EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0672-20130701

Consolidated text: Neuvoston direktiivi , annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (91/672/ETY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/672/2013-07-01

1991L0672 — FI — 01.07.2013 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1991,

sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

(91/672/ETY)

(EYV L 373, 31.12.1991, p.29)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/103/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

  L 363

344

20.12.2006

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1137/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

  L 311

1

21.11.2008

►M4

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/22/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

356

10.6.2013


Muutettu:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A2

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1991,

sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta

(91/672/ETY)EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

on aiheellista pyrkiä luomaan yhteiset säännökset, jotka koskevat sisävesialusten purjehtimista yhteisön sisävesiväylillä,

vapaan purjehtimisen edistämiseksi yhteisön sisävesiväylillä on syytä ensimmäisenä toimenpiteenä huolehtia tavaroiden ja matkustajien sisävesikuljetukseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta, ja

tietyillä sisävesiväylillä purjehtiminen saattaa edellyttää paikallisten olojen tuntemusta koskevien lisävaatimusten täyttämistä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

Liitteessä I luetellut tavaroiden ja matkustajien sisävesikuljetukseen myönnetyt kansalliset pätevyyskirjat jaotellaan tässä direktiivissä seuraavasti:Ryhmä A:

liitteessä II tarkoitetuilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä voimassa olevat pätevyyskirjat,

Ryhmä B:

yhteisön muilla vesiväylillä voimassa olevat pätevyyskirjat, lukuun ottamatta Reiniä, Lekiä ja Waalia.

2 artikla

Jollei 3 artiklan 5 kohdan säännöksistä muuta johdu, alusten päälliköille Reinin vesiliikenteestä tehdyn tarkistetun yleissopimuksen mukaisesti myönnetyt Reinin purjehdusluvat ovat voimassa kaikilla yhteisön vesiväylillä.

3 artikla

1.  Kaikkien jäsenvaltioiden on tunnustettava vielä voimassa olevat ja liitteen I ryhmässä A luetellut pätevyyskirjat voimassa oleviksi liitteessä II luetelluilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä purjehtimista varten ikään kuin ne olisivat itse myöntäneet kyseiset pätevyyskirjat.

2.  Jäsenvaltioiden on tunnustettava vastavuoroisesti vielä voimassa olevat ja liitteen I ryhmässä B luetellut pätevyyskirjat voimassa oleviksi niiden sisävesiväylillä purjehtimista varten lukuun ottamatta väyliä, joita varten vaaditaan Reinin purjehduslupa tai jotka on lueteltu liitteessä II, ikään kuin ne olisivat itse myöntäneet kyseessä olevat pätevyyskirjat.

3.  Jäsenvaltio voi asettaa liitteen I ryhmässä A tai B lueteltujen pätevyyskirjojen tunnustamisen edellytykseksi saman alaikärajan kuin se, joka kyseisessä jäsenvaltiossa on asetettu samaan ryhmään kuuluvan pätevyyskirjan myöntämiselle.

4.  Pätevyyskirjan tunnustaminen jäsenvaltiossa voidaan rajoittaa niihin alusluokkiin, joissa tämä pätevyyskirja on voimassa sen myöntäneessä jäsenvaltiossa.

5.  Komissiota ja muita jäsenvaltioita kuultuaan jäsenvaltio voi vaatia, että saadakseen purjehtia tietyillä, muilla kuin liitteessä II tarkoitetuilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä muiden jäsenvaltioiden alusten päälliköt täyttävät paikallisten olojen tuntemusta koskevat lisävaatimukset, jotka vastaavat sen kansallisille alusten päälliköille asetettuja vaatimuksia.

6.  Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota edellyttämästä lisätietoja niiltä alusten päälliköiltä, jotka kuljettavat vaarallisia aineita sen alueella.

Jäsenvaltiot tunnustavat ADNR:n numero 10 170 mukaisesti myönnetyn todistuksen osoitukseksi näiden tietojen tuntemuksesta.

▼M3

4 artikla

Tarvittaessa komissio mukauttaa tämän direktiivin liitteessä I olevan pätevyyskirjaluettelon. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

5 artikla

Komission viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 antaman ehdotuksen perusteella neuvosto päättää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 määräenemmistöllä yhteisistä säännöksistä, jotka koskevat tavaroita ja matkustajia kuljettavia sisävesialuksia.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

▼M3

7 artikla

1.  Komissiota avustaa komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

DIREKTIIVIN 1 ARTIKLASSA TARKOITETTU LUETTELO TAVAROIDEN JA MATKUSTAJIEN SISÄVESIKULJETUKSEEN MYÖNNETYISTÄ KANSALLISISTA PÄTEVYYSKIRJOISTARYHMÄ A:

Liitteessä II luetelluilla meriväylän luonteisilla vesiväylillä voimassa olevat pätevyyskirjat ►M2  

Romania

— brevet de căpitan fluvial categoria A (aluksen päällikön A-pätevyyskirja) (jokiliikenteessä liikennöivien henkilöiden kansallisten pätevyystodistusten antamista koskevan asetuksen hyväksymistä koskevan yleisten töiden, liikenne- ja asuntoministerin määräyksen N:o 984/04.07.2001 mukaisesti, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Belgian kuningaskunta

— ”Brevet de conduite A (arrêté royal no … du …)”/”Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. … van …)”.

Saksan liittotasavalta

— ”Schifferpatent”, jossa ”Seeschiffahrtsstraßenia” koskeva lisäpätevyys (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).

Ranskan tasavalta

— Certificat général de capacité de catégorie ”A” varustettuna leimalla, josta ilmenee todistuksen voimassaolo ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (1) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

— ”Certificats spéciaux de capacité” varustettuna leimalla, josta ilmenee todistuksen voimassaolo ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Alankomaiden kuningaskunta

— ”Groot Vaarbewijs II” (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

   

Suomen tasavalta

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Ruotsin kuningaskunta

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄  ◄ ►A2  

Unkarin tasavalta

— Hajóskapitányi bizonyítvány (kapteenin pätevyyskirja),

— Hajóvezetői ”A” bizonyítvány (aluksen päällikön A pätevyyskirja) (merenkulkualan todistuksista annetun liikenne- ja vesihuoltoministeriön asetuksen N:o 15/2001 KöViM (IV 27.) mukaisesti).

Puolan tasavalta

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii A (aluksen päällikön A pätevyyskirja) (sisävesiliikenteen alusten miehistön ammattipätevyydestä ja vähimmäismäärästä 23 päivänä tammikuuta 2003 annetun infrastruktuuriministeriön asetuksen mukaisesti).

 ◄

RYHMÄ B:

Yhteisön muilla sisävesiväylillä voimassa olevat pätevyyskirjat, lukuun ottamatta Reiniä, Lekiä ja Waalia. ►M2  

Bulgarian tasavalta

— Свидетелство за правоспособност ”Капитан вътрешно плаване” (pätevyyskirja sisävesiliikennöintiä varten)

— Свидетелство за правоспособност ”Щурман вътрешно плаване” (sisävesiliikenteen vahtipäällikön pätevyyskirja) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Liikenne- ja viestintäministerin 25 päivänä heinäkuuta 2003 Bulgarian tasavallan merenkulkijoiden pätevyydestä antaman määräyksen N:o 6 mukaisesti, DV No 83/2003).

Romania

— brevet de căpitan fluvial categoria B (aluksen päällikön B-pätevyyskirja) (jokiliikenteessä liikennöivien henkilöiden kansallisten pätevyystodistusten antamista koskevan asetuksen hyväksymistä koskevan yleisten töiden, liikenne- ja asuntoministerin määräyksen N:o 984/04.07.2001 mukaisesti, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Belgian kuningaskunta

— ”Brevet de conduite B (arrêté royal no … du …)”/”Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr. … van …)”.

Saksan liittotasavalta

— ”Schifferpatent” (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).

Ranskan tasavalta

— Certificat général de capacité de catégorie ”A”, ilman leimaa, josta ilmenee todistuksen voimassaolo ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),

— ”Certificats spéciaux de capacité” ilman leimaa, josta ilmenee todistuksen pätevyys ryhmän A vesiväylillä (direktiivin 82/714/ETY purjehdusvyöhyke 2) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Alankomaiden kuningaskunta

— ”Groot Vaarbewijs I” (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

   

Itävallan tasavalta

— Kapitänspatent A,

— Schiffsführerpatent A.

Suomen tasavalta

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Ruotsin kuningaskunta

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄  ◄ ►A2  

Tšekin tasavalta

— Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (sisävesiliikenteestä 25 päivänä toukokuuta 1995 annettu säädös (114/1995 Sb.) ja liikenneministeriön 14 päivänä syyskuuta 1995 antama asetus alusten ohjauksesta ja käytöstä vastaavien henkilöiden kelpoisuudesta (224/1995 Sb.)).

Liettuan tasavalta

— Vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas (hyväksytty 15 päivänä toukokuuta 2001 liikenne- ja viestintäministerin määräyksellä N:o 161 sisävesiliikenteen asiantuntijoiden tutkintotodistusten ja pätevyyskirjojen myöntämistä koskevista säännöistä).

Viron tasavalta

— Siseveelaeva laevajuhi diplom.

Unkarin tasavalta

— Hajóskapitányi bizonyítvány (kapteenin pätevyyskirja),

— Hajóvezetői bizonyítvány (aluksen päällikön pätevyyskirja) (merenkulkualan todistuksista annetun liikenne- ja vesihuoltoministeriön asetuksen N:o 15/2001 KöViM (IV 27.) mukaisesti).

Puolan tasavalta

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (aluksen päällikön B pätevyyskirja) (sisävesiliikenteen alusten sekä miehistön ammattipätevyydestä ja määrästä 23 päivänä tammikuuta 2003 annetun infrastruktuuriministeriön asetuksen mukaisesti).

Slovakian tasavalta

— Lodný kapitán I. triedy,

— Lodný kapitán II. triedy,

— (Slovakian tasavallan liikenne-, posti- ja televiestintäministeriön asetus 182/2001 Z. z. aluksen miehistön jäsenten ja pienten alusten päälliköiden pätevyysvaatimuksia ja ammattitaidon tarkistamista koskevien yksityiskohtien vahvistamisesta (vrt. sisävesiliikenteestä annetun säädöksen 338/2000 Z. z. 30 artiklan 7 kohta ja 31 artiklan 3 kohta sekä muutokset tiettyihin säädöksiin)).

 ◄ ►M4  

Kroatian tasavalta

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

— (Todistus ammatillisesta pätevyydestä – laivuri, tyyppi A)

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

— (Todistus ammatillisesta pätevyydestä – laivuri, tyyppi B)

— (laivurien ammatillisia nimikkeitä ja pätevyyksiä koskevan määräyksen mukaisesti, virallinen lehti N:o 73/09).

 ◄

(1)   EYVL N:o L 301, 28.10.1982, s. 1
LIITE II

DIREKTIIVIN 2 ARTIKLASSA TARKOITETTU LUETTELO MERIVÄYLÄN LUONTEISISTA VESIVÄYLISTÄ

Belgian kuningaskunta

Meriväylän luonteinen Scheldt.

Saksan liittotasavalta

Direktiivin 82/714/ETY liitteessä I olevat 1 ja 2 vyöhyke.

Alankomaiden kuningaskunta

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Itä- ja Länsi-Scheldt.

▼A2

Puolan tasavalta

Direktiivin 82/714/ETY liitteessä II olevat 1 ja 2 vyöhykkeet, lukuun ottamatta Włocławskin tekojärveä ja Śniardwy-, Niegocin- ja Mamry -järviä.

Suomen tasavalta

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Ruotsin kuningaskunta

Trollhätte kanal ja Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.

▼M2

Romania

Tonava: Brăilasta (175 km) Mustallemerelle Sulinan haaran kohdassa.( 1 ) EYVL N:o C 120, 7.5.1988, s. 7

( 2 ) EYVL N:o C 12, 16.1.1989, s. 41

( 3 ) EYVL N:o C 318, 12.12.1988, s. 18

Top