EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999L0037-20220324

Consolidated text: Neuvoston direktiivi 1999/37/EU, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/2022-03-24

01999L0037 — FI — 24.03.2022 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/37/EU,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999,

ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista

(EUVL L 138 1.6.1999, s. 57)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/127/EY, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,

  L 10

29

16.1.2004

►M2

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/103/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

  L 363

344

20.12.2006

►M3

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/22/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

356

10.6.2013

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/46/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 127

129

29.4.2014

►M5

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2022/362, annettu 24 päivänä helmikuuta 2022,

  L 69

1

4.3.2022


Muutettu:

►A1

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/37/EU,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999,

ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista1 artikla

▼M4

Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden myöntämiin ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoihin.

▼B

Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta käyttää ajoneuvojen väliaikaiseen rekisteröintiin asiakirjoja, jotka eivät mahdollisesti kaikilta osin vastaa tämän direktiivin vaatimuksia.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) 

’ajoneuvolla’ ajoneuvoja, jotka ovat moottoriajoneuvojen ja niiden perävauunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY ( 1 ) 2 artiklan mukaisia sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY ( 2 ) 1 artiklan mukaisia,

b) 

’rekisteröinnillä’ viranomaisten antamaa lupaa, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä ja josta ajoneuvo tunnistetaan ja jossa sille annetaan rekisteröintinumerona tunnettu järjestysnumero,

c) 

’rekisteröintitodistuksella’ asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa,

d) 

’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity,

▼M4

e) 

’väliaikaisella peruuttamisella’ rajoitettua ajanjaksoa, jonka kuluessa ajoneuvolla ei ole jäsenvaltion lupaa sen käyttöön tieliikenteessä ja jonka päätteeksi se voi saada tällaisen luvan uudelleen ilman uutta rekisteröintiprosessia edellyttäen, että väliaikaiselle peruuttamiselle ei enää ole perusteita,

f) 

’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla jäsenvaltion antama lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä peruutetaan.

▼B

3 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on annettava rekisteröintitodistus sellaisille ajoneuvoille, jotka on niiden kansallisen lainsäädännön mukaan rekisteröitävä. Todistuksessa on joko vain yksi liitteen I mukainen osa tai kaksi liitteiden I ja II mukaista osaa.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden tätä tarkoitusta varten valtuuttamat yksiköt, erityisesti valmistajien yksiköt, täyttävät rekisteröintitodistuksen tekniset osat.

2.  
Jos ennen tämän direktiivin soveltamista rekisteröidylle ajoneuvolle annetaan uusi rekisteröintitodistus, jäsenvaltiot käyttävät tämän direktiivin mukaista todistusmallia ja voivat täyttää vain ne kohdat, joita varten tarvittavat tiedot ovat saatavilla.
3.  
Rekisteröintitodistukseen liitteiden I ja II mukaisesti kirjattuja tietoja vastaavat kyseisissä liitteissä esitetyt yhdenmukaistetut yhteisön koodit.

▼M4

4.  

Jäsenvaltioiden on tallennettava sähköisesti tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista. Tietojen on sisällettävä

a) 

kaikki liitteessä I olevan II.5 kohdan mukaiset pakolliset tiedot sekä mainitussa liitteessä olevan II.6 kohdan koodin J tiedot ja II.6 kohdan koodien V.7 ja V.9 tiedot, jos tiedot ovat saatavilla;

b) 

liitteessä I luetellut muut kuin pakolliset tiedot tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ( 3 ) säädetyssä vaatimustenmukaisuustodistuksessa olevat tiedot, mikäli mahdollista;

c) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU ( 4 ) mukaisten pakollisten määräaikaiskatsastusten tulokset ja katsastustodistuksen voimassaoloaika.

Tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 95/46/EY ( 5 ) ja 2002/58/EY ( 6 ).

5.  
Ajoneuvojen tekniset tiedot on asetettava toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusasemien saataville määräaikaiskatsastuksia varten. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa katsastusasemien oikeutta käyttää ja levittää tällaisia tietoja niiden väärinkäytön välttämiseksi.

3 a artikla

1.  
Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanottaa määräaikaiskatsastuksesta ilmoituksen, jonka mukaan lupa käyttää tiettyä ajoneuvoa tieliikenteessä on väliaikaisesti peruutettu direktiivin 2014/45/EU 9 artiklan mukaisesti, tiedot väliaikaisesta peruuttamisesta on tallennettava sähköisesti ja on tehtävä uusi katsastus.

Väliaikaisen peruuttamisen on oltava voimassa, kunnes ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä annettava uudelleen lupa käyttää ajoneuvoa tieliikenteessä. Uutta rekisteröintiprosessia ei tarvita.

Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä toimenpiteitä helpottaakseen sellaisen ajoneuvon uudelleen katsastamista, jonka tieliikenteessä käyttämiseen myönnetty lupa on väliaikaisesti peruutettu. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua lupa kuljettaa ajoneuvoa yleisillä teillä korjaamon ja katsastusaseman välillä katsastusta varten.

2.  
Jäsenvaltiot voivat sallia, että ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija esittää toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön rekisteröinnin siirtämisestä ajoneuvon uudelle omistajalle.
3.  
Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY ( 7 ) mukaisena romuajoneuvona, kyseisen ajoneuvon rekisteröinti on peruutettava pysyvästi ja tätä koskeva tieto on lisättävä sähköiseen rekisteriin.

▼B

4 artikla

Tässä direktiivissä jonkin jäsenvaltion antama rekisteröintitodistus on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa tunnistettaessa ajoneuvoa kansainvälisessä liikenteessä tai sen toisessa jäsenvaltiossa tehtävän uuden rekisteröinnin yhteydessä.

5 artikla

1.  
Jäsenvaltiot voivat ajoneuvon tunnistamiseksi tieliikenteessä vaatia, että kuljettajalla on mukanaan rekisteröintitodistuksen I osa.
2.  
Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityä ajoneuvoa uudelleen rekisteröitäessä, että vanhan rekisteröintitodistuksen I osa palautetaan aina ja II osa palautetaan, mikäli se on annettu. Kyseiset viranomaiset ottavat pois vanhan rekisteröintitodistuksen palautetun osan (palautetut osat) ja säilyttävät sen (ne) vähintään kuuden kuukauden ajan. Ne ilmoittavat tästä pois otetun todistuksen antaneen jäsenvaltion viranomaisille kahden kuukauden kuluessa. Ne palauttavat pois otetun todistuksen mainituille viranomaisille, jos nämä sitä pyytävät kuuden kuukauden kuluessa pois ottamisesta.

Jos rekisteröintitodistuksessa on I ja II osa ja II osa puuttuu, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa uusi rekisteröintihakemus on tehty, voivat poikkeustapauksissa päättää, että ajoneuvo rekisteröidään uudelleen, mutta vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet kirjallisesti tai sähköisessä muodossa vahvistuksen sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa ajoneuvo oli aiemmin rekisteröity, siitä että hakijalla on oikeus rekisteröidä ajoneuvo uudelleen toisessa jäsenvaltiossa.

▼M4

3.  
Jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo, jos ajoneuvon, jolla on pätevä todiste määräaikaistarkastuksen läpäisemisestä, omistaja vaihtuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2014/45/EU 5 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.

▼M4

6 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 7 artiklan mukaisesti, jotta voidaan muuttaa

— 
liitteissä I ja II olevaa II.4 kohdan toista luetelmakohtaa sekä III.1 kohdan A kohdan b alakohtaa unionin laajentumisen johdosta,
— 
liitteessä I olevaa, muita kuin pakollisia tietoja koskevaa II.6 kohtaa, jos määritelmiä tai vaatimustenmukaisuustodistusten sisältöä muutetaan asiaankuuluvassa unionin tyyppihyväksyntälainsäädännössä.

7 artikla

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 19 päivästä toukokuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  
Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

▼B

8 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille kaikki kansallisten hallintojen käyttämät rekisteröintitodistusmallit.

▼M4

9 artikla

Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti etenkin tarkistaakseen ajoneuvon laillisuuden ennen sen rekisteröintiä, tarvittaessa jäsenvaltiossa, jossa se aiemmin oli rekisteröity. Tietojenvaihdon helpottamiseksi tarkistamisessa voidaan erityisesti hyödyntää yhteenliitettyä sähköistä järjestelmää, joka sisältää kansallisten sähköisten tietokantojen tiedot.

▼B

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M1
LIITE I

REKISTERÖINTITODISTUKSEN I OSA ( 8 )

I

Tämä osa voi olla kahdessa muodossa: joko paperiasiakirjana tai älykorttina. Paperiasiakirjaversion ominaisuudet määritellään II luvussa ja älykorttiversion ominaisuudet III luvussa.

II

Paperimuodossa olevaa rekisteröintitodistuksen I osaa koskevat eritelmät

II.1

Rekisteröintitodistus saa olla enintään A4-kokoinen (210 × 297 mm) tai A4-kokoinen taitettuna.

II.2

Rekisteröintitodistuksen I osaan käytettävä paperi on suojattava väärentämistä vastaan käyttämällä vähintään kahta seuraavista tekniikoista:

— 
grafiikkaa,
— 
vesileimoja,
— 
fluoresoivia säikeitä,
— 
fluoresoivia painatuksia.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön myös muita turvaominaisuuksia.

II.3

Rekisteröintitodistuksen I osa voi käsittää useita sivuja. Jäsenvaltiot päättävät asiakirjan sivumäärästä asiakirjaan sisällytettävien tietojen ja asiakirjan asettelun mukaan.

II.4

Rekisteröintitodistuksen I osan ensimmäisellä sivulla on oltava:

— 
rekisteröintitodistuksen I osan antaneen jäsenvaltion nimi,

▼A1

— 
rekisteröintitodistuksen I osan antaneen jäsenvaltion kansainvälinen tunnus; nämä tunnukset ovat seuraavat:

B

:

Belgia

▼M2

BG

:

Bulgaria

▼A1

CZ

:

Tšekin tasavalta

DK

:

Tanska

D

:

Saksa

EST

:

Viro

GR

:

Kreikka

E

:

Espanja

F

:

Ranska

▼M3

HR

:

Kroatia

▼A1

IRL

:

Irlanti

I

:

Italia

CY

:

Kypros

LV

:

Latvia

LT

:

Liettua

L

:

Luxemburg

H

:

Unkari

M

:

Malta

NL

:

Alankomaat

A

:

Itävalta

PL

:

Puola

P

:

Portugali

▼M2

RO

:

Romania

▼A1

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovakia

FIN

:

Suomi

S

:

Ruotsi

UK

:

Yhdistynyt kuningaskunta,

▼M1

— 
toimivaltaisen viranomaisen nimi,
— 
sanat ”rekisteröintitodistuksen I osa” tai sana ”rekisteröintitodistus”, jos todistuksessa on vain yksi osa, painettuina suurikokoisin kirjaimin rekisteröintitodistuksen antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä; näiden sanojen on oltava painettuina myös Euroopan yhteisön muilla kielillä pienikokoisin kirjaimin sopivan välin päässä,
— 
sanat ”Euroopan yhteisö” painettuina rekisteröintitodistuksen I osan antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä,
— 
asiakirjan numero.

II.5

Rekisteröintitodistuksen I osassa on oltava myös seuraavat tiedot, joita edeltävät vastaavat yhdenmukaistetut yhteisön koodit:

A)

rekisteröintinumero

B)

ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä

C)

henkilötiedot

C.1)

rekisteröintitodistuksen haltija:

C.1.1)

sukunimi (sukunimet) tai toiminimi

C.1.2)

etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.1.3)

osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.4)

Jos II.6 kohdan koodin C.2 tietoja ei merkitä rekisteröintitodistukseen, maininta siitä, että

a) 

rekisteröintitodistuksen haltija on ajoneuvon omistaja

b) 

rekisteröintitodistuksen haltija ei ole ajoneuvon omistaja

c) 

rekisteröintitodistuksen haltijaa ei ole rekisteröintitodistuksessa ilmoitettu ajoneuvon omistajaksi

D)

ajoneuvo:

D.1)

merkki

D.2)

tyyppi

— 
vaihtoehto (jos saatavilla)
— 
muunnos (jos saatavilla)

D.3)

kauppanimi (kauppanimet)

E)

ajoneuvon valmistenumero

F)

massa:

F.1)

suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna, lukuun ottamatta moottoripyöriä

G)

korilla ja, jos kyseessä on muun kuin M1-luokan vetoajoneuvo, kytkentäyksiköllä varustetun käytössä olevan ajoneuvon massa

H)

rekisteröinnin voimassaolo, jos se on rajoitettu

I)

kyseisessä todistuksessa tarkoitetun rekisteröinnin päivämäärä

K)

tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla)

P)

moottori:

P.1)

kuutiotilavuus (cm3)

P.2)

suurin nettoteho (kW) (jos saatavilla)

P.3)

polttoaineen tyyppi tai energianlähde

Q)

teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan moottoripyörien osalta)

S)

paikkojen lukumäärä:

S.1)

istuinpaikat, mukaan lukien kuljettajan istuin

S.2)

seisomapaikat (tarvittaessa).

II.6

Rekisteröintitodistuksen I osassa voi lisäksi olla seuraavat tiedot, joita edeltävät vastaavat yhdenmukaistetut yhteisön koodit:

C)

henkilötiedot

C.2)

ajoneuvon omistaja (toistetaan niin monta kertaa kuin on omistajia)

C.2.1)

sukunimi tai toiminimi

C.2.2)

etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.2.3)

osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.3)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka voi käyttää ajoneuvoa muussa oikeudellisessa ominaisuudessa kuin omistajana

C.3.1)

sukunimi tai toiminimi

C.3.2)

etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.3.3)

osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.5), C.6), C.7), C.8):

jos II.5 kohdan koodin C.1, II.6 kohdan koodin C.2 ja/tai II.6 kohdan koodin C.3 henkilötietojen muuttuminen ei anna aihetta uuden rekisteröintitodistuksen antamiseen, näitä kohtia vastaavat uudet henkilötiedot voidaan lisätä koodeihin C.5, C.6, C.7 tai C.8 jäsennettyinä II.5 kohdan koodin C.1, II.6 kohdan koodin C.2, II.6 kohdan koodin C.3 ja II.5 kohdan koodin C.4 mainintojen mukaisesti

F)

massa:

F.2)

rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu massa kuormitettuna

F.3)

rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan yhdistelmän suurin sallittu massa kuormitettuna

J)

ajoneuvoluokka

L)

akseleiden lukumäärä

M)

pyörien akseliväli (mm)

N)

kokonaismassaltaan yli 3 500  kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille:

N.1)

akseli 1 (kg)

N.2)

akseli 2 (kg), tarvittaessa

N.3)

akseli 3 (kg), tarvittaessa

N.4)

akseli 4 (kg), tarvittaessa

N.5)

akseli 5 (kg), tarvittaessa

O)

suurin teknisesti sallittu vedettävä massa:

O.1)

jarruilla varustettu perävaunu (kg)

O.2)

jarruton perävaunu (kg)

P)

moottori:

P.4)

nimellisnopeus (rpm)

P.5)

moottorin sarjanumero

R)

ajoneuvon väri

T)

suurin nopeus (km/h)

U)

äänitaso:

U.1)

paikallaan ollen [dB(A)]

U.2)

kierrosluku (rpm)

U.3)

liikkeessä [dB(A)]

V)

pakokaasupäästöt:

V.1)

CO (g/km tai g/kWh)

V.2)

HC (g/km tai g/kWh)

V.3)

NOx (g/km tai g/kWh)

V.4)

HC + NOx (g/km)

V.5)

dieselpäästöjen hiukkaset (g/km tai g/kWh)

V.6)

dieselpäästöjen korjattu absorptiokerroin (rpm)

▼M5

CO2 (g/km) tai ajoneuvokohtaiset CO2-päästöt, jos ne on ilmoitettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/683 ( 9 ) liitteessä VIII olevassa lisäyksessä määriteltyjen raskaiden hyötyajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdassa 49.5 tai kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa lisäyksessä 1 määritellyn ajoneuvon yksittäishyväksyntätodistuksen kohdassa 49.5

▼M1

V.8)

yhdistetty polttoaineenkulutus (1/100 km)

V.9)

merkintä EY-tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta;

maininta direktiivin 70/220/ETY ( 10 ) tai direktiivin 88/77/ETY ( 11 ) nojalla sovellettavasta muunnoksesta

▼M5

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/62/EY ( 12 ) 7 g a artiklan 2 kohdan mukaisesti ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä määritetty raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöluokka

▼M1

W)

polttoainesäiliön (polttoainesäiliöiden) tilavuus (litraa).

▼M4

X)

todiste katsastuksen läpäisemisestä, seuraava katsastuspäivä tai nykyisen katsastustodistuksen voimassaolon päättymispäivä.

▼M1

II.7

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää (rekisteröintitodistuksen I osaan) muita lisätietoja; erityisesti ne voivat lisätä II.5 ja II.6 kohdassa tarkoitettuihin tunnistekoodeihin sulkeissa kansallisia lisäkoodeja.

III

Älykorttimuodossa olevaa rekisteröintitodistuksen I osaa koskevat eritelmät (vaihtoehto II luvussa kuvatulle paperimuodossa olevalle mallille)

III.1   Korttimalli ja paljain silmin luettavissa olevat tiedot

Koska kyseessä on mikroprosessorikortti, sirukortti on suunniteltava III.5 kohdassa mainittujen standardien mukaisesti. Korttiin tallennetut tiedot on voitava lukea tavanomaisella kortinlukijalla (kuten ajopiirturikortin lukijalaitteella).

Kortin etu- ja kääntöpuolella on oltava painettuina ainakin II.4 ja II.5 kohdassa eritellyt tiedot; näiden tietojen on oltava paljain silmin luettavissa (merkkien vähimmäiskorkeus 6 pistettä), ja ne on painettava seuraavalla tavalla. (Tämän jakson lopussa olevassa kuvassa 1 annetaan esimerkkejä mahdollisista asetteluista.)

A.   Perusmerkinnät

Perustietojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Etupuoli

a) 

Sirun oikealla puolella:

rekisteröintitodistuksen antaneen jäsenvaltion kielellä (kielillä)
— 
sanat ”Euroopan yhteisö”,
— 
rekisteröintitodistuksen antaneen jäsenvaltion nimi,
— 
sanat ”rekisteröintitodistuksen I osa” tai sana ”rekisteröintitodistus”, jos todistuksessa on vain yksi osa, painettuina suurikokoisin kirjaimin,
— 
vastaavan asiakirjan toinen (esimerkiksi aiempi kansallinen) nimi (vapaaehtoinen),
— 
toimivaltaisen viranomaisen nimi (vaihtoehtoisesti myös B kohdan mukaisena yksilöintimerkintänä),
— 
jäsenvaltioissa käytetty asiakirjan yksiselitteinen juokseva numero (vaihtoehtoisesti myös B kohdan mukaisena yksilöintimerkintänä).
b) 

Sirun yläpuolella:

rekisteröintitodistuksen antaneen jäsenvaltion kansainvälinen tunnus, joka on merkitty valkoisella siniseen suorakaiteeseen ja jonka ympärillä on kaksitoista keltaista tähteä:

B

Belgia

▼M2

BG

Bulgaria

▼M1

DK

Tanska

D

Saksa

GR

Kreikka

E

Espanja

F

Ranska

▼M3

HR

Kroatia

▼M1

IRL

Irlanti

I

Italia

L

Luxemburg

NL

Alankomaat

A

Itävalta

P

Portugali

▼M2

RO

Romania

▼M1

FIN

Suomi

S

Ruotsi

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

c) 

Jäsenvaltiot voivat halutessaan lisätä alakulmaan pienikokoisin kirjaimin ja omalla kielellään (kielillään) seuraavan huomautuksen: ”Tämä asiakirja on näytettävä sitä pyytävälle valtuutetulle henkilölle.”

d) 

Kortin perusväri on vihreä (Pantone 362), mutta väri voi myös liukua vihreästä valkoiseen.

e) 

Pyörää esittävä symboli (ks. kuvassa 1 ehdotettu asettelu) on painettava kortin etupuolella vasemmassa alakulmassa olevalle painettavalle alueelle.

Muilta osin sovelletaan III.13 kohdan säännöksiä.

B.   Yksilöintimerkinnät

Yksilöintimerkintöjen on sisällettävä seuraavat tiedot:

Etupuoli

a) 

Toimivaltaisen viranomaisen nimi (ks. myös A a kohta).

b) 

Rekisteröintitodistuksen antaneen viranomaisen nimi (vapaaehtoinen).

c) 

Jäsenvaltiossa käytetty asiakirjan yksiselitteinen juokseva numero (ks. myös A a kohta).

d) 

Seuraavat tiedot II.5 kohdasta; yksittäisiä kansallisia koodeja voidaan II.7 kohdan mukaan lisätä yhdenmukaistettujen yhteisön koodien jälkeen.Koodi

Viite

A)

rekisteröintinumero (virallinen rekisteritunnus)

B)

ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä

I)

kyseisessä todistuksessa tarkoitetun rekisteröinnin päivämäärä

Henkilötiedot

C.1)

rekisteröintitodistuksen haltija

 

C.1.1)

sukunimi tai toiminimi

 

C.1.2)

etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

 

C.1.3)

osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.4)

Jos II.6 kohdan koodin C.2 tietoja ei sisällytetä A ja B kohdassa määriteltyihin rekisteröintitodistuksen merkintöihin, maininta siitä, että

a)  rekisteröintitodistuksen haltija on ajoneuvon omistaja;

b)  rekisteröintitodistuksen haltija ei ole ajoneuvon omistaja;

c)  rekisteröintitodistuksen haltijaa ei ole rekisteröintitodistuksessa ilmoitettu ajoneuvon omistajaksi.

Kääntöpuoli

Kääntöpuolella on oltava ainakin jäljellä olevat II.5 kohdassa eritellyt tiedot; yksittäisiä kansallisia koodeja voidaan II.7 kohdan mukaan lisätä yhdenmukaistettujen yhteisön koodien jälkeen.

Kyseiset tiedot ovat seuraavat:Koodi

Viite

Ajoneuvoa koskevat tiedot (ottaen huomioon II.5 kohdassa esitetyt huomautukset)

 

D.1)

merkki

 

D.2)

tyyppi (vaihtoehto/muunnos tarvittaessa)

 

D.3)

kauppanimi (kauppanimet)

E)

ajoneuvon valmistenumero

 

F.1)

suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna, lukuun ottamatta moottoripyöriä (kg)

G)

korilla ja, jos kyseessä on muun kuin M1-luokan vetoajoneuvo, kytkentäyksiköllä varustetun käytössä olevan ajoneuvon massa (kg)

H)

rekisteröinnin voimassaolo, jos se on rajoitettu

K)

tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla)

 

P.1)

kuutiotilavuus (cm3)

 

P.2)

nimellisteho (kW)

 

P.3)

polttoaineen tyyppi tai energianlähde

Q)

teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan moottoripyörien osalta)

 

S.1)

istuinpaikat, mukaan lukien kuljettajan istuin

 

S.2)

seisomapaikat (tarvittaessa).

Kortin kääntöpuolelle voidaan vapaaehtoisesti merkitä II.6 kohdan lisätietoja (yhdenmukaistettujen koodien kanssa) sekä II.7 kohdan lisätietoja.

C.   Älykortin fyysiset turvaominaisuudet

Asiakirjojen fyysistä turvallisuutta uhkaavat:

— 
väärennettyjen korttien valmistaminen: tällöin luodaan kyseistä korttia suuresti muistuttava uusi kortti joko alusta alkaen tai kopioimalla alkuperäinen kortti,
— 
aineellinen muuttaminen: tällöin muutetaan jotain alkuperäisen asiakirjan ominaisuutta, esimerkiksi asiakirjaan painettuja tietoja.

Rekisteröintitodistuksen I osaan käytettävä materiaali on suojattava väärentämistä vastaan käyttämällä vähintään kolmea seuraavista tekniikoista:

— 
mikropainatus,
— 
giljoshipainatus*,
— 
helmiäisväripainatus,
— 
laserkaiverrus,
— 
ultraviolettivalossa fluoresoiva painoväri,
— 
painovärit, joiden väri riippuu katselukulmasta*,
— 
painovärit, joiden väri riippuu lämpötilasta*,
— 
räätälöidyt hologrammit*,
— 
muuttuvat laserkuvat,
— 
optisesti muuttuvat kuvat.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön myös muita turvaominaisuuksia.

Ensisijaisesti olisi käytettävä tähdellä merkittyjä tekniikoita, koska ne antavat lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden tarkastaa kortin aitous ja pätevyys ilman erityiskeinoja.