EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999R0530-20090807

Consolidated text: Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/2009-08-07

1999R0530 — FI — 07.08.2009 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 530/1999,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999,

ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista

(EYV L 063, 12.3.1999, p.6)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o1893/2006 annettu, 20 päivänä joulukuuta 2006,

  L 393

1

30.12.2006

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 596/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 188

14

18.7.2009
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 530/1999,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999,

ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoistaEUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon komission esittämän asetusehdotuksen,

sekä katsoo, että

voidakseen hoitaa sille annettuja tehtäviä komissio tarvitsee tietoa työvoimakustannusten tasosta ja koostumuksesta sekä ansioiden rakenteesta ja jakautumisesta jäsenvaltioissa,

yhteisön kehitys ja sisämarkkinoiden toiminta lisäävät tarvetta saada työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta sekä ansioiden rakennetta ja jakautumista koskevia vertailukelpoisia tietoja, joita tarvitaan erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla saavutettujen tulosten arvioimiseksi sekä luotettavien ja tarkoituksenmukaisten vertailujen tekemiseksi yheisön jäsenvaltioiden ja alueiden välillä,

paras tapa arvioida tilanne työvoimakustannusten ja ansioiden osalta on laatia yhdenmukaistettuihin menetelmiin ja määritelmiin perustuvia yhteisön tilastoja, kuten on tehty jo aikaisemmin, viimeksi tutkittaessa asetuksen (EY) N:o 23/97 ( 1 ) mukaisesti vuoden 1996 työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta ja asetuksen (EY) N:o 2744/95 ( 2 ) mukaisesti vuoden 1995 ansioiden rakennetta ja jakautumista,

työvoiman rakenteessa, ansioiden jakautumisessa sekä yritysten palkkakustannusten ja niihin liittyvien työnantajamaksujen koostumuksessa tapahtuvien muutosten huomioon ottamiseksi tilastoja on säännöllisesti ajantasaistettava,

yhteisön tarpeiden täyttämiseksi jäsenvaltioiden käyttämät standardit, määritelmät ja tilinpitokäytännöt perustuvat asetuksen (EY) N:o 2223/96 ( 3 ) mukaisesti Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmään (EKT 1995); tämä edellyttää täydellisten, luotettavien ja vertailukelpoisten tilastolähteiden luomista kansallisella ja alueellisella tasolla; muuttujiin sovellettavat luokittelutasot rajoitetaan siihen, mikä on tarpeen, jotta varmistetaan vertailukelpoisuus aikaisempien tilastojen ja yhdenmukaisuus kansantalouden tilinpidon periaatteen kanssa,

Euroopan keskuspankki (EKP) tarvitsee tietoja työvoimakustannusten tasosta ja koostumuksesta sekä ansioiden rakenteesta ja jakautumisesta, jotta se voisi arvioida jäsenvaltioiden talouskehitystä yhtenäisen eurooppalaisen rahapolitiikan yhteydessä,

tämän alan tilastotietoja on saatavissa vain tietyistä jäsenvaltioista, joten luotettavia vertailuja ei voida tehdä; yhteisön tilastot olisi tuotettava ja tulokset käsiteltävä käyttämällä yhteisiä määritelmiä ja yhdenmukaistettuja menetelmiä sekä ottamalla huomioon asianomaisten kansainvälisten järjestöjen hyväksymät standardit,

kaikki jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä kerää täydellisiä tietoja pääluokista M (Koulutus), N (Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja O (Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut); siksi on aiheellista päättää näiden pääluokkien mahdollisesta sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan sen kertomuksen perusteella, jonka komissio antaa täydellisten tietojen keruun toteuttavuutta kyseisillä aloilla koskevien koetutkimusten perusteella,

vaikka olisi yleisesti tunnustettava, että täydellisten tietojen saaminen talouselämän kaikilta lohkoilta on tärkeää, olisi niiden merkitystä arvioitava huolellisesti ottaen huomioon tiettyjen alojen yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) mahdollisuudet antaa tietoja sekä niille tästä aiheutuva vastausrasite; sen vuoksi on aiheellista, että komissio suorittaa koetutkimuksia siitä, onko mahdollista kerätä täydelliset tiedot alle kymmenen työntekijän tilastoyksiköistä, ja että neuvosto päättää asiasta komissiolta saatavan kertomuksen perusteella neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta; hallinnollisten rekisterien käyttäminen voi sillä välin olla hyödyllistä ja sitä olisi edistettävä,

yhdenmukaistettujen tietojen tuottamiseen tarvittavien yhteisten tilastostandardien luominen on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti toimi, jonka tavoitteet voidaan sen laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla; näiden standardien noudattamisesta vastaavat kussakin jäsenvaltiossa yhteisön tilastojen laadintaan valtuutetut virastot ja laitokset,

on ilmeisesti tarpeen myöntää poikkeuksia tietyille jäsenvaltioille, jotta voitaisiin ottaa huomioon tietyntyyppisten tietojen keruuseen kyseisissä valtioissa liittyvät tekniset ongelmat, edellyttäen ettei tilastotietojen laatu kärsi tästä huomattavasti,

yksittäisten yhteisön tilastojen tuottamisessa noudatetaan yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ( 4 ) säännöksiä, ja

päätöksellä 89/382/ETY, Euratom ( 5 ) perustettua Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu edellä mainitun päätöksen 3 artiklan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Yleiset määräykset

Kansalliset viranomaiset ja Eurostat tuottavat yhteisön tilastoja työvoimakustannusten tasosta ja koostumuksesta sekä työntekijöiden ansioiden rakenteesta ja jakautumisesta 3 artiklassa määritellyillä toimialoilla.

2 artikla

Viiteajanjakso

1.  Työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta koskevat tilastot tuotetaan kalenterivuodelta 2000, minkä jälkeen tilastot tuotetaan neljän vuoden välein.

2.  Ansioiden rakennetta ja jakautumista koskevat tilastot tuotetaan kalenterivuodelta 2002 ja vuoden 2002 edustavalta kuukaudelta, minkä jälkeen tilastot tuotetaan neljän vuoden välein.

3 artikla

Soveltamisala

▼M2

1.  Tilastot koskevat kaikkia toimialoja, jotka on määritelty Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (jäljempänä ”NACE Rev. 2”) pääluokassa B (Kaivostoiminta ja louhinta), C (Teollisuus), D (Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto), E (Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito), F (Rakentaminen), G (Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus), H (Kuljetus ja varastointi), I (Majoitus- ja ravitsemistoiminta), J (Informaatio ja viestintä), K (Rahoitus- ja vakuutustoiminta), L (Kiinteistöalan toiminta), M (Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta), N (Hallinto- ja tukipalvelutoiminta), P (Koulutus), Q (Terveys- ja sosiaalipalvelut), R (Taiteet, viihde ja virkistys) ja S (Muu palvelutoiminta).

▼M2 —————

▼B

4 artikla

Ottaen huomioon tilasto-ohjelmakomitean näkemykset komissio laatii neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen, jossa otetaan huomioon koetutkimusten tulokset erityisesti alle kymmenen työntekijän tilastoyksiköitä koskevien olemassa olevien lähteiden perusteella, ja toimittaa sen neuvostolle. Kertomuksessa on arvioitava tämän asetuksen säännösten soveltamista alle kymmenen työntekijän yksiköiden osalta. Kertomuksessa on arvioitava täydellisten tietojen merkitystä suhteessa tiedonantomahdollisuuksiin ja vastausrasitteeseen. Komissio voi kertomuksen perusteella tarvittaessa tehdä neuvostolle asianmukaisia aloitteita tämän asetuksen muuttamiseksi.

5 artikla

Tilastoyksiköt

Tilastojen laadinnassa käytetään perustana tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 ( 6 ) määriteltyjä paikallisia yksiköitä ja yrityksiä.

6 artikla

Vaadittavien tietojen ominaisuudet

1.  Työvoimakustannusten tasoa ja koostumusta koskevia tilastoja varten on annettava vähintään seuraavat tiedot:

a) seuraavat paikallisten yksiköiden ominaisuudet:

 alue (NUTS 1 -tasolla),

 sen yrityksen koko, johon paikallinen yksikkö kuuluu (käytössä ovat seuraavat kokoluokat: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 ja vähintään 1 000 työntekijää),

 toimiala ( ►M2  NACE Rev. 2 ◄ :n kaksinumerotasolla);

b) seuraavat muuttujat:

 vuosittaiset työvoimakustannukset, joiden yhteydessä on eriteltävä palkat (jotka jaetaan edelleen varsinaisiin palkansaajakorvauksiin, palkanlisiin, työntekijöiden säästöjärjestelmiin suoritettuihin maksuihin, possaolopäivistä maksettuihin korvauksiin ja lountoisetuihin), työnantajan sosiaaliturvamaksut (eriteltyinä todellisiin ja laskennallisiin sosiaaliturvamaksuihin), ammatillisen koulutuksen kustannukset, muut kulut ja verot sekä työvoimakustannuksiin välittömästi liittyvät tuet,

 työntekijöiden vuosittainen keskimäärä eriteltynä kokoaikaisiin, osa-aikaisiin ja oppisopimuskoulutuksessa oleviin työntekijöihin,

 vuosittain työtuntien määrä sekä palkallisten työtuntien määrä kummassakin tapauksessa eriteltynä kokoaikaisten, osa-aikaisten ja oppisopimuskoulutuksessa olevien työntekijöiden työtunteihin.

2.  Ansioiden rakennetta ja jakautumista koskevia tilastoja varten on annettava vähintään seuraavat tiedot:

a) seuraavat ominaisuudet paikallisesta yksiköstä, johon otokseen poimitut työntekijät kuuluvat:

 alue (NUTS 1 -tasolla),

 sen yrityksen koko, johon paikallinen yksikkö kuuluu (käytössä ovat seuraavat kokoluokat: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 ja vähintään 1 000 työntekijää),

 toimiala ( ►M2  NACE Rev. 2 ◄ :n kaksinumerotasolla),

 jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta 25 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa komission direktiivissä 80/723/ETY ( 7 ) tarkoitettu rahoituksellisen ja taloudellisen määräysvallan muoto,

 voimassa olevan palkkaa koskevan työehtosopimuksen tyyppi;

b) seuraavat ominaisuudet kustakin otokseen poimitusta työntekijästä:

 sukupuoli,

 ikä,

 ammatti kansainvälisen ammattiluokituksen mukaan luokiteltuna,

 korkein saavutettu koulutustaso,

 palvelusaika yrityksessä,

 koko- tai osa-aikaisuus,

 työsopimuksen tyyppi;

c) seuraavat ansiotiedot:

 edustavan kuukauden bruttoansiot (joiden yhteydessä on eriteltävä ylityökorvaukset ja vuorotyöstä maksettavat erityiskorvaukset),

 viitevuoden bruttoansiot (joiden yhteydessä on eriteltävä epäsäännölliset palkanlisät),

 työaika (palkallisten työtuntien määrä viitekuukauden tai tavanomaisen työkuukauden aikana, palkallisten ylityötuntien määrä kyseisen kuukauden aikana sekä kertyneen vuosiloman määrä).

7 artikla

Tiedonkeruu

1.  Tiedonkeruun suorittavat asianomaiset kansalliset viranomaiset, jotka laativat tiedonkeruuseen soveltuvat menetelmät siten, että huomioon otetaan erityisesti pk-yrityksille tiedonantovelvollisuudesta aiheutuvat rasitteet.

2.  Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava kaikki kyselyssä pyydetyt tiedot täydellisinä ja asetettuihin määräaikoihin mennessä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että velvollisuutta toimittaa 6 artiklan mukaiset tiedot noudatetaan.

3.  Jotta voitaisiin vähentää yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuvia rasitteita, tietoja ei tarvitse kerätä, jos kansalliset viranomaiset saavat tiedot muista asianmukaisista lähteistä tai pystyvät tilastollisten estimointimenetelmien avulla arvioimaan tarvittavat tiedot silloin, kun mitään tai joitakin ominaisuuksia ei ole tutkittu kaikista niistä yksiköistä, joista tilastot on laadittava.

8 artikla

Tulosten käsittely

Jotta tuloksista saadaan vertailukelpoisia, jäsenvaltioiden tilastolaitokset käsittelevät 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vastaukset tai 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut muista lähteistä saadut tiedot.

9 artikla

Tulosten luovuttaminen

Tulokset on luovutettava Eurostatille 18 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä.

10 artikla

Laatu

1.  Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että tulokset antavat kuvan yksiköiden perusjoukossa vallitsevasta todellisesta tilanteesta ja että ne ovat riittävän edustavia.

2.  Jotta tilastojen laatua voidaan arvioida, kansallisten viranomaisten on kunkin viitejakson päätyttyä toimitettava Eurostatille tämän pyynnöstä kertomus, joka sisältää kaikki asianmukaiset tiedot asetuksen täytäntöönpanosta kyseisessä jäsenvaltiossa.

▼M3

11 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio päättää seuraavista tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi tarvittavat toimenpiteet, kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista:

i) vaadittavien tietojen määrittely ja jaottelu (6 artikla);

ii) tulosten siirtämiseen soveltuva tekninen muoto (9 artikla);

iii) laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet (10 artikla);

iv) asianmukaisesti perustellut poikkeukset vuosille 2004 ja 2006 (13 artiklan 2 kohta).

Edellä ii ja iv alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä päätetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä i ja iii alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

12 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom ( 8 ) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 9 ) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

13 artikla

Poikkeukset

1.  Viitevuosia 2000 ja 2002 koskevista 2, 3 ja 6 artiklan säännöksiin liittyvistä poikkeuksista säädetään tämän asetuksen liitteessä.

▼M3

2.  Jos kansallinen tilastojärjestelmä edellyttää merkittäviä mukautuksia, 3 ja 6 artiklasta voidaan myöntää poikkeuksia vuosien 2004 ja 2006 osalta 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

POIKKEUKSET

I.   Poikkeukset 2 artiklasta

1.

Saksa: ensimmäiset tämän asetuksen mukaiset ansioiden rakennetta ja jakautumista koskevat tilastot tuotetaan viitevuoden 2002 sijasta viitevuodelta 2001. Seuraavat ansioiden rakennetta ja jakautumista koskevat tilastot tuotetaan viitevuodelta 2006 ja tämän jälkeen neljän vuoden välein.

2.

Ranska, Saksa, Irlanti, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta: viitevuosia 2000 ja 2002 koskevat tilastot voivat perustua näitä kalenterivuosia lähinnä vastaavaan tilivuoteen, mutta tämä ei vaikuta tietojen toimittamiselle 9 artiklassa asetettuihin määräaikoihin.

II.   Poikkeukset 3 artiklasta

1.

Saksa: ►M2  NACE Rev. 2 ◄ :n pääluokissa H (Hotellit ja ravintolat), I (Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne) ja K (Kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta ja liiketoiminta) määritellyt toimialat ovat vapaaehtoisia vuosien 2000 ja 2001 osalta.

2.

Irlanti: pääluokissa H (Hotellit ja ravintolat) määritellyt toimialat ovat vapaaehtoisia viitevuoden 2000 osalta.

3.

Irlanti: ►M2  NACE Rev. 2 ◄ :n pääluokissa I (Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne), pääluokan J luokassa 67 ja pääluokassa K (Kiinteistöalatoiminta, vuokraustoiminta ja liiketoiminta) määritellyt toimialat ovat vapaaehtoisia viitevuoden 2002 osalta.

III.   Poikkeukset 6 artiklasta

1.

Itävalta, Belgia, Italia ja Alankomaat: viitevuosien 2000 ja 2002 osalta 6 artiklassa tarkoitetut ominaisuudet voivat paikallisen yksikön sijasta viitata yritykseen.

2.

Italia: viitevuoden 2000 osalta 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ominaisuudet (työntekijöiden säästöjärjestelmiin suoritetut maksut, muut kulut ja maksut sekä työnantajan saamat tuet) ovat vapaaehtoisia.( 1 ) EYVL L 6, 10.1.1997, s. 1

( 2 ) EYVL L 287, 30.11.1995, s. 3

( 3 ) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 448/98 (EYVL L 58, 27.2.1998, s. 1).

( 4 ) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1

( 5 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47

( 6 ) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1

( 7 ) EYVL L 195, 29.7.1980, s. 35, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/84/ETY (EYVL L 254, 12.10.1993, s. 16).

( 8 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top