Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0217-20060329

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 1999, 28 päivänä lokakuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 399) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (1999/217/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/217/2006-03-29

1999D0217 — FI — 29.03.2006 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä helmikuuta 1999,

28 päivänä lokakuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 399)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/217/EY)

(EYV L 084, 27.3.1999, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2000,

  L 197

53

3.8.2000

►M2

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 23 päivänä tammikuuta 2002,

  L 49

1

20.2.2002

►M3

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 113

28

20.4.2004

►M4

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 18 päivänä toukokuuta 2005,

  L 128

73

21.5.2005

►M5

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2006,

  L 91

48

29.3.2006
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä helmikuuta 1999,

28 päivänä lokakuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 399)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/217/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 ( 1 ) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 2232/96 3 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuoden kuluessa edellä mainitun asetuksen voimaantulosta luettelo niistä aromiaineista, joiden käyttö on hyväksytty niiden alueella markkinoitavissa elintarvikkeissa,

mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ilmoitetut aromiaineet, joiden laillinen käyttö yhdessä jäsenvaltiossa muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava, merkitään kyseisen asetuksen 7 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyttävään luetteloon,

on tunnustettua, että joidenkin aineiden käyttöä on rajoitettu tai niiden käyttö on kielletty tietyissä jäsenvaltioissa,

on tunnustettua, että tämän päätöksen voimaantulopäivänä voimassa olevia rajoituksia tai kieltoja voidaan soveltaa edelleen siihen asti, kunnes kyseisen aineen arviointi on saatu päätökseen,

jäsenvaltio, joka toteaa, että luetteloon sisältyvä aromiaine voi olla vaaraksi kansanterveydelle, voi joka tapauksessa käyttää asetuksen (EY) N:o 2232/96 3 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä,

luettelo muodostaa perustan mainitun asetuksen 4 artiklassa säädetylle arviointiohjelmalle, josta on tehtävä päätös kymmenen kuukauden kuluessa luettelon hyväksymisestä, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:1 artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä oleva aromiaineiden luettelo.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M2
Luettelo aromiaineista, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Kemiallisesti määriteltyjen aromiaineiden luettelo on jaettu kahteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa aineet luetellaan niiden FL-numeroiden mukaan. Toisessa osassa luetellaan aineet, joita koskevia tietoja jäsenvaltiot ovat pyytäneet käsittelemään luottamuksellisina, jotta voitaisiin suojata valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksia.

Ensimmäisessä osassa ilmoitetaan CAS- ( 2 ), EINECS- ( 3 ), CoE- ( 4 ) ja FEMA-numerot ( 5 ), jos sellaiset ovat käytettävissä.

Sarakkeessa ”Huomautuksia” ilmoitettu numero tarkoittaa jotakin seuraavista:

1. Aine, jota käytetään elintarvikkeissa myös muilla perusteilla kuin aromaattisten ominaisuuksiensa vuoksi ja joka voi sen vuoksi kuulua myös muiden säädösten soveltamisalaan.

2. Aine, jonka käyttöä on rajoitettu tai jonka käyttö on kielletty joissakin jäsenvaltioissa.

3. Aine, jonka arviointi on asetettava etusijalle asetuksessa (EY) N:o 1565/2000 säädetyssä arviointiohjelmassa.

4. Aine, josta on annettava lisätietoja.

5. Nimeen, synonyymiin, systemaattisiin nimiin, CAS-, EINECS-, CoE- tai FEMA-numeroon voi liittyä epäjohdonmukaisuuksia.

▼M3

6. Aine, jota ei saa käyttää elintarvikkeissa, ellei sitä ole laillisesti saatettu markkinoille asianomaisissa jäsenvaltioissa.

▼M2

Suolojen ja muista ’yleisistä’ aineista johdettujen yhdisteiden käsittely aiheutti erityisen ongelman. Joistakin aineista oli tehty hyvin tarkat ilmoitukset. Muista aineista ei ollut annettu yhtä yksityiskohtaisia tietoja. Monien happojen ja emästen osalta ei ollut ilmoitettu, tarkoitetaanko niillä myös niiden suoloja. Toistaiseksi on oletettu, että ”yleinen” aine käsittää myös ammonium-, natrium-, kalium- ja kalsiumsuolat sekä kloridit, karbonaatit ja sulfaatit, jos niillä on aromaattisia ominaisuuksia. Tämä oletus koskee kuitenkin pelkästään käsillä olevaa luetteloa. Edellä mainittujen aineiden lopullinen mukaanlukeminen riippuu arvioinnin tuloksista. Kyseisissä tapauksissa arvioinnissa on todennettava huolellisesti tällaisen yleistämisen oikeellisuus.

OSA A

AROMIAINEET

(lueteltu FL-numeroiden mukaan)FLno

Kemiallinen ryhmä

CAS

Nimi

Fema

CoE

EINECS

FLno

Synonyymit

Systemaattinen nimi

Huomautuksia

01.001

31

138-86-3

limoneeni

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-p-mentadieeni; p-menta-1,8-dieeni; 1-metyyli-4-isopropenyyli-1-syklohekseeni; dipenteeni; karveeni; sineeni; sitreeni

 

5

01.002

31

99-87-6

1-isopropyyli-4-metyylibentseeni

2356

620

202-796-7

01.002

p-symeeni; symeeni; p-metyyli-isopropyylibentseeni; 4-isopropyyli-1-metyylibentseeni; symoli; 4-metyyli-1-isopropyylibentseeni; 1-metyyli-4-isopropyylibentseeni

 
 

01.003

31

127-91-3

pin-2(10)-eeni

2903

2114

204-872-5

01.003

beta-pineeni

6,6-dimetyyli-2-metyleenibisyklo[3.1.1]heptaani

 

01.004

31

80-56-8

pin-2(3)-eeni

2902

2113

201-291-9

01.004

alfa-pineeni

2,6,6-trimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-2-eeni

 

01.005

31

586-62-9

terpinoleeni

3046

2115

209-578-0

01.005

p-menta-1,4(8)-dieeni; 1-metyyli-4-isopropylideeni-1-syklohekseeni; 1,4(8)-terpadieeni

p-menta-1,4(8)-dieeni

 

01.006

31

99-83-2

alfa-fellandreeni

2856

2117

202-792-5

01.006

fellandreeni; 2-metyyli-5-isopropyyli-1,3-sykloheksadieeni; 4-isopropyyli-1-metyyli-1,5-sykloheksadieeni

p-menta-1,5-dieeni

 

01.007

31

87-44-5

beta-karyofylleeni

2252

2118

201-746-1

01.007

karyofylleeni; 2-metyleeni-6,10,10-trimetyylibisyklo-[7.2.0]-undek-5-eeni

4,11,11-trimetyyli-8-metyleeni-bisyklo[7.2.0]undek-4(trans)-eeni

 

01.008

31

123-35-3

myrseeni

2762

2197

204-622-5

01.008

7-metyyli-3-metyleeni-1,6-oktadieeni

7-metyyli-3-metyleeniokta-1,6-dieeni

 

01.009

31

79-92-5

kamfeeni

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-dimetyyli-2-metyleeninorkamfeeni; 2,2-dimetyyli-3-metyleeninorbornaani

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-isopropenyyli-4-metyylibentseeni

3144

2260

214-795-9

01.010

4,alfa-dimetyylistyreeni; p-isopropenyylitolueeni; 1-metyyli-4-isopropenyylibentseeni; 2-p-tolyylipropeeni

 
 

01.011

31

644-08-6

4-metyyli-1,1′-bifenyyli

3186

2292

211-409-0

01.011

p-metyylidifenyyli; p-metyylifenyylibentseeni; fenyyli-p-tolyyli; p-fenyylitolueeni

 
 

01.013

31

92-52-4

bifenyyli

3129

10978

202-163-5

01.013

difenyyli; fenyylibentseeni

 

4

01.014

31

90-12-0

1-metyylinaftaleeni

3193

11009

201-966-8

01.014

alfa-metyylinaftaleeni

 
 

01.015

31

100-42-5

vinyylibentseeni

3233

11022

202-851-5

01.015

styreeni; vinyylibentsoli; fenyylieteeni; fenyylietyleeni

 

2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-bisabolatrieeni

3331

10979

207-805-8

01.016

gamma-bisaboleeni; 1-metyyli-4-(1,5-dimetyyli-1,4-heksadienyyli)-1-syklohekseeni

6-metyyli-2-(4-metyylisykloheks-3-enylideeni)hept-5-eeni

 

01.017

31

4630-07-3

valenseeni

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahydro-1,8a-dimetyyli-7-isopropenyylinaftaleeni

1,2-dimetyyli-9-isopropyleeni-bisyklo[4.4.0]dek-5-eeni

 

01.018

31

13877-91-3

beta-osimeeni

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-beta-osimeeni; 1,3,6-oktatrieeni, 3,7-dimetyyli-

3,7-dimetyyliokta-1,3(trans),6-trieeni

 

01.019

31

99-86-5

alfa-terpineeni

3558

11023

202-795-1

01.019

1-metyyli-4-isopropyyli-1,3-sykloheksadieeni

p-menta-1,3-dieeni

 

01.020

31

99-85-4

gamma-terpineeni

3559

11025

202-794-6

01.020

1-metyyli-4-isopropyyli-1,4-sykloheksadieeni; mosleeni; kritmeeni

p-menta-1,4-dieeni

 

01.021

31

29350-73-0

delta-kadineeni

 

10982

249-580-9

01.021

alfa-, beta-, gamma-, epsilon-, delta-kadineeni

2,3,4,7,8,10-heksahydro-1,6-dimetyyli-4-isopropyylinaftaleeni

 

01.022

31

469-61-4

alfa-sedreeni

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametyyli-trisyklo[5.3.1.0(1.5)]undek-8-eeni

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-guajadieeni

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-dimetyyli-7-isopropenyyli-delta-9,10-oktahydroatsuleeni; alfa-guajeeni

2,8-dimetyyli-5-isopropenyyli-bisyklo[5.3.0]dek-1(7)-eeni

 

01.024

31

5208-59-3

beta-bourboneeni

 

11931

 

01.024

 

2-metyyli-8-metyleeni-5-isopropyyli-trisyklo[5.3.0.0(2.6)]dekaani

 

01.025

31

30640-46-1

2-metyyli-1,3-sykloheksadieeni

 

11797

250-269-5

01.025

dihydrotolueeni-(1,3)

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-guajadieeni

 
 

201-860-1

01.026

beta-guajeeni; (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-7-isopropylideeni-1,4-dimetyyliatsuleeni

2,8-dimetyyli-5-isopropylideeni-bisyklo[5.3.0]dek-1(7)-eeni

 

01.027

31

17627-44-0

bisabola-1,8,12-trieeni

 
 

241-610-9

01.027

alfa-bisaboleeni

6-metyyli-2-(4-metyylisykloheks-3-enyyli)hepta-2,5-dieeni

 

01.028

31

495-61-4

beta-bisaboleeni

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

delta-3-kareeni

3821

10983

236-719-3

01.029

3-kareeni; isodipreeni; d-3-kareeni; kar-3-eeni; 4,7,7-trimetyyli-3-norkareeni; 3,7,7-trimetyylibisyklo[4.1.0]hept-3-eeni

3,7,7-trimetyyli-bisyklo-[4.1.0] hept-3-eeni

 

01.030

31

13744-15-5

beta-kubebeeni

 

10989

 

01.030

 

10-metyyli-4-metyleeni-7-isopropyyli-trisyklo[4.4.0.0(1.5)]dekaani

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-dihydro-1,1,6-trimetyylinaftaleeni

 
 

250-150-8

01.031

dehydrojoneeni

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-dihydrofarneseeni

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-dimetyyliheksaani

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-dimetyyliheksaani

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-dimetyyliokta-2,4,6-trieeni

 
 

211-614-5

01.035

allo-osimeeni; allosimeeni

 
 

01.036

31

101-81-5

difenyylimetaani

 

11847

202-978-6

01.036

bentsyylibentseeni; fenyylibentsyyli; 1,1′-metyleenibis-bentseeni

 
 

01.037

31

112-41-4

dodek-1-eeni

 

10992

203-968-4

01.037

1-dodekeeni; dodekyleeni;

 
 

01.038

31

112-40-3

dodekaani

 
 

203-967-9

01.038

n-dodekaani

 
 

01.039

31

20307-84-0

delta-elemeeni

 

10996

 

01.039

 

3-isopropenyyli-1-isopropyyli-4-metyyli-4-vinyylisykloheks-1-eeni

 

01.040

31

502-61-4

alfa-farneseeni

3839

10998

207-948-6

01.040

1,3,6,10-dodekatetraeeni, 3,7,11-trimetyyli (alfa-isomeeri)

3,7,11-trimetyylidodeka-1,3,6,10-tetraeeni

5

01.041

31

18794-84-8

beta-farneseeni

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-trimetyyli-1,3,6,10-dodekatetraeeni; 2,6,10-trimetyyli-2,6,9,11-dodekatetraeeni

7,11-dimetyyli-3-metyleeni-1,6,10-dodekatrieeni

5

01.042

31

23986-74-5

germakra-1(10),4(14),5-trieeni

 
 
 

01.042

germakreeni D

3-isopropyyli-6-metyyli-10-metyleenisyklodeka-1,6-dieeni

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-humulatrieeni

 

11004

229-816-7

01.043

alfa-humuleeni; alfa-karyofylleeni

1,5,5,8-tetrametyylisykloundeka-3,7,10-trieeni

 

01.044

31

1135-66-6

isolongifoleeni

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametyylitrisyklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undek-5-eeni

 

01.045

31

5989-27-5

D-limoneeni

2633

491

227-813-5

01.045

 

p-menta-1,8-dieeni

 

01.046

31

5989-54-8

L-limoneeni

2633

491

227-815-6

01.046

levo-limoneeni

 

5

01.047

31

475-20-7

longifoleeni

 
 

207-491-2

01.047

 

dekahydro-4,8,8-trimetyyli-9-metyleeni-1,4-metanoatsuleeni

 

01.049

31

78-79-5

2-metyylibuta-1,3-dieeni

 
 

201-143-3

01.049

isopreeni; 2-metyyli-1,3-butadieeni; beta-metyylibivinyyli; isopentadieeni

 
 

01.050

31

589-34-4

3-metyyliheksaani

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-metyylinaftaleeni

 

11010

202-078-3

01.051

beta-metyylinaftaleeni

 
 

01.052

31

10208-80-7

alfa-muroleeni

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetyleeni-5-isopropyyli-bisyklo[4.4.0]dekaani

 

01.053

31

91-20-3

naftaleeni

 

11014

202-049-5

01.053

nafteeni; kamferiterva

 
 

01.054

31

629-62-9

pentadekaani

 
 

211-098-1

01.054

n-pentadekaani

 
 

01.055

31

555-10-2

beta-fellandreeni

 

11017

209-081-9

01.055

 

p-menta-1(7),2-dieeni

 

01.056

31

512-61-8

alfa-santaleeni

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetyyli-7-(4-metyyli-3-pentenyyli)trisyklo[2.2.1.0 (2,6)] heptaani

 

01.057

31

629-59-4

tetradekaani

 
 

211-096-0

01.057

n-tetradekaani

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimetyylinaftaleeni

 
 

207-490-7

01.058

joneeni; 1,1,6-trimetyylitetraliini; frambileeni

 
 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-tujeeni

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-metyleeni-1-isopropyyli-bisyklo[3.1.0]heksaani

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-trimetyylitrisyklo[2.2.1.0.(2.6)]heptaani

 
 

208-083-7

01.060

trisykleeni

 
 

01.061

31

16356-11-9

undeka-1,3,5-trieeni

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-metyylietenyyli)bentseeni

 
 

202-792-5

01.062

2-fenyylipropeeni; beta-fenyylipropeeni; alfa-metyylistyroli; isopropyylifenyylietyleeni; metyylistyreeni

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-dimetyyli-1,3,6-oktatrieeni

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-metyylietyyli)-2-metyyli-1,3-sykloheksadieeni

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-sedreeni

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametyylitrisyklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-8(9)-eeni

 

01.067

31

 

8(14)-sedreeni

 
 
 

01.067

beta-sedreeni

2,2,4,8-tetrametyylitrisyklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(14)-eeni

 

01.068

31

592-98-3

3-okteeni

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-undekatetraeeni

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-okteeni

 
 

203-893-7

 
 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-okteeni

 
 

203-894-2

 
 
 
 

01.072

31

544-76-3

heksadekaani

 
 

280-878-9

 
 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-okteeni

 
 
 
 
 
 
 

01.074

31

593-45-3

oktadekaani

 
 

209-790-3

 
 
 
 

01.075

31

629-78-7

heptadekaani

 
 

211-108-4

 
 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadieeni

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-metyylipropan-1-oli

2179

49

201-148-0

02.001

isobutanoli; isopropyylikarbinoli

 
 

02.002

01

71-23-8

propan-1-oli

2928

50

200-746-9

02.002

propyylialkoholi

 
 

02.003

02

123-51-3

isopentanoli

2057

51

204-633-5

02.003

isoamyylialkoholi; isopentyylialkoholi; 3-metyyli-1-butanoli; isobutyylikarbinoli

3-metyylibutan-1-oli

 

02.004

01

71-36-3

butan-1-oli

2178

52

200-751-6

02.004

propyylikarbinoli; hydroksibutaani; voihappoalkoholi

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

heksan-1-oli

2567

53

203-852-3

02.005

C-6-alkoholi; n-heksyylialkoholi; kapronialkoholi; amyylikarbinoli; n-heksanoli

 
 

02.006

01

111-87-5

oktan-1-oli

2800

54

203-917-6

02.006

C-8-alkoholi; n-oktyylialkoholi; heptyylikarbinoli; kapryylialkoholi; primäärinen oktyylialkoholi

 
 

02.007

01

143-08-8

nonan-1-oli

2789

55

205-583-7

02.007

C-9-alkoholi; pelargonialkoholi; nonaloli; oktyylikarbinoli; n-nonyylialkoholi

 
 

02.008

01

112-53-8

dodekan-1-oli

2617

56

203-982-0

02.008

C-12-alkoholi; lauryylialkoholi; lauriinialkoholi; dodekyylialkoholi; 1-dodekanoli; undekyylikarbinoli

 
 

02.009

01

36653-82-4

heksadekan-1-oli

2554

57

253-149-0

02.009

setyylialkoholi; C-16-alkoholi; n-heksadekyylialkoholi; palmitylialkoholi

 
 

02.010

23

100-51-6

bentsyylialkoholi

2137

58

202-859-9

02.010

alfa-hydroksitolueeni; fenyylikarbinoli; fenyylimetanoli; fenyylimetyylialkoholi

 

1

02.011

04

106-22-9

sitronelloli

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-dimetyyliokt-6-en-1-oli

 

02.012

03

106-24-1

geranioli

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-dimetyyli-2,6-oktadien-8-oli; trans-3,7-dimetyyli-2,6-oktadien-1-oli

3,7-dimetyyliokta-2(trans),6-dien-1-oli

 

02.013

06

78-70-6

linalooli

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-dimetyyli-oktadien-2,7-oli-6; 2,6-dimetyyli-2,7-oktadien-6-oli; linaloli; likareoli; koriandroli

3,7-dimetyyliokta-1,6-dien-3-oli

 

02.014

06

98-55-5

alfa-terpineoli

3045

62

202-680-6

02.014

1-metyyli-4-isopropyyli-1-sykloheksen-8-oli; alfa-terpilenoli; terpineolischlechthin.

p-ment-1-en-8-oli

 

02.015

08

89-78-1

mentoli

2665

63

201-939-0

02.015

2-isopropyyli-5-metyylisykloheksanoli; heksahydrotymoli; 5-metyyli-2-isopropyyyliheksahydrofenoli; 5-metyyli-2-isopropyylisykloheksanoli

cis(1,3)-trans(1,4)-mentan-3-oli

5

02.016

08

507-70-0

borneoli

2157

64

208-080-0

02.016

kamfoli; baros; d-kamfanoli; 2-hydroksikamfaani; 2-kamfanoli; bornyylialkoholi; borneokamfori

1,7,7-trimetyyli-bisyklo[2.2.1]heptan-2-oli

 

02.017

22

104-54-1

kanelialkoholi

2294

65

203-212-3

02.017

gamma-fenyyliallyylialkoholi; 3-fenyyli-2-propen-1-oli; 2-propen-1-oli, 3-fenyyli-

3-fenyyliprop-2-enoli

 

02.018

06

7212-44-4

nerolidoli

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-trimetyyli-1,6,10-dodekatrien-3-oli; peruvioli; dodekatrieeni; melaleukoli

3,7,11-trimetyyli-1,6(cis),10-dodekatrien-3-oli

5

02.019

15

60-12-8

2-fenyylietan-1-oli

2858

68

200-456-2

02.019

fenetyylialkoholi; beta-fenetyylialkoholi; 1-fenyyli-2-etanoli; 2-fenyylietyylialkoholi; bentsyylikarbinoli

 
 

02.020

03

2305-21-7

heks-2-en-1-oli

2562

69

218-972-1

02.020

2-heksenoli; 3-propyyliallyylialkoholi

 
 

02.021

01

111-70-6

heptan-1-oli

2548

70

203-897-9

02.021

heptyylialkoholi; C-7-alkoholi; hydroksiheptaani; enantyylialkoholi; enantiinialkoholi; prim. heptyylialkoholi; heksyylikarbinoli

 
 

02.022

05

123-96-6

oktan-2-oli

2801

71

204-667-0

02.022

sek. oktyylialkoholi; metyyliheksyylikarbinoli; sek. kapryylialkoholi; heksyylimetyylikarbinoli

 
 

02.023

05

3391-86-4

okt-1-en-3-oli

2805

72

222-226-0

02.023

amyylivinyylikarbinoli; matsutake-alkoholi; Matsuka-alkoholi; n-pentyylivinyylikarbinoli

 
 

02.024

01

112-30-1

dekan-1-oli

2365

73

203-956-9

02.024

C-10-alkoholi; n-dekyylialkoholi; nonyylikarbinoli; dekyylialkoholi; kapriinialkoholi

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-dimetyylioktan-1-oli

2391

75

203-374-5

02.026

tetrahydrogeranioli; dihydrositronelloli

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

rodinoli

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-sitronelloli; 2,6-dimetyyli-1-okten-8-oli

3,7-dimetyyliokt-7-en-1-oli

 

02.028

06

78-69-3

3,7-dimetyylioktan-3-oli

3060

77

201-133-9

02.028

tetrahydrolinalooli; tetrahydrolinaloli; 1-etyyli-1,5-dimetyyliheksanoli

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-trimetyylidodeka-2,6,10-trien-1-oli

2478

78

225-004-1

02.029

farnesoli; 2,6,10-trimetyyli-2,6,10-dodekatrien-12-oli

 
 

02.030

22

101-85-9

alfa-pentyylikanelialkoholi

2065

79

202-982-8

02.030

n-amyylikanelialkoholi; 2-amyyli-3-fenyyli-2-propen-1-oli; 2-bentsylideeniheptanoli

2-pentyyli-3-fenyyliprop-2-enoli

 

02.031

22

122-97-4

3-fenyylipropan-1-oli

2885

80

204-587-6

02.031

bentsyylietyylialkoholi; hydrokanelialkoholi; fenyylipropyylialkoholi; dihydrokanelialkoholi

 
 

02.033

21

93-54-9

1-fenyylipropan-1-oli

2884

82

202-256-0

02.033

fenyylietyylikarbinoli; 1-fenyylipropyylialkoholi; alfa-etyylibentsyylialkoholi; etyylifenyylikarbinoli

 
 

02.034

21

705-73-7

1-fenyylipentan-2-oli

2953

83

211-887-0

02.034

alfa-propyylifenetyylialkoholi; bentsyylipropyylikarbinoli; bentsyylibutyylialkoholi; bentsyylipropyylikarbinoli; n-propyylibentsyylikarbinoli

 
 

02.035

06

100-86-7

2-metyyli-1-fenyylipropan-2-oli

2393

84

202-896-0

02.035

2-bentsyyli-2-propanoli; 2-hydroksi-2-metyyli-1-fenyylipropanoni; bentsyylidietyylikarbinoli

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-fenyylibutan-2-oli

2879

85

219-055-9

02.036

fenyylietyylimetyylikarbinoli; metyyli-2-fenyylietyylikarbinoli

 
 

02.037

06

10415-87-9

3-metyyli-1-fenyylipentan-3-oli

2883

86

233-889-0

02.037

fenyylietyylimetyylietyylikarbinoli; 3-metyyli-1-fenyyli-3-pentanoli

 
 

02.038

08

1632-73-1

fenkyylialkoholi

2480

87

216-639-5

02.038

2-fenkanoli; alfa-fenkoli; 1,3,3-trimetyyli-2-norbornanoli; 1,3,3-trimetyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-oli

1,3,3-trimetyyli-bisyklo[2.2.1]heptan-2-oli

 

02.039

23

536-60-7

4-isopropyylibentsyylialkoholi

2933

88

208-640-4

02.039

kuminoli; p-symen-7-oli; kuminyylialkoholi; kumiinialkoholi

 
 

02.040

01

71-41-0

pentan-1-oli

2056

514

200-752-1

02.040

amyylialkoholi; pentyylialkoholi; n-butyylikarbinoli

 
 

02.041

06

75-85-4

2-metyylibutan-2-oli

 

515

200-908-9

02.041

tert-amyylialkoholi

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-metyylifenyyli)propan-2-oli

3242

530

214-817-7

02.042

p-symen-8-oli; p-alfa-alfa-trimetyylibentsyylialkoholi; 2-p-tolyyli-2-propanoli; 8-hydroksi-p-symeeni; dimetyyli-p-tolyylikarbinoli

 
 

02.043

02

97-95-0

2-etyylibutan-1-oli

 

543

202-621-4

02.043

 
 
 

02.044

05

589-82-2

heptan-3-oli

3547

544

209-661-1

02.044

n-butyylietyylikarbinoli; etyylibutyylikarbinoli

 
 

02.045

05

543-49-7

heptan-2-oli

3288

554

208-844-3

02.045

2-hydroksiheptaani; amyylimetyylikarbinoli; sek-heptyylialkoholi; metyyliamyylikarbinoli

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-dimetyylioktaani-1,7-dioli

2586

559

203-517-1

02.047

hydroksisitronelloli; 7-hydroksi-3,7-dimetyylioktan-1-oli; hydroksidihydrositronelloli

 
 

02.049

03

7786-44-9

nona-2,6-dien-1-oli

2780

589

232-097-2

02.049

nonadienoli; orvokinlehtialkoholi

 
 

02.050

03

20273-24-9

pent-2-en-1-oli

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-fenyylipentan-1-oli

3618

674

234-064-8

02.051

fenyyliamyylialkoholi

 
 

02.052

06

75-65-0

2-metyylipropan-2-oli

 

698

200-889-7

02.052

1,1-dimetyylietanoli; tert-butanoli; 1,1-dimetyylietanoli

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-fenyylibutan-1-oli

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

p-mentaani-1,8-dioli

 

701

201-288-2

02.054

terpiinihydraatti; 4-hydroksi-alfa,alfa,4-trimetyylisykloheksaanimetanoli; dipenteeniglykoli

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-trimetyyliheksan-1-oli

3324

702

222-376-7

02.055

trimetyyliheksyylialkoholi; isononanoli

 
 

02.056

04

928-96-1

heks-3(cis)-en-1-oli

2563

750

213-192-8

02.056

lehtialkoholi; beta-gamma-heksenoli; cis-3-heksenoli; heks-3-en-1-oli

 

5

02.057

01

112-42-5

undekan-1-oli

3097

751

203-970-5

02.057

C-11-alkoholi, undekyyli-; undekyylialkoholi; dekyylikarbinoli; 1-hendekanoli

 
 

02.058

03

106-25-2

neroli

2770

2018

203-378-7

02.058

nerololi; neranioli; nerosoli; cis-3,7-dimetyyli-2,6,oktadien-1-oli; alleroli; cis-2,6-dimetyyli-2,6-oktadien-8-oli; nerodoli

3,7-dimetyyli-2(cis),6-oktadien-1-oli

 

02.059

08

124-76-5

isoborneoli

2158

2020

204-712-4

02.059

isokamfoli; (iso)-kamfoli; isobornyylialkoholi; (ekso)-2-kamfanoli; (ekso)-2-bornanoli; bornan-2-oli

1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-oli

 

02.060

07

536-59-4

p-menta-1,8-dien-7-oli

2664

2024

208-639-9

02.060

perilla-alkoholi; perillyylialkoholi; 1-hydroksimetyyli-4-isopropenyyli-1-syklohekseeni; dihydrokumiinialkoholi

 
 

02.061

08

619-01-2

dihydrokarveoli

2379

2025

210-575-1

02.061

8-p-menten-2-oli; 6-metyyli-3-isopropenyylisykloheksanoli

p-ment-8-en-2-oli

 

02.062

08

99-48-9

karveoli

2247

2027

202-757-4

02.062

p-menta-6,8-dien-2-oli; 1-metyyli-4-isopropenyyli-6-sykloheksen-2-oli

p-menta-1,8-dien-2-oli

 

02.063

08

2216-52-6

D-neomentoli

2666

2028

218-691-4

02.063

2-propyyli-iso-5-metyylisykloheksanoli; 2-isopropyyli-5-metyylisykloheksanoli

2-isopropyyli-5-metyylisykloheksanoli [1S-(1alfa,2alfa,5beta)]-

 

02.064

21

98-85-1

1-fenyylietan-1-oli

2685

2030

202-707-1

02.064

alfa-metyylibentsyylialkoholi; metyylifenyylikarbinoli; styrallyylialkoholi; 1-fenyyli-1-hydroksietaani

 
 

02.065

21

7779-78-4

4-metyyli-1-fenyylipentan-2-oli

2208

2031

231-939-6

02.065

bentsyyli-isobutyylikarbinoli; alfa-isobutyylifenetyylialkoholi; 2-metyylipropyylibentsyylikarbinoli; 4-metyyli-1-fenyyli-2-pentanoli

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-fenyylibut-3-en-2-oli

2880

2032

241-501-6

02.066

metyylistyryylikarbinoli; alfa-metyylikanelialkoholi

 
 

02.067

05

89-79-2

isopulegoli

2962

2033

201-940-6

02.067

1-metyyli-4-isopropenyylisykloheksan-3-oli; p-ment-8(9)-en-3-oli

p-ment-8-en-3-oli

 

02.068

03

107-18-6

prop-2-en-1-oli

 

2136

203-470-7

02.068

allyylialkoholi; 2-propen-1-oli; 1-propenoli-3; vinyylikarbinoli

 
 

02.070

08

108-93-0

sykloheksanoli

 

2138

203-630-6

02.070

heksaliini; heksahydrofenoli; hydroksisykloheksaani

 
 

02.071

08

499-69-4

p-mentan-2-oli

3562

2228

207-885-4

02.071

heksahydrokarvakroli; 3-isopropyyli-6-metyylisykloheksanoli; karvomentoli; 1-metyyli-4-isopropyyli-2-sykloheksanoli

 

5

02.072

06

562-74-3

4-terpinenoli

2248

2229

209-235-5

02.072

4-karvomentenoli; 1-metyyli-4-isopropyylisykloheks-1-en-4-oli; 1-p-menten-4-oli; oreganoli; 1-metyyli-4-isopropyyli

p-ment-1-en-4-oli

 

02.073

22

1123-85-9

2-fenyylipropan-1-oli

2732

2257

214-379-7

02.073

hydratrooppialkoholi; hydratropyylialkoholi; 2-fenyylipropyylialkoholi

 
 

02.074

04

6126-50-7

heks-4-en-1-oli

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

neo-dihydrokarveoli

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-en-2-oli

 

02.076

02

137-32-6

2-metyylibutan-1-oli

 

2346

205-289-9

02.076

 
 
 

02.077

05

584-02-1

pentan-3-oli

 

2349

209-526-7

02.077

dietyylikarbinoli

 
 

02.078

01

64-17-5

etanoli

2419

11891

200-578-6

02.078

metyylikarbinoli; Punctilious (USI); absoluuttinen alkoholi; vedetön alkoholi; etyylihydraatti; etyylihydroksidi

 

1

02.079

05

67-63-0

isopropanoli

2929

 

200-661-7

02.079

isopropyylialkoholi; propan-2-oli; isopropanoli; dimetyylikarbinoli; propyyli-iso-alkoholi; petroholi; sek-propyylialkoholi

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(p-tolyyli)etan-1-oli

3139

10197

208-637-8

02.080

p-alfa-dimetyylibentsyylialkoholi; p-tolyylimetyylikarbinoli; 1-p-tolyyli-1-etanoli; 4-tolueeni; p-tolyylimetyylikarbinoli

1-(4-metyylifenyyli)etan-1-oli

 

02.081

05

108-82-7

2,6-dimetyyliheptan-4-oli

3140

11719

203-619-6

02.081

di-isobutyylikarbinoli

 
 

02.082

02

104-76-7

2-etyyliheksan-1-oli

3151

11763

203-234-3

02.082

2-etyyliheksyylialkoholi

 
 

02.083

08

491-04-3

p-ment-1-en-3-oli

3179

10248

207-725-3

02.083

piperitoli

 
 

02.085

08

546-79-2

sabineenihydraatti

3239

10309

208-911-7

02.085

sabineenihydraatti; tujan-4-oli

1-isopropyyli-4-metyylibisyklo[3.1.0]heksan-4-oli

 

02.086

05

1653-30-1

undekan-2-oli

3246

11826

216-722-6

02.086

sek-undekyylialkoholi; metyylinonyylikarbinoli

 
 

02.087

05

628-99-9

nonan-2-oli

3315

11803

211-065-1

02.087

metyyli-n-heptyylikarbinoli; sek-n-nonanoli; metyyliheptyylikarbinoli

 
 

02.088

05

6032-29-7

pentan-2-oli

3316

11696

227-907-6

02.088

sek-amyylialkoholi; alfa-metyylibutanoli; metyyli-n-propyylikarbinoli; propyylimetyylikarbinoli

 
 

02.089

05

623-37-0

heksan-3-oli

3351

11775

210-790-0

02.089

etyylipropyylikarbinoli

 
 

02.090

03

31502-14-4

non-2(trans)-en-1-oli

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

myrtenoli

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-dimetyyli-2-oksometyylibisyklo[1.3.3]-hept-2-eeni; 10-hydroksi-2-pineeni; 2-pineeni-10-oli

2-hydroksimetyyli-6,6-dimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-2-eeni

 

02.092

08

57069-86-0

dehydrodihydrojonoli

3446

10195

 

02.092

alfa,2,6,6-tetrametyyli-1,3-sykloheksadieeni-1-propanoli

4-(2,6,6-trimetyyli-1,3-sykloheksadienyyli)-butan-2-oli

 

02.093

04

35854-86-5

non-6-en-1-oli

3465

10294

252-764-1

02.093

cis-6-nonenoli

 

5

02.094

04

20125-84-2

okt-3-en-1-oli

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-oktenoli

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-etyylifenkoli

3491

10208

242-243-7

02.095

2-etyyli-1,3,3-trimetyyli-2-norbornanoli

2-etyyli-1,3,3-trimetyyli-bisyklo[2.2.1]heptan-2-oli

 

02.096

06

586-82-3

1-terpinenoli

3563

10252

209-585-9

02.096

4-isopropyyli-1-metyyli-3-sykloheksen-1-oli; 1-metyyli-4-isopropyyli-3-sykloheksen-1-oli; p-menten-1-oli, p-3-mentenoli-1

p-ment-3-en-1-oli

 

02.097

06

138-87-4

beta-terpineoli

3564

10254

205-342-6

02.097

1-metyyli-4-isopropenyylisykloheksan-1-oli; 4-isopropenyyli-1-metyyli-1-sykloheksanoli

p-ment-8(10)-en-1-oli

 

02.098

05

589-98-0

oktan-3-oli

3581

11715

209-667-4

02.098

etyyli-n-amyylikarbinoli; amyylietyylikarbinoli; d-n-oktanoli

 
 

02.099

05

616-25-1

pent-1-en-3-oli

3584

11717

210-472-1

02.099

b-pentenoli; vinyylietyylikarbinoli; etyylivinyylikarbinoli

 
 

02.100

08

5947-36-4

pinokarveoli

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-pinen-3-oli; 6,6-dimetyyli-3-hydroksi-2-metyleenibisyklo[3.1.1]heptaani; 2(10)-pinenoli-3

3-hydroksi-6,6-dimetyyli-2-metyleeni-bisyklo[3.1.1]heptaani

 

02.101

08

473-67-6

pin-2-en-4-oli

3594

10304

207-470-8

02.101

verbenoli; 4-hydroksi-2,6,6-trimetyylibisyklo[3.1.1]hept-2-eeni; d-verbenoli; 2-pinenoli-4

4,6,6-trimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-3-en-2-oni

 

02.102

05

76649-14-4

okt-3-en-2-oli

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-okten-2-oli

 
 

02.103

05

1565-81-7

dekan-3-oli

3605

10194

 

02.103

heptyylietyylikarbinoli; etyyliheptyylikarbinoli

 
 

02.104

05

4798-44-1

heks-1-en-3-oli

3608

10220

225-355-0

02.104

1-vinyylibutan-1-oli; vinyylipropyylikarbinoli; propyylivinyylikarbinoli

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksenyyli)but-3-en-2-oli

3624

 

246-815-7

02.105

alfa-jonoli

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,2,6-trimetyyli-1-sykloheksenyyli)but-3-en-2-oli

3625

 

244-735-7

02.106

beta-jonoli

 
 

02.107

08

3293-47-8

dihydro-beta-jonoli

3627

 

221-957-2

02.107

β-dihydrojonoli

4-(2,2,6-trimetyylisykloheks-1-enyyli)-butan-2-oli

 

02.108

06

103-05-9

2-metyyli-4-fenyylibutan-2-oli

3629

10281

203-074-4

02.108

fenyylietyylidimetyylikarbinoli; 1,1-dimetyyli-3-fenyyli-1-propanoli; dimetyylifenyylietyylikarbinoli

 
 

02.109

03

556-82-1

3-metyylibut-2-en-1-oli

3647

11795

209-141-4

02.109

prenoli

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-dimetyylihept-6-en-1-oli

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-metyylibutan-2-oli

3703

 

209-950-2

02.111

metyyli-isopropyylikarbinoli; isopropyylimetyylikarbinoli

 
 

02.112

03

41453-56-9

non-2(cis)-en-1-oli

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-nonen-1-oli

 

5

02.113

04

64275-73-6

okt-5(cis)-en-1-oli

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-okten-1-oli

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-enyyli)etan-1-oli

3741

 

217-600-5

02.114

alfa-kamfoleenialkoholi; 2-(2,3,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)etanoli

 
 

02.115

02

589-35-5

3-metyylipentan-1-oli

3762

10275

209-644-9

02.115

2-etyyli-4-butanoli

 
 

02.118

06

472-97-9

beta-karyofylleenialkoholi

 

10188

207-458-2

02.118

karyolan-1-oli; isokaryfylleeni

4,4,8-trimetyyli-trisyklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-oli

 

02.119

07

28231-03-0

sedrenoli

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-trimetyyli-trisyklo[5.3.1.0(1.5)]undek-8-en-8-yylimetanoli

 

02.120

06

77-53-2

sedroli

 

10190

201-035-6

02.120

seetriöljyalkoholit; oktahydro-3,6,8,8-tetrametyyli-1H-3a,7-metanoatsulen-6-oli; 8βH-sedran-8-oli

2,6,6,8-tetrametyyli-trisyklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-oli

 

02.121

05

78-92-2

butan-2-oli

 

11735

201-158-5

02.121

2-hydroksibutaani; butyleenihydraatti; metyylietyylikarbinoli; sek-butyylialkoholi

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269-90-7

p-menta-1,8(10)-dien-9-oli

 

10239

221-889-3

02.122

p-menta-1,8-dien-10-oli

 
 

02.123

06

115-18-4

2-metyylibut-3-en-2-oli

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-metyylihept-5-en-2-oli

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

undek-10-en-1-oli

 

10319

203-971-0

02.125

undeken-1-oli; C-11-alkoholi; undekyleenialkoholi

 
 

02.126

01

112-72-1

tetradekan-1-oli

 

10314

204-000-3

02.126

myristiinialkoholi; myristyylialkoholi; C-14-alkoholi

 
 

02.128

23

105-13-5

p-anisyylialkoholi

2099

66

203-273-6

02.128

anisalkoholi

4-metoksibentsyylialkoholi

 

02.129

06

515-69-5

bisabola-1,12-dien-8-oli

 

10178

208-205-9

02.129

alfa-bisabololi

6-metyyli-2-(4-metyylisykloheks-3-enyyli)hept-5-en-2-oli

 

02.130

03

6117-91-5

but-2-en-1-oli

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

but-3-en-2-oli

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

butaani-1,3-dioli

 
 

203-529-7

02.132

1,3-butyleeniglykoli

 
 

02.133

10

513-85-9

butaani-2,3-dioli

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-butyleeniglykoli; dimetyylietyleeniglykoli

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-sykloheksyylietan-1-oli

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

syklopentanoli

 

10193

202-504-8

02.135

syklopentyylialkoholi

 
 

02.136

05

51100-54-0

dek-1-en-3-oli

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

dek-2-en-1-oli

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

dek-9-en-1-oli

 
 

235-878-6

02.138

omega-dekenoli; dekyleenialkoholi

 
 

02.139

03

18409-21-7

deka-2,4-dien-1-oli

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-dihydrolinalooli

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetyyliokt-6-en-3-oli

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-dimetyylibisyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yyli)etan-1-oli

3938

 

204-890-3

02.141

nopoli; 6,6-dimetyyli-2-norpineeni-2-etanoli; 2-hydroksietyyli-6,6-dimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-2-eeni

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-dimetyylibutan-2-oli

 
 

207-347-9

02.142

pinakolyylialkoholi; 3,3-dimetyyli-2-butanoli; tert-butyylimetyylikarbinoli

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-dimetyyliokt-7-en-2-oli

 
 

242-362-4

02.144

dihydromyrsenoli; dihydromyrsenaatti; myrsetoli; dimyrsetaali

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-dimetyyliokta-1,5,7-trien-3-oli

 
 

249-613-7

02.145

notrienoli

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-dimetyyliokta-1,5,7-trien-3-oli

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-dimetyylioktan-3-oli

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

dodekan-2-oli

 

11760

233-500-4

02.148

 
 
 

02.149

06

639-99-6

elemoli

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-metyyli-3-isopropyleeni-4-vinyylisykloheksyyli)propan-2-oli

 

02.150

06

1113-21-9

geranyylilinalooli

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametyyliheksadeka-1,6,10,14-tetraen-3-oli

 

02.151

03

33467-76-4

hept-2-en-1-oli

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

hept-3-en-1-oli

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

hepta-2,4-dien-1-oli

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

heptadekan-1-oli

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938-52-7

1-hepten-3-oli

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

heks-2(cis)-en-1-oli

3924

69

213-190-7

02.156

2-heksenoli

 

5

02.157

03

2305-21-7

heks-2(trans)-en-1-oli

2562

69

213-191-2

02.157

2-heksenoli

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

heks-3-en-1-oli

2563

750

213-193-3

02.159

lehtialkoholi; beta-gamma-heksenoli; cis-3-heksenoli

 

5

02.160

04

928-91-6

heks-4(cis)-en-1-oli

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

heksa-2,4-dien-1-oli

3922

 

203-853-9

02.162

sorbiinialkoholi; 1-hydroksi-2,4-heksadieeni; sorbyylialkoholi

 
 

02.163

05

626-93-7

heksan-2-oli

 

11774

210-971-4

02.163

 
 
 

02.164

23

530-56-3

4-hydroksi-3,5-dimetoksibentsyylialkoholi

 
 

208-485-2

02.164

syringiinialkoholi

 
 

02.165

23

623-05-2

4-hydroksibentsyylialkoholi

 
 

210-768-0

02.165

4-hydroksibentseenimetanoli

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-hydroksifenyyli)etan-1-oli

 

10226

207-930-8

02.166

4-hydroksifenetyylialkoholi; 4-hydroksibentseenietanoli

 
 

02.167

08

18675-35-9

isodihydrokarveoli

 
 
 

02.167

 

iso-p-ment-8-en-2-oli

 

02.168

06

505-32-8

isofytoli

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametyyliheksadek-1-en-3-oli

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

lavanduloli

 
 
 

02.170

2-isopropenyyli-5-metyyli-4-heksen-1-oli

5-metyyli-2-(1-metyleenietyyli)heks-4-en-1-oli

 

02.171

06

498-81-7

p-mentan-8-oli

 
 

207-871-8

02.171

dihydro-alfa-terpineoli; p-mentan-8-oli; 1-metyyli-4-isopropyylisykloheksan-8-oli

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-metoksifenyyli)propan-1-oli

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-metyylibut-2-en-1-oli

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-metyylibut-3-en-1-oli

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-metyylibut-3-en-1-oli

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-metyyliheksan-3-oli

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-metyylioktan-1-oli

 
 

212-457-5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-metyylipentan-1-oli

 

10278

210-969-3

02.180

isoheksanoli

 
 

02.181

06

590-36-3

2-metyylipentan-2-oli

 

10274

209-681-0

02.181

2-metyyli-2-pentanoli

 
 

02.182

05

565-60-6

3-metyylipentan-2-oli

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-metyylipentan-2-oli

 

10279

203-551-7

02.183

metyyliamyylialkoholi; sek-heksyylialkoholi; metyyli-isobutyylikarbinoli

 
 

02.184

06

77-74-7

3-metyylipentan-3-oli

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

myrsenoli

 
 

208-843-8

02.185

 

7-metyyli-3-metyleeniokt-1-en-7-oli

 

02.186

07

514-99-8

myrtanoli

 
 

208-191-4

02.186

 

2-hydroksimetyyli-6,6-dimetyyli-bisyklo[3.1.1]heptaani

 

02.187

05

21964-44-3

non-1-en-3-oli

 

10291

244-686-1

02.187

n-heksyylivinyylikarbinoli

 
 

02.188

03

62488-56-6

nona-2,4-dien-1-oli

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

nona-3,6-dien-1-oli

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

nonan-3-oli

 

10290

210-850-6

02.190

heksyylietyylikarbinoli; 3-nonanoli; etyyli-n-heksyylikarbinoli

 
 

02.191

06

5986-38-9

osimenoli

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-dimetyyliokta-5,7-dien-2-oli

 

02.192

03

22104-78-5

okt-2-en-1-oli

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

okt-2-en-4-oli

3888

 

225-357-1

02.193

2-okten-4-oli

 

5

02.194

05

83861-74-9

okta-1,5-dien-3-oli

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

okta-3,5-dien-1-oli

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

oktadekan-1-oli

 
 

204-017-6

02.196

stearyylialkoholi; oktadekanoli; oktadekyylialkoholi; n-oktadekanoli

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimetyylinaftalen-2-oli

 

10173

255-256-8

02.197

ambrinoli; 2,5,5-trimetyyli-2-hydroksioktaliini

 
 

02.198

09

23433-05-8

oktaani-1,3-dioli

 
 
 

02.198

1,3-oktaanidioli

 
 

02.199

06

5986-55-0

patsuloli

 
 

227-807-2

02.199

patsulialkoholi

oktahydro-4,8a,9,9-tetrametyyli-1,6-metanonaftalen-1(2H)-oli

5

02.201

04

821-09-0

pent-4-en-1-oli

 
 

212-473-2

02.201

4-penten-1-oli

 
 

02.202

01

629-76-5

pentadekan-1-oli

 
 

211-107-9

02.202

 
 
 

02.203

06

617-94-7

2-fenyylipropan-2-oli

 

11704

210-539-5

02.203

dimetyylifenyylikarbinoli; fenyyli-isopropanoli; fenyylidimetyylikarbinoli; bentseenimetanoli

 
 

02.204

03

150-86-7

fytoli

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametyyliheksadek-2-en-1-oli

 

02.205

23

495-76-1

piperonyylialkoholi

 

10306

207-808-4

02.205

helioalkoholi; 1,3-bentsodioksoli-5-metanoli

3,4-metyleenidioksibentsyylialkoholi

 

02.206

06

515-03-7

sklareoli

 

10311

208-194-0

02.206

labd-14-eeni-8,13-dioli

4,6,10,10-tetrametyyli-5-(3,3-dimetyylipent-4-enyyli)-bisyklo[4.4.0]dekan-4-oli

 

02.207

08

21653-20-3

tujyylialkoholi

 
 

244-504-0

02.207

 

1-isopropyyli-4-metyylibisyklo[3.1.0]heksan-3-oli

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-trimetyylisykloheksan-1-oli

3962

 

204-122-7

02.209

syklonoli; homomentoli

 
 

02.210

03

37617-03-1

undek-2-en-1-oli

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

undeka-1,5-dien-3-oli

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

vanillyylialkoholi

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-hydroksi-3-metoksibentsyylialkoholi

 

02.214

08

89-88-3

vetiveroli

 

10321

201-949-5

02.214

vetivenoli; vetivoli

2-hydroksimetyyli-6-metyyli-9-(1-metyleeni-etyyli)-bisyklo[5.3.0]dekaani ja 2-hydroksimetyyli-isoprop-5-enyyli-trisyklo[6.2.1.0(3.7)]undekaani

 

02.215

06

552-02-3

viridifloroli

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametyyli-trisyklo[6.3.0.0(5.7)]undekan-2-oli

 

02.216

07

77-42-9

12-beta-santalen-14-oli

3006

74

201-027-2

02.216

beta-santaloli

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-alfa-santalen-14-oli

3006

74

204-102-8

02.217

alfa-santaloli

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

DL-mentoli

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-dimetyyli-2-heptanoli

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-pentenoli-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-mentoksi)propaani-1,2-dioli

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-trimetyyli-1,6,10-dodekatrien-3-oli

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-dimetyyli-6-okten-1-oli

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

terpineoli

 
 

232-268-1

02.230

terpeenialkoholi

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2, cis-6-nonadien-1-oli

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

trans-3,7,11-trimetyylidodeka-1,6,10-trien-3-oli

 
 

255-053-4

02.232

(E)-nerolidoli

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-nonen-1-oli

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

geosmiini

 

10216

243-239-8

02.237

dekahydronaftaleeni

2,6-dimetyyli-bisyklo[4.4.0]dekan-1-oli

 

02.238

08

 

2-sedren-15-oli

 
 
 

02.238

 

8-metoksi-2,2,4-trimetyylitrisyklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-8(9)-eeni

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-butoksietan-1-oli

 

10182

203-905-0

02.242

etyleeniglykolin monobutyylieetteri

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-oli

3884

 

278-518-3

 
 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-oli

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-sineoli

2465

182

207-431-5

03.001

eukalyptoli; 1,8-oksido-p-mentaani; 1,3,3-trimetyyli-2-oksabisyklo[2.2.2]oktaani

1,8-epoksi-p-mentaani

 

03.003

26

539-30-0

bentsyylietyylieetteri

2144

521

208-714-6

03.003

etyylibentsyylieetteri

 
 

03.004

26

103-50-4

dibentsyylieetteri

2371

11856

203-118-2

03.004

bentsyylieetteri; bentsyylioksidi

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-butyylietyylieetteri

3131

10911

220-234-9

03.005

eetteri, sek-butyylietyyli-; etyyli-sek-butyylieetteri

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-metoksietyylibentseeni

3198

11812

222-619-7

03.006

metyylifenetyylieetteri; fenetyylimetyylieetteri; fenyylietyylimetyylieetteri

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-sineoli

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-epoksi-p-mentaani

 

03.008

16

57709-95-2

2-asetoksi-1,8-kineoli

 
 
 

03.008

 

2-asetoksi-1,8-epoksi-p-mentaani

 

03.010

26

588-67-0

bentsyylibutyylieetteri

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

bentsyylimetyylieetteri

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

bentsyylioktyylieetteri

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

etyyligeranyylieetteri

 
 

254-867-7

03.015

geranyylietyylieetteri

1-etoksi-3,7-dimetyyliokta-2(trans),6-dieeni

 

03.016

16

4747-07-3

heksyylimetyylieetteri

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-metoksi-2-metyylipropaani

 
 

216-653-1

03.018

metyyli-tert-butyylieetteri

 
 

03.019

16

22094-00-4

prenyylietyylieetteri

3777

 
 

03.019

etyyli-3-metyylibut-2-enyylieetteri

1-etoksi-3-metyylibut-2-eeni

 

03.020

16

14576-08-0

alfa-terpinyylimetyylieetteri

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-metoksi-1-metyylietyyli)-1-metyylisyklohekseeni

p-ment-1-en-8-yylimetyylieetteri

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

dibutyylieetteri

 
 

205-575-3

 
 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-etoksiprop-3-enyylifenoli

2922

170

202-370-0

04.002

1-etoksi-2-hydroksi-4-propenyylibentseeni; 5-propenyyliguaetoli; 3-propenyyli-6-etoksifenoli; hydroksimetyylianetoli

 
 

04.003

18

97-53-0

eugenoli

2467

171

202-589-1

04.003

4-allyyliguajakoli; 2-metoksi-4-prop-2-enyylifenoli; 1-hydroksi-2-metoksi-4-allyylibentseeni; 1-hydroksi-2-metoksi-4-propenyylibentseeni

4-allyyli-2-metoksifenoli

 

04.004

17

97-54-1

isoeugenoli

2468

172

202-590-7

04.004

4-propenyyliguajakoli; 2-metoksi-4-propenyylifenoli; 1-hydroksi-2-metoksi-4-propen-1-yylibentseeni

2-metoksi-4-(prop-1-enyyli)fenoli

 

04.005

25

90-05-1

2-metoksifenoli

2532

173

201-964-7

04.005

guajakoli; o-metyylikatekoli; 1-hydroksi-2-metoksibentseeni; o-metoksifenoli; 1-oksi-2-metoksibentseeni

 
 

04.006

25

89-83-8

tymoli

3066

174

201-944-8

04.006

1-metyyli-3-hydroksi-4-isopropyylibentseeni; 3-hydroksi-p-symeeni; alfa-symofenoli

2-isopropyyli-5-metyylifenoli

 

04.007

25

93-51-6

2-metoksi-4-metyylifenoli

2671

175

202-252-9

04.007

4-metyyliguajakoli; 1-hydroksi-2-metoksi-4-metyylibentseeni; 3-metoksi-4-hydroksitolueeni; kreosoli

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-etyyliguajakoli

2436

176

220-500-4

04.008

1-hydroksi-2-metoksi-4-etyylibentseeni; 2-metoksi-2-etyylifenoli; homokreosoli

4-etyyli-2-metoksifenoli

 

04.009

25

7786-61-0

2-metoksi-4-vinyylifenoli

2675

177

232-101-2

04.009

vinyyliguajakoli; 4-hydroksi-3-metoksistyreeni; p-vinyylikatekoli-O-metyylieetteri; p-vinyyliguajakoli

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enyyli)bentseeni

2086

183

224-052-0

04.010

trans-anetoli; isoestragoli; 1-metoksi-4-propenyylibentseeni; 1-propeeni, 1-(4-metoksifenyyli; 4-metoksi-1-propenyylibentseeni; aniskamferi

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enyyli)bentseeni

2476

186

202-224-6

04.013

metyyli-isoeugenoli; 1,2-dimetoksi-4-propenyylibentseeni; 4-propenyyliveratroli; 1,2-dimetoksi-4-propeeni

 
 

04.014

26

578-58-5

1-metoksi-2-metyylibentseeni

2680

187

209-426-3

04.014

o-metyylianisoli; o-kresyylimetyylieetteri; 2-metoksitolueeni; o-metoksitolueeni; metyyli-o-tolyylieetteri

 
 

04.015

26

104-93-8

1-metoksi-4-metyylibentseeni

2681

188

203-253-7

04.015

p-metyylianisoli; o-metyyli-p-kresoli; 4-metoksitolueeni; metyyli-p-tolyylieetteri; p-kresyylimetyylieetteri; p-metoksitolueeni

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-dimetoksibentseeni

2385

189

205-783-4

04.016

m-dimetoksibentseeni; resorsinolidimetyylieetteri; dimetyyliresorsinoli

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enyyli)bentseeni

2472

190

232-072-6

04.017

etyyli-isoeugenyylieetteri; 1-etoksi-2-metoksi-4-bentseeni; 2-etoksi-5-propenyylianisoli; etyyli-isoeugenoli

 
 

04.018

26

120-11-6

bentsyyli-isoeugenyylieetteri

3698

522

204-370-6

04.018

bentsyyli-isoeugenoli; isoeugenyylibentsyylieetteri; bentsyyli-2-metoksi-4-propenyylifenyylieetteri; 1-bentsyylioksi-2-metoksi-4-propenyylibentseeni

bentsyyli-2-metoksi-4-prop-1-enyylifenyylieetteri

 

04.019

25

95-87-4

2,5-dimetyylifenoli

3595

537

202-461-5

04.019

1-hydroksi-2,5-dimetyylibentseeni

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-dimetyylifenoli

 

538

203-606-5

04.020

 
 
 

04.021

25

620-17-7

3-etyylifenoli

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-etyylifenoli

3156

550

204-598-6

04.022

4-hydroksietyylibentseeni

 
 

04.026

25

108-39-4

3-metyylifenoli

3530

617

203-577-9

04.026

m-kresoli; 1-hydroksi-3-metyylibentseeni; 1-metyyli-3-hydroksibentseeni; m-metyylifenoli

 
 

04.027

25

95-48-7

2-metyylifenoli

3480

618

202-423-8

04.027

o-kresoli; 1-hydroksi-2-metyylibentseeni; 2-hydroksi-1-metyylibentseeni; o-kresyylihappo; o-hydroksitolueeni; o-metyylifenoli

 
 

04.028

25

106-44-5

4-metyylifenoli

2337

619

203-398-6

04.028

p-kresoli; 4-hydroksitolueeni; 1-metyyli-4-hydroksibentseeni; 1-hydroksi-4-metyylibentseeni; 4-kresoli; p-kresyylihappo

 
 

04.029

25

120-80-9

bentseeni-1,2-dioli

 

680

204-427-5

04.029

katekoli

 
 

04.031

25

499-75-2

karvakroli

2245

2055

207-889-6

04.031

2-p-symenoli; 2-hydroksi-p-symenoli; 2-sykloheksen-1-oni, 6-metyyli-3-(1-metyylietyyli)-; 2-hydroksi-p-symeeni; 2-metyyli-5-isopropyylifenoli

5-isopropyyli-2-metyylifenoli

 

04.032

26

100-66-3

anisoli

2097

2056

202-876-1

04.032

metyylifenyylieetteri; fenyylimetyylieetteri

metoksibentseeni

 

04.033

26

93-18-5

beta-naftyylietyylieetteri

2768

2058

202-226-7

04.033

2-etoksinaftaleeni; etyyli-2-naftyylieetteri; etyyli-beta-naftyylieetteri; neroliini; neroliini II

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-dimetoksibentseeni

2386

2059

205-771-9

04.034

p-dimetoksibentseeni; hydrokinonidimetyylieetteri; dimetyylihydrokinoni; 4-metoksifenyylimetyylieetteri

 
 

04.035

26

101-84-8

difenyylieetteri

3667

2201

202-981-2

04.035

difenyylioksidi; fenyylieetteri

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-dimetoksifenoli

3137

2233

202-041-1

04.036

2-hydroksi-1,3-dimetoksibentseeni; pyrogallolidimetyylieetteri; syringoli

 
 

04.037

25

622-62-8

4-etoksifenoli

3695

2258

210-748-1

04.037

hydrokinonimonoetyylieetteri; 1-etoksi-4-hydroksibentseeni; 4-etoksifenoli

 
 

04.038

26

4732-13-2

karvakryylietyylieetteri

2246

11840

225-238-4

04.038

2-etoksi-p-symeeni; etyylikarvakryylieetteri

2-etoksi-4-isopropyyli-1-metyylibentseeni

 

04.039

26

104-45-0

1-metoksi-4-propyylibentseeni

2930

11835

203-203-4

04.039

p-propyylianisoli; dihydroanetoli; p-n-propyylianisoli; 4-propyylimetoksibentseeni

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-dimetoksi-4-vinyylibentseeni

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-dimetoksistyreeni

 
 

04.041

25

108-95-2

fenoli

3223

11811

203-632-7

04.041

karbolihappo; hydroksibentseeni; bentsenoli; fenyylihydroksidi

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-dimetyylifenoli

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-ksylenoli; 2-hydroksi-1,3-dimetyylibentseeni

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-isopropyyli-2-metoksi-4-metyylibentseeni

3436

11245

214-063-9

04.043

tymolimetyylieetteri; 3-metoksi-p-symeeni; 3-metoksi-para-symeeni; tymolimetyylieetteri

 
 

04.044

25

88-69-7

2-isopropyylifenoli

3461

11234

201-852-8

04.044

fenoli, 2-(1-metyylietyyli)-, 1-hydroksi-1-isopropyylibentseeni; o-kumenoli; o-isopropyylifenoli

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(etoksimetyyli)fenoli

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644-35-9

2-propyylifenoli

3522

11908

211-415-3

04.046

1-(2-hydroksifenyyli)propaani

 
 

04.047

25

108-46-3

bentseeni-1,3-dioli

3589

11250

203-585-2

04.047

resorsinoli; 1,3-dihydroksibentseeni; m-dihydroksibentseeni

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-dimetyylifenoli

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-ksylenoli; 1-hydroksi-3,4-dimetyylibentseeni

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-metoksi-4-propyylifenoli

3598

 

220-499-0

04.049

4-propyyli-orto-metoksifenoli; 4-propyyliguajakoli; 5-propyyli-orto-hydroksianisoli; dihydroeugenoli

 
 

04.050

25

645-56-7

4-propyylifenoli

3649

 

211-446-2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627-88-9

4-allyyli-2,6-dimetoksifenoli

3655

11214

229-600-2

04.051

fenoli, 2,6-dimetoksi-4-(2-propenyyli)-; 4-allyylisyringoli; 4-metoksieugenoli

 
 

04.052

25

14059-92-8

4-etyyli-2,6-dimetoksifenoli

3671

11231

 

04.052

4-etyylisyringoli

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-metyyli-2,6-dimetoksifenoli

3704

 

229-641-6

04.053

4-metyylisyringoli; 2,6-dimetoksi-p-kresoli

 
 

04.054

26

2173-57-1

isobutyyli-beta-naftyylieetteri

3719

11886

218-529-2

04.054

2-isobutoksinaftaleeni; fragaroli

2-metyylipropyyli-beta-naftyylieetteri

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enyylifenoli

3728

 
 

04.055

4-propenyylisyringoli; 6-metoksi-isoeugenoli

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-dimetoksi-4-propyylifenoli

3729

 
 

04.056

4-propyylisyringoli

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-vinyylifenoli

3739

11257

220-103-6

04.057

4-etenyylifenoli; 4-hydroksistyreeni

 
 

04.058

18

501-92-8

4-allyylifenoli

 

11218

207-929-2

04.058

p-allyylifenoli

 
 

04.059

26

6379-73-3

karvakryylimetyylieetteri

 

11224

228-959-2

04.059

5-isopropyyli-2-metyylimetoksibentseeni

4-isopropyyli-2-metoksi-1-metyylibentseeni

 

04.060

26

494-99-5

1,2-dimetoksi-4-metyylibentseeni

 
 

207-796-0

04.060

homoveratroli; 3,4-dimetoksitolueeni

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-dimetoksi-4-vinyylifenoli

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-dimetoksibentseeni

3799

10320

202-045-3

04.062

veratroli; o-dimetoksibentseeni

 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-dimetyyli-4-metoksibentseeni

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-dimetyyli-1-metoksibentseeni

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-dimetyylietyyli)fenoli

3918

 

202-679-0

04.064

4-tert-butyylifenoli; 1-hydroksi-4-tert-butyylibentseeni

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-dimetyylifenoli

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-ksylenoli; 1-hydroksi-2,3-dimetyylibentseeni

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-dimetyylifenoli

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-ksylenoli; 1-hydroksi-2,4-dimetyylibentseeni; 4,6-dimetyylifenoli

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-etoksi-2-metoksibentseeni

 
 

241-571-8

04.067

etyyliguajakoli

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-etoksi-4-metoksibentseeni

 
 

225-786-4

04.068

anisyylietyylieetteri

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-etyyli-4-metoksibentseeni

 
 
 

04.069

4-etyylianisoli

 
 

04.070

25

90-00-6

2-etyylifenoli

 

11232

201-958-4

04.070

floroli; 1-etyyli-2-hydroksibentseeni

 
 

04.071

17

115422-59-8

isoeugenyylibutyylieetteri

 

11857

 

04.071

 

1-butoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enyyli)bentseeni

 

04.072

25

618-45-1

3-isopropyylifenoli

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-isopropyylifenoli

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-metoksinaftaleeni

 
 

202-213-6

04.074

jara-jara; beta-naftyylimetyylieetteri

 
 

04.075

26

2216-69-5

1-metoksinaftaleeni

 
 

218-696-1

04.075

 
 
 

04.076

25

150-19-6

3-metoksifenoli

 
 

205-754-6

04.076

m-hydroksianisoli

 
 

04.077

25

150-76-5

4-metoksifenoli

 

11241

205-769-8

04.077

p-hydroksianisoli; hydrokinonimonometyylieetteri

 
 

04.078

25

88-60-8

5-metyyli-2-(tert-butyyli)fenoli

 
 

201-842-3

04.078

6-tert-butyyli-m-kresoli

5-metyyli-2-(1,1-dimetyylietyyli)fenoli

 

04.079

26

1515-81-7

metyyli-4-metoksibentsyylieetteri

 
 

216-161-7

04.079

 
 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-metyleenidioksifenoli

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-metyyliguajakoli

 

11243

214-791-7

04.081

1-hydroksi-2-metoksi-5-metyylibentseeni

2-metoksi-5-metyylifenoli

 

04.083

25

123-31-9

kinoli

 

11249

204-617-8

04.083

hydrokinoni; 1,4-bentseenidioli; para-hydroksifenoli

1,4-dihydroksibentseeni

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-trimetoksibentseeni

 
 

211-207-2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-trimetyylifenoli

3963

 

219-330-3

04.085

3-hydropseudokumeeni

 
 

04.088

30

104-46-1

1-metoksi-4-(1-propenyyli)bentseeni

2086

183

203-205-5

04.088

anetoli; p-propyylianisoli; isoestragoli; p-propyylifenyylimetyylieetteri; propenyylianisoli

 

5

04.091

25

57726-26-8

etyyli-4-hydroksibentsyylieetteri

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-hydroksibentsyylimetyylieetteri

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

butyylivanillyylieetteri

3796

 
 

04.093

4-(butoksimetyyli)-2-metoksifenoli

butyyli-4-hydroksi-3-metoksibentsyylieetteri

 

04.094

25

13184-86-6

etyyli-4-hydroksi-3-metoksibentsyylieetteri

3815

 

236-136-4

04.094

 

etyyli-4-hydroksi-3-metoksibentsyylieetteri

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-trimetyylifenoli

 
 

208-419-2

 
 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-metoksi-6-(2-propenyyli)fenoli

 
 

209-444-1

 
 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

asetaldehydi

2003

89

200-836-8

05.001

etanaali; asetaldehydi

 
 

05.002

01

123-38-6

propanaali

2923

90

204-623-0

05.002

propionaldehydi; propyylialdehydi; metyyliasetaldehydi; propan-1-aali; C-3-aldehydi

 
 

05.003

01

123-72-8

butanaali

2219

91

204-646-6

05.003

n-butyraldehydi; butyylialdehydi; butyyrialdehydi; n-butanaali; butan-1-aali; n-butyylialdehydi

 
 

05.004

02

78-84-2

2-metyylipropanaali

2220

92

201-149-6

05.004

isobutanaali; isobutyraldehydi; butyyli-isoaldehydi; isobutyyrialdehydi; isobutyylialdehydi; butyyri-isoaldehydi

 
 

05.005

01

110-62-3

pentanaali

3098

93

203-784-4

05.005

valeraldehydi; n-valeriaana-aldehydi; amyylialdehydi; valeriaana-aldehydi; valeraali; pentan-1-aali; C-5-aldehydi

 
 

05.006

02

590-86-3

3-metyylibutanaali

2692

94

209-691-5

05.006

isovaleraldehydi; 3-metyylibutyylialdehydi; isoamyylialdehydi; amyyli-isoaldehydi; isovaleraali

 
 

05.007

02

97-96-1

2-etyylibutanaali

2426

95

202-623-5

05.007

2-etyylibutyraldehydi; dietyyliasetaldehydi

 
 

05.008

01

66-25-1

heksanaali

2557

96

200-624-5

05.008

C-6-aldehydi; heksaldehydi; kapronialdehydi; kaproaldehydi; n-heksaldehydi

 
 

05.009

01

124-13-0

oktanaali

2797

97

204-683-8

05.009

C-8-aldehydi; oktyylialdehydi; kapryylialdehydi; n-oktyylialdehydi

 
 

05.010

01

112-31-2

dekanaali

2362

98

203-957-4

05.010

C-10-aldehydi; dekyylialdehydi; kapraldehydi; kapriinialdehydi; n-dekyylialdehydi

 
 

05.011

01

112-54-9

dodekanaali

2615

99

203-983-6

05.011

C-12-aldehydi; lauryylialdehydi; n-dodekyylialdehydi; duodekyylialdehydi; lauraldehydi dodekan-1-aali

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-dimetyyli-7-hydroksioktanaali

2583

100

203-518-7

05.012

hydroksisitronellaali; 7-hydroksi-3,7-dimetyylioktan-1-aali; lauriini; sitronellaalihydraatti

 
 

05.013

23

100-52-7

bentsaldehydi

2127

101

202-860-4

05.013

bentseenimetylaali; bentseenikarbonaali; bentsoealdehydi; bentseenikarboksaldehydi

 
 

05.014

22

104-55-2

kanelialdehydi

2286

102

203-213-9

05.014

fenyyliakroleiini; kinnamaali; 3-fenyylipropenaali; 3-fenyyli-2-propen-1-aali; β-fenyyliakroleiini

3-fenyyliprop-2-enaali

 

05.015

23

123-11-5

4-metoksibentsaldehydi

2670

103

204-602-6

05.015

p-anisaldehydi; aubepiini; anisaldehydi; orapihlajaneste

 
 

05.016

23

120-57-0

piperonaali

2911

104

204-409-7

05.016

heliotropiini; piperonyylialdehydi; dioksimetyleeniprotokatekuiinialdehydi

3,4-metyleenidioksibentsaldehydi

 

05.017

23

120-14-9

veratraldehydi

3109

106

204-373-2

05.017

o-metyylivanilliini; p-veratriinialdehydi; dimetyylieetteriprotokatekualdehydi; 3,4-dimetoksibentseenikarbonaali

3,4-dimetoksibentsaldehydi

 

05.018

23

121-33-5

vanilliini

3107

107

204-465-2

05.018

metyyliprotokatekualdehydi; protokatekualdehydi-3-metyylieetteri; vanilliinialdehydi; metyyliprotokatekualdehydi

4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi

 

05.019

23

121-32-4

etyylivanilliini

2464

108

204-464-7

05.019

bourbonaali; etyyliprotaali; 3-etoksiprotokatekualdehydi

3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi

 

05.020

03

5392-40-5

sitraali

2303

109

226-394-6

05.020

lemaromi; geraniaali; 3,7-dimetyyli-2,6-oktadienaali; neraali

3,7-dimetyyliokta-2,6-dienaali

 

05.021

04

106-23-0

sitronellaali

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-dimetyyli-6-oktenaali; rodinaali

3,7-dimetyyliokt-6-enaali

 

05.022

23

122-03-2

4-isopropyylibentsaldehydi

2341

111

204-516-9

05.022

kuminaldehydi; p-isopropyylibentsaldehydi; kumiinialdehydi; kuminaali; kumaldehydi; p-propyyli-iso-bentsaldehydi

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-dimetyylioktanaali

2390

112

215-328-1

05.023

isodekyylialdehydi

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-metyylioktanaali

2727

113

232-093-0

05.024

metyyliheksyyliasetaldehydi

 
 

05.025

01

124-19-6

nonanaali

2782

114

204-688-5

05.025

pelargonialdehydi; C-9-aldehydi; nonanoaldehydi

 
 

05.026

23

529-20-4

o-tolualdehydi

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-metyylibentsaldehydi

5

05.027

23

1334-78-7

tolualdehydi

3068

115

215-615-1

05.027

toluiinialdehydi (2-, 3- ja 4-aldehydien seos)

2-,3- ja 4-metyylibentsaldehydi

 

05.028

23

620-23-5

m-tolualdehydi

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-metyylibentsaldehydi

5

05.029

23

104-87-0

p-tolualdehydi

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-metyylibentsaldehydi

5

05.030

15

122-78-1

fenyyliasetaldehydi

2874

116

204-574-5

05.030

alfa-tolualdehydi; hyasintiini; fenyyliasetaldehydi; bentsyylikarboksialdehydi; 1-okso-2-fenyylietaani

 
 

05.031

01

111-71-7

heptanaali

2540

117

203-898-4

05.031

C-7-aldehydi; n-heptaldehydi; heptyylialdehydi; heptaldehydi; enantaldehydi; enantaali

 
 

05.032

01

124-25-4

tetradekanaali

2763

118

204-692-7

05.032

myristaldehydi; C-14-aldehydi; myristiinialdehydi; tetradekyylialdehydi; tetradekan-1-aali

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-etyylihept-2-enaali

2438

120

 

05.033

2-etyyli-3-butyyliakroleiini

 
 

05.034

01

112-44-7

undekanaali

3092

121

203-972-6

05.034

undekaanialdehydi; undekyylialdehydi; hendekanaali; undekyyli-C-11-aldehydi; n-undekyylialdehydi; undekan-1-aali

 
 

05.035

04

112-45-8

undek-10-enaali

3095

122

203-973-1

05.035

undekyleenialdehydi (sekaisomeerit); sisäiset isomeerit; undekenaali; C-11-aldehydi

 
 

05.036

04

143-14-6

undek-9-enaali

3094

123

205-586-3

05.036

undekyleenialdehydi; hendeken-9-aali; undekyleeni-C-11-aldehydi; undek-9-enaali; 9-undekyleenialdehydi

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-dodekenaali

2402

124

225-402-5

05.037

3-nonyyliakroleiini; dodek-2-enaali

 
 

05.038

22

93-53-8

2-fenyylipropanaali

2886

126

202-255-5

05.038

2-fenyylipropionaldehydi; hydratropaldehydi; alfa-metyylitolualdehydi; alfa-metyylifenyyliasetaldehydi; alfa-fenyylipropionaldehydi

 
 

05.039

22

7492-44-6

alfa-butyylikanelialdehydi

2191

127

231-320-0

05.039

2-bentsylideeniheksanaali; butyylikanelialdehydi; alfa-butyyli-beta-fenyyliakroleiini

2-butyyli-3-fenyyliprop-2-enaali

 

05.040

22

122-40-7

alfa-pentyylikanelialdehydi

2061

128

204-541-5

05.040

alfa-amyylikanelialdehydi; amyylikanelialdehydi; alfa-amyyli-beta-fenyyliakroleiini; 2-bentsylideeniheptanaali; alfa-pentyylikanelialdehydi

2-pentyyli-3-fenyyliprop-2-enaali

 

05.041

22

101-86-0

alfa-heksyylikanelialdehydi

2569

129

202-983-3

05.041

2-bentsylideenioktanaali; alfa-n-heksyylikanelialdehydi; alfa-n-heksyyli-beta-fenyyliakroleiini

2-bentsylideenioktanaali

 

05.042

15

104-09-6

p-tolyyliasetaldehydi

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-metyylifenyyliasetaldehydi

 

05.043

22

99-72-9

2-(p-tolyyli)propionaldehydi

3078

131

202-782-0

05.043

p-metyyli-alfa-metyylifenyyliasetaldehydi; p-metyylihydratropaldehydi

2-(4-metyylifenyyli)propanaali

 

05.044

15

4395-92-0

p-isopropyylifenyyliasetaldehydi

2954

132

224-522-5

05.044

kumyyliasetaldehydi; 2-(p-isopropyylifenyyli)asetaldehydi; korteksaali; kumyylialdehydi; p-kumeeni-7-karboksaldehydi; p-propyylifenyyliasetaldehydi

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(p-kumenyyli)-2-metyylipropionaldehydi

2743

133

203-161-7

05.045

syklameenialdehydi; p-isopropyyli-alfa-metyylihydrokanelialdehydi; syklamaali; syklavioli; syklasali; alfa-metyyli-p-isopropyylihydrokanelialdehydi

2-metyyli-3-(4-isopropyylifenyyli)propanaali

 

05.046

22

40654-82-8

2-metyyli-4-fenyylibutyraldehydi

2737

134

255-022-5

05.046

2-metyyli-4-fenyylibutanaali

 
 

05.047

23

123-08-0

4-hydroksibentsaldehydi

 

558

204-599-1

05.047

2-hydroksibentsaldehydi

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-metoksikanelialdehydi

3181

571

216-131-3

05.048

beta-o-metoksifenyyliakroleiini; 3-o-metoksifenyyli-2-propenaali

3-(2-metoksifenyyli)prop-2-enaali

 

05.049

02

96-17-3

2-metyylibutyraldehydi

2691

575

202-485-6

05.049

2-metyylibutanaali; metyylietyyliasetaldehydi; alfa-metyylibutyraldehydi; 2-metyylibutanaali-1

 
 

05.050

22

101-39-3

alfa-metyylikanelialdehydi

2697

578

202-938-8

05.050

2-metyylikanelialdehydi; alfa-metyylikanelialdehydi; alfa-metyylikinnamaali

2-metyyli-3-fenyyliprop-2-enaali

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-metoksifenyyli)-2-metyyliprop-2-enaali

3182

584

265-737-4

05.051

alfa-metyyli-p-metoksikanelialdehydi; 3-(p-metoksifenyyli)-2-metyyli-2-propenaali

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-metyyli-3-(p-tolyyli)propionaldehydi

2748

587

255-410-4

05.052

2-metyyli-3-(4-metyylifenyyli)propanaali

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-trimetyyli-1,3,5-trioksaani

 

594

204-639-8

05.053

paraldehydi; parasetaldehydi

 
 

05.054

22

1009-62-7

2,2-dimetyyli-3-fenyylipropionaldehydi

 

598

213-771-5

05.054

3-fenyylipropyylidimetyylialdehydi

 
 

05.055

23

90-02-8

salisylaldehydi

3004

605

201-961-0

05.055

salisyylialdehydi; o-hydroksibentsaldehydi; salisylaali

2-hydroksibentsaldehydi

 

05.056

23

10031-82-0

4-etoksibentsaldehydi

2413

626

233-093-3

05.056

homoanisaldehydi

 
 

05.057

03

142-83-6

heksa-2(trans),4(trans)-dienaali

3429

640

205-564-3

05.057

2-propyleeniakroleiini, sorbiinialdehydi, heksa-2,4-dienaali

 

5

05.058

03

557-48-2

nona-2(trans),6(cis)-dienaali

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-nonadienaali; kurkkualdehydi; nona-2,6-dienaali

 
 

05.059

04

2277-19-2

non-6(cis)-enaali

3580

661

218-900-9

05.059

cis-6-nonen-1-aali; non-6-enaali

 
 

05.060

03

2363-89-5

okt-2-enaali

3215

663

219-115-4

05.060

alfa-amyyliakroleiini; 2-pentyyliakroleiini

 
 

05.061

04

63826-25-5

okt-6-enaali

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411-89-6

2-fenyylikrotonaldehydi

3224

670

224-567-0

05.062

2-fenyyli-but-2-en-1-aali

2-fenyylibut-2(trans)-enaali

 

05.064

03

13552-96-0

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienaali

3638

685

236-936-3

05.064

trideka-2,4,7-trienaali

 
 

05.066

23

120-25-2

4-etoksi-3-metoksibentsaldehydi

 

703

204-382-1

05.066

vanilliinietyylieetteri

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-etyylibentsaldehydi

3756

705

225-268-8

05.068

p-etyylibentsaldehydi

 
 

05.069

02

123-15-9

2-metyylipentanaali

3413

706

204-605-2

05.069

2-metyylivaleraldehydi

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-heptenaali

3165

730

219-563-0

05.070

3-butyyliakroleiini; β-butyyliakroleiini; hept-2-enaali; trans-hept-2-enaali

 

5

05.071

03

6750-03-4

nona-2,4-dienaali

3212

732

229-810-4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829-56-6

trans-2-nonenaali

3213

733

242-609-6

05.072

3-heksyyli-2-propenaali; non-2-enaali; 3- tai β-heksyyliakroleiini; heptyliseeniasetaldehydi

 

5

05.073

03

6728-26-3

heks-2(trans)-enaali

2560

748

229-778-1

05.073

β-propyyliakroleiini; lehtialdehydi; trans-heks-2-enaali

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-dimetyylihept-5-enaali

2389

2006

203-427-2

05.074

melonaali; 2,6-dimetyyli-2-hepten-7-aali

 
 

05.075

04

6789-80-6

heks-3(cis)-enaali

2561

2008

229-854-4

05.075

cis-beta,gamma-heksyleenialdehydi; heks-3-enaali

 
 

05.076

03

3913-71-1

dek-2-enaali

2366

2009

223-472-1

05.076

dekenaldehydi; 3-heptyyliakroleiini; dekyleenialdehydi; 2-deken-1-aali

 
 

05.077

02

110-41-8

2-metyyliundekanaali

2749

2010

203-765-0

05.077

metyylinonyyliasetaldehydi; C-12-aldehydi; MNA; 2-metyylihendekanaali; metyylinonyyliasetaldehydi

 
 

05.078

03

7774-82-5

tridek-2-enaali

3082

2011

231-883-2

05.078

3-dekyyliakroleiini

 
 

05.079

09

7492-67-3

sitronellyylioksiasetaldehydi

2310

2012

231-324-2

05.079

sitronelloksiasetaldehydi; 6,10-dimetyyli-3-oksa-9-undekenaali

6,10-dimetyyli-3-oksaundek-9-enaali

 

05.080

22

104-53-0

3-fenyylipropanaali

2887

2013

203-211-8

05.080

3-fenyylipropionaldehydi; hydrokanelialdehydi; fenyylipropyylialdehydi; bentsyyliasetaldehydi; beta-fenyylipropionaldehydi

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-dekadienaali

3135

2120

219-114-9

05.081

deka-2,4-dienaali

 

5

05.082

04

13553-09-8

dodeka-3,6-dienaali

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313-03-5

hepta-2,4-dienaali

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

hept-4-enaali

3289

2124

229-779-7

05.085

cis-4-hepten-1-aali; cis-4-etylideenibutyraldehydi; n-propylideenibutyraldehydi

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-metyylipent-2-enaali

3194

2129

210-789-5

05.090

alfa-metyyli-beta-etyyliakroleiini; 2,4-dimetyylikrotonaldehydi

 
 

05.091

23

698-27-1

2-hydroksi-4-metyylibentsaldehydi

3697

2130

211-813-7

05.091

4-metyylisalisyylialdehydi; 2,4-kresotaldehydi

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-isopropyylifenyyli)propionaldehydi

2957

2261

231-885-3

05.094

kuminyyliasetaldehydi; p-kymyylipropanaali; p-isopropyylihydrokanelialdehydi; p-propyylihydrokanelialdehydi

 
 

05.095

03

497-03-0

2-metyylikrotonaldehydi

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-metyylibut-2(trans)-enaali

5

05.096

04

30390-50-2

4-dekenaali

3264

2297

244-514-5

05.096

dekenaldehydi, dek-4-enaali (cis)

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-metyyli-2-fenyylibutyraldehydi

2738

135

219-461-6

05.097

3-metyyli-2-fenyylibutanaali; alfa-isopropyylifenyyliasetaldehydi; alfa-isopropyylifenyyliasetaldehydi

 
 

05.098

07

29548-14-9

p-ment-1-en-9-aali

3178

10347

249-688-6

05.098

karvomentenaali

 
 

05.099

22

21834-92-4

5-metyyli-2-fenyyliheks-2-enaali

3199

10365

244-602-3

05.099

2-fenyyli-5-metyyli-2-heksenaali

 
 

05.100

22

26643-91-4

4-metyyli-2-fenyylipent-2-enaali

3200

10366

247-869-4

05.100

 
 
 

05.101

03

764-40-9

penta-2,4-dienaali

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

pent-2-enaali

3218

10375

212-120-2

05.102

3-etyyliakroleiini

 
 

05.103

22

939-21-9

3-fenyylipent-4-enaali

3318

10378

213-356-9

05.103

beta-vinyylihydrokanelialdehydi; 3-fenyyli-3-vinyylipropionaldehydi

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-trimetyylisykloheksa-1,3-dieeni-1-karbaldehydi

3389

10383

204-133-7

05.104

safranaali; dehydro-β-syklositraali; 1,1,3-trimetyyli-2-formyylisykloheksa-2,4-dieeni

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-butyylibut-2-enaali

3392

10324

246-950-1

05.105

2-etylidiiniheksanaali; 2-etylideeniheksanaali

 
 

05.106

07

564-94-3

myrtenaali

3395

10379

209-274-8

05.106

pin-2-en-10-aali; benihinaali

2-formyyli-6,6-dimetyyli-bisyklo[3.1.1]hept-2-eeni

 

05.107

03

35158-25-9

2-isopropyyli-5-metyyliheks-2-enaali

3406

10361

252-406-4

05.107

2-isopropyyli-5-metyyli-2-heksenaali

 
 

05.108

03

13162-46-4

undeka-2,4-dienaali

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463-77-6

2-undekenaali

3423

11827

219-564-6

05.109

2-undeken-1-aali

 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-dimetyylibentsaldehydi

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-ksylyylialdehydi; 1-formyyli-2,4-dimetyylibentseeni

 
 

05.111

03

56767-18-1

okta-2(trans),6(trans)-dienaali

3466

10371

260-372-7

05.111

 
 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-trimetyylisykloheks-1-eeni-1-asetaldehydi

3474

10338

207-454-0

05.112

beta-homosyklositraali

 
 

05.113

04

4634-89-3

heks-4-enaali

3496

10337

225-058-6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362-56-1

4-metyylipent-2-enaali

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-fenyylipent-4-enaali

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-trimetyyliheksanaali

3524

10384

226-603-0

05.116

isononyylialdehydi; tert-butyyli-isopentanaali

 
 

05.117

07

2111-75-3

p-menta-1,8-dien-7-aali

3557

11788

218-302-8

05.117

perillaldehydi; 4-isopropenyyli-1-syklohekseeni-1-karboksaldehydi

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-metoksikanelialdehydi

3567

11919

217-807-0

05.118

3-4-metoksifenyyli-2-propenaali

3-(4-metoksifenyyli)prop-2-enaali

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyliasetaldehydi

3592

10325

224-815-8

05.119

alfa-kamfoleenialdehydi; (2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli-2)asetaldehydi

 
 

05.120

03

21662-13-5

dodeka-2,6-dienaali

3637

 

244-515-0

05.120

 
 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-trimetyyli-1-syklohekseeni-1-karboksaldehydi

3639

2133

207-081-3

05.121

 

2,6,6-trimetyyli-1-syklohekseeni-1-karboksaldehydi

5

05.122

22

1504-75-2

p-metyylikanelialdehydi

3640

10352

 

05.122

3-p-tolyylipropenaali; 3-p-metyylifenyylipropenaali

3-(4-metyylifenyyli)prop-2-enaali

 

05.123

07

55253-28-6

5-isopropenyyli-2-metyylisyklopentaanikarboksaldehydi

3645

 
 

05.123

fotositraali A; cis-2-metyyli-cis-5-isopropenyylisyklopentaani-1-karboksaldehydi

5-(1-metyleeni-etyyli)-2-metyylisyklopentaanikarboksaldehydi

 

05.124

03

107-86-8

3-metyylikrotonaldehydi

3646

10354

203-527-6

05.124

3-metyylibut-2-enaali; prenaali; senesialdehydi

3-metyylibut-2(trans)-enaali

 

05.125

03

21662-16-8

dodeka-2,4-dienaali

3670

11758

244-517-1

05.125

E,E-2,4-dodekadienaali

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-metyyliokt-2-enaali

3711

10363

256-386-8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361-28-5

okta-2(trans),4(trans)-dienaali

3721

11805

250-147-1

05.127

E,E-2,4-oktadienaali

 
 

05.128

04

41547-22-2

okt-5(cis)-enaali

3749

 
 

05.128

(Z)-5-oktenaali

 
 

05.129

23

135-02-4

2-metoksibentsaldehydi

 

10350

205-171-7

05.129

o-metoksibentsaldehydi; o-anisaldehydi

 
 

05.130

03

17909-77-2

alfa-sinensaali

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-dimetyyli-10-metyleeni-2,6,11-dodekatrienaali

2,6-dimetyyli-10-metyleenidodeka-2,6,11-trienaali

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dien-7-aali

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metyyli-3-tolyylipropionaldehydi (o,m,p-isomeerien seos)

2748

587

 

05.134

2-metyyli-3-tolyylipropanaali

2-metyyli-3-(2,3 tai 4-metyylifenyyli)propanaali

5

05.135

03

123-73-9

but-2-enaali

 

11736

204-647-1

05.135

krotonaldehydi

 
 

05.137

04

21662-09-9

dek-4(cis)-enaali

3264

2297

244-514-5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

dek-9-enaali

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

deka-2(trans),4(trans)-dienaali

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-dekadienaali; deka-2,4-dienaali; heptenyyliakroleiini

 

5

05.141

03

51325-37-2

deka-2,4,7-trienaali

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-dihydroksibentsaldehydi

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-dimetyyli-2-vinyyliheks-4-enaali

 
 

260-006-6

05.143

nerolialdehydi

 
 

05.144

03

20407-84-5

dodek-2(trans)-enaali

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-etyyliheksanaali

 

10331

204-596-5

05.147

2-etyyliheksaldehydi; butyylietyyliasetaldehydi; alfa-etyylikaproaldehydi

 
 

05.148

03

19317-11-4

farnesaali

 
 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-trimetyylidodeka-2,6,10-trien-1-oni

 

05.149

09

111-30-8

glutaarialdehydi

 
 

203-856-5

05.149

glutaaridialdehydi; 1,3-diformyylipropaani; 1,5-pentadiaali

pentaani-1,5-diaali

 

05.150

03

18829-55-5

hept-2(trans)-enaali

3165

730

242-608-0

05.150

(E)-2-hepten-1-aali; 2-heptenaali; beta-butyyliakroleiini; trans-hept-2-en-1-aali

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

heksadekanaali

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-hydroksi-3,5-dimetoksibentsaldehydi

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-hydroksi-3,5-dimetoksikanelialdehydi

 

10341

 

05.154

sinapaldehydi

3-(4-hydroksi-3,5-dimetoksifenyyli)prop-2-enaali

 

05.155

22

458-36-6

4-hydroksi-3-metoksikanelialdehydi

 

10342

207-278-4

05.155

 

3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)prop-2-enaali

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)propanaali

 
 

279-524-9

05.156

dihydrokoniferaldehydi

 
 

05.157

07

1335-66-6

isosyklositraali

 
 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-trimetyylisykloheks-3-eeni-1-karbaldehydi

 

05.158

23

591-31-1

3-metoksibentsaldehydi

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

p-metoksifenyyliasetaldehydi

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-metyylidekanaali

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-metyyliheksanaali

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-metyylipentanaali

 

10369

214-273-0

05.166

4-metyylivaleraldehydi

 
 

05.167

02

75853-50-8

12-metyylitetradekanaali

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-metyylitridekanaali

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

neraali

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-dimetyyli-2(cis),6-oktadienaali

5

05.171

03

2463-53-8

non-2-enaali

3213

733

219-562-5

05.171

beta-heksyyliakroleiini; alfa-nonenyylialdehydi; nonyleenialdehydi

 

5

05.172

03

17587-33-6

nona-2(trans),6(trans)-dienaali

3766

 

241-557-1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018-53-8

nona-2,4,6-trienaali

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

pent-4-enaali

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-fenyylipent-2-enaali

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

prop-2-enaali

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

pseudo-syklositraali

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetyylisykloheks-3-eenikarbaldehydi

5

05.178

03

60066-88-8

beta-sinensaali

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-dimetyyli-10-metyleenidodeka-2,6,11-trienaali

 

05.179

03

51534-36-2

tetradek-2-enaali

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-trimetyylisykloheks-2-eeni-1-karboksaldehydi

3639

10326

207-080-8

05.182

beta-syklositraali

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-trimetyylisykloheksenyyli)-2-metyylibutanaali

 
 

265-747-9

05.183

alfa,2,2,6-tetrametyylisyklohekseenibutanaali

 
 

05.184

03

53448-07-0

undek-2(trans)-enaali

3423

11827

258-559-3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-oktadienaali

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

trans-3,7-dimetyyliokta-2,6-dienaali

2303

109

205-476-5

05.188

geraniaali

 

5

05.189

03

505-57-7

2-heksenaali

2560

748

208-014-0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-oktenaali

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

trans-2-dekenaali

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

3-heksenaali

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2, trans-4-nonadienaali

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-tridekenaali

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2, trans-4-undekadienaali

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

alfa-metyyli-jonaali

 
 

261-121-4

05.198

 

2-metyyli-4-(2,6,6-trimetyylisykloheks-2-enyyli)but-3-enaali

 

05.200

03

 

trans-2,trans-4,cis-7-dekatrienaali

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

9-oktadekenaali

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

6-dekenaali, cis

 
 
 
 
 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradekenaali

 
 
 
 
 
 

6

05.209

04

147159-48-6

6-dekenaali, trans

 
 
 
 
 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodekenaali

 
 

250-174-9

 
 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metyylioktanaali

 
 
 
 
 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodekenaali

 
 
 
 
 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenaali

 
 
 
 
 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodekenaali

 
 
 
 
 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienaali (cis, cis)

 
 
 
 
 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienaali (trans, trans)

 
 
 
 
 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-dekenaali

 
 
 
 
 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-oktadekenaali

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-dietoksietaani

2002

35

203-310-6

06.001

dietyyliasetaali; asetaldehydidietyyliasetaali; etylidiinidietyylieetteri; 1,1-dietoksietaani

 
 

06.002

23

1319-88-6

5-hydroksi-2-fenyyli-1,3-dioksaani

2129

36

215-294-8

06.002

bentsaldehydiglyseryyliasetaali; 5-hydroksi-2-fenyyli-1,3-dioksaani; 2-fenyyli-m-dioksan-5-oli; 4-hydroksimetyyli-2-fenyyli-1,3-dioksolaani; bentsaliglyseriini

 
 

06.003

23

1125-88-8

alfa,alfa-dimetoksitolueeni

2128

37

214-413-0

06.003

bentsaldehydidimetyyliasetaali; 1,1-dimetoksifenyylimetaani

 
 

06.004

03

7492-66-2

sitraalidietyyliasetaali

2304

38

231-323-7

06.004

3,7-dimetyyli-2,6-oktadienaalidietyyliasetaali; 1,1-dietoksi-3,7-dimetyyli-2,6-oktadieeni

1,1-dietoksi-3,7-dimetyyliokta-2,6-dieeni

 

06.005

03

7549-37-3

sitraalidimetyyliasetaali

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-dimetyyli-2,6-oktadienaalidimetyyliasetaali; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetyyli-2,6-oktadieeni

1,1-dimetoksi-3,7-dimetyyliokta-2,6-dieeni

 

06.006

15

101-48-4

1,1-dimetoksi-2-fenyylietaani

2876

40

202-945-6

06.006

alfa-tolyylialdehydidimetyyliasetaali; fenyyliasetaldehydidimetyyliasetaali

 
 

06.007

15

29895-73-6

fenyyliasetaldehydiglyseryyliasetaali

2877

41

249-934-2

06.007

5-hydroksi-2-bentsyyli-1,3-dioksaani; 5-hydroksimetyyli-2-bentsyyli-1,3-dioksolaani

2-bentsyyli-4-hydroksi-1,3-dioksaani ja 2-bentsyyli-4-hydroksimetyyli-1,3-dioksolaani (seos)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-dimetoksioktaani

2798

42

233-018-4

06.008

oktanaalidimetyyliasetaali; C-8-dimetyyliasetaali; kapryylialdehydidimetyyliasetaali; oktaldehydidimetyyliasetaali; resedyyliasetaali

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-dimetoksidekaani

2363

43

231-928-6

06.009

dekanaalidimetyyliasetaali; dekyylialdehydi DMA; C10-aldehydi-dimetyyliasetaali; 1,1-dimetoksidekaani; dekyylialdehydidimetyyliasetaali

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-dietoksi-3,7-dimetyylioktan-7-oli

2584

44

231-945-9

06.010

hydroksisitronellaalidietyyliasetaali; 1,1-dietoksi-3,7-dimetyyli-7-oktanoli; 8,8-dietoksi-2,6-dimetyyli-2-oktanoli; 7-hydroksi-1,1-dietoksi-3,7-dimetyylioktaani

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-dimetoksi-3,7-dimetyylioktan-7-oli

2585

45

205-510-9

06.011

hydroksisitronellaalidimetyyliasetaali; 8,8-dimetoksi-2,6-dimetyyli-2-oktanoli; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetyyli-7-oktanoli

 
 

06.012

23

1333-09-1

tolualdehydiglyseryyliasetaali

3067

46

 

06.012

2-(o-,m-,p-kresyyli)-5-hydroksidioksaani; 2-(metyylifenyyli)-1,3-dioksan-5-oli; 2-5-hydroksimetyylidioksolaani

2-(2,3 ja 4-metyylifenyyli)-5-hydroksi-1,3-dioksaani sekä 2-(2,3 ja 4-metyylifenyyli)-5-hydroksimetyyli-1,3-dioksolaani (seos)

 

06.013

22

91-87-2

alfa-pentyylikanelialdehydidimetyyliasetaali

2062

47

202-104-3

06.013

alfa-n-amyyli-beta-fenyyliakroleiinidimetyyliasetaali;1,1-dimetoksi-2-amyyli-3-fenyyli-2-propeeni

1,1-dimetoksi-2-pentyyli-3-fenyyliprop-2-eeni

 

06.014

22

5660-60-6

kanelialdehydietyleeniglykoliasetaali

2287

48

227-110-3

06.014

2-styryyli-m-dioksolaani; 2-styryyli-1,3-dioksolaani; kanelialdehydietyleeniglykoliasetaali

2-(2-fenyylietyleeni)-1,3-dioksolaani

 

06.015

01

534-15-6

1,1-dimetoksietaani

3426

510

208-589-8

06.015

asetaldehydidimetyyliasetaali; dimetyyliasetaali; etylideenidimetyylieetteri

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-fenyylietoksi-1-propoksietaani

2004

511

231-327-9

06.016

asetaldehydifenetyylipropyyliasetaali; [2-(1-propoksietoksi)etyyli]bentseeni; 1-fenetoksi-1-propoksietaani; propyylifenetyyliasetaali; bentseeni, 2-(1-propoksietoksi)etyyli; asetaali R; pepitaali

 
 

06.017

23

774-48-1

(dietoksimetyyli)bentseeni

 

517

212-265-1

06.017

bentsaldehydidietyyliasetaali; 1,1-dietoksifenyylimetaani; fenyylidietoksimetaani; 1,1-dietoksitolueeni

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-bentsyylioksi-1-(2-metoksietoksi)etaani

2148

523

 

06.019

asetaldehydibentsyylimetoksietyyliasetaali; asetaldehydibentsyyli-β-metoksietyyliasetaali; 1-bentsoyyli-1-(2-metoksietoksi)etaani

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-dietoksidekaani

 

531

252-202-5

06.020

dekanaalidietyyliasetaali; dekan-1-aalidietyyliasetaali; dekyylialdehydidietyyliasetaali

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-dietoksiheptaani

 

553

211-707-0

06.021

heptanaalidietyyliasetaali; enantaalidietyyliasetaali

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-dietoksiheksaani

 

557

222-911-4

06.023

heksanaalidietyyliasetaali; heksyylialdehydidietyyliasetaali

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-di-isobutoksi-2-fenyylietaani

3384

595

269-851-5

06.024

fenyyliasetaldehydidi-isobutyyliasetaali

1,1-di(2-metyylipropoksi)-2-fenyylietaani

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-dietoksinona-2,6-dieeni

3378

660

266-874-2

06.025

nonadienyylidietyyliasetaali

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-dimetyyli-2-bentsyyli-1,3-dioksolaani

2875

669

 

06.027

fenyyliasetaldehydi-2,3-butyleeniglykoliasetaali

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-dimetoksiheptaani

2541

2015

233-103-6

06.028

heptanaalidimetyyliasetaali; C7-aldehydi-dimetyyliasetaali; heptaldehydidimetyyliasetaali; enantanaalidimetyyliasetaali

 
 

06.029

09

72854-42-3

heptanaaliglyseryyliasetaali (1,2- ja 1,3-asetaalien seos)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-heksyyli-4-hydroksimetyyli-1,3-dioksolaani + 2-heksyyli-5-hydroksi-1,3-dioksaani; 2-heksyyli-4-hydroksi-1,3-dioksaani

 
 

06.030

22

90-87-9

1,1-dimetoksi-2-fenyylipropaani

2888

2017

202-022-8

06.030

fenyylipropanaalidimetyyliasetaali; hydratropaldehydidimetyyliasetaali; 2-fenyylipropionaldehydi-dimetyyliasetaali

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-dietoksiheks-2-eeni

 

2135

259-086-5

06.031

2-heksenaalidietyyliasetaali

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-metyyli-2-fenyyli-1,3-dioksolaani

2130

2226

219-906-4

06.032

bentsaldehydipropyleeniglykoliasetaali; 4-metyyli-2-fenyyli-m-dioksolaani; 4-metyyli-2-fenyyli-1,3-dioksolaani; bentsaldehydipropyleeniglykolisykloasetaali

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-dibutoksietaani

 

2341

212-804-0

06.033

asetaldehydidibutyyliasetaali

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-dipropoksietaani

 

2342

203-335-2

06.034

n-propyyliasetaali; dipropyyliasetaali; asetaldehydidipropyyliasetaali

 
 

06.035

03

10444-50-5

sitraalipropyleeniglykoliasetaali

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-dimetyylihepta-1,5-dienyyli)-4-metyyli-1,3-dioksalaani

 

06.036

15

64577-91-9

1-butoksi-1-(2-fenyylietoksi)etaani

3125

10007

264-948-9

06.036

asetaldehydibutyylifenetyyliasetaali; 2-butoksi-2-fenyylietoksietaani

 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-dietoksihept-4-eeni (cis ja trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

4-heptenaalidietyyliasetaali

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-dimetoksibutan-2-oni

3381

10029

226-605-1

06.038

asetyyliasetaldehydidimetyyliasetaali; 3-oksobutanaalidimetyyliasetaali; 3-ketobutyraldehydidimetyyliasetaali

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-di((1′-etoksi)-etoksi)propaani

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-trimetyyli-3,5,8,10-tetraoksadodekaani; 3,5,8,10-tetraoksadekaani,4,6,9-trimetyyli-

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-tris([1′-etoksi]-etoksi)propaani

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-tetraoksatridekaani,7-(1-etoksietoksi)-4,10-dimetyyli-

 
 

06.041

02

 

1-isobutoksi-1-etoksi-2-metyylipropaani

 

10055

 

06.041

isobutanaalietyyli-isobutyyliasetaali; 2-metyylipropanaalietyyli-isobutyyliasetaali

1-etoksi-2-metyyli-1-(2-metyylipropoksi)propaani

 

06.042

02

 

1-isobutoksi-1-etoksi-3-metyylibutaani

 

10057

 

06.042

isovaleraldehydietyyli-isobutyyliasetaali; 3-metyylibutanaalietyyli-isobutyyliasetaali

1-etoksi-3-metyyli-1-(2-metyylipropoksi)butaani

 

06.043

01

 

1-isoamyloksi-1-etoksipropaani

 

10038

 

06.043

propanaalietyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-etoksi-1-(2-metyylipropoksi)etaani

 

06.044

01

 

1-isobutoksi-1-etoksipropaani

 

10058

 

06.044

propanaalietyyli-isobutyyliasetaali

1-etoksi-1-(2-metyylipropoksi)propaani

 

06.045

02

 

1-isobutoksi-1-isopentyylioksi-2-metyylipropaani

 

10061

 

06.045

isobutanaali-isobutyyli-isoamyyliasetaali; 2-metyylipropanaali-isobutyyli-3-metyylibutyyliasetaali

2-metyyli-1-(3-metyylibutoksi)-1-(2-metyylipropoksi)propaani

 

06.046

02

 

1-isobutoksi-1-isopentyylioksi-3-metyylibutaani

 

10060

 

06.046

isovaleraldehydi-isoamyyli-isobutyyliasetaali; 3-metyylibutanaali-isobutyyli-3-metyylibutyyliasetaali

3-metyyli-1-(3-metyylibutoksi)-1-(2-metyylipropoksi)butaani

 

06.047

01

 

1-isopentyylioksi-1-propoksietaani

 

10065

 

06.047

asetaldehydi-3-metyylibutyylipropyyliasetaali

1-(3-metyylibutoksi)-1-propoksietaani

 

06.048

01

 

1-isopentyylioksi-1-propoksipropaani

 

10066

 

06.048

propanaali-3-metyylibutyylipropyyliasetaali

1-(3-metyylibutoksi)-1-propoksipropaani

 

06.049

01

77249-20-8

1-butoksi-1-(2-metyylibutoksi)etaani

 
 
 

06.049

asetaldehydibutyyli-2-metyylibutyyliasetaali

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-butoksi-1-etoksietaani

 

10003

 

06.050

asetaldehydibutyylietyyliasetaali

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-di-(2-metyylibutoksi)etaani

 
 
 

06.051

asetaldehydidi(2-metyylibutyyli) asetaali

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-di-isobutoksi-2-metyylipropaani

 

10025

 

06.052

isobutanaalidi-isobutyyliasetaali; 2-metyylipropanaalidi-isobutyyliasetaali

1,1-di(2-metyylipropoksi)-2-metyylipropaani

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-di-isobutoksietaani

 

10023

227-129-7

06.053

asetaldehydidi-isobutyyliasetaali

1,1-di(2-metyylipropoksi)etaani

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-di-isobutoksipentaani

 

10026

 

06.054

valeraldehydidi-isobutyyliasetaali; pentanaalidi-isobutyyliasetaali

1,1-di(2-metyylipropoksi)pentaani

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-di-isopentyylioksietaani

 

10028

235-839-3

06.055

asetaldehydidi-isoamyyliasetaali; asetaldehydidi(3-metyylibutyyli)asetaali

1,1-di(3-metyylibutoksi)etaani

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-dietoksi-2-metyylibutaani

 

10013

 

06.057

2-metyylibutanaalidietyyliasetaali

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-dietoksi-2-metyylipropaani

 

10015

217-107-5

06.058

isobutanaalidietyyliasetaali; 2-metyylipropanaalidietyyliasetaali

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-dietoksi-3-metyylibutaani

 

10014

223-335-6

06.059

isovaleraldehydidietyyliasetaali; 3-metyylibutanaalidietyyliasetaali

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-dietoksibut-2-eeni

 
 

234-224-7

06.060

2-butenaalidietyyliasetaali

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-dietoksibutaani

 

10009

222-913-5

06.061

butanaalidietyyliasetaali

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-dietoksidodekaani

 
 

258-541-5

06.062

dodekanaalidietyyliasetaali

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-dietoksiheks-3-eeni

 
 

277-532-7

06.063

3-heksenaalidietyyliasetaali

 

5

06.064

01

462-95-3

dietoksimetaani

 

10012

207-330-6

06.064

formaldehydidietyyliasetaali

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-dietoksinonaani

 

10016

259-360-4

06.065

nonanaalidietyyliasetaali

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-dietoksioktaani

 
 

259-385-0

06.066

oktanaalidietyyliasetaali

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-dietoksipentaani

 

10017

222-909-3

06.067

valeraldehydidietyyliasetaali; pentanaalidietyyliasetaali

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-dietoksiprop-2-eeni

 

10020

221-276-0

06.068

2-propenaalidietyyliasetaali

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-dietoksipropaani

 

10018

225-257-8

06.069

propanaalidietyyliasetaali

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-dietoksiundekaani

 
 

258-539-4

06.070

undekanaalidietyyliasetaali

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-diheksyylioksietaani

 

10022

226-458-3

06.071

asetaldehydidiheksyyliasetaali

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-dimetoksiheks-2(trans)-eeni

 
 

242-204-4

06.072

trans-2-heksenaalidimetyyliasetaali

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-dimetoksiheksaani

 
 

216-488-5

06.073

heksanaalidimetyyliasetaali

 
 

06.074

01

109-87-5

dimetoksimetaani

 

10031

203-714-2

06.074

formaldehydidimetyyliasetaali; metylaali

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-dimetoksipentaani

 
 

247-716-1

06.075

pentanaalidimetyyliasetaali

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-dimetoksipropaani

 
 

225-258-3

06.076

propanaalidimetyyliasetaali

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-dimetyyli-1,3-dioksolaani

 
 

222-221-3

06.077

 
 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-difenetoksietaani

 
 

204-568-2

06.078

asetaldehydidifenetyyliasetaali

 
 

06.079

01

13602-09-0

1-etoksi-1-(2-metyylibutoksi)etaani

 

10040

 

06.079

asetaldehydietyyli-2-metyylibutyyliasetaali

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-etoksi-1-(2-fenyylietoksi)etaani

 

10049

219-868-9

06.080

asetaldehydietyyli-2-fenyylietyyliasetaali

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-etoksi-1-(3-heksenyylioksi)etaani

3775

10034

248-817-3

06.081

etyyli-cis-3-heksenyyliasetaali; asetaldehydietyyli-3-heksenyyliasetaali

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-etoksi-1-heksyylioksietaani

 

11948

259-184-8

06.082

asetaldehydietyyliheksyyliasetaali; 1-(1-etoksietoksi)heksaani

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-etoksi-1-isopentyylioksietaani

 

10037

236-581-4

06.083

asetaldehydietyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-etoksi-1-(3-metyylibutoksi)etaani

 

06.084

01

10471-14-4

1-etoksi-1-metoksietaani

 

10039

233-959-0

06.084

asetaldehydietyylimetyyliasetaali

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-etoksi-1-pentyylioksietaani

 

10046

 

06.085

asetaldehydietyyliamyyliasetaali; asetaldehydietyylipentyyliasetaali

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-etoksi-1-propoksietaani

 

10050

243-963-4

06.086

asetaldehydietyylipropyyliasetaali

 
 

06.087

10

6290-17-1

etyyli-2,4-dimetyyli-1,3-dioksolaani-2-asetaatti

 
 

228-536-2

06.087

etyyliasetoasetaattipropyleeniglykoliketaali

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-etyyli-4-metyyli-1,3-dioksolaani

 
 

224-435-2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454-22-4

2-heksyyli-4,5-dimetyyli-1,3-dioksolaani

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-hydroksimetyyli-2-metyyli-1,3-dioksolaani

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-isobutoksi-1-etoksietaani

 

10054

230-251-3

06.091

asetaldehydietyyli-isobutyyliasetaali

1-etoksi-1-(2-metyylipropoksi)etaani

 

06.092

01

75048-15-6

1-isobutoksi-1-isopentyylioksietaani

 

10059

278-063-0

06.092

asetaldehydi-isobutyyli-isoamyyliasetaali; asetaldehydi-isobutyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-(3-metyylibutoksi)-1-(2-metyylipropoksi)etaani

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-metyyli-2-pentyyli-1,3-dioksolaani

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-metyyli-2-propyyli-1,3-dioksolaani

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

trietoksimetaani

 

10903

204-550-4

06.096

trietyyliortoformiaatti; etyyliortoformiaatti

 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-trietoksipropaani

 

10075

232-193-4

06.097

3-etoksipropanaalidietyyliasetaali

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-trimetyyli-1,3-dioksolaani

3441

11423

214-766-0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359-31-3

vanilliinibutyleeniglykoliasetaali

 
 
 

06.099

4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi-2,3-butaanidiyyliasetaali

4-etyyli-2-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-1,3-dioksolaani

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-dipentyylioksietaani ◄

 

10032

235-838-8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708-36-7

2-heksyyli-5-hydroksi-1,3-dioksaani

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

vanilliinipropyleeniglykoliasetaali

3905

 
 

06.104

4-metyyli-2-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-1,3-dioksolaani

 
 

06.105

02

13285-51-3

3-metyyli-1,1-di-isopentyylioksibutaani

 

10070

 

06.105

isovaleraldehydidi-isoamyyliasetaali; 3-metyylibutanaalidi(3-metyylibutyyli)asetaali

3-metyyli-1,1-di(3-metyylibutoksi)butaani

 

06.106

02

13112-63-5

2-metyyli-1,1-di-isopentyylioksipropaani

 

10071

 

06.106

 

2-metyyli-1,1-di(3-metyylibutoksi)propaani

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-metyylibutoksi)-1-isopentyylioksietaani

 

10068

 

06.107

metyylibutyyliasetaali

1-(2-metyylibutoksi)-1-(3-metyylibutoksi)etaani

 

06.108

23

 

anisaldehydibutaani-2,3-dioliasetaali

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetyyli-2-(4-metoksifenyyli)-1,3-dioksolaani

 

06.109

04

 

1,1-dietoksi-3,7-dimetyyliokt-6-eeni

 
 
 

06.109

sitronellaalidietyyliasetaali; 3,7-dimetyyli-6-oktenaalidietyyliasetaali

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoksi-1-metoksipropaani

 
 
 

06.111

propanaalietyylimetyyliasetaali

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

heliotropiinibutaani-2,3-dioliasetaali

 
 
 

06.113

piperonaalibutaani-2,3-dioliasetaali

4,5-dimetyyli-2-(3,4-metyleenidioksifenyyli)-1,3-dioksolaani

 

06.114

01

 

1-heksyloksi-1-isopentyloksietaani

 
 
 

06.114

asetaldehydiheksyyli-isoamyyliasetaali; asetaldehydiheksyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-heksoksi-1-(3-metyylibutoksi)etaani

 

06.115

01

 

1-isopentyloksi-1-pentyloksietaani

 
 
 

06.115

asetaldehydi-3-metyylibutyylipentyyliasetaali

1-(3-metyylibutoksi)-1-pentyylioksietaani

 

06.120

08

 

DL-mentoni-1,2-glyseroliketaali

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoksi-1-isopentyylioksietaani

 

10004

 

06.123

asetaldehydibutyyli-isoamyyliasetaali

1-butoksi-1-(3-metyylibutoksi)etaani

 

06.124

02

 

1,1-di-isobutoksi-3-metyylibutaani

 

10024

 

06.124

isovaleraldehydidi-isobutyyliasetaali; 3-metyylibutanaalidi-isobutyyliasetaali

1,1-di(2-metyylipropoksi)-3-metyylibutaani

 

06.125

01

 

1,1-di-isobutoksipropaani

 

10027

 

06.125

propanaalidi-isobutyyliasetaali

1,1-di(2-metyylipropoksi)propaani

 

06.127

01

 

1-etoksi-1-isopentyylioksipropaani

 

10036

 

06.127

butanaalietyyli-isoamyyliasetaali; butanaalietyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-etoksi-1-(3-metyylibutoksi)propaani

 

06.128

01

 

1-etoksi-1-pentyylioksibutaani

 

10045

 

06.128

butanaalietyyliamyyliasetaali; 2,3-butyleeniglykoli; dimetyylietyleeniglykoli

 
 

06.129

02

 

1-etoksi-2-metyyli-1-isopentyylioksipropaani

 

10043

 

06.129

isobutanaalietyyli-isoamyyliasetaali; 2-metyylipropanaalietyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-etoksi-2-metyyli-1-(3-metyylibutoksi)butaani

 

06.130

02

 

1-etoksi-2-metyyli-1-propoksipropaani

 

10044

 

06.130

isobutanaalietyylipropyyliasetaali; 2-metyylipropanaalietyylipropyyliasetaali

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoksi-1-(3-metyylibutoksi)-3-metyylibutaani ◄

 

10042

 

06.131

isovaleraldehydietyyli-isoamyyliasetaali; 3-metyylibutanaalietyyli-3-metyylibutyyliasetaali

1-etoksi-3-metyyli-1-(3-metyylibutoksi)butaani

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

Vanilliinibutaani-2,3-dioliasetaali (stereoisomeeriseos)

4023

 
 
 

Vanilliinierytro- ja treobutaani-2,3-dioliasetaali

 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-oksopropanaali

2969

105

201-164-8

07.001

pyruvaldehydi; 2-ketopropionaldehydi; asetyyliformaldehydi; metyyliglyoksaali; propan-2-on-1-aali

 
 

07.002

05

110-43-0

heptan-2-oni

2544

136

203-767-1

07.002

C-7-ketoni; metyyliamyyliketoni; amyylimetyyliketoni

 
 

07.003

05

106-35-4

heptan-3-oni

2545

137

203-388-1

07.003

etyylibutyyliketoni; butyylietyyliketoni

 
 

07.004

21

98-86-2

asetofenoni

2009

138

202-708-7

07.004

metyylifenyyliketoni; asetyylibentseeni; asetyylibentsoli; bentsoyylimetidi; fenyylimetyyliketoni

 
 

07.005

21

122-48-5

vanillyyliasetoni

3124

139

204-548-3

07.005

tsingeroni; 3-metoksi-4-hydroksi-bentsyyliasetoni; 2-etyylimetyyliketoni; 3-metoksi-4-metoksibentsyyliasetoni; vanillyyliasetoni

4-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)butan-2-oni

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

alfa-jononi

2594

141

204-841-6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni

 

07.008

08

14901-07-6

beta-jononi

2595

142

238-969-9

07.008

β-irisoni; 4-(2,6,6-trimetyyli-1-sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni; β-syklositrylideeniasetoni

4-(2,6,6-trimetyylisykloheks-1-enyyli)but-3-en-2-oni

5

07.009

08

7779-30-8

metyyli-alfa-jononi

2711

143

204-842-1

07.009

alfa-ketoni; 5-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-4-penten-3-oni; raldeiini; alfa,syklositrylideenimetyylietyyliketoni

1-(2,6,6-trimetyylisykloheks-2-enyyli)pent-1-en-3-oni

 

07.010

08

127-43-5

metyyli-beta-jononi

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-trimetyyli-1-sykloheksen-1-yyli)-4-penten-3-oni; raldeiini; β-syklositrylideenibutanoni, β-metyylijononi; β-iraldeiini

1-(2,6,6-trimetyylisykloheks-1-enyyli)pent-1-en-3-oni

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-tetrametyyli-2-sykloheksenyyli)-3-buten-2-oni

2597

145

201-219-6

07.011

alfa-ironi; 6-metyylijononi; 4(2,5,6,6-tetrametyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni

 
 

07.012

08

99-49-0

karvoni

2249

146

202-759-5

07.012

karvoli; 1-metyyli-4-isopropenyyli-6-sykloheksen-2-oni

p-menta-1,8-dien-2-oni

 

07.013

21

93-08-3

metyyli-2-naftyyliketoni

2723

147

202-216-2

07.013

2-asetonaftoni; 2-asetyylinaftaleeni; beta-metyylinaftyyliketoni; beta-asetonaftoni

 
 

07.014

12

118-71-8

maltoli

2656

148

204-271-8

07.014

veltoli (Pfizer); praliinisubstanssi; 4H-pyran-4-oni, 3-hydroksi-2-metyyli; 3-hydroksi-2-metyyli-(1,4-pyraani); 2-metyylipyromekonihappo

3-hydroksi-2-metyyli-4-pyroni

 

07.015

05

110-93-0

6-metyylihept-5-en-2-oni

2707

149

203-816-7

07.015

metyyliheptenoni; 2-metyyli-2-hepten-6-oni; 2-metyyliheptenoni; metyyliheksenyyliketoni

 
 

07.016

05

112-12-9

undekan-2-oni

3093

150

203-937-5

07.016

metyylinonyyliketoni; 2-hendekanoni; undekanoni-2; metyylinonyyliketoni; 2-hendekanoni; 2-oksoundekaani; nonyylimetyyliketoni

 
 

07.017

05

108-10-1

4-metyylipentan-2-oni

2731

151

203-550-1

07.017

metyyli-isobutyyliketoni; isobutyylimetyyliketoni; isopropyyliasetoni; isoheksanoni; heksoni

 
 

07.018

10

3848-24-6

heksaani-2,3-dioni

2558

152

223-350-8

07.018

metyylipropyylidiketoni; asetyylibutyryyli; asetyyli-n-butyryyli

 
 

07.019

05

111-13-7

oktan-2-oni

2802

153

203-837-1

07.019

metyyliheksyyliketoni; n-heksyylimetyyliketoni; heksyylimetyyliketoni; oktan-2-oni

 
 

07.020

05

821-55-6

nonan-2-oni

2785

154

212-480-0

07.020

metyyliheptyyliketoni

 
 

07.021

10

7493-59-6

undeka-2,3-dioni

3090

155

231-330-5

07.021

asetyylinonanyyli; asetyylinonanoyyli; asetyylipelargonyyli

 
 

07.022

21

122-00-9

4-metyyliasetofenoni

2677

156

204-514-8

07.022

p-metyyliasetofenoni; metyyli-p-tolyyliketoni; 1-asetyyli-4-metyylibentseeni; 1-metyyli-4-asetyylibentseeni

 
 

07.023

21

89-74-7

2,4-dimetyyliasetofenoni

2387

157

201-935-9

07.023

asetyyli-m-ksyleeni; metyyli-2,4-dimetyylifenyyliketoni

 
 

07.024

21

122-57-6

4-fenyylibut-3-en-2-oni

2881

158

204-555-1

07.024

bentsylideeniasetoni; kanelimetyyliketoni; metyylistyryyliketoni; asetokinnamoni; bentsaaliasetoni

 
 

07.025

21

5349-62-2

4-metyyli-1-fenyylipentan-2-oni

2740

159

226-316-0

07.025

bentsyyli-isobutyyliketoni; isobutyylibentsyyliketoni

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(p-tolyyli)butan-2-oni

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metyylifenyyli)butan-2-oni

 

07.027

21

1901-26-4

3-metyyli-4-fenyylibut-3-en-2-oni

2734

161

217-599-1

07.027

bentsylideenimetyyliasetoni; 1-metyyli-1-bentsylideeniasetoni; 3-bentsylideeni-2-butanoni; alfa-metyyli-alfa-bentsaaliasetoni

 
 

07.028

21

119-53-9

bentsoiini

2132

162

204-331-3

07.028

bentsoyylifenyylikarbinoli; alfa-hydroksi-alfa-fenyyliasetofenoni; 2-hydroksi-1,2-difenyylietaani

2-hydroksi-2-fenyyliasetofenoni

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-metoksifenyyli)butan-2-oni

2672

163

203-184-2

07.029

anisyyliasetoni; p-metoksifenyylibutanoni; 2-butanoni, 4-(4-metoksifenyyli)-; vadelmaketoni; metyylioksanoni; p-metoksibentsyyliasetoni

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-metoksifenyyli)pent-1-en-3-oni

2673

164

203-190-5

07.030

etoni; alfa-metyylianisaaliasetoni; alfa-metyylianisylideeniasetoni; p-metoksistyryylietyyliketoni

 
 

07.031

21

55418-52-5

piperonyyliasetoni

2701

165

259-630-1

07.031

2-butanoni, 4-(1,3-bentsodioksol-5-yyli); dulsinyyli; heliotropyyliasetoni

4-(3,4-metyleenidioksifenyyli)butan-2-oni

 

07.032

21

119-61-9

bentsofenoni

2134

166

204-337-6

07.032

bentsoyylibentseeni; difenyyliketoni; difenyylimetanoni; alfa-oksodifenyylimetaani

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

isojasmoni

3552

167

202-417-5

07.033

 

2-heksyyli-syklopent-2-en-1-oni ja 2-heksylideenisyklopentanoni

5

07.034

08

17373-89-6

2-heksylideenisyklopentan-1-oni

2573

167

241-411-7

07.034

alfa-heksylideenisyklopentanoni

 

5

07.035

08

17369-60-7

tetrametyylietyylisykloheksenoni (isomeerien seos)

3061

168

241-403-3

07.035

 
 

5

07.036

08

127-51-5

alfa-isometyyli-jononi

2714

169

204-846-3

07.036

4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3-metyyli-3-buten-2-oni; metyyli-gamma-jononi; isometyylijononi; gamma-metyylijononi

4-(2,6,6-trimetyylisykloheks-2-enyyli)-3-metyylipent-3-en-2-oni

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-metoksiasetofenoni

2005

570

202-815-9

07.038

asetanisoli; p-asetyylianisoli; 4-asetyylianisoli

 
 

07.039

09

7786-52-9

oktan-3-on-1-oli

2804

592

 

07.039

3-okso-1-oktanoli; kaproyylietanoaatti; heksanoyylietanoaatti; metylolimetyyliamyyliketoni; 1-hydroksioktan-3-oni

 
 

07.040

21

93-55-0

1-fenyylipropan-1-oni

3469

599

202-257-6

07.040

propiofenoni; fenyylietyyliketoni; propionyylibentseeni

 
 

07.041

08

79-89-0

beta-isometyyli-jononi

 

650

201-231-1

07.041

isometyyli-beta-jononi

3-metyyli-4-(2,6,6-trimetyylisykloheks-1-enyyli)but-3-en-2-oni

 

07.042

21

645-13-6

4-isopropyyliasetofenoni

2927

651

211-433-1

07.042

metyyli-p-isopropyylifenyyliketoni; p-asetyylikumeeni; p-propyyliasetofenoni

 
 

07.044

05

625-33-2

pent-3-en-2-oni

3417

666

210-888-3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-trimetyylisykloheksanoni

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

vanillylideeniasetoni

3738

691

214-096-9

07.046

metyyli-3-metoksi-4-hydroksistyryyliketoni; dihydrotsingeroni

4-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)but-3-en-2-oni

 

07.047

12

4940-11-8

etyylimaltoli

3487

692

225-582-5

07.047

Veltol-Plus; 2-etyylipyromekonihappo; 3-hydroksi-2-etyyli-4-pyroni: 2-etyl-3-oli-4H-pyran-4-oni

2-etyyli-3-hydroksi-4-pyroni

 

07.048

05

2497-21-4

4-heksen-3-oni

3352

718

219-681-2

07.048

2-heksen-4-oni; heks-2-en-4-oni; propyleenietyyliketoni

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-metoksifenyyli)-4-metyylipent-1-en-3-oni

3760

719

 

07.049

metoksistyryyli-isopropyyliketoni; isopropyyli-4-metyylioksistyryyliketoni

 
 

07.050

05

67-64-1

asetoni

3326

737

200-662-2

07.050

propan-2-oni; dimetyyliketoni; 2-oksopropaani; β-ketopropaani; pyroetikkaeetteri

 

1

07.051

10

513-86-0

3-hydroksibutan-2-oni

2008

749

208-174-1

07.051

asetoiini; AMC; asetyylimetyylikarbinoli; 2,3-butanoloni; dimetyyliketoli; 3-hydroksi-2-butanoni; gamma-hydroksi-beta-oksobutaani

 
 

07.052

10

431-03-8

diasetyyli

2370

752

207-069-8

07.052

dimetyylidiketoni; biasetyyli; 2,3-diketobutaani; 2,3-butaanidioni; dimetyyliglyoksaali

butaani-2,3-dioni

 

07.053

05

78-93-3

butan-2-oni

2170

753

201-159-0

07.053

etyylimetyyliketoni; metyylietyyliketoni; C-4-ketoni

 
 

07.054

05

107-87-9

pentan-2-oni

2842

754

203-528-1

07.054

etyyliasetoni; metyylipropyyliketoni; propyylimetyyliketoni; pentan-2-oni

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(p-hydroksifenyyli)butan-2-oni

2588

755

226-806-4

07.055

p-hydroksibentsyyliasetoni; oksifenaloni; frambinoni; 1-p-hydroksifenyyli-3-butanoni; p-hydroksibentsyyliasetoni

 
 

07.056

30

80-71-7

3-metyylisyklopentaani-1,2-dioni

2700

758

201-303-2

07.056

2-hydroksi-3-metyylisyklopent-2-en-1-oni; metyylisyklopentenoloni; 3-metyylisyklopentaani-1,2-dioni; sykloteeni; koryloni; 3-metyyli-2-syklopenten-2-ol-1-oni

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-etyylisyklopentaani-1,2-dioni

3152

759

244-606-5

07.057

2-hydroksi-3-etyyli-2-syklopenten-1-oni; etyylisyklopentenoloni; etyylisyklopentaloni; 3-etyyli-2-syklopenten-2-ol-1-oni

 
 

07.058

05

123-19-3

heptan-4-oni

2546

2034

204-608-9

07.058

dipropyyliketoni; butyroni

 
 

07.059

08

10458-14-7

p-mentan-3-oni

2667

2035

233-944-9

07.059

2-isopropyyli-5-metyylisykloheksanoni; 4-isopropyyli-1-metyylisykloheksan-3-oni

 
 

07.060

10

600-14-6

pentaani-2,3-dioni

2841

2039

209-984-8

07.060

asetyylipropionyyli

 
 

07.061

08

79-78-7

allyylialfa-jononi

2033

2040

201-225-9

07.061

1-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-1,6-heptadien-3-oni; allyylisyklositrylideeniasetoni; alfa-allyylijononi-S

1-(2,6,6-trimetyylisykloheks-2-enyyli)-1,6-heptadien-3-oni

 

07.062

05

106-68-3

oktan-3-oni

2803

2042

203-423-0

07.062

etyyliamyyliketoni; amyylietyyliketoni

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-metyylipentaani-2,3-dioni

2730

2043

231-328-4

07.063

asetyyli-isobutyryyli