Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998 , Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — FI — 08.03.2015 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2533/98,

annettu 23 päivänä marraskuuta 1998,

Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja

(EYV L 318, 27.11.1998, p.8)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 951/2009, annettu 9 päivänä lokakuuta 2009,

  L 269

1

14.10.2009

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/373, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 64

6

7.3.2015
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2533/98,

annettu 23 päivänä marraskuuta 1998,

Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietojaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä, jäljempänä ”perussääntö”, tehdyn pöytäkirjan (N:o 3) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin, jäljempänä ”EKP”, suosituksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

ottaa huomioon komission lausunnon ( 3 ),

toimii Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 106 artiklan 6 kohdassa ja perussäännön 42 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti,

sekä katsoo, että

(1)

perussäännön 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti EKP Euroopan keskuspankkijärjestelmän, jäljempänä ”EKPJ”, tehtävistä huolehtiakseen kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta; näiden perustamissopimuksen 105 artiklassa määrättyjen tehtävien suorittamisen ja erityisesti rahapolitiikan harjoittamisen helpottamiseksi näitä tilastotietoja käytetään ensisijaisesti kokonaistilastojen tuottamiseen, jolloin yksittäisten taloudellisten toimijoiden tunnistaminen ei ole tarpeen, mutta tietoja voidaan käyttää myös yksittäisten toimijoiden tasolla; perussäännön 5.2 artiklan mukaan kansalliset keskuspankit hoitavat, siinä määrin kuin on mahdollista, 5 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tehtäviä; perussäännön 5.4 artiklan mukaan neuvosto vahvistaa, ketkä luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ovat velvollisia antamaan tietoja, luottamuksellisuutta koskevat määräykset sekä täytäntöönpanoa ja seuraamuksia koskevat aiheelliset määräykset; perussäännön 5 artiklan 1 kohdan mukaisia tarkoituksia varten kansalliset keskuspankit voivat tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten, kuten kansallisten tilastolaitosten ja markkinoita sääntelevien viranomaisten kanssa,

(2)

sen varmistamiseksi, että tilastotiedot tukevat tehokkaasti EKPJ:n tehtävien suorittamista, niiden määrittelyn ja keruumenetelmien on oltava rakenteeltaan sellaisia, että EKP saa joustavasti ja oikea-aikaisesti käyttöönsä korkealaatuiset tilastot, jotka kuvaavat muuttuvia talouden ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteita, ja joiden keruussa otetaan huomioon tietojen antajille koituva rasite; tätä toteutettaessa on kiinnitettävä huomiota sekä EKPJ:n tehtävien hoitoon ja sen riippumattomuuteen että pyrkimykseen pitää tietojen antajille koituva rasite mahdollisimman vähäisenä,

(3)

tämän vuoksi on suotavaa määritellä talouden eri toimijoista koostuva ja tilastosovellusten pohjana oleva tietojen antajien perusjoukko, johon EKP:n tilastointivaltuudet rajoittuvat, ja jonka keskuudesta EKP määrittelee säännöstenanto-oikeutensa nojalla varsinaisen tietojen antajien joukon,

(4)

yhtenäinen tietojen antajien joukko on tarpeen, jotta saadaan laadituksi rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden rahalaitossektorin konsolidoitu tase, jonka päätarkoituksena on antaa EKP:lle monipuolinen tilastollinen käsitys rahapoliittisen tilanteen kehityksestä rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa yhtenä talousalueena; EKP on laatinut rahalaitosten yhteiseen määritelmään perustuvan ”Rahalaitosten luettelon tilastointia varten” ja ylläpitää sitä,

(5)

mainitun tilastointia varten laaditun yhteisen määritelmän mukaan rahalaitoksilla tarkoitetaan yhteisön oikeudessa määriteltyjä luottolaitoksia ja kaikkia muita kansallisia rahoituslaitoksia, jotka ottavat vastaan talletuksia ja/tai niiden läheisiä vastineita muilta kuin rahalaitoksilta ja myöntävät luottoja ja/tai tekevät arvopaperisijoituksia omaan lukuunsa (ainakin taloudellisessa mielessä),

(6)

saattaa kuitenkin olla tarpeen velvoittaa ne postisiirtoa hoitavat laitokset, jotka eivät ehkä täytä tilastointia varten laaditun rahalaitoksen yhteisen määritelmän ehtoja, noudattamaan raha-, pankki- ja maksujärjestelmätilastoihin liittyviä EKP:n tietojenantovaatimuksia, koska nämä laitokset voivat merkittävässä määrin ottaa vastaan talletuksia ja/tai niiden läheisiä vastineita sekä harjoittavat maksujärjestelmiin liittyvää liiketoimintaa,

(7)

Euroopan kansantalouden kansallisessa ja alueellisessa tilinpitojärjestelmässä 1995 ( 4 ), jäljempänä ”EKT 95”, rahalaitossektori käsittää siten alasektorit ”keskuspankki” ja ”muut rahalaitokset”, ja sitä voidaan laajentaa ainoastaan sisällyttämällä siihen laitosten ryhmiä alasektorista ”muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot”,

(8)

myös maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa, arvopapereita, sähköistä rahaa ja maksujärjestelmiä kuvaavat tilastot ovat välttämättömiä, jotta EKPJ voi hoitaa tehtävänsä itsenäisesti,

(9)

perussäännön 5 artiklan 4 kohdan ilmaisua ”luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt” on käytettävä tavalla, joka on yhdenmukainen jäsenvaltioiden raha-, pankki- ja maksutasetilastojen laadinnassa noudatettavien käytäntöjen kanssa, ja sen vuoksi niillä tarkoitetaan myös yhteisöjä, jotka eivät asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaan ole luonnollisia henkilöitä eivätkä oikeushenkilöitä mutta kuuluvat kuitenkin EKT 95:n kyseisille alasektoreille; tämän vuoksi tietojenantovaatimus voidaan asettaa esimerkiksi henkilöyhtiöille, sivuliikkeille, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa monenvälistä sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille sekä rahastoille, joilla ei niihin sovellettavan lainsäädännön mukaan ole oikeushenkilön asemaa; näissä tapauksissa tietojenantovaatimus määrätään henkilöille, jotka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan ovat kyseisten yhteisöjen laillisia edustajia,

(10)

perussäännön 19 artiklan 1 kohdassa mainittujen laitosten taseilmoitusten perusteella voidaan myös laskea niiden vähimmäisvarantojen määrä, jotka laitokset voidaan velvoittaa pitämään,

(11)

yhtenäisten ja korkealaatuisten tilastojen aikaansaamiseksi EKP:n neuvoston tehtävänä on määritellä EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välinen työnjako tilastotietojen keruun ja tarkistuksen sekä näiden tehtävien täytäntöönpanon osalta, ottaen huomioon perussäännön 5 artiklan 2 kohdassa määrätyn periaatteen sekä kansallisten viranomaisten toimivaltansa puitteissa suorittamat tehtävät,

(12)

tietojenkeruujärjestelmien nykyisten rajoitusten vuoksi kustannustehokkuus voi edellyttää, että yhteisvaluutta-alueen alkuvuosina tilastoihin liittyvät EKP:n tietojenantovaatimukset täytetään siirtymäjärjestelyjen avulla; tämä voi merkitä erityisesti sitä, että rahaliittoon osallistuvien yhtenä talousalueena pidettävien jäsenvaltioiden maksutaseen rahoitustaseen ulkomaista varallisuusasemaa ja tällaisia taloustoimia koskevat tiedot voidaan yhteisvaluutta-alueen alkuvuosina kerätä kaikkien niiden varallisuusasemaa ja taloustoimia koskevien tietojen avulla, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa ja muissa maissa olevien välisiä taloustoimia,

(13)

perussäännön 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) Nro 2532/98 ( 5 ) säädetään rajoista ja edellytyksistä, joita noudattaen EKP voi määrätä seuraamuksia yrityksille, jos nämä jättävät noudattamatta EKP:n asetuksista ja päätöksistä johtuvia velvoitteita; jos mainittu asetus ja tämä asetus, joka oikeuttaa EKP:n määräämään seuraamuksia, ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä; tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä määrättävät seuraamukset eivät rajoita EKPJ:n mahdollisuuksia soveltaa tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä suhteissaan vastapuoliin, esimerkiksi sulkemalla tietojen antaja osittain tai kokonaan rahapoliittisten toimien ulkopuolelle, jos kyseessä on törkeä tilastointiin liittyvän tietojenantovaatimusten noudattamatta jättäminen,

(14)

EKP:n perussäännön 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamissa asetuksissa ei anneta oikeuksia eikä aseteta velvollisuuksia rahaliittoon osallistumattomille jäsenvaltioille,

(15)

Tanska on viittaamalla eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 12) 1 kohtaan ilmoittanut Edinburghissa 12 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn päätöksen yhteydessä, että se ei osallistu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen; tästä syystä kaikkia perustamissopimuksen ja perussäännön artikloja ja määräyksiä, joissa viitataan poikkeukseen, sovelletaan mainitun pöytäkirjan 2 kohdan mukaisesti Tanskaan,

(16)

eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Iriannin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 11) 8 kohdan mukaisesti perussäännön 34 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ellei se osallistu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen,

(17)

siitä huolimatta, että tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimuksien täyttämiseksi tarvittavat tiedot eivät ole samat rahaliittoon osallistuvien ja siihen osallistumattomien jäsenvaltioiden osalta, perussäännön 5 artikla koskee sekä rahaliittoon osallistuvia että osallistumattomia jäsenvaltioita; tämä seikka yhdessä perustamissopimuksen 5 artiklan kanssa sisältää velvoitteen laatia ja ottaa käyttöön kansallisella tasolla kaikki toimenpiteet, jotka jäsenvaltiot katsovat tarkoituksenmukaisiksi sellaisten tilastotietojen keräämisessä, jotka ovat tarpeen EKP:n tietojenantovaatimusten täyttämiseksi ja jotta jäsenvaltio voi valmistautua ajoissa tilastojen tuottamiseen rahaliittoon osallistuvalta jäsenvaltiolta edellytettävällä tavalla,

(18)

luottamukselliset tilastotiedot, jotka EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on saatava voidakseen huolehtia EKPJ:n tehtävistä, on suojattava tietojen antajien luottamuksen saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi; tämän asetuksen antamisen jälkeen ei enää ole perusteita vedota luottamuksellisuutta koskeviin säännöksiin, jotka estävät EKPJ:n tehtäviin liittyvän luottamuksellisten tilastotietojen vaihdon, jollei yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY ( 6 ) säännöksistä muuta johdu,

(19)

perussäännön 38 artiklan 1 kohdan mukaan EKP:n ja kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäsenet ja henkilöstöön kuuluvat eivät saa tehtäviensä päätyttyäkään ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, ja perussäännön 38 artiklan 2 kohdan mukaan henkilöt, joilla on käytettävissään yhteisön lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä tietoja, ovat tämän lainsäädännön alaisia,

(20)

EKP:n henkilöstöön kuuluvia velvoittavien sääntöjen tahallinen tai tuottamuksellinen rikkominen johtaa kurinpitoseuraamuksiin ja tarvittaessa oikeudellisiin seuraamuksiin salassapitovelvollisuuden rikkomisen johdosta, jollei Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 ja 18 artiklan säännöksistä muuta johdum,

(21)

tilastotietojen mahdollinen käyttö EKPJ:n välityksellä toteutettavien tehtävien hoitamisessa perustamissopimuksen 105 artiklan mukaisesti kylläkin vähentää tietojenantovelvollisuuksista koituvaa yleistä rasitetta, mutta siitä seuraa, että tässä asetuksessa säädetyissä luottamuksellisuutta koskevissa säännöksissä on jossain määrin poikettava yleisistä yhteisön ja kansainvälisistä tilastotietojen luottamuksellisuutta koskevista periaatteista ja erityisesti yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (2) ( 7 ) luottamuksellisuutta koskevista säännöksistä; EKP ottaa huomioon asetuksen (EY) Nro 322/97 10 artiklassa säädetyt yhteisön tilastoja koskevat periaatteet, jollei tästä seikasta muuta johdu,

(22)

tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä sovelletaan ainoastaan EKP:lle EKPJ:n tehtävien hoitamista varten toimitettaviin luottamuksellisiin tilastotietoihin, eivätkä ne vaikuta kansallisiin tai yhteisön erityissäännöksiin, jotka koskevat muuntyyppisten tietojen toimittamista EKP:lle; kansallisten tilastolaitosten ja komission suorittamaan tilastotietojen keruuseen soveltamia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä on noudatettava,

(23)

perussäännön 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa EKP:n on tehtävä tilastoalan yhteistyötä yhteisön toimielinten tai laitosten sekä jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa; EKP ja komissio luovat asianmukaiset yhteistyömenettelyt tilastojen tuotannossa suorittaakseen tehtävänsä mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja pyrkien saamaan tietojen antajille koituvan rasitteen mahdollisimman pieneksi,

(24)

EKPJ:n ja EKPrn tehtäväksi on uskottu tilastointiin liittyvän tietojenantovelvollisuuden valmistelu euroaluetta varten, jotta ne voivat toimia täysimääräisesti talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa, jäljempänä ”kolmas vaihe”; oikea-aikainen valmistelu tilastojen alalla on olennaisen tärkeää, jotta EKPJ voi suorittaa tehtävänsä kolmannessa vaiheessa; keskeinen osa valmistelua on tilastointiakoskevien EKP:n asetusten antaminen ennen kolmatta vaihetta; on suotavaa ilmoittaa markkinaosapuolille vuoden 1998 kuluessa niistä yksityiskohtaisista säännöksistä, jotka EKP voi katsoa tarpeellisiksi antaa tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimusten täyttämiseksi; näin ollen EKP:lle on annettava tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen oikeus antaa säännöksiä, ja

(25)

tämän asetuksen säännöksiä voidaan soveltaa tehokkaasti vain, jos kaikki rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ovat antaneet tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden viranomaisilla on valtuudet avustaa EKP:a ja tehdä sen kanssa täysimääräisesti yhteistyötä tilastotietojen tarkistamisessa ja pakollisessa keruussa perustamissopimuksen 5 artiklan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:▼M1

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. ”tilastoihin liittyvillä EKP:n tietojenantovaatimuksilla” EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tilastotietoja, jotka tietojen antajien on toimitettava;

1 a. ”Euroopan tilastoilla” tilastoja, i) jotka ovat tarpeen EY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi, ii) jotka määritetään EKPJ:n tilastoja koskevassa työohjelmassa ja iii) joiden kehittämisessä, tuottamisessa ja jakelussa noudatetaan 3 a artiklassa tarkoitettuja tilastointiperiaatteita;

2. ”tietojen antajilla” oikeushenkilöitä, luonnollisia henkilöitä sekä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä ja sivuliikkeitä, joita tilastoihin liittyvät EKP:n tietojenantovaatimukset koskevat;

3. ”rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, joka on ottanut käyttöön yhtenäisvaluutan perustamissopimuksen mukaisesti;

4. ”kotimaisella” toimijaa, jonka taloudellisen mielenkiinnon keskus on jonkin tietyn maan talousalueella Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 ( 8 ) liitteessä A olevan 1 luvun 1.30 kohdassa tarkoitetulla tavalla; tässä yhteydessä tarkoitetaan ”ulkomaisilla varannoilla” ja ”ulkomaisilla taloustoimilla” yhdeksi talousalueeksi katsottujen rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kotimaisten toimijoiden saataviin ja/tai velkoihin liittyviä varallisuusasemia ja taloustoimia suhteessa rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kotimaisiin toimijoihin;

5. ”ulkomaisella varallisuusasemalla” kaikkien ulkomaisten saatavien ja velkojen tasetta;

6. ”sähköisellä rahalla” raha-arvoa, joka on tallennettu sähköisessä muodossa sellaiseen tekniseen välineeseen, mukaan lukien ennalta maksetut rahakortit, jolla voidaan yleisesti suorittaa maksuja muille kuin liikkeeseen laskijalle, myös pankkitilejä käyttämättä, ja joka sen sijaan toimii ennalta maksettuna, hallintaan perustuvana välineenä;

7. ”käytöllä tilastotarkoituksiin” käyttöä yksinomaan tilastollisten tulosten ja tilastollisten analyysien kehittämiseen ja tuottamiseen;

8. ”kehittämisellä” toimia, joiden tavoitteena on luoda, vahvistaa ja parantaa tilastollisia menetelmiä, standardeja ja menettelyjä, joita käytetään tilastojen tuottamiseen ja jakeluun, sekä suunnitella uusia tilastoja ja indikaattoreita;

9. ”tuottamisella” kaikkia tilastojen laatimisessa tarvittavia tietojen keräämiseen, säilyttämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyviä toimia;

10. ”jakelulla” toimia, joilla tilastot, tilastolliset analyysit ja muut kuin luottamukselliset tiedot saatetaan käyttäjien saataville;

11. ”tilastotiedoilla” yhdisteltyjä ja yksittäisiä tietoja, indikaattoreita ja niihin liittyviä metatietoja;

12. ”luottamuksellisilla tilastotiedoilla” tilastotietoja, joista on mahdollista tunnistaa tietojen antaja tai muu oikeushenkilö, luonnollinen henkilö, yhteisö taikka sivuliike joko suoraan niiden nimen, osoitteen tai virallisesti annetun tunnisteen perusteella taikka välillisesti päättelemällä ja joista näin ollen paljastuu yksilöllisiä tietoja. Arvioitaessa, onko tietojen antaja tai muu oikeushenkilö, luonnollinen henkilö, yhteisö taikka sivuliike tunnistettavissa, on otettava huomioon kaikki keinot, joita kolmas osapuoli saattaisi kohtuullisella todennäköisyydellä käyttää tunnistaakseen asianomaisen tietojen antajan tai muun oikeushenkilön, luonnollisen henkilön, yhteisön taikka sivuliikkeen.

▼B

2 artikla

Tietojen antajien perusjoukko

▼M1

1.  Tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten täyttämiseksi EKP:lla on oikeus perussäännön 5.2 artiklan mukaisesti kansallisten keskuspankkien avustuksella kerätä tilastotietoja tietojen antajien perusjoukosta siinä määrin kuin on EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä. Tietoja voidaan kerätä erityisesti raha- ja rahoitustilastojen, setelirahaa koskevien tilastojen, maksu- ja maksujärjestelmätilastojen, rahoitusjärjestelmän vakautta koskevien tilastojen, maksutasetilastojen ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen aloilla. EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tarvittaessa kerätä lisätietoja myös muilta aloilta. Tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten täyttämiseksi kerättävät tiedot määritetään yksityiskohtaisemmin EKPJ:n tilastoja koskevassa työohjelmassa.

2.  Tässä yhteydessä tietojen antajien perusjoukko koostuu seuraavista tietojen antajista:

a) jäsenvaltion kotimaiset oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt, jotka kuuluvat sektoriin ”rahoituslaitokset”, sellaisena kuin se on määritelty EKT 95:ssä;

b) jäsenvaltion kotimaiset postisiirtoa hoitavat laitokset;

c) jäsenvaltion kotimaiset oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt siltä osin kuin niillä on ulkomaisia varantoja tai ne ovat suorittaneet ulkomaisia taloustoimia;

d) jäsenvaltion kotimaiset oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt siltä osin kuin ne ovat laskeneet liikkeeseen arvopapereita tai sähköistä rahaa;

e) rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kotimaiset oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt siltä osin kuin niillä on saatavia tai velkoja muun rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kotimaisiin toimijoihin nähden tai ne ovat suorittaneet rahoitustaloustoimia muun rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kotimaisten toimijoiden kanssa.

▼B

3.  Yhteisö, joka muuten kuuluisi 2 kohdassa olevan määritelmän piiriin, mutta joka oman jäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaan ei ole oikeushenkilö eikä joukko luonnollisia henkilöitä, vaikka sillä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia, on tietojen antaja. Tällaisen yhteisön tietojenantovelvollisuuden täyttävät kyseisen yhteisön lailliset edustajat.

Jos oikeushenkilöllä, joukolla luonnollisia henkilöitä tai ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla yhteisöllä on toisessa maassa oleva sivuliike, sivuliike on itsenäinen tietojen antaja riippumatta siitä, missä päätoimipaikka sijaitsee, jos sivuliike täyttää 2 kohdassa määritellyt edellytykset, lukuun ottamatta vaatimusta erillisestä oikeushenkilöllisyydestä. Kaikkia samassa jäsenvaltiossa olevia sivuliikkeitä pidetään yhtenä sivuliikkeenä, jos ne kuuluvat samaan kansantalouden alasektoriin. Sivuliikkeen laillisten edustajien on täytettävä sen tietojenantovelvollisuus.

▼M1

4.  Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kuten rahoitusjärjestelmän vakautta koskevia tilastoja varten, EKP:lla on oikeus kerätä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilta oikeushenkilöiltä ja luonnollisilta henkilöiltä sekä 3 kohdassa tarkoitetuilta yhteisöiltä ja sivuliikkeiltä tilastotietoja konsolidoidusti, mukaan lukien tietoja yhteisöistä, jotka ovat tällaisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden määräysvallassa. EKP määrittelee konsolidoinnin laajuuden.

2 a artikla

Yhteistyö Euroopan tilastojärjestelmän kanssa

Tietojenannosta aiheutuvan rasitteen minimoimiseksi ja Euroopan tilastojen tuottamiseksi tarvittavan yhtenäisyyden takaamiseksi EKPJ ja Euroopan tilastojärjestelmä toimivat läheisessä yhteistyössä noudattaen samalla 3 a artiklassa esitettyjä tilastointiperiaatteita.

▼M1

3 artikla

Tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimusten määrittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

EKP:n on tilastoihin liittyviä tietojenantovaatimuksia määrittäessään ja asettaessaan täsmennettävä varsinainen tietojen antajien joukko 2 artiklassa määritellyn tietojen antajien perusjoukon piiristä. Rajoittamatta asettamiensa tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimusten täyttämistä

a) EKP:n on hyödynnettävä jo olemassa olevia tilastoja mahdollisimman pitkälle;

b) EKP:n on otettava huomioon asiaankuuluvat eurooppalaiset ja kansainväliset tilastointistandardit;

c) EKP voi vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain.

Ennen 5 artiklassa tarkoitetun, uusia tilastoja koskevan asetuksen antamista EKP:n on arvioitava kyseessä olevien uusien tilastotietojen keruuseen liittyvät hyödyt ja kustannukset. Sen on erityisesti otettava huomioon tapauskohtaiset tiedonkeruun tunnusmerkit, tietojen antajien joukon koko ja jaksotus sekä tilastoviranomaisilla tai -hallinnolla jo olevat tilastotiedot.

▼M1

3 a artikla

EKPJ:n tuottamien Euroopan tilastojen osalta noudatettavat tilastointiperiaatteet

Periaatteet, joita noudatetaan EKPJ:n kehittäessä, tuottaessa ja jaellessa Euroopan tilastoja, ovat puolueettomuus, objektiivisuus, ammatillinen riippumattomuus, kustannustehokkuus, tilastojen luottamuksellisuus, tietojenannosta aiheutuvan rasitteen minimoiminen ja tuotoksen korkea laatu, luotettavuus mukaan lukien, ja EKP vahvistaa näiden periaatteiden määritelmät, kehittää niitä edelleen ja julkaisee ne. Nämä periaatteet vastaavat Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 ( 9 ) esitettyjä tilastointiperiaatteita.

▼B

4 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

Jäsenvaltioiden on järjestettävä omalta osaltaan tilastotietojen keruu ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteätä yhteistyötä varmistaakseen perussäännön 5 artiklasta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen.

5 artikla

EKP:n oikeus antaa säännöksiä

1.  EKP voi antaa asetuksia niiden tilastoihin liittyvien tietojenantovaatimustensa määrittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden varsinaisten tietojen antajien joukkoa.

2.  Varmistaakseen EKP:n ja komission tietojen saannin tarpeita vastaavien tilastotietojen tuottamiselle välttämättömän keruun johdonmukaisuuden EKP:n on kuultava komissiota asetusehdotuksista aina, jos niillä on yhteys komission tarvitsemiin tilastoihin. Raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea osallistuu toimivaltansa rajoissa komission ja EKP:n väliseen yhteistyöhön.

6 artikla

Oikeus tarkistaa tilastotiedot ja pakollinen tilastotietojen keruu

1.  Jos rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevaa tietojen antajaa epäillään 7 artiklan 2 kohdan mukaisesta tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten rikkomisesta, EKP:lla ja, perussäännön 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisella keskuspankilla on oikeus tarkistaa tilastotietojen virheettömyys ja laatu sekä toimittaa niiden pakollinen keruu. Jos kyseiset tilastotiedot kuitenkin ovat välttämättömät vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämisen osoittamiseksi, tiedot on tarkistettava Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 ( 10 ) 6 artiklan mukaisesti. Oikeus tarkistaa tilastotiedot tai toimittaa niiden pakollinen keruu sisältää oikeuden

a) vaatia esittämään asiakirjoja;

b) tutkia tietojen antajien kirjanpito ja arkistot;

c) ottaa jäljennöksiä tai otteita kirjanpidosta ja arkistoista; sekä

d) saada kirjallisia tai suullisia selvityksiä.

2.  EKP:n tai toimivaltaisen kansallisen keskuspankin on ilmoitettava tietojen antajalle kirjallisesti päätöksestään tarkistaa tiedot tai suorittaa niiden pakollinen keruu, jolloin on ilmoitettava määräaika tarkistuspyynnön täyttämiselle, määräysten noudattamatta jättämisestä määrättävät seuraamukset sekä oikeus uudelleen käsittelyyn. EKP:n ja kyseisen kansallisen keskuspankin on ilmoitettava tarkistuspyynnöistä toisilleen.

3.  Tilastotietojen tarkistamisessa ja pakollisessa keruussa on noudatettava kansallisia menettelytapoja. Niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tietojen antaja, jos tämän todetaan rikkoneen tilastoihin liittyviä tietojenantovaatimuksia.

4.  EKP voi antaa asetuksia edellytyksistä, joiden mukaisesti oikeutta tarkistaa tilastotietoja tai toimittaa pakollinen tilastotietojen keruu voidaan käyttää.

5.  Rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten on toimivaltansa rajoissa annettava EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille tarvittavaa apua tässä artiklassa säädettyjen toimivaltuuksien käyttämiseksi.

6.  Jos tietojen antaja vastustaa tarkistusmenettelyä tai vaadittujen tilastotietojen pakollista keruuta taikka estää sen, sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion, jossa tietojen antajan toimitilat sijaitsevat, on annettava tarpeellista apua ja myös varmistettava EKP:n tai kansallisen keskuspankin pääsy tietojen antajan toimitiloihin, jotta 1 kohdassa mainittuja oikeuksia voidaan soveltaa.

7 artikla

Seuraamusten määrääminen

1.  EKP:lia on oikeus määrätä tässä artiklassa säädettyjä seuraamuksia rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa oleville tietojenantovelvollisille, jotka jättävät noudattamatta tästä asetuksesta tai tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten määrittelyä ja täytäntöönpanoa koskevista asetuksista tai päätöksistä johtuvia velvoitteita.

2.  Velvollisuutta toimittaa tiettyjä tilastotietoja EKP:lle tai kansallisille keskuspankeille katsotaan rikotun, jos

a) EKP tai kansallinen keskuspankki ei ole saanut tilastotietoja asetetussa määräajassa; tai

b) tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai ne toimitetaan muussa kuin vaaditussa muodossa.

3.  Tietojen antajan katsotaan rikkoneen velvollisuutta antaa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tarkistaa tietojen antajan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille toimittamien tilastotietojen virheettömyys ja laatu, jos se estää tämän toiminnan. Toiminnan estämisellä tarkoitetaan muun muassa asiakirjojen hävittämistä sekä sitä, että EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta estetään tarkistustehtävän suorittamisen tai tietojen pakollisen keruun edellyttämä pääsy toimitiloihin.

4.  EKP voi määrätä tietojen antajalle seuraamuksia seuraavasti:

a) edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta rikkomuksesta enintään 10 000 euron päivittäisen uhkasakon, jolloin sakon kokonaismäärä ei saa ylittää 100 000 euroa,

b) edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta rikkomuksesta enintään 200 000 euron sakon, ja

c) edellä 3 kohdassa tarkoitetusta rikkomuksesta enintään 200 000 euron sakon.

5.  Edellä 4 kohdassa säädettyjen seuraamusten lisäksi tietojen antajalla on 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti velvollisuus vastata tarkistuksen ja tietojen pakollisen keruun kustannuksista.

6.  Käyttäessään tässä artiklassa annettuja toimivaltuuksia EKP toimii Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetussa asetuksessa (EY) N:o 2532/98 säädettyjen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

▼M1

8 artikla

EKPJ:n keräämien luottamuksellisten tilastotietojen suojaaminen ja käyttö

Tietojen antajan tai muun oikeushenkilön, luonnollisen henkilön, yhteisön tai sivuliikkeen EKPJ:n jäsenelle toimittamien tai EKPJ:n sisällä toimitettujen luottamuksellisten tilastotietojen lainvastaisen käytön ja paljastamisen estämiseksi on noudatettava seuraavia sääntöjä:

1. EKPJ saa käyttää luottamuksellisia tilastotietoja yksinomaan EKPJ:n tehtävien suorittamiseen muuten paitsi seuraavissa tilanteissa:

a) tunnistettavissa oleva tietojen antaja tai muu oikeushenkilö, luonnollinen henkilö, yhteisö taikka sivuliike on nimenomaisesti antanut suostumuksensa kyseisten tilastotietojen käyttämiseen muihin tarkoituksiin;

b) tiedot toimitetaan Euroopan tilastojärjestelmän jäsenille 8 a artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c) tieteellisille tutkimuslaitoksille annetaan käyttöoikeus luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka eivät mahdollista suoraa tunnistamista, ja tiedot toimittanut viranomainen on ennakolta antanut nimenomaisen suostumuksensa;

▼M2

d) kyseisiä tilastotietoja käytetään EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa vakavaraisuusvalvontaan;

▼M2

e) kyseisiä tilastotietoja käytetään kansallisissa keskuspankeissa perussäännön 14.4 artiklan mukaisesti muiden kuin perussäännössä määriteltyjen tehtävien suorittamiseen.

▼M1

2. Tietojen antajille on ilmoitettava, mihin tilastointitarkoituksiin ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin niiden toimittamia tilastotietoja voidaan käyttää. Tietojen antajilla on oikeus saada luovutuksen oikeusperustaa ja sovellettavia suojaamistoimenpiteitä koskevia tietoja.

3. EKPJ:n jäsenten on toteutettava kaikki tarvittavat sääntelyyn liittyvät, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi. EKP:n on määriteltävä yhteiset säännöt ja otettava käyttöön vähimmäisvaatimukset luottamuksellisten tilastotietojen lainvastaisen paljastamisen ja luvattoman käytön estämiseksi.

4. Perussäännön 5 artiklan nojalla kerättyjä luottamuksellisia tilastotietoja voidaan luovuttaa EKPJ:n sisällä

▼M2

a) siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien tai EKPJ:n jäsenille annettujen, vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi; tai

▼M1

b) jos kyseisten tietojen luovuttaminen on tarpeen tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi tai jakelemiseksi tehokkaalla tavalla perussäännön 5 artiklan mukaisesti taikka niiden laadun parantamiseksi.

▼M2

4 a. EKPJ voi luovuttaa luottamuksellisia tilastotietoja niille jäsenvaltioiden ja unionin viranomaisille tai elimille, jotka vastaavat rahoituslaitosten, markkinoiden ja infrastruktuurien valvonnasta tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä Euroopan vakausmekanismille (EVM) vain siinä määrin ja niin yksityiskohtaisina kuin on tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Luottamuksellisia tilastotietoja vastaanottavien viranomaisten tai elinten on toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi. Tietojen luovuttamisen edelleen on oltava välttämätöntä mainittujen tehtävien suorittamiseksi ja siihen on oltava luottamukselliset tilastotiedot keränneen EKPJ:n jäsenen nimenomainen lupa. Tällaista lupaa ei tarvita siltä osin, kuin kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tietojen luovuttamista edelleen EVM:n jäseniltä kansallisille parlamenteille, edellyttäen, että EVM:n jäsen on kuullut EKPJ:n jäsentä ennen luovuttamista ja että jäsenvaltio on joka tapauksessa toteuttanut kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi tämän asetuksen mukaisesti. Luovuttaessaan luottamuksellisia tilastotietoja tämän kohdan mukaisesti EKPJ:n on toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.

▼M1

5. EKP voi päättää sellaisten luottamuksellisten tietojen keräämisestä ja luovuttamisesta tarvittavassa laajuudessa ja tarvittavan yksityiskohtaisina EKPJ:n sisällä, jotka on alun perin kerätty muuhun kuin perussäännön 5 artiklan mukaisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että tämä on tarpeen tilastojen kehittämiseksi tai tuottamiseksi tehokkaalla tavalla taikka niiden laadun parantamiseksi ja että kyseiset tilastot ovat tarpeen perustamissopimuksessa tarkoitettujen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi.

6. Luottamuksellisia tilastotietoja voidaan vaihtaa EKPJ:n sisällä, kun tarkoituksena on antaa tieteellisille tutkimuslaitoksille käyttöoikeus tällaisiin tietoihin 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti.

7. Tilastotietoja, jotka saadaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleisön saatavilla olevista lähteistä, ei pidetä luottamuksellisina.

8. Jäsenvaltioiden ja EKP:n on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan luottamuksellisten tilastotietojen suojaaminen, mukaan lukien asianmukaiset täytäntöönpanotoimet, jotka on toteutettava, jos sääntöjä rikotaan.

Tämän artiklan soveltaminen ei rajoita sellaisten erityisten kansallisten tai yhteisön säännösten soveltamista, jotka liittyvät muiden tietojen kuin luottamuksellisten tilastotietojen toimittamiseen EKP:lle, eikä sitä sovelleta niihin luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka on alun perin toimitettu Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisen ja EKPJ:n jäsenen kesken ja joihin sovelletaan 8 a artiklaa.

Tämä artikla ei estä käyttämästä luottamuksellisia tilastotietoja, jotka on kerätty muita tarkoituksia kuin tilastoihin liittyvien EKP:n tietojenantovaatimusten täyttämistä varten tai näiden vaatimusten täyttämisen ohella, näihin muihin tarkoituksiin.

▼M1

8 a artikla

Luottamuksellisten tilastotietojen vaihtaminen EKPJ:n ja Euroopan tilastojärjestelmän välillä

1.  Luottamuksellisia tilastotietoja voidaan luovuttaa tiedot keränneen EKPJ:n jäsenen ja Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisen kesken edellyttäen, että tällainen luovuttaminen on tarpeen Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi tai jakelemiseksi tehokkaalla tavalla taikka niiden laadun parantamiseksi Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n toimivallan puitteissa ja että luovuttamisen tarpeellisuus on perusteltu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tietojen kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien luottamuksellisten tilastotietojen vaihtamista koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

2.  Tietojen luovuttamiseen edelleen ensimmäisen luovuttamisen jälkeen on oltava tiedot keränneen viranomaisen nimenomainen lupa.

3.  Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisen ja EKPJ:n jäsenen kesken luovutettuja luottamuksellisia tilastotietoja ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät koske yksinomaan tilastoja, kuten hallinnollisiin tai verotuksellisiin tarkoituksiin tai oikeudellisia menettelyjä varten taikka 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin.

4.  Sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka EKPJ:n jäsenet saavat Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisilta ja jotka on saatu yleisön laillisesti saatavilla olevista lähteistä ja jotka kansallisen lainsäädännön mukaisesti ovat edelleen yleisön saatavilla, ei pidetä luottamuksellisina näistä tilastotiedoista saatujen tilastojen jakelun kannalta.

5.  EKPJ:n jäsenten on toimivaltansa puitteissa toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisten toimittamien luottamuksellisten tilastotietojen fyysisen ja loogisen suojauksen varmistamiseksi (tilastollinen tietosuoja).

6.  Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisten toimittamat luottamukselliset tilastotiedot saavat olla ainoastaan tilastotoimia suorittavien työntekijöiden saatavilla heidän nimenomaisia työtehtäviään varten. Kyseiset henkilöt saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan tilastotarkoituksiin. Tämä rajoitus koskee heitä myös sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä ovat päättyneet.

7.  Jäsenvaltioiden ja EKP:n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisten toimittamien luottamuksellisten tilastotietojen suojaamista koskevien sääntöjen rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta.

8 b artikla

Tietojen luottamuksellisuutta koskeva kertomus

EKP julkaisee vuosittain luottamuksellisuutta koskevan kertomuksen tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi toteutetuista 8 ja 8 a artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

8 c artikla

Luottamuksellisten henkilötietojen suoja

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY ( 11 ) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 ( 12 ) soveltamista.

8 d artikla

Käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin

Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi kansallisilla keskuspankeilla ja EKP:lla on oikeus käyttää oman julkisen hallintonsa asianomaisia hallinnollisia tietolähteitä siinä laajuudessa kuin nämä tiedot ovat välttämättömiä Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

Kukin jäsenvaltio ja EKP määrittelevät toimivaltansa puitteissa tarvittaessa käytännön järjestelyt ja edellytykset tietolähteiden toimivalle käyttöön saamiselle.

EKPJ:n jäsenet saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan tilastotarkoituksiin.

▼B

9 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Edellä olevaa 5 artiklaa, 6 artiklan 4 kohtaa ja 8 artiklan 9 kohtaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulosta alkaen. Muita artikloja sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1 —————( 1 ) EYVL C 246, 6.8.1998, s. 12.

( 2 ) EYVL C 328, 26.10.1998

( 3 ) Lausunto annettu 8. lokakuuta 1998 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 4 ) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1

( 5 ) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4

( 6 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31

( 7 ) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1

( 8 ) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 9 ) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

( 10 ) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1

( 11 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Top