EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0091-20070627

Consolidated text: Neuvoston direktiivi 92/91/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992 , vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/2007-06-27

1992L0091 — FI — 27.06.2007 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/91/ETY,

annettu 3 päivänä marraskuuta 1992,

vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

(EYV L 348, 28.11.1992, p.9)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/30/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 165

21

27.6.2007
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/91/ETY,

annettu 3 päivänä marraskuuta 1992,

vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), jonka se on tehnyt kuultuaan kaivosten ja muun louhintateollisuuden turvallisuus- ja terveyskomissiota,

toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ( 2 ) ,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto antaa direktiivein vähimmäisvaatimukset edistääkseen erityisesti työympäristön parantamista työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun paremman tason takaamiseksi,

mainitun artiklan mukaan näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasitteita, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehitystä,

työntekijöiden työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyden parantaminen on päämäärä, jonka ei tule olla alisteinen pelkästään taloudellisille näkökohdille,

työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/654/ETY ( 4 ) (ensimmäinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ei koske kaivannaisteollisuutta,

niiden vähimmäisvaatimusten noudattaminen, joiden tarkoituksena on taata parempi turvallisuuden ja terveyden suojelun taso, on olennaisen tärkeää työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi porausta käyttävässä kaivannaisteollisuudessa,

porausta käyttävä kaivannaisteollisuus on toimiala, joka todennäköisesti altistaa työntekijät erityisen suurille vaaroille,

tämä direktiivi on sellainen erityisdirektiivi, jota tarkoitetaan toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY ( 5 ) 16 artiklan 1 kohdassa; mainitun direktiivin säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan porausta käyttävään kaivannaisteollisuuteen sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien ja/tai erityissäännösten soveltamista, ja

tällä direktiivillä edistetään käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:I

JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tarkoitus

1.  Tässä direktiivissä, joka on yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi, säädetään 2 artiklan a kohdan määritelmän mukaisen porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista.

2.  Direktiivin 89/391/ETY säännöksiä on sovellettava kokonaisuudessaan 1 kohdassa tarkoitettuun alueeseen sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien ja/tai erityissäännöksien soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ”porausta käyttävällä kaivannaisteollisuudella” kaikkia teollisuudenaloja, joilla harjoitetaan:

 mineraalien louhintaa sanan varsinaisessa merkityksessä poraamalla porausreikiä, ja/tai

 malminetsintää tällaista louhintaa varten, ja/tai

 louhittujen materiaalien valmistamista myytäviksi louhittujen materiaalien jalostusta lukuun ottamatta,

b) ”työpaikalla” koko aluetta, jolle sijoitetaan työasemia ja joka liittyy poraamista käyttävän kaivannaisteollisuuden varsinaisiin toimintoihin ja sivutoimintoihin mukaan lukien mahdolliset majoitustilat, joihin työntekijät pääsevät työn kestäessä.II

JAKSO

TYÖNANTAJIEN VELVOITTEET

3 artikla

Yleiset velvoitteet

1.  Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi työnantajan on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, että:

a) työpaikat suunnitellaan, rakennetaan, varustetaan ja otetaan käyttöön ja niitä käytetään ja huolletaan siten, että työntekijät voivat suorittaa heille osoitetun työn vaarantamatta omaa turvallisuuttaan ja/tai terveyttään ja/tai muiden turvallisuutta ja/tai terveyttä,

b) sellaisten työpaikkojen käyttö, joissa on työntekijöitä, tapahtuu vastuuhenkilön valvonnassa,

c) erityisen vaaran sisältävä työ annetaan vain pätevän henkilöstön tehtäväksi, ja se suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan,

d) kaikki turvaohjeet ovat kyseisten työntekijöiden ymmärrettävissä,

e) saatavilla on asianmukaiset ensiapuvälineet,

f) asianmukaiset turvallisuusharjoitukset pidetään säännöllisin väliajoin.

2.  Työnantajan on varmistettava, että laaditaan turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja, jäljempänä ”turvallisuus- ja terveysasiakirja”, joka kattaa direktiivin 89/391/ETY 6, 9 ja 10 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja että se pidetään ajan tasalla.

Turvallisuus- ja terveysasiakirjassa on osoitettava erityisesti:

 että vaarat, joille työntekijät joutuvat alttiiksi työpaikalla, on määritelty ja arvioitu,

 että toteutetaan asiaankuuluvat toimenpiteet tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi,

 että työpaikan ja laitteiden suunnittelu, käyttö ja kunnossapito ovat turvallisia.

Turvallisuus- ja terveysasiakirja on laadittava ennen työn aloittamista ja sitä on tarkistettava, jos työpaikalla on suoritettu suuria muutoksia, laajennuksia tai muuttamisia.

3.  Kun samassa työpaikassa on eri yritysten työntekijöitä, kukin työnantaja vastaa kaikista valvonnassaan olevista seikoista.

Työnantajan, joka on kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan vastuussa työpaikasta, on yhteensovitettava kaikkien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano ja ilmoitettava turvallisuus- ja terveysasiakirjassa yhteensovittamisen tavoite ja sen täytäntöönpanoon tarvittavat toimenpiteet ja menettelyt.

Yhteensovittaminen ei vaikuta direktiivissä 89/391/ETY säädettyyn yksittäisten työnantajien vastuuseen.

4.  Työnantajan on viipymättä annettava kertomus toimivaltaisille viranomaisille kaikista vakavista ja/tai kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja vaaratilanteista.

Työnantajan on tarvittaessa täydennettävä turvallisuus- ja terveysasiakirjaansa kirjaamalla toimenpiteet, jotka on toteutettu tilanteiden toistumisen estämiseksi.

4 artikla

Suojautuminen tulelta, räjähdyksiltä ja terveydelle vaarallisilta ilmankoostumuksilta

Työnantajan on toteutettava toiminnan luonteeseen soveltuvia toimenpiteitä ja varokeinoja:

 tulipalojen ja räjähdysten syntymisen ja leviämisen välttämiseksi, niiden toteamiseksi ja niitä vastaan taistelemiseksi, ja

 räjähtävien ja/tai terveydelle vaarallisten ilmankoostumusten esiintymisen estämiseksi.

5 artikla

Hätäuloskäynti- ja pelastusmahdollisuudet

Työnantajan on järjestettävä tarkoituksenmukaiset hätäuloskäynti- ja pelastamiskeinot ja ylläpidettävä niitä varmistaakseen, että työntekijöillä on riittävät mahdollisuudet poistua työpaikoilta nopeasti ja turvallisesti vaaran uhatessa.

6 artikla

Yhteydenpito-, varoitus- ja hälytysjärjestelmät

Työnantajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet järjestääkseen tarvittavat varoitusjärjestelmät ja muut yhteydenpitojärjestelmät, jotka tarpeen vaatiessa mahdollistavat avunsaannin, ulospääsyn ja pelastustoimenpiteiden aloittamisen viipymättä.

7 artikla

Työntekijöille tiedottaminen

1.  Työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen on ilmoitettava kaikista työpaikan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä toteutettavista toimenpiteistä ja erityisesti 3-6 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 10 artiklan soveltamista.

2.  Näiden tietojen on oltava sellaisia, että työntekijät ymmärtävät ne.

8 artikla

Terveystarkastukset

1.  On ryhdyttävä toteuttamaan kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että työntekijät pääsevät terveystarkastuksiin, joissa käsitellään niitä terveys- ja turvallisuusvaaroja, joille he joutuvat alttiiksi työssä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava sellaisia, että kullakin työntekijällä on oikeus terveystarkastuksiin tai että hänelle tehdään terveystarkastus ennen kuin hänet määrätään 2 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyviin tehtäviin ja myöhemmin säännöllisin väliajoin.

3.  Terveystarkastukset voidaan järjestää osana kansallista terveydenhoitojärjestelmää.

9 artikla

Työntekijöiden kuuleminen ja työntekijöiden osallistuminen

Työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan on kuultava ja heidän on sallittava osallistua tässä direktiivissä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn direktiivin 89/391/ETY 11 artiklan mukaisella tavalla.

10 artikla

Turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset

1.  Työpaikkojen, joita käytetään ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun tämä direktiivi on 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti saatettu voimaan, on täytettävä liitteessä määritellyt turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset.

2.  Työpaikkojen, jotka ovat jo käytössä ennen kuin tämä direktiivi on 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti saatettu voimaan, on täytettävä liitteessä säädetyt turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset mahdollisimman pian ja viimeistään viiden vuoden kuluttua tuosta ajankohdasta.

3.  Kun työpaikoilla suoritetaan muutoksia, laajennuksia ja/tai muuttamisia tämän direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun voimaan saattamisen ajankohdan jälkeen, työnantajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että nämä muutokset, laajennukset ja/tai muuttamiset ovat liitteessä säädettyjen asiaankuuluvien vähimmäisvaatimusten mukaisia.III

JAKSO

MUUT SÄÄNNÖKSET

11 artikla

Liitteiden muutokset

Liitteisiin tehtävät pelkästään tekniset muutokset, jotka koskevat:

 porausta käyttävää kaivannaisteollisuutta koskevien teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia varten annettuja direktiivejä ja/tai

 teknistä kehitystä, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutoksia ja porausta käyttävää kaivannaisteollisuutta koskevaa uutta tietämystä,

annetaan direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

12 artikla

Loppusäännökset

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 24 kuukauden kuluttua sen antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

▼M1 —————

▼B

13 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE

DIREKTIIVIN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Alustava huomautus

Tässä liitteessä säädettyjä velvoitteita sovelletaan aina, kun työpaikan, toiminnan tai olosuhteiden luonne tai jokin erityinen vaara niin vaatii.

OSA A

Yleiset on-shore- ja off-shore-sektoreihin sovellettavat vähimmäisvaatimukset

1   Vakavuus ja lujuus

Työpaikat on suunniteltava, rakennettava ja pystytettävä ja niitä on käytettävä, valvottava ja huollettava siten, että ne kestävät ennakoidut ympäristövaikutukset.

Niiden rakenteen ja lujuuden on vastattava niiden käytön luonnetta.

2   Järjestäminen ja valvonta

2.1   Työpaikan järjestäminen

2.1.1 Työpaikat on järjestettävä siten, että ne suojaavat riittävästi vaaroilta. Ne on pidettävä puhtaina, ja vaaralliset aineet tai niiden jäämät on poistettava tai niitä on valvottava, jottei työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta aseteta vaaranalaiseksi.

2.1.2 Työasemat on suunniteltava ja rakennettava ergonomisten periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon työntekijöiden tarve seurata työasemissaan suoritettavia toimintoja.

2.1.3 Alueet, joilla on jokin erityinen vaara, on rajattava ja varustettava varoitusmerkein.

2.2   Vastuuhenkilö

Jokaisessa työpaikassa, jossa on työntekijöitä, on aina oltava sellainen työnantajan nimeämä valvoja, jolla on tehtävään soveltuvat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaiset taidot ja pätevyys tehtäväänsä.

Työnantaja voi itse ottaa vastatakseen työpaikasta ensimmäisen alakohdan mukaisesti, jos hänellä on tehtävään soveltuvat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaiset taidot ja pätevyys.

2.3   Valvonta

Jotta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä voidaan huolehtia kaikkien suoritettujen toimintojen aikana, tällainen valvonta on uskottava työnantajan tai hänen puolestaan nimetyille ja hänen puolestaan toimiville henkilöille, joilla on tehtävään soveltuvat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaiset taidot ja pätevyys.

Työnantaja voi hoitaa itse ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun valvonnan, jos hänellä on tehtävään soveltuvat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaiset taidot ja pätevyys.

2.4   Pätevät työntekijät

Kussakin työpaikassa, jossa on työntekijöitä, on oltava riittävä määrä sellaisia työntekijöitä, joilla on heille uskottujen tehtävien suorittamiseen tarvittavat taidot, kokemus ja koulutus.

2.5   Tiedottaminen, ohjeet ja koulutus

Työntekijöille on annettava heidän terveytensä ja turvallisuutensa varmistamiseksi tarvittavat tiedot, ohjeet, koulutus ja uudelleenkoulutus.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat ymmärrettävät ohjeet, jotteivat he vaaranna omaa turvallisuuttaan tai terveyttään tai toisten työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

2.6   Kirjalliset ohjeet

Jokaisessa työpaikassa on laadittava kirjalliset ohjeet, joissa eritellään säännöt, joita on noudatettava työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden ja laitteiden turvallisen käytön varmistamiseksi.

Näissä ohjeissa on oltava tiedot hätälaitteiden käytöstä ja toimista, joihin ryhdytään hätätilanteen syntyessä työpaikassa tai sen lähellä.

2.7   Turvalliset työmenetelmät

Jokaisessa työpaikassa tai kaikissa toiminnoissa on käytettävä turvallisia työmenetelmiä.

2.8   Työluvat

Turvallisuus- ja terveysasiakirjassa vaadittu työlupajärjestelmä on otettava käyttöön suoritettaessa sekä vaarallisia tehtäviä että sellaisia tavallisesti yksinkertaisia tehtäviä, jotka saattavat aiheuttaa vakavia vaaroja muiden tehtävien yhteydessä.

Vastuuhenkilön on myönnettävä työluvat ennen työn alkamista, ja luvissa on eriteltävä täytettävät ehdot ja varotoimet, joihin on ryhdyttävä ennen työn alkamista, sen aikana ja sen jälkeen.

2.9   Turvallisuutta ja terveyttä koskevien toimenpiteiden säännöllinen tarkastelu

Työnantajan on varmistettava, että toimenpiteitä, jotka on toteutettu työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, mukaan lukien turvallisuutta ja terveyttä koskeva hallintojärjestelmä, tarkastellaan säännöllisesti, jotta varmistettaisiin, että ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

3   Mekaaniset ja sähköiset laitteet ja koneet

3.1   Yleistä

Mekaaniset ja sähköiset laitteet ja koneet on valittava, asennettava ja otettava käyttöön, ja niitä on käytettävä ja huollettava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä asianmukaisesti huolehtien, ottaen huomioon tämän direktiivin ja direktiivin 89/392/ETY ( 6 ) ja direktiivin 89/655/ETY ( 7 ) muut säännökset.

Jos ne sijaitsevat alueella, jolla on tai oletetaan olevan tulipalon tai räjähdyksen vaara kaasun, höyryn tai haihtuvan nesteen syttymisen vuoksi, niiden on oltava tuolla alueella käytettäviksi sopivia.

Laitteet on tarvittaessa varustettava suoja- ja turvalaitteilla.

3.2   Erityissäännökset

Mekaanisten laitteiden ja koneiden on oltava riittävän lujia, eikä niissä saa olla patenttivikoja, ja niiden on oltava käyttötarkoitukseensa soveltuvia.

Sähkölaitteiden ja -koneiden on oltava kooltaan ja teholtaan riittävän suuria käyttötarkoitukseensa.

4   Huolto

4.1   Yleinen huolto

On laadittava asianmukainen suunnitelma mekaanisten ja sähköisten laitteiden ja koneiden järjestelmällistä tarkastamista, huoltoa ja tarvittaessa testausta varten.

Pätevän henkilön on suoritettava koneiden ja laitteiden kaikkien osien kaikki huollot, tarkastukset ja testaukset.

Tarkastuksista ja testauksista on pidettävä kirjaa asianmukaisella tavalla.

4.2   Turvalaitteiden huolto

Riittävät turvalaitteet on aina pidettävä käyttövalmiina ja hyvässä käyttökunnossa.

Huollossa on otettava huomioon turvalaitteiden toiminta.

5   Porausreikien valvonta

Porausreikiin liittyvien toimintojen aikana käytettävissä on oltava asianmukaisia valvontalaitteita paineräjähdyksiltä suojautumiseksi.

Kyseisiä laitteita käytettäessä on otettava huomioon porausreiän ominaisuudet ja toiminnan vallitsevat olosuhteet.

6   Suojautuminen vahingollisilta ilmankoostumuksilta ja räjähdysvaaralta

6.1

On toteutettava toimenpiteitä vaarallisten ja/tai mahdollisesti räjähtävien ilmankoostumusten havaitsemiseksi ja niiden pitoisuuksien mittaamiseksi.

Turvallisuus- ja terveysasiakirjan niin vaatiessa on järjestettävä valvontalaitteita, joilla automaattisesti ja jatkuvasti mitataan kaasupitoisuuksia tietyissä paikoissa, sekä automaattisia hälyttimiä ja laitteita, jotka katkaisevat automaattisesti virran sähkölaitteista ja sisäisistä polttomoottoreista.

Kun on järjestetty automaattisia mittauksia, mitatut arvot on kirjattava muistiin ja niitä on säilytettävä kuten turvallisuus- ja terveysasiakirjassa määrätään.

6.2

Suojautuminen vaarallisilta ilmankoostumuksilta

6.2.1 Mikäli haitallisia aineita kertyy tai voi kertyä ilmaan, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet niiden keräämiseksi niiden lähteellä ja poistamiseksi.

Järjestelmän tulee kyetä hajottamaan kaikki tällaiset vaaralliset ilmankoostumukset siten, ettei työntekijöille aiheudu vaaraa.

6.2.2 On järjestettävä asianmukaiset hengitys- ja elvytyslaitteet alueille, joilla työntekijät ovat alttiina terveydelle vaarallisille ilmankoostumuksille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/656/ETY ( 8 ) soveltamista.

Työpaikassa on tällaisissa tapauksissa oltava riittävästi työntekijöitä, jotka on koulutettu käyttämään tällaisia laitteita.

Laitteet on varastoitava ja niitä on huollettava asianmukaisella tavalla.

6.2.3 Jos ilmassa on tai saattaa olla rikkivetyä tai muita myrkyllisiä kaasuja, toimivaltaisten viranomaisten käytössä on oltava suojelusuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti käytettävissä olevat turvalaitteet ja toteutetut ehkäisevät toimenpiteet.

6.3

Räjähdysvaaran ehkäiseminen

6.3.1 On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet räjähtävien ilmankoostumusten esiintymisen ja kasaantumisen ehkäisemiseksi.

6.3.2 Räjähdysvaaran alaisilla alueilla on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet räjähtävien ilmankoostumusten syttymisen ehkäisemiseksi.

6.3.3 On valmisteltava räjähdyssuojelusuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti vaaditut turvalaitteet ja ehkäisevät toimenpiteet.

7   Varareitit ja -uloskäynnit

7.1

Varareittien ja -uloskäyntien on oltava esteettömiä ja johdettava mahdollisimman suoraan ulos tai turvalliselle alueelle tai turvalliseen kokoontumis- tai evakuointipisteeseen.

7.2

Työntekijöiden on vaaratilanteessa pystyttävä tyhjentämään kaikki työasemat nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti.

7.3

Varareittien ja -uloskäyntien lukumäärä, sijainti ja mittasuhteet riippuvat työpaikkojen käytöstä, laitteista ja mittasuhteista sekä mahdollisesti läsnä olevien henkilöiden enimmäismäärästä.

Majoitus- ja lepotiloissa on oltava vähintään kaksi erillistä varareittiä, jotka sijaitsevat mahdollisimman kaukana toisistaan ja johtavat turvalliselle alueelle tai turvalliseen kokoontumis- tai evakuointipisteeseen.

7.4

Varauloskäytävien ovien on avauduttava ulospäin, tai jollei se ole mahdollista, oltava liukuovia.

Varauloskäytävien ovien ei tulisi olla lukittu tai suljettu siten, ettei kuka tahansa niitä hätätilanteessa mahdollisesti tarvitseva henkilö kykene avaamaan niitä helposti ja viipymättä.

7.5

Erityiset varareitit ja -uloskäynnit on merkittävä direktiivin 92/58/ETY ( 9 ) täytäntöönpanoa varten annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

7.6

Varauloskäytävien ovet eivät saa olla lukittuja.

Varareittien ja -uloskäyntien sekä niille johtavien liikennereittien ja ovien on oltava esteettömiä, jotta niitä voidaan käyttää koska tahansa esteettömästi.

7.7

Varareitit ja -uloskäynnit, joissa tarvitaan valaistusta, on varustettava riittävän voimakkaalla hätävalaistuksella siltä varalta, että valaistus ei toimi.

8   Suljettujen työpaikkojen ilmanvaihto

8.1

On toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että suljetuissa työpaikoissa on riittävästi raitista ilmaa ottaen huomioon käytetyt työmenetelmät ja työntekijöille asetetut fyysiset vaatimukset.

Jos käytetään ilmanvaihtojärjestelmää, se on pidettävä käyttökunnossa.

Valvontajärjestelmän on osoitettava toimintahäiriöt, kun se on tarpeen työntekijöiden terveyden kannalta.

8.2

Jos käytetään ilmastointia tai koneellista ilmanvaihtoa, niiden on toimittava siten, etteivät työntekijät joudu alttiiksi epämukavuutta aiheuttavalle vedolle.

Laskeuma tai lika, joka todennäköisesti asettaa välittömästi työntekijöiden terveyden vaaranalaiseksi pilaamalla ilman, on poistettava viipymättä.

9   Tilojen lämpötila

9.1

Niissä tiloissa, joissa on työasemia, täytyy olla työaikana työntekijöiden kannalta sopiva lämpötila ottaen huomioon käytetyt työmenetelmät ja työntekijöille asetetut fyysiset vaatimukset.

9.2

Lepotilojen, palveluvuorossa olevan henkilöstön tilojen, saniteettitilojen, työpaikkaruokaloiden ja ensiaputilojen on oltava näiden alueiden erityiseen käyttötarkoitukseen sopivia.

9.3

Ikkunoiden, kattoikkunoiden ja lasisten väliseinien tulisi estää auringonvalon liian voimakkaat vaikutukset työpaikoissa työn ja työpaikan luonne huomioon ottaen.

10   Tilojen lattiat, seinät, sisäkatot ja katot

10.1

Työpaikkojen lattioissa ei saa olla vaarallisia kuoppia, aukkoja tai kohoumia ja niiden on oltava kunnossa, vakaat ja liukumattomat.

Työasemia sisältävien työpaikkojen on oltava riittävästi eristettyjä lämpöä vastaan kyseisen toiminnan tyyppi ja työntekijöiden fyysiset toiminnot huomioon ottaen.

10.2

Tilojen lattia- ja seinäpintojen ja sisäkaton pinnan on oltava sellaisia, että ne voidaan puhdistaa tai kunnostaa asianmukaista hygieniatasoa vastaaviksi.

10.3

Läpinäkyvät tai läpikuultavat seinät ja erityisesti kokolasiset väliseinät tiloissa tai työpaikkojen ja liikenneväylien läheisyydessä on merkittävä selvästi ja ne on valmistettava turvamateriaalista tai suojattava tällaisilta tiloilta tai liikenneväyliltä, jotta estetään työntekijöitä joutumasta kosketuksiin seinien kanssa tai loukkaantumasta, jos seinät särkyisivät.

10.4

Liian heikoista materiaaleista tehdyille katoille pääsyn on oltava kiellettyä, jollei ole järjestetty asianmukaisia laitteita sen varmistamiseksi, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.

11   Luonnollinen ja keinotekoinen valaistus

11.1

Kussakin työpaikassa on oltava kaikkialla valaistus, joka antaa riittävästi valoa siellä olevien henkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

11.2

Työpaikkoihin on sikäli kuin mahdollista tultava riittävästi luonnonvaloa, ja ne on varustettava työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseen sopivalla keinovalaistuksella ilmasto-olot huomioon ottaen.

11.3

Työpaikkoja ja käytäviä sisältävissä tiloissa sijaitsevat valaisimet on sijoitettava siten, että valaisintyyppi ei aiheuta työntekijöille tapaturmavaaraa.

11.4

Työpaikoissa, joissa työntekijät ovat erityisen alttiina vaaroille keinovalaistuksen pettäessä, on oltava riittävän voimakas hätävalaistus.

11.5

Valaisimet on suunniteltava siten, että niillä varmistetaan toiminnan valvonta-alueiden, varareittien, lastausalueiden ja vaarallisten alueiden valaisu.

Kun työpaikkoja käytetään vain satunnaisesti, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite rajoittuu vain siihen aikaan, jolloin paikalla on työntekijöitä.

12   Ikkunat ja kattoikkunat

12.1

Ikkunoiden, kattoikkunoiden ja tuuletuslaitteiden, joita on tarkoitus avata, säätää tai lukita, on oltava siten suunniteltuja, että nämä toiminnot voidaan suorittaa turvallisesti.

Niitä ei pidä sijoittaa siten, että ne aiheuttavat vaaraa työntekijöille ollessaan auki.

12.2

Ikkunat ja kattoikkunat on voitava puhdistaa vaaratta.

13   Ovet ja portit

13.1

Ovien ja porttien sijainti, lukumäärä ja mittasuhteet sekä niiden rakentamisessa käytetyt materiaalit määräytyvät tilojen tai alueiden luonteen ja käytön mukaan.

13.2

Läpinäkyvät ovet ja portit on merkittävä asianmukaisella tavalla helposti havaittaviin kohtiin.

13.3

Heiluriovien ja -porttien on oltava läpinäkyviä tai niissä on oltava läpinäkyvät paneelit.

13.4

Jos ovien ja porttien läpinäkyviä tai läpikuultavia pintoja ei ole valmistettu turvamateriaalista ja jos on olemassa vaara, että työntekijät voivat vahingoittua oven tai portin särkyessä, pinnat on suojattava särkymiseltä.

13.5

Liukuovet on varustettava turvalaitteella, jolla estetään niiden irtoaminen kiskoilta ja kaatuminen yllättäen.

13.6

Ylöspäin aukeavat ovet ja portit on varustettava mekanismilla, jolla varmistetaan, etteivät ne putoa yllättäen.

13.7

Varareiteillä olevat ovet on merkittävä asianmukaisesti.

Ne on aina voitava avata sisältäpäin ilman erityistä apua.

Ovet on voitava avata työpaikkojen ollessa käytössä.

13.8

Pääasiallisesti ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen porttien välittömään läheisyyteen on järjestettävä ovet jalankulkijoita varten, jollei jalankulkijoiden ole turvallista kulkea niiden kautta; tällaiset ovet on merkittävä selvästi ja pidettävä jatkuvasti esteettöminä.

13.9

Mekaanisten ovien ja porttien on toimittava siten, ettei työntekijöitä altisteta tapaturmariskeille.

Ne on varustettava helposti tunnistettavilla hätäsulkulaitteilla, joihin on helppo päästä käsiksi, ja ne on myös pystyttävä avaamaan käsin, jolleivät ne avaudu automaattisesti sähkökatkon sattuessa.

13.10

Kun käytetään ketjuja tai muita vastaavia laitteita estämään pääsy jonnekin, niiden on oltava selvästi näkyviä, ja ne on varustettava asianmukaisesti sellaisilla merkeillä, joissa ilmaistaan mahdollinen kielto tai varoitus.

14   Liikenneväylät

14.1

Työpaikkoihin on päästävä vaaratta ja niistä on hätätilanteessa päästävä pois nopeasti ja turvallisesti.

14.2

Liikenneväylät, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat ja lastaustasanteet sekä -laiturit, on laskettava, mitoitettava ja sijoitettava siten, että varmistetaan, että jalankulkijat tai ajoneuvot pääsevät niihin helposti, turvallisesti ja asianmukaisesti siten, etteivät näiden liikenneväylien läheisyydessä olevat työntekijät joudu vaaraan.

14.3

Jalankulkuliikenteeseen ja/tai tavaraliikenteeseen käytetyt väylät on mitoitettava mahdollisten käyttäjien lukumäärän ja toiminnan tyypin mukaan.

Jos liikenneväylillä käytetään ajoneuvoja, jalankulkijoille on järjestettävä riittävä turvaväli.

14.4

Ajoneuvojen liikenneväylien ja ovien, porttien, jalankulkureittien, käytävien ja portaikkojen välille on jätettävä riittävä väli.

14.5

Liikenne- ja sisääntuloväylät on merkittävä selvästi työntekijöiden suojelemiseksi.

15   Vaaralliset alueet

15.1

Jos työpaikoissa on vaarallisia alueita, joilla on työn luonteen vuoksi vaaroja, mukaan lukien työntekijöiden putoamisen tai putoavien esineiden vaara, työpaikat on mahdollisuuksien mukaan varustettava laitteilla, joilla estetään luvattomien työntekijöiden pääsy näille alueille.

15.2

On toteutettava asianmukaiset toimenpiteet niiden työntekijöiden suojelemiseksi, joilla on lupa mennä vaarallisille alueille.

15.3

Vaaralliset alueet on merkittävä selvästi.

16   Tilojen mittasuhteet ja tilavuus - liikkumatila työasemalla

16.1

Työtilojen pinta-alan, korkeuden ja tilavuuden on oltava riittäviä, jotta työntekijät voivat tehdä työnsä ilman turvallisuudelleen, terveydelleen tai hyvinvoinnilleen aiheutuvaa vaaraa.

16.2

Työaseman käyttämättömän alueen mittasuhteiden on oltava sellaiset, että työntekijöillä on riittävästi liikkumatilaa ja että he voivat tehdä työnsä turvallisesti.

17   Lepotilat

17.1

Kun työntekijöiden turvallisuus tai terveys niin vaatii, erityisesti toiminnan laadun vuoksi tai siksi että paikalla on enemmän kuin tietty määrä työntekijöitä, työntekijöille on järjestettävä lepotila, jonne on helppo päästä.

Tätä säännöstä ei sovelleta, kun työntekijät työskentelevät toimistoissa tai vastaavissa työtiloissa, joissa on vastaava lepomahdollisuus taukojen aikana.

17.2

Lepotilojen on oltava riittävän suuria ja niissä on oltava riittävä määrä pöytiä ja selkänojallisia tuoleja kyseessä olevaa työntekijämäärää varten.

17.3

Lepotiloissa on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä tupakoimattomien henkilöiden suojelemiseksi tupakansavun aiheuttamalta epämukavuudelta.

17.4

Jos työaika keskeytyy säännöllisesti ja usein eikä käytössä ole lepotilaa, on järjestettävä muita tiloja, joissa työntekijät voivat olla tällaisten keskeytysten ajan, aina kun tämä on tarpeellista työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vuoksi.

On toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tupakoimattomien henkilöiden suojelemiseksi tupakansavun aiheuttamalta epämukavuudelta.

18   Ulkotiloissa sijaitsevat työpaikat

18.1

Ulkotiloissa sijaitsevat työasemat, liikenneväylät ja muut alueet tai laitokset, joita työntekijät käyttävät tai joissa he ovat toimintansa aikana, on järjestettävä siten, että jalankulkijat ja ajoneuvot voivat liikkua turvallisesti.

18.2

Ulkotiloissa sijaitsevat työpaikat on valaistava riittävästi keinovalaistuksella, jos päivänvaloa ei ole riittävästi.

18.3

Kun työntekijät työskentelevät ulkotiloissa sijaitsevilla työasemilla, nämä työasemat on järjestettävä sikäli kuin mahdollista siten, että työntekijät:

a) ovat suojassa epäsuotuisilta sääoloilta ja tarvittaessa putoavilta esineiltä,

b) eivät ole alttiina haitallisille melutasoille tai haitallisille ulkoisille vaikutuksille, kuten kaasut, höyryt tai pöly,

c) voivat poistua työasemiltaan nopeasti vaaratilanteessa tai heitä voidaan nopeasti auttaa,

d) eivät pääse liukastumaan tai putoamaan.

19   Raskaana olevat naiset ja imettävät äidit

Raskaana olevien naisten ja imettävien äitien on voitava levätä makuulla asianmukaisissa oloissa.

20   Vammaiset työntekijät

Työpaikat on tarvittaessa järjestettävä siten, että vammaiset työntekijät otetaan huomioon.

Tämä säännös koskee erityisesti ovia, käytäviä, portaikkoja, suihkuja, pesualtaita, käymälöitä ja työasemia, joita vammaiset henkilöt suoranaisesti käyttävät tai joissa he tekevät työtä.

OSA B

Erityiset on-shore-sektoria koskevat vähimmäisvaatimukset

1   Tulipalon havaitseminen ja palontorjunta

1.1

Työpaikkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa ja kun niitä varustetaan, otetaan käyttöön, käytetään tai huolletaan, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tulipalojen syttymisen ja leviämisen estämiseksi turvallisuus- ja terveysasiakirjassa mainituista lähteistä.

On varauduttava nopeaan ja tehokkaaseen palontorjuntaan.

1.2

Työpaikat on varustettava asianmukaisilla tulensammutusvälineillä ja tarvittaessa palonilmaisimilla sekä hälytysjärjestelmillä.

1.3

Muiden kuin automaattisten tulensammutusvälineiden on oltava helposti saatavilla ja helppokäyttöisiä ja tarvittaessa vahingoilta suojattuja.

1.4

Paikalla on oltava palontorjuntasuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti varotoimet, joihin on ryhdyttävä tämän direktiivin 3, 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti tulipalojen syttymiseltä ja leviämiseltä suojautumiseksi ja niiden havaitsemiseksi ja torjumiseksi.

1.5

Tulensammutusvälineet on merkittävä direktiivin 92/58/ETY täytäntöönpanoa varten annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

Tällaiset merkit on sijoitettava asianmukaisille paikoille ja niiden on oltava kestäviä.

2   Kauko-ohjaus hätätilanteissa

Kun turvallisuus- ja terveysasiakirjassa niin vaaditaan, tiettyjen laitteiden on hätätilanteessa voitava toimia kauko-ohjauksella sopivissa paikoissa.

Näissä laitteissa on oltava järjestelmät porausreikien, koneiden ja johtojen eristämistä ja paineräjähdyksiä varten.

3   Yhteydenpito, yleisesti ja hätätilanteessa

3.1

Kun turvallisuus- ja terveysasiakirjassa niin vaaditaan, jokaisessa työpaikassa, jossa on työntekijöitä, on oltava:

a) kuulo- ja näköhavaintoon perustuva järjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa välittää hälytysmerkki kaikkiin työpaikan miehitettyihin osiin,

b) äänijärjestelmä, joka kuuluu selvästi kaikkiin laitoksen osiin, joissa on usein työntekijöitä.

3.2

Sopivissa paikoissa on oltava välineitä hälytyksen aikaansaamiseksi.

3.3

Kun tavallisesti miehittämättömissä työpaikoissa on työntekijöitä, heidän käytössään on oltava asianmukaiset yhteydenpitojärjestelmät.

4   Turvalliset kokoontumispisteet ja tarkastuslista

Kun turvallisuus- ja terveysasiakirjassa niin vaaditaan, on määrättävä turvallisia kokoontumispisteitä, ylläpidettävä tarkistuslistoja ja toteutettava tarvittavia toimenpiteitä.

5   Evakuointi- ja poistumiskeinot

5.1

Työntekijät on koulutettava hätätilanteissa tarvittaviin toimiin.

5.2

Pelastusvälineitä on oltava käyttövalmiina helposti saatavilla ja sijainniltaan sopivissa paikoissa.

5.3

Kun poistumisväylät ovat hankalia ja kun ilmaa ei voida tai ei mahdollisesti voida hengittää, työpaikkoihin on järjestettävä erilliset happilaitteet välitöntä käyttöä varten.

6   Turvaharjoitukset

Työpaikoissa, joissa on tavallisesti työntekijöitä, on pidettävä turvaharjoituksia säännöllisin väliajoin.

Näiden harjoitusten päätarkoituksena on harjoittaa ja valvoa hätätilanteessa erityisistä tehtävistä huolehtivien työntekijöiden taitoja, mukaan lukien hätälaitteiden käyttö, käsittely tai toiminta, ottaen huomioon 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa määrätyt perusteet.

Täten valtuutettuja työntekijöitä on myös tarvittaessa harjoitettava näiden laitteiden oikeaan käyttöön, käsittelyyn tai toimintaan.

7   Saniteettivälineet

7.1   Pukuhuoneet ja vaatekaapit

7.1.1 Työntekijöille on järjestettävä asianmukaiset pukuhuoneet, jos heidän on käytettävä erityisiä työvaatteita ja jollei heidän terveys- tai soveliaisuussyistä voida olettaa vaihtavan vaatteita muussa huoneessa.

Pukuhuoneisiin on päästävä helposti, niiden on oltava riittävän tilavia ja niissä on oltava istuimia.

7.1.2 Pukuhuoneiden on oltava riittävän suuria, ja kunkin työntekijän on voitava laittaa vaatteensa työajaksi lukittuun tilaan.

Jos olot niin vaativat (esim. vaaralliset aineet, kosteus, lika), työvaatteille on oltava eri kaapit kuin muille vaatteille.

Märkien työvaatteiden kuivattamista varten on tehtävä järjestelyt.

7.1.3 Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset pukuhuoneet tai mahdollisuus käyttää pukuhuoneita erikseen.

7.1.4 Jos pukuhuoneita ei vaadita 7.1.1 kohdan mukaisesti, kullekin työntekijälle on järjestettävä paikka, jossa hän voi säilyttää vaatteitaan.

7.2   Suihkut ja pesualtaat

7.2.1 Työntekijöitä varten on oltava riittävästi asianmukaisia suihkuja, jos työn luonne tai terveyssyyt niin vaativat.

Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset suihkuhuoneet tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

7.2.2 Suihkuhuoneiden on oltava riittävän suuria, jotta kukin työntekijä voi peseytyä esteettä riittävän hygieenisissä oloissa.

Suihkuissa on oltava sekä kuuma että kylmä juokseva vesi.

7.2.3 Mikäli suihkuja ei vaadita 7.2.1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, työasemien ja pukuhuoneiden läheisyyteen on järjestettävä pesualtaat, joihin tulee kuumaa ja kylmää juoksevaa vettä.

Näitä pesualtaita on oltava erikseen miehille ja naisille, tai miesten ja naisten on käytettävä niitä erikseen, kun soveliaisuussyyt niin vaativat.

7.2.4 Jos suihku- tai pesuallastilat ovat erillään pukuhuoneista, niiden välillä on voitava liikkua helposti.

7.3   Käymälät ja pesualtaat

Työasemien, lepohuoneiden, pukuhuoneiden ja suihku- tai pesuallastilojen läheisyydessä on oltava riittävä määrä käymälöitä pesualtaineen.

Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset käymälät tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

8   Ensiaputilat ja -välineet

8.1

Ensiapuvälineiden on oltava toiminnan luonteeseen soveltuvia.

Ensiaputiloja on oltava yksi tai useampia.

Näissä tiloissa on oltava onnettomuuksien varalta selvästi näkyvät ensiapuohjeet.

8.2

Ensiaputilat on varustettava tärkeimmillä ensiapulaitteilla ja välineillä, ja paarit on voitava kantaa sinne helposti.

Ne on merkittävä direktiivin 92/58/ETY täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

8.3

Ensiapuvälineitä on lisäksi oltava saatavilla kaikissa paikoissa, joissa työolot sitä vaativat.

Nämä välineet on merkittävä asianmukaisella tavalla ja niiden on oltava helposti saatavilla.

8.4

Riittävä määrä työntekijöitä on koulutettava käyttämään järjestettyjä ensiapuvälineitä.

9   Liikenneväylät

Mikäli työpaikkaan tulee maantieajoneuvoja, on laadittava tarvittavat liikennesäännöt.

OSA C

Erityiset off-shore-sektoria koskevat vähimmäisvaatimukset

1   Alustava huomautus

1.1

Työnantajan, joka vastaa kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan sellaisesta työpaikasta, jota tämä C osa koskee, on varmistettava, että turvallisuus- ja terveysasiakirjasta käy ilmi, että on toteutettu kaikki tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi sekä tavallisissa että kriittisissä tilanteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Tätä tarkoitusta varten asiakirjassa on:

a) mainittava työpaikkaan liittyvät erityiset vaaratekijät, mukaan lukien työhön liittyvä toiminta, joka voi aiheuttaa onnettomuuksia, joilla todennäköisesti on vakavia seurauksia asianomaisten työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle,

b) arvioitava a kohdassa tarkoitettuihin erityisiin vaaratekijöihin liittyvät riskit,

c) osoitettava, että on ryhdytty riittäviin varotoimiin a kohdassa tarkoitettujen onnettomuuksien välttämiseksi, onnettomuuksien leviämisen rajoittamiseksi ja työpaikan tehokkaan ja valvotun evakuoinnin mahdollistamiseksi hätätilanteissa,

d) osoitettava, että hallintojärjestelmä on direktiivin 89/391/ETY ja tämän direktiivin säännösten mukainen sekä tavallisissa ja kriittisissä tilanteissa.

1.2

Työnantajan on noudatettava turvallisuus- ja terveysasiakirjassa säädettyjä menettelyjä ja järjestelyjä kaikkien tämän direktiivin piiriin kuuluvien asianmukaisten tasojen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.

1.3

Eri työpaikoista vastaavien työnantajien on tarvittaessa toimittava yhteistyössä laatiessaan turvallisuus- ja terveysasiakirjoja sekä tarvittavissa toimenpiteissä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

2   Tulipalon havaitseminen ja palontorjunta

2.1

On ryhdyttävä asianmukaisiin 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa mainittuihin varotoimiin tulipalojen syttymiseltä ja leviämiseltä suojautumiseksi, niiden havaitsemiseksi ja niiden torjumiseksi.

Tarvittaessa olisi järjestettävä paloesteitä palovaara-alueiden eristämiseksi.

2.2

Kaikki työpaikat on varustettava riittävillä 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa mainittujen vaarojen mukaisilla palonilmaisimilla, tulensammutusvälineillä ja hälytysjärjestelmillä.

Näihin voivat sisältyä seuraavat, mutta eivät ainoastaan nämä:

 tulipalon havaitsemisjärjestelmät,

 palohälyttimet,

 päävesijohdot sammutusta varten,

 paloposti ja -letkut,

 järjestelmät, joilla voidaan yhdistää samaan päävesijohtoon useampia haaroja, ja vesimonitorit,

 automaattiset sprinklerijärjestelmät,

 kaasusammutusjärjestelmät,

 vaahtojärjestelmät,

 kannettavat tulensammuttimet,

 palomiehen varusteet.

2.3

Muiden kuin automaattisten tulensammutusvälineiden on oltava helposti saatavilla ja helppokäyttöisiä ja tarvittaessa vahingoilta suojattuja.

2.4

Työpaikassa on oltava palontorjuntasuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti varotoimet, joihin ryhdytään tulipalojen syttymiseltä ja leviämiseltä suojautumiseksi, niiden havaitsemiseksi ja niiden torjumiseksi.

2.5

Varajärjestelmät on eristettävä tai suojattava muulla tavoin onnettomuuksilta siinä määrin kuin se on tarpeen sen varmistamiseksi, että varatoiminnot ovat käyttökunnossa hätätilanteessa.

Tällaisia järjestelmiä on tarvittaessa oltava kaksi.

2.6

Välineet on merkittävä direktiivin 92/58/ETY täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

Tällaiset merkit on sijoitettava asianmukaisille paikoille ja niiden on oltava kestäviä.

3   Kauko-ohjaus hätätilanteissa

3.1

Kun 1.1 kohdassa tarkoitettu turvallisuus- ja terveysasiakirja niin vaatii, on järjestettävä kauko-ohjausjärjestelmä hätätilanteissa.

Järjestelmässä on oltava sopivissa paikoissa sijaitsevia valvonta-asemia, joita voidaan käyttää hätätilanteessa, mukaan lukien tarvittaessa valvonta-asemat turvallisissa kokoontumispisteissä ja evakuointiasemilla.

3.2

Edellä 3.1 kohdassa tarkoitetuissa kauko-ohjattavissa laitteissa on oltava vähintään tuuletusjärjestelmät, hätäsulkuvarusteet niitä laitteita varten, jotka voivat syttyä, helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen vuotamisen esto, palontorjunta ja porausreikien valvonta.

4   Yhteydenpito: yleisesti ja hätätilanteissa

4.1

Kun turvallisuus- ja terveysasiakirjassa niin vaaditaan, jokaisessa työpaikassa, jossa on työntekijöitä, on oltava:

 kuulo- ja näköhavaintoon perustuva järjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa välittää hälytysmerkki kaikkiin työpaikan miehitettyihin osiin,

 äänijärjestelmä, joka kuuluu selvästi kaikkiin laitoksen osiin, joissa on usein työntekijöitä,

 järjestelmä, joka pystyy ylläpitämään yhteyden rannikolle ja hätäpalveluihin.

4.2

Kyseisen järjestelmän on pysyttävä toimintakykyisenä hätätapauksissa.

Äänijärjestelmää tulisi täydentää yhteydenpitojärjestelmillä, jotka eivät ole riippuvaisia epävarmoista virranlähteistä.

4.3

Sopiviin paikkoihin on asennettava välineitä hälytyksen aikaansaamiseksi.

4.4

Kun tavallisesti miehittämättömissä työpaikoissa on työntekijöitä, heidän käytössään on oltava olosuhteisiin soveltuvat yhteydenpitojärjestelmät.

5   Turvalliset kokoontumispisteet ja tarkistusluettelo

5.1

On toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet evakuointiasemien ja turvallisten kokoontumispisteiden suojaamiseksi kuumuudelta, savulta ja sikäli kuin mahdollista räjähdysten vaikutuksilta, ja sen varmistamiseksi, että evakuointiasemille ja turvallisiin kokoontumispisteisiin ja niistä pois johtavat hätäreitit pysyvät kulkukelpoisina.

Näiden toimenpiteiden on oltava sellaisia, että ne tarvittaessa suojelevat työntekijöitä riittävän pitkän ajan turvallisen evakuoinnin, poistamisen ja pelastamisen järjestämiseksi ja suorittamiseksi.

5.2

Kun 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa niin vaaditaan, yhdessä 5.1 kohdassa tarkoitetussa suojatussa paikassa on oltava asianmukaiset välineet, jotta edellä C osassa olevassa 3 kohdassa eriteltyjä laitteita voidaan kauko-ohjata, ja jotta voidaan ottaa yhteyttä rannikolle ja hätäpalveluihin.

5.3

Turvallisiin kokoontumispisteisiin ja pelastusasemille on päästävä helposti majoitustiloista ja työskentelyalueilta.

5.4

Kussakin yksittäisessä turvallisessa kokoontumispisteessä on pidettävä erikseen ajan tasalla ja nähtävillä olevaa luetteloa niistä työntekijöistä, jotka on määrätty kyseiseen turvalliseen kokoontumispisteeseen.

5.5

Hätätilanteita varten erityistehtäviin nimetyistä henkilöistä on pidettävä luetteloa, joka pidetään nähtävillä sopivassa paikassa työpaikassa.

Heidän nimensä on mainittava edellä A osassa olevassa 3.6 kohdassa tarkoitetuissa kirjallisissa ohjeissa.

6   Evakuointi- ja poistumiskeinot

6.1

Työntekijät on koulutettava hätätilanteissa toteutettaviin asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Työntekijöiden on saatava yleisen hätäkoulutuksen lisäksi nimenomaan työpaikkaan liittyvää koulutusta, joka olisi määriteltävä 1.1 kohdassa tarkoitetussa asianomaista työpaikkaa koskevassa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa.

6.2

Työntekijöille on annettava asianmukaista koulutusta selviytymistekniikassa ottaen huomioon 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa määritellyt perusteet.

6.3

Jokaisessa työpaikassa on järjestettävä asianmukaisia ja riittäviä evakuointi- ja poistumiskeinoja suoraan mereen.

6.4

On laadittava hätäsuunnitelma meripelastusta ja työpaikan evakuointitilanteita varten.

Suunnitelmassa, jonka täytyy perustua 1.1 kohdassa tarkoitettuun turvallisuus- ja terveysasiakirjaan, on varauduttava vara-alusten ja helikopterien käyttöön ja siinä on oltava vara-alusten ja helikopterien kapasiteettia ja vastatoimiaikaa koskevat perusteet.

Vaadittu vastatoimiaika on annettava kunkin laitoksen turvallisuus- ja terveysasiakirjassa.

Vara-alusten on oltava evakuointi- ja pelastusvaatimuksia varten suunniteltuja ja varustettuja.

6.5

Jokaista pelastautumisalusta (pelastusvenettä), -lauttaa, -rengasta ja -liiviä koskevien vähimmäisvaatimuksien mukaan niiden:

 on oltava asianmukaisia ja varustettu ylläpitämään elämää riittävän kauan,

 lukumäärän on oltava riittävä kaikille todennäköisesti paikalla oleville työntekijöille,

 on oltava työpaikkaan sopivaa tyyppiä,

 on oltava asiaankuuluvasti valmistettu sopivista materiaaleista ottaen huomioon niiden hengenpelastustarkoitus ja olot, joissa niitä mahdollisesti käytetään ja pidetään käyttövalmiina, ja

 on oltava sen värisiä, että ne ovat käytössä hyvin näkyviä, ja varustettu sellaisilla laitteilla, että käyttäjä voi käyttää niitä pelastajien huomion kiinnittämiseen.

6.6

Välitöntä käyttöä varten on oltava riittävät pelastautumisvälineet.

7   Turvaharjoitukset

Työpaikoissa, joissa on yleensä työntekijöitä, on pidettävä säännöllisin väliajoin turvaharjoituksia, joissa:

 opastetaan ja kuulustellaan tehtävien suorittamiseen liittyen jokaista työntekijää, jonka tehtäväksi on määrätty hätälaitteiden käyttö, käsittely tai toiminta, ottaen huomioon 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa säädetyt perusteet.

 Näitä henkilöitä on myös tarvittaessa harjoitettava laitteiden oikeaan käyttöön, käsittelyyn tai toimintaan,

 kaikki harjoituksissa käytettävät hätälaitteet tarkastetaan, puhdistetaan ja tarvittaessa ladataan uudelleen tai vaihdetaan, ja kaikki kannettavat tähän käytetyt laitteet palautetaan paikkaan, jossa niitä on alun perin säilytetty,

 pelastautumisvälineiden toiminta testataan.

8   Saniteettivälineet

8.1   Pukuhuoneet ja vaatekaapit

8.1.1 Työntekijöille on järjestettävä asianmukaiset pukuhuoneet, jos heidän on käytettävä erityisiä työvaatteita ja jollei heidän terveys- tai soveliaisuussyistä voida olettaa vaihtavan vaatteita muissa huoneissa.

Pukuhuoneisiin on päästävä helposti, niiden on oltava riittävän tilavia ja niissä on oltava istuimia.

8.1.2 Pukuhuoneiden on oltava riittävän suuria, ja kunkin työntekijän on voitava sulkea vaatteensa työajaksi lukittuun tilaan.

Jos olot niin vaativat (esim. vaaralliset aineet, kosteus, lika), työvaatteille on oltava eri kaapit kuin muille vaatteille.

On oltava mahdollisuudet märkien työvaatteiden kuivattamista varten.

8.1.3 Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset pukuhuoneet tai mahdollisuus käyttää pukuhuoneita erikseen.

8.1.4 Jos pukuhuoneita ei vaadita 8.1.1 kohdan mukaisesti, kullekin työntekijälle on järjestettävä paikka, jossa hän voi säilyttää vaatteitaan.

8.2   Suihkut ja pesumahdollisuudet

Työasemien läheisyyteen on tarvittaessa järjestettävä riittävä määrä suihkuja ja pesumahdollisuuksia majoitusalueella olevien suihkujen ja pesumahdollisuuksien lisäksi.

8.3   Käymälät ja pesualtaat

Työasemien läheisyyteen on tarvittaessa järjestettävä riittävä määrä käymälöitä ja pesualtaita majoitustiloissa olevien käymälöiden ja pesualtaiden lisäksi.

Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset käymälät tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

9   Ensiaputilat ja -välineet

9.1

On järjestettävä yksi tai useampia ensiapuhuoneita laitoksen koon ja toiminnan luonteen mukaan.

9.2

Ensiaputiloissa on oltava asianmukaiset tarvikkeet, varusteet ja lääkkeet sekä olosuhteiden vaatimusten mukaan riittävä määrä erikoistuneita työntekijöitä ensiavun tai tarvittaessa hoidon antamista varten laillistetun lääkärin ohjauksessa (joka voi olla tai ei ole paikalla).

Ne on merkittävä direktiivin 92/58/ETY täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.

9.3

Ensiapuvälineitä on myös oltava saatavilla kaikissa paikoissa, missä työolot niin vaativat.

Nämä laitteet on asianmukaisesti merkittävä, ja niiden on oltava helposti saatavilla.

10   Majoitustilat

10.1

Jos tehtävien luonne, laajuus ja kesto niin vaativat, työnantajan on järjestettävä työntekijöille majoitustilat, joiden on oltava:

 asianmukaisesti suojattuja räjähdyksen vaikutuksilta, savun ja kaasun sisäänpääsyltä sekä tulipalon syttymiseltä ja leviämiseltä kuten 1.1 kohdassa tarkoitetussa turvallisuus- ja terveysasiakirjassa mainitaan,

 asianmukaisesti tuuletuksella, lämmityksellä ja valaistuslaitteilla varustettuja,

 varustettuja kullakin tasolla ainakin kahdella erillisellä uloskäynnillä, jotka johtavat varareiteille,

 suojattu toisilta alueilta tulevalta todennäköisesti terveydelle vaaralliselta melulta, hajulta ja savulta, sekä ankaralta säältä,

 erillään työasemista ja kaukana vaarallisista alueista.

10.2

Tällaisissa majoitustiloissa on oltava riittävästi vuoteita tai makuulavoja sille henkilömäärälle, jonka odotetaan nukkuvan laitoksessa.

Kaikissa makuuhuoneissa on oltava riittävästi tilaa kunkin asukkaan vaatesäilytykselle.

Naisille ja miehille on oltava erilliset makuuhuoneet.

10.3

Tällaisissa majoitustiloissa on oltava riittävästi suihkuja ja pesumahdollisuuksia, joissa on juoksevaa kylmää ja kuumaa vettä.

Miehille ja naisille on oltava erilliset suihkuhuoneet tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

Suihkujen on oltava riittävän tilavia, jotta jokainen työntekijä voi peseytyä esteettä asianmukaisen hygieenisissä oloissa.

10.4

Majoitustiloissa on oltava riittävä määrä käymälöitä ja pesualtaita.

Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset käymälät tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

10.5

Majoitustilassa ja sen varustuksessa on noudatettava riittävän tasoista hygieniaa.

11   Helikopterien käyttö

11.1

Työpaikkojen helikopterikansien on oltava riittävän suuria ja sijaittava siten, että niitä voidaan lähestyä vapaasti suurimmallakin helikopterilla, joka käyttää kenttää toimiessaan kaikkein vaikeimmissa oloissa, joita helikopteritoiminnoilta voidaan olettaa.

Helikopterikansi on suunniteltava ja rakennettava siten, että se soveltuu palvelua varten.

11.2

Helikopterin laskeutumispaikan välittömässä läheisyydessä on oltava varusteet, joita tarvitaan helikopterionnettomuutta varten.

12   Off-shore-laitosten sijoittaminen - turvallisuus ja vakavuus

12.1

Off-shore-laitoksia sijoitettaessa merelle on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi poraamista käyttävässä kaivannaisteollisuudessa.

12.2

Off-shore-laitosten sijoittamista valmistelevat toimet on suoritettava siten, että laitosten vakavuus ja turvallisuus varmistetaan.

12.3

Edellä 12.1 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa käytettyjen laitteiden ja menettelyjen on oltava sellaisia, että ne vähentävät porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöille aiheutuvia vaaroja, ottaen huomioon sekä tavanomaiset että kriittiset olosuhteet.( 1 ) EYVL N:o C 32, 7.2.1991, s. 7

( 2 ) EYVL N:o C 280, 28.10.1991, s. 79 ja EYVL N:o C 241, 21.9.1992, s. 88

( 3 ) EYVL N:o C 191, 22.7.1991, s. 34

( 4 ) EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 1

( 5 ) EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 1

( 6 ) EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/368/ETY (EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 16).

( 7 ) EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 13

( 8 ) EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 18

( 9 ) EYVL N:o L 245, 26.8.1992, s. 23

Top