EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R0586-20090101

Consolidated text: Komission asetus (EY) N:o 586/2001, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2001, lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta teollisuuden koontiryhmien määritelmän osalta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/586/2009-01-01

2001R0586 — FI — 01.01.2009 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 586/2001,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2001,

lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta teollisuuden koontiryhmien määritelmän osalta

(EYV L 086, 27.3.2001, p.11)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 656/2007, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 155

3

15.6.2007
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 586/2001,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2001,

lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 täytäntöönpanosta teollisuuden koontiryhmien määritelmän osaltaEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lyhyen aikavälin tilastoista 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 ( 1 ) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 17 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1165/98 luotiin yleiset puitteet yritysten suhdanteita koskeville yhteisön lyhyen aikavälin tilastoille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1165/98 3 artiklan ja 17 artiklan c kohdan mukaisesti tarvitaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat teollisuuden koontiryhmien määrittelyä.

(3)

Teolisuuden koontiryhmän määritelmä perustuu Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE rev. 1) annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 3037/90 ( 2 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 761/93 ( 3 ). Määritelmässä käytetään toimialaluokituksen kolminumerotasoa teollisuuden koontiryhmien erottamiseen.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom ( 4 ) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Teollisuuden koontiryhmien määritelmä

►M1  NACE Rev. 2 ◄ -luokituksen kolminumerotason suhde teollisuuden koontiryhmiin määritellään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tilanne, jossa ►M1  NACE Rev. 2 ◄ :n kolminumerotason tietoja ei ole saatavilla

Niissä jäsenvaltioissa, joissa asetuksen (EY) N:o 1165/98 soveltamisalaan kuuluvia tietoja ei lasketa ►M1  NACE Rev. 2 ◄ :n kolminumerotason tarkkuudella, voidaan laskea kansalliset painot kaksinumerotason sisällä, jotta kaksinumerotason tiedot voidaan jaotella kolminumerotasolle.

Niiden jäsenvaltioiden, joissa teollisuuden koontiryhmiin jaottelu tehdään osittain tai kokonaan ►M1  NACE Rev. 2 ◄ :n kaksinumerotason perusteella, on ilmoitettava Eurostatille painot, joita käytetään jaoteltaessa tietoja ►M1  NACE Rev. 2 ◄ :n kolminumerotasolle.

3 artikla

Määritelmien täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä annettuja määritelmiä asetuksen (EY) N:o 1165/98 mukaisesti toimitettaviin tilastotietoihin ►M1  1 päivästä tammikuuta 2009 ◄ ; soveltaessaan liitteessä annettuja määritelmiä jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että nykyiset asetuksen (EY) N:o 1165/98 piiriin kuuluvat tiedot tarkistetaan laskemalla ne uudestaan tai estimoimalla ne, jotta annettujen määritelmien mukaiset vaatimukset täytetään.

4 artikla

Tiedot määritelmien mukaisuudesta

Kunkin jäsenvaltion on pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion tietojen ja liitteessä annettujen määritelmien vastaavuutta.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1
LIITENACE REV. 2 LUOKKIEN JA KOONTIRYHMÄLUOKKIEN VASTAAVUUS

NACE Rev. 2

NACE Rev. 2 luokan kuvaus

Koontiryhmä

07

Metallimalmien louhinta

Välituotteet

08

Muu kaivostoiminta ja louhinta

Välituotteet

09

Kaivostoimintaa palveleva toiminta

Välituotteet

10.6

Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus

Välituotteet

10.9

Eläinten ruokien valmistus

Välituotteet

13.1

Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

Välituotteet

13.2

Kankaiden kudonta

Välituotteet

13.3

Tekstiilien viimeistely

Välituotteet

16

Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus, pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus

Välituotteet

17

Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

Välituotteet

20.1

Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden, muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen valmistus

Välituotteet

20.2

Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus

Välituotteet

20.3

Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus

Välituotteet

20.5

Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

Välituotteet

20.6

Tekokuitujen valmistus

Välituotteet

22

Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Välituotteet

23

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

Välituotteet

24

Metallien jalostus

Välituotteet

25.5

Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia

Välituotteet

25.6

Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö

Välituotteet

25.7

Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus

Välituotteet

25.9

Muu metallituotteiden valmistus

Välituotteet

26.1

Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus

Välituotteet

26.8

Tallennevälineiden valmistus

Välituotteet

27.1

Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus

Välituotteet

27.2

Paristojen ja akkujen valmistus

Välituotteet

27.3

Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus

Välituotteet

27.4

Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus

Välituotteet

27.9

Muiden sähkölaitteiden valmistus

Välituotteet

05

Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu

Energia

06

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

Energia

19

Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

Energia

35

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

Energia

36

Veden otto, puhdistus ja jakelu

Energia

25.1

Metallirakenteiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

25.2

Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus

Tuotantohyödykkeet

25.3

Höyrykattiloiden valmistus, pl. keskuslämmityslaitteet

Tuotantohyödykkeet

25.4

Aseiden ja ammusten valmistus

Tuotantohyödykkeet

26.2

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

26.3

Viestintälaitteiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

26.5

Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot

Tuotantohyödykkeet

26.6

Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

29

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

Tuotantohyödykkeet

30.1

Laivojen ja veneiden rakentaminen

Tuotantohyödykkeet

30.2

Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus

Tuotantohyödykkeet

30.3

Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

30.4

Taisteluajoneuvojen valmistus

Tuotantohyödykkeet

32.5

Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus

Tuotantohyödykkeet

33

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

Tuotantohyödykkeet

26.4

Viihde-elektroniikan valmistus

Kestokulutustavarat

26.7

Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus

Kestokulutustavarat

27.5

Kodinkoneiden valmistus

Kestokulutustavarat

30.9

Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus

Kestokulutustavarat

31

Huonekalujen valmistus

Kestokulutustavarat

32.1

Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus

Kestokulutustavarat

32.2

Soitinten valmistus

Kestokulutustavarat

10.1

Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus

Kertakulutustavarat

10.2

Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä

Kertakulutustavarat

10.3

Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä

Kertakulutustavarat

10.4

Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus

Kertakulutustavarat

10.5

Maitotaloustuotteiden valmistus

Kertakulutustavarat

10.7

Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus

Kertakulutustavarat

10.8

Muiden elintarvikkeiden valmistus

Kertakulutustavarat

11

Juomien valmistus

Kertakulutustavarat

12

Tupakkatuotteiden valmistus

Kertakulutustavarat

13.9

Muiden tekstiilituotteiden valmistus

Kertakulutustavarat

14

Vaatteiden valmistus

Kertakulutustavarat

15

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

Kertakulutustavarat

18

Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

Kertakulutustavarat

20.4

Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus

Kertakulutustavarat

21

Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

Kertakulutustavarat

32.3

Urheiluvälineiden valmistus

Kertakulutustavarat

32.4

Pelien ja leikkikalujen valmistus

Kertakulutustavarat

32.9

Muu muualla luokittelematon valmistus

Kertakulutustavarat( 1 ) EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1.

( 2 ) EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1.

( 3 ) EYVL L 83, 3.4.1993, s. 1.

( 4 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top