Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/34/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — FI — 20.01.2007 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/34/EY,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2001,

arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

(EYV L 184, 6.7.2001, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/6/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003,

  L 96

16

12.4.2003

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/71/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 4 päivänä marraskuuta 2003,

  L 345

64

31.12.2003

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/109/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004,

  L 390

38

31.12.2004

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/1/EY, ETA: n kannalta merkityksellinen teksti annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005,

  L 79

9

24.3.2005
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/34/EY,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2001,

arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudestaSISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO-OSA

I OSASTO: MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

I luku: Määritelmät

1 artikla

II luku: Soveltamisala

2 artikla

II OSASTO: ARVOPAPERIEN VIRALLISELLE LISTALLE OTTAMISTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET

I luku: Listalle ottamista koskevat yleisvaatimukset

5 artikla

6 artikla

7 artikla

II luku: Ankarammat vaatimukset ja velvollisuudet sekä lisävaatimukset ja -velvollisuudet

8 artikla

III luku: Poikkeukset

9 artikla

10 artikla

IV luku: Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimivalta

1 jakso: Listalle ottamista koskeva päätös

11 artikla

12 artikla

13 artikla

14 artikla

15 artikla

2 jakso: Toimivaltaisten viranomaisten vaatimat tiedot

16 artikla

3 jakso: Toimenpiteet tapauksessa, jolloin liikkeeseenlaskija ei noudata listalle ottamisesta aiheutuvia velvollisuuksia

17 artikla

4 jakso: Listalle otetun arvopaperin listalla pitämisen keskeyttäminen ja sen poistaminen listalta

18 artikla

5 jakso: Käsittely tuomioistuimessa tapauksissa, jolloin arvopaperia ei ole otettu viralliselle listalle tai jolloin arvopaperi on poistettu listalta

19 artikla

III OSASTO: ARVOPAPERIEN VIRALLISELLE LISTALLE OTTAMISTA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET

I luku: Listalleottoesitteen julkistaminen

1 jakso: Yleiset säännökset

2 jakso: Listalleottoesitteen julkistamista koskeva osittainen tai täydellinen vapautus

3 jakso: Vapautus tiettyjen tietojen sisällyttämisestä listalleottoesitteeseen

4 jakso: Listalleottoesitteen sisältö erityistapauksissa

5 jakso: Listalleottoesitteen tarkastaminen ja levitys

6 jakso: Toimivaltaisen viranomaisen määräytyminen

7 jakso: Vastavuoroinen tunnustaminen

8 jakso: Kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset

II Luku: Osakkeiden listalle ottamista koskevat erityisvaatimukset

1 jakso: Niitä yhtiöitä koskevat vaatimukset, joiden osakkeiden ottamista viralliselle listalle haetaan

42 artikla

43 artikla

44 artikla

2 jakso: Niitä osakkeita koskevat vaatimukset, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan

45 artikla

46 artikla

47 artikla

48 artikla

49 artikla

50 artikla

51 artikla

III luku: Yrityksen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen viralliselle listalle ottamista koskevat erityisvaatimukset

1 jakso: Sellaista yritystä koskevat erityisvaatimukset, jonka joukkovelkakirjojen ottamista viralliselle listalle haetaan

52 artikla

2 jakso: Niitä joukkovelkakirjoja koskevat erityisvaatimukset, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan

53 artikla

54 artikla

55 artikla

56 artikla

57 artikla

3 jakso: Muut vaatimukset

58 artikla

59 artikla

IV luku: Valtion tai sen alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen taikka kansainvälisen julkisyhteisön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen viralliselle listalle ottamista koskevat erityisvaatimukset

60 artikla

61 artikla

62 artikla

63 artikla

IV OSASTO: VIRALLISELLE LISTALLE OTETTUJA ARVOPAPEREITA KOSKEVAT VELVOITTEET

I luku: Sellaisen yhtiön velvollisuudet, jonka arvopaperit on otettu viralliselle listalle

1 jakso: Liikkeeseen laskettujen samaa lajia olevien osakkeiden uudelleen listalle ottaminen

64 artikla

2 jakso: Osakkeenomistajien kohtelu

3 jakso: Perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen muuttaminen

4 jakso: Tilinpäätös ja vuosikertomus

5 jakso: Lisätiedot

6 jakso: Yhtäläiset tiedot

7 jakso: Säännöllisesti esitettävien tietojen julkistaminen

8 jakso: Puolivuotiskatsauksen julkistaminen ja sisältö

II luku: Sellaisen liikkeeseenlaskijan velvollisuudet, jonka joukkovelkakirjat on otettu viralliselle listalle

1 jakso: Yrityksen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat

2 jakso: Valtioiden, niiden alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen sekä kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat

III luku: Tiedottamista koskevat velvoitteet, kun huomattava omistusyhteys pörssilistalla olevasta yhtiöstä hankitaan tai luovutetaan

1 jakso: Yleiset säännöt

2 jakso: Huomattavaa omistusyhteyttä hankittaessa tai luovutettaessa annettavat tiedot

3 jakso: Äänioikeuden määrittäminen

4 jakso: Poissulkeminen ja vapautukset

5 jakso: Toimivaltaiset viranomaiset

6 jakso: Seuraamukset

V OSASTO: TIETOJEN JULKISTAMINEN JA NIIDEN TIEDOKSI ANTAMINEN

I luku: Arvopaperipörssin viralliselle listalle otettavien arvopaperien listalleottoesitteen julkistaminen ja tiedoksi antaminen

1 jakso: Listalleottoesitteen ja sen lisäyksien julkistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja määräajat

2 jakso: Toimivaltaisille viranomaisille tehtävä ennakkoilmoitus mainoskeinoista

II luku: Tietojen julkistaminen ja niiden tiedoksiantaminen listalleottamisen jälkeen

III luku: Kielet

VI OSASTO: TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET JA JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA

105 artikla

106 artikla

107 artikla

VII OSASTO: YHTEYSKOMITEA

I luku: Komitean kokoonpano, toiminta ja tehtävät

II luku: Markkina-arvon vähimmäismäärän mukauttaminen

109 artikla

VIII OSASTO: LOPPUSÄÄNNÖKSET

110 artikla

111 artikla

112 artikla

113 artikla

Liite II – A-osa: Kumotut direktiivit ja niiden muutokset

Liite II – B-osa: Määräajat direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä

Liite III – VastaavuustaulukkoEUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 ja 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 1 ),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ( 2 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta 5 päivänä maaliskuuta 1979 annettua neuvoston direktiiviä 79/279/ETY ( 3 ), sekä arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta 17 päivänä maaliskuuta 1980 annettua neuvoston direktiiviä 80/390/ETY ( 4 ), sekä yhtiöiden, joiden osakkeet on otettu arvopaperipörssin viralliselle pörssilistalle, säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 15 päivänä helmikuuta 1982 annettua neuvoston direktiiviä 82/121/ETY ( 5 ), sekä tiedoista, jotka on julkistettava, kun huomattava osuus pörssiyhtiöistä on hankittu tai luovutettu 12 päivänä joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä 88/627/ETY ( 6 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainitut direktiivit yhdeksi ja samaksi tekstiksi.

(2)

Niiden edellytysten yhteensovittaminen, jotka koskevat arvopaperien ottamista jäsenvaltioissa sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle listalle, on omiaan antamaan sijoittajille tasavertaisen suojan yhteisön tasolla tarjotessaan sijoittajille yhtenäisemmät takeet eri jäsenvaltioissa. Se helpottaa toisesta jäsenvaltiosta olevien arvopaperien ottamista viralliselle pörssilistalle jäsenvaltiossa sekä tietyn arvopaperin ottamista pörssilistalle useassa yhteisön alueella toimivassa arvopaperipörssissä. Siten se edistää kansallisten arvopaperimarkkinoiden yhteenkietoutumista poistamalla sellaisia esteitä, jotka voidaan järkevästi poistaa ja edistää siten myös Euroopan pääomamarkkinoiden toteutumista.

(3)

Yhteensovittamista tulee soveltaa arvopapereihin niiden liikkeeseenlaskijan oikeudellisesta luonteesta riippumatta, minkä vuoksi sen tulee koskea myös kolmansien valtioiden tai niiden alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen tai kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemia arvopapereita. Tämä direktiivi koskee myös henkilöitä, joita ei tarkoiteta perustamissopimuksen 48 artiklan 2 alakohdassa.

(4)

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten päätöksiin tämän direktiivin soveltamisesta tulee voida hakea muutosta tuomioistuimelta siltä osin kuin on kyse arvopaperien viralliselle listalle ottamisesta, tämän muutoksenhakuoikeuden saamatta kuitenkaan rajoittaa näiden viranomaisten harkintavaltaa.

(5)

Arvopaperien viralliselle listalle ottamisen edellytysten yhteensovittamisen tulisi alkuvaiheessa olla riittävän joustavaa, jotta jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinoiden nykyiset rakenteelliset erot voidaan ottaa huomioon ja jotta jäsenvaltioilla on mahdollisuus ottaa kohtaamansa erityistilanteet huomioon.

(6)

Tästä syystä yhteensovittaminen tulisi aluksi rajoittaa niiden vähimmäisvaatimusten määrittelemiseen, jotka koskevat jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien viralliselle pörssilistalle otettavia arvopapereita, luomatta kuitenkaan liikkeeseenlaskijoille oikeutta saada arvopapereitaan pörssilistalle.

(7)

Tämä arvopaperien viralliselle listalle ottamista koskevien ehtojen osittainen yhteensovittaminen on ensimmäinen askel kohti myöhempää jäsenvaltioiden säännösten lähentämistä tällä alalla.

(8)

Markkinoiden, joilla yritykset toimivat, laajentuminen koko yhteisön laajuisiksi lisää vastaavasti yritysten rahoitustarvetta ja laajentaa pääomamarkkinoita, joilta niiden on tyydytettävä rahoitustarpeensa. Yritysten liikkeeseen laskemien arvopaperien ottaminen jäsenvaltioiden arvopaperipörssien virallisille listoille on tärkeä keino näille pääomamarkkinoille pääsemiseksi. Lisäksi toisen jäsenvaltion arvopaperipörssin virallisella listalla olevien arvopaperien hankkimista koskevat valuuttarajoitukset on poistettu osana pääomaliikkeiden vapauttamista.

(9)

Useimmissa jäsenvaltioissa vaaditaan yrityksiltä, jotka tarjoavat arvopapereitaan yleisölle, joko tarjouksen tekoajankohtana tai viralliselle pörssilistalle ottamisen ajankohtana takeita nykyisten ja tulevien sijoittajien turvaamiseksi. Tällaiset takeet edellyttävät riittävän ja mahdollisimman luotettavan tiedon antamista sekä liikkeeseenlaskijan taloudellisesta tilasta että arvopapereista, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan. Näiden tietojen antamista vaaditaan tavallisesti listalleottoesitteen julkistamisen muodossa.

(10)

Vaadittavat takeet poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa sekä listalleottoesitteen sisällön ja ulkoasun että siinä annettujen tietojen tarkastamisen tehokkuuden ja tarkastusmenettelyn ja -ajankohdan suhteen. Nämä erot eivät ainoastaan tee yrityksille vaikeammaksi saada arvopapereitaan usean jäsenvaltion arvopaperipörssien viralliselle listalle, vaan ne estävät myös yhdessä jäsenvaltiossa asuvia sijoittajia hankkimasta toisten jäsenvaltioiden arvopaperipörsseissä virallisella listalla olevia arvopapereita, joten ne vaikuttavat ehkäisevästi yritysten rahoittamiseen ja sijoitustoimintaan koko yhteisön alueella.

(11)

Nämä erot tulisi – pyrkimättä kuitenkaan täydelliseen yhdenmukaisuuteen – poistaa sovittamalla yhteen säännöksiä, jotta saavutettaisiin riittävä samankaltaisuus niiden takeiden suhteen, jotka kussakin jäsenvaltiossa vaaditaan riittävän ja mahdollisimman luotettavan tiedon turvaamiseksi nykyisille ja tuleville arvopaperien haltijoille.

(12)

Yhteensovittamista on sovellettava arvopapereihin liikkeeseenlaskijayrityksen oikeudellisesta muodosta riippumatta. Tämä direktiivi koskee sellaisia yrityksiä, joita ei ole mainittu perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa.

(13)

Arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettavan listalleottoesitteen vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeä edistysaskel yhteisön sisämarkkinoiden toteuttamisessa.

(14)

Tässä yhteydessä on tarpeen mainita ne viranomaiset, joilla on toimivalta tarkastaa ja hyväksyä arvopaperien viralliselle pörssilistalle ottamisen yhteydessä julkistettava esite silloin, kun viralliselle listalle ottamista haetaan samanaikaisesti useassa jäsenvaltiossa.

(15)

Arvopapereita yleisölle tarjottaessa julkistettavan tarjousesitteen laatimista, tarkastusta ja levittämistä koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta 17 päivänä huhtikuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/298/ETY ( 7 ) 21 artiklan mukaan tuon direktiivin 7, 8 tai 12 artiklan mukaisesti laadittu ja hyväksytty julkisen tarjouksen tarjousesite on asianomaisissa toisissa jäsenvaltioissa vastavuoroisen tunnustamisen perusteella tunnustettava julkisen tarjouksen tarjousesitteeksi, jos samoja arvopapereita koskeva julkinen tarjous tehdään samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa.

(16)

On myös suotavaa säätää tarjousesitteen tunnustamisesta listalleottoesitteeksi, jos arvopaperien ottamista arvopaperipörssin viralliselle listalle haetaan lyhyen ajan kuluessa julkisen tarjouksen esittämisestä.

(17)

Tarjousesitteiden ja viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien listalleottoesitteiden vastavuoroinen tunnustaminen ei sellaisenaan perusta oikeutta saada arvopapereita otetuksi viralliselle listalle.

(18)

On tarkoituksenmukaista luoda mahdollisuudet sille, että vastavuoroinen tunnustaminen ulotetaan koskemaan myös kolmansista maista olevia viralliselle pörssilistalle ottamista koskevia listalleottoesitteitä tekemällä tästä vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen sopimuksia yhteisön ja kolmansien maiden välillä.

(19)

Vaikuttaa tarpeelliselta säätää jäsenvaltiolle, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, mahdollisuus myöntää tietyissä tapauksissa osittainen tai täydellinen poikkeus velvoitteesta julkistaa viralliselle pörssilistalle ottamista koskeva listalleottoesite liikkeellelaskijoille, joiden arvopaperit on jo hyväksytty viralliselle pörssilistalle toisessa jäsenvaltiossa.

(20)

Yhtiöt, jotka ovat kansainvälisesti laadukkaita ja maineikkaita, ja jotka on jo hyväksytty listalle yhteisössä jokin aikaa sitten, pääsevät todennäköisimmin rajat ylittävälle listalle. Nämä yhtiöt tunnetaan yleensä hyvin useimmissa jäsenvaltioissa. Niitä koskevaa tietoa on laajasti levityksessä ja saatavilla.

(21)

Tämän direktiivin päämääränä on varmistaa, että sijoittajille annetaan tarvittavat tiedot. Näin ollen, kun yksi tai useampi näistä yhtiöistä hakee arvopaperiensa listalle ottamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämän valtion markkinoilla toimivat sijoittajat voivat olla tarpeeksi turvattuja saadessaan täydellisen listalleottoesitteen sijaan ainoastaan yhteenvedon.

(22)

Jäsenvaltiot voivat katsoa tarpeelliseksi määritellä ketään syrjimättömät määrälliset vähimmäisperusteet, kuten nykyinen kantamarkkinoiden pääomittaminen, jotka liikkeellelaskijoiden on täytettävä voidakseen hyötyä tässä direktiivissä säädetyistä poikkeusmahdollisuuksista. Arvopaperimarkkinoiden kasvavan integraation vuoksi toimivaltaisilla viranomaisilla olisi myös oltava mahdollisuus tarjota samanlainen kohtelu pienemmille yhtiöille.

(23)

Monilla pörsseillä on lisäksi jälkimarkkinat sellaisten yhtiöiden osakkeiden myymiseksi, jotka eivät pääse viralliselle listalle. Tietyissä tapauksissa julkisten toimielinten hyväksymät viranomaiset sääntelevät ja valvovat jälkimarkkinoita ja ne asettavat yhtiöille vaatimuksia sellaisen julkisuuden osalta, joka vastaa pääosin viralliselle listalle otetuille yhtiöille asetettuja vaatimuksia. Näin ollen tämän direktiivin 23 artiklan taustalla olevaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös, kun nämä yhtiöt haluavat, että niiden arvopaperit hyväksytään viralliselle listalle.

(24)

Yleisön saataville tarkoitetut asiakirjat on sijoittajien turvaamiseksi lähetettävä ennakolta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa hakemus on tehty; tämän jäsenvaltion tehtävänä on päättää, onko toimivaltaisten viranomaisten tarkastettava nämä asiakirjat, ja määrittää tarvittaessa tarkastuksen luonne ja tarkastusjärjestelyt.

(25)

Viralliselle listalle otettujen arvopaperien osalta sijoittajansuoja edellyttää tarpeellisten tietojen antamista säännöllisesti koko sen ajan, jona arvopaperit ovat listalla. Tällaista säännöllistä tietojen antamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisen tavoitteet ovat samanlaiset kuin listalleottoesitteiden eli parantaa sijoittajansuojaa ja tehdä se tasavertaisemmaksi sekä helpottaa näiden arvopaperien ottamista listalle useammissa yhteisön arvopaperipörsseissä ja täten myös edistää todellisten yhteisön pääomamarkkinoiden toteuttamista arvopaperimarkkinoiden täydellisemmän yhteenkietoutumisen avulla.

(26)

Tämän direktiivin mukaan pörssiyhtiöiden on mahdollisimman nopeasti annettava sijoittajien saataville yhtiön tilinpäätös sekä toimintakertomus koko tilikaudelta. Neuvoston direktiivillä 78/660/ETY ( 8 ) on sovitettu yhteen yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä koskevat jäsenvaltioiden lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

(27)

Yhtiöiden pitäisi myös ainakin kerran jokaisen tilikauden aikana antaa sijoittajien saataville kertomus toiminnastaan. Tässä direktiivissä voidaan siten rajoittua sovittamaan yhteen yhden sellaisen katsauksen sisältö ja levittäminen, joka annetaan tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

(28)

Tavanomaisten joukkovelkakirjojen osalta ei, ottaen huomioon niiden haltijalla velkakirjan perusteella olevat oikeudet, ole tarpeen suojata sijoittajia vaatimalla puolivuotiskatsauksen julkistamista. Tämän direktiivin mukaan vaihto-, vaihdettavat ja optiovelkakirjat voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos niihin liittyvät osakkeet jo ovat listalla samassa arvopaperipörssissä tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla ja tunnustetulla avoimella markkinapaikalla tai jos ne otetaan listalle samanaikaisesti. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä periaatteesta vain, jos niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että velkakirjanhaltijoilla on käytettävissään kaikki velkakirjoihin liittyvien osakkeiden arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Näin ollen säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskeva yhteensovittaminen on tarpeen ainoastaan niiden yhtiöiden osalta, joiden osakkeet on otettu viralliselle pörssilistalle.

(29)

Puolivuotiskatsauksen perusteella sijoittajilla on oltava mahdollisuus tehdä perusteltu arvio yhtiön toiminnan yleisestä kehityksestä katsauskauden aikana. Katsauksessa ei tarvitse olla kuin keskeisimmät tiedot kyseisen yhtiön rahoitusasemasta ja sen liiketoiminnan yleisestä kehityksestä.

(30)

Tehokkaan sijoittajansuojan ja arvopaperipörssien toiminnan moitteettomuuden takaamiseksi on yhtiöiden, joiden osakkeet on otettu yhteisössä arvopaperipörssin viralliselle listalle, säännöllistä tiedonantovelvollisuutta koskevia sääntöjä sovellettava jäsenvaltioista olevien yhtiöiden lisäksi myös kolmansista valtioista oleviin yhtiöihin.

(31)

Tiedotuspolitiikka, johon kuuluu riittävien tietojen antaminen arvopaperimarkkinoilla toimivista sijoittajista, on omiaan parantamaan sijoittajansuojaa sekä lisäämään sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin ja siten takaamaan niiden moitteettoman toiminnan.

(32)

Yhtenäistäessään sijoittajansuojaa tällaisen tiedotuspolitiikan yhteensovittaminen yhteisön tasolla edistää todennäköisesti jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinoiden yhteenkietoutumista ja siten myös todellisten Euroopan pääomamarkkinoiden luomista.

(33)

Tämän vuoksi sijoittajille tulisi tiedottaa huomattavista omistusosuuksista ja niiden muutoksista sellaisissa yhteisön yhtiöissä, joiden osakkeet ovat yhteisön alueella sijaitsevien tai toimivien arvopaperipörssien virallisella listalla.

(34)

Olisi annettava yhteensovitetut säännöt annettavien tietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä ja tiedottamisessa noudatettavasta menettelystä.

(35)

Yhtiöt, joiden osakkeet on otettu viralliselle listalle jossakin yhteisön arvopaperipörssissä, voivat tiedottaa yleisölle muutoksista huomattavissa yhtiön omistusosuuksissa vain, jos näiden osuuksien haltijat ovat ilmoittaneet yhtiölle tällaisista muutoksista.

(36)

Useimmissa jäsenvaltioissa ei osuuksien haltijoilla ole tällaista velvollisuutta ja, sikäli kuin tällainen velvollisuus on olemassa, sen soveltamisessa on huomattavia eroja. Tämän vuoksi tulisi yhteisön tasolla antaa yhteensovitetut säännöt tästä kysymyksestä.

(37)

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa niiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä liitteessä II olevassa B osassa mainitut direktiivit,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:I OSASTO

MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALAI LUKU

Määritelmät

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) ”liikkeeseenlaskijalla” yhtiöitä ja muita oikeushenkilöitä ja yrityksiä, joiden arvopapereita haetaan otettavaksi arvopaperipörssin viralliselle listalle;

b) ”muilla kuin suljetuilla yhteissijoitusyrityksillä” sijoitusrahastoja ja sijoitusyhtiöitä,

i) joiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen ja jotka toimivat riskin hajauttamisen periaatteella;

ii) joiden osuudet on haltijan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti näiden yritysten varoilla. Yrityksen toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei sen osuuksien pörssiarvo poikkea merkittävästi niiden nettoarvosta, rinnastetaan takaisinostoon tai lunastukseen;

c) ”muilla kuin suljetuilla sijoitusyhtiöillä” sijoitusyhtiöitä:

i) joiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen ja jotka toimivat riskin hajauttamisen periaatteella; ja

ii) joiden osakkeet on osakkeenomistajan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava suoraan tai välillisesti näiden yhtiöiden varoilla. Yhtiön toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei sen osakkeiden pörssiarvo poikkea merkittävästi niiden nettoarvosta, rinnastetaan takaisinostoon tai lunastukseen;

d) ”luottolaitoksella” yritystä, jonka toimialaan kuuluu talletuksien tai muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä sekä luottojen myöntäminen omaan lukuunsa;

e) ”yhteissijoitusyrityksen osuudella” yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemaa arvopaperia, joka on todisteena sen haltijan oikeudesta yrityksen varoihin;

f) ”omistusyhteydellä” sellaista yrityksellä olevaa oikeutta toisen yrityksen pääomaan, joka riippumatta siitä, onko siitä annettu arvopaperi vai ei, luo pysyvän yhteyden näiden yritysten välille ja jonka tarkoituksena on edistää ensiksi mainitun yrityksen toimintaa.

▼M3 —————

▼BII LUKU

Soveltamisala

2 artikla

1.  Mitä 5–19, 42–69 ja 78–84 artiklassa säädetään, sovelletaan arvopapereihin, jotka on otettu jäsenvaltiossa sijaitsevan tai toimivan arvopaperipörssin viralliselle listalle tai joista on tehty tätä koskeva hakemus.

2.  Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 1 kohdassa mainittuja säännöksiä:

a) osuuksiin, jotka on laskenut liikkeeseen muu kuin suljettu yhteissijoitusyritys;

b) arvopapereihin, jotka valtio taikka sen alueellinen tai paikallinen julkisyhteisö on laskenut liikkeeseen.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BII OSASTO

ARVOPAPERIEN VIRALLISELLE LISTALLE OTTAMISTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSETI LUKU

Listalle ottamista koskevat yleiset vaatimukset

5 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava,

a) että arvopapereita ei oteta yhdenkään niiden alueella sijaitsevan tai toimivan arvopaperipörssin viralliselle listalle, ellei tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia ole täytetty; ja

b) että tämän direktiivin velvoitteet koskevat viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita riippumatta listalle ottamisen päivämäärästä.

6 artikla

1.  Arvopaperien ottamiseen viralliselle listalle sovelletaan 42–51 tai 52–63 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, sen mukaan, onko kyse osakkeista vai joukkovelkakirjoista.

▼M3 —————

▼B

3.  Osakkeisiin oikeuttavat todistukset voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos niitä vastaavien osakkeiden liikkeeseenlaskija täyttää 42–44 artiklan vaatimukset ja sitoutuu noudattamaan 64–69 artiklan mukaisia velvollisuuksia ja jos todistukset täyttävät 45–50 artiklan vaatimukset.

7 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa toisesta jäsenvaltiosta olevien yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden liikkeeseen laskemien arvopaperien viralliselle listalle ottamisen ehdoksi, että arvopaperit on jo otettu viralliselle listalle jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevassa tai toimivassa arvopaperipörssissä.II LUKU

Ankarammat vaatimukset ja velvollisuudet sekä lisävaatimukset ja -velvollisuudet

8 artikla

1.  Jollei 7 artiklassa ja 42–63 artiklassa säädetyistä kielloista muuta johdu, jäsenvaltiot voivat asettaa ankarampia vaatimuksia arvopaperien viralliselle listalle ottamiselle kuin 42–63 artiklassa säädetään tai lisävaatimuksia, jos näitä ankarampia vaatimuksia ja lisävaatimuksia sovelletaan yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin tai liikkeeseenlaskijaryhmiin ja jos ne on julkaistu ennen kuin hakemus arvopaperien ottamisesta viralliselle listalle tehdään.

▼M3

2.  Jäsenvaltiot voivat asettaa viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoille lisävelvollisuuksia, jos näitä lisävelvollisuuksia sovelletaan yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin tai yksittäisiin liikkeeseenlaskijaryhmiin.

▼B

3.  Jäsenvaltiot voivat 9 artiklassa säädetyin edellytyksin sallia poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista ankarammista vaatimuksista ja velvollisuuksista tai lisävaatimuksista ja -velvollisuuksista.

4.  Jäsenvaltiot voivat kansallisten säännösten mukaisesti vaatia viralliselle listalle otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita antamaan säännöllisesti yleisölle tietoja rahoitusasemastaan ja liiketoiminnastaan yleensä.III LUKU

Poikkeukset

9 artikla

Niitä poikkeuksia viralliselle listalle ottamista koskevista vaatimuksista, jotka voidaan tehdä 42–63 artiklan mukaisesti, on sovellettava yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin, jos poikkeukseen oikeuttavat olosuhteet ovat samanlaiset.

10 artikla

Jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 52–63 artiklassa esitettyjä vaatimuksia ja 81 artiklan 1 ja 3 alakohdassa lueteltuja velvollisuuksia joukkovelkakirjan viralliselle listalle ottamiseen, jos velkakirjan on laskenut liikkeeseen sellainen jäsenvaltiosta oleva yhtiö tai oikeushenkilö, joka on sellaisella erityislailla tai sen nojalla perustettu, säännelty tai johdettu, jonka mukaan jäsenvaltio tai jokin sen osavaltioista takaa velkakirjan lyhennysten ja korkojen maksun.IV LUKU

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimivalta1 jakso

Listalle ottamista koskeva päätös

11 artikla

1.  Jäljempänä 105 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä arvopaperien ottamisesta alueellaan sijaitsevan tai toimivan arvopaperipörssin viralliselle listalle.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat, tämän rajoittamatta niiden muita toimivaltuuksia, hylätä hakemuksen arvopaperien ottamisesta viralliselle listalle, jos niiden käsityksen mukaan liikkeeseenlaskijan tilanne on sellainen, että listalle ottaminen olisi vastoin sijoittajien etua.

12 artikla

Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat, jos niiden ainoana tarkoituksena on sijoittajien suojelu, antaa toimivaltaisille viranomaisille valtuudet asettaa arvopaperin viralliselle listalle ottamisen edellytykseksi sellaisia erityisiä vaatimuksia, joita nämä pitävät tarpeellisina ja joista nämä ovat nimenomaisesti ilmoittaneet hakijalle.

13 artikla

1.  Jos saman arvopaperin ottamista samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa eri jäsenvaltiossa olevien tai toimivien arvopaperipörssien virallisille listoille aiotaan hakea tai jos hakemus listalle ottamisesta koskee toisen jäsenvaltion arvopaperipörssin virallisella listalla jo olevaa arvopaperia, toimivaltaisten viranomaisten on oltava yhteydessä keskenään sekä toteutettava menettelyn jouduttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet ja yksinkertaistettava mahdollisimman paljon kyseisen arvopaperin listalle ottamista koskevia muodollisuuksia ja mahdollisesti asetettuja lisävaatimuksia.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten työn helpottamiseksi kaikissa hakemuksissa arvopaperin ottamisesta jäsenvaltiossa olevan tai toimivan arvopaperipörssin viralliselle listalle on mainittava, tehdäänkö tai onko jo tehty samanlainen hakemus toisessa jäsenvaltiossa tai aiotaanko sellainen tehdä lähiaikoina.

14 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltäytyä ottamasta viralliselle listalle arvopaperia, joka on toisessa jäsenvaltiossa jo otettu viralliselle listalle, jos liikkeeseenlaskija tässä toisessa jäsenvaltiossa laiminlyö listalle ottamisesta aiheutuvia velvollisuuksiaan.

15 artikla

Kun viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen kohteena ovat osakkeisiin oikeuttavat todistukset, se voidaan ottaa harkittavaksi ainoastaan, jos toimivaltaisten viranomaisten käsityksen mukaan todistusten liikkeeseenlaskija tarjoaa riittävät takeet sijoittajien turvaamiseksi.2 jakso

Toimivaltaisten viranomaisten vaatimat tiedot

16 artikla

1.  Liikkeeseenlaskijan, jonka arvopaperit on otettu viralliselle listalle, tulee antaa toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita nämä pitävät sijoittajansuojan tai markkinoiden häiriöttömän toiminnan kannalta tarpeellisina.

2.  Sijoittajansuojan tai markkinoiden häiriöttömän toiminnan sitä edellyttäessä toimivaltaiset viranomaiset voivat velvoittaa liikkeeseenlaskijan julkistamaan tietoja siinä muodossa ja siinä määräajassa, jota ne pitävät aiheellisina. Jos liikkeeseenlaskija laiminlyö tämän velvollisuuden, toimivaltaiset viranomaiset voivat liikkeeseenlaskijaa kuultuaan itse julkistaa nämä tiedot.3 jakso

Toimenpiteet tapauksessa, jolloin liikkeeseenlaskija ei noudata listalle ottamisesta aiheutuvia velvollisuuksia

17 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat, tämän rajoittamatta niiden mahdollisuutta toteuttaa muita toimenpiteitä ja asettaa muita seuraamuksia, mikäli liikkeeseenlaskija on laiminlyönyt viralliselle listalle ottamisesta aiheutuvia velvollisuuksiaan, julkistaa sen, että liikkeeseenlaskija laiminlyö näitä velvollisuuksiaan.4 jakso

Listalle otetun arvopaperin listalla pitämisen keskeyttäminen ja sen poistaminen listalta

18 artikla

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat keskeyttää arvopaperin pitämisen listalla, jos markkinoiden häiriötön toiminta on tai voi väliaikaisesti olla vaarassa tai jos sijoittajansuoja edellyttää sitä.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat poistaa arvopaperin listalta, jos ne erityisten olosuhteiden perusteella ovat vakuuttuneita siitä, ettei arvopaperilla voida enää käydä tavanomaista säännöllistä kauppaa.5 jakso

Käsittely tuomioistuimessa tapauksissa, jolloin arvopaperia ei ole otettu viralliselle listalle tai jolloin arvopaperi on poistettu listalta

19 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että päätös, jolla toimivaltaiset viranomaiset ovat hylänneet hakemuksen arvopaperin ottamisesta viralliselle listalle tai poistaneet arvopaperin listalta, voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2.  Päätös arvopaperin viralliselle listalle ottamista koskevasta hakemuksesta on annettava tiedoksi hakijalle kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, tai jos toimivaltainen viranomainen tänä aikana vaatii lisäselvityksiä, kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on antanut nämä selvitykset.

3.  Jos päätöstä ei anneta 2 kohdassa mainitussa määräajassa, katsotaan hakemus hylätyksi. Näin tapahtuva hylkääminen saadaan 1 kohdan mukaisesti saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.III OSASTO

ARVOPAPERIEN VIRALLISELLE LISTALLE OTTAMISTA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSETI LUKU

Listalleottoesitteen julkistaminen1 jakso

Yleiset säännökset

▼M2 —————

▼B2 jakso

Listalleottoesitteen julkistamista koskeva osittainen tai täydellinen vapautus

▼M2 —————

▼B3 jakso

Vapautus tiettyjen tietojen sisällyttämisestä listalleottoesitteeseen

▼M2 —————

▼B4 jakso

Listalleottoesitteen sisältö erityistapauksissa

▼M2 —————

▼B5 jakso

Listalleottoesitteen tarkastaminen ja levitys

▼M2 —————

▼B6 jakso

Toimivaltaisen viranomaisen määräytyminen

▼M2 —————

▼B7 jakso

Vastavuoroinen tunnustaminen

▼M2 —————

▼B8 jakso

Kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset

▼M2 —————

▼BII LUKU

Osakkeiden listalle ottamista koskevat erityisvaatimukset1 jakso

Niitä yhtiöitä koskevat vaatimukset, joiden osakkeiden ottamista viralliselle listalle haetaan

42 artikla

Yhtiön oikeudellisen aseman on sekä yhtiön perustamisen että yhtiöjärjestyksen mukaisen toiminnan osalta oltava sitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

43 artikla

1.  Niiden osakkeiden, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan, ennustettavan markkina-arvon tai, jos tätä ei voida arvioida, yhtiön oman pääoman ja varausten yhteismäärän viimeksi päättyneen tilikauden tulos mukaan luettuna on oltava vähintään 1 000 000 euroa.

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia osakkeiden ottamisen viralliselle listalle, vaikka tämä vaatimus ei täyttyisi, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että niille syntyy riittävät markkinat.

3.  Jäsenvaltio voi asettaa viralliselle listalle ottamisen ehdoksi korkeamman ennustettavan markkina-arvon tai suuremman oman pääoman ja varausten yhteismäärän vain, jos kyseisessä valtiossa on toinen säännelty, säännöllisesti toimiva ja tunnustettu avoin markkinapaikka, jonka vaatimukset ovat samat tai lievemmät kuin 1 kohdassa mainitaan.

4.  Edellä 1 kohdassa ilmaistua vaatimusta ei sovelleta virallisella listalla olevien osakkeiden kanssa samaa lajia olevan osake-erän listalle ottamiseen.

5.  Yhden miljoonan euron vasta-arvona kansallisessa valuutassa on aluksi määrä, joka vastasi miljoonaa Euroopan laskentayksikköä 5 päivänä maaliskuuta 1979.

6.  Jos markkina-arvo kansallisessa valuutassa ilmaistuna on sen vuoksi, että euron vasta-arvo kansallisessa valuutassa muuttuu, yli yhden vuoden ajan ainakin 10 prosenttia enemmän tai vähemmän kuin 1 000 000:a euroa vastaava arvo, jäsenvaltion tulee 12 kuukauden kuluessa tämän ajanjakson päättymisestä tarkistaa lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä 1 kohdan mukaisiksi.

44 artikla

Yhtiön on tullut kansallisen lainsäädännön mukaisesti julkistaa tai luovuttaa viranomaisille tilinpäätöksensä kolmelta viimeiseltä tilikaudelta, jotka edeltävät viralliselle listalle ottamista koskevaa hakemusta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeuksellisesti tehdä poikkeuksen tästä vaatimuksesta, jos se on yhtiön tai sijoittajien etujen vuoksi toivottavaa ja jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että sijoittajilla on käytettävissään tarpeelliset tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä sekä osakkeista, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan.2 jakso

Niitä osakkeita koskevat vaatimukset, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan

45 artikla

Osakkeiden oikeudellisen aseman on oltava niitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

46 artikla

1.  Osakkeiden on oltava vapaasti luovutettavissa.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rinnastaa osakkeet, joita ei ole täysin maksettu, vapaasti luovutettaviin osakkeisiin, jos on toteutettu toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei osakkeiden vapaata luovutettavuutta rajoiteta ja että yleisölle annettavat tarpeelliset tiedot mahdollistavat kaupankäynnin avoimuuden.

3.  Otettaessa viralliselle listalle osakkeita, joiden hankkiminen edellyttää suostumusta, toimivaltaiset viranomaiset voivat poiketa 1 kohdasta vain, jos suostumuslausekkeen käyttö ei aiheuta häiriöitä markkinoilla.

47 artikla

Jos viralliselle listalle ottamista edeltää anti yleisölle, voi ensimmäinen listalleotto tapahtua vasta, kun osakemerkinnälle varattu aika on päättynyt.

48 artikla

1.  Riittävän määrän osakkeita on oltava yleisöllä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa viimeistään listalle ottamisen ajankohtana.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyä vaatimusta ei sovelleta, jos osakkeet jaetaan yleisölle arvopaperipörssin kautta. Tässä tapauksessa osakkeet voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että arvopaperipörssin kautta jaetaan riittävä määrä osakkeita lyhyessä ajassa.

3.  Jos hakemus viralliselle listalle ottamisesta koskee samaa lajia olevien osakkeiden lisäerää, toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida, onko osakkeita jaettu yleisölle riittävä määrä suhteessa kaikkiin liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin eikä vain suhteessa lisäerään.

4.  Jos osakkeet on otettu viralliselle listalle yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa, toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen sallia osakkeiden ottamisen viralliselle listalle, jos yleisöllä on riittävä määrä osakkeita siinä kolmannessa maassa tai niissä kolmansissa maissa, joissa osakkeet on otettu viralliselle listalle.

5.  Listalle ottamista koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja osakkeita katsotaan olevan yleisöllä riittävästi silloin, kun osakkeita on yleisön hallussa vähintään 25 prosenttia siitä merkitystä pääomasta, jota kyseinen osakelaji edustaa, tai silloin, kun samaa lajia olevien osakkeiden suuri määrä ja niiden yleisölle jaettu määrä huomioon ottaen alhaisempikin prosentuaalinen osuus turvaa markkinoiden asianmukaisen toiminnan.

49 artikla

1.  Viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen on tarkoitettava kaikkia liikkeeseen laskettuja samanlajisia osakkeita.

2.  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että tätä vaatimusta ei sovelleta hakemuksiin, jotka eivät koske kaikkia liikkeeseen laskettuja samaa lajia olevia osakkeita, jos osakkeet, joiden listalle ottamista ei haeta, kuuluvat yhtiössä määräysvaltaa hallitsevaan erään tai jos ne eivät tehtyjen sopimusten vuoksi ole tiettynä ajanjaksona luovutettavissa, edellyttäen, että yleisölle on annettu tieto tällaisista tilanteista ja etteivät nämä tilanteet vaaranna viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen tarkoittamien osakkeiden haltijoiden etuja.

50 artikla

1.  Toisesta jäsenvaltiosta olevan yhtiön tietyssä aineellisessa muodossa liikkeeseen laskemien osakkeiden ottamiseksi viralliselle listalle on tarpeellista ja riittävää, että osakkeiden aineellinen muoto täyttää tämän toisen jäsenvaltion vaatimukset. Jos osakkeiden aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon.

2.  Kolmannesta maasta olevan yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden aineellisen muodon on annettava riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

51 artikla

Jos kolmannesta maasta olevan yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita ei ole otettu viralliselle listalle sen kotimaassa tai maassa, jossa suurin osa osakkeista on, ei osakkeita voida ottaa viralliselle listalle, elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole vakuuttuneita siitä, että osakkeiden virallisella listalla olon puuttuminen kotimaassa tai valtiossa, jossa niistä suurin osa on liikkeessä, ei johdu tarpeesta suojata sijoittajia.III LUKU

Yrityksen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen viralliselle listalle ottamista koskevat erityisvaatimukset1 jakso

Sellaista yritystä koskevat erityisvaatimukset, jonka joukkovelkakirjojen ottamista viralliselle listalle haetaan

52 artikla

Yrityksen oikeudellisen aseman on sekä yrityksen perustamisen että yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen mukaisen toiminnan osalta oltava sitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.2 jakso

Niitä joukkovelkakirjoja koskevat erityisvaatimukset, joiden ottamista viralliselle listalle haetaan

53 artikla

Joukkovelkakirjojen oikeudellisen aseman on oltava niitä koskevien lakien ja asetusten mukainen.

54 artikla

1.  Joukkovelkakirjojen on oltava vapaasti luovutettavissa.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat rinnastaa joukkovelkakirjat, joita ei ole täysin maksettu, vapaasti luovutettaviin joukkovelkakirjoihin, jos on toteutettu toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei joukkovelkakirjojen vapaata luovutettavuutta rajoiteta ja että yleisölle annettavat tarpeelliset tiedot mahdollistavat kaupankäynnin avoimuuden.

55 artikla

Jos viralliselle listalle ottamista edeltää anti yleisölle, voi ensimmäinen listalleotto tapahtua vasta, kun merkinnälle varattu aika on päättynyt. Tätä säännöstä ei sovelleta joukkovelkakirjojen jatkuvaan liikkeeseen laskemiseen, jos merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

56 artikla

Viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen on tarkoitettava kaikkia samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvia joukkovelkakirjoja.

57 artikla

1.  Toisesta jäsenvaltiosta olevan yrityksen tietyssä aineellisessa muodossa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ottamiseksi viralliselle listalle on tarpeellista ja riittävää, että joukkovelkakirjojen aineellinen muoto täyttää tämän toisen jäsenvaltion vaatimukset. Jos joukkovelkakirjojen aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, tämän valtion toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon.

2.  Yksittäisessä jäsenvaltiossa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen aineellisen muodon on kuitenkin täytettävä tässä valtiossa voimassa olevat vaatimukset.

3.  Kolmannesta maasta olevan yrityksen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen aineellisen muodon on annettava riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.3 jakso

Muut vaatimukset

58 artikla

1.  Lainan on oltava määrältään vähintään 200 000 euroa. Tätä säännöstä ei sovelleta jatkuvaan liikkeeseenlaskuun, jossa lainan määrää ei ole määrätty.

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia joukkovelkakirjojen ottamisen viralliselle listalle, vaikka tämä vaatimus ei täyttyisi, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että niille syntyy riittävät markkinat.

3.  Edellä mainitun 200 000 euron vasta-arvona kansallisessa valuutassa on aluksi määrä, joka vastasi 200 000:a Euroopan laskentayksikköä 5 päivänä maaliskuuta 1979.

4.  Jos lainan vähimmäismäärä kansallisessa valuutassa ilmaistuna on sen vuoksi, että euron vasta-arvo kansallisessa valuutassa muuttuu, yhden vuoden ajan ainakin 10 prosenttia vähemmän kuin 200 000:a euroa vastaava arvo, jäsenvaltion tulee 12 kuukauden kuluessa tämän ajanjakson päättymisestä tarkistaa lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä 1 kohdan mukaisiksi.

59 artikla

1.  Vaihtovelkakirjat, vaihdettavat velkakirjat ja optiovelkakirjat voidaan ottaa viralliselle listalle vain, jos niihin liittyvät osakkeet on jo otettu tai otetaan samanaikaisesti saman arvopaperipörssin tai toisen säännellyn, säännöllisesti toimivan ja tunnustetun avoimen markkinapaikan listalle.

2.  Jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta poiketen sallia vaihtovelkakirjojen, vaihdettavien velkakirjojen ja optiovelkakirjojen ottamisen viralliselle listalle, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että velkakirjojen haltijoilla on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot niiden osakkeiden arvioimiseksi, joihin nämä velkakirjat liittyvät.IV LUKU

Valtion tai sen alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen taikka kansainvälisen julkisyhteisön liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen viralliselle listalle ottamista koskevat erityisvaatimukset

60 artikla

Joukkovelkakirjojen on oltava vapaasti luovutettavissa.

61 artikla

Jos viralliselle listalle ottamista edeltää anti yleisölle, voi ensimmäinen listalleotto tapahtua vasta, kun merkinnälle varattu aika on päättynyt. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

62 artikla

Viralliselle listalle ottamista koskevan hakemuksen on tarkoitettava kaikkia samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvia joukkovelkakirjoja.

63 artikla

1.  Jäsenvaltion tai sen alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen tietyssä aineellisessa muodossa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen ottamiseksi viralliselle listalle on tarpeellista ja riittävää, että joukkovelkakirjojen aineellinen muoto täyttää tämän jäsenvaltion vaatimukset. Jos joukkovelkakirjojen aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, tämän valtion toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon.

2.  Kolmannen maan tai sen alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen taikka kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen aineellisen muodon on tarjottava riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.IV OSASTO

VIRALLISELLE LISTALLE OTETTUJA ARVOPAPEREITA KOSKEVAT VELVOITTEETI LUKU

Sellaisen yhtiön velvollisuudet, jonka osakkeet on otettu viralliselle listalle1 jakso

Liikkeeseen laskettujen samaa lajia olevien osakkeiden uudelleen listalle ottaminen

64 artikla

Yhtiön, joka järjestää uuden osakeannin, on joko vuoden kuluessa uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta tai siitä kun osakkeet tulevat vapaasti luovutettaviksi haettava niiden ottamista samalle viralliselle listalle, jolla yhtiön aikaisemmin liikkeeseen laskemat samaa lajia olevat osakkeet ovat, jollei listalle ottaminen tapahdu ilman erillistä hakemusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 49 artiklan 2 kohdan soveltamista.2 jakso

Osakkeenomistajien kohtelu

▼M3 —————

▼B3 jakso

Perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen muuttaminen

▼M3 —————

▼B4 jakso

Tilinpäätös ja vuosikertomus

▼M3 —————

▼B5 jakso

Lisätiedot

▼M3 —————

▼B6 jakso

Yhtäläiset tiedot

▼M3 —————

▼B7 jakso

Säännöllisesti esitettävien tietojen julkistaminen

▼M3 —————

▼B8 jakso

Puolivuotiskatsauksen julkistaminen ja sisältö

▼M3 —————

▼BII LUKU

Sellaisen liikkeeseenlaskijan velvollisuudet, jonka joukkovelkakirjat on otettu viralliselle listalle1 jakso

Yrityksen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat

▼M3 —————

▼B2 jakso

Valtioiden, niiden alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen sekä kansainvälisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat

▼M3 —————

▼BIII LUKU

Tiedottamista koskevat velvoitteet kun huomattava omistusyhteys pörssilistalla olevasta yhtiöstä hankitaan ja luovutetaan1 jakso

Yleiset säännöt

▼M3 —————

▼B2 jakso

Huomattavaa omistusyhteyttä hankittaessa tai luovutettaessa annettavat tiedot

▼M3 —————

▼B3 jakso

Äänioikeuden määrittäminen

▼M3 —————

▼B4 jakso

Poissulkeminen ja vapautukset

▼M3 —————

▼B5 jakso

Toimivaltaiset viranomaiset

▼M3 —————

▼B6 jakso

Seuraamukset

▼M3 —————

▼BV OSASTO

TIETOJEN JULKISTAMINEN JA NIIDEN TIEDOKSI ANTAMINENI LUKU

Arvopaperipörssin viralliselle listalle otettavien arvopaperien listalleottoesitteen julkistaminen ja tiedoksi antaminen1 jakso

Listalleottoesitteen ja sen lisäyksien julkistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja määräajat

▼M2 —————

▼B2 jakso

Toimivaltaisille viranomaisille tehtävä ennakkoilmoitus mainoskeinoista

▼M2 —————

▼BII LUKU

Tietojen julkistaminen ja niiden tiedoksiantaminen listalleottamisen jälkeen

▼M3 —————

▼BIII LUKU

Kielet

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BVI OSASTO

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET JA JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA

105 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on valvottava tämän direktiivin soveltamista ja nimettävä tätä varten toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välisestä mahdollisesta tehtävienjaosta.

2.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet tehtäviensä hoitamiseksi.

3.  Tämä direktiivi ei koske toimivaltaisten viranomaisten virkavastuuta, josta säädetään edelleen pelkästään kansallisessa lainsäädännössä.

106 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisesta keskinäisestä yhteistoiminnasta ja luovutettava toisilleen kaikki tätä varten tarpeelliset tiedot.

107 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikki, jotka ovat tai ovat olleet toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa, ovat salassapitovelvollisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että näissä tehtävissä saatuja luottamuksellisia tietoja ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä viranomaiselle, ellei laissa toisin säädetä.

2.  Mitä 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan estä eri jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta toisilleen tietoja tämän direktiivin mukaisesti. Näin luovutettuja tietoja koskee salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan tiedot vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa oleviin tai olleisiin henkilöihin.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BVII OSASTO

YHTEYSKOMITEAI LUKU

Komitean kokoonpano, toiminta ja tehtävät

▼M4 —————

▼BII LUKU

Markkina-arvon vähimmäismäärän mukauttaminen

▼M4

109 Artikla

1.  Komissio antaa 6 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/528/EY ( 9 ) perustetulle Euroopan arvopaperikomitealle, jos taloudellinen tilanne sitä edellyttää, toimenpide-ehdotuksensa 43 artiklan 1 kohdassa vahvistetun ennustettavan markkina-arvon vähimmäismäärän mukauttamiseksi.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 10 ) 5 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

▼BVIII OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

110 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

111 artikla

1.  Kumotaan direktiivit 79/279/ETY, 80/390/ETY, 82/121/ETY ja 88/627/ETY, sellaisena kuin ne ovat muutettuina liitteessä II olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitteita saattaa liitteessä II olevassa B osassa luetellut direktiivit määräajassa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.  Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

112 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

113 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M2 —————

▼B
LIITE II

A OSA

Kumotut direktiivit ja niiden muutokset (joita tarkoitetaan 111 artiklassa)Neuvoston direktiivi 79/279/ETY

(EYVL L 66, 16.3.1979, s. 21)

Neuvoston direktiivi 82/148/ETY

(EYVL L 62, 5.3.1982, s. 22)

Neuvoston direktiivi 88/627/ETY

(EYVL L 348, 17.12.1988, s. 62)

Neuvoston direktiivi 80/390/ETY

(EYVL L 100, 17.4.1980, s. 1)

Neuvoston direktiivi 82/148/ETY

(EYVL L 62, 5.3.1982, s. 22)

Neuvoston direktiivi 87/345/ETY

(EYVL L 185, 4.7.1987, s. 81)

Neuvoston direktiivi 90/211/ETY

(EYVL L 112, 3.5.1990, s. 24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/18/EY

(EYVL L 135, 31.5.1994, s. 1)

Neuvoston direktiivi 82/121/ETY

(EYVL L 48, 20.2.1982, s. 26)

Neuvoston direktiivi 88/627/ETY

(EYVL L 348, 17.12.1988, s. 62)
LIITE II

B OSA

Määräajat direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä (joita tarkoitetaan 111 artiklassa)Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

79/279/ETY

8.3.1981 (1) (2)

80/390/ETY

19.9.1982 (2)

82/121/ETY

30.6.1983 (3)

82/148/ETY

87/345/ETY

1.1.1990

1.1.1991 Espanjan osalta

1.1.1992 Portugalin osalta

88/627/ETY

1.1.1991

90/211/ETY

17.4.1991

94/18/EY

 

(1)   Määräaika on 8.3.1982 niiden valtioiden osalta, jotka ovat toteuttaneet samanaikaisesti direktiivit 79/279/ETY ja 80/390/ETY.

(2)   Määräaika on 30.6.1983 niiden valtioiden osalta, jotka ovat toteuttaneet samanaikaisesti direktiivit 79/279/ETY, 80/390/ETY ja 82/121/ETY.

(3)   Määräaika täytäntöönpanolle on 30.6.1986.
LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKOTämä direktiivi

Direktiivi 79/279/ETY

Direktiivi 80/390/ETY

Direktiivi 82/121/ETY

Direktiivi 88/627/ETY

1 artiklan a alakohta

 

2 artiklan c alakohta

 
 

1 artiklan b alakohdan johdantolause

2 artiklan a alakohdan johdantolause

2 artiklan a alakohdan johdantolause

 
 

1 artiklan b alakohdan i ja ii alakohta

2 artiklan a alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

1 artiklan c alakohdan johdantolause

 
 

1 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan johdantolause

 

1 artiklan c alakohdan i ja ii alakohta

 
 

1 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 

1 artiklan d alakohta

 

2 artiklan e alakohta

 
 

1 artiklan e alakohta

2 artiklan b alakohta

2 artiklan b alakohta

 
 

1 artiklan f alakohta

 

2 artiklan f alakohta

 
 

1 artiklan g alakohta

 

2 artiklan d alakohta

 
 

1 artiklan h alakohta

 

2 artiklan g alakohta

 
 

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

 
 
 

2 artiklan 2 kohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan johdantolause

 
 
 

2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 
 

3 artiklan 1 kohta

 

1 artiklan 1 kohta

 
 

3 artiklan 2 kohdan johdantolause

 

1 artiklan 2 kohdan johdantolause

 
 

3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

 

1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

4 artiklan 1 kohta

 
 

1 artiklan 1 kohta

 

4 artiklan 2 kohta

 
 

1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

 

4 artiklan 3 kohta

 
 

1 artiklan 3 kohta

 

5 artiklan a ja b alakohta

3 artiklan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 
 

6 artikla

4 artikla

 
 
 

7 artikla

6 artikla

 
 
 

8 artikla

5 artikla

 
 
 

9 artikla

7 artikla

 
 
 

10 artikla

8 artikla

 
 
 

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohta

 
 
 

11 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

 
 
 

12 artikla

10 artikla

 
 
 

13 artiklan 1 kohta

18 artiklan 2 kohta

 
 
 

13 artiklan 2 kohta

18 artiklan 3 kohta

 
 
 

14 artikla

11 artikla

 
 
 

15 artikla

16 artikla

 
 
 

16 artikla

13 artikla

 
 
 

17 artikla

12 artikla

 
 
 

18 artikla

14 artikla

 
 
 

19 artikla

15 artikla

 
 
 

20 artikla

 

3 artikla

 
 

21 artikla

 

4 artikla

 
 

22 artikla

 

5 artikla

 
 

23 artiklan johdantolause

 

6 artiklan johdantolause

 
 

23 artiklan 1 ja 2 kohta

 

6 artiklan 1 ja 2 kohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan a alakohta

 

6 artiklan 3 kohdan a alakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan b alakohdan johdantolause

 

6 artiklan 3 kohdan b alakohdan johdantolause

 
 

23 artiklan 3 kohdan b alakohdan i luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan c alakohdan johdantolause

 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan johdantolause

 
 

23 artiklan 3 kohdan c alakohdan i luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii luetelmakohdan ensimmäinen luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan i luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii luetelmakohdan toinen luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan ii luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii luetelmakohta

 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan kolmas luetelmakohta

 
 

23 artiklan 3 kohdan d–g alakohta

 

6 artiklan 3 kohdan d–g alakohta

 
 

23 artiklan 4 ja 5 kohta

 

6 artiklan 4 ja 5 kohta

 
 

24 artikla

 

7 artikla

 
 

25 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 

8 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 
 

25 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a–g alakohta

 

8 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 1–7 luetelmakohta

 
 

25 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantolause

 

8 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan johdantolause

 
 

25 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan a ja b alakohta

 

8 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

25 artiklan 2 kohdan johdantolause

 

8 artiklan 2 kohdan johdantolause

 
 

25 artiklan 2 kohdan a–d alakohta

 

8 artiklan 2 kohdan 1–4 luetelmakohta

 
 

25 artiklan 3 ja 4 kohta

 

8 artiklan 3 ja 4 kohta

 
 

26 artiklan 1 kohdan johdantolause

 

9 artiklan 1 kohdan johdantolause

 
 

26 artiklan 1 kohdan a–g alakohta

 

9 artiklan 1 kohdan 1–7 luetelmakohta

 
 

26 artiklan 2 ja 3 kohta

 

9 artiklan 2 ja 3 kohta

 
 

27 artikla

 

10 artikla

 
 

28 artiklan 1 kohdan johdantolause

 

11 artiklan 1 kohdan johdantolause

 
 

28 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

 

11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

28 artiklan 2 kohta

 

11 artiklan 2 kohta

 
 

28 artiklan 3 kohdan johdantolause

 

11 artiklan 3 kohdan johdantolause

 
 

28 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohta

 

11 artiklan 3 kohdan 1, 2 ja 3 luetelmakohta

 
 

29 artiklan johdantolause

 

12 artiklan johdantolause

 
 

29 artiklan a ja b alakohta

 

12 artiklan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

30 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 

13 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 
 

30 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohta

 

13 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

30 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

 

13 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

 
 

30 artiklan 2 kohdan johdantolause

 

13 artiklan 2 kohdan johdantolause

 
 

30 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

 

13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

30 artiklan 3 ja 4 kohta

 

13 artiklan 3 ja 4 kohta

 
 

31 artiklan 1 kohdan johdantolause

 

14 artiklan 1 kohdan johdantolause

 
 

31 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

 

14 artiklan 1 kohdan 1–4 luetelmakohta

 
 

31 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a–d alakohta

 

14 artiklan 2 kohdan 1–4 luetelmakohta

 
 

31 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

 

14 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

 
 

32 artikla

 

15 artikla

 
 

33 artiklan 1 kohta

 

16 artiklan 1 kohta

 
 

33 artiklan 2 kohdan johdantolause

 

16 artiklan 2 kohdan johdantolause

 
 

33 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta

 

16 artiklan 2 kohdan 1–3 luetelmakohta

 
 

33 artiklan 3 kohta

 

16 artiklan 3 kohta

 
 

34 artikla

 

17 artikla

 
 

35 artikla

 

18 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan 1 alakohta

 
 

36 artikla

 

19 artikla

 
 

37 artikla

 

24 artikla

 
 

38 artikla

 

24 a artikla

 
 

39 artikla

 

24 b artikla

 
 

40 artikla

 

24 c artiklan 2 ja 3 kohta

 
 

41 artikla

 

25 a artikla

 
 

42 artikla

liitteessä olevan A luettelon I luvun 1 kohta

 
 
 

43 artiklan

liitteessä olevan A luettelon I luvun 2 kohta

 
 
 

44 artikla

liitteessä olevan A luettelon I luvun 3 kohta

 
 
 

45 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 1 kohta

 
 
 

46 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 2 kohta

 
 
 

47 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 3 kohta

 
 
 

48 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 4 kohta

 
 
 

49 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 5 kohta

 
 
 

50 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 6 kohta

 
 
 

51 artikla

liitteessä olevan A luettelon II luvun 7 kohta

 
 
 

52 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan I luku

 
 
 

53 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan II luvun 1 kohta

 
 
 

54 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan II luvun 2 kohta

 
 
 

55 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan II luvun 3 kohta

 
 
 

56 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan II luvun 4 kohta

 
 
 

57 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan II luvun 5 kohta

 
 
 

58 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan III luvun 1 kohta

 
 
 

59 artikla

liitteessä olevan B luettelon A osan III luvun 2 kohta

 
 
 

60 artikla

liitteessä olevan B luettelon B osan 1 kohta

 
 
 

61 artikla

liitteessä olevan B luettelon B osan 2 kohta

 
 
 

62 artikla

liitteessä olevan B luettelon B osan 3 kohta

 
 
 

63 artikla

liitteessä olevan B luettelon B osan 4 kohta

 
 
 

64 artikla

liitteessä olevan C luettelon 1 kohta

 
 
 

65 artiklan 1 kohta

liitteessä olevan C luettelon 2 kohdan a alakohta

 
 
 

65 artiklan 2 kohdan johdantolause

liitteessä olevan C luettelon 2 kohdan b alakohdan johdantolause

 
 
 

65 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta

liitteessä olevan C luettelon 2 kohdan b alakohdan 1–3 luetelmakohta

 
 
 

66 artikla

liitteessä olevan C luettelon 3 kohta

 
 
 

67 artikla

liitteessä olevan C luettelon 4 kohta

 
 
 

68 artikla

liitteessä olevan C luettelon 5 kohdan a, b ja c alakohta

 
 
 

69 artikla

liitteessä olevan C luettelon 6 kohta

 
 
 

7 artikla

 
 

2 artikla

 

71 artikla

 
 

3 artikla

 

72 artikla

 
 

4 artikla

 

73 artiklan 1 kohta

 
 

5 artiklan 1 kohta

 

73 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 
 

5 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 

73 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohta

 
 

5 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 

73 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

 
 

5 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

 

73 artiklan 3–7 alakohta

 
 

5 artiklan 3–7 kohta

 

74 artikla

 
 

6 artikla

 

75 artikla

 
 

8 artikla

 

76 artikla

 
 

9 artiklan 3–6 kohta

 

77 artikla

 
 

10 artiklan 2 kohta

 

78 artiklan 1 kohta

liitteessä olevan D luettelon A osan 1 kohdan a alakohta

 
 
 

78 artiklan 2 kohdan johdantolause

liitteessä olevan D luettelon A osan 1 kohdan b alakohdan johdantolause

 
 
 

78 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

liitteessä olevan D luettelon A osan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 
 

79 artikla

liitteessä olevan D luettelon A osan 2 kohta

 
 
 

80 artikla

liitteessä olevan D luettelon A osan 3 kohta

 
 
 

81 artikla

liitteessä olevan D luettelon A osan 4 kohta

 
 
 

82 artikla

liitteessä olevan D luettelon A osan 5 kohta

 
 
 

83 artiklan 1 kohta

liitteessä olevan D luettelon B osan 1 kohdan a alakohta

 
 
 

83 artiklan 2 kohdan johdantolause

liitteessä olevan D luettelon B osan 1 kohdan b alakohdan johdantolause

 
 
 

83 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

liitteessä olevan D luettelon B osan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 
 

84 artikla

liitteessä olevan D luettelon B osan 2 kohta

 
 
 

85 artikla

 
 
 

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

86 artikla

 
 
 

2 artikla

87 artikla

 
 
 

8 artikla

88 artikla

 
 
 

3 artikla

89 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 
 
 

4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

89 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohta

 
 
 

4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

89 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohta

 
 
 

4 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohta

89 artiklan 2 kohta

 
 
 

4 artiklan 2 kohta

90 artikla

 
 
 

5 artikla

91 artikla

 
 
 

10 artiklan 1 kohta

92 artiklan 1 alakohdan johdantolause

 
 
 

7 artiklan 1 alakohdan johdantolause

92 artiklan 1 alakohdan a–h alakohta

 
 
 

7 artiklan 1 alakohdan 1–8 luetelmakohta

92 artiklan 2 alakohta

 
 
 

7 artiklan 2 alakohta

93 artikla

 
 
 

6 artikla

94 artikla

 
 
 

9 artikla

95 artikla

 
 
 

11 artikla

96 artikla

 
 
 

13 artikla

97 artikla

 
 
 

15 artikla

98 artiklan 1 kohdan johdantolause

 

20 artiklan 1 kohdan johdantolause

 
 

98 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

 

20 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

98 artiklan 2 kohta

 

20 artiklan 2 kohta

 
 

99 artiklan 1 kohta

 

21 artiklan 1 kohta

 
 

99 artiklan 2 kohdan johdantolause

 

21 artiklan 2 kohdan johdantolause

 
 

99 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

 

21 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

99 artiklan 3 kohta

 

21 artiklan 3 kohta

 
 

100 artikla

 

23 artikla

 
 

101 artikla

 

22 artikla

 
 

102 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

17 artiklan 1 kohdan ensimmäinen lause

 
 

10 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

102 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

17 artiklan 1 kohdan toinen lause

 
 
 

102 artiklan 2 kohta

 
 

7 artiklan 1 ja 3 kohta

 

103 artikla

17 artiklan 2 kohta

 

7 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

104 artikla

 

6 a artikla

 
 

105 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

18 artiklan 1 ja 3 kohdan 2 alakohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

12 artiklan 1 ja 2 kohta

105 artiklan 3 kohta

 

18 artiklan 4 kohta

9 artiklan 7 kohta

 

106 artikla

18 artiklan 1 kohta

24 c artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 3 kohta

107 artiklan 1 ja 2 kohta

19 artikla

25 artiklan 1 ja 2 kohta

 

14 artiklan 1 ja 2 kohta

107 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

 

25 artiklan 3 kohta

 
 

107 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

 
 
 

14 artiklan 3 kohta

108 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

20 artiklan 1 kohdan johdantolause

 
 
 

108 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

20 artiklan 3 ja 4 kohta

 
 
 

108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

20 artiklan 1 kohdan johdantolause ja a alakohta

26 artiklan 1 kohdan a alakohta

11 artiklan 1 kohdan a alakohta

 

108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

 
 
 

16 artiklan 1 kohdan a alakohta

108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohta

20 artiklan 1 kohdan b alakohta

 
 
 

108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan ii alakohta

 

26 artiklan 1 kohdan b alakohta

 
 

108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan iii alakohta

 
 

11 artiklan 1 kohdan b alakohta

16 artiklan 1 kohdan b alakohta

108 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta

20 artiklan 1 kohdan c alakohta

26 artiklan 1 kohdan c alakohta

11 artiklan 1 kohdan c alakohta

16 artiklan 1 kohdan c alakohta

108 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

20 artiklan 2 kohta

26 artiklan 2 kohta

 
 

109 artikla

21 artikla

 
 
 

110 artikla

22 artiklan 2 kohta

27 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

17 artiklan 2 kohta

111 artikla

 
 
 
 

112 artikla

 
 
 
 

113 artikla

 
 
 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 1 luku

 

Liitteessä olevan A luettelon 1 luku

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 2 luvun 2.1 kohdasta 2.4.4 kohtaan

 

Liitteessä olevan A luettelon 2 luvun 2.1–2.4.4 kohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 2 luvun 2.4.5 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan A luettelon 2 luvun 2.4.5 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 2 luvun 2.4.5 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 2 luvun 2.4.5 kohdan 1 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 2 luvun 2.4.5 kohdan 2 alakohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 2 luvun 2.4.5 kohdan 2 alakohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 2 luvun 2.5 kohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 2 luvun 2.5 kohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 3 luvun 3.1 kohdasta 3.2.0 kohtaan

 

Liitteessä olevan A luettelon 3 luvun 3.1–3.2.0 kohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 3 luvun 3.2.1 kohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan A luettelon 3 luvun 3.2.1 kohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 3 luvun 3.2.1 kohdan a, b ja c alakohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 3 luvun 3.2.1 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 3 luvun 3.2.2 kohdasta 3.2.9 kohtaan

 

Liitteessä olevan A luettelon 3 luvun 3.2.2 kohdasta 3.2.9 kohtaan

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 4 luku

 

Liitteessä olevan A luettelon 4 luku

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 5 luvun 5.1 kohdasta 5.3 kohtaan

 

Liitteessä olevan A luettelon 5 luvun 5.1–5.3 kohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 5 luvun 5.4 kohdan a ja b alakohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 5 luvun 5.4 kohdan a ja b alakohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 5 luvun 5.4 kohdan c alakohdan i ja ii luetelmakohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 5 luvun 5.4 kohdan c alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 5 luvun 5.5 ja 5.6 kohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 5 luvun 5.5 ja 5.6 kohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 6 luku

 

Liitteessä oleva A luettelon 6 luku

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 7 luvun 7.1 kohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan A luettelon 7 luvun 7.1 kohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 7 luvun 7.1 kohdan a ja b alakohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 7 luvun 7.1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan A luettelon 7 luvun 7.2 kohta

 

Liitteessä olevan A luettelon 7 luvun 7.2 kohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 1–4 luku

 

Liitteessä olevan B luettelon 1–4 luku

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.1 kohdasta 5.1.3 kohtaan

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.1–5.1.3 kohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.1.4 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.1.4 kohdan 1 alakohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.1.4 kohdan 1 alakohdan a, b ja c alakohta

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.1.4 kohdan 1 alakohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.1.4 kohdan 2, 3 ja 4 alakohta

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.1.4 kohdan 2, 3 ja 4 alakohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.1.5 kohdasta 5.2 kohtaan

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.1.5–5.2 kohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.3 kohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.3 kohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.3 kohdan a ja b alakohta

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.3 kohdan a ja b alakohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 5 luvun 5.3 kohdan c alakohdan i ja ii luetelmakohta

 

Liitteessä olevan B luettelon 5 luvun 5.3 kohdan c alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 6 luku

 

Liitteessä olevan B luettelon 6 luku

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 7 luvun 7.1 kohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan B luettelon 7 luvun 7.1 kohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 7 luvun 7.1 kohdan a ja b alakohta

 

Liitteessä olevan B luettelon 7 luvun 7.1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan B luettelon 7 luvun 7.2 kohta

 

Liitteessä olevan B luettelon 7 luvun 7.2 kohta

 
 

Liitteessä I olevan C luettelon 1 luku

 

Liitteessä olevan C luettelon 1 luku

 
 

Liitteessä I olevan C luettelon 2 luvun 2.1 kohdasta 2.1.2 kohtaan

 

Liitteessä olevan C luettelon 2 luvun 2.1–2.1.2 kohta

 
 

Liitteessä I olevan C luettelon 2 luvun 2.2 kohdan johdantolause

 

Liitteessä olevan C luettelon 2 luvun 2.2 kohdan johdantolause

 
 

Liitteessä I olevan C luettelon 2 luvun 2.2 kohdan a–d alakohta

 

Liitteessä olevan C luettelon 2 luvun 2.2 kohdan 1–4 luetelmakohta

 
 

Liitteessä I olevan C luettelon 2 luvun 2.3 kohdasta 2.6 kohtaan

 

Liitteessä olevan C luettelon 2 luvun 2.3–2.6 kohta

 
 

Liite II

 
 
 
 

Liite III

 
 
 
 ( 1 ) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 69.

( 2 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. maaliskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. toukokuuta 2001.

( 3 ) EYVL L 66, 16.3.1979, s. 21, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/627/ETY (EYVL L 348, 17.12.1988, s. 62).

( 4 ) EYVL L 100, 17.4.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/18/EY (EYVL L 135, 31.5.1994, s. 1).

( 5 ) EYVL L 48, 20.2.1982, s. 26.

( 6 ) EYVL L 348, 17.12.1988, s. 62.

( 7 ) EYVL L 124, 5.5.1989, s. 8.

( 8 ) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/60/EY (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 65).

( 9 ) EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/8/EY (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 33).

( 10 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top