EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0372

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 muuttamisesta

COM/2015/0372 final - 2015/0162 (NLE)

Bryssel 22.7.2015

COM(2015) 372 final

2015/0162(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 muuttamisesta


PERUSTELUT

Euroalueen jäsenvaltioiden talous- ja rahapolitiikan laaja yhdentyminen ja niiden välistä talouspolitiikan koordinointia koskevat tietyt, perussopimuksen 136 artiklaan perustuvat tiukennetut toimenpiteet oikeuttavat tapauskohtaiseen kohteluun myönnettäessä unionin taloudellista apua.

Samalla kun säilytetään täysimääräisesti periaate, jonka mukaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi tuettava EU:n talousarvion sitoumuksia, olisi otettava käyttöön riittävät järjestelyt, jotta voidaan taata, että euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot saavat täyden korvauksen siinä tapauksessa, että Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM) mukaista maksua ei suoriteta, mistä on seurauksena, että varoja otetaan EU:n talousarviosta ja/tai että komissio vaatii lisävaroja euroalueen ulkopuolisilta jäsenvaltioilta.

2015/0162 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 122 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen 1 ,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Euroalueen talous- ja rahapolitiikan yhdentyminen on lisääntynyt viime vuosina, ja taloudellisesta avusta, jota voidaan myöntää euroa rahayksikkönään käyttävälle jäsenvaltiolle, olisi hyötyä koko euroalueen rahoitusvakauden kannalta.

(2)Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin, jäljempänä ’ERVM’, perustamisen jälkeen perussopimuksen 136 artiklaan lisättiin uusi 3 kohta (päätös 2011/199/EU), jossa selvennetään, millä edellytyksin euroa rahayksikkönään käyttävät jäsenvaltiot voivat perustaa vakausmekanismin euroaluetta varten. Euroa rahayksikkönään käyttävät jäsenvaltiot perustivat Euroopan vakausmekanismin, jäljempänä ’EVM’, euroalueen tärkeimmäksi vakausmekanismiksi.

(3)ERVM:sta voidaan antaa unionin taloudellista apua kaikille jäsenvaltioille, kun SEUT-sopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa ja asetuksessa (EU) N:o 407/2010 vahvistetut edellytykset täyttyvät. Riskit, jotka liittyvät tilanteeseen, jossa jäsenvaltio menettää mahdollisuuden hankkia rahoitusta markkinoilta, poikkeavat kuitenkin olennaisesti toisistaan riippuen siitä, onko kyseinen jäsenvaltio osa euroaluetta. Mahdolliset kielteiset heijastusvaikutukset ovat huomattavasti suuremmat euroalueella, sillä euroalueen jäsenvaltion rahoitusvaikeudet aiheuttavat todennäköisesti riskejä koko euroalueen rahoitusvakaudelle.

(4)EVM:n olisi useimmissa tapauksissa oltava se rahoitusväline, jota käytetään taloudellisen avun myöntämiseen euroalueen jäsenvaltiolle. Voi kuitenkin olla tilanteita, joissa käytännön syyt tai menettelylliset taikka taloudelliset syyt edellyttävät ERVM:n käyttöä yleensä ennen EVM:n taloudellista apua tai sen rinnalla. Tällaisissa tilanteissa on perusteltua soveltaa rahaliiton moitteettomaan toimintaan tarvittavaa, euroalueen jäsenvaltioiden välisen vahvemman solidaarisuuden periaatetta unionin oikeuden nojalla toimivaan taloudellisen avun mekanismiin.

(5)Euroa rahayksikkönään käyttävälle jäsenvaltiolle näissä olosuhteissa myönnettävän uuden unionin taloudellisen avun edellytykseksi olisi asetettava järjestelyt, joilla varmistetaan, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu yhteisen rahan käyttöön, saavat täyden korvauksen siinä tapauksessa, että ERVM:n mukaista maksua ei suoriteta, mistä on seurauksena, että varoja otetaan EU:n talousarviosta ja/tai että komissio vaatii lisävaroja euroalueen ulkopuolisilta jäsenvaltioilta.

(6)Tämä periaate vahvistettiin 17 päivänä heinäkuuta 2015 komission ja neuvoston yhteisessä lausumassa.

(7)Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 407/2010 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 407/2010 3 artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.    Jos apua saava jäsenvaltio on euroa rahayksikkönään käyttävä jäsenvaltio, unionin taloudellisen avun myöntämisen edellytyksenä ovat oikeudellisesti sitovat säännökset, joilla taataan, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu yhteisen rahan käyttöön, saavat täyden korvauksen vastuista, joita niille saattaa syntyä, jos apua saava jäsenvaltio ei maksa taloudellista apua takaisin sen ehtojen mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1) EUVL C , , s. .
Top