EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2104

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2104, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2568/91 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 kumoamisesta

C/2022/4755

OJ L 284, 4.11.2022, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj

4.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2104,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta sekä komission asetuksen (ETY) N:o 2568/91 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 2 kohdan, 78 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 88 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 kumotaan ja korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (2). Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan II osaston I luvun 1 jaksossa vahvistetaan oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimuksia koskevat säännöt ja siirretään komissiolle valta antaa tältä osin delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voidaan varmistaa oliiviöljymarkkinoiden moitteeton toiminta uudessa oikeudellisessa kehyksessä, on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä tietyt säännöt. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission asetus (ETY) N:o 2568/91 (3) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012 (4), jotka olisi sen vuoksi kumottava.

(2)

Oliiviöljyn hinta on markkinoilla öljyn tiettyjen aistinvaraisten ja ravitsemuksellisten ominaisuuksien sekä tuotantokustannusten vuoksi useimpiin muihin kasvirasvoihin verrattuna suhteellisen korkea. Tämän markkinatilanteen vuoksi olisi vahvistettava oliiviöljyjen kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, joilla turvataan tuotteiden laatu ja torjutaan tehokkaasti petoksia. Kaupan pitämisen vaatimusten seurantaa olisi myös tehostettava. Sen vuoksi olisi annettava tätä koskevat erityissäännökset.

(3)

Kymmenen viime vuoden aikana oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien unionin vaatimusten täytäntöönpanosta ja vaatimustenmukaisuustarkastusten toteuttamisesta saadut kokemukset osoittavat, että tiettyjä sääntelykehyksen näkökohtia on yksinkertaistettava ja selkeytettävä.

(4)

Eri oliiviöljytyyppien erottamiseksi toisistaan kunkin oliiviöljyluokan fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja neitsytoliiviöljyjen aistinvaraiset ominaisuudet olisi syytä määritellä kyseisten tuotteiden puhtauden ja laadun varmistamiseksi.

(5)

Jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan eikä luotaisi epäreilua kilpailua oliiviöljymarkkinoilla, oliiviöljyluokkien sekoittaminen muiden kasviöljyjen kanssa tai lisääminen elintarvikkeisiin olisi sallittava ainoastaan, kun kyse on oliiviöljyluokista, joita saa myydä loppukuluttajalle. Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet, jäsenvaltioiden olisi voitava kieltää tällaisten sekoitusten tuotanto alueellaan.

(6)

Myytävän oliiviöljyn aitouden varmistamiseksi on aiheellista säätää vähittäiskauppaa varten pakkauksista, joiden kokoa on rajoitettu ja joissa on asianmukaiset suljinjärjestelmät. On kuitenkin aiheellista säätää, että jäsenvaltiot voivat sallia suuremman vetoisuuden yhteisöille tarkoitetuille pakkauksille.

(7)

Jotta voidaan helpottaa kuluttajien valintoja, on tärkeää, että etiketissä olevat pakolliset tiedot ovat helposti luettavissa. Sen vuoksi olisi vahvistettava luettavuutta ja pakollisten tietojen kokoamista pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään koskevat säännöt.

(8)

Oliiviöljyluokkien nimien olisi vastattava sellaisen oliiviöljyn kuvauksia, jota pidetään kaupan kussakin jäsenvaltiossa, unionin sisäisessä kaupassa ja kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan mukaisesti.

(9)

Useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että valo ja lämpö vaikuttavat haitallisesti oliiviöljyn laatuun. Sen vuoksi on tarpeen ilmoittaa etiketissä selkeästi erityiset säilytysolosuhteet, jotta kuluttajalle voidaan tiedottaa asianmukaisesti ihanteellisista säilytysolosuhteista.

(10)

Sellaisenaan kaupan pidettävien neitsytoliiviöljyjen laatu ja maku voivat maatalouskäytänteiden tai paikallisten valmistus- tai sekoittamiskäytänteiden vuoksi olla huomattavan erilaisia öljyn alkuperäpaikasta riippuen. Tästä voi seurata, että saman öljyluokan sisällä esiintyy markkinoita häiritseviä hintaeroja. Muissa elintarvikeoliiviöljyjen luokissa ei tällaisia alkuperään liittyviä olennaisia eroja ole, mutta alkuperäpaikan merkitseminen pakkauksiin voi johtaa kuluttajat luulemaan, että mainittuja eroja on olemassa. Sen vuoksi elintarvikeoliiviöljyn markkinoiden vääristymisriskin välttämiseksi on tarpeen vahvistaa unionin tasolla pakollinen alkuperäpaikan merkitsemisjärjestelmä, jonka mukaan alkuperäpaikka merkitään ainoastaan tarkat edellytykset täyttäviin ekstra-neitsytoliiviöljyihin ja neitsytoliiviöljyihin.

(11)

Unionissa merkittävä osa ekstra-neitsytoliiviöljyistä ja neitsytoliiviöljyistä on eri jäsenvaltioista ja kolmansista maista peräisin olevien öljyjen sekoituksia. Tällaisten sekoitusten alkuperän merkitsemiselle olisi vahvistettava säännökset.

(12)

Alueelliselle alkuperämerkinnälle voidaan myöntää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (5) nojalla suojattu alkuperänimitys (SAN) tai suojattu maantieteellinen merkintä (SMM). Kuluttajien keskuudessa aiheutuvien sekaannusten ja sen myötä markkinoiden mahdollisen häiriintymisen estämiseksi SAN- ja SMM-merkinnät olisi varattava yksinomaan alueellisille alkuperämerkinnöille. Tuontioliiviöljyn osalta on tarpeen noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (6) säädettyjä tavaroiden muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä.

(13)

Olemassa olevien tavaramerkkien, mukaan lukien maantieteelliset viittaukset, käyttöä olisi voitava jatkaa edellyttäen, että ne on aiemmin virallisesti rekisteröity neuvoston direktiivin 89/104/ETY (7) tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (8) mukaisesti.

(14)

Silloin kun ekstra-neitsytoliiviöljyn tai neitsytoliiviöljyn alkuperäpaikka tarkoittaa unionia tai jotakin jäsenvaltiota, tämä merkitsee, että öljyn laatuun ja makuun vaikuttavat paitsi käytetyt oliivit myös valmistustekniikat ja -käytänteet. Alkuperäpaikan olisi siis tarkoitettava sitä maantieteellistä aluetta, jolta oliiviöljy on saatu, ja tämä on yleensä alue, jolla oliiviöljy on puristettu oliiveista. Kuitenkin joissakin tapauksissa alue, jolla oliivit korjataan, on eri kuin alue, jolla öljy puristetaan. Tämä tieto olisi merkittävä pakkauksiin tai niiden etiketteihin, jotta vältettäisiin kuluttajan johtaminen harhaan sekä mahdolliset häiriöt oliiviöljymarkkinoilla.

(15)

Kun pakkauslaitokset hyväksytään kansallisella tasolla oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja oliiviöljyn ominaisuuksien määritysmenetelmiä koskevista säännöistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [2022/2105 (9). 6 artiklan mukaisesti, oliiviöljyn etiketissä olisi mainittava pakkauslaitokselle annettu aakkosnumeerinen tunnus jäljitettävyyden ja kuluttajansuojan parantamiseksi.

(16)

Etiketissä esitetyt maininnat eivät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 (10) mukaisesti saa johtaa ostajaa harhaan erityisesti kyseessä olevan oliiviöljyn ominaisuuksien osalta tai liittämällä kyseiseen öljyyn ominaisuuksia, joita sillä ei ole, taikka esittämällä sillä olevan erityisiä ominaisuuksia, jotka kuitenkin ovat yhteisiä kaikille öljyille. Eräille oliiviöljyä koskeville, usein käytetyille vapaaehtoisille maininnoille on tarpeen vahvistaa yhdenmukaistetut säännöt, jotta maininnat voidaan määritellä tarkasti ja niiden paikkansapitävyyttä valvoa. Ottaen huomioon, että eräitä mainintoja käytetään yhä enemmän ja että niiden taloudellinen merkitys on suuri, niiden käytölle olisi oliiviöljymarkkinoiden selkeyttämisen vuoksi tarpeen vahvistaa perusteet.

(17)

Niinpä ilmaisujen ”ensimmäinen kylmäpuristus” tai ”kylmäerotus” olisi vastattava teknisesti määriteltyä perinteistä tuotantotapaa.

(18)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IX määritellään tietyt ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja neitsytoliiviöljyjen makua tai tuoksua kuvaavat aistinvaraiset ilmaisut. Jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan, ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja neitsytoliiviöljyjen kuvauksessa ei saisi käyttää muita ilmaisuja kuvaamaan kyseisten öljyjen aistinvaraisia ominaisuuksia. Tällaisten ilmaisujen käyttö ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja neitsytoliiviöljyjen etiketissä olisi rajattava öljyihin, joilla on kansainvälisen oliivineuvoston vastaavan määritysmenetelmän perusteella todettu olevan asianomaiset ominaisuudet.

(19)

Happopitoisuuden mainitseminen yksinään antaa vääristyneen kuvan absoluuttisesta laatuasteikosta ja johtaa kuluttajaa harhaan, sillä kyseisellä kriteerillä on laadullista merkitystä vain muiden fysikaalis-kemiallisten parametrien (peroksidiluku, vahapitoisuus ja ultraviolettiabsorbanssi) yhteydessä. Jos etiketissä viitataan happopitoisuuteen, myös kyseiset parametrit olisi ilmoitettava.

(20)

Jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan, fysikaalis-kemiallisten parametrien arvona, kun tällaiset parametrit ilmoitetaan etiketissä, olisi oltava se enimmäisarvo, jonka kyseiset parametrit voisivat saavuttaa vähimmäissäilyvyysajan päättyessä.

(21)

Jotta kuluttajat saisivat tietoa tuotteen iästä, toimijoiden olisi voitava ilmoittaa ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja neitsytoliiviöljyjen etiketissä satovuosi, mutta ainoastaan silloin, kun säiliön sisällöstä 100 prosenttia on peräisin yhdestä ainoasta satovuodesta. Koska oliivienkorjuu alkaa yleensä syksyllä ja päättyy seuraavan vuoden keväällä, on asianmukaista selventää, miten satovuosi on ilmoitettava etiketissä.

(22)

Jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä satovuoden ilmoittaminen pakolliseksi, jotta kuluttajille voidaan antaa tietoa oliiviöljyn iästä. Jotta sisämarkkinoiden toiminta ei häiriintyisi, tällainen pakollinen maininta olisi kuitenkin rajoitettava koskemaan ainoastaan jäsenvaltioiden kansallista tuotantoa, joka on peräisin kyseisen maan alueelta kerätyistä oliiveista ja joka on tarkoitettu pelkästään niiden kansallisille markkinoille. Jotta komissio voi seurata tällaisen kansallisen päätöksen soveltamista ja tarkastella sen perustana olevaa unionin säännöstä uudelleen sisämarkkinoiden toiminnan mahdollisen kehityksen perusteella, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava päätöksestään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 (11) mukaisesti.

(23)

Kun on kyse oliiviöljyä sisältävistä elintarvikkeista, olisi toteutettava toimia sen varmistamiseksi, ettei kuluttajia johdeta harhaan korostamalla oliiviöljyn mainetta tuomatta esiin tuotteen tosiasiallista koostumusta. Merkintöihin on sen vuoksi merkittävä selkeästi oliiviöljyn prosenttiosuus ja tietyt erityismaininnat, jotka koskevat yksinomaan kasviöljyjen seoksesta koostuvia tuotteita. Lisäksi olisi otettava huomioon erityisesti sardiinien, tonnikalan ja sardan osalta erityissäädöksissä vahvistetut yksinomaan oliiviöljyssä säilytettyjä kiinteitä elintarvikkeita koskevat erityissäännökset.

(24)

Yksinomaan oliiviöljyyn säilöttyjen elintarvikkeiden osalta ei yksinkertaistamisen vuoksi tulisi edellyttää, että etiketissä mainitaan lisätyn öljyn prosenttiosuus elintarvikkeen kokonaisnettopainosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan säännöt seuraavista:

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1–6 kohdassa tarkoitettujen oliiviöljyjen ominaisuudet;

b)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 3 ja 6 kohdassa tarkoitettujen oliiviöljyjen kaupan pitämisen erityisvaatimukset, kun kyseiset oliiviöljyt myydään loppukuluttajalle sellaisenaan tai elintarvikkeessa.

2 artikla

Oliiviöljyluokat

1.   Jos oliiviöljy täyttää ominaisuudet, jotka vahvistetaan

a)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 1 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi ekstra-neitsytoliiviöljyksi;

b)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 2 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi neitsytoliiviöljyksi;

c)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 3 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi oliivilamppuöljyksi;

d)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 4 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 2 kohdassa tarkoitetuksi jalostetuksi oliiviöljyksi;

e)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 5 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 3 kohdassa tarkoitetuksi jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistetuksi oliiviöljyksi;

f)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 6 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 4 kohdassa tarkoitetuksi raa’aksi oliivin puristemassaöljyksi;

g)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 7 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 5 kohdassa tarkoitetuksi jalostetuksi oliivin puristemassaöljyksi;

h)

tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa A ja B olevassa 8 kohdassa, se katsotaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 6 kohdassa tarkoitetuksi oliivin puristemassaöljyksi.

2.   Liitteessä I vahvistetut oliiviöljyjen ominaisuudet määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [2022/2105] mukaisesti.

3 artikla

Sekoitukset ja muissa elintarvikkeissa oleva oliiviöljy

1.   Ainoastaan 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut öljyt voivat olla osa oliiviöljyn ja muiden kasviöljyjen sekoituksia.

2.   Ainoastaan 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja öljyjä voidaan käyttää muissa elintarvikkeissa.

3.   Jäsenvaltiot saavat estää, että 1 kohdassa tarkoitettuja oliiviöljyn ja muiden kasviöljyjen sekoituksia tuotetaan sisäiseen käyttöön niiden alueella. Ne eivät kuitenkaan saa estää, että tällaisia muista maista tulevia sekoituksia pidetään kaupan niiden alueella tai että tällaisia sekoituksia tuotetaan niiden alueella niiden pitämiseksi kaupan muussa jäsenvaltiossa tai niiden viemiseksi.

4 artikla

Pakkaaminen

1.   Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut öljyt on tarjottava loppukuluttajalle esipakattuina enintään viiden litran pakkauksissa. Tällaisissa pakkauksissa on oltava kertakäyttöinen suljinjärjestelmä ja tämän asetuksen mukaiset merkinnät.

2.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen, ravintoloissa, sairaaloissa, ruokaloissa ja muissa vastaavissa yhteisöissä kulutettavaksi tarkoitettujen öljyjen pakkausten enimmäisvetoisuudeksi yli viisi litraa, riippuen asianomaisen laitoksen tyypistä.

5 artikla

Merkinnät

1.   Jäljempänä 6–9 artiklassa tarkoitettujen tietojen esittäminen on pakollista.

2.   Jäljempänä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virallinen nimi ja tarvittaessa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alkuperäpaikka on koottava pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan l alakohdassa, joko samaan etikettiin tai useampaan samaan säiliöön kiinnitettyyn etikettiin tai suoraan samaan säiliöön. Näiden tietojen on oltava näkyvissä kokonaisuudessaan ja yhdenmukaisena tekstinä.

3.   Jäljempänä 10, 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen tietojen esittäminen on vapaaehtoista.

6 artikla

Virallinen nimi ja öljyluokan merkitseminen

1.   Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen öljyjen kuvausta on pidettävä öljyn asetuksen (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan n alakohdassa tarkoitettuna virallisena nimenä.

2.   Kyseisten öljyjen etiketissä on oltava 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen lisäksi, mutta ei välttämättä sen läheisyydessä, selvin ja pysyvin kirjaimin seuraavat tiedot öljyluokasta:

a)

ekstra-neitsytoliiviöljy:

”laadultaan korkealuokkainen oliiviöljy, joka on saatu suoraan oliiveista ja ainoastaan mekaanisin menetelmin”;

b)

neitsytoliiviöljy:

”oliiviöljy, joka on saatu suoraan oliiveista ja ainoastaan mekaanisin menetelmin”;

c)

jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy:

”öljy, joka sisältää yksinomaan jalostettuja oliiviöljyjä ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”;

d)

oliivin puristemassaöljy:

i)

”öljy, joka sisältää yksinomaan oliiviöljyn puristamisen yhteydessä erotettua tuotetta, jota käsittelemällä on valmistettu öljyjä, ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”;

ii)

”öljy, joka sisältää yksinomaan oliiviöljyn puristamisesta peräisin olevaa puristemassajäämää käsittelemällä valmistettuja öljyjä ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”.

7 artikla

Erityiset säilytysolosuhteet

Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen öljyjen säiliöissä tai niihin kiinnitetyissä etiketeissä on oltava maininta erityisistä säilytysolosuhteista suojassa valolta ja lämmöltä.

8 artikla

Alkuperäpaikka

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ekstra-neitsytoliiviöljyn ja b alakohdassa tarkoitetun neitsytoliiviöljyn etiketissä on ilmoitettava alkuperäpaikka.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 3 ja 6 kohdassa tarkoitettujen öljyjen etiketissä ei saa ilmoittaa alkuperäpaikkaa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun alkuperäpaikan osalta saa esittää ainoastaan seuraavat:

a)

kun kyseessä ovat oliiviöljyt, jotka ovat 6 ja 7 kohdan mukaisesti peräisin jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, viittaus soveltuvin osin joko kyseessä olevaan jäsenvaltioon, unioniin tai kyseessä olevaan kolmanteen maahan; taikka

b)

kun kyseessä ovat oliiviöljyjen sekoitukset, jotka ovat 6 ja 7 kohdan mukaisesti peräisin useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, soveltuvin osin yksi seuraavista maininnoista:

i)

”Euroopan unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus unioniin;

ii)

”ei- Euroopan unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus ei- Euroopan unionialkuperään;

iii)

”ei- Euroopan unionialkuperää ja unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus Euroopan unionialkuperään ja ei-unionialkuperään; taikka

c)

asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukainen suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä.

4.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaksi alkuperäksi ei katsota tavaramerkkiä tai yrityksen nimeä, jota koskeva rekisteröintihakemus jätettiin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998 direktiivin 89/104/ETY mukaisesti tai viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002 neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 mukaisesti.

5.   Kolmannesta maasta tapahtuvassa tuonnissa alkuperäpaikka määritellään asetuksen (EU) N:o 952/2013 59–63 artiklan mukaisesti.

6.   Jäsenvaltion tai unionin mainitsevan alkuperäpaikan on vastattava sitä maantieteellistä aluetta, jolla oliivit korjattiin ja jolla sijaitsee puristamo, jossa öljy puristettiin oliiveista.

7.   Jos oliivit korjattiin muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa kuin siinä, jossa puristamo, jossa öljy puristettiin oliiveista, sijaitsee, alkuperäpaikka on ilmoitettava seuraavasti: ”(Ekstra-)neitsytoliiviöljy, joka on valmistettu...ssa/ssä (unioni tai asianomainen jäsenvaltio tai kolmas maa) oliiveista, jotka on korjattu...ssa/ssä (unioni tai asianomainen jäsenvaltio tai kolmas maa)”.

9 artikla

Pakkauslaitoksen numero

Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen öljyjen etiketissä on tarvittaessa oltava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [2022/2105] 6 artiklan mukaisesti hyväksytyn pakkauslaitoksen aakkosnumeerinen tunniste.

10 artikla

Vapaaehtoiset varatut ilmaisut

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IX tarkoitettujen vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen, jotka voivat esiintyä tämän asetuksen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen öljyjen etiketissä, käyttöön sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

maininta ”ensimmäinen kylmäpuristus” voidaan tehdä ainoastaan sellaisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen osalta, jotka saadaan alle 27 °C:n lämpötilassa perinteistä valmistusmenetelmää käyttäen hydraulisilla puristimilla ensimmäisessä mekaanisessa puristuksessa oliivimassasta;

b)

maininta ”kylmäerotus” voidaan tehdä ainoastaan sellaisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen osalta, jotka saadaan alle 27 °C:n lämpötilassa suodattamalla tai sentrifugoimalla oliivimassaa;

c)

makuun tai tuoksuun viittaavia aistinvaraisia ominaisuuksia voidaan ilmoittaa ainoastaan ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja neitsytoliiviöljyjen osalta. Etiketissä saa esittää ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IX määritellyt aistinvaraiset ominaisuudet ja ainoastaan, jos ne perustuvat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) (EU) [2022/2105] liitteessä I olevassa 5 kohdassa tarkoitettua menetelmää noudattaen tehtyyn arviointiin. Määritelmät ja tulosten vaihteluvälit, joiden avulla nämä aistinvaraiset ominaisuudet voidaan ilmoittaa, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II;

d)

maininta enimmäishappopitoisuudesta, joka tuotteella odotetaan olevan asetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun vähimmäissäilyvyysajan päättyessä, voidaan esittää vain, jos sen kanssa on samassa näkökentässä samankokoisin kirjaimin maininnat (enimmäisarvoina) peroksidiluvusta, vahapitoisuudesta ja ultraviolettiabsorbanssista, jotka on määritelty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) (EU) [2022/2105] mukaisesti ja jotka tuotteella odotetaan olevan samana ajankohtana.

11 artikla

Satovuoden ilmoittaminen

1.   Satovuoden saa ilmoittaa ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevan VIII osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ekstra-neitsytoliiviöljyn ja b alakohdassa tarkoitetun neitsytoliiviöljyn osalta.

2.   Satovuosi voidaan ilmoittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että säiliön sisältö on sataprosenttisesti peräisin kyseisestä sadosta, ja satovuosi on merkittävä etikettiin joko asianomaisen markkinointivuoden mukaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 6 artiklan f alakohdan mukaisesti tai sadonkorjuukuukauden ja -vuoden mukaan, tässä järjestyksessä. Kuukausi tarkoittaa kuukautta, jolloin oliiviöljy on puristettu oliiveista.

3.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitettu satovuosi on mainittava kyseisessä kohdassa tarkoitettujen oliiviöljyjen etiketissä silloin kun kyseessä on niiden kansallinen tuotanto, joka on saatu niiden alueelta korjatuista oliiveista ja joka on tarkoitettu pelkästään niiden kansallisille markkinoille.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettu päätös ei estä sellaisten oliiviöljyjen kaupan pitämistä, jotka on merkitty ennen kyseisen päätöksen voimaantuloa, siihen asti kun varastot loppuvat.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä delegoidun asetuksen (EU) 2017/1183 mukaisesti.

12 artikla

Muualla kuin valmistusaineluettelossa oleva maininta oliiviöljyn esiintymisestä sekoituksissa ja elintarvikkeissa

1.   Jos oliiviöljyn ja muiden kasviöljyjen seoksen etiketissä mainitaan muualla kuin valmistusaineluettelossa sanallisesti, kuvin tai graafisin kuvioin, että tuote sisältää 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja öljyjä, kyseisen seoksen myyntinimike on seuraava: ”Kasviöljyjen (tai kyseisten kasviöljyjen tarkat nimet) ja oliiviöljyn seos”, ja heti sen perässä on oltava maininta tällaisten öljyjen prosenttiosuudesta kyseisessä seoksessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seosten etiketissä saa kuvin tai graafisin kuvioin mainita tuotteen sisältävän 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja öljyjä vain, jos öljyn osuus on yli 50 prosenttia seoksesta.

3.   Lukuun ottamatta yksinomaan oliiviöljyyn säilöttyjä kiinteitä elintarvikkeita, erityisesti neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 2136/89 (12) ja (ETY) N:o 1536/92 (13) tarkoitettuja tuotteita, ja jos etiketissä mainitaan muussa kohdassa kuin valmistusaineluettelossa sanallisesti, kuvin tai graafisin kuvioin, että tuote sisältää tämän asetuksen 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja öljyjä, heti kyseisen elintarvikkeen nimen perään on merkittävä öljyjen prosenttiosuus elintarvikkeen kokonaisnettopainosta.

4.   Edellä 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen lisättyjen öljyjen prosenttiosuus tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta elintarvikkeen kokonaisnettopainosta voidaan korvata lisätyn öljyn prosenttiosuudella rasvojen kokonaispainosta, lisäten sanat: ”rasvojen prosenttiosuus”.

5.   Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kuvaukset voidaan korvata tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden etiketissä sanalla ”oliiviöljy”.

Kuitenkin kun tuote sisältää oliivin puristemassaöljyä, sana ”oliiviöljy” on korvattava sanoilla ”oliivin puristemassaöljy”.

6.   Kun 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin öljyihin lisätään muita elintarvikkeita, tuloksena olevalla elintarvikkeella ei saa olla mitään 6 artiklassa tarkoitetuista virallisista nimistä.

13 artikla

Kumoamiset

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2568/91 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) (EU) [2022/2105] tämän asetuksen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Komission asetus (ETY) N:o 2568/91, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1991, oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetelmistä (EYVL L 248, 5.9.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012, annettu 13 päivänä tammikuuta 2012, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 14).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  Ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä (EUVL L 11, 14.1.1994, s. 1).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) …/…, annettu […], oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja oliiviöljyn ominaisuuksien määritysmenetelmiä koskevista säännöistä [2022/2105] (katso tämän virallisen lehden sivu 23).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1183, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä komissiolle tiedoksiannettavien tietojen ja asiakirjojen osalta (EUVL L 171, 4.7.2017, s. 100).

(12)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2136/89, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1989, sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista (EYVL L 212, 22.7.1989, s. 79).

(13)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 1536/92, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1992, tonnikala- ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista (EYVL L 163, 17.6.1992, s. 1).


LIITE I

OLIIVIÖLJYN OMINAISUUDET

A.   Laatuominaisuudet

Luokka

Happopitoisuus

(%)(*)

Peroksidiluku

(mEq O2/kg)

K232

K268 tai K270

ΔΚ

Aistinvaraiset ominaisuudet

Rasvahappojen etyyliesterit

(mg/kg)

Virheen mediaani (Md)(*)  (1)

Hedelmäisyyden mediaani (Mf)  (2)

1.

Ekstra-neitsytoliiviöljy

≤ 0,80

≤ 20,0

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0,0

Mf > 0,0

≤ 35

2.

Neitsytoliiviöljy

≤ 2,0

≤ 20,0

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0,0

3.

Oliivilamppuöljy

> 2,0

Md > 3,5  (3)

4.

Jalostettu oliiviöljy

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 1,25

≤ 0,16

 

5.

Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,15

≤ 0,15

 

6.

Raaka oliivin puristemassaöljy

 

7.

Jalostettu oliivin puristemassaöljy

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 2,00

≤ 0,20

 

8.

Oliivin puristemassaöljy

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,70

≤ 0,18

 

B.   Puhtausominaisuudet

Luokka

Rasvahappokoostumus  (4)

Trans-oleiini-isomeerien summa

(%)

Trans-linoli-isomeerien ja trans-linoleeni-isomeerien summa

(%)

Stigmastadieenit

(mg/kg)  (6)

ΔΕCN42

2-glyseryylimonopalmitaatti

(%)

Myristiinihappo

(%)

Linoleenihappo

(%)

Arakidonihappo

(%)

Eikoseenihappo

(%)

Beheenihappo

(%)

Lignoseriinihappo

(%)

1.

Ekstra-neitsytoliiviöljy

≤ 0,03

≤ 1,00  (5)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00  %

≤ 1,0 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00  %

2.

Neitsytoliiviöljy

≤ 0,03

≤ 1,00  (5)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00  %

≤ 1,0 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00  %

3.

Oliivilamppuöljy

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,50

≤ |0,30 |

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00  %

≤ 1,1 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00  %

4.

Jalostettu oliiviöljy

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤|0,30 |

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00  %

≤ 1,1 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00  %

5.

Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ |0,30 |

≤ 0,9 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus ≤ 14,00  %

≤ 1,0 jos palmitiinihapon kokonaisprosenttiosuus > 14,00  %

6.

Raaka oliivin puristemassaöljy

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ |0,60 |

≤ 1,4

7.

Jalostettu oliivin puristemassaöljy

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,4

8.

Oliivin puristemassaöljy

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,2

Taulukko B (jatkoa edelliseltä sivulta)

Luokka

Sterolikoostumus

Kokonaissterolit

(mg/kg)

Erytrodioli ja uvaoli (%)(**)

Vahat (mg/kg)(**)

Kole- steroli (%)

Brassika -steroli (%)

Kampe-steroli  (7) (%)

Stigmasteroli (%)

Näennäinen β-sitosterolipitoisuus  (8) (%)

Δ-7-stigma-stenoli  (7) (%)

1.

Ekstra-neitsytoliiviöljy

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

2.

Neitsytoliiviöljy

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

3.

Oliivilamppuöljy

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5  (9)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (9)

4.

Jalostettu oliiviöljy

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5  (10)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

5.

Jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

6.

Raaka oliivin puristemassaöljy

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5  (11)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (11)

7.

Jalostettu oliivin puristemassaöljy

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

8.

Oliivin puristemassaöljy

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

Huomautukset:

a)

Määritystulokset on ilmaistava yhtä monen desimaalin tarkkuudella kuin kunkin ominaisuuden osalta esitetään. Viimeinen luku on pyöristettävä yhdellä yksiköllä ylöspäin, jos sitä seuraava luku on suurempi kuin 4.

b)

Jos öljyn yksikin ominaisuus poikkeaa annetuista arvoista, öljyn luokka on muutettava tai on todettava, ettei öljy täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

c)

Oliivilamppuöljyllä molemmat tähdellä (*) merkityt ominaisuudet saavat poiketa samanaikaisesti kyseiselle luokalle vahvistetuista raja-arvoista.

d)

Kaksi tähteä (**) laatuominaisuuden kohdalla tarkoittaa, ettei raa’an oliivin puristemassaöljyn tarvitse täyttää kaikkia raja-arvoja koskevia vaatimuksia samanaikaisesti. Oliivin puristemassaöljyn ja jalostetun oliivin puristemassaöljyn osalta yksi asianomaisista arvoista saa poiketa todetuista arvoista.

Lisäys

Päätöksentekokaaviot

Kampesterolia koskeva päätöksentekokaavio neitsytoliiviöljyä ja ekstra-neitsytoliiviöljyä varten:

Image 1

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia raja-arvoja.

δ-7-stigmastenolia koskeva päätöksentekokaavio:

Ekstra-neitsytoliiviöljy ja neitsytoliiviöljy

Image 2

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia raja-arvoja.

Oliivilamppuöljyt

Image 3

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia raja-arvoja.

Jalostetut oliiviöljyt ja jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistetut oliiviöljyt

Image 4

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia raja-arvoja.

Raaka oliivin puristemassaöljy, jalostettu oliivin puristemassaöljy ja oliivin puristemassaöljy

Image 5

Muiden parametrien on vastattava asetuksen mukaisia raja-arvoja.


(1)  Virheen mediaanilla tarkoitetaan voimakkaimmin havaitun virheen mediaania.

(2)  Jos karvaan ja/tai pistävän ominaisuuden mediaani on yli 5,0, raadin puheenjohtaja raportoi tästä.

(3)  Virheen mediaani voi olla enintään 3,5, kun hedelmäisyyden mediaani on 0,0.

(4)  Muiden rasvahappojen pitoisuus (%): palmitiinihappo: 7,00–20,00; palmitoleiinihappo: 0,30–3,50; heptadekaanihappo: ≤ 0,40; heptadekeenihappo ≤ 0,60; steariinihappo: 0,50–5,00; öljyhappo: 55,00–85,00; linolihappo: 2,50–21,00.

(5)  Kun linoleenihappo on enemmän kuin 1,00 mutta enintään 1,40, näennäisen β-sitosterolipitoisuuden/kampesterolipitoisuuden suhteen on oltava vähintään 24.

(6)  Isomeerien kokonaismäärä, joka voidaan (tai jota ei voida) erottaa kapillaarikolonnin avulla.

(7)  Ks. tämän liitteen lisäys.

(8)  Näennäinen β-sitosterolipitoisuus: Δ-5,23-stigmastadienoli + klerosteroli + β-sitosteroli + sitostanoli + Δ-5-avenasteroli + Δ-5,24-stigmastadienoli.

(9)  Kun öljyn vahapitoisuus on 300–350 mg/kg, öljyä pidetään oliivilamppuöljynä, jos alifaattisten alkoholien kokonaispitoisuus on enintään 350 mg/kg tai jos erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on enintään 3,5 prosenttia.

(10)  Öljyjen, joiden erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on 4,5–6 %, erytrodiolipitoisuus saa olla enintään 75 mg/kg.

(11)  Kun öljyn vahapitoisuus on 300–350 mg/kg, öljyä pidetään raakana oliivin puristemassaöljynä, jos alifaattisten alkoholien kokonaispitoisuus on yli 350 mg/kg ja jos erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on yli 3,5 prosenttia.


LIITE II

Aistinvaraisia ominaisuuksia koskevan valinnaisen terminologian määritelmät merkintöjä varten

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) [2022/2105] 10 artiklan mukaisesti perustetun maisteluraadin puheenjohtaja voi pyynnöstä todistaa, että arvioidut öljyt ovat ominaisuuksien voimakkuuden ja havaitsemisen osalta seuraavia ilmaisuja vastaavien määritelmien ja vertailuvälien mukaisia.

Positiiviset ominaisuudet (hedelmäinen, karvas ja pistävä) aistimuksen voimakkuuden mukaan:

Voimakas, jos asianomaisen ominaisuuden mediaani on yli 6,0.

Keskivoimakas, jos asianomaisen ominaisuuden mediaani on yli 3,0 ja enintään 6,0.

Mieto, jos asianomaisen ominaisuuden mediaani on enintään 3,0.

Hedelmäisyys: Oliivien lajikkeesta riippuvat hajuaistimukset, jotka ovat peräisin hyvänlaatuisista ja tuoreista oliiveista ja joissa vihreä ja kypsä hedelmäisyys ovat samassa suhteessa. Ne havaitaan suoraan ja/tai nenän takaosan kautta.

Vihreä hedelmäisyys: Oliivien lajikkeesta riippuvat hajuaistimukset, jotka tuovat mieleen vihreät hedelmät. Ne ovat ominaisia raaoista, hyvänlaatuisista ja tuoreista oliiveista saadulle öljylle. Ne havaitaan suoraan ja/tai nenän takaosan kautta.

Kypsä hedelmäisyys: Oliivien lajikkeesta riippuvat hajuaistimukset, jotka tuovat mieleen kypsät hedelmät. Ne ovat ominaisia hyvänlaatuisista ja tuoreista oliiveista saadulle öljylle. Ne havaitaan suoraan ja/tai nenän takaosan kautta.

Tasapainoinen öljy: tasapainoisella öljyllä tarkoitetaan sellaisen öljyn haju- ja makuaistimusta sekä suutuntumaa, jossa karvauden ja pistävyyden mediaanit ovat enintään 2,0 yksikköä korkeampia kuin hedelmäisyyden mediaani.

Mieto öljy: öljy, jossa karvauden mediaani ja pistävyyden mediaani ovat 2,0 tai vähemmän.

Aistinvaraisessa arviointitodistuksessa käytettävät ilmaisut

Ominaisuuden mediaani

Hedelmäisyys

Kypsä hedelmäisyys

Vihreä hedelmäisyys

Mieto hedelmäisyys

≤ 3,0

Keskivoimakas hedelmäisyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas hedelmäisyys

> 6,0

Mieto kypsä hedelmäisyys

≤ 3,0

Keskivoimakas kypsä hedelmäisyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas kypsä hedelmäisyys

> 6,0

Mieto vihreä hedelmäisyys

≤ 3,0

Keskivoimakas vihreä hedelmäisyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas vihreä hedelmäisyys

> 6,0

Mieto karvaus

≤ 3,0

Keskivoimakas karvaus

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas karvaus

> 6,0

Mieto pistävyys

≤ 3,0

Keskivoimakas pistävyys

3,0 < Me ≤ 6,0

Voimakas pistävyys

> 6,0

Tasapainoinen öljy

Karvauden ja pistävyyden mediaanit ovat enintään 2,0 yksikköä korkeampia kuin hedelmäisyyden mediaani.

Mieto öljy

Karvauden ja pistävyyden mediaanit ovat enintään 2,0.


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 29/2012

Asetus (ETY) N:o 2568/91

Tämä asetus

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) [2022/2105]

------

------

1 artiklan a alakohta

 

------

------

 

1 artikla

------

------

 

2 artiklan 2 kohta

1 artiklan 1 kohta

 

1 artiklan b alakohta ja 1 artiklan 2 kohta

 

1 artiklan 2 kohta

 

1 artiklan b alakohta

 

2 artiklan ensimmäinen kohta

 

4 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan toinen kohta

 

4 artiklan 2 kohta

 

3 artiklan ensimmäinen kohta

 

6 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan toisen kohdan a–d alakohta

 

6 artiklan 2 kohdan a–d alakohta

 

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

8 artiklan 1 kohta

 

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

8 artiklan 2 kohta

 

4 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

 

 

4 artiklan 2 kohta

 

8 artiklan 3 kohta

 

4 artiklan 3 kohta

 

8 artiklan 4 kohta

 

4 artiklan 4 kohta

 

8 artiklan 5 kohta

 

4 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

 

8 artiklan 6 kohta

 

4 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

 

8 artiklan 7 kohta

 

4 a artikla

 

7 artikla

 

4 b artikla

 

5 artikla

 

5 artiklan ensimmäisen kohdan a–d alakohta

 

10 artiklan a–d alakohta

 

5 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohta

 

11 artiklan 1 ja 2 kohta

 

5 artiklan toinen kohta

 

 

5 a artiklan ensimmäinen kohta

 

11 artiklan 3 kohta

 

5 a artiklan toinen kohta

 

11 artiklan 4 kohta

 

5 a artiklan kolmas kohta

 

11 artiklan 5 kohta

 

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

12 artiklan 1 kohta

 

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

12 artiklan 2 kohta

 

6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

 

3 artiklan 3 kohta

 

6 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

12 artiklan 3 kohta

 

6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

 

12 artiklan 4 kohta

 

6 artiklan 3 kohta

 

12 artiklan 5 kohta

 

12 artiklan 6 kohta

 

6 artiklan 4 kohta

 

 

7 artikla

 

 

5 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohta

 

 

2 artiklan 3 kohta

8 artiklan 2 kohta

 

 

4 artiklan 3 kohta

8 artiklan 3 kohta

 

 

4 artiklan 2 kohta

8 artiklan 4 kohta

 

 

4 artiklan 3 kohta

8 a artikla

 

 

2 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

 

13 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

 

13 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

 

 

----

9 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

 

 

----

9 artiklan 1 kohdan viides alakohta

 

 

----

9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

 

 

6 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a, b ja c alakohta

 

 

6 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohta

9 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

 

9 artikla

 

-----

 

 

6 artiklan 3 kohta

10 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

 

 

14 artikla

10 artiklan ensimmäisen kohdan a–d alakohta ja toinen kohta

 

 

-----

10 a artikla

 

 

14 artikla

Liite I

 

 

Liite II

 

 

 

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

 

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

 

 

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

 

 

1 artiklan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

 

 

1 artiklan 5 kohta

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

 

 

1 artiklan 6 kohta

2 artiklan 1 kohdan g alakohta

 

 

1 artiklan 7 kohta

2 artiklan 1 kohdan h alakohta

 

-------

------

2 artiklan 2 kohta

 

-------

------

3 artiklan 1 ja 2 kohta

 

 

2 artiklan 1 kohta

 

7 artikla

 

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

 

Liite I, 1 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

 

Liite I, 2 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

 

-----

 

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

 

-----

 

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

 

Liite I, 3 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

 

Liite I, 4 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan g alakohta

 

Liite I, 5 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan h alakohta

 

-----

 

2 artiklan 1 kohdan i alakohta

 

Liite I, 6 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan j alakohta

 

Liite I, 7 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan k alakohta

 

Liite I, 8 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan l alakohta

 

Liite I, 9 kohta

 

2 artiklan 1 kohdan m alakohta

 

Liite I, 10 kohta

 

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta ja osa liitteessä XII olevasta 9.4 kohdasta

 

10 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

 

11 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

 

11 artiklan 2 kohta

 

 

11 artiklan 3 kohta

 

osa liitteessä XII olevasta 9.4 kohdasta

 

11 artiklan 4 kohta

 

2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

 

3 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

 

3 artiklan 2 kohta

 

2 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

 

9 artiklan 2 kohta

 

2 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

 

9 artiklan 3 kohta

 

2 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

 

9 artiklan 4 kohta

 

2 artiklan 5 kohta

 

9 artiklan 5 kohta

 

2 a artiklan 1 kohta

 

3 artiklan 1 kohta

 

2 a artiklan 2 kohta

 

3 artiklan 3 kohta

 

2 a artiklan 3 kohta

 

3 artiklan 4 kohta

 

2 a artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

 

3 artiklan 5 kohta

 

2 a artiklan 4 kohdan toinen alakohta

 

3 artiklan 2 kohta

 

2 a artiklan 5 kohta

 

9 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan ensimmäinen kohta

 

13 artiklan 1 kohta

 

3 artiklan toinen kohta

 

3 artiklan 6 kohta

 

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

10 artiklan 1 kohta

 

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

10 artiklan 2 kohta

 

4 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

 

10 artiklan 3 kohta

 

4 artiklan 2 kohta

 

10 artiklan 4 kohta

 

4 artiklan 3 kohta

 

 

6 artiklan 1 kohta

 

12 artiklan 1 kohta

 

6 artiklan 2 kohta

 

12 artiklan 2 kohta

 

7 artikla

 

----

 

7 a artiklan toinen kohta

 

2 artiklan 2 kohta

 

8 artiklan 1 kohta

 

 

8 artiklan 2 kohta

 

14 artikla

 

Liite I

Liite I

 

 

Liite XII, 3.3 kohta

Liite II

 

 

Liite VIII, paitsi 2.1 kohta

 

Liite II

 

Liite I a, 2.1 kohta

 

9 artiklan 6 kohta

 

Liite I b

 

Liite III

 

Liite III

 

----

 

Liite IV

 

----

 

Liite VII

 

----

 

Liite IX

 

----

 

Liite X

 

----

 

Liite XI

 

----

 

Liite XII, paitsi 3.3 kohta ja osa 9.4 kohdasta

 

----

 

Liite XV

 

Liite IV

 

Liite XVI

 

----

 

Liite XVII

 

----

 

Liite XVIII

 

----

 

Liite XIX

 

----

 

Liite XX

 

----

 

Liite XXI

 

Liite V


Top