osittain tai tarvittaessa kokonaan ilmoittamalla siitä viipymättä toiselle osapuolelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sille kansainvälisen oikeuden nojalla kuuluvien muiden oikeuksien ja velvollisuuksien noudattamista. Vahinkoa kärsinyt osapuoli voi myös irtisanoa sopimuksen sen 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Näiden toimenpiteiden soveltamisalan ja keston on rajoituttava siihen, mikä on välttämätöntä tilanteen ratkaisemiseksi, ja tästä sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden välinen asianmukainen tasapaino on tarvittaessa varmistettava.

10 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kukin sopimuspuoli voi esittää sekakomitean ratkaistavaksi tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden. Sekakomitea pyrkii ratkaisemaan erimielisyydet. Sekakomitealle on toimitettava kaikki aiheelliset tiedot, jotta se voi tarkastella tilannetta perusteellisesti ja saada aikaan hyväksyttävän ratkaisun. Tätä varten sekakomitea tarkastelee kaikkia eri mahdollisuuksia tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan jatkamiseksi.

11 artikla

Sekakomitea

1.  Perustetaan sekakomitea, joka vastaa tämän sopimuksen hallinnoinnista ja asianmukaisesta soveltamisesta. Tässä tarkoituksessa sekakomitea vaihtaa näkemyksiä ja tietoja ja toimii osapuolten välisenä neuvotteluelimenä.

2.  Sekakomitea muodostuu osapuolten edustajista ja se tekee päätöksensä yksimielisesti. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä ja voi perustaa työryhmiä avustamaan sitä sille kuuluvissa tehtävissä.

3.  Tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa tai jommankumman osapuolen pyynnöstä.

4.  Sekakomitea tarkastelee säännöllisesti tämän sopimuksen liitteitä. Sekakomitea voi jommankumman osapuolen pyynnöstä muuttaa liitteitä.

12 artikla

Tietotekniikka

1.  Osapuolet toimivat yhteistyössä varmistaakseen, että niiden tietokantoihin sisältyvät hankintasopimuksia koskevat tiedot, ja erityisesti tarjouspyyntöjä koskevat ilmoitukset ja asiakirjat, ovat laadultaan ja saatavuudeltaan toisiaan vastaavat. Osapuolet toimivat yhteistyössä myös varmistaakseen, että asianomaisten tahojen välillä sähköisesti vaihdetut tiedot julkisiin hankintoihin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi ovat laadultaan ja saatavuudeltaan toisiaan vastaavat.

2.  Osapuolet ottavat asianmukaisesti huomioon yhteentoimivuuteen ja yhteenkytkettävyyteen liittyvät ongelmat ja sovittuaan 1 kohdassa tarkoitetusta tietojen vastaavuudesta ne toteuttavat vaaditut toimenpiteet asettaakseen tietokantoihinsa sisältyvät hankintasopimuksia ja erityisesti tarjouspyyntöilmoituksia koskevat tiedot toisen osapuolen tavarantoimittajien ja palvelujen tarjoajien saataville. Näin ollen kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen tavarantoimittajille ja palvelujen tarjoajille mahdollisuuden päästä hankintasopimusten tekemiseen ja erityisesti tarjouspyyntöihin liittyviin sähköisiin järjestelmiin. Osapuolet noudattavat lisäksi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) XXIV artiklan 8 kohdan määräyksiä.

13 artikla

Täytäntöönpano

1.  Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet tämän sopimuksen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

2.  Ne pidättyvät toimenpiteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen.

14 artikla

Sopimuksen tarkistaminen

Osapuolet tarkastelevat uudelleen tämän sopimuksen toimintaa kolmen vuoden kuluessa sen voimaantulosta parantaakseen tarvittaessa sen soveltamista.

15 artikla

Suhde WTO:n sopimuksiin

Tämä sopimus ei vaikuta osapuolten WTO:n yhteydessä tekemistä sopimuksista johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

16 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan niillä alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin ehdoin, sekä Sveitsin valaliiton alueella.

17 artikla

Liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

18 artikla

Sopimuksen voimaantulo ja kesto

1.  Osapuolet ratifioivat ja hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun viimeinen ilmoitus ratifiointiasiakirjojen tallettamisesta tai kaikkien seuraavien seitsemän sopimuksen hyväksymisestä on annettu:

 sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista

 sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta

 sopimus lentoliikenteestä

 sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä

 sopimus maataloustuotteiden kaupasta

 sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta

 sopimus tiede- ja teknologia yhteistyöstä

2.  Tämä sopimus tehdään ensin seitsemäksi vuodeksi. Sopimus uusitaan määräämättömäksi ajaksi, jollei yhteisö tai Sveitsi ilmoita muuta toiselle osapuolelle ennen ensimmäisen ajanjakson päättymistä. Ilmoittamiseen sovelletaan 4 kohdan määräyksiä.

3.  Yhteisö tai Sveitsi voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla päätöksestään toiselle osapuolelle. Ilmoittamiseen sovelletaan 4 kohdan määräyksiä.

4.  Edellä 1 kohdassa mainittuja sopimuksia lakataan soveltamasta kuuden kuukauden kuluttua 2 kohdassa tarkoitetun uusimisesta kieltäytymistä tai 3 kohdassa tarkoitetun irtisanomista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

LIITE I

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa, 2 kohdan a–c alakohdassa ja 5 kohdassa)

TÄMÄN SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT TELETOIMINNAN HARJOITTAJAT

▼M1

Liite I A – Unioni

Teletoiminnan harjoittajat eivät kuulu enää sopimuksen piiriin.

▼B

Liite I B – Sveitsi

Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a–c alakohdan mukaista televiestintäalan toimintaa harjoittavien yksiköiden määrittely

Huhtikuun 30 päivänä 1997 annetun televiestintää koskevan liittovaltion lain (loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997) 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimilupaa edellyttävää julkista televiestintäpalvelua tarjoavat yksiköt.

Esimerkiksi: Swisscom.

LIITE II

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa, 2 kohdan d alakohdassa ja 5 kohdassa)

TÄMÄN SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT RAUTATIEALAN TOIMIJAT

▼M1

Liite II A – Unioni

Belgia

 SNCB Holding / NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgaria

 Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

 ”Български държавни железници” ЕАД

 ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 ”БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 ”Българска Железопътна Компания” АД

 ”Булмаркет – ДМ” ООД

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklan 1 kohdan f alakohdassa määriteltyjä palveluja rautatiepalvelujen alalla

Esimerkiksi:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Tanska

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Saksa

 Deutsche Bahn AG

 Muut seuraavan säädöksen 2 artiklan 1 kohdan nojalla rautatiepalveluja julkisesti tarjoavat yritykset: Allgemeines Eisenbahngesetz, 27.12.1993, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 26.2.2008

Viro

 Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Irlanti

 Iarnród Éireann (Irish Rail)

 Railway Procurement Agency

Kreikka

 ”Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (”Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), lain N:o 2671/98 nojalla

 ”ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” lain N:o 2366/95 nojalla

Espanja

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Ranska

 Société nationale des chémins de fer français ja muut julkiset rautatieverkot, joita tarkoitetaan seuraavan säädöksen II osaston 1 luvussa: Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153, 30.12.1982

 Réseau ferré de France, julkinen laitos, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: Loi no 97-135, 13.2.1997

Italia

 Ferrovie dello Stato S. p. A., le Società partecipate mukaan luettuna

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja 9.5.1912 annetun Regio Decreton n. 1447 10 artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella; kyseisellä Regio Decretolla on hyväksytty seuraavaa aihetta koskevien lakien konsolidoitu teksti: ”le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”

 Yksiköt, yhtiöt, yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen 4 artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella: Legge n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, 14.6.1949

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset tai paikallisviranomaiset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja seuraavan säädöksen 14 artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella: Legge n. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione, 2.8.1952

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 8 ja 9 artiklan nojalla: decreto legislativo n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9, sellaisena kuin se on muutettuna 20.9.1999 annetulla decreto legislativolla n. 400 ja 1.8.2002 annetun Leggen n. 166 45 artiklalla

Kypros

Latvia

 Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš” ja muut yritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja ja tekevät hankintoja seuraavan lain mukaisesti: ”Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

 Valsts akciju sabiedrība ”Pasažieru vilciens”

Liettua

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos geležinkeliai”

 Muut yksiköt, jotka noudattavat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimuksia ja toimivat rautatiepalvelujen alalla rautatieliikenteestä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 72-2489, 2004) mukaisesti

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Unkari

 Yksiköt, jotka tarjoavat yleisölle rautatieliikennepalveluja säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan ja säädöksen 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről nojalla sekä säädöksen 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről nojalla myönnetyn luvan perusteella

Esimerkiksi:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Alankomaat

Hankintayksiköt rautatiepalvelujen alalla. Esimerkiksi:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Itävalta

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Yksiköt, joilla on lupa tarjota liikennepalveluja seuraavan säädöksen nojalla: Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola

Rautatieliikennepalveluja tarjoavat yksiköt, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ”Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; näitä ovat muun muassa seuraavat:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 ”Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugali

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., säädöksen Decreto-Lei n:o 109/77, 23.3.1997, nojalla

 REFER, E.P., säädöksen Decreto-Lei n:o 104/97, 29.4.1997, nojalla

 RAVE, S.A., säädöksen Decreto-Lei n:o 323-H/2000, 19.12.2000, nojalla

 Fertagus, S.A., säädöksen Decreto-Lei n:o 78/2005, 13.4.2005, nojalla

 Julkiset viranomaiset ja julkiset laitokset, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja säädöksen Lei n.o 10/90, 17.3.1990, nojalla

 Yksityisyritykset, jotka tarjoavat rautatiepalveluja säädöksen Lei n.o 10/90, 17.3.1990, nojalla erityis- tai yksinoikeudella

Romania

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR – Marfă”

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR – Călători”

SloveniaMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakia

 Yksiköt, jotka hoitavat rautateitä ja kaapeliratoja ja niihin liittyviä laitteistoja seuraavan lain nojalla: laki 258/1993, joka noudattaa lakien 152/1997 ja 259/2001 sanamuotoa

 Yksiköt, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja lain 164/1996, joka noudattaa lakien 58/1997, 260/2001, 416/2001 ja 114/2004 sanamuotoa, nojalla ja hallituksen asetuksen N:o 662, 7.7.2004, perusteella

Esimerkiksi:

 Železnice Slovenskej republiky, a. s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Suomi

 VR-Yhtymä Oy / VR-Group Ab / VR Group Ltd

Ruotsi

 Julkiset yksiköt, jotka hoitavat rautatiepalveluja säädösten järnvägslagen (2004:519) ja järnvägsförordningen (2004:526) nojalla

 Alueelliset ja paikalliset julkiset yksiköt, jotka hoitavat alueellista tai paikallista rautatieliikennettä säädöksen lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik nojalla

 Yksityiset yksiköt, jotka hoitavat rautatiepalveluja säädöksen förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar mukaisesti myönnetyn luvan nojalla, jos tällainen lupa on direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 3 kohdan mukainen

Yhdistynyt kuningaskunta

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Rautatiepalvelujen toimittajat, jotka toimivat liikenneministeriön tai muun toimivaltaisen viranomaisen myöntämän erityis- tai yksinoikeuden nojalla

▼B

Liite II B – Sveitsi

Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan d alakohdan mukaista rautatieliikennettä hoitavien yksiköiden määrittely

Chemins de fer fédéraux (CFF) ( 1 )

Joulukuun 20 päivänä 1957 annetun rautateitä koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer) 1 artiklan 2 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksiköt, sikäli kuin ne hoitavat julkisia liikennepalveluja normaali- tai kapearaiteisella rautatiellä (1) 

Esimerkiksi: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

LIITE III

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa, 2 kohdan e alakohdassa ja 5 kohdassa)

ENERGIA-ALALLA TOIMINTAA HARJOITTAVAT YKSIKÖT

▼M1

Liite III A – Unioni

a)    Kaasun tai lämmön siirto tai jakelu

Belgia

 Distrigaz

 Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan

 Fluxys

Bulgaria

Yksiköt, joilla on lupa tuottaa tai siirtää lämpöä seuraavan säädöksen 39 artiklan 1 kohdan nojalla: Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 ”Бул Еко Енергия” ЕООД

 ”ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ ”Марица 3” – АД

 ”Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Yksiköt, joilla on lupa huolehtia kaasun siirrosta, jakelusta, julkisista toimituksista tai julkisista hankinnoista seuraavan säädöksen 39 artiklan 1 kohdan nojalla: Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan a ja b alakohdassa määriteltyjä palveluja kaasu- ja lämpöalalla

Esimerkiksi:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Tanska

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun ja lämmön jakelusta säädöksen lov om varmeforsyning, ks. lovbekendtgørelse nr. 347, 17.7.2005, 4 pykälän nojalla myönnetyn luvan perusteella

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta säädöksen lov om naturgasforsyning, ks. lovbekendtgørelse nr. 1116, 8.5.2006, 10 pykälän nojalla myönnetyn luvan perusteella

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta säädöksen bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter, 25.4.2006, nojalla myönnetyn luvan perusteella

 Energinet Danmark tai Energinet Danmarkin kokonaan omistamat tytäryhtiöt säädöksen lov om Energinet Danmark, ks. lovbekendtgørelse nr. 1384, 20.12.2004, 2 pykälän 2 ja 3 momentin nojalla

Saksa

Paikallisviranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai niiden muodostamat yhteenliittymät tai valtionyritykset, jotka vastaavat energian toimituksista muille yrityksille tai energiajakeluverkosta tai joilla on omistuksen vuoksi energiajakeluverkon hallintaoikeus seuraavan säädöksen 3 pykälän 18 kohdan nojalla: Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz), 24.4.1998, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9.12.2006

Viro

 Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Irlanti

 Bord Gáis Éireann

 Muut yksiköt, joille energiansääntelykomissio voi myöntää luvan hoitaa maakaasun jakelua tai siirtoa seuraavan säädöksen nojalla: Gas ACTS 1976–2002

 Yksiköt, joille on säädöksen Electricity Regulation Act 1999 nojalla myönnetty lupa ja jotka Combined Heat and Power Plants -laitosten hoitajina vastaavat lämmön jakelusta

Kreikka

 ”Δημοσια Επιχείρηση Αερiου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, joka vastaa kaasun siirrosta ja jakelusta lain N:o 2364/95 nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna laeilla N:o 2528/97, 2593/98 ja 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Espanja

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Ranska

 Gaz de France, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna

 GRT Gaz, joka hallinnoi maakaasun siirtoverkkoa

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun jakelusta ja jotka on mainittu seuraavan säädöksen 23 artiklassa: Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna (sociétés d'économie mixte, régies tai vastaavat alue- tai pakallisviranomaisista koostuvat yritykset) (esimerkiksi: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Paikallisviranomaiset tai niiden muodostamat yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta

Italia

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. ja EDISON T. e S., jotka vastaavat kaasun siirrosta

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun jakelusta seuraavien säädösten konsolidoitujen versioiden nojalla: testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ja D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, ja decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 14 ja 15 artikla

 Yksiköt, jotka vastaavat lämmön jakelusta yleisölle seuraavan säädöksen 10 artiklan nojalla: legge 29 maggio 1982, n. 308 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Paikallisviranomaiset tai näiden yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta

 Società di trasporto regionale, jonka palvelumaksun Autorità per l'energia elettrica ed il gas on hyväksynyt

Kypros

Latvia

 AS ”Latvijas gāze”

 Paikallishallinnon julkiset yksiköt, jotka vastaavat lämmön jakelusta

Liettua

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos dujos”

 Muut yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat kaasun siirtämisen, jakelun tai toimittamisen alalla maakaasusta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 89-2743, 2000, 43-1626, 2007) mukaisesti

 Yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat lämmön toimittamisen alalla lämmöstä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 51-2254, 2003, 130-5259, 2007) mukaisesti

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Paikallisviranomaiset tai niiden muodostamat yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta

Unkari

 Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat kaasua säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan nojalla ja säädöksen 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról mukaisen luvan perusteella

 Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat lämpöä säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan nojalla ja säädöksen 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról mukaisen luvan perusteella

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Alankomaat

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun tuotannosta, siirrosta tai jakelusta kunnallisviranomaisten niille säädöksen Gemeentewet mukaisesti myöntämän luvan (vergunning) nojalla. Esimerkiksi: NV Nederlandse Gasunie

 Kunnalliset tai maakunnalliset viranomaiset, jotka vastaavat kaasun tuotannosta tai jakelusta säädösten Gemeentewet tai Provinciewet nojalla

 Paikallisviranomaiset tai niiden yhteenliittymät, jotka vastaavat lämmön jakelusta

Itävalta

 Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451–1935, tai Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, sellaisena kuin se on muutettuna

 Yksiköt, jotka vastaavat lämmön siirrosta tai jakelusta seuraavan säädöksen nojalla: Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola

Säädöksessä ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tarkoitetut energiayhtiöt, muun muassa seuraavat:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugali

Yksiköt, jotka vastaavat kaasun siirrosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla:

 Decreto-Lei n.o 30/2006, 15.2.2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26.7.2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Romania

 ”Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaș”

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E. ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A – Societăți de distribuție locală

Slovenia

Säädöksen Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) mukaiset kaasua siirtävät tai jakelevat yksiköt ja kuntien tekemien seuraavien päätösten mukaisesti lämpöä siirtävät tai jakelevat yksiköt:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakia

 Yksiköt, jotka tuottavat, jakelevat, siirtävät, varastoivat ja toimittavat kaasua lain 656/2005 nojalla annetun luvan perusteella

 Yksiköt, jotka tuottavat, jakelevat ja toimittavat lämpöä lain 657/2004 nojalla annetun luvan perusteella

Esimerkiksi:

 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Suomi

Julkiset tai muut yksiköt, jotka vastaavat maakaasun siirto- ja jakelujärjestelmistä maakaasumarkkinalain (508/2000) mukaisen luvan perusteella, sekä kunnalliset tai muut yksiköt, jotka toimittavat kaasua näihin järjestelmiin; lämmön tuotannosta, siirrosta tai jakelusta taikka lämmön toimittamisesta verkkoihin vastaavat kunnalliset yksiköt tai julkiset yritykset

Ruotsi

 Yksiköt, joka vastaavat kaasun tai lämmön siirrosta seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella: lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Yhdistynyt kuningaskunta

 Julkinen kaasuntoimittaja, joka on määritelty säädöksen Gas Act 1986 7 pykälän 1 kohdassa

 Yrittäjä, joka on hyväksytty kaasuntoimittajaksi säädöksen Gas (Northern Ireland) Order 1996 8 artiklan nojalla

 Kiinteästä verkosta vastaava paikallisviranomainen, joka toimittaa nyt tai tulevaisuudessa lämmön tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja yleisölle

 Henkilö, jolle on myönnetty säädöksen Electricity Act 1989 6 pykälän 1 kohdan a alakohdan mukainen lupa, jota koskevat kyseisen lain 10 pykälän 3 kohdassa mainitut säännökset

b)    Öljyn ja kaasun etsintä ja talteen ottaminen

Belgia

Bulgaria

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen öljyä tai kaasua seuraavien säädösten nojalla: Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) tai Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 ”Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

 ”Петреко-България” – ЕООД, София

 ”Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

 ”Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

 ”Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 ”ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

 ”Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

 ”Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

 ”Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

 ОАО ”Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 ”Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka hyödyntävät tiettyä maantieteellistä aluetta öljyn tai kaasun etsinnän tai talteenoton aloilla (julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan i alakohta)

Esimerkiksi:

 Moravské naftové doly, a.s.

Tanska

Yksiköt, jotka toimivat seuraavien säädösten nojalla:

 Lov om Danmarks undergrund, ks. lovbekendtgørelse nr. 889, 4.7.2007

 Lov om kontinentalsoklen, ks. lovbekendtgørelse nr. 1101, 18.11.2005

Saksa

 Yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Bundesberggesetz, 13.8.1980, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9.12.2006

Viro

 Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt

Irlanti

Yksiköt, joille on myönnetty lupa, lisenssi, hyväksyntä tai toimilupa öljyn ja kaasun etsintään tai talteenottoon seuraavien säädösten nojalla:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Kreikka

 ”Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, joka toimii lain 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις nojalla

Espanja

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil company of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Muut yksiköt, jotka toimivat seuraavan säädöksen ja sen täytäntöönpanosäädösten nojalla: Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos

Ranska

 Yksiköt, jotka vastaavat öljyn tai kaasun etsinnästä ja talteenotosta säädöksen code minier ja sen täytäntöönpanosääntöjen, erityisesti seuraavien säädösten nojalla: Décret no 95-427, 19.4.1995, ja Décret no 2006-648, 2.6.2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italia

Yksiköt, joille on myönnetty lupa, hyväksyntä, lisenssi tai toimilupa öljyn ja kaasun etsintään tai talteenottoon tai maakaasun maanalaiseen varastointiin seuraavien säädösten nojalla:

 Legge n. 136, 10.2.1953

 legge n. 6, 11.1.1957, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Legge n. 613, 21.6.1967

 Legge n. 9, 9.1.1991

 Decreto Legislativo n. 625, 25.11.1996

 Legge n. 170, 26.4.1974, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Decreto Legislativo n. 164, 23.5.2000

Kypros

Latvia

Kaikki yritykset, jotka ovat saaneet asianmukaisen luvan ja alkaneet etsiä ja ottaa talteen öljyä tai kaasua

Liettua

 Julkinen osakeyhtiö ”Geonafta”

 Liettualais-tanskalainen yksityinen osakeyhtiö ”Minijos nafta”

 Yhteinen liettualais-ruotsalainen yksityinen osakeyhtiö ”Genčių nafta”

 Yksityinen osakeyhtiö ”Geobaltic”

 Yksityinen osakeyhtiö ”Manifoldas”

 Muut yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat öljyn tai kaasun etsinnän ja talteen ottamisen alalla Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 53-1582, 1995, 35-1164, 2001) mukaisesti

Luxemburg

Unkari

 Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen öljyä tai kaasua seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn luvan tai toimiluvan perusteella: 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 Petroleum (Production) Act (Cap. 156) ja tämän lain nojalla annettu sekundäärilainsäädäntö sekä Continental Shelf Act (Cap. 194) ja tämän lain nojalla annettu sekundäärilainsäädäntö

Alankomaat

 Säädöksessä Mijnbouwwet (1.1.2003) tarkoitetut yksiköt

Itävalta

 Yksiköt, joilla on lupa öljyn tai kaasun etsintään tai talteenottoon seuraavan säädöksen nojalla: Mineralrohstoffgesetz, BGBl. Nr. 38/1999, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola

Yksiköt, jotka toimivat kaasun, öljyn ja sen luonnollisten johdannaisten, ruskohiilen, kivihiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden esiintymien etsimisen, hyödyntämisen tai talteenoton alalla seuraavan säädöksen perusteella: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze; näitä ovat muun muassa:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

 Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugali

Yksiköt, joilla lupa, lisenssi tai käyttöoikeussopimus öljyn ja kaasun etsintään ja talteenottoon seuraavien säädösten nojalla:

 Decreto-Lei n.o 109/94, 26.4.1994; Declaração de rectificação n.o 64/94, 31.5.1994, ja Portaria n.o 790/94, 5.9.1994

 Despacho n.o 82/94, 24.8.1994, ja Despacho Conjunto n.o A-87/94-XII, 17.1.1994

 Aviso, D.R. III, n.o 167, 21.7.1994, ja Aviso, DR III n.o 60, 12.3.2002

Romania

 Societatea Națională ”Romgaz” S.A Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovenia

Yksiköt, jotka toimivat öljyn etsinnän ja talteenoton alalla seuraavan säädöksen nojalla: Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakia

 Yksiköt, jotka ottavat talteen kaasua lain 656/2004 nojalla myönnetyn luvan perusteella

 Yksiköt, jotka harjoittavat öljyesiintymien geologista etsintää tai ottavat talteen öljyä lain 51/1988, joka noudattaa lakien 499/1991, 154/1995, 58/1998 ja 533/2004 sanamuotoa, ja lain 214/2002 nojalla myönnetyn kaivosluvan perusteella

Suomi

Ruotsi

Yksiköt, joilla on toimilupa kaasun tai öljyn etsintään tai talteenottoon säädöksen minerallagen (1991:45) nojalla tai joille on myönnetty lupa säädöksen lagen (1966:314) om kontinentalsockeln nojalla

Yhdistynyt kuningaskunta

 Henkilö, joka harjoittaa toimintaa säädöksen Petroleum Act 1998 nojalla myönnetyn toimiluvan tai toimiluvan, jonka vaikutus on sama kuin jos se olisi myönnetty kyseisen säädöksen nojalla, perusteella

 Henkilö, jolla on toimilupa säädöksen Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964 nojalla

c)    Hiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja talteenotto

Belgia

Bulgaria

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita seuraavien säädösten nojalla: Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) tai Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 ”Балкан МК” – ЕООД

 ”Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

 ”Въглища Перник” – ООД

 ”Геология и геотехника” – ООД

 ”Елшица-99” – АД

 ”Енемона” – АД

 ”Карбон Инвест” – ООД

 ”Каусто-голд” – АД

 ”Мес Ко ММ5” – ЕООД

 ”Мина Балкан – 2000” – АД

 ”Мина Бели брег” – АД

 ”Мина Открит въгледобив” – АД

 ”Мина Станянци” – АД

 ”Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

 ”Мина Чукурово” – АД

 ”Мининвест” – ООД

 ”Мини Марица-изток” – ЕАД

 ”Минно дружество Белоградчик” – АД

 ”Рекоул” – АД

 ”Руен Холдинг” – АД

 ”Фундаментал” – ЕООД

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka hyödyntävät tiettyä maantieteellistä aluetta hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsinnän tai talteenoton aloilla (julkisia hankintoja koskevan säädöksen 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan i alakohta)

Esimerkiksi:

 Czech Coal Services a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Tanska

 Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita säädöksen lovbekendtgørelse nr. 784, 21.6.2007, nojalla

Saksa

 Yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Bundesberggesetz, 13.8.1980, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9.12.2006

Viro

 AS Eesti Põlevkivi

Irlanti

 Bord na Mona plc, joka on perustettu ja toimii säädöksen Turf Development Act 1946 to 1998 nojalla

Kreikka

 ”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, joka etsii ja ottaa talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita säädöksen μεταλλευτικός κώδικας του 1973 nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 27.4.1976 annetulla säädöksellä

Espanja

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Muut yksiköt, jotka toimivat seuraavan säädöksen ja sen täytäntöönpanosäädösten nojalla: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

Ranska

 Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita säädöksen code minier ja sen täytäntöönpanosääntöjen, erityisesti seuraavien säädösten nojalla: Décret no 95-427, 19.4.1995, ja Décret no 2006-648, 2.6.2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italia

 Carbosulcis SpA

Kypros

Latvia

Liettua

 Yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat hiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden etsinnän ja talteen ottamisen alalla Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 63-1582, 1995, 35-1164, 2001) mukaisesti

Luxemburg

Unkari

 Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn luvan tai toimiluvan perusteella: 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Alankomaat

 Säädöksessä Mijnbouwwet (1.1.2003) tarkoitetut yksiköt

Itävalta

 Yksiköt, joilla on lupa hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintään tai talteenottoon seuraavan säädöksen nojalla: Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola

Yksiköt, jotka toimivat seuraavan säädöksen perusteella kaasun, öljyn ja sen luonnollisten johdannaisten, ruskohiilen, kivihiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden esiintymien etsimisen, hyödyntämisen tai talteenoton alalla: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze; näitä ovat muun muassa seuraavat:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Adamów” S.A. w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugali

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A., säädösten Decretos-Lei n.o 90/90 ja n.o 87/90 nojalla, molemmat annettu 16.3.1990

Romania

 Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră ”Banat-Anina” S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenia

Yksiköt, jotka toimivat hiilen etsinnän ja talteenoton alalla seuraavan säädöksen nojalla: Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakia

Yksiköt, jotka harjoittavat hiiliesiintymien geologista etsintää ja ottavat talteen hiiltä lain 51/1988, joka noudattaa lakien 499/1991, 154/1995, 58/1998 ja 533/2004 sanamuotoa, ja lain 214/2002 nojalla myönnetyn kaivosluvan perusteella.

Suomi

Yksiköt, joille on myönnetty erityisoikeus kiinteiden polttoaineiden etsintään ja talteenottoon oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 973/2002 nojalla.

Ruotsi

Yksiköt, joille on myönnetty toimilupa hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintään ja talteenottoon säädöksen minerallagen (1991:45) tai säädöksen lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter nojalla tai jotka ovat saaneet luvan säädöksen lagen (1966:314) om kontinentalsockeln nojalla

Yhdistynyt kuningaskunta

 Kuka tahansa luvan saanut yrittäjä (säädöksen Coal Industry Act 1994 tarkoittamassa merkityksessä)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Henkilö, joka toimii etsintäluvan, kaivoksen vuokraoikeuden, louhintalisenssin tai louhintaluvan perusteella, sellaisina kuin ne on määritelty säädöksen Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969 57 pykälän 1 kohdassa

▼B

Liite III B – Sveitsi

a)   Kaasun tai lämmön siirto tai jakelu

Yksiköt, jotka huolehtivat kaasun siirrosta tai jakelusta 4 päivänä lokakuuta 1963 annetun nestemäisten tai kaasumaisten polttoaineiden putkikuljetuksia koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux) 2 artiklan mukaisen toimiluvan nojalla

Yksiköt, jotka huolehtivat lämmön siirrosta tai jakelusta kantonin toimiluvan nojalla

Esimerkiksi: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

b)   Öljyn tai kaasun etsintä ja talteen ottaminen

Yksiköt, jotka huolehtivat öljyn tai kaasun etsinnästä ja talteen ottamisesta 24 päivänä syyskuuta 1955 tehdyn kantonienvälisen sopimuksen (Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie) mukaisesti

Esimerkiksi: Seag AG

c)   Hiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja louhinta

Ei yksiköitä Sveitsissä.

LIITE IV

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa, 2 kohdan f alakohdassa ja 5 kohdassa)

TÄMÄN SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT JULKISIA PALVELUJA TARJOAVAT YKSITYISET YKSIKÖT

▼M1

Liite IV A – Unioni

a)    Juomaveden hankinta, kuljetus tai jakelu

Belgia

 Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgaria

 ”Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

 ”В И К – Батак” – ЕООД, Батак

 ”В и К – Белово” – ЕООД, Белово

 ”Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

 ”В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

 ”Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

 ”Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

 ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 ”Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

 ”ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 ”Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

 ”Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

 ”ВИК” – ЕООД, Видин

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

 ”В И К” – ООД, Габрово

 ”В И К” – ООД, Димитровград

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

 ”Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

 ”Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 ”В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

 ”Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

 ”ВИК” – ООД, Кърджали

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

 ”В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

 ”Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

 ”В И К” – ЕООД, Петрич

 ”Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

 ”Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

 ”ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

 ЕТ ”Ердуван Чакър”, Раковски

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

 ”Екопроект-С” ООД, Русе

 ”УВЕКС” – ЕООД, Сандански

 ”ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

 ”Бяла” – ЕООД, Севлиево

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

 ”В и К” – ООД, Сливен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

 ”Софийска вода” – АД, София

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

 ”Стамболово” – ЕООД, Стамболово

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

 ”Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

 ”Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

 ”В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006 4 pykälän 1 kohdan d ja e alakohdassa määriteltyjä palveluja vesihuollon alalla

Esimerkiksi:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Tanska

 Vedentoimittajat, jotka on määritelty seuraavan säädöksen 3 pykälän 3 kohdan mukaisesti: lov om vandforsyning m.v., ks. lovbekendtgørelse nr. 71, 17.1.2007

Saksa

 Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Eigenbetriebsverordnungen tai Eigenbetriebsgesetzen der Länder (kunnalliset yritykset)

 Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Gesetzen über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder

 Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta seuraavan säädöksen nojalla: Gesetz über Wasser- und Bodenverbände, 12.2.1991, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15.5.2002

 Julkiset yritykset, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta seuraavien säädösten nojalla: Kommunalgesetze, erityisesti Gemeindeverordnungen der Länder

 Yritykset, jotka on perustettu säädöksen Aktiengesetz, 6.9.1965, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5.1.2007, nojalla tai säädöksen GmbH-Gesetz, 20.4.1892, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10.11.2006, nojalla tai joilla on säädöksen Kommanditgesellschaft mukainen oikeusasema (kommandiittiyhtiö) ja jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta alueellisten tai paikallisviranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla

Viro

Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt:

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Irlanti

Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta tai jakelusta säädöksen Local Government (Sanitary Services) Act 1878–1964 nojalla

Kreikka

 ”Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Δ.Α.Π.” tai ”Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Yrityksen oikeudellinen asema perustuu seuraaviin säädöksiin: konsolidoitu laki 2190/1920, laki 2414/1996 ja lisäksi lain 1068/80 ja lain 2744/1999 säännökset

 ”Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”), johon sovelletaan seuraavien lakien säännöksiä: laki 2937/2001 (Kreikan virallinen lehti 169 Α') ja laki 2651/1998 (Kreikan virallinen lehti 248 Α')

 ”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (”ΔΕΥΑΜΒ”), joka toimii lain 890/1979 nojalla

 ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης” (kunnalliset vesihuolto- ja viemäriverkostoyhtiöt), jotka huolehtivat veden tuotannosta ja jakelusta lain 1069/80, 23.8.1980 nojalla

 ”Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (kunnalliset vedentoimittajayhdistykset), jοiden toiminta perustuu presidentin asetukseen 410/1995 säädöksen Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων mukaisesti

 ”Δήμοι και Κοινότητες” (kunnat), jοiden toiminta perustuu presidentin asetukseen 410/1995 säädöksen Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων mukaisesti

Espanja

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Muut julkiset yksiköt, jotka muodostavat osan autonomisista alueista (”Comunidades Autónomas”) ja paikallishallinnosta (”Corporaciones locales”) tai ovat niistä riippuvaisia ja jotka toimivat juomaveden jakelun alalla

 Muut yksityiset yksiköt, joilla on paikallishallinnon (”Corporaciones locales”) myöntämiä erityis- tai yksinoikeuksia juomaveden jakelun alalla

Ranska

Alueelliset tai paikalliset viranomaiset ja julkisyhteisöt, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta tai jakelusta:

 Régies des eaux (esimerkiksi: régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Vettä siirtävät, toimittavat ja tuottavat yhteisöt (esimerkiksi: syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Italia

 Yksiköt, jotka vastaavat vedenjakelupalvelujen eri vaiheista seuraavien säädösten konsolidoitujen tekstien nojalla: testo unico delle leggi sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, hyväksytty säädöksellä Regio Decreto n. 2578, 15.10.1925, D.P.R. n. 902, 4.10.1986 sekä Decreto Legislativo n. 267, 18.8.2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ja erityisesti sen 112 ja 116 artikla

 Acquedotto Pugliese SpA (Decreto Legislativo n. 141, 11.5.1999)

 Ente acquedotti siciliani, joka on perustettu säädösten Legge Regionale n. 2/2, 4.9.1979, ja Legge Regionale n. 81, 9.8.1980, nojalla ja asetettu selvitystilaan säädöksen Legge Regionale n. 9, 31.5.2004 (1 artikla), nojalla

 Ente sardo acquedotti e fognature, joka on perustettu säädöksen Legge n. 9, 5.7.1963, nojalla ja josta tuli ESAF SpA vuonna 2003 ja joka sittemmin yhdistyi ABBANOA SpA:n kanssa. ESAF lakkautettiin 29.7.2005 ja asetettiin selvitystilaan seuraavan säädöksen nojalla: Legge Regionale n. 7, 21.4.2005 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Kypros

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, joka jakelee vettä kunnissa ja muilla alueilla seuraavan säädöksen nojalla: περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Latvia

 SIA ”Rīgas ūdens” ja muut julkis- ja yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät ja jakelevat juomavettä kiinteisiin verkkoihin ja jotka tekevät hankintoja seuraavan lain mukaisesti: Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Liettua

 Yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja tuottavat, siirtävät ja jakelevat juomavettä juomavesi- ja jätevesihuollosta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 82-3260, 2006) mukaisesti

Luxemburg

 Paikallisviranomaisten yksiköt, jotka vastaavat veden jakelusta

 Kuntaliittymät, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta ja jotka on perustettu seuraavien säädösten nojalla: loi concernant la création des syndicats de communes, 23.2.2001, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä 23.12.1958 ja 29.7.1981 annetulla lailla, ja loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, 31.7.1962

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn- Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Unkari

 Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat juomavetta säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan nojalla ja säädöksen 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról nojalla

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Deasalination Services)

Alankomaat

Yksiköt, jotka vastaavat veden tuotannosta ja jakelusta säädöksen Waterleidingwet nojalla

Itävalta

Kunnat ja kuntaliitot, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta, siirrosta ja jakelusta yhdeksän osavaltion säädösten Wasserversorgungsgesetze nojalla

Puola

Vesihuolto- ja jätevesilaitokset, jotka määritellään säädöksessä ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ja jotka harjoittavat vesihuoltoon tai jätevesihuoltoon liittyvää taloudellista toimintaa; näitä ovat muun muassa:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugali

 Kuntayhtymien järjestelmät – Yritykset, joissa on enemmistöosakkaina valtio tai julkisyhteisöjä, ja yksityiset yritykset seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei n.o 379/93, 5.11.1993, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla säädöksillä: Decreto-Lei n.o 176/99, 25.10.1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99, 29.10.1999, ja Decreto-Lei n.o 103/2003, 23.5.2003. Valtion suora hallinto on sallittua

 Kunnalliset järjestelmät – Kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset palvelulaitokset, yritykset, joiden pääoma on kokonaan tai suurimmaksi osaksi julkisessa omistuksessa, tai yksityiset yritykset seuraavien säädösten nojalla: Lei n.o 53-F/2006, 29.12.2006, ja Decreto-Lei n.o 379/93, 5.11.1993, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla säädöksillä: Decreto-Lei n.o 176/99, 25.10.1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99, 29.10.1999 ja Decreto-Lei n.o 103/2003, 23.5.2003

Romania

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (paikallisten viranomaisten yksiköt ja yhtiöt, jotka vastaavat veden tuotannosta, siirrosta ja jakelusta), esimerkiksi:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenia

Yksiköt, jotka toimittavat, siirtävät tai jakelevat juomavettä säädöksen Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) ja kuntien tekemien päätösten nojalla annettujen toimilupien nojalla:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik – Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakia

 Yksiköt, jotka hoitavat yleisiä vesilaitoksia ja tuottavat tai siirtävät ja jakelevat juomavettä seuraavien säädösten nojalla annettujen kauppalupien ja yleisten vesilaitosten toimintaa koskevan ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen nojalla: laki 442/2002, joka noudattaa lakien 525/2003, 364/2004, 587/2004 ja 230/2005 sanamuotoa

 Yksiköt, jotka hoitavat vesihuoltolaitoksia laissa 364/2004, joka noudattaa lakien 587/2004 ja 230/2005 sanamuotoa, tarkoitettujen edellytysten nojalla ja lain 135/1994, joka noudattaa lakien 52/1982, 595/1990, 128/1991, 238/1993, 416/2001 ja 533/2001 sanamuotoa, nojalla myönnetyn luvan perusteella ja jotka myös siirtävät tai jakelevat juomavettä lain 442/2002, joka noudattaa lakien 525/2003, 364/2004, 587/2004 ja 230/2005 sanamuotoa, nojalla

Esimerkiksi:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Suomi

 Vesihuoltolain (119/2001) 3 §:n mukaiset vesihuoltolaitokset

Ruotsi

Paikallisviranomaiset ja kunnalliset yritykset, jotka vastaavat juomaveden tuotannosta, siirtämisestä tai jakelusta seuraavan säädöksen nojalla: lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Yhdistynyt kuningaskunta

 Yritys, joka on nimetty vesihuoltoyritykseksi tai viemäröintiyritykseksi säädöksen Water Industry Act 1991 nojalla

 Vesi- ja viemäröintiviranomainen, joka on perustettu seuraavan säädöksen 62 pykälän nojalla: Local Government etc (Scotland) Act 1994

 The Department for Regional Development (Pohjois-Irlanti)

b)    Sähkön tuotanto, siirto tai jakelu

Belgia

 Kunnat tai kuntaliittymät tällä toiminta-alueellaan

 SPE/ Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/ Electrabel

 Elia

Bulgaria

Yksiköt, joilla on lupa huolehtia sähkön tuotannosta, siirrosta, jakelusta, julkisista toimituksista tai julkisista hankinnoista seuraavan säädöksen 39 artiklan 1 kohdan nojalla: Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП ”Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ ”Марица 3” – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan c alakohdassa määriteltyjä palveluja sähköalalla

Esimerkiksi:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a.s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Tanska

 Yksiköt, jotka vastaavat sähkön tuotannosta seuraavan säädöksen 10 pykälän nojalla annetun luvan perusteella: lov om elforsyning, ks. lovbekendtgørelse nr. 1115, 8.11.2006

 Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirtämisestä seuraavan säädöksen 19 pykälän nojalla annetun luvan perusteella: lov om elforsyning, ks. lovbekendtgørelse nr. 1115, 8.11.2006

 Energinet Danmark tai Energinet Danmarkin kokonaan omistamat tytäryhtiöt säädöksen lov om Energinet Danmark, ks. lovbekendtgørelse nr. 1384, 20.12.2004, 2 pykälän 2 ja 3 momentin nojalla

Saksa

Paikallisviranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset tai niiden muodostamat yhteenliittymät tai valtionyritykset, jotka vastaavat energian toimituksista muille yrityksille tai energiajakeluverkosta tai joilla on omistuksen vuoksi energiajakeluverkon hallintaoikeus seuraavan säädöksen 3 pykälän 18 kohdan nojalla: Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz), 24.4.1998, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9.12.2006

Viro

Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt:

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Irlanti

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE – sähkön toimitukset)

 Synergen Ltd (sähkön tuotanto)

 Viridian Energy Supply Ltd (sähkön toimitukset)

 Huntstown Power Ltd (sähkön tuotanto)

 Bord Gáis Éireann (sähkön toimitukset)

 Sähkön toimittajat ja tuottajat, joille on myönnetty lupa säädöksen Electricity Regulation Act 1999 nojalla

 EirGrid plc

Kreikka

 ”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, joka on perustettu lain 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ nojalla ja toimii lain 2773/1999 ja presidentin asetuksen 333/1999 mukaisesti

Espanja

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Muut yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät ja jakelevat sähköä seuraavan säädöksen ja sen täytäntöönpanosäädösten nojalla: Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico

Ranska

 Électricité de France, joka on perustettu ja toimii seuraavan säädöksen nojalla: Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna

 RTE, joka hallinnoi sähkön siirtoverkkoa

 Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta ja jotka on mainittu seuraavan säädöksen 23 artiklassa: Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, 8.4.1946, sellaisena kuin se on muutettuna (sociétés d’économie mixte, régies tai vastaavat alue- tai pakallisviranomaisista koostuvat yritykset) (esimerkiksi: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italia

 Gruppo Eneliin kuuluvat yritykset, joilla on lupa huolehtia sähkön tuotannosta, siirrosta ja jakelusta seuraavassa säädöksessä tarkoitetulla tavalla: Decreto Legislativo n. 79, 16.3.1999, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Muut yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla annetun toimiluvan perusteella: Decreto Legislativo n. 79, 16.3.1999

Kypros

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, joka on perustettu säädöksen Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003 57 artiklan mukaisesti

 Muut henkilöt, yksiköt tai yritykset, jotka harjoittavat direktiivin 2004/17/EY 3 artiklan mukaista toimintaa ja jotka toimivat seuraavan säädöksen 34 artiklan nojalla annetun toimiluvan perusteella: περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Latvia

 AS ”Latvenergo”

 AS ”Augstsprieguma tīkls”

 AS ”Sadales tīkls” ja muut yritykset, jotka tuottavat, siirtävät ja jakelevat sähköä ja jotka tekevät hankintoja seuraavan lain mukaisesti: Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Liettua

 Valtionyhtiö Ignalina Nuclear Power Plant

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė ”VST”

 Muut yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat sähkön tuotannon, siirtämisen tai jakelun alalla sähköstä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 66-1984, 2000, 107-3964, 2004) ja ydinenergiasta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 119-2771, 1996) mukaisesti

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), joka vastaa sähkön tuotannosta ja jakelusta seuraavan säädöksen nojalla: la convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, 11.11.1927, hyväksytty lailla 4.1.1928

 Sähkön siirrosta ja jakelusta vastaavat paikallisviranomaiset

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Unkari

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat sähköä säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan nojalla ja säädöksen 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról nojalla

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Alankomaat

Yksiköt, jotka vastaavat sähkön jakelusta paikallisviranomaisten säädöksen Provinciewet mukaisesti myöntämän luvan (vergunning) perusteella

Esimerkiksi:

 Essent

 Nuon

Itävalta

Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirto- tai jakeluverkosta seuraavien säädösten nojalla: Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, sellaisena kuin se on muutettuna, tai yhdeksän osavaltion Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze

Puola

Säädöksessä ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tarkoitetut energiayhtiöt, muun muassa seuraavat:

 BOT Elektrownia ”Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów ”ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia ”Kozienice” S.A.

 Elektrownia ”Stalowa ”Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o., Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.,

 Zakład Elektroenergetyczny ”Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z. ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugali

1)   Sähkön tuotanto

Yksiköt, jotka tuottavat sähköä seuraavien säädösten nojalla:

 Decreto-Lei no 29/2006, 15.2.2006, que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

 Decreto-Lei no 172/2006, 23.8.2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Yksiköt, jotka tuottavat sähköä erityisjärjestelyin seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei no 189/88, 27.5.1988, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla säädöksillä: Decretos-Lei no 168/99, 18.5.1999, no 313/95, 24.11.1995, no 538/99, 13.12.1999, no 312/2001 ja no 313/2001, molemmat 10.12.2001, Decreto-Lei no 339-C/2001, 29.12.2001, Decreto-Lei no 68/2002, 25.3.2002, Decreto-Lei no 33-A/2005, 16.2.2005, Decreto-Lei no 225/2007, 31.5.2007 ja Decreto-Lei no 363/2007, 2.11.2007

2)   Sähkön siirto:

Yksiköt, jotka siirtävät sähköä seuraavien säädösten nojalla:

 Decreto-Lei no 29/2006, 15.2.2006, ja Decreto-lei no 172/2006, 23.8.2006

3)   Sähkön jakelu:

 Yksiköt, jotka jakelevat sähköä seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei no 29/2006, 15.2.2006, ja Decreto-lei no 172/2006, 23.8.2006

 Yksiköt, jotka jakelevat sähköä seuraavien säädösten nojalla: Decreto-Lei no 184/95, 27.7.1995, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Decreto-Lei no 56/97, 14.3.1997, ja Decreto-Lei no 344-B/82, 1.9.1982, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla säädöksillä: Decreto-Lei no 297/86, 19.9.1986, Decreto-Lei no 341/90, 30.10.1990 ja Decreto-Lei no 17/92, 5.2.1992

Romania

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională ”Nuclearelectrica” S.A.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S.C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

 Societatea Comercială Electrica S.A., București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovenia

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat sähköä seuraavan säädöksen nojalla: Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakia

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät siirtoverkon kautta, jakelevat ja toimittavat sähköä lain 656/2005 nojalla annetun luvan perusteella

Esimerkiksi:

 Slovenské elektrárne, a. s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 Západoslovenská energetika, a. s.

 Stredoslovenská energetika, a. s.

 Východoslovenská energetika, a. s.

Suomi

Julkiset tai muut yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirto- tai jakelujärjestelmistä sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisen luvan perusteella sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) nojalla

Ruotsi

Yksiköt, jotka vastaavat sähkön siirrosta tai jakelusta säädöksen ellagen (1997:857) nojalla annetun toimiluvan perusteella

Yhdistynyt kuningaskunta

 Henkilö, jolle on myönnetty lupa säädöksen Electricity Act 1989 6 pykälän nojalla

 Henkilö, jolle on annettu lupa säädöksen Electricity (Northern Ireland) Order 1992 10 artiklan 1 kohdan nojalla

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Hankintayksiköt, jotka toimivat kaupunkirautatieliikenteen, automatisoitujen järjestelmien, raitiotieliikenteen, johdinautoliikenteen, linja-autoliikenteen ja kaapeliliikenteen alalla

Belgia

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Yksityisyritykset, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeudet

Bulgaria

 ”Метрополитен” ЕАД, София

 ”Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 ”Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 ”Бургасбус” ЕООД, Бургас

 ”Градски транспорт” ЕАД, Варна

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 ”Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 ”Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 ”Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 ”Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 ”Градски транспорт” ЕООД, Русе

 ”Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 ”Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka tarjoavat julkisia hankintoja koskevan lain 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan f alakohdassa määriteltyjä palveluja kaupunkirautatie-, raitiovaunu-, johdinauto- tai linja-autopalvelujen alalla

Esimerkiksi:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Tanska

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Yksiköt, jotka vastaavat julkisista linja-autopalveluista (tavanomainen reittiliikenne) säädöksen lov om buskørsel, ks. lovbekendtgørelse nr. 107, 19.2.2003, nojalla

 Metroselskabet I/S

Saksa

Yritykset, jotka vastaavat luvanvaraisesti lyhyen matkan julkisista henkilöliikennepalveluista säädöksen Personenbeförderungsgesetz, 21.3.1961, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31.10.2006, nojalla

Viro

Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt:

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Irlanti

 Iarnród Éireann (Irish Rail)

 Railway Procurement Agency

 Luas (Dublin Light Rail)

 Bus Éireann (Irish Bus)

 Bus Átha Cliath (Dublin Bus)

 Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen mukaisesti: Road Transport Act 1932, sellaisena kuin se on muutettuna

Kreikka

 ”Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” (”Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), joka on perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: asetus 768/1970 (Α'273), laki 588/1977 (Α'148) ja laki 2669/1998 (Α'283)

 ”Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (”Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Piraeus Electric Railways), joka on perustettu ja joka toimii seuraavien säädösten nojalla: laki 352/1976 (Α'147) ja laki 2669/1998 (Α'283)

 ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (”Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Athens Urban Transport Organization S.A), joka on perustettu ja joka toimii seuraavien säädösten nojalla: laki 2175/1993 (Α'211) ja laki 2669/1998 (Α'283)

 ”Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (”Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”) (Company of Thermal Buses S.A.), joka on perustettu ja joka toimii seuraavien säädösten nojalla: laki 2175/1993 (Α'211) ja laki 2669/1998 (Α'283)

 ”Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), joka on perustettu ja joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: laki 1955/1991

 ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (”Ο.Α.Σ.Θ.”), joka on perustettu ja toimii seuraavien säädösten nojalla: asetus N:o 3721/1957, asetus N:o 716/1970, laki N:o 866/79 ja laki N:o 2898/2001 (Α'71)

 ”Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (”Κ.Τ.Ε.Λ.”), joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: laki 2963/2001 (Α'268)

 ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, joista käytetään myös nimiä ”ΡΟΔΑ” ja ”ΔΕΑΣ ΚΩ” ja jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: laki 2963/2001 (Α'268)

Espanja

Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia kaupunkiliikennepalveluja seuraavien säädösten nojalla: Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ja tarvittaessa vastaava alueellinen lainsäädäntö

Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia linja-autopalveluja seuraavan säädöksen siirtymäsäännöksen 3 nojalla: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Esimerkiksi:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSS.A.M)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZS.A.)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Ranska

 Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 7-II artiklan nojalla: Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153, 30.12.1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ja muut yksiköt, jotka tarjoavat liikennepalveluja Syndicat des transports d’Ile-de-Francen seuraavien säädösten nojalla myöntämien lupien perusteella: ordonnance no 59-151, 7.1.1959, sellaisena kuin se on muutettuna, ja sen täytäntöönpanoasetukset Ile-de-Francen alueen matkustajaliikenteen järjestämisen osalta

 Réseau ferré de France, julkinen laitos, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: Loi no 97-135, 13.2.1997

 Alue- tai paikallisviranomaiset taikka alue- tai paikallisviranomaisten ryhmät, jotka toimivat organisoivana liikennelaitoksena (esimerkiksi: Communauté urbaine de Lyon)

Italia

Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja rautateitse, automaattisin järjestelmin, raitioteitse, johdinauto- ja linja-autoliikenteessä tai hallinnoivat niihin liittyviä infrastruktuureja kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla

Esimerkiksi:

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn luvan perusteella: Decreto of the Ministro dei Trasporti n. 316, 1.12.2006, Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 1 artiklan 4 tai 15 kohdan nojalla: Regio Decreto n. 2578, 15.10.1925 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavien säädösten nojalla: Decreto Legislativo n. 422, 19.11.1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 – sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Decreto Legislativo n. 400, 20.9.1999, ja säädöksen Legge n. 166, 1.8.2002, 45 artiklalla

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen nojalla: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000 n. 267, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksen Legge n. 448, 28.12.2001, 35 artiklalla

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 242 tai 256 artiklan nojalla myönnettyjen toimilupien perusteella: Regio Decreto n. 1447, 9.5.1912, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Yksiköt, yhtiöt, yritykset ja paikallisviranomaiset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 4 artiklan nojalla myönnettyjen toimilupien perusteella: Legge n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Yksiköt, yhtiöt ja yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen 14 artiklan nojalla myönnettyjen toimilupien perusteella: Legge n. 1221, 2.8.1952 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Kypros

Latvia

SIA ”Rīgas satiksme” ja muut julkis- ja yksityisoikeudelliset yksiköt, jotka tarjoavat linja-auto-, johdinauto- ja/tai raitiovaunuliikenteen henkilöliikennepalveluja ainakin seuraavissa kaupungeissa: Riika, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne ja Ventspils

Liettua

 Akcinė bendrovė ”Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus troleibusai”

 Muut yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat kaupunkirautatie-, raitiovaunu-, johdinauto- tai linja-autopalvelujen alalla tieliikenteestä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 119-2772, 1996) mukaisesti

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)

 Linja-autoliikennettä harjoittavat yritykset, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics, 27.9.2005

Unkari

Yksiköt, jotka tarjoavat säännöllisiä paikallis- ja kaukoliikenteen julkisia linja-autopalveluja säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan ja säädöksen 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről nojalla

Yksiköt, jotka tarjoavat kansallisia julkisia rautateiden henkilöliikennepalveluja säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162 ja 163 artiklan ja säädöksen 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről nojalla

Malta

 L-Awtorità dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Alankomaat

Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen Wet Personenvervoer II luvun (Openbaar Vervoer) nojalla

Esimerkiksi:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Itävalta

Yksiköt, joilla on lupa tarjota liikennepalveluja seuraavien säädösten nojalla: Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, sellaisena kuin se on muutettuna, tai Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola

Yksiköt, jotka tarjoavat kaupunkirautatiepalveluja ja toimivat seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia linja-autoliikennepalveluja kaupungeissa ja jotka toimivat säädöksen ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella, sekä yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja kaupungeissa, muun muassa seuraavat:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ”SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ”Transgór” Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z. o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugali

 Metropolitano de Lisboa, E.P., seuraavan säädöksen nojalla: Decreto-Lei n.o 439/78, 30.12.1978

 Säädöksessä Lei n.o 58/98, 18.8.1998, tarkoitetut kunnat, kunnallistetut palvelut ja kunnalliset laitokset, jotka tarjoavat liikennepalveluja säädöksen Lei n.o 159/99, 14.9.1999, nojalla

 Julkiset viranomaiset ja julkiset laitokset, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja säädöksen Lei n.o 10/90, 17.3.1990, nojalla

 Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja seuraavan säädöksen 98 artiklan nojalla: Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n.o 37272, 31.12.1948)

 Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Lei n.o 688/73, 21.12.1973, nojalla

 Yksiköt, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja säädöksen Decreto-Lei n.o 38144/31, 31.12.1950, nojalla

 Metro do Porto, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 394-A/98, 15.12.1998, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Decreto-Lei n.o 261/2001, 26.9.2001, nojalla

 Normetro, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 394-A/98, 15.12.1998, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Decreto-Lei n.o 261/2001, 26.9.2001, nojalla

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 24/95, 8.2.1995, nojalla

 Metro do Mondego, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 10/2002, 24.1.2002, nojalla

 Metro Transportes do Sul, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 337/99, 24.8.1999, nojalla

 Kunnat ja kunnalliset yritykset, jotka tarjoavat liikennepalveluja säädöksen Lei n.o 159/99, 14.9.1999, nojalla

Romania

 S.C. de Transport cu Metroul București – ”Metrorex” S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenia

Yritykset, jotka tarjoavat julkisia linja-autoliikennepalveluja kaupungeissa seuraavan säädöksen nojalla: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakia

 Liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat julkisia henkilöliikennepalveluja raitiovaunu-, johdinauto- taikka erityis- tai kaapeliratapalvelujen alalla lain 164/1996, joka noudattaa lakien 58/1997, 260/2001, 416/2001 ja 114/2004 sanamuotoa, 23 artiklan nojalla myönnetyn luvan perusteella

 Liikenteenharjoittajat, jotka tarjoavat säännöllisiä kotimaan julkisia linja-autoliikennepalveluja Slovakian tasavallan alueella, vieraan valtion alueen osassa tai Slovakian tasavallan alueen tietyssä osassa lain 168/1996, joka noudattaa lakien 386/1996, 58/1997, 340/2000, 416/2001, 506/2002, 534/2003 ja 114/2004 sanamuotoa, nojalla myönnetyn linja-autoliikennepalvelujen harjoittamista koskevan luvan ja tiettyä reittiä koskevan liikennöintiluvan perusteella

Esimerkiksi:

 Dopravný podnik Bratislava, a. s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Suomi

Yksiköt, jotka tarjoavat linjaliikenteen palveluja joukkoliikennelain (869/2009) perusteella myönnetyn luvan nojalla, sekä kunnalliset tai alueelliset liikennelaitokset ja julkiset yritykset, jotka tarjoavat julkisia liikennepalveluja linja-autoilla, raitioteitse tai metrolla tai ylläpitävät näiden kuljetuspalvelujen tarjoamiseen tarkoitettua verkkoa

Ruotsi

Yksiköt, jotka tarjoavat kaupunkirautatie- tai raitiotiepalveluja seuraavien säädösten nojalla: lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ja lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Julkiset tai yksityiset yksiköt, jotka tarjoavat johdinauto- tai linja-autopalveluja seuraavien säädösten nojalla: lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ja yrkestrafiklagen (1998:490)

Yhdistynyt kuningaskunta

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Seuraavan säädöksen 424 pykälän 1 kohdassa tarkoitettu Transport for Londonin tytäryhtiö: Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Henkilö, joka tarjoaa säädöksen Greater London Authority Act 1999 179 pykälän 1 kohdassa tarkoitettua paikallispalvelua (linja-autopalvelut) Lontoossa Transport for Londonin kanssa kyseisen säädöksen 156 pykälän 2 kohdan nojalla tehdyn sopimuksen mukaisesti tai kyseisen säädöksen 169 pykälässä määritellyn liikennelaitoksen tytäryhtiötä koskevan sopimuksen mukaisesti

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Henkilö, jolla on säädöksen Transport Act (Northern Ireland) 1967 4 pykälän 1 kohdan mukainen tieliikennepalvelua koskeva toimilupa, jonka nojalla hän voi tarjota kyseisessä toimiluvassa tarkoitettua säännöllistä palvelua

d)    Lentokenttäalan hankintayksiköt

Belgia

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgaria

Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП ”Ръководство на въздушното движение”

Yleiseen käyttöön tarkoitettujen siviililentoasemien pitäjät, jotka määritellään seuraavan ministerineuvoston säädöksen 43 artiklan 3 kohdan nojalla: Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):

 ”Летище София” ЕАД

 ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 ”Летище Пловдив” ЕАД

 ”Летище Русе” ЕООД

 ”Летище Горна Оряховица” ЕАД

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka hyödyntävät tiettyä maantieteellistä aluetta lentokenttätoiminnan aloilla (julkisia hankintoja koskevan säädöksen 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan i alakohta)

Esimerkiksi:

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Tanska

 Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen mukaisen luvan perusteella: lov om luftfart, ks. lovbekendtgørelse nr. 731, 21.6.2007, 55 pykälän 1 kohta

Saksa

 Lentokentät, sellaisina kuin ne on määritelty säädöksen Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 19.6.1964, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5.1.2007, 38 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa

Viro

Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt:

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Irlanti

 Dublinin, Corkin ja Shannonin lentokentät, joita ylläpitää Aer Rianta – Irish Airports

 Lentokentät, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla myönnetyn julkisen käyttöluvan nojalla: Irish Aviation Authority Act 1993, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, ja joilla matkustajien, postin tai rahdin julkiseen kuljettamiseen tarkoitetut ilma-alukset harjoittavat säännöllistä lentoliikennettä

Kreikka

 ”Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (”ΥΠΑ”), joka toimii säädöksen 714/70, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 1340/83, nojalla; yhtiön organisoinnista säädetään presidentin asetuksessa N:o 56/89, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna

 Spatassa oleva yhtiö ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών”, joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ”ίδρυση της εταιρείας ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”

 ”Φορείς Διαχείρισης” seuraavan säädöksen nojalla: presidentin asetus 158/02 ”Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Kreikan virallinen lehti Α 137)

Espanja

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Ranska

 Lentokentät, joita julkiset laitokset hoitavat säädöksen code de l’aviation civile L.251-1, L.260-1 ja L.270-1 artiklan nojalla

 Lentokentät, joita hoidetaan säädöksen code de l’aviation civile R. 223-2 artiklan nojalla myönnetyn valtion toimiluvan perusteella

 Lentokentät, joita hoidetaan seuraavan säädöksen nojalla: arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Lentokentät, jotka julkisyhteisö on perustanut ja joita koskee säädöksen code de l’aviation civile L. 221-1 artiklassa tarkoitettu sopimus

Lentokentät, joiden omistusoikeus on siirretty alue- tai paikallisviranomaisille tai niiden ryhmittymälle seuraavan säädöksen ja erityisesti sen 28 artiklan nojalla: Loi no 2004-809, 13.8.2004, relative aux libertés et responsabilités locales:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Julkiset siviililentoasemat, joita hallinnoi ”chambre de commerce et d’industrie” (säädöksen Loi no 2005-357, 21.4.2005, relative aux aéroports, 7 artikla ja säädös Décret no 2007-444, 23.2.2007, relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Muut julkiset siviililentoasemat, joita ei ole siirretty alue- ja paikallisviranomaisille säädöksen Décret no 2005-1070, 24.8.2005, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no 2005-357, 20.4.2005, ja Décret no 2005-828, 20.7.2005)

Italia

 1.1.1996 alkaen Decreto Legislativo n. 497, 25.11.1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, jonka voimassaoloa on jatkettu useaan otteeseen ja joka on tämän jälkeen muutettu laiksi; lailla Legge n. 665, 21.12.1996, kyseinen yksikkö on lopulta muutettu osakkuusyhtiöksi (SpA) 1.1.2001 alkaen

 Erityislainsäädännöllä perustetut hallinnointiyksiköt

 Yksiköt, jotka tarjoavat lentokenttäpalveluja seuraavan säädöksen 694 artiklan nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella: Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327, 30.3.1942

 Lentoasematoiminnan harjoittajat, myös hallinnoijat SEA (Milano) ja ADR (Fiumicino)

Kypros

Latvia

 Valsts akciju sabiedrība ”Starptautiskā lidosta ”Rīga” ”

 SIA ”Aviasabiedrība ”Liepāja” ”

 SIA ”Ventspils lidosta”

 SIA ”Daugavpils lidosta”

Liettua

 Valtionyhtiö Vilnius International Airport

 Valtionyhtiö Kaunas Airport

 Valtionyhtiö Palanga International Airport

 Valtionyhtiö ”Oro navigacija”

 Kunnallinen yhtiö ”Šiaulių oro uostas”

 Muut yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat lentoasemalaitteiden alalla ilmailusta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 94-2918, 2000) mukaisesti

Luxemburg

 Aéroport de Luxembourg

Unkari

 Lentokentät, jotka toimivat säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan ja säädöksen 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről nojalla

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, jota hallinnoi Budapest Airport Rt. seuraavien säädösten nojalla: 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről ja 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Alankomaat

Lentokentät, jotka toimivat säädöksen Luchtvaartwet 18 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla

Esimerkiksi:

 Luchthaven Schiphol

Itävalta

 Yksiköt, joilla on lupa tarjota lentokenttäpalveluja seuraavan säädöksen nojalla: Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, sellaisena kuin se on muutettuna

Puola

 Julkinen yritys ”Porty Lotnicze”, joka voimii seuraavan säädöksen nojalla: ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym ”Porty Lotnicze”

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze ”Mazury- Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugali

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., joka on perustettu säädöksen Decreto-Lei n.o 404/98, 18.12.1998, nojalla

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., joka on perustettu säädöksen Decreto-Lei n.o 404/98, 18.12.1998, nojalla

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., joka on perustettu säädöksen Decreto-Lei n.o 453/91, 11.12.1991, nojalla

Romania

 Compania Națională ”Aeroporturi București” S.A.

 Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenia

Julkiset siviililentoasemat, jotka toimivat seuraavan säädöksen nojalla: Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakia

Yksiköt, jotka hoitavat lentokenttiä viranomaisen myöntämän luvan perusteella, ja yksiköt, jotka tarjoavat ilmailun telepalveluja lain 143/1998, joka noudattaa lakien 57/2001, 37/2002, 136/2004 ja 544/2004 sanamuotoa, nojalla

Esimerkiksi:

 Letisko M. R. Štefánika, a. s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a. s.

 Letisko Košice, a. s.

Suomi

Lentokentät, joita Finavia plc taikka kunnallinen tai julkinen yritys ylläpitää ilmailulain (1194/2009) ja ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain (2009/877) nojalla

Ruotsi

 Säädöksen luftfartslagen (1957:297) mukaisesti toimivat julkiset lentokentät

 Yksityiset lentokentät, jotka toimivat mainitun lain mukaisella luvalla, kun lupa täyttää direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 3 kohdan vaatimukset

Yhdistynyt kuningaskunta

 Paikallinen viranomainen, joka hyödyntää maantieteellistä aluetta tarkoituksenaan tarjota lentokenttä- tai muita terminaalipalveluita ilmaliikenteen harjoittajien käyttöön

 Säädöksessä Airports Act 1986 tarkoitettu lentoasematoiminnan harjoittaja, joka hoitaa lentokenttää kyseisen säädöksen IV osan mukaisen taloudellisen sääntelyn ehdoin

 Highland and Islands Airports Limited

 Säädöksessä Airports (Northern Ireland) Order 1994 tarkoitettu lentoasematoiminnan harjoittaja

 BAA Ltd

e)    Meri- tai sisävesisatama- taikka muiden terminaalipalvelujen alan hankintayksiköt

Belgia

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgaria

 ДП ”Пристанищна инфраструктура”

Yksiköt, jotka erityis- tai yksinoikeuksien perusteella käyttävät satamia tai niiden osia kansallisesti merkittävään julkiseen liikenteeseen; yksiköt luetellaan seuraavan säädöksen 103 a artiklan liitteessä 1: Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 ”Пристанище Варна” ЕАД

 ”Порт Балчик” АД

 ”БМ Порт” АД

 ”Пристанище Бургас” ЕАД

 ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

 ”Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

 ”Пристанище Видин” ЕООД

 ”Драгажен флот – Истър” АД

 ”Дунавски индустриален парк” АД

Yksiköt, jotka erityis- tai yksinoikeuksien perusteella käyttävät satamia tai niiden osia alueellisesti merkittävään julkiseen liikenteeseen; yksiköt luetellaan seuraavan säädöksen 103 a artiklan liitteessä 2: Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 ”Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод ”Порт – Бургас” АД

 ”Либърти металс груп” АД

 ”Трансстрой – Бургас” АД

 ”Одесос ПБМ” АД

 ”Поддържане чистотата на морските води” АД

 ”Поларис 8” ООД

 ”Лесил” АД

 ”Ромпетрол – България” АД

 ”Булмаркет – ДМ” ООД

 ”Свободна зона – Русе” ЕАД

 ”Дунавски драгажен флот” – АД

 ”Нарен” ООД

 ”ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД – клон ”АЕЦ – Белене”

 ”Нафтекс Петрол” ЕООД

 ”Фериботен комплекс” АД

 ”Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 ”ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 ”Свободна зона – Видин” ЕАД

 ”Дунавски драгажен флот Видин”

 ”Дунав турс” АД

 ”Меком” ООД

 ”Дубъл Ве Ко” ЕООД

Tšekki

Kaikki hankintayksiköt, jotka hyödyntävät tiettyä maantieteellistä aluetta meri- tai sisävesisatamien taikka terminaalipalvelujen saattamiseksi lento-, meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön (julkisia hankintoja koskevan säädöksen 137/2006, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 pykälän 1 kohdan i alakohta)

Esimerkiksi:

 České přístavy, a.s.

Tanska

 Satamat, sellaisina kuin ne on määritelty seuraavan säädöksen 1 §:ssä: lov om havne, ks. säädös 326, 28.5.1999

Saksa

 Satamat, jotka ovat kokonaan tai osittain alueellisten viranomaisten (Länder, Kreise, Gemeinden) omistuksessa

 Sisävesisatamat, joihin sovelletaan säädöksen Wassergesetze der Länder nojalla säädöstä Hafenordnung

Viro

Julkisia hankintoja koskevan lain (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10 artiklan 3 kohdan ja kilpailulain (RT I 2001, 56 332) 14 artiklan nojalla toimivat yksiköt:

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Irlanti

 Satamat, jotka toimivat säädöksen Harbours ACTS 1946 to 2000 nojalla

 Rosslare Harbour’n satama, joka toimii säädöksen Fishguard and Rosslare Railways and Harbours ACTS 1899 nojalla

Kreikka

 ”Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), lain 2932/01 nojalla

 ”Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), lain 2932/01 nojalla

 (Satamaviranomaiset)

 Muut satamat, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (kunnalliset ja nomosten satamat), joihin sovelletaan presidentin asetusta 649/1977, lakia 2987/02, presidentin asetusta 362/97 ja lakia 2738/99

Espanja

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Muut seuraavien autonomisten alueiden (”Comunidades Autónomas”) satamaviranomaiset: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco ja Valencia

Ranska

 Port autonome de Paris, joka on perustettu säädöksen loi no 68-917 relative au port autonome de Paris, 24.10.1968, nojalla

 Port autonome de Strasbourg, joka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: convention entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port, 20.5.1923, hyväksytty 26.4.1924 annetulla lailla

Säädöksen code des ports maritimes L. III-I artiklan ja sitä seuraavien artiklojen nojalla toimivat autonomiset satamat, jotka ovat oikeushenkilöitä:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Satamat, jotka eivät ole oikeushenkilöitä ja jotka ovat valtion omistuksessa (décret no 2006-330, 20.3.2006, fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ja joita hallinnoivat paikalliset ”chambres de commerce et d’industrie”:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Satamat, jotka eivät ole oikeushenkilöitä ja joiden omistusoikeus on siirretty alue- tai paikallisviranomaisille ja joiden hallinnoinnista huolehtivat paikalliset ”chambres de commerce et d’industrie” (säädöksen Loi no 2004-809, 13.8.2004, relative aux libertés et responsabilités locales, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Loi no 2006-1771, 30.12.2006, 30 artikla):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, julkinen laitos, johon sovelletaan säädöksen Loi no 90-1168, 29.12.1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 124 artiklaa

Italia

 Valtion satamat (Porti statali) ja muut satamat, joita hallinnoi Capitaneria di Porto säädöksen Codice della navigazione, Regio Decreto, n. 327, 30.3.1942, nojalla

 Itsenäiset satamat (enti portuali), jotka on perustettu säädöksen Codice della Navigazione, Regio Decret 2, n. 327, 30.3.1942, 19 artiklan nojalla annetulla erityislainsäädännöllä

Kypros

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, joka on perustettu seuraavalla säädöksellä: περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Latvia

Viranomaiset, jotka hallinnoivat satamia säädöksen Likumu par ostām mukaisesti:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Muut viranomaiset, jotka tekevät hankintoja lain Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām mukaisesti ja jotka hallinnoivat satamia lain Likums par ostām mukaisesti.

Liettua

 Valtionyhtiö Klaipėdan satamahallinto), joka toimii Klaipedan satamahallinnosta annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 53-1245, 1996) mukaisesti

 Valtionyhtiö Vidaus vandens kelių direkcija, joka toimii sisävesiliikenteestä annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 105-2393, 1996) mukaisesti

 Muut yksiköt, jotka toimivat julkisista hankinnoista annetun Liettuan tasavallan lain (virallinen lehti 84-2000, 1996; 4-102, 2006) 70 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisesti ja toimivat meri- tai sisävesisatamien ja muiden terminaalipalvelujen alalla sisävesiliikenteestä annetun Liettuan tasavallan lain mukaisesti

Luxemburg

 Port de Mertert, joka toimii seuraavan säädöksen nojalla: Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Unkari

 Satamat, jotka toimivat säädöksen 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 artiklan ja säädöksen 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről nojalla

Malta

 L-Awtorità Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Alankomaat

Meri- tai sisävesisatamien taikka muiden terminaalipalvelujen alan hankintayksiköt

Esimerkiksi:

 Havenbedrijf Rotterdam

Itävalta

 Aluehallinnon (Länder ja/tai Gemeinden) kokonaan tai osittain omistamat sisävesisatamat

Puola

Yksiköt, jotka on perustettu seuraavan säädöksen nojalla: ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, muun muassa seuraavat:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugali

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 335/98, 3.11.1998, nojalla

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 336/98, 3.11.1998, nojalla

 APS – Administração do Porto de Sines, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 337/98, 3.11.1998, nojalla

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 338/98, 3.11.1998, nojalla

 APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., säädöksen Decreto-Lei n.o 339/98, 3.11.1998, nojalla

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), säädöksen Decreto-Lei n.o 146/2007, 27.4.2007, nojalla

Romania

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța

 Compania Națională ”Administrația Canalelor Navigabile S.A.”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale ”RADIONAV” S.A.

 Regia Autonomă ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenia

Merisatamat, jotka ovat kokonaan tai osittain valtion omistuksessa ja jotka huolehtivat talouden julkispalvelusta säädöksen Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99) nojalla:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovakia

Yksiköt, jotka hoitavat muita kuin julkisia sisävesisatamia sisävesiliikenteen toimintaa varten viranomaisen myöntämän luvan perusteella, tai yksiköt, jotka viranomainen on perustanut hoitamaan julkisia sisävesisatamia lain 338/2000, joka noudattaa lakien 57/2001ja 580/2003 sanamuotoa, nojalla

Suomi

 Satamat, joita käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain (955/76) nojalla, sekä satamat, jotka on perustettu yksityisistä yleisistä satamista annetun lain (1156/1994) 3 §:n mukaisen luvan perusteella

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Ruotsi

Satamat ja terminaalipalvelut, jotka ovat säädöksen lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ja säädöksen förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal mukaisia

Yhdistynyt kuningaskunta

 Paikallinen viranomainen, joka hyödyntää maantieteellistä aluetta tarkoituksenaan tarjota meri- tai sisävesisatamapalveluita tai muita terminaalipalveluita meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien käyttöön

 Säädöksen Harbours Act 1964 57 pykälässä tarkoitettu satamaviranomainen

 British Waterways Board

 Satamaviranomainen, sellaisena kuin se on määriteltynä säädöksen Harbours Act (Northern Ireland) 1970 38 pykälän 1 kohdassa

▼B

Liite IV B – Sveitsi

Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan f alakohdan mukaisten yksityisten yksiköiden määrittely

a)   Juomaveden hankinta, kuljetus tai jakelu

Juomaveden hankinnasta, kuljetuksesta ja jakelusta huolehtivat yksiköt. Kyseiset yksiköt toimivat kantonien tai paikallisen lainsäädännön mukaisesti tai kyseistä lainsäädäntöä noudattavien yksittäisten sopimusten perusteella.

Esimerkiksi: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b)   Sähkön tuotanto, siirto tai jakelu

Sähkön siirrosta ja jakelusta huolehtivat yksiköt, joille voidaan antaa pakkolunastusoikeus 24 päivänä kesäkuuta 1902 annetun heikko- ja voimavirtasähkölaitoksia koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant) mukaisesti.

Sähkön tuotantoyksiköt, jotka ovat 22 päivänä joulukuuta 1916 annetun vesivoimaa koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques) ja 23 päivänä joulukuuta 1959 annetun atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique) mukaisia.

Esimerkiksi: CKW, ATEL, EGL.

c)   Kaupunkirautatieliikenne, raitiotieliikenne, automatisoidut järjestelmät, johdinautoliikenne, linja-autoliikenne tai kaapeliliikenne

Joulukuun 20 päivänä 1959 annetun rautateitä koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer) 2 artiklan 1 kohdan mukaiset raitiotieliikennepalveluja harjoittavat yksiköt.

Maaliskuun 29 päivänä 1950 annetun johdinautoyrityksiä koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus) 4 artiklan 1 kohdan mukaista julkista liikennepalvelua tarjoavat yksiköt.

Yksiköt, jotka harjoittavat 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetun matkustajaliikennettä ja tieliikenneyhtiöitä koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route) 4 artiklan mukaista ammattimaista säännöllistä aikatauluihin perustuvaa toimilupaa edellyttävää henkilöliikennettä, jos niiden liikennöimät linjat ovat 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun rautatielain mukaisia korvauksia, lainoja ja tukia koskevan asetuksen (ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer) 5 artiklan 3 kohdan mukaisia.

d)   Lentoasemat

Yksiköt, jotka hallinnoivat lentoasemia 21 päivänä joulukuuta 1948 annetun lentoliikennettä koskevan liittovaltion lain (loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne) 37 artiklan 1 kohdan mukaisen toimiluvan nojalla.

Esimerkiksi: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

LIITE V

(jota tarkoitetaan tämän sopimuksen riitautusmenettelyjä koskevassa 5 artiklassa)

1.

Riitautusta käsitellään tuomioistuimessa tai puolueettomassa ja riippumattomassa muutoksenhakuelimessä, joka ei saa mitään etua hankintasopimuksen tekomenettelyn tuloksesta, jonka jäsenet eivät ole ulkoisen vaikutuksen alaisia ja jonka päätökset ovat oikeudellisesti velvoittavia. Mahdollisen muutoksenhakuajan on oltava vähintään 10 päivää, ja se alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, kun valituksen peruste oli tiedossa tai sen olisi kohtuudella pitänyt olla tiedossa.

Muutoksenhakuelimen, joka ei ole tuomioistuin, on oltava joko oikeusviranomaisen valvonnan alainen tai sovellettava menettelyjä, joilla varmistetaan, että:

a) osallistujia voidaan kuulla ennen päätöksen tekemistä ja että heillä voi olla edustajia ja avustajia menettelyn aikana ja että heillä on pääsy kaikkiin käsittelyihin,

b) todistajia voidaan kuulla ja että muutoksenhakuelimelle toimitetaan kyseiseen hankkeeseen liittyvät menettelyn moitteettoman kulun edellyttämät asiakirjat,

c) menettely voi olla julkinen ja että päätökset perustellaan ja annetaan kirjallisesti.

2.

Osapuolet huolehtivat siitä, että riitautusmenettelyihin liittyvät toimenpiteet sisältävät vähintään määräykset, joiden avulla voidaan

a) toteuttaa viipymättä väliaikaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on korjata mainittu rikkomus tai estää se, että kyseisille eduille aiheutetaan muuta haittaa, mukaan lukien kyseisen hankintamenettelyn keskeyttämiseen tai keskeyttämisen varmistamiseen liittyvät toimenpiteet tai sopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden tekemien päätösten täytäntöönpano,

b) kumota laittomat päätökset tai varmistaa niiden kumoaminen, mukaan lukien hankintaa, suunniteltua hankintaa tai hyväksymisjärjestelmää koskevassa ilmoituksessa tai muussa kyseiseen hankintasopimuksen tekomenettelyyn liittyvässä asiakirjassa olevien syrjivien teknisten, taloudellisten tai rahoituserittelyjen kumoaminen. Riitautusmenettelystä vastaavan elimen toimivalta voitaisiin kuitenkin rajoittaa vahingonkorvausten myöntämiseen jokaiselle henkilölle, johon rikkomus kohdistuu, jos sopimuksen ovat tehneet tämän sopimuksen piiriin kuuluvat yksiköt.

Vaihtoehtoisesti osapuolet pyrkivät painostamaan välillisesti tämän sopimuksen piiriin kuuluvia yksiköitä, jotta ne saataisiin korjaamaan rikkomukset tai jotta niitä estettäisiin tekemästä rikkomuksia tai jotta vahingot estettäisiin.

3.

Riitautusmenettelyissä käsitellään myös rikkomuksen kohteeksi joutuneille suoritettavaa korvausta. Jos kärsityt vahingot johtuvat lainvastaisen päätöksen hyväksymisestä, kumpi tahansa osapuoli voi edellyttää, että kiistanalainen päätös ensiksi kumotaan tai julistetaan lainvastaiseksi.

LIITE VI

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdassa)

PALVELUT

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat asiakirjan MTN.GNS/W/120 alakohtaisessa luokituksessa esitetyt palvelut:Ala

CPC-viitenumerot (tuotteiden keskusluokitus)

Huolto- ja korjauspalvelut

6112, 6122, 633, 886

Maaliikenteen palvelut (1), myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut paitsi postin kuljetus

712 (paitsi 71235) 7512, 87304

Lentoliikennepalvelut: henkilö- ja tavarakuljetuspalvelut paitsi postin kuljetus

73 (paitsi 7321)

Maaliikenteen ja lentoliikenteen postinkuljetuspalvelut (paitsi rautatieliikenteen palvelut)

71235, 7321

Teleliikenteen palvelut

752 (2) (paitsi 7524, 7525, 7526)

Rahoituspalvelut:

a)  vakuutuspalvelut

ex 81 812, 814

b)  pankki- ja sijoituspalvelut5 (3)

 

Tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut

84

Laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut

862

Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut

864

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut

865, 8666 (4)

Arkkitehtipalvelut; insinööripalvelut ja rakennushankkeiden suunnittelupalvelut; yhdyskuntasuunnittelupalvelut ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut

867

Mainostoimintapalvelut

871

Rakennusten puhtaanapitopalvelut ja kiinteistöjen hallintapalvelut

874, 82201-82206

Palkkio- tai sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut

88442

Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut: puhtaanapito ja vastaavat palvelut

94

(1)   Lukuun ottamatta rautatieliikenteen palveluja

(2)   Lukuun ottamatta kiinteän puhelinliikenteen palveluja, teleksi-, matkapuhelin- ja kaukohakupalveluja sekä satelliitin välityksellä tapahtuvia televiestintäpalveluja

(3)   Lukuun ottamatta arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeelle laskemiseen, ostoon, myyntiin ja siirtoon liittyviä rahoituspalveluhankintoja sekä keskuspankkien tarjoamia palveluja.

(4)   Lukuun ottamatta välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita.

Osapuolten tekemät sitoumukset palvelualalla, mukaan lukien rakennuspalvelut, rajoitetaan tämän sopimuksen mukaisesti EY:n ja Sveitsin lopullisissa tarjouksissa täsmennettyihin alkuperäisiin sitoumuksiin, jotka on esitetty palvelujen kauppaa koskevassa yleissopimuksessa.

Tätä sopimusta ei sovelleta:

1. sellaisen yksikön kanssa tehtyihin palveluja koskeviin hankintasopimuksiin, jolla itsellään on tämän sopimuksen ja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) liitteen 1, 2 tai 3 mukainen hankintasopimusten tekemistä koskeva toimivalta julkaistujen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten antaman yksinoikeuden perusteella.

2. palveluja koskeviin hankintasopimuksiin, jotka hankintayksikkö tekee siihen läheisessä yhteydessä olevan yrityksen kanssa tai jotka sellainen yhteisyritys, joka koostuu tämän sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettuja toimintoja harjoittavista useista hankintayksiköistä, tekee jonkin näistä hankintayksiköistä tai johonkin näistä hankintayksiköistä läheisessä yhteydessä olevan yrityksen kanssa, jos vähintään 80 % ämän yrityksen kolmena viimeksi kuluneena vuonna palveluista saamasta keskimääräisestä liikevaihdosta on peräisin näiden palvelujen myymisestä niille yrityksille, joihin se on läheisessä yhteydessä. Jos samaa palvelua tai samanlaisia palveluja tarjoaa useampi kuin yksi hankintayksikköön läheisessä yhteydessä oleva yritys, on otettava huomioon näiden yritysten palvelujen myynnistä saama kokonaisliikevaihto.

3. palveluja koskeviin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on rahoitustavasta riippumatta maan, rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden tai näitä koskevien oikeuksien hankkiminen tai vuokraaminen.

4. työvoiman hankintaan.

5. hankintoihin, joiden tarkoituksena on radiolähetystoimintaa harjoittavien laitosten tekemien joidenkin ohjelmien osto, kehittäminen, tuotanto tai yhteistuotanto, eikä lähetysaikoja koskeviin hankintoihin.

LIITE VII

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 6 kohdassa).

RAKENNUSPALVELUT

Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat rakennuspalvelut:

1.   Määritelmä

Rakennuspalvelusopimus on sopimus, jonka tavoitteena on toteuttaa rakennustavasta riippumatta tuotteiden keskusluokituksen (CPC) ryhmässä 51 tarkoitetut tie- ja vesirakennusurakat tai talonrakennusurakat.

2.   Palveluja koskevan CPC-luokituksen ryhmän 51nbsp;luetteloRakennuspaikkojen ja -työmaiden valmistelu-urakat

511

Talonrakennusurakat

512

Tie- ja vesirakennustöiden rakennusurakat

513

Rakennuselementtien kokoaminen ja rakentaminen

514

Erityisrakentamisyritysten urakat

515

Laitteistojen paikalleenasentamisurakat

516

Rakennusten viimeistelyurakat

517

Muut palvelut

518

Osapuolten tekemät sitoumukset palvelualalla, mukaan lukien rakennuspalvelut, rajoitetaan tämän sopimuksen perusteella EY:n ja Sveitsin lopullisissa tarjouksissa täsmennettyihin alkuperäisiin sitoumuksiin, jotka on esitetty palvelujen kauppaa koskevassa yleissopimuksessa.

LIITE VIII

(jota tarkoitetaan sopimuksen 3 artiklan 7 kohdassa)

Sveitsi

Tätä sopimusta ei sovelleta Sveitsissä:

a) hankintoihin, joita hankintayksiköt tekevät muussa tarkoituksessa kuin tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja liitteissä I–IV määritellyn toiminnan harjoittamiseksi tai toimintansa harjoittamiseksi Sveitsin ulkopuolella.

b) hankintoihin, joiden tarkoituksena on jälleenmyynti tai vuokraaminen kolmansille, kun hankintayksiköillä ei ole erityis- tai yksinoikeutta myydä tai vuokrata näiden hankintasopimusten kohdetta, ja kun muut yksiköt voivat myydä tai vuokrata sitä vapaasti samoin edellytyksin kuin hankintayksikkö.

c) veden ostamiseen liittyviin hankintoihin.

d) muun sellaisen hankintayksikön kuin viranomaisen tekemiin hankintasopimuksiin, joka toimittaa juomavettä tai sähköä julkisia palveluja tarjoaviin verkkoihin, kun kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä tai sähköä siksi, että niiden kulutus on välttämätöntä muun kuin 3 artiklan 2 kohdan f, i ja ii luetelmakohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi ja kun sähkön tai veden toimittaminen yleiseen verkkoon johtuu vain yksikön omasta kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30 prosenttia yksikön juomaveden tai energian kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden tuotannon keskimäärän mukaan, kuluva vuosi mukaan luettuna.

e) muun sellaisen hankintayksikön kuin viranomaisen tekemiin hankintoihin, joka toimittaa kaasua tai lämpöä julkisia palveluja tarjoaviin verkkoihin, kun kyseisen yksikön kaasun tai lämmön tuotanto on väistämätön seuraus muun kuin 3 artiklan 2 kohdan e alakohdan i luetelmakohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamisesta ja kun kaasun tai lämmön toimittamisella yleiseen verkkoon pyritään vain taloudellisesti hyödyntämään tätä tuotantoa ja kun se vastaa enintään 20 prosenttia yksikön kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden tuotannon keskimäärän mukaan, kuluva vuosi mukaan luettuna.

f) energian tai energiantuotantoon tarkoitettujen polttoaineiden toimittamiseksi tehtäviin hankintasopimuksiin.

g) sellaisten hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, jotka tarjoavat julkisia linja-autoliikennepalveluja, kun muut yksiköt voivat vapaasti tarjota tätä palvelua joko yleisesti tai maantieteellisesti rajatulla alueella samoin edellytyksin kuin hankintayksiköt.

h) sellaisten hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, jotka harjoittavat 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua toimintaa, jos näiden hankintasopimusten kohteena on tuotteiden myynti ja leasing-sopimus tämän sopimuksen sääntöjen mukaisesti tehdyn tavarantoimituksiin liittyvän hankinnan uudelleen rahoittamiseksi.

i) sellaisen kansainvälisen sopimuksen mukaisesti tehtyihin hankintasopimuksiin, joka koskee osapuolten yhdessä toteuttamaa tai hyödyntämää työtä.

j) kansainvälisen järjestön erityismenettelyn nojalla tehtyihin hankintasopimuksiin.

k) hankintoihin, jotka osapuolet ovat julistaneet salaisiksi tai joiden toteuttaminen vaatii erityisiä turvatoimenpiteitä sopimusvaltioissa voimassa olevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisesti, tai kun maan turvallisuuteen liittyvien keskeisten etujen suojeleminen sitä vaatii.

LIITE IX

(jota tarkoitetaan sopimuksen 6 artiklan 4 kohdassa)

Liite IX A – Euroopan yhteisön ilmoittamat toimenpiteet:

Liite IX B – Sveitsin ilmoittamat toimenpiteet:

Tämän sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaiset sisämarkkinoista 6 päivänä lokakuuta 1995 annetun valaliiton lain nojalla kantoneissa ja kunnissa kynnysarvot alittavien hankintojen osalta käyttöön otetut muutoksenhakumenettelyt.

LIITE X

(jota tarkoitetaan 6 artiklan 2 kohdassa)

Esimerkkejä aloista, joilla voi esiintyä tällaista syrjintää:

Kaikki sellaiset oikeussäännöt, menettelyt tai käytännöt, kuten maksut, hintaetuudet, sisältöön liittyvät paikallisehdot, investointeihin tai tuotantoon liittyvät paikallisehdot, lupien tai lisenssien myöntämisedellytykset, rahoitus- tai tarjousoikeudet, jotka aiheuttavat syrjintää tai jotka pakottavat jommankumman osapuolen hankintayksikön syrjimään toisen osapuolen tuotteita, palveluja, tavarantoimittajia tai palvelujen tarjoajia.

PÄÄTÖSASIAKIRJATäysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN YHTEISÖÄ

ja

SVEITSIN VALALIITTOA,

jotka ovat kokoontuneet kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän Luxemburgiin allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista, ovat hyväksyneet seuraavat yhteiset julkistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:Sopimuspuolten yhteinen julistus hankintasopimusten tekomenettelyistä ja valitusmenettelyistä

Sopimuspuolten yhteinen julistus valvontaviranomaisista

Sopimuspuolten yhteinen julistus liitteiden päivittämisestä

Yhteinen julistus tulevista lisäneuvotteluista.

Täysivaltaiset edustajat ovat myös ottaneet huomioon seuraavat julistukset, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan:

Sveitsin julistus vastavuoroisuuden periaatteesta alue- ja kuntatason markkinoiden avaamisessa EY:n tavarantoimittajille ja palveluiden tarjoajille

Julistus Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS

Hankintasopimusten tekomenettelyistä ja valitusmenettelystä

Osapuolet sopivat, että sopimuksen piiriin kuuluvien Sveitsin yksiköiden on noudatettava julkisia hankintoja koskevan sopimuksen sääntöjä ja että sopimuksen piiriin kuuluvien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden yksiköiden on noudatettava direktiivin 93/38/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16 päivänä helmikuuta 1998 annetulla direktiivillä 4/98/ETY (EYVL L 101, 1.4.1998, s. 1), sääntöjä ja annetun direktiivin 92/13/ETY (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14) sääntöjä, jolloin molemmat osapuolet täyttävät tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 4 ja 5 artiklan mukaiset velvoitteet.

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS

Valvontaviranomaisista

Yhteisön osalta tämän sopimuksen 8 artiklan mukainen valvontaviranomainen voi olla Euroopan yhteisöjen komissio tai jäsenvaltion riippumaton viranomainen ilman, että millään näistä viranomaisista on yksinomainen toimivalta sopimuksen nojalla toteutettavissa toimissa. EY:n perustamissopimuksen 211nbsp;artiklan mukaisesti Euroopan yhteisöjen komissiolla on jo nyt 8 artiklan toisessa kohdassa määrätyt valtuudet.

Sveitsin osalta valvontaviranomainen voi olla liittovaltion viranomainen koko Sveitsin alueella tai kantonin viranomainen kyseisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

SOPIMUSPUOLTEN YHTEINEN JULISTUS

Liitteiden saattamisesta ajan tasalle

Sopimuspuolet sitoutuvat saattamaan tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen liitteet ajan tasalle kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

YHTEINEN JULISTUS

Tulevista lisäneuvotteluista

Euroopan yhteisö ja Sveitsin valaliitto julistavat aikomuksensa aloittaa neuvottelut sopimusten tekemiseksi yhteiseen etuun kuuluvilla aloilla, kuten vuoden 1972 vapaakauppasopimuksen pöytäkirjan 2 saattaminen ajan tasalle sekä Sveitsin osallistuminen tiettyihin koulutusta, nuorisoa, viestimiä, tilastointia ja ympäristöä koskeviin yhteisön ohjelmiin. Neuvotteluja on valmisteltava nopeasti nykyisten kahdenvälisten neuvottelujen päättymisen jälkeen.

SVEITSIN JULISTUS

Vastavuoroisuuden periaatteesta alue- ja kuntatason markkinoiden avaamisessa EY:N tavarantoimittajille ja palveluiden tarjoajille

Vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen ja rajoittaakseen Sveitsin alue- ja kuntatason julkisia hankintoja koskevat tarjouskilpailut koskemaan EY:n tavarantoimittajia ja palvelujen tarjoajia Sveitsi lisää julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) liitteisiinsä yleisen huomautuksen N:o 1 ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavan uuden alakohdan:

”liitteessä 2 olevassa 3 kohdassa mainittujen yksiköiden tekemien hankintasopimusten osalta Kanadan, Israelin, Japanin, Korean, Norjan, Yhdysvaltain, Hong Kongin (Kiinan), Singaporen ja Aruban tavarantoimittajat ja palvelujen tarjoajat”.

JULISTUS

Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön

Neuvosto hyväksyy sen, että Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina Sveitsiä koskevien asioiden osalta seuraavien komiteoiden ja asiantuntijaryhmien kokouksiin:

 tutkimusohjelmia käsittelevät komiteat, mukaan lukien tieteen ja tekniikan tutkimuskomitea (CREST),

 siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta,

 korkeakoulututkintojen vastavuoroista tunnustamista käsittelevä koordinointiryhmä,

 lentoliikennereittejä ja kilpailusääntöjen soveltamista lentoliikennealalla käsittelevät neuvoa-antavat komiteat.

Sveitsin edustajat eivät ole läsnä näiden komiteoiden äänestyksissä.

Muiden komiteoiden osalta, jotka käsittelevät näiden sopimusten soveltamisalaan kuuluvia aloja, joissa Sveitsi on ottanut yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään tai soveltaa sitä vastavuoroisesti, komissio kuulee Sveitsin edustajia ETA-sopimuksen 100 artiklan mukaisesti.( 1 ) Poislukien rahoitusosuudet ja yritykset, jotka eivät liity välittömästi kuljetusalaan.

Top