EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20120214

Consolidated text: Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996 , luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2012-02-14

1997R0338 — FI — 14.02.2012 — 015.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 338/97,

annettu 9 päivänä joulukuuta 1996,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

(EYV L 061, 3.3.1997, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

Kommission asetus (EY) N:o 938/97, annettu 26 päivänä toukokuuta 1997,

  L 140

1

30.5.1997

 M2

Komission asetus (EY) N:o 2307/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997,

  L 325

1

27.11.1997

 M3

Komission asetus (EY) N:o 2214/98, annettu 15 päivänä lokakuuta 1998,

  L 279

3

16.10.1998

 M4

Komission asetus (EY) N:o 1476/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999,

  L 171

5

7.7.1999

 M5

Komission asetus (EY) N:o 2724/2000, annettu 30 päivänä marraskuuta 2000,

  L 320

1

18.12.2000

 M6

Komission asetus (EY) N:o 1579/2001, annettu 1 päivänä elokuuta 2001,

  L 209

14

2.8.2001

 M7

Komission asetus (EY) N:o 2476/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001,

  L 334

3

18.12.2001

 M8

Komission asetus (EY) N:o 1497/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003,

  L 215

3

27.8.2003

►M9

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

  L 284

1

31.10.2003

 M10

Komission asetus (EY) N:o 834/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 127

40

29.4.2004

 M11

Komission asetus (EY) N:o 1332/2005, annettu 9 päivänä elokuuta 2005,

  L 215

1

19.8.2005

 M12

Komission asetus (EY) N:o 318/2008, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2008,

  L 95

3

8.4.2008

 M13

Komission asetus (EY) N:o 407/2009, annettu 14 päivänä toukokuuta 2009,

  L 123

3

19.5.2009

►M14

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 398/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

  L 126

5

21.5.2009

 M15

Komission asetus (EU) N:o 709/2010, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2010,

  L 212

1

12.8.2010

►M16

Komission asetus (EU) N:o 101/2012, annettu 6 päivänä helmikuuta 2012,

  L 39

133

11.2.2012


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EYV L 100, 17.4.1997, s. 72  (338/1997)

►C2

Oikaisu, EYV L 298, 1.11.1997, s. 70  (338/1997)

►C3

Oikaisu, EYV L 271, 15.10.2010, s. 20  (338/1997)

 C4

Oikaisu, EYV L 139, 5.6.2009, s. 35  (407/2009)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 338/97,

annettu 9 päivänä joulukuuta 1996,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemälläEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 2 ),

toimii perustamissopimuksen 189 c artiklaa noudattaen ( 3 ),

sekä katsoo, että

1)

asetuksessa (ETY) N:o 3626/82 ( 4 ) sovelletaan yhteisössä villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta 1 päivästä tammikuuta 1984 alkaen; yleissopimuksen tavoitteena on suojella luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä valvomalla niiden yksilöillä käytävää kansainvälistä kauppaa,

2)

niiden luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelun edistämiseksi, joita kaupankäynti uhkaa tai voi uhata, asetus (ETY) N:o 3626/82 olisi korvattava asetuksella, jossa otetaan huomioon sen antamisen jälkeen hankittu tieteellinen tieto ja kaupan nykyinen rakenne; lisäksi yhtenäismarkkinoista johtuva sisärajoilla tapahtuvien tarkastusten päättyminen edellyttää tiukempia kaupan valvonnan toimenpiteitä yhteisön ulkorajoilla siten, että asiakirjat ja tavarat tarkastetaan siinä ►C2  tullitoimipaikassa, jonka ◄ kautta ne tuodaan yhteisöön,

3)

tämän asetuksen määräyksillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta perustamissopimusta noudattaen antaa tai pitää voimassa tiukempia säännöksiä erityisesti tässä asetuksessa tarkoitettujen lajien yksilöiden hallussapidosta,

4)

on tarpeen vahvistaa objektiiviset arviointiperusteet luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien sisällyttämiselle tämän asetuksen liitteisiin,

5)

tämän asetuksen täytäntöönpanon vuoksi on tarpeen soveltaa yhteisiä edellytyksiä tässä asetuksessa tarkoitettujen lajien yksilöiden yhteisöön tuontia ja vientiä tai jälleenvientiä koskeviin lupiin liittyvien asiakirjojen myöntämiselle, käytölle ja esittämiselle; on tarpeen antaa erityisiä säännöksiä eläinten tai kasvien kuljetuksesta yhteisön alueen kautta,

6)

määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen tehtävänä on omien tieteellisten viranomaistensa avulla ja — tarvittaessa — ottaen huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunto, ratkaista kasvien ja eläinten yhteisöön tuontia koskevat hakemukset,

7)

jälleenvientiä koskevia säännöksiä on tarpeen täydentää määräyksellä kuulemismenettelystä lain rikkomisen vaaran pienentämiseksi,

8)

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien tehokkaan suojelun takaamiseksi lisärajoituksia voidaan asettaa yksilöiden tuonnille yhteisöön ja viennille sieltä; elävien yksilöiden osalta näitä rajoituksia voidaan täydentää määräämällä yhteisön tasolla rajoituksia yksilöiden hallussapitoon tai kuljettamiseen yhteisön alueella,

9)

on tarpeen antaa erityisiä säännöksiä vankeudessa syntyneistä ja kasvatetuista tai keinotekoisesti lisätyistä yksilöistä sekä yksilöistä, jotka ovat henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, sekä ilman kaupallista tarkoitusta tapahtuvasta lainaamisesta, lahjoituksista tai vaihdoista rekisteröityjen tutkijoiden ja tieteellisten tutkimuslaitosten välillä,

10)

on tarpeen antaa säännökset eläin- ja kasviyksilöillä käytävästä kaupasta ja niiden kuljettamisesta yhteisön alueella ja siitä, millaisissa tiloissa niitä pidetään, jotta voitaisiin mahdollisimman kattavasti taata asetuksessa tarkoitettu suojelu; tämän asetuksen perusteella myönnettävissä todistuksissa, joiden avulla osaltaan valvotaan tällaista toimintaa, on noudatettava yhteisiä todistusten antamista, voimassaoloa ja käyttöä koskevia sääntöjä,

11)

on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin välttämään eläville yksilöille aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia niitä kuljetettaessa määräpaikkaansa yhteisöstä tai yhteisössä,

12)

tehokkaan valvonnan takaamiseksi ja tullimuodollisuuksien helpottamiseksi olisi nimettävä ►C2  tullitoimipaikkoja, joissa ◄ koulutetun henkilökunnan tehtävänä on tarvittavien muodollisuuksien ja vastaavien tarkastusten suorittaminen niissä paikoissa, joiden kautta eläimiä tai kasveja tuodaan yhteisöön, jotta niille voitaisiin suoda tullin hyväksymä käsittely tai käyttö yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2931/92 ( 5 ) mukaisesti, tai joiden kautta niitä viedään tai jälleenviedään yhteisöstä, näillä paikoilla olisi myös oltava tilat, joissa eläviä yksilöitä voidaan asianmukaisesti pitää ja hoitaa,

13)

tämän asetuksen täytäntöönpano edellyttää myös, että jäsenvaltiot nimeävät hallinnosta vastaavia ja tieteellisiä viranomaisia,

14)

yleisölle tiedottaminen tämän asetuksen säännöksistä ja heidän huomionsa kiinnittäminen niihin erityisesti rajanylityspaikoilla on omiaan vaikuttamaan siihen, että näitä säännöksiä noudatetaan paremmin,

15)

tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi seurattava tarkoin sen säännösten noudattamista ja toimittava sen vuoksi läheisessä yhteistyössä sekä keskenään että komission kanssa; tämä edellyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevien tietojen vaihtoa,

16)

tässä asetuksessa tarkoitetuilla luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla käytävän kaupan laajuuden valvominen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voitaisiin arvioida kaupan vaikutukset lajien säilymisen kannalta; olisi laadittava yhtenäisessä muodossa olevia yksityiskohtaisia vuosittain annettavia kertomuksia,

17)

tämän asetuksen säännösten noudattamisen takaamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot määräävät rikkomuksista sekä rikkomuksen luonteeseen että vakavuuteen nähden riittävät ja asianmukaiset seuraamukset,

18)

olisi vahvistettava yhteisön menettely, joka mahdollistaa täytäntöönpanosäännösten ja liitteiden muutosten vahvistamisen sopivan ajan kuluessa; on perustettava komitea tiiviin ja tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi tällä alalla jäsenvaltioiden ja komission välillä, ja

19)

tämän asetuksen täytäntöönpanossa huomioon otettavat monet biologiset ja ekologiset näkökohdat edellyttävät tieteellisen tarkasteluryhmän perustamista, jonka lausunnot komissio toimittaa edelleen komitealle ja jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille avuksi niiden päätöksenteossa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien suojelu ja niiden säilymisen takaaminen sääntelemällä niillä käytävää kauppaa seuraavissa artikloissa annettujen säännösten mukaisesti.

Tätä asetusta sovelletaan 2 artiklassa tarkoitetun yleissopimuksen tavoitteita, periaatteita ja määräyksiä noudattaen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ”komitealla” jäljempänä 18 artiklan mukaisesti perustettua luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevää komiteaa,

b) ”yleissopimuksella” villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta (CITES),

c) ”alkuperämaalla” maata, josta eläin tai kasvi on otettu sen ollessa luonnollisessa elinympäristössään, kasvatettu vankeudessa tai lisätty keinotekoisesti,

d) ”tuonti-ilmoituksella” tuojan, hänen asiamiehensä tai edustajansa antamaa ilmoitusta komission 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistamalla lomakkeella silloin, kun tuodaan yhteisöön tämän asetuksen liitteissä C tai D mainitun lajin yksilö,

e) ”merestä saadun yksilön tuonnilla” minkä tahansa sellaisesta meriympäristöstä pyydystetyn yksilön suoraa tuontia yhteisön alueelle, mukaan lukien meren yllä oleva ilmatila ja meren pohja sekä sen alla oleva maaperä, joka ei kuulu minkään valtion lainkäyttövaltaan,

f) ”todistuksen antamisella” luvan tai todistuksen laatimiseen ja vahvistamiseen sekä sen hakijalle luovuttamiseen liittyvien menettelyjen toteuttamista,

g) ”hallintoviranomaisella” jäsenvaltion ollessa kyseessä 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai yleissopimuksen osapuolena olevan kolmannen maan ollessa kyseessä yleissopimuksen IX artiklan mukaisesti nimettyä kansallista hallintoviranomaista,

h) ”määräjäsenvaltiolla” eläin- tai kasviyksilön vientiin tai jälleenvientiin käytetyssä asiakirjassa mainittua määräjäsenvaltiota ja, jos on kyseessä ►C2  merestä saadun yksilön tuonti, ◄ määräjäsenvaltiota, jonka lainkäyttövaltaan kyseisen yksilön toimituspaikka kuuluu,

i) ”myytäväksi tarjoamisella” myytäväksi tarjoamista ja kaikkia toimia, jotka voidaan aiheellisesti tulkita siksi, mukaan lukien suora tai epäsuora mainonta myyntitarkoituksessa tai tarjouspyynnöt,

j) ”henkilökohtaisilla tavaroilla tai kotiesineistöllä” kuolleita yksilöitä, niiden osia ja niistä tehtyjä tuotteita, jotka kuuluvat yksityishenkilölle ja ovat tai voivat olla osa hänen tavanomaista esineistöään tai omaisuuttaan,

k) ”määräpaikalla” paikkaa, jossa kyseiset yksilöt normaalisti pidetään, kun ne tuodaan yhteisön alueelle; elävien yksilöiden ollessa kyseessä ensimmäistä paikkaa, johon eläimet on aiottu sijoittaa eläinlääkinnällisiä tutkimuksia ja tarkastuksia varten määrätyn mahdollisen karanteenin tai muun eristämisen jälkeen,

l) ”populaatiolla” biologisesti tai maantieteellisesti erottuvaa yksilöiden ryhmää,

m) ”pääosin kaupallisilla tarkoituksilla” tavoitteita, joiden muut kuin kaupalliset piirteet eivät ole selvästi hallitsevia,

n) ”jälleenviennillä yhteisöstä” aikaisemmin yhteisöön tuotujen yksilöiden vientiä yhteisön ulkopuolelle,

o) ”jälleentuonnilla yhteisöön” yhteisöstä aikaisemmin vietyjen tai jälleenvietyjen yksilöiden tuontia,

p) ”myynnillä” myyntiä kaikissa muodoissaan. Tässä asetuksessa vuokraus, vaihto ja kauppa rinnastetaan myyntiin; vastaavat ilmaisut tulkitaan samalla tavalla,

q) ”tieteellisellä viranomaisella” ►C2  jäsenvaltion ◄ ollessa kyseessä 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai yleissopimuksen osapuolena olevan kolmannen maan ollessa kyseessä yleissopimuksen IX artiklan mukaisesti nimettyä tieteellistä viranomaista,

r) ”tieteellisellä tarkasteluryhmällä” 17 artiklan mukaisesti perustettua neuvoa-antavaa elintä,

s) ”lajilla” lajia, alalajia tai jotakin niiden populaatiota,

t) ”yksilöllä” elävää tai kuollutta liitteissä A—D mainittua eläintä tai kasvia tai niistä saatua osaa tai tuotetta, joka muodostaa osan jostain muusta tavarasta, sekä kaikkia muita tavaroita, jos todistuksesta, pakkauksesta tai merkinnästä tai nimilapusta tai muusta seikasta ilmenee, että kyseessä on näihin lajeihin kuuluvien eläinten tai kasvien osat tai niiden johdannainen, paitsi jos on erityisesti säädetty, etteivät tämän asetuksen säännökset tai sitä liitettä koskevat säännökset, joissa laji on mainittu, koske niitä, ja kyseessä olevissa liitteissä on tätä koskeva maininta.

Yksilön katsotaan kuuluvan liitteissä A—D mainittuun lajiin, jos on kyse eläimestä tai kasvista tai niistä saaduista osista tai tavaroista, joiden ”vanhemmista” ainakin toinen kuuluu yhteen kyseisistä lajeista. Jos eläimen tai kasvin ”vanhemmat” kuuluvat eri liitteissä mainittuihin lajeihin tai lajeihin, joista vain toinen mainitaan, sovelletaan tiukempia määräyksiä sisältävän liitteen määräyksiä. Kuitenkin kasviristeytyksien ollessa kyseessä, jos vain toinen ”vanhemmista” kuuluu johonkin liitteessä A mainittuun lajiin, sovelletaan tiukemman liitteen määräyksiä vain, jos liitteessä on tällainen maininta,

u) ”kaupalla” tässä asetuksessa tarkoitettujen eläin- ja kasviyksilöiden tuontia yhteisöön, mukaan lukien merestä saatujen yksilöiden tuonti, ja vientiä sekä jälleenvientiä yhteisön ulkopuolelle, sekä omaisuuden käyttöä, siirtoa ja luovutusta yhteisössä ja jäsenvaltiossa,

v) ”kauttakuljetuksella” yksilöiden kuljettamista tietylle vastaanottajalle yhteisön ulkopuolella sijaitsevan kahden paikan välillä yhteisön alueen kautta, siten että kuljetus keskeytetään vain kyseisen kuljetusmuodon järjestelyjen niin vaatiessa,

w) ”yli viisikymmentä vuotta aikaisemmin hankituilla esineeksi muokatuilla yksilöillä” yksilöitä, joita on huomattavasti muutettu siitä, minkälaisia ne luonnontilassa ovat olleet, ja joista on tehty koruja, koriste-, taide- tai käyttöesineitä tai soittimia yli viisikymmentä vuotta ennen ►C2  tämän asetuksen ◄ voimaantuloa ja jotka on kyseisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen suostumuksella hankittu tässä muodossa. Tällaisia yksilöitä pidetään esineiksi muokattuina vain, jos ne kuuluvat selvästi johonkin edellä mainittuun luokkaan ja jos niitä voidaan käyttää tarkoitukseensa ilman enempää veistämistä, työstämistä tai muokkaamista,

x) ”tuonnin, viennin, jälleenviennin ja kauttakulun yhteydessä tehdyillä tarkastuksilla” asiakirjojen tarkastusta, jossa tarkastetaan tämän asetuksen edellyttämät todistukset, luvat ja ilmoitukset sekä, jos yhteisön säännöksissä niin määrätään, ►C2  ja muutoin ◄ lähetyksistä otetuin pistokokein, yksilöiden tutkimista, johon liittyy mahdollisesti näytteiden otto tarkempaa analyysiä tai tarkastusta varten.

3 artikla

Soveltamisala

1.  Liitteessä A luetellaan

a) ne yleissopimuksen liitteessä I mainitut lajit, joiden suhteen jäsenvaltiot eivät ole tehneet varaumaa,

b) lajit,

i) joiden käyttöä koskevia hakemuksia tehdään tai voidaan tehdä yhteisön alueella kansainvälistä kauppaa varten ja jotka ovat joko uhanalaisia tai niin harvinaisia, että vähäinenkin kauppa vaarantaisi lajin säilymisen

tai

ii) jotka kuuluvat sukuihin, joiden lajeista suurin osa, tai lajeihin, joiden alalajeista suurin osa on lueteltu liitteessä A olevassa a kohdassa tai kohdan b alakohdassa i määrättyjen periaatteiden perusteella ja joiden sisällyttäminen tähän liitteeseen on olennaisen tärkeää näiden eläinlajien suojelemiseksi tehokkaasti.

2.  Liitteessä B luetellaan

a) ne yleissopimuksen liitteessä II luetellut lajit, joita ei ole lueteltu liitteessä A ja joiden suhteen jäsenvaltiot eivät ole tehneet varaumaa,

b) ne yleissopimuksen liitteessä I luetellut lajit, joiden suhteen on tehty varauma,

c) sellaiset muut lajit, joita ei luetella yleissopimuksen liitteissä I tai II:

i) joilla käydyn kansainvälisen kaupan määrä voisi vaarantaa:

 lajin säilymisen tai tiettyjen maiden populaatioiden säilymisen, tai

 kokonaispopulaation koon säilyttämisen tasolla, joka on sopusoinnussa sen osuuden kanssa, joka kyseisellä lajilla on niissä ekosysteemeissä, joissa se elää,

tai

ii) joiden luetteleminen liitteessä on tärkeää niihin kuuluvilla yksilöillä käytävän kaupan valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi sen vuoksi, että ne muistuttavat muita liitteessä A tai B lueteltuja lajeja,

d) lajit, joiden elävien yksilöiden tuomisen yhteisön luonnolliseen ympäristöön on todettu olevan ekologinen uhka yhteisössä eläville eläinten ja kasvien luonnonvaraisille alkuperäislajeille.

3.  Liitteessä C luetellaan

a) yleissopimuksen liitteessä III luetellut, muut kuin liitteessä A tai B luetellut lajit, joiden suhteen jäsenvaltiot eivät ole tehneet varaumaa;

b) yleissopimuksen liitteessä II luetellut lajit, joiden suhteen jäsenvaltiot ovat tehneet varauman.

4.  Liitteessä D luetellaan

a) muut kuin liitteessä A—C luetellut lajit, joita tuodaan yhteisöön siinä määrin, että valvonta on oikeutettua;

b) yleissopimuksen liitteessä III luetellut lajit, joiden osalta on tehty varauma.

5.  Jos tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien säilymiseksi on tarpeen, että ne sisällytetään yleissopimuksen johonkin liitteeseen, jäsenvaltiot osallistuvat tarvittavien muutoksien tekemiseen.

4 artikla

Tuonti yhteisöön

1.  Tämän asetuksen liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden tuominen yhteisöön edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän tuontiluvan esittämistä ►C2  rajatullitoimipaikassa. ◄

Tuontilupa voidaan myöntää ainoastaan, jos 6 kohdassa olevia rajoituksia on noudatettu ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen tieteellinen viranomainen, jonka on otettava huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot, toteaa lausunnossaan, että tuonti yhteisöön

i) ei vaikuttaisi haitallisesti lajin säilymiseen tai kyseisen kannan leviämisalueen laajuuteen;

ii) tapahtuu

 8 artiklan 3 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitettuun tarkoitukseen, tai

 muuhun tarkoitukseen, joka ei vaikuta haitallisesti kyseisen lajin säilymiseen;

b) 

i) hakija osoittaa asiakirjoin, että lajin yksilöt on hankittu asianomaisen lajin suojelua koskevaa lainsäädäntöä noudattaen, mikä tarkoittaa, että jos on kyse yleissopimuksen liitteissä mainitun lajin yksilön tuonnista kolmannesta maasta, edellytetään vienti- tai jälleenvientimaan toimivaltaisen viranomaisen yleissopimuksen määräysten nojalla myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen tai niiden jäljennöksen esittämistä;

ii) tuontiluvan saamiseksi 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti liitteessä A lueteltujen lajien osalta ei kuitenkaan tarvitse esittää lupa-asiakirjaa, vaan viranomaiset säilyttävät tällaisen tuontiluvan alkuperäiskappaletta siihen asti, kunnes hakija esittää vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen;

c) toimivaltainen tieteellinen ►C2  viranomainen on vakuuttunut siitä, että ◄ eläville yksilöille toimituspaikassa varatut tilat on asianmukaisesti varustettu näiden yksilöiden asianmukaista pitämistä ja hoitamista varten,

d) hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että eläintä ei käytetä pääosin kaupallisiin tarkoituksiin,

e) hallintoviranomainen on toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen kanssa neuvoteltuaan vakuuttunut siitä, ettei mikään muu lajin säilyttämiseen liittyvä tekijä estä tuontiluvan myöntämistä, ja

f) kun on kyse merestä saatujen eläinten tuonnista, ►C2  hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että ◄ elävät eläimet valmistellaan kuljetuksia varten ja kuljetetaan siten, että loukkaantumisen, terveydellisen haitan tai huonon kohtelun vaara on mahdollisimman pieni.

2.  Liitteessä B lueteltujen lajien yksilöiden tuonti yhteisöön tämän asetuksen mukaisesti edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja tätä ennen määräjäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän tuontiluvan esittämistä ensin tuontirajan ►C2  tullitoimipaikassa. ◄

Tuontilupa myönnetään ainoastaan, jos 6 kohdassa olevia rajoituksia on noudatettu ja

a) tutkittuaan käytettävissä olevat tiedot ja ottaen huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot toimivaltainen tieteellinen viranomainen on sitä mieltä, ettei tuonti yhteisöön, kaupankäynnin nykyisen tai ennakoidun laajuuden huomioon ottaen, vaikuttaisi haitallisesti lajin säilymiseen tai kyseisen yksilön populaation elinalan laajuuteen. Jos edellä tarkoitetut tekijät eivät ole huomattavasti muuttuneet, tämä arvio pysyy voimassa tuonnin suhteen myös jatkossa;

b) hakija osoittaa asiakirjoin, että eläville eläimille on niiden toimituspaikassa varattu asianmukaisesti varustettu sijoituspaikka, jossa niitä voidaan asianmukaisesti pitää ja hoitaa,

c) edellä 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa sekä e ja f alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

3.  Liitteessä C lueteltujen lajien yksilöiden tuontia varten yhteisöön on tehtävä tarpeelliset tarkastukset ja tätä ennen esitettävä tuonti-ilmoitus ►C2  siinä rajatullitoimipaikassa, ◄ jonka kautta tuonti tapahtuu ja

a) jos on kyse liitteessä C olevan lajin yhteydessä mainitusta maasta lähtevästä viennistä, on hakijan esitettävä asianomaisen maan toimivaltaisen viranomaisen yleissopimuksen nojalla myöntämä vientilupa osoituksena siitä, että yksilöt on hankittu tämän lajin säilymistä koskevaa kansallista lainsäädäntöä muodostaen, tai

b) jos on kyse muusta kuin liitteessä C olevan lajin yhteydessä mainitusta maasta lähtevästä viennistä tai jälleenviennistä mistä tahansa maasta, on hakijan esitettävä vienti- tai jälleenvientimaan toimivaltaisen viranomaisen yleissopimuksen nojalla myöntämä vientilupa, jälleenvientitodistus tai alkuperätodistus.

4.  Tämän asetuksen liitteessä D lueteltujen yksilöiden tuontia varten yhteisöön on tehtävä tarpeelliset tarkastukset ja tätä ennen esitettävä tuonti-ilmoitus ►C2  siinä rajatullitoimipaikassa, jonka ◄ kautta tuonti tapahtuu.

5.  Edellä 1 kohdan a ja d alakohdassa sekä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuontilupaa koskevia ehtoja ei sovelleta lajeihin, joista hakija osoittaa asiakirjoin, että

a) lajit on aikaisemmin laillisesti tuotu yhteisöön tai hankittu laillisesti yhteisössä ja että niitä tuodaan uudelleen yhteisöön, riippumatta siitä onko niihin tehty muutoksia, tai

b) on kyse yli 50 vuotta sitten hankituista esineiksi muokatuista yksilöistä.

▼M14

6.  Komissio voi, kuultuaan asianomaisia alkuperämaita 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot, määrätä yleisistä tai tiettyjä alkuperämaita koskevista yhteisöön tuonnin rajoituksista:

▼B

a) liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tai e alakohdassa esitettyjen edellytysten perusteella;

b) liitteessä B lueteltujen lajien yksilöille 1 kohdan e alakohdassa tai 2 kohdan a alakohdassa esitettyjen edellytysten perusteella; ja

c) liitteessä B lueteltujen lajien eläville yksilöille, joiden kuolleisuus kuljetusten aikana on suuri tai joilla on todettu olevan pienet mahdollisuudet säilyä huomattavaa osaa todennäköisestä eliniästään hengissä vankeudessa, tai

d) sellaisten lajien eläville yksilöille, joiden tuonnin yhteisön luonnolliseen ympäristöön on todettu olevan ekologinen uhka muille yhteisön alueella eläville luonnonvaraisille alkuperäiskasveille tai -eläimille.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä neljännesvuosittain luettelon tällaisista rajoituksista.

▼M14

7.  Yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa komissio myöntää erityistapauksissa uudelleenlastauksen, lento- tai rautatiekuljetuksien osalta poikkeuksia 1–4 kohdassa säädettyjen tarpeellisten tarkastusten tekemisestä ja tuontiasiakirjojen esittämisestä rajatulliasemalla sen sallimiseksi, että nämä tarkastukset voidaan tehdä ja asiakirjat voidaan esittää jossakin muussa 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätyssä tullitoimipaikassa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

5 artikla

Vienti tai jälleenvienti yhteisöstä

1.  Tämän asetuksen liitteessä A lueteltujen lajin yksilöiden vienti tai jälleenvienti yhteisöstä edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja sen jäsenvaltion, jossa yksilöt ovat, hallintoviranomaisen myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä tätä ennen ►C2  siinä rajatullitoimipaikassa, jossa vientimuodollisuudet suoritetaan. ◄

2.  Vientilupa liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille myönnetään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen tieteellinen viranomainen on antanut kirjallisen lausunnon siitä, että yksilöiden pyydystäminen tai kerääminen tai niiden vienti ei vaikuta haitallisesti lajin säilymiseen tai kyseisen lajin populaation elinalan laajuuteen;

b) hakija osoittaa asiakirjoin, että lajin yksilöt on hankittu kyseisen lajin suojelemista koskevaa lainsäädäntöä noudattaen; jos hakemus tehdään muulle jäsenvaltiolle kuin alkuperävaltiolle, tämä on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi, että yksilö on otettu luonnollisesta ympäristöstään sen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

c) hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että

i) lajin elävät yksilöt valmistellaan kuljetusta varten ja lähetetään niin, että niillä olisi mahdollisimman pieni vaaraa loukkaantua, sairastua tai kärsiä huonoa kohtelua, ja

ii) 

 sellaisten lajien yksilöitä, joita ei luetella yleissopimuksen liitteessä I, ei käytetä pääosin kaupallisiin tarkoituksiin, tai

 jos tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen lajien yksilöitä viedään yleissopimuksen allekirjoittajavaltioon, että tuontilupa on myönnetty;

ja

d) jäsenvaltion hallintoviranomainen on, toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen kanssa neuvoteltuaan, vakuuttunut siitä, että muu lajin säilyttämiseen liittyvä tekijä ei estä tuontiluvan myöntämistä.

3.  Jälleenvientilupa myönnetään ainoastaan, jos 2 kohdan c ja d alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät ja hakija osoittaa asiakirjoin, että yksilöt

a) on aikaisemmin tuotu yhteisön alueelle tämän asetuksen säännösten mukaisesti; tai

b) jos ne on tuotu yhteisöön ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, ne on tuotu asetuksen (ETY) N:o 3626/82 säännösten mukaisesti; tai

c) jos ne on tuotu yhteisöön ennen vuotta 1984, ne on saatettu kansainvälisille markkinoille yleissopimuksen määräysten mukaisesti; tai

d) ne on laillisesti tuotu jäsenvaltioon ennen kuin a ja b alakohdassa tarkoitettujen asetusten säännöksiä tai yleissopimuksen määräyksiä oli sovellettava niihin tai ennen kuin niitä sovellettiin asianomaisessa jäsenvaltiossa.

4.  Tämän asetuksen liitteissä B ja C lueteltujen lajien yksilöiden vienti tai jälleenvienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää tarpeellisten tarkastusten tekemistä ja sen jäsenvaltion, jossa yksilöt ovat, hallintoviranomaisen myöntämän vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä tätä ennen ►C2  siinä tullitoimipaikassa, jossa vientimuodollisuudet suoritetaan. ◄

Vientilupa myönnetään ainoastaan, jos 2 kohdan a ja b alakohdassa, c alakohdan i alakohdassa ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Jälleenvientitodistus myönnetään ainoastaan, jos 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa ja d alakohdassa ja 3 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

▼M14

5.  Jos jälleenvientitodistusta koskeva hakemus koskee toisen jäsenvaltion myöntämän tuontiluvan nojalla yhteisöön tuotuja yksilöitä, hallintoviranomaisen on ensin kuultava tuontiluvan myöntänyttä hallintoviranomaista. Kuulemismenettelystä ja tapauksista, joissa neuvotteluja tarvitaan, päättää komissio. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

6.  Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen myöntämistä koskevia 2 kohdan a alakohdassa ja c kohdan ii alakohdassa olevia edellytyksiä ei sovelleta

i) esineiksi muokattuihin, yli 50 vuotta sitten hankittuihin yksilöihin, tai

ii) sellaisiin kuolleisiin yksilöihin, niiden osiin ja niiden johdannaisiin, joista hakija voi asiakirjoin osoittaa, että ne on hankittu laillisesti ennen kuin tätä asetusta tai neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 säännöksiä tai yleissopimuksen määräyksiä oli sovellettava niihin.

7.  

a) Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen on seurattava liitteessä B lueteltujen lajien yksilöitä koskevien vientilupien myöntämistä asianomaisessa valtiossa sekä näiden yksilöiden varsinaista vientiä. Jos tieteellinen viranomainen arvioi, että jonkin lajin yksilöiden vientiä on rajoitettava lajin säilyttämiseksi lajin koko esiintymisalueella tasolla, joka sekä vastaisi sen asemaa siinä ekosysteemissä, ►C2  jossa sitä esiintyy että ylittäisi ◄ selvästi sen tason, joka johtaisi kyseisen lajin luettelemiseen liitteessä A edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai b alakohdan i alakohdan mukaisesti, ►C2  sen on ilmoitettava kirjallisesti ◄ toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle asianmukaisista toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä näiden lajien yksilöitä koskevien vientilupien myöntämisen rajoittamiseksi.

▼M14

b) Jos hallintoviranomaiselle ilmoitetaan tällaisista toimenpiteistä, se esittää niistä huomionsa komissiolle, joka tarvittaessa suosittaa kyseisiin lajeihin kuuluvien yksilöiden viennin rajoittamista 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti.

▼B

6 artikla

Asetuksen 4 ja 5 ja 10 artiklassa määrättyjen lupa- ja todistushakemusten epääminen

1.  Jos jäsenvaltio epää lupa- tai todistushakemuksen tämän asetuksen tavoitteiden kannalta merkittävässä tapauksessa, sen on annettava siitä ja hylkäämisen perusteista välittömästi tieto komissiolle.

2.  Komissio toimittaa muille jäsenvaltioille 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot sen varmistamiseksi, että tätä asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti.

3.  Jos lupa- tai todistushakemus koskee sellaisia yksilöitä, joita koskeva tällainen hakemus on aikaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava aiemmasta epäävästä päätöksestä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle hakemus esitetään.

4.  

a) Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hakemusten epäämistä koskevat päätökset, jos epääminen perustuu tämän asetuksen säännöksiin

b) Tätä säännöstä ei kuitenkaan ole tarpeen soveltaa, jos olosuhteet ovat huomattavasti muuttuneet tai jos käytettävissä on hakemusta puoltavaa uutta tietoa. Jos hallintoviranomainen myöntää tällaisissa tapauksissa luvan tai todistuksen, sen on ilmoitettava komissiolle päätöksestä ja mainittava siihen johtaneet perusteet.

7 artikla

Poikkeukset

1.  Vankeudessa syntyneet ja kasvaneet tai keinotekoisesti lisätyt yksilöt

a) Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 8 artiklaa, liitteessä A lueteltujen lajien yksilöitä, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet vankeudessa tai joita on lisätty keinotekoisesti, on kohdeltava liitteessä B lueteltujen lajien yksilöihin sovellettavien määräysten mukaisesti.

b) Keinotekoisesti lisättyjen kasvien osalta voidaan komission erityisesti vahvistamien edellytysten nojalla poiketa 4 ja 5 artiklan säännöksistä, kun on kyse

i) kasvien terveystodistusten käytöstä;

ii) rekisteröityjen kaupallisten edustajien ja tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tieteellisten ►C2  laitosten kaupasta, ja ◄

iii) kaupankäynnistä lajien yksilöiden risteytyksillä.

▼M14

c) Komissio yksilöi perusteet sen arvioimiseksi, onko lajin yksilö syntynyt ja kasvanut vankeudessa tai onko sitä lisätty keinotekoisesti ja onko näin tapahtunut kaupallisessa tarkoituksessa, sekä b alakohdassa tarkoitetut erityiset edellytykset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

2.  Kauttakulku

a) Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, kun yksilö kuljetetaan yhteisön alueen kautta, ei lupien, todistusten ja ilmoitusten tarkastusta ja esittämistä vaadita sen yhteisön jäsenmaan ►C2  rajatullitoimipaikassa, jonka ◄ kautta yksilö kulkee.

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettua poikkeusta sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti liitteissä lueteltuihin lajeihin ainoastaan, jos viejänä tai jälleenviejänä olevan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet yleissopimuksessa määrätyn, voimassa olevan, sen mukana olevia yksilöitä koskevan vienti- tai jälleenvientiasiakirjan, jossa ilmoitetaan yksilöiden toimituspaikka.

▼M14

c) Jos b alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa ei ole annettu ennen yksilön vientiä tai jälleenvientiä, yksilö on otettava haltuun ja tarvittaessa takavarikoitava, jos asiakirjaa ei myöhemmin esitetä komission vahvistamien vaatimusten mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.  Henkilökohtaiset tavarat ja kotiesineistö

Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, näissä artikloissa olevia säännöksiä ei sovelleta tämän asetuksen liitteissä A–D lueteltuihin kuolleisiin yksilöihin tai niiden osiin ja niiden johdannaisiin, jos kyseessä ovat henkilökohtaiset esineet tai kotiesineistö, jotka on tuotu yhteisöön tai viety tai jälleenviety yhteisöstä komission antamien säännösten mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.  Tieteelliset laitokset

Edellä 4, 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja asiakirjoja ei vaadita tapauksissa, joissa asianomaisen valtion hallintoviranomaisen rekisteröimät tieteenharjoittajat ja tieteelliset laitokset lainaavat, lahjoittavat ja vaihtavat muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kasvikokoelmien yksilöitä ja muita museoiden konservoituja, kuivattuja tai säilöntäaineeseen säilöttyjä yksilöitä ja eläviä kasveja, joissa on 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen laaditun mallin mukainen nimilappu tai kolmannen maan hallintoviranomaisen antama tai hyväksymä samankaltainen nimilappu.

▼B

8 artikla

Kaupallisen toiminnan valvontaa koskevat säännökset

▼C3

1.  Liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen on kielletty.

▼B

2.  Jäsenvaltiot voivat kieltää yksilöiden, erityisesti liitteessä A lueteltuihin lajeihin kuuluvien elävien eläinyksilöiden hallussapidon.

3.  Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan yhteisön muun lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, ja jos sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselta, jossa yksilöt ovat, saadaan tätä tarkoitusta varten myönnettävä todistus, edellä 1 kohdassa säädetyistä kielloista voidaan poiketa tapauskohtaisesti, jos yksilöt:

a) on hankittu tai tuotu ennen yleissopimuksen liitteessä I, asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C 1 tai tämän asetuksen liitteessä A lueteltuja lajeja koskevien määräysten voimaantuloa; tai

b) ovat esineiksi muokattuja, yli 50 vuotta aikaisemmin hankittuja yksilöitä; tai

c) on tuotu yhteisöön tämän asetuksen säännösten mukaisesti eikä niiden käyttötarkoitus vaikuta haitallisesti asianomaisen lajin säilymiseen; tai

d) ovat eläinlajin vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja yksilöitä tai keinotekoisesti lisättyjä kasvilajin yksilöitä tai tällaisen yksilön osia tai sen johdannaisia; tai

e)  ►C2  niitä tarvitaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tieteen edistämiseksi tai tärkeisiin biolääketieteellisiin tarkoituksiin, kokeellisiin tai ◄ muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY ( 6 ) säännöksien mukaisesti, jos kyseinen laji osoittautuu olevan ainoa keino päästä haluttuihin tuloksiin eikä käytettävissä ole tämän lajin vankeudessa syntyneitä ja kasvaneita yksilöitä; tai

f) on tarkoitettu eläinten tai kasvien lisäämiseen, mikä myötävaikuttaisi kyseisten lajien säilymiseen; tai

g) on tarkoitettu lajin suojeluun tai säilymiseen tähtääviin tutkimus- ►C2  tai opetustoimintaan; tai ◄

h) ovat peräisin jäsenvaltiosta ja ne on otettu luonnollisesta ympäristöstään kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

▼M14

4.  Komissio voi määritellä yleisiä poikkeuksia 1 kohdassa säädettyihin kieltoihin 3 kohdassa mainittujen ehtojen perusteella sekä liitteessä A lueteltuja lajeja koskevia yleisiä poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Näin määriteltyjen poikkeusten on oltava luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan yhteisön muun lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan myös liitteessä B lueteltuihin yksilöihin, paitsi jos asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla voidaan osoittaa, että yksilöt on hankittu ja, jos ne eivät ole yhteisöstä peräisin, että ne on tuotu sinne noudattaen voimassa olevaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien säilymistä koskevaa lainsäädäntöä.

6.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus myydä tämän asetuksen liitteissä B—D luetellut yksilöt, jotka on tämän asetuksen nojalla takavarikoitu, edellyttäen, että yksilöt eivät näin meneteltäessä suoraan palaudu sille luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolta ne on takavarikoitu tai joka on ollut osallisena rikkomuksessa. Näitä yksilöitä voidaan tässä tapauksessa käyttää mihin tahansa tarkoitukseen niin kuin ne olisi laillisesti hankittu.

9 artikla

Elävien yksilöiden siirtäminen

1.  Kaikkiin yhteisössä tapahtuviin, liitteessä A lueteltujen elävien yksilöiden siirtoihin muualle kuin tuontiluvassa tai muussa tämän asetuksen nojalla annetussa todistuksessa ilmoitettuun paikkaan tarvitaan ennen siirtoa annettu lupa sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselta, jossa yksilö sijaitsee. Muissa siirtotapauksissa on yksilön siirrosta vastuussa olevan henkilön tarvittaessa kyettävä esittämään todistus yksilön laillisesta alkuperästä.

2.  Tämä lupa

a) voidaan myöntää ainoastaan, jos jäsenvaltion toimivaltainen tieteellinen viranomainen tai, siirron tapahtuessa toiseen jäsenvaltioon, tämän toisen jäsenvaltion tieteellinen ►C2  viranomainen on vakuuttunut siitä, että ◄ elävän yksilön määräpaikassa sille varattu sijoituspaikka on riittävästi varustettu sen pitämiseksi ja hoitamiseksi siellä asianmukaisesti,

b) on vahvistettava antamalla siitä todistus; ja

c) siitä on tarvittaessa välittömästi ilmoitettava sen ►C2  jäsenvaltion hallintoviranomaiselle, johon ◄ yksilö on tarkoitus sijoittaa.

3.  Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos elävä eläin on siirrettävä kiireellistä eläinlääkärin käsittelyä varten ja jos se palautetaan suoraan luvanmukaiseen paikkaansa.

4.  Jos liitteessä B lueteltua elävää yksilöä siirretään yhteisössä, yksilön haltija voi luovuttaa sen ►C2  vasta varmistuttuaan, että vastaanottajalla on asianmukaiset tiedot niistä ◄ sijoituspaikan järjestelyistä, varusteista ja käytännön toimista, joita yksilön asianmukainen hoito vaatii.

5.  Jos eläviä yksilöitä kuljetetaan yhteisöön, yhteisön ulkopuolelle tai yhteisön sisällä tai pidetään hallussa kauttakuljetuksen yhteydessä tai kuljetusvälineestä toiseen siirrettäessä, ne on pantava kuntoon kuljetusta varten, niitä on siirrettävä ja niistä on huolehdittava siten, että loukkaantumisen, sairastumisen ja ►C2  huonon kohtelun vaara on mahdollisimman pieni; ◄ eläinten osalta noudatetaan eläinten suojelua kuljetusten aikana koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

▼M14

6.  Komissio voi määrätä rajoituksia sellaisten elävien yksilöiden hallussapitoon tai siirtoon, joiden tuonti yhteisöön on 4 artiklan 6 kohdan nojalla tiettyjen rajoitusten alainen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

10 artikla

Annettavat todistukset

Jäsenvaltion hallintoviranomainen voi antaa todistuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisiin tarkoituksiin, jos se saa asianomaiselta henkilöltä hakemuksen, jonka liitteenä ovat tarvittavat asiakirjat, ja jos niiden antamista koskevat edellytykset on täytetty.

11 artikla

Lupien ja todistusten voimassaolo ja niitä koskevat erityiset edellytykset

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla myöntämät luvat ja todistukset ovat voimassa koko yhteisön alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta ottaa käyttöön tai noudattaa ankarampia toimenpiteitä.

2.  

a) Lupia tai todistuksia sekä tällaisen asiakirjan perusteella myönnettyjä lupia ja todistuksia pidetään kuitenkin mitättöminä, jos toimivaltainen viranomainen tai komissio luvan tai todistuksen myöntänyttä toimivaltaista viranomaista kuultuaan toteaa, että lupa tai todistus on annettu siinä virheellisessä käsityksessä, että myöntämistä koskevat edellytykset on täytetty.

b) Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ottavat haltuun yksilöt, jotka ovat tällaisin asiakirjoin varustettuina jäsenvaltion alueella, ja yksilöt voidaan takavarikoida.

3.  Viranomaisen tämän asetuksen nojalla myöntämiin lupiin tai todistuksiin voidaan liittää asianomaisen viranomaisen määräämiä ehtoja ja vaatimuksia asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Jos nämä ehdot tai vaatimukset on sisällytettävä luvan tai todistuksen malliin, jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

4.  Vientiluvan tai vastaavan jälleenvientitodistuksen jäljennöksen perusteella myönnetty tuontilupa on voimassa yksilöiden yhteisöön tuonnissa ainoastaan, jos sen mukana on voimassa oleva alkuperäinen vientilupa tai jälleenvientitodistus.

▼M14

5.  Komissio vahvistaa lupien ja todistusten myöntämisessä noudatettavat määräajat. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

12 artikla

Tuonti- ja vientipaikat

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä ►C2  ne tullitoimipaikat, joilla ◄ suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettujen yksilöiden yhteisöön tuontia tai yhteisön ulkopuolelle vientiä koskevat tarkastukset ja muodollisuudet, mainiten erityisesti eläviä yksilöitä varten ►C2  olevat tullitoimipaikat, jotta ◄ eläimille osoitetaan tullin hyväksymä asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 tarkoitettu käsittely tai käyttö.

2.  Kaikissa 1 kohdan mukaisesti nimetyissä toimipaikoissa on oltava riittävästi asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspaikkojen järjestelyt ovat elävien eläinten kuljetusta ja sijoittamista koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiset ja että tarvittaessa ryhdytään elävien kasvien osalta niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.  Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyt toimipaikat on ilmoitettava komissiolle, joka julkaisee niistä luettelon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

▼M14

4.  Hallintoviranomainen voi poikkeustapauksissa komission vahvistamia arviointiperusteita noudattaen antaa luvan yhteisöön tuonnille tai yhteisöstä viennille tai jälleenviennille muiden kuin 1 kohdan mukaan nimettyjen tullitoimipaikkojen kautta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

5.  Jäsenvaltioiden on valvottava, että yleisölle ilmoitetaan rajanylityspaikoilla tämän asetuksen täytäntöönpanosäännöksistä.

13 artikla

Hallinto-, tieteelliset ja muut toimivaltaiset viranomaiset

1.  

a) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ensisijaisesti vastuullinen hallintoviranomainen, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja yhteydenpidosta komissioon.

b) Kukin jäsenvaltio voi lisäksi nimetä muita hallintoviranomaisia ja toimivaltaisia viranomaisia, joiden tehtävänä on avustaa täytäntöönpanossa; tällöin vastuullisen hallintoviranomaisen on annettava näille muille viranomaisille kaikki asetuksen moitteettoman soveltamisen edellyttämät tiedot.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi tieteellinen viranomainen, jolla on tarvittava pätevyys ja jolla on selkeästi muista nimetyistä hallintoviranomaisista erillään olevat tehtävät.

3.  

a) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 3 kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää hallintoviranomaisten, lupien ja todistusten myöntämiseen oikeutettujen muiden toimivaltaisten viranomaisten ja tieteellisten viranomaisten nimet ja osoitteet; nämä tiedot on julkaistava kuukauden kuluessa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

b) Kunkin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hallintoviranomaisen on komission pyynnöstä ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitusnäytteet, jotka on valtuutettu allekirjoittamaan luvat ja todistukset, sekä mallikappale leimoista, sineteistä tai muista merkeistä, joita käytetään lupia ja todistuksia oikeiksi todistettaessa.

c) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamissaan tiedoissa tapahtuneet muutokset kahden kuukauden kuluessa muutoksen täytäntöönpanosta.

14 artikla

Säännösten noudattamisen seuranta ja tutkimukset rikkomustapauksissa

1.  

a) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on seurattava tämän asetuksen säännösten noudattamista.

b) Jos toimivaltaisilla viranomaisilla on syytä olettaa, että näitä säännöksiä ei noudateta, niiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet näiden säännösten noudattamisen varmistamiseksi tai ryhdyttävä oikeustoimiin.

c) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen liitteissä lueteltujen lajien osalta yleissopimuksen sihteeristölle kaikista toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen vastaisten merkittävien rikkomusten johdosta toteuttamista toimenpiteistä, mukaan lukien haltuunotot ja takavarikot.

2.  Komissio kiinnittää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten huomion seikkoihin, joita koskevia tutkimuksia se pitää tämän asetuksen nojalla tarpeellisina. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen ►C2  liitteissä lueteltujen ◄ lajien osalta yleissopimuksen sihteeristölle kaikkien myöhempien tutkimusten tuloksista.

3.  

a) Perustetaan täytäntöönpanoryhmä, joka muodostuu kunkin jäsenvaltion viranomaisten edustajista ja jonka tehtävänä on varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen. Ryhmän puheenjohtajana on komission edustaja.

b) Täytäntöönpanoryhmä tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä teknisiä kysymyksiä, jotka puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai ryhmän tai komitean jäsenten pyynnöstä saattaa sen käsiteltäväksi.

c) Komissio toimittaa täytäntöönpanoryhmässä esitetyt näkemykset komitealle.

15 artikla

Tietojen antaminen

1.  Jäsenvaltioiden ja komission on toimitettava toisilleen tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät tiedot.

Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet yleisön huomion kiinnittämiseksi yleissopimuksen ja tämän asetuksen sekä viimeksi mainitun soveltamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskeviin säännöksiin ja niistä tiedottamiseksi.

2.  Komissio on yhteydessä yleissopimuksen sihteeristöön varmistaakseen yleissopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon koko tämän asetuksen soveltamisalueella.

3.  Komissio ilmoittaa välittömästi kaikista tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnoista asianomaisten jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille.

4.  

a) Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin vuoden kesäkuun 15 päivää yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisten kertomusten laadinnassa tarvittavat, edellistä vuotta koskevat tiedot ja kaikkien liitteissä A, B ja C lueteltujen yksilöiden kansainvälistä kauppaa koskevat vastaavat tiedot samoin kuin liitteessä D lueteltujen yksilöiden yhteisöön tuontia koskevat tiedot. ►M14  Komissio määrittelee ilmoitettavat tiedot ja niiden esitystavan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. ◄

b)  ►C2  Komissio julkaisee joka vuosi lokakuun 31 päivään mennessä a alakohdassa ◄ tarkoitettujen tietojen perusteella tilastokertomuksen tässä asetuksessa tarkoitettujen yksilöiden tuonnista yhteisöön ja niiden viennistä tai jälleenviennistä yhteisöstä ja toimittaa yleissopimuksen sihteeristölle yleissopimuksessa tarkoitettuja lajeja koskevat tiedot.

c) Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on ilmoitettava komissiolle joka toisen vuoden kesäkuun 15 päivään mennessä ja ensimmäisen kerran vuonna 1999 yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisten kertomusten laadinnassa tarvittavat, kahta edellistä vuotta koskevat tiedot ja vastaavat tiedot niistä tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan säädöksen soveltamista. ►M14  Komissio määrittelee ilmoitettavat tiedot ja niiden esitystavan 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti. ◄

d) Komissio laatii kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta c alakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella joka toinen vuosi 31 päivään lokakuuta mennessä ja ensimmäisen kerran vuonna 1999.

▼M14

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikki asiaa koskevat tiedot liitteisiin tehtävien muutosten valmistelemiseksi. Komissio täsmentää tarvittavat tiedot 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼C2

6.  Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suojatakseen tämän asetuksen soveltamisesta saatujen tietojen luottamuksellisuuden, tämän kuitenkaan rajoittamatta ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta 7 päivänä kesäkuuta 1990 annetun direktiivin 90/313/ETY säännösten soveltamista.

▼B

16 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet seuraamusten määräämisen varmistamiseksi ainakin seuraavista tämän asetuksen vastaisista rikkomuksista:

a) yksilöiden tuonti yhteisöön tai vienti tai jälleenvienti yhteisöstä ilman asianmukaista lupaa tai todistusta tai väärän, väärennetyn, mitättömän tai ilman luvan antavan viranomaisen lupaa muutetun luvan tai todistuksen avulla,

b) tämän asetuksen nojalla myönnetyssä luvassa tai todistuksessa määrättyjen ehtojen noudattamatta jättäminen,

c) virheellisen ilmoituksen antaminen tai virheellisten tietojen tahallinen ilmoittaminen luvan tai todistuksen saamiseksi,

d) väärän, väärennetyn tai mitättömän tai ilman lupaa muutetun luvan tai todistuksen käyttäminen yhteisön luvan tai todistuksen saamiseksi tai muuhun tähän asetukseen liittyvään viralliseen tarkoitukseen,

e) tuonti-ilmoituksen tekemättä jättäminen tai väärän tuonti-ilmoituksen antaminen,

f) elävien yksilöiden kuljettaminen siten, että niitä ei ole asianmukaisesti pantu ►C2  kuntoon loukkaantumis-, sairastumis- tai huonon kohtelun vaaran ◄ vähentämiseksi pienimpään mahdolliseen,

g) liitteessä A lueteltujen yksilöiden käyttö muihin kuin tuontiluvan tai myöhemmin annetun luvan mukaisiin tarkoituksiin,

h) keinotekoisesti lisättyjen kasvien kauppa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla annettujen säännösten vastaisesti,

i) yksilöiden kuljetus yhteisöön, yhteisön ulkopuolelle tai yhteisön kautta ilman tämän asetuksen säännösten mukaisesti myönnettyä asianmukaista lupaa tai todistusta sekä vienti ja jälleenvienti yleissopimuksen osapuolena olevasta kolmannesta maasta ilman tällaista lupaa tai todistusta tai tarvittavien todisteiden luvan tai todistuksen olemassaolosta puuttuessa,

▼C3

j) yksilöiden ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, julkinen näytteillepano kaupallisessa tarkoituksessa, myynti, hallussapito myyntitarkoituksessa, myytäväksi tarjoaminen ja myytäväksi kuljettaminen 8 artiklan vastaisesti,

▼B

k) luvan tai todistuksen käyttö muuta yksilöä varten kuin mille se on myönnetty,

l) tämän asetuksen nojalla myönnetyn luvan tai todistuksen väärentäminen tai muuttaminen,

m) yhteisöön tuontia ja yhteisöstä vientiä tai jälleenvientiä koskevien hylättyjen 6 artiklan 3 kohdan mukaisten hakemusten ilmoittamatta jättäminen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet sovitetaan rikoksen laadun ja vakavuuden mukaan, ja ne sisältävät yksilöiden haltuunottoa ja tarvittaessa niiden takavarikointia koskevia säännöksiä.

3.  Jos yksilö takavarikoidaan, se luovutetaan takavarikoinnin suorittaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen huostaan, jonka:

a) on tämän jäsenvaltion tieteellistä viranomaista kuultuaan sijoitettava tai luovutettava yksilö paikkaan, jonka se katsoo olevan yleissopimuksen ja tämän asetuksen tavoitteiden ja säännösten mukainen; ja joka

b) voi viejämaata kuultuaan palauttaa yhteisöön tuodun elävän yksilön takaisin asianomaiseen maahan tuomitun henkilön kustannuksella.

4.  Liitteessä B tai C luetellun elävän yksilön saapuessa tuontipaikkaan ilman asianmukaista voimassa olevaa lupaa tai todistusta, se on otettava haltuun ja se voidaan takavarikoida, tai jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta yksilöä, tuontipaikasta vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa kieltäytyä hyväksymästä lähetystä ja vaatia kuljetuksen suorittajaa palauttamaan yksilö lähtöpaikkaansa.

17 artikla

Tieteellinen tarkasteluryhmä

1.  Perustetaan kunkin jäsenvaltion tieteellisen viranomaisen tai tieteellisten viranomaisten edustajista muodostuva tieteellinen tarkasteluryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2.  

a) Tieteellinen tarkasteluryhmä tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät, puheenjohtajan joko omasta aloitteestaan tai ryhmän jäsenten tai komitean pyynnöstä esille ottamat tieteelliset kysymykset, erityisesti 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, 2 kohdan a alakohtaan ja 6 kohtaan liittyvät kysymykset.

b) Komissio ilmoittaa tieteellisen tarkasteluryhmän lausunnot komitealle.

▼M9

18 artikla

1.  Komissiota avustaa komitea.

2.  Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY ( 7 ) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajan kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä komitealle 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta.

▼M14

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼M14

4.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

▼M14

19 artikla

1.  Komissio toteuttaa edellä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 4 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 7 kohdan b alakohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 15 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

1.  Komissio määrittelee 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti 4 artiklassa, 5 artiklassa, 7 artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen muodon.

2.  Komissio toteuttaa 4 artiklan 7 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, 2 kohdan c alakohdassa ja 3 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 6 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa sekä 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.  Komissio määrää yhtenäisiä edellytyksiä ja perusteita:

a) 4 ja 5 artiklassa, 7 artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen myöntämistä, voimassaoloa ja käyttöä varten;

b) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen kasvien terveystodistusten käyttöä varten;

c) tarvittaessa yksilöiden merkitsemismenettelyn käyttöön ottamista varten yksilöiden tunnistamisen helpottamiseksi ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

3.  Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.  Komissio toteuttaa tarvittaessa lisätoimenpiteitä pannakseen täytäntöön yleissopimuksen osapuolten konferenssin päätöslauselmat, yleissopimuksen pysyvän komitean päätökset tai suositukset ja yleissopimuksen sihteeristön suositukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5.  Komissio tarkistaa liitteitä A–D lukuun ottamatta niitä liitteen A tarkistuksia, jotka eivät aiheudu yleissopimuksen osapuolten konferenssin päätöksistä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

20 artikla

Loppusäännökset

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen sihteeristölle niistä erityisistä säännöksistä, jotka se antaa tämän asetuksen panemiseksi täytäntöön, sekä kaikista käytetyistä oikeudellisista keinoista sekä toteutetuista toimenpiteistä tämän asetuksen panemiseksi täytäntöön ja soveltamiseksi.

Komissio ilmoittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

21 artikla

1.  Kumotaan asetus (ETY) N:o 3626/82.

2.  Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai jatkaa asetuksen (ETY) N:o 3626/82 ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi yhteisössä tarvittavia asiakirjoja koskevien asiakirjojen yhdenmukaisesta antamismenettelystä ja käytöstä 28 päivänä marraskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3418/83 ( 8 ) mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden soveltamista siihen asti, kun 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu.

▼M14

3.  Kaksi kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantuloa komissio, 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen ja tieteellistä tarkasteluryhmää kuultuaan,

▼B

a) tarkastaa, ettei ole syytä asettaa rajoituksia asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C 1 olevien sellaisten lajien tuonnille yhteisöön, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteeseen A;

b) antaa asetuksen liitteen D muuttamisesta edustavaksi 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan vaatimukset täyttäväksi luetteloksi.

22 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

▼C2

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1997.

▼B

Sovelletaan 12, 13, 14 artiklan 3 kohtaa, 16, 17, 18 ja 19 artiklaa sekä 21 artiklan 3 alakohtaa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M16
LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan

(a) lajin nimellä tai

(b) ylemmän taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.

2. Lyhenteellä ”spp.” tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.

3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.

4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi neuvoston direktiivissä 2009/147/EY ( 9 ) tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ( 10 ).

5. Lajia alemmista taksoneista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:

(a) lyhenteellä ”ssp.” tarkoitetaan alalajeja,

(b) lyhenteellä ”var(s).” tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja

(c) lyhenteellä ”fa.” tarkoitetaan muotoa.

6. Lajin tai ylemmän taksonin kohdalle merkityillä merkeillä ”(I)”, ”(II)” ja ”(III)” viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7-9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.

7. Merkki ”(I)” lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.

8. Merkki ”(II)” lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.

9. Merkki ”(III)” lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.

10. ”Lajikkeella” tarkoitetaan (teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättynä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants viimeisimmässä painoksessa.

11. Risteymät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan kaikkia tämän asetuksen säännöksiä samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.

12. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Asetuksen 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä ”#” ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden asetusta varten seuraavasti:

#1

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt)

b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia in vitro –solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja

d)  Vanilla-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.

#2

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä ja siitepölyä ja

b) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#3

Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia.

#4

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien Beccariophoenix madagascariensis ja Neodypsis decaryi siemeniä;

b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa olevia in vitro -solukkoviljelmiä tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;

d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Vanilla-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;

e) varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Opuntia-suvun Opuntia-alasuvun ja Selenicereus-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja

f) lajista Euphorbia antisyphilitica saatuja viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.

#5

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

#6

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.

#7

Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.

#8

Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.

#9

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä ”Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx” (tuotettu Hoodia-lajien aineksesta, joka on saatu yhdessä Botswanan/Namibian/Etelä-Afrikan CITES-hallintoviranomaisten kanssa toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta sopimuksen BW/NA/ZA xxxxxx perusteella).

#10

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.

#11

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita.

#12

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja eteerisiä öljyjä, lukuun ottamatta viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.

#13

Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia.

13. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava asetuksen 4 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin in vitro solukko- tai taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta asetuksen säännöksiä.

14. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

15. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 1

Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa'at tai parkitut nahat

§ 2

Höyhenet tai nahat taikka muut osat, joissa on höyheniä

16. Asetuksen säännöksiä sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetuksen säännöksiä sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§ 3

Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

§ 4

Sahatukit, sahatavara ja viilu. 

Liite A

Liite B

Liite C

Yleisnimi

ELÄIMISTÖ

CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)

MAMMALIA

 
 
 

Nisäkkäät

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 
 
 

hanka-antiloopit

Antilocapra americana (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 
 

hanka-antilooppi

Bovidae

 
 
 

nautaeläimet

Addax nasomaculatus (I)

 
 

saharanantilooppi

 

Ammotragus lervia (II)

 

harjavuohi

 
 

Antilope cervicapra (III Nepal)

besoaarigaselli

 

Bison bison athabascae (II)

 

metsäbiisoni

Bos gaurus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos frontalis, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

 
 

gauri

Bos mutus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos grunniens, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

 
 

jakki

Bos sauveli (I)

 
 

kuupri

 
 

Bubalus arnee (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bubalus bubalis, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

vesipuhveli

Bubalus depressicornis (I)

 
 

anoa

Bubalus mindorensis (I)

 
 

mindoronanoa

Bubalus quarlesi (I)

 
 

vuorianoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takini

Capra falconeri (I)

 
 

kierteissarvivuohi

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 
 

Capricornis rubidus (I)

 
 
 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

sumatranserovi

Capricornis thar (I)

 
 
 
 

Cephalophus brookei (II)

 
 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

mustaselkäpuikkija

Cephalophus jentinki (I)

 
 

isopuikkija

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

kierresarvipuikkija

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

keltaselkäpuikkija

 

Cephalophus zebra (II)

 

juovapuikkija

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

valkopäätopi

Gazella cuvieri (I)

 
 

atlasgaselli

 
 

Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)

aavikkogaselli

Gazella leptoceros (I)

 
 

saharangaselli

Hippotragus niger variani (I)

 
 

musta-antilooppi

 

Kobus leche (II)

 

liki

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

himalajangoraali

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

kiinangoraali

Naemorhedus goral (I)

 
 

goraali

Naemorhedus griseus (I)

 
 
 

Nanger dama (I)

 
 

valkopäägaselli

Oryx dammah (I)

 
 

sapeliantilooppi

Oryx leucoryx (I)

 
 

arabiankeihäsantilooppi

 

Ovis ammon (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)

 

argaali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

tiibetinargaali

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 
 
 

Ovis canadensis (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 

amerikanlammas

Ovis orientalis ophion (I)

 
 
 
 

Ovis vignei (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)

 

persianlammas

Ovis vignei vignei (I)

 
 
 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

khiru

 

Philantomba monticola (II)

 

harmaapuikkija

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 
 

apenniiniengemssi

 

Saiga borealis (II)

 
 
 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga-antilooppi

 
 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

nelisarviantilooppi

Camelidae

 
 
 

kamelit

 

Lama guanicoe (II)

 

guanako

Vicugna vicugna (I) (Lukuunottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina: [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Primeran alueen populaatio]; ja Peru: [koko populaatio])

Vicugna vicugna (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina (1): [Jujuy- ja Catamarca-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia (2): [koko populaatio]; Chile (3): [Primeran alueen populaatio]; Peru (4): [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)

 

vikunja

Cervidae

 
 
 

hirvieläimet

Axis calamianensis (I)

 
 

kalamiankauris

Axis kuhlii (I)

 
 

baweankauris

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

rytökauris

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

suokauris

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

turkestaninisokauris

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)

atlasisokauris

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

kashmirinisokauris

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

persiankauris

Hippocamelus spp. (I)

 
 

hemulit

 
 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

tummamuntjakki

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 
 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

pampakauris

 

Pudu mephistophiles (II)

 

isopudu

Pudu puda (I)

 
 

pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 
 
 

Rucervus eldii (I)

 
 
 

Hippopotamidae

 
 
 

virtahevot

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

pikkuvirtahepo

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

virtahepo

Moschidae

 
 
 

myskikauriit

Moschus spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

Moschus spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A.)

 

myskikauriit

Suidae

 
 
 

siat

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 
 

Babyrousa celebensis (I)

 
 
 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 
 

Sus salvanius (I)

 
 

pikkusika

Tayassuidae

 
 
 

pekarit

 

Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen Pecari tajacu -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)

 

pekarit

Catagonus wagneri (I)

 
 

isopekari

CARNIVORA

Ailuridae

 
 
 

panda

Ailurus fulgens (I)

 
 

pikkupanda

Canidae

 
 
 

koiraeläimet

 
 

Canis aureus (III Intia)

sakaali

Canis lupus (I/II)

(Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot). Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo.)

Canis lupus (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo.)

 

susi

Canis simensis

 
 

etiopiansakaali

 

Cerdocyon thous (II)

 

ravustajakoira

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

harjasusi

 

Cuon alpinus (II)

 

viidakkosusi

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

isoandienkettu

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

chiloensaarenkettu

 

Lycalopex griseus (II)

 

andienkettu

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampakettu

Speothos venaticus (I)

 
 

suokoira

 
 

Vulpes bengalensis (III Intia)

bengalinkettu

 

Vulpes cana (II)

 

mustatäpläkettu

 

Vulpes zerda (II)

 

fenekki

Eupleridae

 
 
 

falanukit

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

falanukki

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 
 
 

kissaeläimet

 

Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetuksen säännöksiä ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.)

 

kissat

Acinonyx jubatus (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä.)

 
 

gepardi

Caracal caracal (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 
 

karakali

Catopuma temminckii (I)

 
 

aasiankultakissa

Felis nigripes (I)

 
 

mustajalkakissa

Felis silvestris (II)

 
 

villikissa

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

punankissa

Leopardus jacobitus (I)

 
 

andienkissa

Leopardus pardalis (I)

 
 

oselotti

Leopardus tigrinus (I)

 
 

onsilla

Leopardus wiedii (I)

 
 

margai

Lynx lynx (II)

 
 

ilves

Lynx pardinus (I)

 
 

iberianilves

Neofelis nebulosa (I)

 
 

puuleopardi

Panthera leo persica (I)

 
 

aasianleijona

Panthera onca (I)

 
 

jaguaari

Panthera pardus (I)

 
 

leopardi

Panthera tigris (I)

 
 

tiikeri

Pardofelis marmorata (I)

 
 

marmorikissa

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 
 

aasianmetsäkissa

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

iriomotenkissa

Prionailurus planiceps (I)

 
 

litteäpääkissa

Prionailurus rubiginosus (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 
 

ruostetäpläkissa

Puma concolor coryi (I)

 
 

floridanpuuma

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

keskiamerikanpuuma

Puma concolor couguar (I)

 
 

itäpuuma

Puma yagouaroundi (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 
 

jaguarundi

Uncia uncia (I)

 
 

lumileopardi

Herpestidae

 
 
 

mangustit

 
 

Herpestes fuscus (III Intia)

intianruskomungo

 
 

Herpestes edwardsi (III Intia)

mungo

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Intia)

pikkumungo

 
 

Herpestes smithii (III Intia)

ruostemungo

 
 

Herpestes urva (III Intia)

ravustajamungo

 
 

Herpestes vitticollis (III Intia)

juovaniskamungo

Hyaenidae

 
 
 

hyeenat

 
 

Proteles cristata (III Botswana)

termiittihyeena

Mephitidae

 
 
 

skunkit

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonianskunkki

Mustelidae

 
 
 

näätäeläimet

Lutrinae

 
 
 

saukot

 

Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

saukot

Aonyx capensis microdon (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 
 

ravustajasaukko

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

merisaukko

Lontra felina (I)

 
 

rannikkosaukko

Lontra longicaudis (I)

 
 

eteläamerikansaukko

Lontra provocax (I)

 
 

patagoniansaukko

Lutra lutra (I)

 
 

saukko

Lutra nippon (I)

 
 

japaninsaukko

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

jättisaukko

Mustelinae

 
 
 

näätäeläimet

 
 

Eira barbara (III Honduras)

taira

 
 

Galictis vittata (III Costa Rica)

grisoni

 
 

Martes flavigula (III Intia)

kultakurkkunäätä

 
 

Martes foina intermedia (III Intia)

aasiankylänäätä

 
 

Martes gwatkinsii (III Intia)

nilgirinnäätä

 
 

Mellivora capensis (III Botswana)

mesimäyrä

Mustela nigripes (I)

 
 

mustajalkahilleri

Odobenidae

 
 
 

mursu

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mursu

Otariidae

 
 
 

korvahylkeet

 

Arctocephalus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

korvahylkeet

Arctocephalus philippii (II)

 
 

juanfernandesinkorvahylje

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

guadalupenkorvahylje

Phocidae

 
 
 

hylkeet

 

Mirounga leonina (II)

 

etelännorsuhylje

Monachus spp. (I)

 
 

munkkihylkeet

Procyonidae

 
 
 

puolikarhut

 
 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

olingo

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

meksikonkakomisti

 
 

Nasua narica (III Honduras)

valkokuonokoati

 
 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

koati

 
 

Potos flavus (III Honduras)

kinkaju

Ursidae

 
 
 

karhut

 

Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

karhut

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

isopanda

Helarctos malayanus (I)

 
 

malajinkarhu

Melursus ursinus (I)

 
 

huulikarhu

Tremarctos ornatus (I)

 
 

silmälasikarhu

Ursus arctos (I/II)

(Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji Ursus arctos isabellinus luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II.)

 
 

karhu

Ursus thibetanus (I)

 
 

kauluskarhu

Viverridae

 
 
 

sivettieläimet

 
 

Arctictis binturong (III Intia)

biturongi

 
 

Civettictis civetta (III Botswana)

afrikansivetti

 

Cynogale bennettii (II)

 

vesibeletti

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

beletti

 
 

Paguma larvata (III Intia)

naamiopallusivetti

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

musanki

 
 

Paradoxurus jerdoni (III Intia)

intianmusaki

 

Prionodon linsang (II)

 

juovalinsanki

Prionodon pardicolor (I)

 
 

täplälinsanki

 
 

Viverra civettina (III Intia)

intiansivetti

 
 

Viverra zibetha (III Intia)

isosivetti

 
 

Viverricula indica (III Intia)

pikkusivetti

CETACEA

 
 
 

valaat

CETACEA spp. (I/II) (5)

 
 

valaat

CHIROPTERA

 
 
 

lepakot

Phyllostomidae

 
 
 

leikot

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

paraguaynviiruselkä

Pteropodidae

 
 
 

hekkolepakot

 

Acerodon spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

akerohekot

Acerodon jubatus (I)

 
 
 
 

Pteropus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

lenkot

Pteropus insularis (I)

 
 

chuuklaguuninlenkko

Pteropus livingstonii (II)

 
 

comorosaartenlenkko

Pteropus loochoensis (I)

 
 

lomboksaarenlenkko

Pteropus mariannus (I)

 
 

marianasaartenlenkko

Pteropus molossinus (I)

 
 

carolinesaartenlenkko

Pteropus pelewensis (I)

 
 
 

Pteropus pilosus (I)

 
 

palausaartenlenkko

Pteropus rodricensis (II)

 
 

rodriquezsaarenlenkko

Pteropus samoensis (I)

 
 

samoasaartenlenkko

Pteropus tonganus (I)

 
 

tyynenmerenlenkko

Pteropus ualanus (I)

 
 
 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

pembasaarenlenkko

Pteropus yapensis (I)

 
 
 

CINGULATA

Dasypodidae

 
 
 

vyötiäiset

 
 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

keskiamerikanvyötäinen

 
 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

uruguaynvyötiäinen

 

Chaetophractus nationi (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

 

ylänkövyötiäinen

Priodontes maximus (I)

 
 

isovyötiäinen

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 
 
 

pussipedot

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

pitkähäntäpussikko

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

dyynipussikko

Thylacinidae

 
 
 

pussihukat

Thylacinus cynocephalus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

pussihukka

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 
 
 

kengurut

 

Dendrolagus inustus (II)

 

harmaapuukenguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

tummapuukenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

mala

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

raitakenguru

Onychogalea fraenata (I)

 
 

piikkikenguru

Onychogalea lunata (I)

 
 

pikkupiikkikenguru

Phalangeridae

 
 
 

kuskukset

 

Phalanger intercastellanus (II)

 
 
 

Phalanger mimicus (II)

 
 
 

Phalanger orientalis (II)

 

selkäjuovakuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 
 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 

täpläkuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 
 

Potoroidae

 
 
 

rottakengurut

Bettongia spp. (I)

 
 

kaniinikengurut

Caloprymnus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

aavikkorottakengurut

Vombatidae

 
 
 

vompatit

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

tummavompatti

LAGOMORPHA

Leporidae

 
 
 

jäniseläimet

Caprolagus hispidus (I)

 
 

karhokaniini

Romerolagus diazi (I)

 
 

tulivuorikaniini

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 
 
 

nokkasiilit

 

Zaglossus spp. (II)

 

pitkänokkasiilit

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 
 
 

pussimäyrät

Chaeropus ecaudatus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

pussisika

Peramelidae

 
 
 

pussimäyrät

Perameles bougainville (I)

 
 

lännenpusseli

Thylacomyidae

 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

isopussikaniini

Macrotis leucura (I)

 
 

pikkupussikaniini

PERISSODACTYLA

Equidae

 
 
 

hevoset

Equus africanus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa Equus asinus, joka ei kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan)

 
 

nubianvilliaasi

Equus grevyi (I)

 
 

isoseepra

Equus hemionus (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Equus hemionus hemionus ja Equus hemionus khur on mainittu liitteessä I.)

 
 

kulaani

Equus kiang (II)

 
 

kiangi

Equus przewalskii (I)

 
 

przewalskinhevonen

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

haartmanninetelänseepra

Equus zebra zebra (I)

 
 

kapinetelänseepra

Rhinocerotidae

 
 
 

sarvikuonot

Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja)

 
 

sarvikuonot

 

Ceratotherium simum simum (II) (Ainoastaan Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niihin sen mukaisesti.)

 

isosarvikuono

Tapiridae

 
 
 

tapiirit

Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)

 
 

tapiirit

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapiiri

PHOLIDOTA

Manidae

 
 
 

muurahaiskävyt

 

Manis spp. (II)

(Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ja Manis pentadactyla luonnosta saatuja ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä yksilöitä varten.)

 

muurahaiskävyt

PILOSA

Bradypodidae

 
 
 

kolmivarvaslaiskiaiset

 

Bradypus variegatus (II)

 

hallavalaislaskiainen

Megalonychidae

 
 
 

kaksivarvaslaiskiaiset

 
 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

sierainlaiskiainen

Myrmecophagidae

 
 
 

jurumit

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

jurumi

 
 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

meksikontamandua

PRIMATES

 
 
 

kädelliset

 

PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kädelliset

Atelidae

 
 
 

hämähäkkiapinat

Alouatta coibensis (I)

 
 

coibanmölyapina

Alouatta palliata (I)

 
 

tummamölyapina

Alouatta pigra (I)

 
 

vaippamölyapina

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

mustaotsahämähäkkiapina

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

pusuhämähäkkiapina

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

muriki

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 
 

Oreonax flavicauda (I)

 
 

punavilla-apina

Cebidae

 
 
 

kierteishäntäapinat

Callimico goeldii (I)

 
 

hyppytamariini

Callithrix aurita (I)

 
 

bambumarmosetti

Callithrix flaviceps (I)

 
 

ruskopäämarmosetti

Leontopithecus spp. (I)

 
 

leijonatamariinit

Saguinus bicolor (I)

 
 

korvatamariini

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

suikkatamariini

Saguinus leucopus (I)

 
 

valkojalkatamariini

Saguinus martinsi (I)

 
 
 

Saguinus oedipus (I)

 
 

töyhtötamariini

Saimiri oerstedii (I)

 
 

panamansaimiri

Cercopithecidae

 
 
 

häntäapinat

Cercocebus galeritus (I)

 
 

tanajoenmangabi

Cercopithecus diana (I)

 
 

valkopartamarakatti

Cercopithecus roloway (I)

 
 
 

Cercopithecus solatus (II)

 
 

kultahäntätamariini

Colobus satanas (II)

 
 

mustagueretsa

Macaca silenus (I)

 
 

partamakaki

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

drilli

Mandrillus sphinx (I)

 
 

mandrilli

Nasalis larvatus (I)

 
 

nenäapina

Piliocolobus foai (II)

 
 
 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 
 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

sansibaringueretsa

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

kongonruostegueretsa

Piliocolobus preussi (II)

 
 

ruostegueretsa

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

tananruostegueretsa

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

ugandangueretsa

Piliocolobus tholloni (II)

 
 
 

Presbytis potenziani (I)

 
 

mentawainsureli

Pygathrix spp. (I)

 
 

pystynenäapinat

Rhinopithecus spp. (I)

 
 
 

Semnopithecus ajax (I)

 
 
 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 
 

Semnopithecus entellus (I)

 
 
 

Semnopithecus hector (I)

 
 

hanumaani

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 
 

Semnopithecus priam (I)

 
 
 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 
 

Simias concolor (I)

 
 

nykerönenäapina

Trachypithecus delacouri (II)

 
 
 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

kiinanlanguri

Trachypithecus geei (I)

 
 

kultalanguri

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 
 

Trachypithecus johnii (II)

 
 

nilgirinlanguri

Trachypithecus laotum (II)

 
 
 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

lakkilanguri

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 
 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 
 

Cheirogaleidae

 
 
 

pikkumakit

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

pikkumakit

Daubentoniidae

 
 
 

ai-ait

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

ai-ai

Hominidae

 
 
 

isot ihmisapinat

Gorilla beringei (I)

 
 

idängorilla

Gorilla gorilla (I)

 
 

lännengorilla

Pan spp. (I)

 
 

simpanssit

Pongo abelii (I)

 
 

sumatranoranki

Pongo pygmaeus (I)

 
 

borneonoranki

Hylobatidae

 
 
 

gibbonit

Hylobatidae spp. (I)

 
 

gibbonit

Indriidae

 
 
 

indrit

Indriidae spp. (I)

 
 

indrit

Lemuridae

 
 
 

makit

Lemuridae spp. (I)

 
 

makit

Lepilemuridae

 
 
 

hoikkamakit

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

hoikkamakit

Lorisidae

 
 
 

lorit

Nycticebus spp. (I)

 
 

hidaslorit

Pitheciidae

 
 
 

sakiapinat

Cacajao spp. (I)

 
 

uakarit

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 
 

Callicebus melanochir (II)

 
 
 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 
 

Callicebus personatus (II)

 
 

naamiotiti

Chiropotes albinasus (I)

 
 

valkonenäsaki

Tarsiidae

 
 
 

kummittelijat

Tarsius spp. (II)

 
 

kummittelijat

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 
 
 

norsut

Elephas maximus (I)

 
 

aasiannorsu

Loxodonta africana (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)

Loxodonta africana (II)

(Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen (6) populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A)

 

afrikannorsu

RODENTIA

Chinchillidae

 
 
 

tsinsillat

Chinchilla spp. (I) (Asetuksen säännöksiä ei sovelleta tuotantoeläinyksilöihin.)

 
 

tsinsillat

Cuniculidae

 
 
 

pakat

 
 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 
 
 

agutit

 
 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

väliamerikanaguti

Erethizontidae

 
 
 

amerikanpiikiköt

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

meksikonpiikikkö

 
 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

parananpiikikkö

Hystricidae

 
 
 

piikikkäät

Hystrix cristata

 
 

piikikäs

Muridae

 
 
 

varsinaiset hiiret ja rotat

Leporillus conditor (I)

 
 

isotikkurotta

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

aavikkohiiruli

Xeromys myoides (I)

 
 

valevesirotta

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

australianaavikkorotta

Sciuridae

 
 
 

oravat

Cynomys mexicanus (I)

 
 

meksikonpreerikko

 
 

Marmota caudata (III Intia)

pitkähäntämurmeli

 
 

Marmota himalayana (III Intia)

himalajanmurmeli

 

Ratufa spp. (II)

 

aasianjättioravat

 

Callosciurus erythraeus

 

oliiviselkäorava

 

Sciurus carolinensis

 

harmaaorava

 
 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

panamanorava

 

Sciurus niger

 

iso-orava

SCANDENTIA

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaijat eli puupäästäiset

SIRENIA

Dugongidae

 
 
 

dugongit

Dugong dugon (I)

 
 

dugongi

Trichechidae

 
 
 

manaatit

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis ja Trichechus manatus on mainittu liitteessä I. Trichechus senegalensis on mainittu liitteessä II.)

 
 

manaatit

AVES

 
 
 

linnut

ANSERIFORMES

 
 
 

sorsalinnut

Anatidae

 
 
 

sorsat

Anas aucklandica (I)

 
 

uudenseelannintavi

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarintavi

Anas chlorotis (I)

 
 

ruskotavi

 

Anas formosa (II)

 

siperiantavi

Anas laysanensis (I)

 
 

laysaninsorsa

Anas nesiotis (I)

 
 

dentintavi

Anas querquedula

 
 

heinätavi

Asarcornis scutulata (I)

 
 

sumatransorsa

Aythya innotata

 
 

madagaskarinsotka

Aythya nyroca

 
 

ruskosotka

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

aleuttienkanadanhanhi

Branta ruficollis (II)

 
 

punakaulahanhi

Branta sandvicensis (I)

 
 

havaijinhanhi

 
 

Cairina moschata (III Honduras)

myskisorsa

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

ankkajoutsen

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

mustakaulajoutsen

 

Dendrocygna arborea (II)

 

karibianviheltäjäsorsa

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

punaviheltäjäsorsa

 
 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

ruskoviheltäjäsorsa

Mergus octosetaceus

 
 

brasiliankoskelo

 

Oxyura jamaicensis

 

kuparisorsa

Oxyura leucocephala (II)

 
 

valkopääsorsa

Rhodonessa caryophyllacea (Mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

ruusupääsorsa

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

kyhmysorsa

Tadorna cristata

 
 

amurinsorsa

APODIFORMES

 
 
 

kiitäjälinnut

Trochilidae

 
 
 

kolibrit

 

Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kolibrit

Glaucis dohrnii (I)

 
 

brasiliankaarikolibri

CHARADRIIFORMES

 
 
 

rantalinnut

Burhinidae

 
 
 

paksujalat

 
 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

amerikanpaksujalka

Laridae

 
 
 

lokit

Larus relictus (I)

 
 

mongolianlokki

Scolopacidae

 
 
 

kurpat

Numenius borealis (I)

 
 

eskimokuovi

Numenius tenuirostris (I)

 
 

kaitanokkakuovi

Tringa guttifer (I)

 
 

täpläviklo

CICONIIFORMES

 
 
 

haikaralinnut

Ardeidae

 
 
 

haikarat

Ardea alba

 
 

jalohaikara

Bubulcus ibis

 
 

lehmähaikara

Egretta garzetta

 
 

silkkihaikara

Balaenicipitidae

 
 
 

kenkänokat

 

Balaeniceps rex (II)

 

kenkänokka

Ciconiidae

 
 
 

kattohaikarat

Ciconia boyciana (I)

 
 

idänkattohaikara

Ciconia nigra (II)

 
 

mustahaikara

Ciconia stormi

 
 

borneonpiispahaikara

Jabiru mycteria (I)

 
 

jabiru

Leptoptilos dubius

 
 

assaminmarabu

Mycteria cinerea (I)

 
 

sundaniibishaikara

Phoenicopteridae

 
 
 

flamingot

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

flamingot

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

karibianflamingo

Threskiornithidae

 
 
 

iibikset

 

Eudocimus ruber (II)

 

rubiini-iibis

Geronticus calvus (II)

 
 

kaljuiibis

Geronticus eremita (I)

 
 

töyhtöiibis

Nipponia nippon (I)

 
 

japaniniibis

Platalea leucorodia (II)

 
 

kapustahaikara

Pseudibis gigantea

 
 

jätti-iibis

COLUMBIFORMES

 
 
 

kyyhkylinnut

Columbidae

 
 
 

kyyhkyt

Caloenas nicobarica (I)

 
 

hartiahuivikyyhky

Claravis godefrida

 
 

brasilianmaakyyhky

Columba livia

 
 

kalliokyyhky

Ducula mindorensis (I)

 
 

mindoronkeisarikyyhky

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

luzoninhaavakyyhky

 

Goura spp. (II)

 

kruunukyyhkyt

Leptotila wellsi

 
 

granadanjuoksukyyhky

 
 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

mauritiuksenkyyhky

Streptopelia turtur

 
 

turturikyyhky

CORACIIFORMES

 
 
 

säihkynokat

Bucerotidae

 
 
 

sarvinokat

 

Aceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kurttusarvinokat

Aceros nipalensis (I)

 
 

kiilasarvinokka

 

Anorrhinus spp. (II)

 

sarvinokat

 

Anthracoceros spp. (II)

 

lippasarvinokat

 

Berenicornis spp. (II)

 

myssysarvinokat

 

Buceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kaksisarvinokat

Buceros bicornis (I)

 
 

keisarisarvinokka

 

Penelopides spp. (II)

 

filippiiniensarvinokat

Rhinoplax vigil (I)

 
 

naurusarvinokka

 

Rhyticeros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

uurresarvinokat

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

thaimaansarvinokka

CUCULIFORMES

 
 
 

käkilinnut

Musophagidae

 
 
 

turakot

 

Tauraco spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

metsäturakot

Tauraco bannermani (II)

 
 

kameruninturako

FALCONIFORMES

 
 
 

petolinnut

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 

petolinnut

Accipitridae

 
 
 

haukat

Accipiter brevipes (II)

 
 

sirovarpushaukka

Accipiter gentilis (II)

 
 

kanahaukka

Accipiter nisus (II)

 
 

varpushaukka

Aegypius monachus (II)

 
 

munkkikorppikotka

Aquila adalberti (I)

 
 

iberiankeisarikotka

Aquila chrysaetos (II)

 
 

maakotka

Aquila clanga (II)

 
 

kiljukotka

Aquila heliaca (I)

 
 

keisarikotka

Aquila pomarina (II)

 
 

pikkukiljukotka

Buteo buteo (II)

 
 

hiirihaukka

Buteo lagopus (II)

 
 

piekana

Buteo rufinus (II)

 
 

arohiirihaukka

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

kuubanväkänokkahaukka

Circaetus gallicus (II)

 
 

käärmekotka

Circus aeruginosus (II)

 
 

ruskosuohaukka

Circus cyaneus (II)

 
 

sinisuohaukka

Circus macrourus (II)

 
 

arosuohaukka

Circus pygargus (II)

 
 

niittysuohaukka

Elanus caeruleus (II)

 
 

liitohaukka

Eutriorchis astur (II)

 
 

madagaskarinkäärmehaukka

Gypaetus barbatus (II)

 
 

partakorppikotka

Gyps fulvus (II)

 
 

hanhikorppikotka

Haliaeetus spp. (I/II) (Laji Haliaeetus albicilla mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II.)

 
 

merikotkat

Harpia harpyja (I)

 
 

harpyija

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

vuorikotka

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

pikkukotka

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

ecuadorinviidakkohaukka

Milvus migrans (II) (lukuun ottamatta alalajia Milvus migrans lineatus, joka sisältyy liitteeseen B)

 
 

haarahaukka

Milvus milvus (II)

 
 

isohaarahaukka

Neophron percnopterus (II)

 
 

pikkukorppikotka

Pernis apivorus (II)

 
 

mehiläishaukka

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

filippiinienkotka

Cathartidae

 
 
 

kondorit

Gymnogyps californianus (I)

 
 

kaliforniankondori

 
 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kuningaskondori

Vultur gryphus (I)

 
 

andienkondori

Falconidae

 
 
 

jalohaukat

Falco araeus (I)

 
 

seychellientuulihaukka

Falco biarmicus (II)

 
 

keltapäähaukka

Falco cherrug (II)

 
 

aavikkohaukka

Falco columbarius (II)

 
 

ampuhaukka

Falco eleonorae (II)

 
 

välimerenhaukka

Falco jugger (I)

 
 

intianjalohaukka

Falco naumanni (II)

 
 

pikkutuulihaukka

Falco newtoni (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)

 
 

madagaskarintuulihaukka

Falco pelegrinoides (I)

 
 

arabihaukka

Falco peregrinus (I)

 
 

muuttohaukka

Falco punctatus (I)

 
 

mauritiuksentuulihaukka

Falco rusticolus (I)

 
 

tunturihaukka

Falco subbuteo (II)

 
 

nuolihaukka

Falco tinnunculus (II)

 
 

tuulihaukka

Falco vespertinus (II)

 
 

punajalkahaukka

Pandionidae

 
 
 

sääkset

Pandion haliaetus (II)

 
 

sääksi (kalasääksi)

GALLIFORMES

 
 
 

kanalinnut

Cracidae

 
 
 

hokot

Crax alberti (III Kolumbia)

 
 

sininokkahokko

Crax blumenbachii (I)

 
 

punanokkahokko

 
 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

keltaliuskahokko

 

Crax fasciolata

 

kaljunaamahokko

 
 

Crax globulosa (III Kolumbia)

punahelttahokko

 
 

Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala ja Honduras)

aarnihokko

Mitu mitu (I)

 
 

alagoasinhokko

Oreophasis derbianus (I)

 
 

sarvisaku

 
 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

jukataninkaklattaja

 
 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

venezuelankypärähokko

Penelope albipennis (I)

 
 

perunsaku

 
 

Penelope purpurascens (III Honduras)

isosaku

 
 

Penelopina nigra (III Guatemala)

ylänkösaku

Pipile jacutinga (I)

 
 

mustaotsasaku

Pipile pipile (I)

 
 

trinidadinsaku

Megapodiidae

 
 
 

isojalkakanat

Macrocephalon maleo (I)

 
 

vasarapääkana

Phasianidae

 
 
 

aitokanat

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasaani

Catreus wallichii (I)

 
 

harmaafasaani

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

sonoranpeltoviiriäinen

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

valkokorvafasaani

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

ruskokorvafasaani

 

Gallus sonneratii (II)

 

harmaaviidakkokana

 

Ithaginis cruentus (II)

 

verifasaani

Lophophorus impejanus (I)

 
 

töyhtöloistofasaani

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

kiinanloistofasaani

Lophophorus sclateri (I)

 
 

loistofasaani

Lophura edwardsi (I)

 
 

annaminfasaani

 

Lophura hatinhensis

 

vietnaminfasaani

Lophura imperialis (I)

 
 

keisarifasaani

Lophura swinhoii (I)

 
 

taiwaninfasaani

 
 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

jukataninkalkkuna

Odontophorus strophium

 
 

kolumbianviiriäinen

Ophrysia superciliosa

 
 

himalajanviiriäisfasaani

 

Pavo muticus (II)

 

viherriikinkukko

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

harmaatäpläfasaani

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnamintäpläfasaani

 

Polyplectron malacense (II)

 

malesiantäpläfasaani

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

palawanintäpläfasaani

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneontäpläfasaani

Rheinardia ocellata (I)

 
 

harja-argusfasaani

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

peruukkifasaani

Syrmaticus humiae (I)

 
 

burmanfasaani

Syrmaticus mikado (I)

 
 

mikadofasaani

Tetraogallus caspius (I)

 
 

kaspianlumikana

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

tiibetinlumikana

Tragopan blythii (I)

 
 

burmantragopaani

Tragopan caboti (I)

 
 

kiinantragopaani

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

kashmirintragopaani

 
 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyyritragopaani

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 
 

preeriakana, eteläisen USA:n alalaji

GRUIFORMES

 
 
 

kurkilinnut

Gruidae

 
 
 

kurjet

 

Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kurjet

Grus americana (I)

 
 

trumpettikurki

Grus canadensis (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla on mainittu liitteessä I.)

 
 

hietakurki

Grus grus (II)

 
 

kurki

Grus japonensis (I)

 
 

mantsuriankurki

Grus leucogeranus (I)

 
 

lumikurki

Grus monacha (I)

 
 

munkkikurki

Grus nigricollis (I)

 
 

mustakaulakurki

Grus vipio (I)

 
 

silmälasikurki

Otididae

 
 
 

trapit

 

Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

trapit

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

intiantrappi

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

idänkaulustrappi

Chlamydotis undulata (I)

 
 

lännenkaulustrappi

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

bengalintrappi

Otis tarda (II)

 
 

isotrappi

Sypheotides indicus (II)

 
 

intianpikkutrappi

Tetrax tetrax (II)

 
 

pikkutrappi

Rallidae

 
 
 

rantakanat

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

ruskoluhtakana

Rhynochetidae

 
 
 

kagut

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

kagu

PASSERIFORMES

 
 
 

varpuslinnut

Atrichornithidae

 
 
 

tiheikkölaulajat

Atrichornis clamosus (I)

 
 

isotiheikkölaulaja

Cotingidae

 
 
 

kotingat

 
 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

röyhelökotinga

 
 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

käpyröyhelökotinga

Cotinga maculata (I)

 
 

vyökotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

harjakotinga

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

valkosiipikotinga

Emberizidae

 
 
 

Sirkut, tangarat

 

Gubernatrix cristata (II)

 

pikitöyhtökardinaali

 

Paroaria capitata (II)

 

punapääkardinaali

 

Paroaria coronata (II)

 

liekkipääkardinaali

 

Tangara fastuosa (II)

 

palettitangara

Estrildidae

 
 
 

loistopeipot

 

Amandava formosa (II)

 

vihertiikeripeippo

 

Lonchura fuscata

 

timorinriisipeippo

 

Lonchura oryzivora (II)

 

riisipeippo

 

Poephila cincta cincta (II)

 

itäaustraliannyökyttäjäpeippo

Fringillidae

 
 
 

peipot

Carduelis cucullata (I)

 
 

tulitikli

 

Carduelis yarrellii (II)

 

brasilianvihervarpunen

Hirundinidae

 
 
 

pääskyt

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

aasianjokipääsky

Icteridae

 
 
 

turpiaalit

Xanthopsar flavus (I)

 
 

laplatanturpiaali

Meliphagidae

 
 
 

mesikot

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

victoriankultakruunumesikko

Muscicapidae

 
 
 

siepot

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 
 

rodriquezinkerttunen

 

Cyornis ruckii (II)

 

malesiansinisieppo

Dasyornis broadbenti litoralis (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

länsiaustralianisosukasmaluri

Dasyornis longirostris (I)

 
 

lännensukasmaluri

 

Garrulax canorus (II)

 

naurutimali

 

Garrulax taewanus (II)

 
 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

hopeakorvatimali

 

Leiothrix lutea (II)

 

tulirintatimali

 

Liocichla omeiensis (II)

 

emeintimali

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

keltapääkaljukas

Picathartes oreas (I)

 
 

punapääkaljukas

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

maskareenienparatiisimonarkki

Paradisaeidae

 
 
 

paratiisilinnut

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

paratiisilinnut

Pittidae

 
 
 

pitat

 

Pitta guajana (II)

 

tulikulmapitta

Pitta gurneyi (I)

 
 

malakanpitta

Pitta kochi (I)

 
 

tammipitta

 

Pitta nympha (II)

 

keijupitta

Pycnonotidae

 
 
 

bulbulit

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

tulipääbulbuli

Sturnidae

 
 
 

kottaraiset

 

Gracula religiosa (II)

 

pyhämaina

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

balinkottarainen

Zosteropidae

 
 
 

rillit

Zosterops albogularis (I)

 
 

norfolkinsaarenisorilli

PELECANIFORMES

 
 
 

pelikaanilinnut

Fregatidae

 
 
 

fregattilinnut

Fregata andrewsi (I)

 
 

joulusaarenfregattilintu

Pelecanidae

 
 
 

pelikaanit

Pelecanus crispus (I)

 
 

kiharapelikaani

Sulidae

 
 
 

suulat

Papasula abbotti (I)

 
 

joulusaarensuula

PICIFORMES

 
 
 

tikkalinnut

Capitonidae

 
 
 

sepät

 
 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

kauluriseppä

Picidae

 
 
 

tikat

Campephilus imperialis (I)

 
 

keisaritulikärki

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

koreanaasianpalokärki

Ramphastidae

 
 
 

tukaanit

 
 

Baillonius bailloni (III Argentiina)

sahramitukaani

 

Pteroglossus aracari (II)

 

punavyöarakari

 
 

Pteroglossus castanotis (III Argentiina)

ruskoposkiarakari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

verinokka-arakari

 
 

Ramphastos dicolorus (III Argentiina)

kultarintatukaani

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

rikkitukaani

 

Ramphastos toco (II)

 

kuningastukaani

 

Ramphastos tucanus (II)

 

karmiininokkatukaani

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

punaliivitukaani

 
 

Selenidera maculirostris (III Argentiina)

täplänokkatukaani

PODICIPEDIFORMES

 
 
 

uikkulinnut

Podicipedidae

 
 
 

uikut

Podilymbus gigas (I)

 
 

atitlaninuikku

PROCELLARIIFORMES

 
 
 

ulappalinnut

Diomedeidae

 
 
 

albatrossit

Phoebastria albatrus (I)

 
 

japaninalbatrossi

PSITTACIFORMES

 
 
 

papukaijalinnut

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)

 

papukaijalinnut

Cacatuidae

 
 
 

kakadut

Cacatua goffiniana (I)

 
 

tanimbarinkakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

filippiinienkakadu

Cacatua moluccensis (I)

 
 

molukkienkakadu

Cacatua sulphurea (I)

 
 

celebesinkakadu

Probosciger aterrimus (I)

 
 

palmukakadu

Loriidae

 
 
 
 

Eos histrio (I)

 
 

orvokkiluri

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on mainuttu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)

 
 

polynesianlurikit

Psittacidae

 
 
 

papukaijat

Amazona arausiaca (I)

 
 

dominicanamatsoni

Amazona auropalliata (I)

 
 

keltaniska-amatsoni

Amazona barbadensis (I)

 
 

kultanaama-amatsoni

Amazona brasiliensis (I)

 
 

liekkipyrstöamatsoni

Amazona finschi (I)

 
 

lila-amatsoni

Amazona guildingii (I)

 
 

saintvincentinamatsoni

Amazona imperialis (I)

 
 

keisariamatsoni

Amazona leucocephala (I)

 
 

kuubanamatsoni

Amazona oratrix (I)

 
 

keltapääamatsoni

Amazona pretrei (I)

 
 

araukaria-amatsoni

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

tuliotsa-amatsoni

Amazona tucumana (I)

 
 

rubiiniamatsoni

Amazona versicolor (I)

 
 

saintlucianamatsoni

Amazona vinacea (I)

 
 

viiniamatsoni

Amazona viridigenalis (I)

 
 

meksikonamatsoni

Amazona vittata (I)

 
 

puertoriconamatsoni

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

hyasinttiarat

Ara ambiguus (I)

 
 

panamanara

Ara glaucogularis (I)

 
 

sinikurkkuararauna

Ara macao (I)

 
 

puna-ara

Ara militaris (I)

 
 

smaragdiara

Ara rubrogenys (I)

 
 

bolivianara

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

siniara

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

nolfolkinsaarenviherkaija

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

chathaminviherkaija

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

uudenseelanninviherkaija

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

uudenkaledonianviherkaija

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

itäaustraliansiniviikunakaija

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

töyhtöviherkaija

Guarouba guarouba (I)

 
 

kulta-aratti

Neophema chrysogaster (I)

 
 

tasmanianruohokaija

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

vahapalmuaratti

Pezoporus occidentalis (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

yökaija

Pezoporus wallicus (I)

 
 

lymykaija

Pionopsitta pileata (I)

 
 

punanaamioaratti

Primolius couloni (I)

 
 

sinipääara

Primolius maracana (I)

 
 

brasilianara

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

kultaparatiisikaija

Psephotus dissimilis (I)

 
 

huppuparatiisikaija

Psephotus pulcherrimus (mahdollisesti kuollut sukupuuttoon) (I)

 
 

paratiisikaija

Psittacula echo (I)

 
 

mauritiuksenkaija

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

sinirinta-aratti

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

mäntyaratit

Strigops habroptilus (I)

 
 

kakapo

RHEIFORMES

 
 
 

nandulinnut

Rheidae

 
 
 

nandut

Pterocnemia pennata (I) (Lukuun ottamatta alalajia Pterocnemia pennata pennata, joka kuuluu liitteeseen B)

 
 

patagoniannandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

patagoniannandu

 

Rhea americana (II)

 

nandu

SPHENISCIFORMES

 
 
 

pingviinilinnut

Spheniscidae

 
 
 

pingviinit

 

Spheniscus demersus (II)

 

afrikanpingviini

Spheniscus humboldti (I)

 
 

perunpingviini

STRIGIFORMES

 
 
 

pöllölinnut

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 
 

Strigidae

 
 
 

pöllöt

Aegolius funereus (II)

 
 

helmipöllö

Asio flammeus (II)

 
 

suopöllö

Asio otus (II)

 
 

sarvipöllö

Athene noctua (II)

 
 

minervanpöllö

Bubo bubo (II) (Lukuun ottamatta alalajia Bubo bubo bengalensis, joka sisältyy liitteeseen B)

 
 

huuhkaja

Glaucidium passerinum (II)

 
 

varpuspöllö

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

hindustaninpöllö

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

pisarapöllönen

Ninox natalis (I)

 
 

joulusaarenpöllö

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

uudenseelanninhaukkapöllö, Norfolkinsaaren alalaji

Nyctea scandiaca (II)

 
 

tunturipöllö

Otus ireneae (II)

 
 

sokokenpöllönen

Otus scops (II)

 
 

kyläpöllönen

Strix aluco (II)

 
 

lehtopöllö

Strix nebulosa (II)

 
 

lapinpöllö

Strix uralensis (II) (Lukuun ottamatta alalajia Strix uralensis davidi, joka sisältyy liitteeseen B)

 
 

viirupöllö

Surnia ulula (II)

 
 

hiiripöllö

Tytonidae

 
 
 

tornipöllöt

Tyto alba (II)

 
 

tornipöllö

Tyto soumagnei (I)

 
 

madagaskarintornipöllö

STRUTHIONIFORMES

 
 
 

strutsilinnut

Struthionidae

 
 
 

strutsit

Struthio camelus (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)

 
 

strutsi

TINAMIFORMES

 
 
 

tinamilinnut

Tinamidae

 
 
 

tinamit

Tinamus solitarius (I)

 
 

erakkotinami

TROGONIFORMES

 
 
 

trogonilinnut

Trogonidae

 
 
 

trogonit

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

mayaketsali

REPTILIA

 
 
 

matelijat

CROCODYLIA

 
 
 

krokotiilieläimet

 

CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

krokotiilieläimet

Alligatoridae

 
 
 

alligaattorit

Alligator sinensis (I)

 
 

kiinanalligaattori

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

apaporinsilmälasikaimaani

Caiman latirostris (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)

 
 

leveäkuonokaimaani

Melanosuchus niger (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)

 
 

nokikaimaani

Crocodylidae

 
 
 

krokotiilit

Crocodylus acutus (I) (Lukuun ottamatta Kuuban populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)

 
 

amerikankrokotiili

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

kapeakuonokrokotiili

Crocodylus intermedius (I)

 
 

orinoconkrokotiili

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

filippiinienkrokotiili

Crocodylus moreletii (I) (Lukuun ottamatta Belizen ja Meksikon populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksiöiden kiintiö on nolla)

 
 

kyhmyniskakrokotiili

Crocodylus niloticus (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)

 
 

niilinkrokotiili

Crocodylus palustris (I)

 
 

suokrokotiili

Crocodylus porosus (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Papua-Uuden-Guinean populaatioita, jotka kuuluvat liitteeseen B)

 
 

suistokrokotiili

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

kuubankrokotiili

Crocodylus siamensis (I)

 
 

siaminkrokotiili

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

kääpiökrokotiili

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

valegaviaali

Gavialidae

 
 
 

gaviaalit

Gavialis gangeticus (I)

 
 

gangesingaviaali

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 
 
 

tuatarat

Sphenodon spp. (I)

 
 

tuatarat

SAURIA

 
 
 

liskot

Agamidae

 
 
 

agamat

 

Uromastyx spp. (II)

 

vyöliskot

Chamaeleonidae

 
 
 

kameleontit

 

Bradypodion spp. (II)

 
 
 

Brookesia spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 
 

Brookesia perarmata (I)

 
 
 
 

Calumma spp. (II)

 
 
 

Chamaeleo spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kameleontit

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

välimerenkameleontti

 

Furcifer spp. (II)

 
 
 

Kinyongia spp. (II)

 
 
 

Nadzikambia spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

vyöliskot

 

Cordylus spp. (II)

 

vyöliskot

Gekkonidae

 
 
 

gekkoliskot

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 
 
 
 

Hoplodactylus spp. (III Uusi Seelanti)

 
 
 

Naultinus spp. (III Uusi Seelanti)

 
 

Phelsuma spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

päivägekot

Phelsuma guentheri (II)

 
 
 
 

Uroplatus spp. (II)

 

lehtihäntägekot

Helodermatidae

 
 
 

myrkkyliskot

 

Heloderma spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)

 

myrkkyliskot

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

guatemalanskorpionilisko

Iguanidae

 
 
 

iguaanit

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

merileguaani

Brachylophus spp. (I)

 
 

juovaleguaanit

 

Conolophus spp. (II)

 

laavaleguaanit

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

piikkihäntäleguaanilaji

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

piikkihäntäleguaanilaji

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

piikkihäntäleguaanilaji

 

Ctenosaura palearis (II)

 

piikkihäntäleguaanilaji

Cyclura spp. (I)

 
 

sarvikuonoleguaanit

 

Iguana spp. (II)

 

iguaanit

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 
 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 
 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

sarvikonnalisko

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 
 

Sauromalus varius (I)

 
 
 

Lacertidae

 
 
 

sisiliskot

Gallotia simonyi (I)

 
 

hierronsuursisilisko

Podarcis lilfordi (II)

 
 

baleaarienmuurisisilisko

Podarcis pityusensis (II)

 
 

ibizanmuurisisilisko

Scincidae

 
 
 

skinkit

 

Corucia zebrata (II)

 

jättiläisskinkki

Teiidae

 
 
 

teijuliskot

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

krokotiilinhäntäteiju

 

Dracaena spp. (II)

 

krokotiiliteijut

 

Tupinambis spp.(II)

 
 

Varanidae

 
 
 

varaanit

 

Varanus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

varaanit

Varanus bengalensis (I)

 
 

bengalinvaraani

Varanus flavescens (I)

 
 

keltavaraani

Varanus griseus (I)

 
 

aavikkovaraani

Varanus komodoensis (I)

 
 

komodonvaraani

Varanus nebulosus (I)

 
 
 

Varanus olivaceus (II)

 
 
 

Xenosauridae

 
 
 

kiinankyhmylisko

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

kiinankyhmylisko

SERPENTES

 
 
 

käärmeet

Boidae

 
 
 

boat

 

Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

boat

Acrantophis spp. (I)

 
 

madagaskarinboat

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

kuningasboa, läntinen muoto

Epicrates inornatus (I)

 
 

keltaboa

Epicrates monensis (I)

 
 
 

Epicrates subflavus (I)

 
 

jamaikanboa

Eryx jaculus (II)

 
 

hietaboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

madagaskarinpuuboa

Bolyeriidae

 
 
 

mauritiuksenboat

 

Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

mauritiuksenboat

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

roundsaarenboa

Casarea dussumieri (I)

 
 

harjasuomuboa

Colubridae

 
 
 

tarhakäärmeet

 
 

Atretium schistosum (III Intia)

 
 
 

Cerberus rynchops (III Intia)

koirankuonokäärme

 

Clelia clelia (II)

 

mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

valekobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

intianmunakäärme

 

Ptyas mucosus (II)

 
 
 
 

Xenochrophis piscator (III Intia)

 

Elapidae

 
 
 

myrkkytarhakäärmeet

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 
 
 
 

Micrurus diastema (III Honduras)

 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 
 

Naja atra (II)

 
 
 

Naja kaouthia (II)

 
 
 

Naja mandalayensis (II)

 
 
 

Naja naja (II)

 

intiankobra

 

Naja oxiana (II)

 

keskiaasiankobra

 

Naja philippinensis (II)

 
 
 

Naja sagittifera (II)

 
 
 

Naja samarensis (II)

 
 
 

Naja siamensis (II)

 
 
 

Naja sputatrix (II)

 
 
 

Naja sumatrana (II)

 
 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

kuningaskobra

Loxocemidae

 
 
 
 
 

Loxocemidae spp. (II)

 
 

Pythonidae

 
 
 

pytonit

 

Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)

 

pytonit

Python molurus molurus (I)

 
 

tiikeripyton

Tropidophiidae

 
 
 

kääpiöboat

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

kääpiöboat

Viperidae

 
 
 

kyyt

 
 

Crotalus durissus (III Honduras)

kauhukalkkarokäärme

 

Crotalus durissus unicolor

 
 
 
 

Daboia russelii (III Intia)

russelinkyy

Vipera latifii

 
 

latifinkyy

Vipera ursinii (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)

 
 

kenttäkyy

 

Vipera wagneri (II)

 
 

TESTUDINES

 
 
 

kilpikonnat

Carettochelyidae

 
 
 
 
 

Carettochelys insculpta (II)

 

flynkilpikonna

Chelidae

 
 
 

käärmeenkaulakilpi-konnat

 

Chelodina mccordi (II)

 
 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

länsiaustraliankäärmeen-kaulakilpikonna

Cheloniidae

 
 
 

merikilpikonnat

Cheloniidae spp. (I)

 
 

merikilpikonnat

Chelydridae

 
 
 
 
 
 

Macrochelys temminckii (III Yhdysvallat)

alligaattorikilpikonna

Dermatemydidae

 
 
 

tabascokilpikonna

 

Dermatemys mawii (II)

 

tabascokilpikonna

Dermochelyidae

 
 
 

merinahkakilpikonnat

Dermochelys coriacea (I)

 
 

merinahkakilpikonna

Emydidae

 
 
 

suokilpikonnat

 

Chrysemys picta

 

kirjokilpikonna

 

Glyptemys insculpta (II)

 
 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

muhlenberginpurokilpikonna

 
 

Graptemys spp. (III Yhdysvallat)

karttakilpikonnat

 

Terrapene spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kotelokilpikonnat

Terrapene coahuila (I)

 
 

vesikotelokilpikonna

 

Trachemys scripta elegans

 

punakorvakilpikonna

Geoemydidae

 
 
 
 

Batagur affinis (I)

 
 
 

Batagur baska (I)

 
 

batagurkilpikonna

 

Batagur spp. (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 
 
 

Cuora spp. (II)

 

rasiakilpikonna

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

mustalammikkokilpikonna

 
 

Geoemyda spengleri (III Kiina)

 
 

Heosemys annandalii (II)

 
 
 

Heosemys depressa (II)

 
 
 

Heosemys grandis (II)

 
 
 

Heosemys spinosa (II)

 
 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 
 
 

Malayemys macrocephala (II)

 

malaijinkotilokilpikonna

 

Malayemys subtrijuga (II)

 
 
 

Mauremys annamensis (II)

 
 
 
 

Mauremys iversoni (III Kiina)

 
 
 

Mauremys megalocephala (III Kiina)

 
 

Mauremys mutica (II)

 
 
 
 

Mauremys nigricans (III Kiina)

 
 
 

Mauremys pritchardi (III Kiina)

 
 
 

Mauremys reevesii (III Kiina)

 
 
 

Mauremys sinensis (III Kiina)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

kolmiharjakilpikonna

Morenia ocellata (I)

 
 

burmansuokilpikonna

 

Notochelys platynota (II)

 
 
 
 

Ocadia glyphistoma (III Kiina)

 
 
 

Ocadia philippeni (III Kiina)

 
 

Orlitia borneensis (II)

 
 
 

Pangshura spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

katoskilpikonnat

Pangshura tecta (I)

 
 
 
 
 

Sacalia bealei (III Kiina)

 
 
 

Sacalia pseudocellata (III Kiina)

 
 
 

Sacalia quadriocellata (III Kiina)

 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 
 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 
 

Platysternidae

 
 
 

suurpääkilpikonnat

 

Platysternon megacephalum (II)

 

suurpääkilpikonna

Podocnemididae

 
 
 

arraukilpikonnat

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 
 
 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 
 
 

Podocnemis spp. (II)

 

eteläamerikanjokikilpikonnat

Testudinidae

 
 
 

maakilpikonnat

 

Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin Geochelone sulcata luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta.)

 

maakilpikonnat

Astrochelys radiata (I)

 
 

sädekilpikonna

Astrochelys yniphora (I)

 
 

angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 
 

jättiläiskilpikonna

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

meksikongofferikilpikonna

Malacochersus tornieri (II)

 
 
 

Psammobates geometricus (I)

 
 
 

Pyxis arachnoides (I)

 
 

madagaskarinhämähäkkikilpikonna

Pyxis planicauda (I)

 
 
 

Testudo graeca (II)

 
 

espanjankilpikonna

Testudo hermanni (II)

 
 

kreikankilpikonna

Testudo kleinmanni (I)

 
 

egyptinkilpikonna

Testudo marginata (II)

 
 

reunuskilpikonna

Trionychidae

 
 
 

pehmeäkilpikonnat

 

Amyda cartilaginea (II)

 
 

Apalone spinifera atra (I)

 
 

mustapehmeäkilpikonna

Aspideretes gangeticus (I)

 
 

gangesinpehmeäkilpikonna

Aspideretes hurum (I)

 
 
 

Aspideretes nigricans (I)

 
 

tummapehmeäkilpikonna

 

Chitra spp. (II)

 
 
 

Lissemys punctata (II)

 

intianläppäpehmeäkilpikonna

 

Lissemys scutata (II)

 

burmansuokilpikonna

 
 

Palea steindachneri (III Kiina)

 
 

Pelochelys spp. (II)

 
 
 
 

Pelodiscus axenaria (III Kiina)

 
 
 

Pelodiscus maackii (III Kiina)

 
 
 

Pelodiscus parviformis (III Kiina)

 
 
 

Rafetus swinhoei (III Kiina)

 

AMPHIBIA

 
 
 

sammakkoeläimet

ANURA

 
 
 

sammakot

Bufonidae

 
 
 

konnat

Altiphrynoides spp. (I)

 
 
 

Atelopus zeteki (I)

 
 

panamantynkäjalkasammakko

Bufo periglenes (I)

 
 

kultakonna

Bufo superciliaris (I)

 
 

kameruninrupikonna

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

synnyttäjäkonnat

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 
 

Spinophrynoides spp. (I)

 
 
 

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

chilenleveäsuukonna

Dendrobatidae

 
 
 

nuolimyrkkysammakot

 

Allobates femoralis (II)

 
 
 

Allobates zaparo (II)

 
 
 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

nuolimyrkkysammakot

 

Epipedobates spp. (II)

 

nuolimyrkkysammakot

 

Phyllobates spp. (II)

 

nuolimyrkkysammakot

Hylidae

 
 
 
 
 

Agalychnis spp. (II)

 

punasilmäsammakot

Mantellidae

 
 
 
 
 

Mantella spp. (II)

 
 

Microhylidae

 
 
 

ahdassuusammakot

Dyscophus antongilii (I)

 
 

ahdassuusammakko

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 
 

Ranidae

 
 
 

sammakot

 

Conraua goliath

 

goljatinsammakko

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 
 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 
 
 

Rana catesbeiana

 

härkäsammakko

Rheobatrachidae

 
 
 

australianhammaskonnat

 

Rheobatrachus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

vatsassahautojakonnat

Rheobatrachus silus (II)

 
 

vatsassahautojakonna

CAUDATA

Ambystomatidae

 
 
 

aksolotlit

 

Ambystoma dumerilii (II)

 
 
 

Ambystoma mexicanum (II)

 

aksolotli

Cryptobranchidae

 
 
 

jättiläissalamanterit

Andrias spp. (I)

 
 

jättiläissalamanterit

Salamandridae

 
 
 
 

Neurergus kaiseri (I)

 
 
 

ELASMOBRANCHII

 
 
 

rustokalat

LAMNIFORMES

 
 
 

sillihaikalat

Cetorhinidae

 
 
 

jättiläishait

 

Cetorhinus maximus (II)

 

jättiläishai

Lamnidae

 
 
 

sillihait

 

Carcharodon carcharias (II)

 

valkohai

 
 

Lamna nasus (III 27 jäsenvaltiota) (7)

sillihai

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 

partahaikalat

Rhincodontidae

 
 
 

valashait

 

Rhincodon typus (II)

 

valashai

RAJIFORMES

 
 
 

rauskukalat

Pristidae

 
 
 

saharauskut

Pristidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)

 
 

saharauskut

 

Pristis microdon (II) (Ainoastaan elävien eläinten kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin akvaarioihin pääasiassa suojelutarkoituksiin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja kauppaa säännellään sen mukaisesti.)

 

ruskosaharausku

ACTINOPTERYGII

 
 
 

luukalat

ACIPENSERIFORMES

 
 
 

sampikalat

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

sampikalat

Acipenseridae

 
 
 

sammet

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

lyhytkuonosampi

Acipenser sturio (I)

 
 

sampi

ANGUILLIFORMES

 
 
 

ankeriaskalat

Anguillidae

 
 
 

ankeriaat

 

Anguilla anguilla (II)

 

ankerias

CYPRINIFORMES

 
 
 

karppikalat

Catostomidae

 
 
 

imukarpit

Chasmistes cujus (I)

 
 

kuikui

Cyprinidae

 
 
 

särjet

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

sokkobarbi

Probarbus jullieni (I)

 
 

punasilmäbarbi

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 

arapaimakalat

Osteoglossidae

 
 
 

arapaimat

 

Arapaima gigas (II)

 

arapaima

Scleropages formosus (I)

 
 

aasianarvovana

PERCIFORMES

 
 
 

ahvenkalat

Labridae

 
 
 

huulikalat

 

Cheilinus undulatus (II)

 

kyhmyhuulikala

Sciaenidae

 
 
 

rummuttajat

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

isoveltto

SILURIFORMES

 
 
 

monnikalat

Pangasiidae

 
 
 

haimonnit

Pangasianodon gigas (I)

 
 

jättihaimonni

SYNGNATHIFORMES

 
 
 

putkisuukalat

Syngnathidae

 
 
 

merineulat

 

Hippocampus spp. (II)

 

merihevoset

SARCOPTERYGII

 
 
 

varsieväiset

CERATODONTIFORMES

 
 
 

australiankeuhkokalat

Ceratodontidae

 
 
 

australiankeuhkokalat

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

australiankeuhkokala

COELACANTHIFORMES

 
 
 

varsieväkalat

Latimeriidae

 
 
 

latimeriat

Latimeria spp. (I)

 
 

latimeriat

ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

merimakkarat

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 
 
 
 
 
 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

 

ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)

ARACHNIDA

 
 
 

hämähäkkieläimet

ARANEAE

 
 
 

hämähäkit

Theraphosidae

 
 
 

lintuhämähäkit

 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 
 
 

Brachypelma spp. (II)

 

tarantulat

SCORPIONES

Scorpionidae

 
 
 

skorpionit

 

Pandinus dictator (II)

 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 
 
 

Pandinus imperator (II)

 

keisariskorpioni

INSECTA

 
 
 

hyönteiset

COLEOPTERA

 
 
 

kovakuoriaiset

Lucanidae

 
 
 

kampasarviset

 
 

Colophon spp. (III Etelä-Afrikka)

 

Scarabaeidae

 
 
 
 
 

Dynastes satanas (II)

 

herkuleskuoriainen

LEPIDOPTERA

 
 
 

perhoset

Nymphalidae

 
 
 

täpläperhoset

 
 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

 
 
 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

 
 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

 

Papilionidae

 
 
 

ritariperhoset

 

Atrophaneura jophon (II)

 

ceyloninnoita

 

Atrophaneura palu

 

sulawesinlusikkanoita

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

intiankannusnoita

 

Bhutanitis spp. (II)

 

tuonensiivet

 

Graphium sandawanum

 

mindanaonjousiritari

 

Graphium stresemanni

 

seraminjousiritari

 

Ornithoptera spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

lintusiivet

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 

jättilintusiipi

 

Papilio benguetanus

 

ruoderitari

Papilio chikae (I)

 
 

luzoninritari

 

Papilio esperanza

 

toivonritari

Papilio homerus (I)

 
 

sankariritari

Papilio hospiton (I)

 
 

korsikanritari

 

Papilio morondavana

 

keltasarviritari

 

Papilio neumoegeni

 

sumbanritari

 

Parides ascanius

 

fluminensenairut

 

Parides hahneli

 

rosoairut

Parnassius apollo (II)

 
 

isoapollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

ritarikeisarit

 

Trogonoptera spp. (II)

 

lieskasiivet

 

Troides spp. (II)

 

velhosiivet

ANNELIDA (NIVELMADOT)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

juotikkaat

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 
 
 

juotikkaat

 

Hirudo medicinalis (II)

 

verijuotikas

 

Hirudo verbana (II)

 
 

MOLLUSCA (NILVIÄISET)

BIVALVIA

 
 
 

simpukat

MYTILOIDA

Mytilidae

 
 
 

sinisimpukat

 

Lithophaga lithophaga (II)

 
 

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

jokisimpukat

Conradilla caelata (I)

 
 
 
 

Cyprogenia aberti (II)

 
 

Dromus dromas (I)

 
 
 

Epioblasma curtisii (I)

 
 
 

Epioblasma florentina (I)

 
 
 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 
 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 
 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 
 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 
 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 
 

Epioblasma turgidula (I)

 
 
 

Epioblasma walkeri (I)

 
 
 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 
 

Fusconaia edgariana (I)

 
 
 

Lampsilis higginsii (I)

 
 
 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 
 
 

Lampsilis satur (I)

 
 
 

Lampsilis virescens (I)

 
 
 

Plethobasus cicatricosus (I)

 
 
 

Plethobasus cooperianus (I)

 
 
 
 

Pleurobema clava (II)

 
 

Pleurobema plenum (I)

 
 
 

Potamilus capax (I)

 
 
 

Quadrula intermedia (I)

 
 
 

Quadrula sparsa (I)

 
 
 

Toxolasma cylindrella (I)

 
 
 

Unio nickliniana (I)

 
 
 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 
 
 

Villosa trabalis (I)

 
 
 

VENEROIDA

Tridacnidae

 
 
 

jättiläissimpukat

 

Tridacnidae spp. (II)

 

jättiläissimpukat

GASTROPODA

 
 
 

kotilot

MESOGASTROPODA

 
 
 

leveäkielikotilot

Strombidae

 
 
 

siipikotilot

 

Strombus gigas (II)

 

jättiläisssiipikotilo

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 
 
 

akaattikotilot

Achatinella spp. (I)

 
 

akaattikotilot

Camaenidae

 
 
 
 
 

Papustyla pulcherrima (II)

 
 

CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)

ANTHOZOA

 
 
 

korallieläimet

ANTIPATHARIA

 
 
 

mustakorallit

 
 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

mustakorallit

GORGONACEAE

 
 
 

sarveiskorallit

Coralliidae

 
 
 

jalokorallit

 
 

Corallium elatius (III Kiina)

 
 
 

Corallium japonicum (III Kiina)

 
 
 

Corallium konjoi (III Kiina)

 
 
 

Corallium secundum (III Kiina)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 
 
 

sinikorallit

 

Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji Heliopora coerulea(8)

 

sinikorallit

SCLERACTINIA

 
 
 

kivikorallit

 
 

SCLERACTINIA spp. (II) (8)

 

kivikorallit

STOLONIFERA

 
 
 

urkukorallit

Tubiporidae

 
 
 

urkukorallit

 

Tubiporidae spp. (II) (8)

 

urkukorallit

HYDROZOA

 
 
 

polyyppieläimet

MILLEPORINA

 
 
 

tuhathuokoiset

Milleporidae

 
 
 

tuhathuokoiset

 

Milleporidae spp. (II) (8)

 

tuhathuokoiset

STYLASTERINA

 
 
 

hydrokorallit

Stylasteridae

 
 
 

hydrokorallit

 

Stylasteridae spp. (II) (8)

 

hydrokorallit

KASVISTO

AGAVACEAE

 
 
 

agaavekasvit

Agave parviflora (I)

 
 

sonoranagaave

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

kruunuagaave

 

Nolina interrata (II)

 

kalifornianpullojukka

AMARYLLIDACEAE

 
 
 

narsissikasvit

 

Galanthus spp. (II) #4

 

lumikellot

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

pikarinarsissit

ANACARDIACEAE

 
 
 
 
 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 
 
 

Operculicarya pachypus (II)

 
 

APOCYNACEAE

 
 
 

oleanterikasvit

 

Hoodia spp. (II) #9

 

mehihattiot

 

Pachypodium spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4

 

paksujalat

Pachypodium ambongense (I)

 
 

namorokanpaksujalka

Pachypodium baronii (I)

 
 

bontakapaksujalka

Pachypodium decaryi (I)

 
 

neidonpaksujalka

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

intiankäärmepuu

ARALIACEAE

 
 
 

araliakasvit

 

Panax ginseng (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3

 

kiinangingseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

amerikanginseng

ARAUCARIACEAE

 
 
 

araukariakasvit

Araucaria araucana (I)

 
 

chilenaraukaria

BERBERIDACEAE

 
 
 

happomarjakasvit

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

himalajanjalkalehti

BROMELIACEAE

 
 
 

ananaskasvit

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

guatemalantillandsia

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

hondurasintillandsia

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

brasiliantillandsia

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

meksikontillandsia

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

riontillandsia

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

purskutillandsia

 

Tillandsia xerographica (II) (9) #4

 

salvadorintillandsia

CACTACEAE

 
 
 

kaktuskasvit

 

CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja Pereskia spp., Pereskiopsis spp. Ja Quiabentia spp.) (10) #4

 

kaktuskasvit

Ariocarpus spp. (I)

 
 

kivikaktukset

Astrophytum asterias (I)

 
 

korupiispanhattu

Aztekium ritteri (I)

 
 

poimutyynykaktus

Coryphantha werdermannii (I)

 
 

tähtipiikaktus

Discocactus spp. (I)

 
 

napakaktukset

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 
 

sirokruunupiirikaktus

Echinocereus schmollii (I)

 
 

karitsanpiirikaktus

Escobaria minima (I)

 
 

tähtikeräkaktus

Escobaria sneedii (I)

 
 

valkokeräkaktus

Mammillaria pectinifera (I)

 
 

kampasyyläkaktus

Mammillaria solisioides (I)

 
 

hapsusyyläkaktus

Melocactus conoideus (I)

 
 

kupumelonikaktus

Melocactus deinacanthus (I)

 
 

lumomelonikaktus

Melocactus glaucescens (I)

 
 

sinimelonikaktus

Melocactus paucispinus (I)

 
 

okamelonikaktus

Obregonia denegrii (I)

 
 

artisokkakaktus

Pachycereus militaris (I)

 
 

myssypilarikaktus

Pediocactus bradyi (I)

 
 

arizonanneulakaktus

Pediocactus knowltonii (I)

 
 

pikkuneulakaktus

Pediocactus paradinei (I)

 
 

hapsineulakaktus

Pediocactus peeblesianus (I)

 
 

navajonneulakaktus

Pediocactus sileri (I)

 
 

kipsineulakaktus

Pelecyphora spp. (I)

 
 

hilakaktukset

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 
 

teksasinlyhytkynsikaktus

Sclerocactus erectocentrus (I)

 
 

punakynsikaktus

Sclerocactus glaucus (I)

 
 

koloradonkynsikaktus

Sclerocactus mariposensis (I)

 
 

meksikonkynsikaktus

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 
 

mesaverdenkynsikaktus

Sclerocactus nyensis (I)

 
 

nevadankynsikaktus

Sclerocactus papyracanthus (I)

 
 

nauhakynsikaktus

Sclerocactus pubispinus (I)

 
 

utahinkynsikaktus

Sclerocactus wrightiae (I)

 
 

tuoksukynsikaktus

Strombocactus spp. (I)

 
 

käpykaktukset

Turbinicarpus spp. (I)

 
 

keijukaktukset

Uebelmannia spp. (I)

 
 

soppikaktukset

CARYOCARACEAE

 
 
 

säkenepuukasvit

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

costaricansäkenepuu

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 
 
 

mykerökukkaiskasvit

Saussurea costus (I) (tunnetaan myös nimellä S. lappa, Aucklandia lappa tai A. costus)

 
 

intianlääte

CRASSULACEAE

 
 
 

maksaruohokasvit

 

Dudleya stolonifera (II)

 

rönsyhopearuusuke

 

Dudleya traskiae (II)

 

santabarbaranhopearuusuke

CUCURBITACEAE

 
 

Zygosicyos pubescens (II) (tunnetaan myös nimellä Xerosicyos pubescens)

 
 
 
 

Zygosicyos tripartitus (II)

 
 

CUPRESSACEAE

 
 
 

sypressikasvit

Fitzroya cupressoides (I)

 
 

patagoniansypressi

Pilgerodendron uviferum (I)

 
 

ristisypressi

CYATHEACEAE

 
 
 

saniaspuukasvit

 

Cyathea spp. (II) #4

 

saniaspuukasvit

CYCADACEAE

 
 
 

kruunukävykkikasvit (käpypalmukasvit)

 

CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4

 

kruunukävykit (käpypalmut)

Cycas beddomei (I)

 
 

everstinkruunukävykki

DICKSONIACEAE

 
 
 

rankasaniaskasvit

 

Cibotium barometz (II) #4

 

kiinanentinsiipi

 

Dicksonia spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin. Tämä sisältää synonyymit Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana ja D. stuebelii) #4

 

rankasaniaiset

DIDIEREACEAE

 
 
 

kaktiokasvit

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

kaktiokasvit

DIOSCOREACEAE

 
 
 

jamssikasvit

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

intianjamssi

DROSERACEAE

 
 
 

kihokkikasvit

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

kärpäsloukku

EUPHORBIACEAE

 
 
 

tyräkkikasvit

 

Euphorbia spp. (II) #4

(Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia:

1)  Euphorbia misera;

2)  lajin Euphorbia trigona lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt;

3)  lajin Euphorbia lactea keinotekoisesti lisätyt yksilöt, jotka on vartettu lajin Euphorbia neriifolia keinotekoisesti lisättyyn perusrunkoon ja jotka ovat

— kruunumaisia

— viuhkanmuotoisia tai

— väriltään poikkeavia muotoja

4)  Euphorbia’Milii’ –lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt, kun

— ne voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi

— ne tuodaan unioniin tai ne (jälleen)viedään unionista vähintään 100 kasvia sisältävinä lähetyksinä,

joihin ei sovelleta tämän asetuksen säännöksiä ja

5)  liitteeseen A sisältyviä lajeja.)

 

tyräkit

Euphorbia ambovombensis (I)

 
 

potkurityräkki

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 
 

poimutyräkki

Euphorbia cremersii (I) (Mukaan luettuina muodot viridifolia ja muunnos rakotozafyi)

 
 

paksujalkatyräkki

Euphorbia cylindrifolia (I) (Mukaan luettuna ssp. tuberifera)

 
 

lierotyräkki

Euphorbia decaryi (I) (Mukaan luettuina muunnokset ampanihyensis, robinsonii ja sprirosticha)

 
 

laskostyräkki

Euphorbia francoisii (I)

 
 

kurttutyräkki

Euphorbia handiensis (II)

 
 

jandiantyräkki

Euphorbia lambii (II)

 
 

gomerantupsutyräkki

Euphorbia moratii (I) (Mukaan luettuina muunnokset antsingiensis, bemarahensis ja multiflora)

 
 

kielityräkki

Euphorbia parvicyathophora (I)

 
 

anjamalantyräkki

Euphorbia quartziticola (I)

 
 

kvartsityräkki

Euphorbia stygiana (II)

 
 

azorientyräkki

Euphorbia tulearensis (I)

 
 

toliarantyräkki

FOUQUIERIACEAE

 
 
 

okotillokasvit

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

pylväsokotillo

Fouquieria fasciculata (I)

 
 

virpiokotillo

Fouquieria purpusii (I)

 
 

lastakotillo

GNETACEAE

 
 
 

luumiokasvit

 
 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

vuoriluumio

JUGLANDACEAE

 
 
 

jalopähkinäkasvit

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

costaricankolibripähkinä

LAURACEAE

 
 
 
 
 

Aniba rosaeodora (II) (tunnetaan myös nimellä A. duckei) #12

 
 

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 
 
 

hernekasvit

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

brasiliankesalpina

Dalbergia nigra (I)

 
 

brasilianpalisanteri

 
 

Dalbergia retusa (III Guatemala) (Ainoastaan Guatemalan populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) #5

panamanpalisanteri

 
 

Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (Ainoastaan Guatemalan populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) #5

hondurasinpalisanteri

 
 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)

panamantonkapuu

 

Pericopsis elata (II) #5

 

kongonafromosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

costaricanmakapuu

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

intianveripihkapuu (punasanteli)

LILIACEAE

 
 
 

liljakasvit

 

Aloe spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia Aloe vera, johon on viitattu myös nimellä Aloe barbadensis, joka ei sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #4

 

aaloet

Aloe albida (I)

 
 

neidonaaloa

Aloe albiflora (I)

 
 

vitiaaloe

Aloe alfredii (I)

 
 

oranssiaaloa

Aloe bakeri (I)

 
 

toliaranaaloa

Aloe bellatula (I)

 
 

fianarantsoanaaloe

Aloe calcairophila (I)

 
 

kieloaaloe

Aloe compressa (I) (Mukaan luettuina muunnokset paucituberculata, rugosquamosa ja schistophila)

 
 

antananarivonaaloe

Aloe delphinensis (I)

 
 

tolanaronaaloe

Aloe descoingsii (I)

 
 

täpläaaloe

Aloe fragilis (I)

 
 

sorja-aaloe

Aloe haworthioides (I) (Mukaan luettuna muunnos aurantiaca)

 
 

hapsuaaloe

Aloe helenae (I)

 
 

helenanaaloe

Aloe laeta (I) (Mukaan luettuna muunnos maniaensis)

 
 

parta-aaloe

Aloe parallelifolia (I)

 
 

nauha-aaloe

Aloe parvula (I)

 
 

itremonaaloe

Aloe pillansii (I)

 
 

jättiaaloe

Aloe polyphylla (I)

 
 

pyörreaaloe

Aloe rauhii (I)

 
 

hiutaleaaloe

Aloe suzannae (I)

 
 

kuurna-aaloe

Aloe versicolor (I)

 

puuntoaaloe

 

Aloe vossii (I)

 
 

transvaalinaaloe

MAGNOLIACEAE

 
 
 

magnoliakasvit

 
 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

kiinanliljamagnolia

MELIACEAE

 
 
 

meeliakasvit

 
 

Cedrela fissilis (III Bolivia) (Ainoastaan Bolivian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) #5

brasiliansetrela

 
 

Cedrela lilloi (III Bolivia) (Ainoastaan Bolivian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) #5

boliviansetrela

 
 

Cedrela odorata (III Bolivia / Brasilia / Kolumbia / Guatemala / Peru) (Ainoastaan niiden maiden populaatiot, jotka ovat sisällyttäneet lajit liitteeseen III; muut populaatiot sisältyvät liitteeseen D) #5

punasetrela

 

Swietenia humilis (II) #4

 

meksikonaitomahonki

 

Swietenia macrophylla (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6

 

amerikanaitomahonki

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

karibianaitomahonki

NEPENTHACEAE

 
 
 

kannukasvit

 

Nepenthes spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4

 

kannukasvit

Nepenthes khasiana (I)

 
 

khasinkannukasvi

Nepenthes rajah (I)

 
 

sabahinkannukasvi

ORCHIDACEAE

 
 
 

kämmekkäkasvit

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (11) #4

 

kämmekkäkasvit

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteeseen A sisältyvien orkidealajien solukko- tai taimiviljelmiin, kun:

— kyseessä on kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleva in vitro –viljelmä

— ne vastaavat komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 56 artiklassa olevaa ”keinotekoisesti lisätyn” määritelmää

— niitä kuljetetaan steriileissä astioissa, kun ne tuodaan unioniin tai (jälleen)viedään unionista.

 
 
 

Aerangis ellisii (I)

 
 

pastorinenkelikämmekkä

Cephalanthera cucullata (II)

 
 

kreetanvalkku

Cypripedium calceolus (II)

 
 

lehtotikankontti

Dendrobium cruentum (I)

 
 

hurmepuikkokämmekkä

Goodyera macrophylla (II)

 
 

madeiranyövilkka

Laelia jongheana (I)

 
 

rusoleelia

Laelia lobata (I)

 
 

rusettileelia

Liparis loeselii (II)

 
 

kiiltovalkku

Ophrys argolica (II)

 
 

argolianorho

Ophrys lunulata (II)

 
 

sisilianorho

Orchis scopulorum (II)

 
 

vuorikämmekkä

Paphiopedilum spp. (I)

 
 

venuksenkengät

Peristeria elata (I)

 
 

panamankyyhkyskämmekkä

Phragmipedium spp. (I)

 
 

tohvelikämmekät

Renanthera imschootiana (I)

 
 

punakorukämmekkä

Spiranthes aestivalis (II)

 
 

suvikierrevilkka

OROBANCHACEAE

 
 
 

näivekasvit

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

rohtomaahikki

PALMAE

(ARECACEAE)

 
 
 

palmukasvit

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

manaranopalmu

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 
 

pulskakultapalmu

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

makipalmu

 
 

Lodoicea maldivica (III Seychellit) #13

seychellienpalmu

 

Marojejya darianii (II)

 

lapasuppilopalmu

 

Neodypsis decaryi (II) #4

 

kolmiopalmu

 

Ravenea louvelii(II)

 

toamasinanmajesteettipalmu

 

Ravenea rivularis (II)

 

jokimajesteettipalmu

 

Satranala decussilvae (II)

 

aarrepalmu

 

Voanioala gerardii (II)

 

huiskepalmu

PAPAVERACEAE

 
 
 

unikkokasvit