EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2388

Komission asetus (EU) 2022/2388, annettu 7 päivänä joulukuuta 2022, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse perfluorattujen alkyyliyhdisteiden enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/8801

EUVL L 316, 8.12.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; Implisiittinen kumoaja 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2388/oj

8.12.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/38


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/2388,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2022,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse perfluorattujen alkyyliyhdisteiden enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Perfluorioktaanisulfonihappo (PFOS), perfluorioktaanihappo (PFOA), perfluorononaanihappo (PFNA) ja perfluoroheksaanisulfonihappo (PFHxS) ovat perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS), joita käytetään tai käytettiin useissa kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niiden laajamittainen käyttö ja niiden pysyvyys ympäristössä ovat johtaneet ympäristön laaja-alaiseen saastumiseen. Näiden yhdisteiden aiheuttama elintarvikkeiden saastuminen johtuu pääasiassa biokertyvyydestä vesi- ja maaeliöiden elintarvikeketjuissa, ja ruokavalio on PFAS-yhdisteille altistumisen pääasiallinen lähde. Myös PFAS-yhdisteitä sisältävien elintarvikekontaktimateriaalien käyttö todennäköisesti lisää ihmisten altistumista näille aineille.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi 9 päivänä heinäkuuta 2020 lausunnon (3) ihmisten terveydelle aiheutuvasta riskistä, joka liittyy perfluorattujen alkyyliyhdisteiden esiintymiseen elintarvikkeissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS voivat vaikuttaa kehitykseen ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia seerumin kolesteroliin, maksaan ja immuunijärjestelmään sekä syntymäpainoon. Se piti immuunijärjestelmään kohdistuvia vaikutuksia kriittisimpänä vaikutuksena ja vahvisti yhdisteryhmän siedettäväksi viikkosaanniksi (TWI) 4,4 ng painokiloa kohti viikossa PFOS:n, PFOA:n, PFNA:n ja PFHxS:n summan osalta, mikä suojaa myös näiden yhdisteiden muilta vaikutuksilta. Se totesi, että osalla Euroopan väestöä näille aineille altistuminen ylittää siedettävän viikkosaannin, mikä on huolestuttavaa.

(4)

Ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi olisi sen vuoksi vahvistettava kyseisten yhdisteiden enimmäismäärät elintarvikkeissa.

(5)

Olisi säädettävä kohtuullisesta ajanjaksosta, jotta elintarvikealan toimijat voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin enimmäismääriin.

(6)

Koska tiettyjen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden säilyvyysaika on pitkä, ennen tämän asetuksen soveltamispäivää laillisesti markkinoille saatettuja elintarvikkeita olisi saatava edelleen pitää kaupan.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EC) N:o 1881/2006 olisi muutettava,

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Liitteessä lueteltuja elintarvikkeita, jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää tammikuuta 2023, saa edelleen pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSAn alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta (CONTAM); Scientific opinion on the risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food. EFSA Journal 2020; 18(9):6223, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020,6223.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteeseen jakso seuraavasti:

10 jakso: Perfluoratut alkyyliyhdisteet

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät μg/kg tuorepainoa

PFOS (*)

PFOA (*)

PFNA (*)

PFHxS (*)

PFOS:n, PFOA:n, PFNA:n ja PFHxS:n summa (*) ,  (**)

10.1

Munat

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

10.2

Kalastustuotteet26 ja simpukat26

 

 

 

 

 

10.2.1

Kalanliha24, 25

 

 

 

 

 

10.2.1.1

Kalanliha, lukuun ottamatta kohdissa 10.2.1.2 ja 10.2.1.3 lueteltuja lajeja.

Kohdissa 10.2.1.2 ja 10.2.1.3 lueteltujen kalojen liha, jos se on tarkoitettu imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen.

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

10.2.1.2

Seuraavien kalojen liha, jos se ei ole tarkoitettu imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen:

Silakka (Clupea harengus membras)

Sarda (Sarda- ja Orcynopsis-lajit)

Made (Lota lota)

Kilohaili (Sprattus sprattus)

Kampela ja mustaeväkampela (Platichthys flesus ja Glyptocephalus cynoglossus)

Juovakeltti (Mugil cephalus)

Piikkimakrilli (Trachurus trachurus)

Hauki (Esox-lajit)

Punakampela (Pleuronectes- ja Lepidopsetta-lajit)

Sardiini (Sardina-lajit)

Bassi (Dicentrarchus-lajit)

Monni (Silurus- ja Pangasius-lajit)

Merinahkiainen (Petromyzon marinus)

Suutari (Tinca tinca)

Muikku (Coregonus albula ja Coregonus vandesius)

Hopealyhtykala (Phosichthys argenteus)

Luonnonvarainen lohi ja luonnonvarainen taimen (luonnonvaraiset Salmo- ja Oncorhynchus-lajit)

Merikissa (Anarhichas-lajit)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

10.2.1.3

Seuraavien kalojen liha, jos se ei ole tarkoitettu imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistukseen:

Sardelli (Engraulis-lajit)

Jokibarbi (Barbus barbus)

Lahna (Abramis-lajit)

Nieriä (Salvelinus-lajit)

Ankerias (Anguilla-lajit)

Kuha (Sander-lajit)

Ahven (Perca fluviatilis)

Särki (Rutilus rutilus)

Kuore (Osmerus-lajit)

Siika (Coregonus-lajit)

35

8,0

8,0

1,5

45

10.2.2

Äyriäiset26, 47 ja simpukat26

Äyriäisillä enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan44. Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa raajojen lihaan.

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

10.3

Liha ja muut syötävät eläimenosat6

 

 

 

 

 

10.3.1

Nautaeläinten, sian ja siipikarjan liha

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

10.3.2

Lampaanliha

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

10.3.3

Nautaeläinten, lampaiden, sian ja siipikarjan muut syötävät osat

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

10.3.4

Riistaeläinten liha, lukuun ottamatta karhun lihaa

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

10.3.5

Riistaeläinten muut syötävät osat, lukuun ottamatta karhun muita syötäviä osia

50

25

45

3,0

50


(*)  Enimmäismäärää sovelletaan suoraketjuisten ja haarautuneiden stereoisomeerien summaan riippumatta siitä, ovatko ne kromatografisesti erotettuja vai eivät.

(**)  PFOS:n, PFOA:n, PFNA:n ja PFHxS:n summan osalta alemmat pitoisuudet lasketaan olettaen, että kaikki määritysrajan alapuolella olevat arvot ovat nolla.”


Top