EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2020 YLEISEEN TALOUSARVIOON Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena

COM/2020/170 final

Bryssel 2.4.2020

COM(2020) 170 final

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2
VUODEN 2020 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian vastatoimena


Euroopan komissio ottaa huomioon

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä [...] 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 1 ja erityisesti sen 44 artiklan,

Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020, sellaisena kuin se on hyväksytty 27 päivänä marraskuuta 2019 2 ,

maaliskuun 27 päivänä 2020 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2020 3 ,

ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 2 vuoden 2020 talousarvioon.

MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON

Muutokset yleiseen tulotaulukkoon ja pääluokkaan III ovat saatavilla EUR-Lexissä ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm ).

Sisällysluettelo

1.    Johdanto    

2.    Hätätilanteen tuen tarjoaminen jäsenvaltioille aktivoimalla uudelleen hätätilanteen tukiväline unionin sisällä    

2.1.    Taustaa    

2.2.    Hätätilanteen tukivälineen kautta rahoitettavat toimet    

3.    Unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys (unionin sisällä)    

4.    Rahoitus    

5.    Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain    

PERUSTELUT

1.    Johdanto

Vuotta 2020 koskevalla lisätalousarvioesityksellä (LTE) nro 2 on tarkoitus ottaa otsakkeesta 3 Turvallisuus ja kansalaisuus 3 000,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 1 530,0 miljoonaa euroa maksumäärärahoina rahoittamaan hätätilanteen tuen antamista unionin sisällä hätätilanteen tukivälineestä, joka on tarkoitus aktivoida uudelleen, jotta voidaan osaltaan auttaa jäsenvaltioita selviytymään covid-19-epidemian seurauksista, sekä vahvistamaan unionin pelastuspalvelumekanismia / rescEU-järjestelmää, jotta se voisi tukea välttämättömien resurssien varastojen muodostamista ja näiden resurssien koordinoitua jakamista Euroopan tasolla. 4

2.    Hätätilanteen tuen tarjoaminen jäsenvaltioille aktivoimalla uudelleen hätätilanteen tukiväline unionin sisällä

2.1.    Taustaa

Covid-19-epidemian aiheuttaman kriisin syvyyden ja EU:n talousarviosta lähitulevaisuudessa tukea edellyttävien tarpeiden laajuuden ja luonteen takia komissio ehdottaa samanaikaisesti tämän lisätalousarvioesityksen kanssa, että neuvosto aktivoi uudelleen hätätilanteen tukivälineen ja muuttaa hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä annettua neuvoston asetusta (EU) 2016/369 5 , jotta EU:lla olisi käytössään laajemmat ja covid-19-pandemian laajuuteen nähden oikeasuhteiset välineet.

Hätätilanteen tukiväline luotiin maaliskuussa 2016 ja otettiin käyttöön kolmen vuoden ajaksi, jotta voitiin vastata Kreikkaan saapuneiden suurten pakolaismäärien aiheuttamaan hätätilanteeseen. Sen oli tarkoitus olla yleinen väline, jolla torjutaan kriisejä EU:n sisällä ja jota käytetään vain poikkeuksellisen vakavissa ja vaikeissa olosuhteissa. Hätätilanteen tukiväline voidaan ottaa käyttöön silloin kun on vastattava mihin tahansa humanitaarista apua edellyttävään kriisiin, ja se kattaa monenlaisia tukikelpoisia toimia: ”[...] hätätilanteen tukeen voi kuulua mitä tahansa humanitaarisen avun toimia, [...] ja niihin voi näin ollen sisältyä apua ja tarvittaessa suojelutoimia ihmishenkien pelastamiseksi ja suojelemiseksi katastrofien yhteydessä tai välittömästi niiden jälkeen 6 .

Unionin pelastuspalvelumekanismin (rescEU) ja koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen perusteella toteutettavat toimenpiteet Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja muiden unionin välineiden käyttöönottamiseksi edistävät osaltaan kansanterveysuhkaan vastaamista. Haasteen laaja-alaisuus ja mittakaava edellyttävät kuitenkin tehokasta puuttumista epidemiasta kansaterveyden alalla aiheutuneisiin humanitaarisiin seurauksiin unionissa. Hätätilanteen tukivälineestä myönnettävällä tuella edistetään täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta kriisistä kärsivien jäsenvaltioiden omien toimien kanssa sekä synergiaa EU:n tasolla muista rahastoista ja välineistä rahoitettavien toimien kanssa.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan hätätilanteen tuesta annettuun asetukseen (EU) 2016/369 perustuvan tuen aktivoimista ja tukea varten tarvittavien määrärahojen osoittamista mahdollisimman pian. Näin unioni voi toteuttaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja lievennetään vakavia seurauksia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, ja vastata koordinoidusti covid-19-katastrofista aiheutuviin tarpeisiin täydentämällä muiden EU:n välineiden kautta annettavaa apua.

2.2.    Hätätilanteen tukivälineen kautta rahoitettavat toimet

Koska covid-19-epidemiasta johtuva kansanterveyskriisi on aiheuttanut kiireellisen ja vakavan hätätilanteen kaikissa jäsenvaltioissa, komissio ehdottaa, että hätätilanteen tukivälineeseen osoitetaan 2 700,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 1 380,0 miljoonaa euroa maksumäärärahoina.

Hätätilanteen tuella voidaan rahoittaa muun muassa seuraavia toimia:

varastojen nopeampi kasvattaminen ja elintärkeiden resurssien jakelun koordinointi kaikkialla Euroopassa;

kansainvälisiltä kumppaneilta ja eri puolilta EU:ta tuotavien suojavarusteiden kuljetusten varmistaminen;

hoitoa tarvitsevien potilaiden kuljettaminen yli rajojen sairaaloihin, joissa hoitopaikkoja on tarjolla;

rajat ylittävä yhteistyö terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvien paineiden lieventämiseksi niillä EU:n alueilla, joilla tilanne on pahin;

olennaisten lääkintätarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden keskitetty hankinta ja jakelu sairaaloihin ja suojavarusteiden kiireellinen toimittaminen sairaalahenkilöstölle; näihin kuuluvat muun muassa hengityskoneet, henkilönsuojaimet, uudelleenkäytettävät hengityssuojaimet, lääkkeet, hoito- ja laboratoriotarvikkeet sekä desinfiointiaineet;

EU:n yritysten tuotantokapasiteetin lisääminen ja muuntaminen, jotta voidaan varmistaa sellaisten laitteiden ja materiaalien nopea tuotanto ja käyttöönotto, joiden avulla voidaan puuttua nopeasti olennaisten tuotteiden ja lääkkeiden saatavuusongelmiin;

terveydenhoitolaitosten ja -resurssien lisääminen, mukaan lukien väliaikaiset ja puolipysyvät kenttäsairaalat, ja käyttötarkoitukseltaan muunnettujen hoitolaitosten tukeminen;

testipakkausten tuotannon lisääminen ja tuki keskeisten yleiskemikaalien hankkimiseen;

lääkkeiden ja testausmenetelmien nopean kehittämisen edistäminen;

testivälineistön (testipakkaukset, reagenssit, laitteistot) kehittäminen, hankinta ja jakelu.

Komissio huolehtii koordinoinnista ja varmistaa näin, että hätätilanteen tukivälineestä rahoitettavat toimet täydentävät muista välineistä, kuten rescEU:sta tai turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) eräillä aloilla (esim. maahantulijoiden vastaanottotilat) rahoitettavia toimia. Välineen aktivoinnissa on tarkoitus ottaa huomioon epidemian kehitys, ja siitä rahoitettavat toimenpiteet koordinoidaan jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden kanssa vaikutuksen maksimoimiseksi.

(euroa)

Budjettikohta

Nimi

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Pääluokka III – komissio

18 01 04 05

Unionin sisällä annettavan hätätilanteen tuen tukimenot

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Unionin sisällä annettava hätätilanteen tuki

2 646 000 000

1 326 000 000

Yhteensä    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Unionin pelastuspalvelumekanismin määrärahalisäys (unionin sisällä)

Unionin pelastuspalvelumekanismilla helpotetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä osana toimia, joita EU toteuttaa covid-19-epidemian johdosta. Yhteishankinnan ohella ja lisäturvatoimena komissio on antanut unionin pelastuspalvelumekanismia / rescEU:ta koskevan uuden täytäntöönpanosäädöksen tukeakseen jäsenvaltioita tarvittavien laitteiden (ml. lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, henkilönsuojaimet, laboratoriotarvikkeet) hankinnassa. Näin lisätään yhteishankinnalla hankittujen ensisijaisten tuotteiden määrää ja täydennetään ja laajennetaan niiden valikoimaa. Suora avustus rescEU-mekanismista käsittää EU:n talousarviosta myönnettävän 100 prosentin rahoituksen, joka kattaa näiden valmiuksien perustamisen ja käyttöönoton kustannukset kokonaan. Hankittuja laitteita ylläpitää yksi tai useampi jäsenvaltio, ja päätöksenteko järjestetään EU:n tasolla. Näin hätäaputarvikkeiden toimituksilla voidaan täydentää kansallisia varastoja. Laitteet ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla, ja niitä käytetään silloin, kun kansallinen kapasiteetti ei riitä.

Kuten lisätalousarvioesityksessä nro 1/2020 7 ilmoitettiin, komissio on kohdentanut uudelleen 10,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vuoden 2020 talousarviossa (ehkäisy ja katastrofivalmiudet unionin sisällä) tukeakseen covid-19-epidemian lääketieteellisiä vastatoimia ja laitteiden hankintaa. Lisäksi se on ehdottanut mekanismin maksusitoumusmäärärahoihin 70,0 miljoonan euron ja maksumäärärahoihin 40,0 miljoonan euron lisäystä.

Kriisin nopea eteneminen ja siihen liittyvät jäsenvaltioiden tarpeet huomioon ottaen on tarpeen lisätä edelleen pyrkimyksiä kasvattaa varastoja. rescEU voi osaltaan edistää elintärkeiden lääkinnällisten tarvikkeiden ja laitteiden varastojen muodostamista sekä näiden tarvikkeiden ja laitteiden koordinointia ja jakelua sairaaloihin, joissa niistä on kova puute. Tämä koskee muun muassa sairaalahenkilöstön suojavarusteita (esim. hengityssuojaimet, suojalasit, suojavaatteet, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut nanomateriaalit, desinfiointiaineet) sekä hengityskoneita (invasiiviset ja ei-invasiiviset hengityskoneet), joita tarvitaan, jotta epidemiaan voidaan reagoida tehokkaasti. Varastoista on tarkoitus lähettää tarvittavia lääkinnällisiä laitteita lyhyellä varoitusajalla jäsenvaltioihin ja alueille, missä kärsitään epidemioista ja epidemiahuipuista. Näin voidaan hyödyntää uudelleenkäytettäviä laitteita tehokkaasti ja tuloksellisesti siellä, missä niitä tarvitaan eniten.

Siksi ehdotetaan vielä 300,0 miljoonan euron lisäystä maksusitoumusmäärärahoihin ja 150,0 miljoonan euron lisäystä maksumäärärahoihin.

Paremmin resursoitu rescEU ja uudelleen käyttöön otettu hätätilanteen tukiväline täydentävät toisiaan, ja niiden avulla varmistetaan tarvittavien lääkinnällisten laitteiden tehokkain mahdollinen tarjonta.

(euroa)

Budjettikohta

Nimi

Maksusitoumusmäärärahat

Maksumäärärahat

Pääluokka III – komissio

23 03 01 01

Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet unionin sisällä

300 000 000

150 000 000

Yhteensä    

300 000 000

150 000 000

4.    Rahoitus

Koska monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 3 ei ole käytettävissä liikkumavaraa eikä mahdollisuuksia määrärahojen uudelleenkohdentamiseen, komissio ehdottaa, että seuraavista erityisrahoitusvälineistä otetaan yhteensä 3 000,0 miljoonaa euroa:

·jäljellä olevasta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta otetaan 2 042,4 miljoonaa euroa 8 . Samanaikaisesti tämän lisätalousarvion kanssa ehdotetaan monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen tarkistamista 9 , jotta voidaan poistaa tämän välineen soveltamisalaa koskevat rajoitukset;

·joustovälineestä otetaan 243,0 miljoonaa euroa 10 ; ja

·ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan loput (714,6 miljoonaa euroa), ja tämä määrä katetaan otsakkeessa 5 Hallinto vuonna 2020 käytettävissä olevasta liikkumavarasta 11 .

5.    Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain

(euroa)

Otsake

Talousarvio 2020

Lisätalousarvioesitys nro 2/2020

Talousarvio 2020

(ml. LTE nro 1/2020)

(ml. LTE:t nro 1 ja 2/2020)

MSM

MM

MSM

MM

MSM

MM

1.

Älykäs ja osallistava kasvu

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Enimmäismäärä

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Liikkumavara

 

 

 

 

1a

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Enimmäismäärä

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Liikkumavara

 

 

 

 

1b

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Enimmäismäärä

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Liikkumavara

 

 

 

 

2.

Kestävä kasvu: luonnonvarat

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Enimmäismäärä

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Liikkumavara

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

josta: Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Alaenimmäismäärä

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Pyöristysero, jota ei ole otettu huomioon liikkumavaran laskennassa

888 000

 

 

 

888 000

 

Maataloustukirahaston liikkumavara

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Turvallisuus ja kansalaisuus

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

josta joustoväline

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

josta ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Enimmäismäärä

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Liikkumavara

 

 

 

 

4.

Globaali Eurooppa

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Enimmäismäärä

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Liikkumavara

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Hallinto

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Enimmäismäärä

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Liikkumavara

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

josta toimielinten hallintomenot

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Alaenimmäismäärä

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Liikkumavara

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Yhteensä

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

josta joustoväline

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

josta ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Enimmäismäärä

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

josta ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran kattaminen

–252 000 000

 

–714 558 138

 

–966 558 138

 

Liikkumavara

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Muut erityisrahoitusvälineet

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Kaikki yhteensä

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      EUVL L 193, 30.7.2018.
(2)      EUVL L 57, 27.2.2020.
(3)      COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)      Lisätalousarvioesitykseen nro 1/2020 (COM(2020) 145, 27.3.2020) sisältyvän määrärahalisäyksen (80,0 milj. euroa, josta 10,0 milj. euroa saadaan kohdentamalla määrärahoja uudelleen unionin pelastuspalvelumekanismin sisällä) ohella.
(5)      COM(2020) 175, 2.4.2020.
(6)      Neuvoston asetuksen (EU) 2016/369 3 artiklan 2 kohta.
(7)      COM(2020) 145 final, 27.3.2020.
(8)    Määrässä otetaan huomioon vuonna 2019 käyttämättä jäänyt liikkumavara (1 316,9 miljoonaa euroa), joka asetetaan saataville vuonna 2020 erityisrahoitusvälineiden osalta tehtävässä teknisessä mukautuksessa, COM(2020) 173, 2.4.2020.
(9)    COM(2020) 174, 2.4.2020. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muutoksen olisi tultava voimaan viimeistään päivänä, jona tämä lisätalousarvioesitys hyväksytään lopullisesti.
(10)      COM(2020) 171, 2.4.2020.
(11)      COM(2020) 172, 2.4.2020.
Top