EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0029-20081211

Consolidated text: Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/2008-12-11

1992L0029 — FI — 11.12.2008 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/29/ETY,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992,

terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

(EYV L 113, 30.4.1992, p.19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/30/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 165

21

27.6.2007

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1137/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

  L 311

1

21.11.2008
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/29/ETY,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992,

terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksiEUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), jonka se on tehnyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ( 2 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevasta toimintaohjelmasta annetussa komission tiedonannossa ( 4 ) esitetään toimenpiteet merellä tapahtuvan sairaanhoidon varmistamiseksi,

aluksella on siihen työpaikkana liittyvien monien vaaratekijöiden ja muun muassa sen maantieteellisen eristäytyneisyyden vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen,

on suotavaa, että aluksilla on riittävästi lääkintätarvikkeita, jotka pidetään asianmukaisessa kunnossa ja tarkastetaan säännöllisin väliajoin, jotta työntekijät voivat saada tarpeellisen sairaanhoidon merellä,

asianmukaisen sairaanhoidon varmistamiseksi merellä olisi merenkulkijoiden lääkintätarvikkeiden käyttöä koskevaa koulutusta ja tiedottamista edistettävä, ja

lääkärin kaukoneuvontamenetelmien käyttö on omiaan edistämään tehokkaasti työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)  aluksella: jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröityä, julkista tai yksityistä, valtameri- tai rannikkokalastusalusta, ei kuitenkaan:

 sisävesiliikenteen aluksia,

 sota-aluksia,

 huviveneitä, joita ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ja joissa ei ole ammattimiehistöä,

 hinaajia, jotka toimivat satama-alueilla. Alukset luokitellaan kolmeen luokkaan liitteen I mukaisesti;

b)  työntekijällä: henkilöä, joka tekee työtä aluksella, mukaan lukien myös harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät, ei kuitenkaan satamaluotsia, eikä henkilökuntaa, joka työskentelee aluksella ainoastaan sen ollessa satamassa,

c)  varustajalla: aluksen rekisteröityä omistajaa, jollei alusta ole annettu vuokralle tai jollei sitä laivayhtiön hoitosopimuksen nojalla hoida, joko kokonaan tai osittain, luonnollinen tai oikeushenkilö; siinä tapauksessa varustajana pidetään tarvittaessa vuokraajaa, tai luonnollista tai oikeushenkilöä, joka hoitaa alusta,

d)  lääkintätarvikkeilla: lääkkeitä, lääkintävälineitä ja vastaaineita, jotka on merkitty liitteessä II olevaan luetteloon, joka ei ole tyhjentävä,

e)  vasta-aineella: ainetta, jota käytetään yhden tai useamman, liitteeseen III sisältyvässä vaarallisten aineiden luettelossa olevan aineen suoran tai välillisen haitallisen vaikutuksen tai haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai hoitoon.

2 artikla

Lääkkeet ja lääkintävälineet — Hoitotoimenpidetilat — Lääkäri

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) 

a) sen lipun alla purjehtiva tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröity alus kuljettaa aina mukanaan lääkintätarvikkeet, jotka täyttävät laadultaan ainakin liitteessä II olevassa I ja II jaksossa olevat vaatimukset siinä alusluokassa, johon se kuuluu;

b) kuljetettavien lääkkeiden ja lääkintävälineiden määrä riippuu matkan laadusta — erityisesti poikkeamissatamista, määränpäästä, kestosta — matkan aikana harjoitettavan toiminnan laadusta, lastin erityispiirteistä ja työntekijöiden lukumäärästä;

c) lääkintätarvikkeisiin kuuluvat lääkkeet ja lääkintävälineet merkitään tarkastusasiakirjaan, joka vastaa vähintään liitteessä IV olevan A, B ja C jakson II 1 ja II 2 kohdan yleisiä määräyksiä;

2) 

a) sen lipun alla purjehtivalla tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyllä aluksella on jokaista pelastuslauttaansa ja pelastusvenettänsä kohden vesitiivis lääkelaatikko, joka sisältää ainakin liitteessä II olevassa I ja II jaksossa C luokan aluksille säädetyt lääkintätarvikkeet;

b) lääkelaatikoiden sisältö on myös merkittävä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun tarkastusasiakirjaan;

3) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä kantavuudeltaan yli 500 bruttorekisteritonnin aluksessa, jossa on vähintään 15 työntekijää ja joka tekee yli kolme vuorokautta kestävän merimatkan, on tilat, joissa hoitotoimenpiteiden suorittaminen on mahdollista puhtaudeltaan ja varustustasoltaan tyydyttävissä olosuhteissa;

4) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä aluksessa, jossa on vähintään 100 työntekijää ja joka tekee yli kolme vuorokautta kestävän kansainvälisen merimatkan, on työntekijöiden sairaanhoidosta vastuussa oleva lääkäri.

3 artikla

Vasta-aineet

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä aluksessa, joka kuljettaa yhtä tai useampaa liitteessä III lueteltua vaarallista ainetta, on lääkintätarvikkeiden joukossa ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa luetellut vasta-aineet;

2) sen lipun alla purjehtivassa tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyssä lauttatyyppisessä aluksessa, jonka toimintaolosuhteiden vuoksi ei ole aina mahdollista tietää kuljetettavien vaarallisten aineiden laatua, on lääkintätarvikkeiden joukossa ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa luetellut vasta-aineet.

Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa säännöllisen linjaliikenteen yksi merimatka kestää vähemmän kuin kaksi tuntia, riittävät mukana kuljetettaviksi vasta-aineiksi ne vasta-aineet, jotka on annettava äärimmäisissä hätätapauksissa sellaisen ajan kuluessa, joka ei ylitä merimatkan tavanomaista kestoa;

3) lääkintätarvikkeisiin kuuluvat vasta-aineet merkitään tarkastusasiakirjaan, joka vastaa vähintään liitteessä IV olevan A ja B jakson, sekä C jakson II 3 kohdan yleisiä määräyksiä.

4 artikla

Vastuun jakautuminen

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) 

a) sen lipun alla purjehtivan tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröidyn aluksen lääkintätarvikkeet hankitaan ja täydennetään yksinomaan omistajan vastuulla aiheuttamatta kustannuksia työntekijöille;

b) aluksen päällikkö vastaa lääkintätarvikkeiden hoidosta; hän voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta sanottua vastuuta, antaa lääkintätarvikkeiden käytön ja ylläpidon yhden tai useamman, nimenomaan pätevyyden perusteella tehtävään nimetyn työntekijän tehtäväksi;

2) lääkintätarvikkeet pidetään asianmukaisessa kunnossa ja täydennetään tai uusitaan niin pian kuin mahdollista, ja joka tapauksessa tällainen täydentäminen tai uusiminen on etusijalla tavanomaisissa täydennysmenettelyissä;

3) hätätapauksessa, jonka kapteeni on todennut pyydettyään mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisen lausunnon, sellaiset välttämättömät lääkkeet, lääkintävälineet ja vasta-aineet, joita ei ole aluksessa, hankitaan niin pian kuin mahdollista.

5 artikla

Tiedottaminen ja koulutus

Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1) lääkintätarvikkeiden mukana on yksi tai useampi käyttöopas, jossa on ohjeet ainakin liitteessä II olevassa III jaksossa lueteltujen vasta-aineiden käytöstä;

2) kaikki merenkulun ammatillisen koulutuksen saavat henkilöt, jotka aikovat työskennellä aluksessa, ovat saaneet onnettomuustapauksessa tai hengenvaarallisessa tilanteessa tarpeellisia lääkinnällisiä avustustoimenpiteitä ja ensiaputoimenpiteitä koskevan peruskoulutuksen;

3) aluksen päällikkö ja se työntekijä tai ne työntekijät, joiden tehtäväksi hän 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on antanut lääkintätarvikkeiden käytön, ovat saaneet liitteessä V määriteltyjen yleisten suuntaviivojen mukaista erityiskoulutusta, jota täydennetään säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi ja jossa otetaan huomioon eri alusluokkiin liittyvät erityiset vaaratekijät ja tarpeet.

6 artikla

Lääkärin radioitse antama neuvonta

1.  Jäsenvaltioiden on varmistaakseen työntekijöiden paremman hoidon hätätapauksissa toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) yksi tai useampi keskus nimetään antamaan työntekijöille lääkärin ohjeita radioitse maksutta;

b) lääkäreille, jotka antavat palvelujaan radioneuvontakeskuksille, on annettava koulutusta laivalla vallitsevissa erityisolosuhteissa.

2.  Voidakseen antaa parhaat mahdolliset ohjeet radioneuvontakeskukset voivat pitää henkilökohtaisia potilastiedostoja niiden työntekijöiden suostumuksella, joita asia koskee.

Näiden tiedostojen säilyminen luottamuksellisina on turvattava.

7 artikla

Tarkastus

1.  Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten lääkintätarvikkeiden vuositarkastuksen aikana toimivaltainen henkilö tai viranomainen esittelee, että:

 lääkintätarvikkeet täyttävät tämän direktiivin vähimmäisvaatimukset,

 edellä 2 artiklan 1 alakohdan c alakohdassa tarkoitetussa tarkastusasiakirjassa vahvistetaan lääkintätarvikkeiden olevan näiden vähimmäisvaatimusten mukaisia,

 lääkintätarvikkeet säilytetään oikein,

 noudatetaan mahdollisia viimeisiä käyttöpäivämääriä.

2.  Pelastuslautoilla säilytettävät lääkintätarvikkeet tarkastetaan pelastuslauttojen vuosihuollon yhteydessä.

Tätä tarkastusta voidaan poikkeuksellisesti lykätä enintään viidellä kuukaudella.

▼M3

8 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komitea tämän direktiivin liitteiden pelkästään tekniseksi mukauttamiseksi, joka johtuu tekniikan kehityksestä tai kansainvälisten määräysten ja vaatimusten sekä uuden tietämyksen kehittymisestä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

9 artikla

Loppusäännökset

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

▼M2 —————

▼M2

9 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.

▼B

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

ALUSLUOKAT

(1 artiklan a alakohta)

A

Valtamerialukset tai merikalastusalukset, matkan pituudesta riippumatta.

B

Valtamerialukset tai merikalastusalukset, jotka tekevät alle 150 meripeninkulman matkoja lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta ( 5 ).

C

Satama-alukset, veneet ja laivat, jotka pysyvät hyvin lähellä rannikkoa tai joissa ei ole muita hyttitiloja kuin ohjaushytti.
LIITE II

LÄÄKINTÄTARVIKKEET (LUETTELO EI OLE TYHJENTÄVÄ)

(1 artiklan d alakohta)

I   LÄÄKKEET 

Alusten luokat

 

A

B

C

1  Sydän- ja verisuonitautien lääkkeet

a)Sydän-verenkiertoanaleptit - Sympatomimeetit

×

×

 

b)Angina pectoris -valmisteet

×

×

×

c)Diureetit

×

×

 

d)Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

×

×

×

e)Verenpainelääkkeet

×

 
 

2  Ruoansulatuskanavan lääkkeet

a)Lääkkeet mahalaukun ja ohutsuolen vaivoihin

 
 
 

—  histamiini-H2-reseptorisalpaajat

×

 
 

—  limakalvoa peittävät antasidit

×

×

 

b)Antiemeetit

×

×

×

c)Liukastavat laksatiivit

×

 
 

d)Ripulilääkkeet

×

×

×

e)Suolistoantiseptit

×

×

 

f)Peräpukamavalmisteet

×

 
 

3  Kipu- ja spasmilääkkeet

a)Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

×

×

×

b)Voimakkaat analgeetit

×

×

 

c)Spasmolyytit

×

×

 

4  Hermoston lääkkeet

a)Anksiolyytit

×

×

 

b)Neuroleptit

×

×

 

c)Matkapahoinvointilääkkeet

×

×

×

d)Epilepsialääkkeet

×

 
 

5  Allergia- ja anafylaksialääkkeet

a)H1-antihistamiinit

×

×

 

b)Injisoitavat glukokortikoidit

×

×

 

6  Hengityselinten lääkkeet

a)Bronkospasmivalmisteet

×

×

 

b)Antitussiivit

×

×

 

c)Vilustumiseen ja poskiontelontulehdukseen käytetyt lääkkeet

×

×

 

7  Mikrobilääkkeet

a)Antibiootit (ainakin kaksi ryhmää)

×

×

 

b)Antibakteeriset sulfonamidit

×

×

 

c)Virtsatieantiseptit

×

 
 

d)Antiparasiittiset lääkkeet

×

×

 

e)Suolistossa vaikuttavat mikrobilääkkeet

×

×

 

f)Tetanusrokote ja immunoglobuliinit

×

×

 

8  Rehydrataatiota, energian ottoa ja plasmatilavuuden laajentumista edistävät yhdisteet

×

×

 

9  Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

a)  Ihotautilääkkeet

—  antiseptiset liuokset

×

×

×

—  antibioottivoiteet

×

×

 

—  anti-inflammatoriset ja analgeettiset voiteet

×

×

 

—  antimykoottiset ihovoiteet

×

 
 

—  palovammoihin käytettävät valmisteet

×

×

×

b)  Silmälääkkeet

—  antibioottitipat

×

×

 

—  antibioottiset ja anti-inflammatoriset tipat

×

×

 

—  puudutetipat

×

×

 

—  hypotoniset myoottiset tipat

×

×

 

c)  Korvalääkkeet

—  antibioottiliuokset

×

×

 

—  puuduttavat ja anti-inflammatoriset liuokset

×

×

 

d)  Lääkkeet suu- ja kurkkutulehduksiin

—  antibioottiset tai antiseptiset suuhuuhteet

×

×

 

e)  Paikallispuudutteet

—  kylmyyteen perustuvat paikallispuudutteet

×

 
 

—  ihonalaisena injektiona annettavat paikallispuudutteet

×

×

 

—  hampaiden hoidossa käytettävät puudutteet ja antiseptiset seokset

×

×

 

II   LÄÄKINTÄVÄLINEET 

Alusten luokat

 

A

B

C

1  Elvytysvälineet

—  manuaalinen elvytyslaite

×

×

 

—  hapenantolaite, sellaisen paineenalennusventtiilin kanssa, että laivan teollisuushappea voidaan käyttää, tai happisäiliön kanssa

×

× (1)

 

—  mekaaninen aspiraattori ylempien hengitysteiden puhdistamiseen

×

×

 

—  putki suusta suuhun -elvytystä varten

×

×

×

2  Side- ja ommeltarvikkeet

—  kertakäyttöinen ihohakastennitoja tai ommelsarja neulojen kanssa

×

×

 

—  itsekiinnittyvä elastinen side

×

×

×

—  sideharsosuikaleita

×

 
 

—  putkisideharsoa sormien sitomiseen

×

 
 

—  steriilejä sidetaitoksia

×

×

×

—  puuvillavanua

×

×

 

—  steriilejä lakanoita palovammauhreja varten

×

×

 

—  kolmioliina

×

×

 

—  kertakäyttöiset polyetyleenihansikkaat

×

×

×

—  itsekiinnittyviä siteitä

×

×

×

—  steriilejä painesiteitä

×

×

×

—  haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

×

×

×

—  resorboitumatonta ommellankaa neuloineen

×

 
 

—  rasvaside

×

×

 

3  Instrumentit

—  kertakäyttöisiä leikkausveitsiä

×

 
 

—  ruostumattomasta teräksestä valmistettu instrumenttirasia

×

×

 

—  sakset

×

×

 

—  dissektiopihdit

×

×

 

—  hemostaattiset suonipihdit

×

×

 

—  neulankuljetinpihdit

×

 
 

—  kertakäyttöisiä partateriä

×

 
 

4  Tutkimus- ja seurantavälineet

—  kertakäyttöiset kielilastat

×

×

 

—  testiliuskoja virtsa-analyysia varten

×

 
 

—  lämpöseurantataulukoita

×

 
 

—  tyhjennyslakanoita

×

×

 

—  stetoskooppi

×

×

 

—  aneroidiverenpainemittari

×

×

 

—  standardikuumemittari

×

×

 

—  hypoterminen lämpömittari

×

×

 

5  Injektio-, perfuusio-, punktio- ja katetrointivälineet

—  virtsarakon tyhjennysinstrumentit

×

 
 

—  peräsuolen huuhtelupussi

×

 
 

—  kertakäyttöinen suodattimella varustettu nesteensiirtolaite

×

 
 

—  virtsatyhjennyspussi

×

 
 

—  kertakäyttöisiä ruiskuja ja neuloja

×

×

 

—  katetri

×

 
 

6  Yleiset sairaanhoitovälineet

—  alusastia

×

 
 

—  kuumavesipullo

×

 
 

—  virtsapullo

×

 
 

—  jääpussi

×

 
 

7  Lastoitus- ja paikalleenasettamisvälineet

—  muotoiltava sormilasta

×

×

 

—  muotoiltava kyynärvarsi- ja kämmenlasta

×

×

 

—  puhallettava ilmalasta

×

×

 

—  reisilasta

×

×

 

—  tukikaulus niskan immobilisaatiota varten

×

×

 

—  Thomas-lasta tai kuoppapatja

×

×

 

8  Desinfektio, hyönteistentorjunta ja profylaksia

—  yhdiste veden desinfiointiin

×

 
 

—  nestemäinen hyönteismyrkky

×

 
 

—  jauhemainen hyönteismyrkky

×

 
 

(1)   Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisissa olosuhteissa.

III   VASTA-AINEET

1   Lääkkeet

 yleiset lääkkeet

 sydän- ja verisuonitautien lääkkeet

 ruoansulatusjärjestelmän lääkkeet

 hermoston lääkkeet

 hengityselinten lääkkeet

 mikrobilääkkeet

 ulkoiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet

2   Lääkintävälineet

 hapenantoon tarvittavat välineet (mukaan lukien huoltotarvikkeet)

Huomautus

Tämän III jakson yksityiskohtaista täytäntöönpanoa varten jäsenvaltiot voivat viitata ”MFAG”:hen (vaarallisiin tavaroihin liittyvissä onnettomuuksissa annettavaa ensiapua koskevaan oppaaseen), joka sisältyy IMO:n vaarallisista tavaroista annettuun kansainväliseen merilakikokoelmaan (koonnettu painos vuodelta 1990).

Tätä III jaksoa mahdollisesti mukautettaessa 8 artiklan mukaisesti voidaan ottaa huomioon muun muassa MFAG:n ajan tasalle saattaminen.
LIITE III

VAARALLISET AINEET

(1 artiklan e alakohta ja 3 artiklan 1 alakohta)

Tässä liitteessä luetellut aineet on otettava huomioon riippumatta siitä, missä muodossa ne on lastattu, mukaan lukien jätteet ja lastin ylijäämät.

 Räjähdysaineet ja räjähtävät esineet,

 kaasut: paineenalaisena kokoonpuristetut, nesteytetyt tai liuotetut,

 tulenarat nesteet,

 tulenarat kiinteät aineet,

 itsesyttyvät aineet,

 aineet, jotka veden kanssa tekemisiin joutuessaan muodostavat syttyviä kaasuja,

 helposti syttyvät aineet,

 orgaaniset peroksidit,

 myrkylliset aineet,

 tartuntavaaralliset aineet,

 radioaktiiviset aineet,

 syövyttävät aineet,

 sekalaiset vaaralliset aineet, toisin sanoen muut aineet, jotka kokemuksen mukaan ovat tai voivat olla sillä tavoin vaarallisia, että niihin olisi sovellettava 3 artiklan säännöksiä.

Huomautus

Tämän liitteen yksityiskohtaista täytäntöönpanoa varten jäsenvaltiot voivat viitata IMO:n vaarallisista tavaroista annettuun kansainväliseen merilakikokoelmaan (koonnettu painos vuodelta 1990).

Tätä liitettä mahdollisesti mukautettaessa 8 artiklan mukaisesti voidaan ottaa huomioon muun muassa MFAG:n ajan tasalle saattaminen.
LIITE IV

ALUKSEN LÄÄKINTÄTARVIKKEIDEN TARKASTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

(2 artiklan 1 c alakohta ja 3 artiklan 3 alakohta)

A JAKSO. A   LUOKAN ALUKSET

I   Aluksen tiedot

Nimi: …

Lippu: …

Kotisatama: …

II   Lääkintätarvikkeet 

Vaadittu määrä

Todellinen määrä aluksella

Huomioita

(erityisesti viimeinen käyttöpäivä)

1  LÄÄKKEET

1.1  Sydän- ja verisuonitautien lääkkeet

a)Sydän-verenkiertoanaleptit - Sympatomimeetit

0

0

0

b)Angina pectoris -valmisteet

0

0

0

c)Diureetit

0

0

0

d)Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

0

0

0

e)Verenpainelääkkeet

0

0

0

1.2  Ruoansulatuskanavan lääkkeet

a)Lääkkeet mahalaukun ja ohutsuolen vaivoihin

 
 
 

—  histamiini-H2 -reseptorisalpaajat

0

0

0

—  limakalvoa peittävät antasidit

0

0

0

b)Antiemeetit

0

0

0

c)Liukastavat laksatiivit

0

0

0

d)Ripulilääkkeet

0

0

0

e)Suolistoantiseptit

0

0

0

f)Peräpukamavalmisteet

0

0

0

1.3  Kipu- ja spasmilääkkeet

a)Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

0

0

0

b)Voimakkaat analgeetit

0

0

0

c)Spasmolyytit

0

0

0

1.4  Hermoston lääkkeet

a)Anksiolyytit

0

0

0

b)Neuroleptit

0

0

0

c)Matkapahoinvointilääkkeet

0

0

0

d)Epilepsialääkkeet

0

0

0

1.5  Allergia- ja anafylaksialääkkeet

a)H1 -antihistamiinit

0

0

0

b)Injisoitavat glukokortikoidit

0

0

0

1.6  Hengityselinten lääkkeet

a)Bronkospasmilääkkeet

0

0

0

b)Antitussiivit

0

0

0

c)Vilustumiseen ja poskiontelon tulehdukseen käytetyt lääkkeet

0

0

0

1.7  Mikrobilääkkeet

a)Antibiootit (ainakin kaksi ryhmää)

0

0

0

b)Antibakteeriset sulfonamidit

0

0

0

c)Virtsatieantiseptit

0

0

0

d)Antiparasiitit

0

0

0

e)Suolistossa vaikuttavat mikrobilääkkeet

0

0

0

f)Tetanusrokote ja immunoglobuliinit

0

0

0

1.8  Rehydrataatiota, energianottoa ja plasmatilavuuden laajentumista edistävät yhdisteet

0

0

0

1.9  Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

a)  Ihotautilääkkeet

—  antiseptiset liuokset

0

0

0

—  antibioottivoiteet

0

0

0

—  anti-inflammatoriset ja analgeettiset voiteet

0

0

0

—  antimykoottiset ihovoiteet

0

0

0

—  palovammoihin käytettävät valmisteet

0

0

0

b)  Silmälääkkeet

—  antibioottitipat

0

0

0

—  antibioottiset ja anti-inflammatoriset tipat

0

0

0

—  puudutetipat

0

0

0

—  hypotoniset myoottiset tipat

0

0

0

c)  Korvalääkkeet

—  antibioottiliuokset

0

0

0

—  puuduttavat ja anti-inflammatoriset liuokset

0

0

0

d)  Lääkkeet suu- ja kurkkutulehduksiin

—  antibioottiset ja antiseptiset suuhuuhteet

0

0

0

e)  Paikallispuudutteet

—  kylmyyteen perustuvat paikallispuudutteet

0

0

0

—  ihonalaisena injektiona annettavat paikallispuudutteet

0

0

0

—  hampaiden hoidossa käytettävät puudutteet ja antiseptiset seokset

0

0

0

2  LÄÄKINTÄVÄLINEET

2.1  Elvytysvälineet

—  käsikäyttöinen elvytyslaite

0

0

0

—  hapenantolaite, jossa on sellainen paineenalennusventtiili että laivan teollisuushappea voidaan käyttää, tai happisäiliö

0

0

0

—  mekaaninen aspiraattori ylempien hengitysteiden puhdistamiseen

0

0

0

—  putki suusta suuhun -elvytystä varten

0

0

0

2.2  Side- ja ommeltarvikkeet

—  kertakäyttöinen ihohakastennitoja tai ommelsarja neulojen kanssa

0

0

0

—  itsekiinnittyvä elastinen side

0

0

0

—  sideharsosuikaleita

0

0

0

—  putkiharsoa sormien sitomiseen

0

0

0

—  steriilejä sidetaitoksia

0

0

0

—  puuvillavanua

0

0

0

—  steriilejä lakanoita palovammauhreja varten

0

0

0

—  kolmioliina

0

0

0

—  kertakäyttöiset polyetyleenihansikkaat

0

0

0

—  itsekiinnittyviä siteitä

0

0

0

—  steriilejä painesiteitä

0

0

0

—  haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

0

0

0

—  resorboitumatonta ommellankaa neuloineen

0

0

0

—  rasvaside

0

0

0

2.3  Instrumentit

—  kertakäyttöisiä leikkausveitsiä

0

0

0

—  ruostumattomasta teräksestä valmistettu instrumenttirasia

0

0

0

—  sakset

0

0

0

—  dissektiopihdit

0

0

0

—  hemostaattiset suonipihdit

0

0

0

—  neulankuljetinpihdit

0

0

0

—  kertakäyttöisiä partateriä

0

0

0

2.4  Tutkimus- ja seurantavälineet

—  kertakäyttöiset kielilastat

0

0

0

—  testiliuskoja virtsa-analyysiä varten

0

0

0

—  lämpöseurantataulukoita

0

0

0

—  tyhjennyslakanoita

0

0

0

—  stetoskooppi

0

0

0

—  aneroidiverenpainemittari

0

0

0

—  standardikuumemittari

0

0

0

—  hypoterminen lämpömittari

0

0

0

2.5  Välineet injektiota, perfuusiota, punktiota ja katetrointia varten

—  virtsarakon tyhjennysinstrumentit

0

0

0

—  peräsuolen huuhtelupussi

0

0

0

—  kertakäyttöinen suodattimella varustettu nesteensiir-tolaite

0

0

0

—  virtsatyhjennyspussi

0

0

0

—  kertakäyttöisiä ruiskuja ja neuloja

0

0

0

—  katetri

0

0

0

2.6  Yleiset sairaanhoitovälineet

—  alusastia

0

0

0

—  kuumavesipullo

0

0

0

—  virtsapullo

0

0

0

—  jääpussi

0

0

0

2.7  Lastoitus- ja paikalleenasettamisvälineet

—  muotoiltava sormilasta

0

0

0

—  muotoiltava kyynärvarsi- ja kämmenlasta

0

0

0

—  puhallettava ilmalasta

0

0

0

—  reisilasta

0

0

0

—  tukikaulus kaulan immobilisaatiota varten

0

0

0

—  Thomas-lasta tai kuoppapatja

0

0

0

2.8  Desinfektio, hyönteistentorjunta ja profylaksia

—  yhdiste veden desinfiointiin

0

0

0

—  nestemäinen hyönteismyrkky

0

0

0

—  jauhemainen hyönteismyrkky

0

0

0

3  VASTA-AINEET

3.1Yleiset vasta-aineet

0

0

0

3.2Sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.3Ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.4Hermoston vasta-aineet

0

0

0

3.5Hengityselinten vasta-aineet

0

0

0

3.6Mikrobivasta-aineet

0

0

0

3.7Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

0

0

0

3.8Muut vasta-aineet

0

0

0

3.9Hapenantoon tarvittavat vasta-aineet

0

0

0

Paikka ja päivämäärä: …

Päällikön allekirjoitus: …

Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen hyväksyntä: …

B JAKSO. B   LUOKAN ALUKSET

I   Aluksen tiedot

Nimi: …

Lippu: …

Kotisatama: …

II   Lääkintätarvikkeet 

Vaadittu määrä

Todellinen määrä aluksella

Huomioita

(erityisesti viimeinen käyttöpäivä)

1  LÄÄKKEET

1.1  Sydän- ja verisuonitautien lääkkeet

a)Sydän-verenkiertoanaleptit — Sympatomimeetit

0

0

0

b)Angina pectoris -valmisteet

0

0

0

c)Diureetit

0

0

0

d)Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

0

0

0

1.2  Ruoansulatuskanavan lääkkeet

a)Lääkkeet mahalaukun ja ohutsuolen vaivoihin

 
 
 

—  limakalvoa peittävät antasidit

0

0

0

b)Antiemeetit

0

0

0

c)Ripulilääkkeet

0

0

0

d)Suolistoantiseptit

0

0

0

e)Peräpukamavalmisteet

0

0

0

1.3  Kipu- ja spasmilääkkeet

a)Analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

0

0

0

b)Voimakkaat analgeetit

0

0

0

c)Spasmolyytit

0

0

0

1.4  Hermoston lääkkeet

a)Anksiolyytit

0

0

0

b)Neuroleptit

0

0

0

c)Matkapahoinvointilääkkeet

0

0

0

1.5  Allergia- ja anafylaksialääkkeet

a)H2-antihistamiinit

0

0

0

b)Injisoitavat glukokortikoidit

0

0

0

1.6  Hengityselinten lääkkeet

a)Bronkospasmilääkkeet

0

0

0

b)Antitussiivit

0

0

0

c)Vilustumiseen ja poskiontelon tulehdukseen käytetyt lääkkeet

0

0

0

1.7  Mikrobilääkkeet

a)Antibiootit (ainakin kaksi ryhmää)

0

0

0

b)Antibakteeriset sulfonamidit

0

0

0

c)Antiparasiitit

0

0

0

d)Suolistossa vaikuttavat mikrobilääkkeet

0

0

0

e)Tetanusrokote ja immunoglobuliinit

0

0

0

1.8  Rehydrataatiota, energianottoa ja plasmatilavuuden laajentumista edistävät yhdisteet

0

0

0

1.9  Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

a)  Ihotautilääkkeet

—  antiseptiset liuokset

0

0

0

—  antibioottivoiteet

0

0

0

—  anti-inflammatoriset ja analgeettiset voiteet

0

0

0

—  palovammoihin käytettävät valmisteet

0

0

0

b)  Silmälääkkeet

—  antibioottitipat

0

0

0

—  antibioottiset ja anti-inflammatoriset tipat

0

0

0

—  puudutetipat

0

0

0

—  hypotoniset myoottiset tipat

0

0

0

c)  Korvalääkkeet

—  antibioottiliuokset

0

0

0

—  puuduttavat ja anti-inflammatoriset liuokset

0

0

0

d)  Lääkkeet suu- ja kurkkutulehduksiin

—  antibioottiset ja antiseptiset suuhuuhteet

0

0

0

e)  Paikallispuudutteet

—  ihonalaisena injektiona annettavat paikallispuudutteet

0

0

0

—  hampaiden hoidossa käytettävät puudutteet ja antiseptiset seokset

0

0

0

2  LÄÄKINTÄVÄLINEET

2.1  Elvytysvälineet

—  käsikäyttöinen elvytyslaite

0

0

0

—  hapenantolaite, jossa on sellainen paineenalennusventtiili että laivan teollisuushappea voidaan käyttää, tai happisäiliö

0

0

0

—  mekaaninen aspiraattori ylempien hengitysteiden puhdistamiseen

0

0

0

—  putki suusta suuhun -elvytystä varten

0

0

0

2.2  Side- ja ommeltarvikkeet

—  kertakäyttöinen ihohakastennitoja tai ommelsarja neulojen kanssa

0

0

0

—  itsekiinnittyvä elastinen side

0

0

0

—  steriilejä sidetaitoksia

0

0

0

—  puuvillavanua

0

0

0

—  steriilejä lakanoita palovammauhreja varten

0

0

0

—  kolmioliina

0

0

0

—  kertakäyttöiset polyetyleenihansikkaat

0

0

0

—  itsekiinnittyviä siteitä

0

0

0

—  steriilejä painesiteitä

0

0

0

—  haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

0

0

0

—  rasvaside

0

0

0

2.3  Instrumentit

—  ruostumattomasta teräksestä valmistettu instrumenttirasia

0

0

0

—  sakset

0

0

0

—  dissektiopihdit

0

0

0

—  hemostaattiset suonipihdit

0

0

0

2.4  Tutkimus- ja seurantavälineet

—  kertakäyttöiset kielilastat

0

0

0

—  tyhjennyslakanoita

0

0

0

—  stetoskooppi

0

0

0

—  aneroidiverenpainemittari

0

0

0

—  standardikuumemittari

0

0

0

—  hypoterminen lämpömittari

0

0

0

2.5  Injektio-, perfuusio-, punktio- ja katetrointivälineet

—  kertakäyttöisiä ruiskuja ja neuloja

0

0

0

2.6  Lastoitus- ja paikalleenasettamisvälineet

—  muotoiltava sormilasta

0

0

0

—  muotoiltava kyynärvarsi- ja kämmenlasta

0

0

0

—  puhallettava ilmalasta

0

0

0

—  reisilasta

0

0

0

—  tukikaulus niskan immobilisaatiota varten

0

0

0

3  VASTA-AINEET

3.1Yleiset vasta-aineet

0

0

0

3.2Sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.3Ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.4Hermoston vasta-aineet

0

0

0

3.5Hengityselinten vasta-aineet

0

0

0

3.6Mikrobivasta-aineet

0

0

0

3.7Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

0

0

0

3.8Muut vasta-aineet

0

0

0

3.9Hapenantoon tarvittavat vasta-aineet

0

0

0

Paikka ja päivämäärä: …

Päällikön allekirjoitus: …

Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen hyväksyntä: …

C JAKSO. C   LUOKAN ALUKSET

I   Aluksen tiedot

Nimi: …

Lippu: …

Kotisatama: …

II   Lääkintätarvikkeet 

Vaadittu määrä

Todellinen määrä aluksella

Huomioita

(erityisesti viimeinen käyttöpäivä)

1  LÄÄKKEET

1.1  Sydän- ja verisuonitautien lääkkeet

a)Angina pectoris -valmisteet

0

0

0

b)Antihemorragiset valmisteet, mukaan lukien uterotoniset, jos aluksella on naisia

0

0

0

1.2  Ruoansulatuskanavan lääkkeet

a)Antiemeetit

0

0

0

b)Ripulilääkkeet

0

0

0

1.3  Kipu- ja spasmilääkkeet

—  analgeetit, antipyreetit ja anti-inflammatoriset valmisteet

0

0

0

1.4  Hermoston lääkkeet

—  matkapahoinvointilääkkeet

0

0

0

1.5  Ulkoisesti käytettävät lääkkeet

—  ihotautilääkkeet

0

0

0

—  antiseptiset liuokset

0

0

0

—  palovammoihin käytettävät valmisteet

0

0

0

2  LÄÄKINTÄVÄLINEET

2.1  Elvytysvälineet

—  putki suusta suuhun -elvytystä varten

0

0

0

2.2  Side- ja ommeltarvikkeet

—  itsekiinnittyvä elastinen side

0

0

0

—  steriilejä sidetaitoksia

0

0

0

—  kertakäyttöiset polyetyleenihansikkaat

0

0

0

—  itsekiinnittyviä siteitä

0

0

0

—  steriilejä painesiteitä

0

0

0

—  haavansulkuteippiä tai sinkkioksidisiteitä

0

0

0

3  VASTA-AINEET

3.1Yleiset vasta-aineet

0

0

0

3.2Sydän- ja verenkiertojärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.3Ruoansulatusjärjestelmän vasta-aineet

0

0

0

3.4Hermoston vasta-aineet

0

0

0

3.5Hengityselinten vasta-aineet

0

0

0

3.6Mikrobivasta-aineet

0

0

0

3.7Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut vasta-aineet

0

0

0

3.8Muut vasta-aineet

0

0

0

3.9Hapenantoon tarvittavat vasta-aineet

0

0

0

Paikka ja päivämäärä: …

Päällikön allekirjoitus: …

Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen hyväksyntä: …
LIITE V

PÄÄLLIKÖN JA ERITYISESTI NIMETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN LÄÄKINTÄKOULUTUS

(5 artiklan 3 alakohta)

I

1 Fysiologian, symptomologian ja oireopin perustuntemus.

2 Ennaltaehkäisevän lääketieteen, etenkin yksilö- ja joukkohygienian, ja varotoimenpiteiden tuntemus.

3 Välttämättömiä hoitotoimenpiteitä ja sairaan siirtämistä aluksesta koskevat käytännön valmiudet.

Käytännön koulutus henkilöille, jotka vastaavat hoidosta A luokan aluksilla, olisi annettava sairaalassa, mikäli mahdollista.

4 Hyvät tiedot radioitse tapahtuvan lääkärinneuvontamenetelmien käyttömuodoista.

II

Tässä koulutuksessa on otettava huomioon uusimmissa yleisesti tunnustetuissa kansainvälisissä asiakirjoissa yksityiskohtaisesti määritetyt opetusohjelmat.( 1 ) EYVL N:o C 183, 24.7.1990, s. 6 ja

EYVL N:o C 74, 20.3.1991, s. 11

( 2 ) EYVL N:o C 48, 25.2.1991, s. 154 ja

EYVL N:o C 326, 16.12.1991, s. 72

( 3 ) EYVL N:o C 332, 31.12.1990, s. 165

( 4 ) EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 3

( 5 ) Luokka B ulotetaan koskemaan valtamerialuksia ja kalastusaluksia, jotka tekevät alle 175 meripeninkulman matkoja lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta ja jotka pysyvät jatkuvasti pelastushelikopteripalvelun ulottuvissa.

Tätä varten jokaisen jäsenvaltion on toimitettava ajan tasalla olevat tiedot alueista ja olosuhteista, joissa pelastushelikopteripalveluista järjestelmällisesti huolehditaan:

a) muille jäsenvaltioille ja komissiolle,

ja

b) sen lipun alla purjehtivien tai rajoituksetta sen lainkäyttövallan alaisuuteen rekisteröityjen alusten päälliköille, joita tämän alaviitteen ensimmäisen alakohdan soveltaminen koskee tai todennäköisesti koskee; tiedot tulee toimittaa sopivimmalla tavalla, esimerkiksi radioneuvontakeskusten, pelastuskoordinaatiokeskusten tai rannikkoradioasemien kautta.

Top