EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1925

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925, annettu 14 päivänä syyskuuta 2022, kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta (digimarkkinasäädös) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/17/2022/REV/1

EUVL L 265, 12.10.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj

12.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/1925,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2022,

kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta (digimarkkinasäädös)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Digitaalisilla palveluilla yleensä ja verkkoalustoilla erityisesti on yhä tärkeämpi rooli taloudessa ja varsinkin sisämarkkinoilla, koska niiden avulla yritykset voivat tavoittaa käyttäjiä kaikkialla unionissa, koska ne helpottavat rajatylittävää kauppaa ja koska ne avaavat täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia suurelle määrälle yrityksiä unionissa unionin kuluttajien hyödyksi.

(2)

Samaan aikaan ydinalustapalveluilla on näiden digitaalisten palvelujen joukossa useita ominaisuuksia, joita niitä tarjoavat yritykset voivat käyttää hyväkseen. Tällaisia ydinalustapalvelujen ominaisuuksia ovat esimerkiksi äärimmäiset hyvät mittakaavaedut, jotka johtuvat usein siitä, että uusista yrityskäyttäjistä ja loppukäyttäjistä aiheutuvat marginaalikustannukset ovat lähes nolla. Muita tällaisia ydinalustapalvelujen ominaispiirteitä ovat erittäin vahvat verkostovaikutukset, kyky yhdistää monia yrityskäyttäjiä moniin loppukäyttäjiin näiden palvelujen monipuolisuuden kautta, sekä yrityskäyttäjien että loppukäyttäjien huomattava riippuvuusaste, lukkiutumisvaikutukset, loppukäyttäjien rajoitettu monikotisuus (multi-homing) samaan tarkoitukseen, vertikaalinen integraatio ja datavetoiset edut. Kaikki nämä ominaisuudet silloin, kun niihin yhdistyvät ydinalustapalveluja tarjoavien yritysten epäoikeudenmukaiset käytännöt, voivat heikentää merkittävästi ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta ja vaikuttaa tällaisia palveluja tarjoavien yritysten ja niiden yritys- ja loppukäyttäjien välisen kaupallisen suhteen oikeudenmukaisuuteen. Käytännössä tämä johtaa sekä yritys- että loppukäyttäjien valinnanvaran nopeaan vähenemiseen potentiaalisesti laajakantoisin seurauksin. Tämän vuoksi näiden palvelujen tarjoajat voivat saada niin kutsutun portinvartijan aseman. Samalla olisi tunnustettava, että ei-kaupallisessa tarkoituksessa toimivia palveluja, kuten yhteistyöhankkeita, ei olisi katsottava tässä asetuksessa tarkoitetuiksi ydinalustapalveluiksi.

(3)

Muutamilla suurilla ydinalustapalveluja tarjoavilla yrityksillä on huomattava taloudellinen voima, jonka perusteella ne voitaisiin nimetä portinvartijoiksi tämän asetuksen mukaisesti. Ne voivat tyypillisesti yhdistää monia yrityskäyttäjiä moniin loppukäyttäjiin palvelujensa kautta, mikä antaa niille mahdollisuuden hyödyntää yhdellä toimialalla saavuttamiaan etuja, kuten pääsyään suuriin datamääriin, myös muilla aloilla. Joillakin kyseisistä yrityksistä on määräysvallassaan kokonaisia digitaalitalouden alustaekosysteemejä, ja nykyisten tai uusien markkinatoimijoiden, olivatpa ne kuinka innovatiivisia tai tehokkaita tahansa, on rakenteellisesti erittäin vaikea haastaa niitä tai kilpailla niiden kanssa. Kilpailullisuutta vähentävät erityisesti hyvin suuret esteet, jotka haittaavat markkinoille tuloa tai markkinoilta lähtemistä, kuten korkeat investointikustannukset, joita ei markkinoilla lähtemisen yhteydessä voida saada takaisin ainakaan helposti, samoin kuin eräiden digitaalitalouden keskeisten tuotantotekijöiden, kuten datan, puuttuminen tai rajallinen saatavuus. Tämä lisää todennäköisyyttä sille, etteivät markkinat toimi hyvin ainakaan pitkään.

(4)

Yhdessä nämä portinvartijaominaisuudet todennäköisesti johtavat monissa tapauksissa vakavaan epätasapainoon neuvotteluvoimassa ja sitä kautta epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin ja ehtoihin portinvartijoiden tarjoamien ydinalustapalvelujen yrityskäyttäjille ja loppukäyttäjille, millä on kielteinen vaikutus hintoihin, laatuun, reiluun kilpailuun, valinnanvaraan ja innovointiin digitaalialalla.

(5)

Tästä seuraa, etteivät markkinaprosessit useinkaan pysty varmistamaan oikeudenmukaisia taloudellisia tuloksia ydinalustapalveluissa. Vaikka portinvartijoiden toimintaan sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklaa, kyseisten määräysten soveltamisala rajoittuu tiettyihin tapauksiin, jotka liittyvät markkinavoimaan, esimerkiksi määräävään markkina-asemaan tietyillä markkinoilla ja kilpailunvastaiseen toimintaan, ja täytäntöönpano tapahtuu jälkikäteen ja edellyttää usein monimutkaisten tosiseikkojen laajamittaista tutkimista tapauskohtaisesti. Voimassa olevassa unionin lainsäädännössä ei myöskään oteta huomioon haasteita, joita portinvartijoiden toiminta muodostaa sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta, tai näihin haasteisiin ei voida puuttua tehokkaasti, koska nämä portinvartijat eivät välttämättä ole kilpailulainsäädännön mukaisesti määräävässä asemassa.

(6)

Portinvartijoilla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, sillä ne tarjoavat yhdysväyliä suurelle määrälle yrityskäyttäjiä loppukäyttäjien tavoittamiseksi kaikkialla unionissa ja eri markkinoilla. Epäoikeudenmukaisten käytäntöjen kielteiset vaikutukset sisämarkkinoihin ja erityisesti ydinalustapalvelujen heikko kilpailullisuus, mukaan lukien tällaisiin epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin liittyvät kielteiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset, ovat saaneet kansalliset lainsäätäjät ja eri alojen sääntelyviranomaiset toimimaan. Sääntelyratkaisuja on jo hyväksytty tai esitetty kansallisella tasolla, jotta epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin ja digitaalisten palvelujen kilpailullisuuteen voidaan puuttua ainakin joidenkin palvelujen osalta. Tämä on johtanut toisistaan poikkeaviin sääntelyratkaisuihin ja siten sisämarkkinoiden hajanaisuuteen, mikä on lisännyt riskiä siitä, että vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset nousevat keskenään erilaisten kansallisten sääntelyvaatimusten vuoksi.

(7)

Näin ollen tämän asetuksen tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa vahvistamalla säännöt, joilla varmistetaan markkinoiden kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus digitaalialalla yleisesti sekä erityisesti portinvartijoiden tarjoamien ydinalustapalvelujen yrityskäyttäjille ja loppukäyttäjille. Portinvartijoiden tarjoamien ydinalustapalvelujen yrityskäyttäjille ja loppukäyttäjille olisi turvattava asianmukaiset sääntelytakeet koko unionissa portinvartijoiden epäoikeudenmukaisten käytäntöjen varalta, jotta voidaan helpottaa rajat ylittävää liiketoimintaa unionissa ja siten parantaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja poistaa tämänhetkinen tai todennäköinen hajanaisuus tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla yksittäisillä aloilla. Vaikka portinvartijat yleensä käyttävät maailmanlaajuisia tai ainakin yleiseurooppalaisia liiketoimintamalleja ja algoritmisia rakenteita, ne voivat omaksua ja joissakin tapauksissa ovat jo omaksuneet erilaisia liiketoimintaedellytyksiä ja -käytäntöjä eri jäsenvaltioissa, mikä voi johtaa eroihin kilpailuedellytyksissä portinvartijoiden tarjoamien ydinalustapalvelujen käyttäjille. Tämä haittaa sisämarkkinoiden yhdentymistä.

(8)

Toisistaan poikkeavia kansallisia lakeja lähentämällä on mahdollista poistaa esteitä, jotka rajoittavat vapautta tarjota ja vastaanottaa palveluja sisämarkkinoilla, vähittäispalvelut mukaan luettuina. Siksi unionin tasolla olisi säädettävä kohdennetusti yhdenmukaistetuista oikeudellisista velvoitteista, jotta sisämarkkinoilla voidaan turvata koko unionin talouden ja viime kädessä unionin kuluttajien hyödyksi kilpailulliset ja oikeudenmukaiset digitaaliset markkinat, kun markkinoilla toimii portinvartijoita.

(9)

Sisämarkkinoiden hajanaisuus voidaan tehokkaasti välttää vain, jos jäsenvaltioita estetään soveltamasta sellaisia kansallisia sääntöjä, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan ja joiden tavoitteet ovat samat kuin tällä asetuksella. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta soveltaa tämän asetuksen määritelmän mukaisiin portinvartijoihin muita kansallisia sääntöjä, joilla on muita SEUT-sopimuksessa vahvistettuja oikeutettuja yleisen edun mukaisia tavoitteita tai yleiseen etuun liittyviä pakottavia syitä, jotka tunnustetaan Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä 'unionin tuomioistuin', oikeuskäytännössä.

(10)

Koska tämän asetuksen tavoitteena on samalla täydentää kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa, sitä olisi sovellettava tämän rajoittamatta SEUT 101 ja 102 artiklan ja vastaavien kansallisten kilpailusääntöjen tai muiden yksipuolista toimintaa koskevien kansallisten kilpailusääntöjen soveltamista, jotka perustuvat markkina-aseman ja -toiminnan yksilölliseen arviointiin, mukaan lukien sen todelliset tai mahdolliset vaikutukset ja kielletyn toiminnan tarkka laajuus, ja antavat yrityksille mahdollisuuden esittää tehokkaita ja objektiivisia perusteluja kyseiselle toiminnalle, sekä yrityskeskittymien valvontaa koskevien kansallisten sääntöjen soveltamista. Kyseisten sääntöjen soveltaminen ei kuitenkaan saisi vaikuttaa portinvartijoille tämän asetuksen nojalla asetettuihin velvoitteisiin eikä niiden yhdenmukaiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen sisämarkkinoilla.

(11)

SEUT 101 ja 102 artiklalla ja vastaavilla kansallisilla kilpailusäännöillä, jotka koskevat kilpailunvastaista monenkeskistä ja yksipuolista toimintaa sekä yrityskeskittymien valvontaa, pyritään suojelemaan vääristymätöntä kilpailua markkinoilla. Tämän asetuksen tavoite täydentää kilpailulainsäädännön mukaista tavoitetta suojella vääristymätöntä kilpailua millä tahansa markkinoilla mutta poikkeaa siitä sikäli, että pyrkimyksenä on varmistaa, että markkinat, joilla toimii portinvartijoita, ovat kilpailullisia ja oikeudenmukaisia nyt ja tulevaisuudessa riippumatta yksittäisen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan portinvartijan toiminnan tosiasiallisista, mahdollisista tai oletetuista vaikutuksista kilpailuun tietyillä markkinoilla. Tällä asetuksella pyritäänkin suojelemaan muuta oikeudellista etua kuin kyseisillä säännöillä suojeltua etua, ja asetusta olisi sovellettava rajoittamatta kyseisten sääntöjen soveltamista.

(12)

Tätä asetusta olisi myös sovellettava riippumatta säännöistä, jotka johtuvat muista unionin oikeuden säädöksistä, joilla säännellään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien palvelujen tarjoamisen tiettyjä näkökohtia ja joita ovat erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2016/679 (4) ja (EU) 2019/1150 (5) ja digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista annettava asetus ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2002/58/EY (6), 2005/29/EY (7), 2010/13/EU (8), (EU) 2015/2366 (9), (EU) 2019/790 (10) ja (EU) 2019/882 (11) ja neuvoston direktiivi 93/13/ETY (12), sekä kansalliset säännöt, joiden tarkoituksena on kyseisten unionin säädösten noudattaminen tai täytäntöönpano.

(13)

Heikko kilpailullisuus ja epäoikeudenmukaiset käytännöt ovat digitaalialalla yleisempiä ja näkyvämpiä joidenkin tiettyjen digitaalisten palvelujen kohdalla. Tämä koskee erityisesti laajalle levinneitä ja yleisesti käytettyjä digitaalisia palveluja, jotka enimmäkseen toimivat suorina välittäjäpalveluina yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien välillä ja joiden tyypillisimpiä piirteitä ovat äärimmäiset hyvät mittakaavaedut, erittäin vahvat verkostovaikutukset, kyky yhdistää monia yrityskäyttäjiä moniin loppukäyttäjiin näiden palvelujen monipuolisuuden kautta, lukkiutumisvaikutukset, monikotisuuden rajoittaminen ja vertikaalinen integraatio. Näitä digitaalisia palveluja tarjoaa usein vain yksi tai hyvin harva suuri yritys. Kyseisistä yrityksistä on useimmiten tullut portinvartijoita yrityskäyttäjille ja loppukäyttäjille laajakantoisin vaikutuksin. Ne ovat erityisesti saaneet mahdollisuuden asettaa kaupalliset ehdot ja edellytykset helposti ja yksipuolisesti tavalla, josta on haittaa niiden yrityskäyttäjille ja loppukäyttäjille. Näin ollen on tarpeen keskittyä vain niihin digitaalisiin palveluihin, joita yrityskäyttäjät ja loppukäyttäjät eniten käyttävät ja joiden osalta huoli portinvartijoiden heikosta kilpailullisuudesta ja epäoikeudenmukaisista käytännöistä on selvempi ja polttavampi sisämarkkinoiden näkökulmasta.

(14)

Verkossa toimivat välityspalvelut, verkossa toimivat hakukoneet, käyttöjärjestelmät, verkkoyhteisöpalvelut, videonjakoalustapalvelut, numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut, pilvipalvelut, virtuaaliavustajat, verkkoselaimet ja verkkomainontapalvelut, mukaan lukien mainonnan välityspalvelut, voivat vaikuttaa suureen määrään loppukäyttäjiä ja yrityksiä, mihin liittyy riski epäoikeudenmukaisista liiketoimintakäytännöistä. Sen vuoksi ne olisi sisällytettävä ydinalustapalvelujen määritelmään ja tämän asetuksen soveltamisalaan. Verkossa toimivat välityspalvelut voivat toimia myös rahoituspalvelualalla, jolloin ne voivat olla luonteeltaan välittäviä tai niitä voidaan käyttää tarjoamaan palveluja, joista on ei-tyhjentävä luettelo Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (13) liitteessä II. Tätä asetusta sovellettaessa ydinalustapalvelujen määritelmien olisi oltava teknologianeutraaleja ja olisi katsottava, että ne sisältävät sellaiset ydinalustapalvelut, joita tarjotaan erilaisilla keinoilla tai laitteilla, kuten älytelevisiot tai ajoneuvoihin sulautetut digitaaliset palvelut. Tietyissä olosuhteissa loppukäyttäjien käsitteen olisi katettava myös käyttäjät, joita perinteisesti pidetään yrityskäyttäjinä, mutta jotka yksittäisessä tilanteessa eivät käytä ydinalustapalveluja tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi muille loppukäyttäjille, esimerkiksi silloin, kun yritykset käyttävät pilvipalveluja omiin tarkoituksiinsa.

(15)

Se, että digitaalista palvelua voidaan pitää ydinalustapalveluna, ei itsessään muodosta riittävän vakavaa huolenaihetta kilpailullisuudesta tai epäoikeudenmukaista käytännöistä. Tällainen huolenaihe syntyy silloin, kun ydinalustapalvelu muodostaa tärkeän yhdysväylän ja sitä ylläpitää yritys, jolla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin ja vakiintunut ja kestävä asema tai jolla saattaa lähitulevaisuudessa olla tällainen asema. Tämän asetuksen kohdennettuja yhdenmukaistettuja sääntöjä olisi siksi sovellettava ainoastaan yrityksiin, jotka on nimetty näiden kolmen objektiivisen kriteerin perusteella, ja tällöinkin vain sellaisiin ydinalustapalveluihin, jotka erikseen tarkasteltuina muodostavat yrityskäyttäjille tärkeän yhdysväylän loppukäyttäjien tavoittamiseksi. Se, että on mahdollista, että ydinalustapalveluja tarjoava yritys on välittäjäpalvelu sekä yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien välillä että loppukäyttäjien kesken, esimerkiksi kun on kyse numeroista riippumattomista henkilöiden välisistä viestintäpalveluista, ei saisi estää sen toteamista, että tällainen yritys on tai voisi olla yrityskäyttäjille tärkeä yhdysväylä loppukäyttäjien tavoittamiseksi.

(16)

Jotta tätä asetusta voidaan soveltaa tehokkaasti sellaisiin ydinalustapalveluja tarjoaviin yrityksiin, jotka todennäköisimmin täyttävät nämä objektiiviset vaatimukset ja joiden tapauksessa kilpailullisuutta heikentävät epäoikeudenmukaiset käytännöt ovat yleisimpiä ja niiden vaikutus suurin, komission olisi voitava suoraan nimetä portinvartijoiksi ne ydinalustapalveluja tarjoavat yritykset, jotka täyttävät tietyt määrälliset kynnysarvot. Tällaisiin yrityksiin olisi joka tapauksessa sovellettava nopeaa nimeämismenettelyä, jonka olisi käynnistyttävä, kun tämän asetuksen soveltaminen alkaa.

(17)

Se, että yrityksellä on hyvin merkittävä liikevaihto unionissa ja että se tarjoaa ydinalustapalvelua vähintään kolmessa jäsenvaltiossa, antaa todennäköisiä merkkejä siitä, että kyseisellä yrityksellä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin. Näin on myös silloin, kun ydinalustapalvelua tarjoavalla yrityksellä on vähintään kolmessa jäsenvaltiossa hyvin merkittävä pörssiarvo tai vastaava käypä markkina-arvo. Siksi olisi oletettava, että ydinalustapalvelua tarjoavalla yrityksellä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, jos se tarjoaa ydinalustapalvelua vähintään kolmessa jäsenvaltiossa ja jos joko sen konsernin, johon se kuuluu, toteutunut liikevaihto unionissa on yhtä suuri tai suurempi kuin tietty korkea kynnysarvo tai konsernin markkina-arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin tietty korkea absoluuttinen arvo. Jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys kuuluu yritykseen, jota ei ole julkisesti noteerattu, olisi viitattava vastaavaan käypään markkina-arvoon. Komission olisi voitava käyttää valtaansa antaa delegoituja säädöksiä laatiakseen objektiivisen menetelmän kyseisen arvon laskemiseksi.

Unionissa toteutunut suuri konsernin liikevaihto yhdessä ydinalustapalvelujen käyttäjämäärän kynnysarvon kanssa unionissa on merkkinä suhteellisen vahvasta kyvystä muuntaa nämä käyttäjät rahaksi. Suuri markkina-arvo samaan käyttäjämäärän kynnysarvoon nähden unionissa ilmentää suhteellisen merkittävää potentiaalia muuntaa nämä käyttäjät rahaksi lähitulevaisuudessa. Tämä rahaksi muuntamisen mahdollisuus puolestaan heijastaa periaatteessa asianomaisten yritysten asemaa yhdysväylänä. Molemmat indikaattorit ilmentävät lisäksi kyseessä olevien yritysten rahoituskapasiteettia, kuten niiden kykyä hyödyntää pääsyään rahoitusmarkkinoille asemansa vahvistamiseksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tätä laajempaa pääsyä rahoitusmarkkinoille käytetään yritysostoihin, millä mahdollisuudella on puolestaan todettu olevan potentiaalisesti kielteisiä vaikutuksia innovointiin. Markkina-arvon perusteella voidaan myös ennakoida asianomaisten yritysten tulevaa asemaa ja vaikutusta sisämarkkinoihin huolimatta siitä, että nykyinen liikevaihto voi olla suhteellisen alhainen. Markkina-arvon olisi perustuttava tasoon, joka vastaa unionin suurimpien julkisesti noteerattujen yritysten keskimääräistä markkina-arvoa asianmukaisena ajanjaksona.

(18)

Markkina-arvon, joka on kynnysarvon tasolla tai sen yläpuolella viimeksi kuluneena tilikautena, olisi luotava oletus siitä, että ydinalustapalveluja tarjoavalla yrityksellä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, kun taas ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen kestävän markkina-arvon, joka on vähintään kolmen vuoden ajan kynnysarvon tasolla tai sen yläpuolella, olisi katsottava vahvistavan kyseistä oletusta.

(19)

Sitä vastoin markkina-arvoihin voi liittyä useita tekijöitä, jotka edellyttäisivät perusteellista arviointia sen määrittämiseksi, olisiko ydinalustapalveluja tarjoavalla yrityksellä katsottava olevan merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin. Näin voi olla silloin, kun ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen markkina-arvo aiempina tilikausina oli huomattavasti alempi kuin kynnysarvo ja sen markkina-arvon volatiliteetti oli tarkastelujakson aikana suhteeton osakemarkkinoiden yleiseen volatiliteettiin nähden tai sen markkina-arvokehitys ei vastannut markkinasuuntausten kehitystä nopean ja yksisuuntaisen kasvun vuoksi.

(20)

Se, että on erittäin suuri määrä yrityskäyttäjiä, jotka ovat riippuvaisia ydinalustapalvelusta saavuttaakseen erittäin suuren kuukausittaisen määrän aktiivisia loppukäyttäjiä, antaa kyseistä palvelua tarjoavalle yritykselle mahdollisuuden vaikuttaa merkittävässä määrin yrityskäyttäjien toimintaan oman etunsa mukaisesti ja periaatteessa viittaa siihen, että kyseinen yritys on tärkeä yhdysväylä. Kyseiset luvut olisi yrityskäyttäjiä koskevan kynnysarvon määrittämiseksi asetettava sellaiselle tasolle, että ne edustavat merkittävää prosenttiosuutta unionin koko väestöstä loppukäyttäjien osalta ja ydinalustapalveluja käyttävien yritysten koko populaatiosta. Aktiiviset loppukäyttäjät ja yrityskäyttäjät olisi yksilöitävä ja laskettava tavalla, joka edustaa asianmukaisesti kyseisen tietyn ydinalustapalvelun roolia ja kattavuutta. Portinvartijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi osatekijät, joilla määritellään aktiivisten loppukäyttäjien ja yrityskäyttäjien määrä ydinalustapalvelua kohti, olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä. Teknologinen ja muu kehitys voi vaikuttaa näihin osatekijöihin. Komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla voidaan muuttaa tätä asetusta saattamalla ajan tasalle menetelmä ja indikaattorien luettelo aktiivisten loppukäyttäjien ja yrityskäyttäjien lukumäärän määrittämiseksi.

(21)

Ydinalustapalvelua tarjoavalla yrityksellä voidaan katsoa olevan vakiintunut ja kestävä asema toiminnassaan tai sen voidaan ennakoida olevan tällaisessa asemassa tulevaisuudessa erityisesti silloin, kun sen aseman kilpailullisuus on rajallinen. Näin on todennäköisesti silloin, kun yritys on tarjonnut ydinalustapalvelua vähintään kolmessa jäsenvaltiossa erittäin suurelle määrälle yrityskäyttäjiä ja loppukäyttäjiä vähintään kolmen vuoden ajanjaksolla.

(22)

Markkinoiden ja tekniikan kehitys voi vaikuttaa näihin kynnysarvoihin. Komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään menetelmä sen määrittämiseksi, saavutetaanko määrälliset kynnysarvot, ja mukautetaan sitä tarvittaessa säännöllisesti markkinoiden ja teknologian kehitykseen. Tällaiset delegoidut säädökset eivät saisi muuttaa tässä asetuksessa asetettuja määrällisiä kynnysarvoja.

(23)

Ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen olisi voitava poikkeuksellisissa olosuhteissa kumota oletus siitä, että yrityksellä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, osoittamalla, että vaikka se täyttää tässä asetuksessa asetetut kynnysarvot, se ei täytä portinvartijaksi nimeämisen edellytyksiä. Todistustaakka siitä, että määrällisten kynnysarvojen täyttymisestä johtuvaa olettamaa ei pitäisi soveltaa, olisi oltava kyseessä olevalla yrityksellä. Komission olisi esitettyjä todisteita ja perusteluja koskevassa arvioinnissaan otettava huomioon ainoastaan ne tekijät, jotka liittyvät suoraan määrällisiin perusteisiin eli siihen, mikä vaikutus ydinalustapalveluja tarjoavalla yrityksellä on sisämarkkinoihin tulojen tai markkina-arvon lisäksi, kuten sen koko absoluuttisesti ilmaistuna, ja mikä on niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, joissa yrityksellä on toimintaa; miten paljon varsinaisten yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien lukumäärä ylittää kynnysarvot ja miten tärkeä yrityksen ydinalustapalvelu on ottaen huomioon asianomaisen ydinalustapalvelun toiminnan kokonaislaajuus; ja niiden vuosien lukumäärä, jolloin kynnysarvot ovat täyttyneet.

Kaikki taloudellisiin syihin perustuvat perustelut, jotka liittyvät markkinoiden määrittelyyn tai joilla pyritään osoittamaan ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen tietyntyyppisestä toiminnasta johtuvat tehokkuusedut, olisi hylättävä, koska niillä ei ole merkitystä portinvartijaksi nimeämisen kannalta. Jos esitetyt perustelut eivät ole riittäviä, koska ne eivät selvästi kyseenalaista oletusta, komission olisi voitava hylätä kyseiset perustelut nimeämiselle asetetussa 45 työpäivän määräajassa. Komission olisi voitava tehdä päätös määrällisistä kynnysarvoista saatavilla olevien tietojen perusteella, jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys hankaloittaa tutkimusta jättämällä noudattamatta komission tutkintatoimia.

(24)

Olisi myös säädettävä sellaisten ydinalustapalveluja tarjoavien yritysten portinvartijaroolin arvioinnista, jotka eivät täytä kaikkia määrällisiä kynnysarvoja ottaen huomioon yleiset objektiiviset vaatimukset siitä, että niillä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, ne toimivat tärkeänä yhdysväylänä yrityskäyttäjille loppukäyttäjien tavoittamiseksi ja niillä on tai niillä voidaan ennakoida lähitulevaisuudessa olevan vakiintunut ja kestävä asema toiminnassaan. Kun ydinalustapalveluja tarjoava yritys on keskisuuri tai pieni yritys tai mikroyritys, arvioinnissa olisi huolellisesti otettava huomioon, voisiko tällainen yritys heikentää merkittävästi ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta, koska tämä asetus koskee ensisijaisesti suuria yrityksiä, joilla on huomattavaa taloudellista valtaa, keskisuurten tai pienten yritysten tai mikroyritysten sijaan.

(25)

Tällainen arviointi voidaan tehdä ainoastaan markkinatutkimuksen perusteella määrälliset kynnysarvot huomioon ottaen. Komission olisi arvioinnissaan pyrittävä ylläpitämään ja edistämään innovointia ja digitaalisten tuotteiden ja palvelujen laatua, hintojen kohtuullisuuden ja kilpailullisuuden astetta sekä sitä, missä määrin yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien saatavilla oleva laatu tai valinnanvapaus on tasoltaan korkea tai pysyy korkeana. Huomioon voidaan ottaa osatekijöitä, jotka liittyvät erityisesti kyseisiä ydinalustapalveluja tarjoaviin yrityksiin, kuten äärimmäisen hyvät suurtuotannon ja tuotevarioinnin edut, erittäin vahvat verkostovaikutukset, datavetoiset edut, kyky yhdistää monia yrityskäyttäjiä moniin loppukäyttäjiin näiden palvelujen monipuolisuuden kautta, lukkiutumisvaikutukset, monikotisuuden rajoittaminen, yritysryhmittymän yritysrakenne tai vertikaalinen integraatio. Lisäksi erittäin suurta markkina-arvoa, erittäin korkeaa oman pääoman arvoa suhteessa voittoon tai erittäin suurta yksittäisen ydinalustapalvelun loppukäyttäjiltä saatavaa liikevaihtoa voidaan käyttää indikaattoreina tällaisten yritysten vipuvaikutuspotentiaalista ja siitä, että markkinat valuvat tietylle toimijalle (ns. tipping-ilmiö) tällaisten yritysten eduksi. Markkina-arvo ja korkea suhteellinen kasvunopeus ovat esimerkkejä dynaamisista muuttujista, joilla on erityinen merkitys tunnistettaessa sellaisia ydinalustapalveluja tarjoavia yrityksiä, joille ennakoidaan vakiintunutta ja kestävää asemaa. Komission olisi voitava tehdä päätös tekemällä epäedullisia päätelmiä käytettävissä olevien tosiseikkojen perusteella, jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys hankaloittaa merkittävästi tutkimusta jättämällä noudattamatta komission tutkintatoimia.

(26)

Erityisiä sääntöjä olisi sovellettava niihin ydinalustapalveluja tarjoaviin yrityksiin, joille ennakoidaan vakiintunutta ja kestävää asemaa lähitulevaisuudessa. Samat ydinalustapalvelujen erityispiirteet altistavat tällöinkin markkinoiden valumiselle tietylle toimijalle (tipping): kun ydinalustapalvelua tarjoava yritys on saanut tietyn edun kilpailijoihinsa tai potentiaalisiin haastajiinsa nähden mittakaavassa tai välittäjävoimassa, sen asema voi muuttua ylivoimaiseksi ja tilanne voi kehittyä niin, että sen asemasta todennäköisesti tulee lähitulevaisuudessa vakiintunut ja kestävä. Yritykset voivat yrittää pyrkiä tällaiseen tipping-tilanteeseen ja portinvartijan asemaan käyttämällä joitakin tämän asetuksen nojalla säänneltäviä epäoikeudenmukaisia ehtoja ja käytäntöjä. Tällaisessa tilanteessa vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta puuttua asiaan ennen kuin markkinat valuvat tietylle toimijalle peruuttamattomasti.

(27)

Tällaisessa varhaisessa puuttumisessa olisi kuitenkin rajoituttava asettamaan vain sellaisia velvoitteita, jotka ovat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia, jotta palvelut pysyvät edelleen kilpailullisina ja jotta määritetty epäoikeudenmukaisiin ehtoihin ja käytäntöihin liittyvä riski voidaan välttää. Tähän tarkoitukseen tähtäävät suoremmin velvoitteet, jotka estävät ydinalustapalveluja tarjoavaa yritystä nauttimasta vakiintuneesta ja kestävästä asemasta toiminnassaan, kuten vipuvaikutuksen estävät ja palveluntarjoajan vaihtamista ja monikotisuutta helpottavat velvoitteet. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi komission olisi lisäksi sovellettava kyseisten velvoitteiden joukosta ainoastaan niitä, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja tarkasteltava säännöllisesti, olisiko tällaiset velvoitteet pidettävä voimassa, olisiko ne poistettava tai olisiko niitä mukautettava.

(28)

Ainoastaan tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämättömien ja oikeasuhtaisten velvoitteiden soveltaminen antaisi komissiolle mahdollisuuden puuttua asiaan ajoissa ja tehokkaasti pitäen samalla täysin huolta tarkasteltavien toimenpiteiden oikeasuhteisuudesta. Se myös vakuuttaisi tosiasialliset ja mahdolliset markkinatoimijat kyseisten palvelujen kilpailullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

(29)

Portinvartijoiden olisi noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita kunkin nimeämispäätöksessä luetellun ydinalustapalvelun osalta. Velvoitteita olisi sovellettava ottaen tarvittaessa huomioon portinvartijan asema monialayrityksenä. Lisäksi komission olisi voitava päätöksellä määrätä portinvartijalle täytäntöönpanotoimenpiteitä. Kyseiset täytäntöönpanotoimenpiteet olisi suunniteltava tehokkaasti ottaen huomioon ydinalustapalvelujen ominaisuudet ja mahdollinen toimenpiteiden kiertämisen riski sekä noudattaen suhteellisuusperiaatetta ja asianomaisten yritysten ja kolmansien osapuolten perusoikeuksia.

(30)

Ydinalustapalvelujen hyvin nopeasti muuttuva ja monimutkainen teknologinen luonne edellyttää portinvartijoiden aseman säännöllistä uudelleentarkastelua, mukaan lukien portinvartijat, joille ennakoidaan lähitulevaisuudessa vakiintunutta ja kestävää asemaa toiminnassaan. Jotta kaikki markkinatoimijat, myös portinvartijat, saisivat tarvittavan varmuuden sovellettavista oikeudellisista velvoitteista, tällaisille säännöllisille uudelleentarkasteluille on tarpeen asettaa määräaika. On myös tärkeää tehdä tällaiset uudelleentarkastelut säännöllisesti ja vähintään joka kolmas vuosi. Lisäksi on tärkeää selventää, että aivan jokainen muutos tosiseikoissa, joiden perusteella ydinalustapalveluja tarjoava yritys on nimetty portinvartijaksi, ei saisi edellyttää nimeämispäätöksen muuttamista. Muutos on tarpeen vain silloin, jos tosiseikkojen muutokset johtavat myös arvioinnin muuttumiseen. Asianlaidan toteamisen olisi perustuttava tosiseikkojen ja olosuhteiden tapauskohtaiseen arviointiin.

(31)

Portinvartijoiden tarjoamien ydinalustapalvelujen kilpailullisuuden ja oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi on tarpeen säätää selkeästi ja yksiselitteisesti kyseisiä palveluja koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä. Tällaiset säännöt ovat tarpeen, jotta voidaan puuttua riskiin portinvartijoiden käytäntöjen haitallisista vaikutuksista ja tällä tavoin hyödyttää kyseisten palvelujen liiketoimintaympäristöä, käyttäjiä ja viime kädessä koko yhteiskuntaa. Velvoitteilla vastataan käytäntöihin, joiden katsotaan heikentävän kilpailullisuutta ja/tai olevan epäoikeudenmukaisia ottaen huomioon digitaalialan erityispiirteet ja joilla on erityisen kielteinen suora vaikutus yrityskäyttäjiin ja loppukäyttäjiin. Tässä asetuksessa säädetyissä velvoitteissa olisi voitava erityisesti ottaa huomioon tarjottavien ydinalustapalvelujen luonne. Tämän asetuksen velvoitteilla olisi varmistettava kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus paitsi nimeämispäätöksessä lueteltujen ydinalustapalvelujen osalta myös muiden digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osalta, joissa portinvartijat käyttävät hyväkseen asemaansa yhdysväylänä ja joita tarjotaan usein ydinalustapalvelujen yhteydessä tai niiden tukemiseksi.

(32)

Tätä asetusta sovellettaessa kilpailullisuuden olisi liityttävä yritysten kykyyn poistaa tehokkaasti markkinoille pääsyn ja laajentumisen esteitä ja haastaa portinvartija tuotteidensa ja palvelujensa ansioilla. Digitaalialan ydinalustapalvelujen piirteet, kuten verkostovaikutukset, vahvat mittakaavaedut ja datasta saatavat hyödyt, ovat rajoittaneet näiden palvelujen ja niihin liittyvien ekosysteemien kilpailullisuutta. Heikko kilpailullisuus vähentää portinvartijan, sen yrityskäyttäjien, haastajien ja asiakkaiden kannustimia innovoida ja parantaa tuotteita ja palveluja ja vaikuttaa siten kielteisesti verkkopohjaisen alustatalouden innovointipotentiaaliin yleisesti. Digitaalialan palvelujen kilpailullisuus voi myös rajoittua, jos ydinalustapalvelulla on useampi kuin yksi portinvartija. Tässä asetuksessa olisi näin ollen kiellettävä tietyt portinvartijoiden käytännöt, jotka ovat omiaan lisäämään markkinoille pääsyn tai laajentumisen esteitä, ja asetettava portinvartijoille tiettyjä velvoitteita, jotka yleensä vähentävät kyseisiä esteitä. Velvoitteilla olisi myös käsiteltävä tilanteita, joissa portinvartijan asema voi olla siinä määrin vakiintunut, että alustojen välinen kilpailu ei ole tehokasta lyhyellä aikavälillä, mikä tarkoittaa, että on luotava tai lisättävä alustojen sisäistä kilpailua.

(33)

Tätä asetusta sovellettaessa epäoikeudenmukaisuuden olisi liityttävä yrityskäyttäjien oikeuksien ja velvollisuuksien epätasapainoon tilanteessa, jossa portinvartija saa suhteettoman edun. Markkinatoimijoilla, mukaan lukien ydinalustapalvelujen yrityskäyttäjät ja ydinalustapalvelun yhteydessä tarjottujen tai niitä tukevien palvelujen vaihtoehtoiset palveluntarjoajat, olisi oltava mahdollisuus hyödyntää riittävällä tavalla omista innovoinneistaan tai muista toimistaan syntyvät edut. On mahdollista, että portinvartijat yhdysväyläasemansa ja suuremman neuvotteluvoimansa vuoksi harjoittavat toimintaa, joka ei anna muille mahdollisuutta hyödyntää täysimääräisesti omista panoksistaan syntyviä etuja, ja asettaa yksipuolisesti epätasapainoisia ehtoja ydinalustapalvelujensa tai ydinalustapalvelujensa yhteydessä tarjottujen tai niitä tukevien palvelujen käytölle. Tällaista epätasapainoa ei sulje pois se, että portinvartija tarjoaa tiettyä palvelua maksutta tietylle käyttäjäryhmälle, ja siihen voi sisältyä myös yrityskäyttäjien poissulkemista tai syrjintää, erityisesti jos yrityskäyttäjät kilpailevat portinvartijan tarjoamien palvelujen kanssa. Tässä asetuksessa olisi näin ollen asetettava portinvartijoille velvoitteita, joilla puututaan tällaiseen toimintaan.

(34)

Kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus liittyvät toisiinsa. Tietyn palvelun kilpailullisuuden puute tai heikkous voi antaa portinvartijalle mahdollisuuden harjoittaa epäoikeudenmukaisia käytäntöjä. Vastaavasti portinvartijan epäoikeudenmukaiset käytännöt voivat vähentää yrityskäyttäjien tai muiden mahdollisuuksia haastaa portinvartijan asema. Tämän asetuksen erityisellä velvoitteella voidaan tästä syystä käsitellä molempia tekijöitä.

(35)

Tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet ovat näin ollen tarpeen, jotta voidaan puuttua havaittuihin julkispoliittisiin huolenaiheisiin, sillä käytettävissä ei ole vaihtoehtoisia ja vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, joilla käytännössä päästäisiin samaan tulokseen ottaen huomioon tarve turvata yleinen järjestys, suojella yksityisyyttä ja torjua petollisia ja vilpillisiä kaupallisia käytäntöjä.

(36)

Portinvartijat keräävät loppukäyttäjien henkilötietoja verkkomainontapalvelujen tarjoamista varten usein suoraan silloin, kun loppukäyttäjät käyttävät kolmansien osapuolten verkkosivustoja ja ohjelmistosovelluksia. Kolmannet osapuolet myös tarjoavat portinvartijoille loppukäyttäjiensä henkilötietoja voidakseen hyödyntää tiettyjä palveluja, kuten räätälöityjä kohdeyleisöjä, joita portinvartijat tarjoavat ydinalustapalvelujensa yhteydessä. Portinvartijoiden ydinalustapalveluja käyttäviltä kolmansilta osapuolilta saatujen henkilötietojen käsittely verkkomainontapalvelujen tarjoamista varten antaa portinvartijoille potentiaalisia etuja datankeruun muodossa ja lisää siten markkinoille pääsyn esteitä. Tämä johtuu siitä, että portinvartijat käsittelevät henkilötietoja huomattavasti suuremmalta määrältä kolmansia osapuolia kuin muut yritykset. Samanlaiset edut johtuvat i) ydinalustapalvelusta kerättyjen loppukäyttäjien henkilötietojen yhdistämisestä muista palveluista kerättyihin tietoihin, ii) ydinalustapalvelusta saatujen henkilötietojen käyttämisestä ristiin muissa portinvartijan erikseen tarjoamissa palveluissa, erityisesti palveluissa, joita ei tarjota yhdessä asianomaisen ydinalustapalvelun kanssa tai sen tueksi, ja päinvastoin, sekä iii) loppukäyttäjien kirjaamisesta portinvartijan eri palveluihin henkilötietojen yhdistämiseksi. Jotta voidaan varmistaa, että portinvartijat eivät heikennä epäoikeudenmukaisesti ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta, portinvartijoiden olisi annettava loppukäyttäjille mahdollisuus vapaasti päättää osallisuudestaan tällaisiin tietojenkäsittelyä ja sisäänkirjaamista koskeviin käytäntöihin tarjoamalla vähemmän yksilöllistetty mutta vastaava vaihtoehto ilman, että ydinalustapalvelun tai joidenkin sen toimintojen käyttö edellyttää loppukäyttäjän suostumusta. Tämä ei saisi rajoittaa sitä, että portinvartija käsittelee henkilötietoja tai kirjaa loppukäyttäjiä johonkin palveluun asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdan muodostaman oikeusperustan nojalla, mutta ei kuitenkaan kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohdan nojalla.

(37)

Vähemmän yksilöllistetyn vaihtoehdon ei pitäisi olla erilainen tai laadultaan huonompi verrattuna palveluun, jota tarjotaan suostumuksen antaville loppukäyttäjille, paitsi jos laadun heikkeneminen johtuu suoraan siitä, että portinvartija ei kykene käsittelemään henkilötietoja tai kirjaamaan loppukäyttäjiä palveluun. Suostumuksen antamatta jättäminen ei saisi olla vaikeampaa kuin suostumuksen antaminen. Kun portinvartija pyytää suostumusta, sen olisi esitettävä loppukäyttäjälle proaktiivisesti käyttäjäystävällinen vaihtoehto suostumuksen antamiselle, muokkaamiselle tai perumiselle nimenomaisella, selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Suostumus olisi annettava suostumusta selkeästi ilmaisevalla toimella tai lausumalla, josta käy ilmi loppukäyttäjän vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitetulla tavalla. Loppukäyttäjälle olisi ilmoitettava suostumuksen antamisajankohtana ja ainoastaan tarvittaessa, että suostumuksen antamatta jättäminen saattaa johtaa vähemmän yksilöllistettyyn tarjoukseen, mutta ydinalustapalvelu pysyy muutoin muuttumattomana ja toimintoja ei rajoiteta. Jos suostumusta ei poikkeuksellisesti voida antaa suoraan portinvartijan ydinalustapalvelulle, loppukäyttäjien olisi voitava antaa suostumus kunkin kyseistä ydinalustapalvelua käyttävän kolmannen osapuolen palvelun kautta, jotta portinvartija voi käsitellä henkilötietoja verkkomainontapalvelujen tarjoamista varten.

Suostumuksen perumisen olisi lisäksi oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen. Portinvartijat eivät saisi suunnitella, organisoida tai käyttää verkkorajapintojaan tavalla, joka harhauttaa, manipuloi tai muutoin olennaisesti vääristää tai heikentää loppukäyttäjien mahdollisuuksia antaa suostumus vapaaehtoisesti. Portinvartijoiden ei etenkään pitäisi voida kehottaa loppukäyttäjiä antamaan suostumusta useammin kuin kerran vuodessa samaan käsittelytarkoitukseen, johon loppukäyttäjät eivät alun perin antaneet suostumustaan tai jonka osalta he ovat peruneet suostumuksensa. Tämä asetus ei rajoita asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista, mukaan lukien sen täytäntöönpanokehys, jota sovelletaan täysimääräisesti rekisteröityjen vaateisiin, jotka liittyvät heidän kyseisen asetuksen mukaisten oikeuksiensa loukkaamiseen.

(38)

Erityisesti lasten henkilötietoja on pyrittävä suojaamaan, etenkin silloin, kun on kyse heidän henkilötietojensa käyttämisestä kaupalliseen viestintään tai käyttäjäprofiilien luomiseen. Lasten suojelu verkossa on unionin tärkeä tavoite, ja se olisi otettava huomioon asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä. Tässä yhteydessä olisi asianmukaisesti otettava huomioon digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista annettava asetus. Mikään tässä asetuksessa ei vapauta portinvartijoita sovellettavassa unionin oikeudessa vahvistetusta velvoitteesta suojella lapsia.

(39)

Portinvartijat saattavat tietyissä tapauksissa esimerkiksi sopimusehtoja asettamalla rajoittaa verkossa toimivien välityspalvelujensa yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluja loppukäyttäjille suotuisammin ehdoin, myös hinnan osalta, muiden verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tai suorien verkkomyyntikanavien kautta. Jos tällaiset rajoitukset liittyvät kolmansien osapuolten verkossa toimiviin välityspalveluihin, ne rajoittavat alustojen välistä kilpailullisuutta, mikä puolestaan rajoittaa loppukäyttäjien valinnanvaraa vaihtoehtoisista verkossa toimivista välityspalveluista. Jos tällaiset rajoitukset liittyvät suoriin verkkomyyntikanaviin, ne rajoittavat epäoikeudenmukaisesti yrityskäyttäjien vapautta käyttää tällaisia kanavia. Jotta varmistettaisiin, että portinvartijoiden verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjät voivat vapaasti valita vaihtoehtoisia verkossa toimivia välityspalveluja tai suoria verkkomyyntikanavia ja tarjota tuotteitaan tai palvelujaan loppukäyttäjille eriytetyin ehdoin, ei olisi sallittava sitä, että portinvartijat rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta soveltaa eriytettyjä kaupallisia ehtoja, kuten hintoja. Tätä vaatimusta olisi sovellettava kaikkiin vaikutukseltaan vastaaviin toimenpiteisiin, kuten välityspalkkioiden korottamiseen tai yrityskäyttäjien tarjousten poistamiseen tuotevalikoimasta.

(40)

Jotta portinvartijoiden yrityskäyttäjät eivät lisäisi riippuvuuttaan portinvartijoiden ydinalustapalveluista ja jotta voitaisiin edistää monikotisuutta, kyseisten portinvartijoiden yrityskäyttäjien olisi voitava vapaasti edistää ja käyttää jakelukanavaa, jota ne pitävät tarkoituksenmukaisimpana vuorovaikutuksessa loppukäyttäjien kanssa, jotka nämä yrityskäyttäjät ovat jo hankkineet portinvartijan tarjoamien ydinalustapalvelujen kautta tai muiden kanavien kautta. Tätä olisi sovellettava myynninedistämiseen, mukaan lukien myynninedistäminen käyttäen yrityskäyttäjän ohjelmistosovellusta, sekä kaikenlaiseen viestintään ja sopimusten tekemiseen yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien välillä. Hankittu loppukäyttäjä on loppukäyttäjä, joka on jo muodostanut kaupallisen suhteen yrityskäyttäjän kanssa, ja portinvartija on soveltuvin osin saanut yrityskäyttäjältä suoran tai välillisen korvauksen sen helpottamisesta, että yrityskäyttäjä on alun perin saanut loppukäyttäjän hankittua. Tällaiset kaupalliset suhteet voivat olla joko maksuperusteisia tai ilmaisia, kuten esimerkiksi ilmaiskokeilut tai ilmaispalvelutasot, ja ne on voitu muodostaa joko portinvartijan ydinalustapalvelussa tai jonkin muun kanavan kautta. Vastaavasti myös loppukäyttäjillä olisi oltava vapaus valita tällaisten yrityskäyttäjien tarjouksia ja tehdä niiden kanssa sopimuksia soveltuvin osin joko portinvartijan ydinalustapalvelujen kautta tai yrityskäyttäjän suoralta jakelukanavalta tai joltakin muulta epäsuoralta kanavalta, jota tällainen yrityskäyttäjä käyttää.

(41)

Loppukäyttäjien mahdollisuutta hankkia sisältöä, tilauksia, ominaisuuksia tai muita tuotteita portinvartijan ydinalustapalvelujen ulkopuolelta ei saisi heikentää tai rajoittaa. Erityisesti olisi vältettävä sellainen tilanne, jossa portinvartijat estävät loppukäyttäjiä pääsemästä tällaisiin palveluihin ja käyttämästä niitä ydinalustapalvelussaan toimivan ohjelmistosovelluksen kautta. Esimerkiksi ohjelmistosovelluksen, sovelluskaupan tai virtuaaliavustajan ulkopuolelta ostetun verkkosisällön tilaajia ei saisi estää saamasta tällaista verkkosisältöä ohjelmistosovellukseen portinvartijan ydinalustapalvelussa pelkästään siitä syystä, että se ostettiin tällaisen ohjelmistosovelluksen, sovelluskaupan tai virtuaaliavustajan ulkopuolelta.

(42)

Oikeudenmukaisen kaupallisen toimintaympäristön turvaamiseksi ja digitaalialan kilpailullisuuden suojaamiseksi on tärkeää turvata yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien, myös väärinkäytösten paljastajien, oikeus tehdä valituksia portinvartijoiden epäoikeudenmukaisista käytännöistä, jotka eivät noudata asiaa koskevaa unionin tai kansallista lainsäädäntöä, kaikille asiaankuuluville hallintoviranomaisille tai muille viranomaisille, myös kansallisille tuomioistuimille. Yrityskäyttäjät tai loppukäyttäjät saattavat mahdollisesti esimerkiksi haluta valittaa erityyppisistä epäoikeudenmukaisista käytännöistä, kuten syrjivistä pääsyehdoista, yrityskäyttäjätilien perusteettomasta sulkemisesta tai epäselvistä perusteista tuotteiden poistamiselle tuotevalikoimasta. Sen vuoksi olisi kiellettävä kaikki käytännöt, jotka jollakin tavalla estäisivät kyseisiä käyttäjiä tekemästä valituksia tai hyödyntämästä käytettävissä olevia muutoksenhakukeinoja esimerkiksi sopimuksiin tai muihin kirjallisiin ehtoihin sisältyvien luottamuksellisuuslausekkeiden vuoksi tai vaikeuttaisivat sitä. Tämä kielto ei saisi vaikuttaa yrityskäyttäjien ja portinvartijoiden oikeuteen vahvistaa sopimuksissaan käyttöehdot, mukaan lukien laillisten valitusmekanismien käyttö, kuten vaihtoehtoisten riidanratkaisumekanismien tai tiettyjen tuomioistuinten toimivallan käyttö sovellettavan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä ei saisi myöskään vaikuttaa portinvartijoiden rooliin laittoman verkkosisällön torjunnassa.

(43)

Tietyt palvelut, joita tarjotaan portinvartijan asiaankuuluvien ydinalustapalvelujen yhteydessä tai niiden tueksi, kuten tunnistuspalvelut, verkkoselainmoottorit, maksupalvelut tai tekniset palvelut, jotka tukevat maksupalvelujen tarjoamista, kuten maksujärjestelmät sovelluksensisäisiä ostoja varten, ovat yrityskäyttäjille olennaisia palveluja liiketoiminnan harjoittamiseksi ja mahdollistavat palvelujen optimoimisen. Kukin verkkoselain on rakennettu verkkoselainmoottorille, joka vastaa keskeisistä verkkoselaintoiminnoista, kuten nopeudesta, luotettavuudesta ja verkkoyhteensopivuudesta. Kun portinvartijat käyttävät selainmoottoreita ja määräävät käytettävän selainmoottorin, ne pystyvät määrittämään toiminnot ja standardit, joita sovelletaan niiden omien verkkoselainten lisäksi myös kilpaileviin verkkoselaimiin ja verkossa toimiviin ohjelmistosovelluksiin. Portinvartijat eivät sen vuoksi saisi käyttää asemaansa vaatiakseen, että niistä riippuvaiset yrityskäyttäjät käyttävät portinvartijan itsensä tarjoamia palveluja yhdessä ydinalustapalvelujen kanssa tai niiden tukena osana yrityskäyttäjien tarjoamia palveluja tai tuotteita. Jotta vältetään tilanne, jossa portinvartijat määräävät yrityskäyttäjille välillisesti omia palvelujaan, joita tarjotaan ydinalustapalvelujen yhteydessä tai niiden tukemiseksi, portinvartijoita olisi myös kiellettävä vaatimasta, että loppukäyttäjät käyttävät tällaisia palveluja, kun kyseinen vaatimus asetettaisiin sellaisen palvelun yhteydessä, jota yrityskäyttäjä tarjoaa loppukäyttäjille portinvartijan ydinalustapalvelua käyttäen. Kyseisellä kiellolla pyritään suojelemaan yrityskäyttäjän vapautta valita portinvartijan palveluille vaihtoehtoinen palvelu, mutta sitä ei pitäisi katsoa velvoitteeksi yrityskäyttäjälle tarjota tällaisia vaihtoehtoja loppukäyttäjilleen.

(44)

Toiminta, jolla yrityskäyttäjiltä tai loppukäyttäjiltä vaaditaan nimeämispäätöksessä luetellun tai tässä asetuksessa säädetyt aktiivisia loppukäyttäjiä ja aktiivisia yrityskäyttäjiä koskevat kynnysarvot täyttävien portinvartijan muiden ydinalustapalvelujen tilaamista tai niihin rekisteröitymistä edellytyksenä jonkin ydinalustapalvelun käytölle taikka siihen pääsylle, liittymiselle tai rekisteröitymiselle, antaa portinvartijoille keinon kaapata ja lukita uusia yrityskäyttäjiä ja loppukäyttäjiä ydinalustapalvelujaan varten varmistamalla, että yrityskäyttäjät eivät voi käyttää yhtä ydinalustapalvelua ilman, että ne ainakin rekisteröityvät tai luovat tilin toisen ydinalustapalvelun saamiseksi. Kyseinen toiminta antaa portinvartijoille myös potentiaalisia etuja datankeruun muodossa. Toiminta voi näin ollen aiheuttaa markkinoille pääsyn esteitä ja olisi kiellettävä.

(45)

Edellytykset, joiden mukaisesti portinvartijat tarjoavat verkkomainontapalveluja yrityskäyttäjille, mukaan lukien sekä mainostajat että julkaisijat, ovat usein läpinäkymättömiä ja vaikeatulkintaisia. Läpinäkymättömyys liittyy osittain muutamien alustojen käytäntöihin, mutta se ylipäänsä johtuu myös nykyaikaisen ohjelmallisen mainonnan monimutkaisuudesta. Kyseisen alan läpinäkyvyyden katsotaan heikentyneen uuden yksityisyyttä koskevan lainsäädännön käyttöönoton myötä. Tämä johtaa usein siihen, etteivät mainostajat ja julkaisijat saa riittävästi tietoa ostamiensa verkkomainontapalvelujen ehdoista, ja heikentää niiden mahdollisuuksia vaihtaa käyttämiään verkkomainontapalveluja tarjoavia yrityksiä. Lisäksi tässä tarkoitettujen verkkomainontapalvelujen kustannukset ovat todennäköisesti korkeammat kuin oikeudenmukaisemmassa, läpinäkyvämmässä ja kilpailullisemmassa alustaympäristössä. Korkeammat kustannukset näkyvät todennäköisesti hinnoissa, joita loppukäyttäjät maksavat monista verkkomainontapalveluja hyödyntävistä päivittäisistä tuotteista ja palveluista. Läpinäkyvyysvelvoitteissa olisi sen vuoksi edellytettävä, että portinvartijat antavat mainostajille ja julkaisijoille, joille ne tarjoavat verkkomainontapalveluja, pyynnöstä ja maksutta tietoja, jotta molemmat osapuolet voivat ymmärtää kustakin tarjotusta eri verkkomainontapalvelusta maksettavan hinnan kulloisessakin mainonnan arvoketjussa.

Nämä tiedot olisi pyynnöstä annettava mainostajalle yksittäisen mainoksen tasolla liittyen kyseiseltä mainostajalta veloitettuun hintaan ja maksuihin ja, mikäli sen inventaarion, jossa mainos esitetään, omistava julkaisija antaa suostumuksensa, kyseisen suostumuksensa antaneen julkaisijan saamaan korvaukseen. Näiden tietojen toimittaminen päivittäin antaa mainostajille mahdollisuuden saada riittävän yksityiskohtaisia tietoja, joita tarvitaan portinvartijoiden verkkomainontapalvelujen käytöstä aiheutuvien kustannusten vertailuun vaihtoehtoisten yritysten verkkomainontapalvelujen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Jos jotkin julkaisijat eivät anna suostumustaan sille, että mainostajalle annetaan asiaankuuluvia tietoja, portinvartijan olisi annettava mainostajalle tiedot päivittäisestä keskimääräisestä korvauksesta, jonka nämä julkaisijat saavat asiaankuuluvista mainoksista. Samoja asiaankuuluvien tietojen jakamisen velvoitteita ja periaatteita, jotka koskevat verkkomainontapalvelujen tarjoamista, olisi sovellettava julkaisijoiden pyyntöihin. Koska portinvartijat voivat käyttää erilaisia hinnoittelumalleja, kuten näyttö- tai katselukertoihin tai johonkin muuhun kriteeriin perustuvia hintoja, tarjotessaan verkkomainontapalveluja mainostajille ja julkaisijoille, portinvartijoiden olisi myös esitettävä menetelmä, jolla kukin hinta ja korvaus lasketaan.

(46)

Portinvartijalla voi tietyissä olosuhteissa olla kaksoisrooli ydinalustapalveluja tarjoavana yrityksenä, jolloin se tarjoaa ydinalustapalvelua ja mahdollisia kyseessä olevan ydinalustapalvelun yhteydessä tai sen tukemiseksi tarjottuja muita palveluja yrityskäyttäjilleen ja samalla kilpailee tai aikoo kilpailla samojen yrityskäyttäjien kanssa samojen tai samankaltaisten palvelujen tai tuotteiden tarjoamisessa samoille loppukäyttäjille. Näissä olosuhteissa portinvartija voi hyödyntää kaksoisrooliaan käyttääkseen omia palvelujaan tai tuotteitaan varten dataa, jota sen yrityskäyttäjät tuottavat tai tarjoavat toimintansa yhteydessä, kun kyseiset yrityskäyttäjät käyttävät ydinalustapalveluja tai palveluja, joita tarjotaan ydinalustapalvelujen yhteydessä tai niiden tukemiseksi. Yrityskäyttäjän tietoihin voi myös sisältyä sen loppukäyttäjien toiminnan tuottamia tai toiminnan aikana tuotettuja tietoja. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun portinvartija tarjoaa yrityskäyttäjille verkossa toimivaa markkinapaikkaa tai sovelluskauppaa ja tarjoaa samalla palveluja verkossa toimivia vähittäispalveluja tai ohjelmistosovelluksia tarjoavana yrityksenä. Jotta portinvartijat eivät hyötyisi epäoikeudenmukaisesti kaksoisroolistaan, on varmistettava, että ne eivät käytä yhdistettyjä tai yhdistämättömiä tietoja, jotka voivat sisältää julkistamattomia anonymisoituja tietoja ja henkilötietoja, tarjotakseen samankaltaisia palveluja kuin niiden yrityskäyttäjät. Kyseistä velvoitetta olisi sovellettava portinvartijaan kokonaisuudessaan, muun muassa mutta ei yksinomaan sen liiketoimintayksikköön, joka kilpailee ydinalustapalvelun yrityskäyttäjien kanssa.

(47)

Yrityskäyttäjät voivat myös ostaa verkkomainontapalveluja ydinalustapalveluja tarjoavalta yritykseltä tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseksi loppukäyttäjille. Tässä tapauksessa voi olla niin, että tietoja ei tuoteta ydinalustapalvelussa vaan yrityskäyttäjä toimittaa ne ydinalustapalvelulle tai ne tuotetaan sen toiminnalla kyseisen ydinalustapalvelun kautta. Tietyissä tapauksissa mainontaa tarjoavalla ydinalustapalvelulla voi olla kaksoisrooli sekä verkkomainontapalveluja tarjoavana yrityksenä että yrityksenä, joka tarjoaa yrityskäyttäjien kanssa kilpailevia palveluja. Näin ollen velvoitetta, jolla kielletään kahden roolin portinvartijaa käyttämästä yrityskäyttäjien tietoja, olisi sovellettava myös tietoihin, jotka ydinalustapalvelu on saanut yrityksiltä kyseiseen ydinalustapalveluun liittyvien verkkomainontapalvelujen tarjoamiseksi.

(48)

Pilvipalvelujen osalta velvoite olla käyttämättä yrityskäyttäjien tietoja olisi ulotettava koskemaan tietoja, jotka portinvartijan yrityskäyttäjät toimittavat tai tuottavat käyttäessään portinvartijan pilvipalvelua tai portinvartijan sovelluskaupan kautta, josta pilvipalvelujen loppukäyttäjillä on pääsy ohjelmistosovelluksiin. Kyseinen velvoite ei saisi vaikuttaa portinvartijan oikeuteen käyttää yhdistettyjä tietoja muiden sen ydinalustapalvelun yhteydessä tai tueksi tarjottujen palvelujen, kuten data-analyysipalvelujen tarjoamiseen edellyttäen, että noudatetaan asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä 2002/58/EY sekä tällaisiin palveluihin sovellettavia tämän asetuksen velvoitteita.

(49)

Portinvartija voi käyttää eri keinoja suosiakseen omia tai kolmannen osapuolen palveluja tai tuotteita käyttöjärjestelmässään, virtuaaliavustajassaan tai verkkoselaimessaan sellaisten samojen tai samankaltaisten palvelujen kustannuksella, joita loppukäyttäjät voisivat saada muiden kolmansien osapuolten kautta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun portinvartija asentaa etukäteen tietyt ohjelmistosovellukset tai -palvelut. Jotta loppukäyttäjillä olisi valinnanvapaus, portinvartijat eivät saisi estää loppukäyttäjiä poistamasta ohjelmistosovelluksia käyttöjärjestelmässään. Portinvartijan olisi voitava rajoittaa tällaista asennuksen poistamista ainoastaan silloin, kun ohjelmistosovellukset ovat käyttöjärjestelmän tai laitteen toiminnan kannalta välttämättömiä. Portinvartijoiden olisi myös annettava loppukäyttäjille mahdollisuus muuttaa helposti käyttöjärjestelmän, virtuaaliavustajan ja verkkoselaimen oletusasetuksia, kun nämä oletusasetukset suosivat portinvartijoiden omia ohjelmistosovelluksia ja palveluja. Tähän sisältyy valintaikkuna, joka näytetään sillä hetkellä, jolloin käyttäjä käyttää nimeämispäätöksessä luetellun portinvartijan verkossa toimivaa hakukonetta, virtuaaliavustajaa tai verkkoselainta ensi kertaa, ja jonka avulla loppukäyttäjä voi valita vaihtoehtoisen oletuspalvelun, kun portinvartijan käyttöjärjestelmä ohjaa loppukäyttäjiä kyseisiin verkossa toimiviin hakukoneisiin, virtuaaliavustajiin tai verkkoselaimiin tai kun portinvartijan virtuaaliavustaja tai verkkoselain ohjaa käyttäjän nimeämispäätöksessä lueteltuun verkossa toimivaan hakukoneeseen.

(50)

Portinvartijan ohjelmistosovellusten jakelulle asettamat säännöt voivat tietyissä olosuhteissa rajoittaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia asentaa ja käytännössä käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksia tai sovelluskauppoja asianomaisen portinvartijan laitteistoissa tai käyttöjärjestelmissä ja rajoittaa loppukäyttäjien pääsyä tällaisiin ohjelmistosovelluksiin tai sovelluskauppoihin kyseisen portinvartijan ydinalustapalvelujen ulkopuolella. Tällaiset säännöt voivat rajoittaa ohjelmistosovellusten kehittäjien mahdollisuutta käyttää vaihtoehtoisia jakelukanavia ja loppukäyttäjien mahdollisuutta valita eri ohjelmistosovellusten välillä eri jakelukanavista, ja ne olisi kiellettävä epäoikeudenmukaisina rajoituksina, jotka ovat omiaan heikentämään ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta. Kilpailullisuuden varmistamiseksi portinvartijan olisi lisäksi mahdollistettava se, että kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset tai sovelluskaupat kehottavat loppukäyttäjää päättämään, olisiko kyseessä oleva palvelu asetettava oletusarvoksi, ja tehtävä tämä muutos helpoksi toteuttaa.

Jotta kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset tai sovelluskaupat eivät vaarantaisi portinvartijan tarjoamien laitteiden tai käyttöjärjestelmien eheyttä, asianomaisen portinvartijan olisi voitava toteuttaa oikeasuhteisia teknisiä tai sopimusperusteisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, jos se osoittaa, että tällaiset toimenpiteet ovat tarpeellisia ja perusteltuja ja että laitteiston tai käyttöjärjestelmän eheyden turvaamiseksi ei ole vähemmän rajoittavia keinoja. Laitteiston tai käyttöjärjestelmän eheyteen olisi sisällyttävä kaikki suunnitteluvaihtoehdot, jotka on otettava käyttöön ja joita on ylläpidettävä laitteiston tai käyttöjärjestelmän suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmistaen, että kyseiselle laitteistolle tai käyttöjärjestelmälle määritellyt turvatoimenpiteet eivät vaarannu. Lisäksi sen varmistamiseksi, että kolmansien osapuolten ohjelmistosovellukset tai sovelluskaupat eivät heikennä loppukäyttäjien turvallisuutta, portinvartijan olisi voitava ottaa käyttöön ehdottoman tarpeellisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä ja asetuksia, oletusasetukset pois lukien, joiden avulla loppukäyttäjät voivat tehokkaasti varmistaa turvallisuuden kolmansien osapuolten ohjelmistosovellusten ja sovelluskauppojen yhteydessä, jos portinvartija osoittaa, että tällaiset toimenpiteet ja asetukset ovat ehdottoman tarpeellisia ja perusteltuja ja että tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei ole vähemmän rajoittavia keinoja. Portinvartijaa olisi estettävä toteuttamasta tällaisia toimenpiteitä oletusasetuksina tai esiasennuksina.

(51)

Portinvartijat ovat usein vertikaalisesti integroituneita ja ne tarjoavat tiettyjä tuotteita tai palveluja loppukäyttäjille omien ydinalustapalvelujensa kautta tai määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, mikä johtaa usein eturistiriitoihin. Tällöin voi vallita tilanne, jossa portinvartija tarjoaa omia verkossa toimivia välityspalvelujaan verkossa toimivan hakukoneen kautta. Kun portinvartijat tarjoavat näitä tuotteita tai palveluja ydinalustapalvelussa, ne voivat varata omalle tarjoukselleen paremman sijoituksen hakutulosten järjestyksessä ja indeksointiin ja hakurobottien käyttöön liittyen verrattuna sellaisten kolmansien osapuolten tuotteisiin tai palveluihin, jotka myös toimivat kyseisessä ydinalustapalvelussa. Tästä ovat esimerkkinä tuotteet tai palvelut, myös muut ydinalustapalvelut, jotka on asetettu järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden tuloksissa tai jotka on osittain tai kokonaan sisällytetty hakutuloksiin tai aihekohtaisten erikoishakujen tulosryhmiin, jotka esitetään verkossa toimivan hakukoneen tulosten rinnalla ja joita tietyt loppukäyttäjät tarkastelevat tai käyttävät verkossa toimivan hakukoneen erillisenä palveluna tai lisäpalveluna.

Muita esimerkkejä ovat ne ohjelmistosovellukset, joiden jakelu tapahtuu sovelluskauppojen kautta, tai videonjakoalustalla jaettavat videot, tai tuotteet tai palvelut, joille annetaan hallitsevuutta ja näkyvyyttä verkkoyhteisöpalvelun uutissyötteessä, taikka tuotteet tai palvelut, jotka asetetaan järjestykseen hakutuloksissa tai pannaan esille verkossa toimivalla markkinapaikalla, tai tuotteet ja palvelut, joita tarjotaan virtuaaliavustajan välityksellä. Tällainen paremman aseman varaaminen portinvartijan omalle tarjonnalle voi tapahtua jo ennen kyselyn jälkeen muodostuvaa järjestystä, kuten käytettäessä hakurobotteja ja indeksointia. Portinvartija voi suosia omaa sisältöään kolmansien osapuolten sisällön kustannuksella esimerkiksi jo hakurobotteja käytettäessä eli hakuprosessissa, jossa löydetään uutta ja päivitettyä sisältöä, sekä indeksoinnissa, johon sisältyy hakurobotteja käytettäessä löydetyn sisällön tallentamista ja organisointia. Tässä tilanteessa portinvartija on kaksoisroolissa toimimalla välittäjänä kolmansille yrityksille ja tuotteita tai palveluja suoraan tarjoavana yrityksenä. Näin ollen tällaiset portinvartijat voivat suoraan heikentää kyseisten tuotteiden tai palvelujen kilpailullisuutta ydinalustapalveluissa sellaisten yrityskäyttäjien vahingoksi, joiden suhteen portinvartijalla ei ole määräysvaltaa.

(52)

Tällaisissa tilanteissa portinvartija ei saisi soveltaa minkäänlaista erityis- tai etuuskohtelua järjestykseen asettamisessa ydinalustapalvelussa, mukaan lukien indeksointi ja hakurobottien käyttö, oikeudellisin, kaupallisin tai teknisin keinoin sellaisten tuotteiden tai palvelujen hyväksi, joita se tarjoaa itse tai määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta. Tämän velvoitteen tehokkuuden varmistamiseksi järjestykseen asettamiseen sovellettavien ehtojen olisi myös oltava yleisesti oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä. Järjestyksen olisi tässä yhteydessä katettava kaikki suhteellisen sijoituksen muodot, mukaan lukien tulosten esitys, luokitus, linkitys sekä äänihakutulokset, ja siihen olisi sisällyttävä myös tapaukset, joissa ydinalustapalvelu esittää tai välittää loppukäyttäjälle vain yhden tuloksen. Sen varmistamiseksi, että velvoite on tehokas eikä sitä voida kiertää, sitä olisi sovellettava myös kaikkiin toimenpiteisiin, joilla on vastaava vaikutus kuin erityis- tai etuuskohtelulla järjestykseen asettamisessa. Asetuksen (EU) 2019/1150 5 artiklan nojalla hyväksyttyjen suuntaviivojen olisi helpotettava tämän velvoitteen täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa.

(53)

Portinvartijat eivät saisi rajoittaa tai estää loppukäyttäjien valinnanvapautta estämällä teknisesti tai muulla tavalla eri ohjelmistosovellusten ja -palvelujen vaihtamisen tai tilaamisen. Tämä antaisi useammille yrityksille mahdollisuuden tarjota palvelujaan ja viime kädessä loppukäyttäjille enemmän valinnanvaraa. Portinvartijoiden olisi taattava vapaa valinta riippumatta siitä, ovatko ne sellaisten laitteiden valmistajia, joiden kautta tällaiset ohjelmistosovellukset tai -palvelut ovat saatavilla, eivätkä ne saisi luoda keinotekoisia teknisiä tai muunlaisia esteitä, jotka tekevät vaihtamisen mahdottomaksi tai tehottomaksi. Pelkkää tietyn tuotteen tai palvelun tarjoamista kuluttajille, myös esiasennettuna, tai loppukäyttäjien tarjonnan parantamista esimerkiksi hinnanalennuksina tai laatuparannuksina, ei pitäisi katsoa kielletyksi esteeksi vaihtamiselle.

(54)

Portinvartijat voivat estää loppukäyttäjiä käyttämästä verkkosisältöjä ja -palveluja, myös ohjelmistosovelluksia. Sen vuoksi olisi vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, että portinvartijoiden toiminta ei vaaranna loppukäyttäjien oikeuksia päästä avoimeen internetiin. Portinvartijat voivat myös teknisesti rajoittaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia vaihtaa tehokkaasti internetyhteyspalveluja tarjoavaa yritystä, etenkin laitteistojen tai käyttöjärjestelmien hallinnallaan. Tämä vääristää internetyhteyspalvelujen tasapuolisia toimintaedellytyksiä viime kädessä loppukäyttäjien vahingoksi. Sen vuoksi olisi varmistettava, että portinvartijat eivät aiheettomasti rajoita loppukäyttäjien mahdollisuutta valita internetyhteyspalvelujaan tarjoavaa yritystä.

(55)

Portinvartija voi tarjota palveluja tai laitteistoja, kuten puettavia laitteita, joilla on pääsy sellaisen laitteen laitteiston tai ohjelmiston ominaisuuksiin, johon käyttöjärjestelmällä tai virtuaaliavustajalla on pääsy tai jota hallinnoidaan näiden kautta, jotta loppukäyttäjälle voidaan tarjota erityistoimintoja. Tässä tapauksessa kilpailevat palveluntarjoajat tai laitteiston tarjoajat, kuten puettavien laitteiden tarjoajat, tarvitsevat yhtä tehokasta yhteentoimivuutta samoihin laitteiston tai ohjelmiston ominaisuuksiin ja pääsyä niihin yhteentoimivuuden varmistamiseksi, jotta loppukäyttäjille voidaan tehdä kilpailukykyinen tarjous.

(56)

Portinvartijoilla voi myös olla kaksoisrooli käyttöjärjestelmien kehittäjinä ja laitevalmistajina, mukaan lukien tällaisten laitteiden yksittäiset tekniset toiminnot. Esimerkiksi portinvartija, joka on laitteen valmistaja, voi rajoittaa pääsyä joihinkin laitteen toimintoihin, kuten NFC-teknologian turvatekijöihin ja prosessoreihin, todentamismekanismeihin ja kyseisten teknologioiden käyttämiseen tarvittaviin ohjelmistoihin, joita portinvartijan ydinalustapalvelun yhteydessä tai sen tueksi tarjotun palvelun sekä mahdollisen kolmantena osapuolena olevan yrityksen tällaisen palvelun tarjoaminen käytännössä voi edellyttää.

(57)

Jos kaksoisroolia käytetään tavalla, joka estää vaihtoehtoisia palveluntarjoajia tai laitteiston tarjoajia käyttämästä yhtäläisin ehdoin samoja käyttöjärjestelmän, laitteiston tai ohjelmiston ominaisuuksia, jotka ovat portinvartijan käytettävissä tai joita portinvartija käyttää tarjotessaan omia oheis- tai tukipalvelujaan ja laitteistojaan, tämä voi merkittävästi heikentää tällaisten vaihtoehtoisten tarjoajien innovointia sekä loppukäyttäjien valinnanvapautta. Portinvartijat olisi sen vuoksi velvoitettava varmistamaan maksutta tehokas yhteentoimivuus ja pääsy yhteentoimivuuden varmistamiseksi samoihin käyttöjärjestelmän, laitteiston tai ohjelmiston ominaisuuksiin, jotka ovat saatavilla tai joita käytetään sen omien oheis- ja tukipalvelujen ja laitteistojen tarjoamisessa. Tällaista pääsyä voivat vaatia myös ohjelmistosovellukset, jotka liittyvät ydinalustapalvelun yhteydessä tai sen tueksi tarjottaviin asiaankuuluviin palveluihin, jotta voidaan tehokkaasti kehittää ja tarjota toimintoja, jotka ovat yhteentoimivia portinvartijoiden tarjoamien toimintojen kanssa. Velvoitteiden tarkoituksena on sallia kilpaileville kolmansille osapuolille mahdollisuus yhdistyä kyseisten ominaisuuksien kanssa rajapintojen tai vastaavien ratkaisujen avulla yhtä tehokkaasti kuin portinvartijan omat palvelut tai laitteistot.

(58)

Edellytykset, joiden mukaisesti portinvartijat tarjoavat verkkomainontapalveluja yrityskäyttäjille, mukaan lukien sekä mainostajat että julkaisijat, ovat usein läpinäkymättömiä ja vaikeatulkintaisia. Tämä johtaa usein siihen, että mainostajat ja julkaisijat eivät saa riittävästi tietoa tietyn mainoksen vaikutuksesta. Jotta voidaan edelleen parantaa nimeämispäätöksessä lueteltujen verkkomainontapalvelujen ja saman yrityksen muihin ydinalustapalveluihin täysin yhdistettyjen verkkomainontapalvelujen oikeudenmukaisuutta, läpinäkyvyyttä ja kilpailullisuutta, portinvartijoiden olisi annettava mainostajille ja julkaisijoille sekä mainostajien ja julkaisijoiden valtuuttamille kolmansille osapuolille pyydettäessä maksutta pääsy portinvartijan suorituskyvyn mittausvälineisiin sekä tiedot, myös yhdistetyt ja yhdistämättömät tiedot, joita mainostajat, valtuutetut kolmannet osapuolet, kuten mainontaa harjoittavan yrityksen puolesta toimivat mainostoimistot ja julkaisijat tarvitsevat, jotta ne voivat tehdä oman riippumattoman tarkastuksen verkkomainontapalvelujen tarjoamisesta.

(59)

Portinvartijat hyötyvät pääsystä valtaviin datamääriin, joita ne keräävät tarjotessaan ydinalustapalveluja ja muita digitaalisia palveluja. Jotta varmistetaan, että portinvartijat eivät heikennä ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta eivätkä dynaamisen digitaalialan innovaatiopotentiaalia rajoittamalla palveluntarjoajan vaihtamista tai monikotisuutta, loppukäyttäjille sekä loppukäyttäjän valtuuttamille kolmansille osapuolille olisi annettava tosiasiallinen ja välitön pääsy asiaankuuluvassa portinvartijan ydinalustapalvelussa antamiinsa tai siinä toiminnallaan tuottamiinsa tietoihin. Tiedot olisi saatava muodossa, joka on välittömästi ja tosiasiallisesti loppukäyttäjän tai loppukäyttäjän valtuuttaman asiaankuuluvan kolmannen osapuolen, jolle tiedot siirretään, saatavilla ja käytettävissä. Portinvartijoiden olisi myös varmistettava asianmukaisin ja korkealaatuisin teknisin toimenpitein, kuten sovellusrajapintojen avulla, että loppukäyttäjät tai loppukäyttäjien valtuuttamat kolmannet osapuolet voivat vapaasti siirtää tietoja jatkuvasti ja reaaliajassa. Tätä olisi sovellettava myös kaikkiin muihin sellaisiin tietoihin eri aggregointitasoilla, jotka ovat tarpeen tällaisen siirrettävyyden mahdollistamiseksi tehokkaasti. Epäselvyyksien välttämiseksi portinvartijan velvollisuus varmistaa tämän asetuksen mukainen tietojen tosiasiallinen siirrettävyys täydentää asetuksen (EU) 2016/679 mukaista oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Palveluntarjoajan vaihtamisen tai monikotisuuden helpottaminen puolestaan lisäisi loppukäyttäjien valinnanvaraa ja kannustaisi portinvartijoita ja yrityskäyttäjiä innovoimaan.

(60)

Portinvartijoiden tarjoamia ydinalustapalveluja käyttävät yrityskäyttäjät ja tällaisten yrityskäyttäjien loppukäyttäjät toimittavat ja tuottavat valtavan määrän dataa. Jotta yrityskäyttäjillä olisi pääsy näin tuotettuihin merkityksellisiin tietoihin, portinvartijan olisi pyynnöstä ja maksutta tarjottava tosiasiallinen pääsy tällaisiin tietoihin. Tällainen pääsy olisi annettava myös yrityskäyttäjän kanssa sopimuksen tehneille kolmansille osapuolille, jotka toimivat yrityskäyttäjän datan käsittelijöinä. Pääsyyn olisi myös sisällyttävä pääsy samojen yrityskäyttäjien ja näiden yrityskäyttäjien samojen loppukäyttäjien saman portinvartijan tarjoamien muiden palvelujen, mukaan lukien ydinalustapalvelujen yhteydessä tai niiden tukemiseksi tarjotut palvelut, yhteydessä toimittamiin tai tuottamiin tietoihin, kun tämä kytkeytyy erottamattomasti asianomaiseen pyyntöön. Tätä varten portinvartija ei saisi käyttää sopimusperusteisia tai muita rajoituksia estääkseen yrityskäyttäjiä pääsemästä asianomaisiin tietoihin, ja sen olisi annettava yrityskäyttäjille mahdollisuus saada loppukäyttäjiltään suostumus tällaiseen tietojen saantiin ja hakemiseen, jos tällaista suostumusta edellytetään asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY nojalla. Portinvartijoiden olisi myös varmistettava jatkuva ja reaaliaikainen pääsy tällaisiin tietoihin asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä, esimerkiksi ottamalla käyttöön korkealaatuisia sovellusrajapintoja tai integroituja välineitä pieniä yrityskäyttäjiä varten.

(61)

Verkossa toimivien hakukoneiden arvo yrityskäyttäjilleen ja loppukäyttäjilleen kasvaa, kun tällaisten käyttäjien kokonaismäärä kasvaa. Verkossa toimivia hakukoneita tarjoavat yritykset keräävät ja tallentavat yhdistettyjä data-aineistoja siitä, mitä käyttäjät ovat etsineet ja miten he ovat olleet vuorovaikutuksessa heille tarjottujen tulosten kanssa. Verkossa toimivia hakukoneita tarjoavat yritykset keräävät nämä tiedot omassa hakukoneessaan tehdyistä hauista ja soveltuvin osin niiden toimitusketjun loppupään kaupallisten kumppaneiden alustoilla tehdyistä hauista. Portinvartijoiden pääsy tällaiseen järjestys-, hakukysely-, klikkaus- ja näkymädataan muodostaa merkittävän esteen markkinapääsylle ja laajenemiselle, mikä heikentää verkossa toimivien hakukoneiden kilpailullisuutta. Portinvartijoita olisi sen vuoksi vaadittava antamaan muille tällaisia palveluja tarjoaville yrityksille oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin pääsy järjestys-, hakukysely-, klikkaus- ja näkymädataan, joka liittyy kuluttajien verkossa toimivissa hakukoneissa tekemiin ilmaisiin ja maksullisiin hakuihin, jotta kyseiset kolmannet yritykset voivat optimoida palvelunsa ja kilpailla vastaavien ydinalustapalvelujen kanssa. Tällainen pääsy olisi annettava myös verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan kanssa sopimuksen tehneille kolmansille osapuolille, jotka toimivat tämän datan käsittelijöinä kyseistä verkossa toimivaa hakukonetta varten. Kun portinvartija antaa pääsyn hakudataansa, sen olisi varmistettava loppukäyttäjien henkilötietojen suoja, myös mahdollisilta jälleentunnistamisen riskeiltä, asianmukaisin keinoin, kuten anonymisoimalla tällaiset henkilötiedot, heikentämättä merkittävästi datan laatua tai käyttökelpoisuutta. Asianomaiset tiedot ovat anonymisoituja, jos henkilötietoja on muutettu peruuttamattomasti siten, että tiedot eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, tai henkilötietojen tunnistettavuus on poistettu siten, että rekisteröidyn tunnistaminen ei ole tai ei enää ole mahdollista.

(62)

Portinvartijoiden olisi nimeämispäätöksessä lueteltujen sovelluskauppojen, verkossa toimivien hakukoneiden ja verkkoyhteisöpalvelujen osalta julkaistava ja sovellettava yleisiä käyttöehtoja, joiden olisi oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä. Kyseisissä yleisissä ehdoissa olisi määrättävä unioniin perustuvasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisumekanismista, jonka olisi oltava helposti saatavilla, puolueeton, riippumaton ja yrityskäyttäjälle maksuton, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yrityskäyttäjän omia kustannuksia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää yrityskäyttäjiä väärinkäyttämästä riidanratkaisumekanismia. Riidanratkaisumekanismi ei saisi rajoittaa yrityskäyttäjien oikeutta hakea muutosta oikeusviranomaisilta unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti sovelluskauppoja ylläpitävät portinvartijat ovat tärkeitä yhdysväyliä yrityskäyttäjille, jotka pyrkivät tavoittamaan loppukäyttäjät. Kun otetaan huomioon näiden portinvartijoiden neuvotteluvoiman epätasapaino suhteessa niiden sovelluskauppoja käyttäviin yrityskäyttäjiin, näiden portinvartijoiden ei pitäisi voida asettaa yleisiä ehtoja, hinnoitteluehdot mukaan luettuina, jotka olisivat kohtuuttomia tai johtaisivat perusteettomasti erilaiseen kohteluun.

Hinnoittelu- tai muita yleisiä käyttöehtoja olisi pidettävä epäoikeudenmukaisina, jos ne johtavat yrityskäyttäjille asetettujen oikeuksien ja velvollisuuksien epätasapainoon tai antavat portinvartijalle edun, joka on suhteeton verrattuna portinvartijan yrityskäyttäjille tarjoamaan palveluun tai joka aiheuttaa yrityskäyttäjille haittaa niiden tarjotessa samoja tai samankaltaisia palveluja kuin portinvartija. Seuraavat vertailuarvot voivat toimia mittapuuna yleisten käyttöehtojen oikeudenmukaisuuden määrittämiselle: muiden sovelluskauppojen tarjoajien samoille tai samankaltaisille palveluille asettamat hinnat tai ehdot; sovelluskaupan tarjoajan erilaisille toisiinsa liittyville tai vastaaville palveluille tai erityyppisille loppukäyttäjille asettamat hinnat tai ehdot; sovelluskaupan tarjoajan samalle palvelulle eri maantieteellisillä alueilla asettamat hinnat tai ehdot; sekä hinnat tai ehdot, jotka sovelluskaupan tarjoaja asettaa samalle palvelulle, jota portinvartija tarjoaa itselleen. Tämä velvoite ei saisi muodostaa käyttöoikeutta, eikä se saisi vaikuttaa sovelluskauppojen, verkossa toimivien hakukoneiden tai verkkoyhteisöpalvelujen tarjoajien mahdollisuuteen kantaa vaadittu vastuu laittoman ja ei-toivotun sisällön torjunnasta digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista annettavan asetuksen mukaisesti.

(63)

Portinvartijat voivat haitata yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien mahdollisuutta lopettaa aiemmin tilaamansa ydinalustapalvelun tilaaminen. Näin ollen olisi luotava säännöt, jotta portinvartijat eivät voisi heikentää yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien oikeutta valita vapaasti käyttämänsä ydinalustapalvelu. Jotta voidaan turvata yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien valinnanvapaus, portinvartija ei saisi tehdä ydinalustapalvelun tilaamisen lopettamisesta tarpeettoman hankalaa tai monimutkaista yrityskäyttäjien tai loppukäyttäjien kannalta. Tilin sulkemisesta tai tilauksen perumisesta ei saisi tehdä monimutkaisempaa kuin tilin avaaminen tai saman palvelun tilaaminen. Portinvartijat eivät saisi periä lisämaksuja purkaessaan sopimuksia loppukäyttäjiensä tai yrityskäyttäjiensä kanssa. Portinvartijoiden olisi varmistettava, että sopimusten purkamisehdot ovat aina oikeasuhtaisia ja että loppukäyttäjät voivat täyttää ne ilman kohtuutonta hankaluutta, joka liittyisi esimerkiksi sopimuksen purkamisen syihin, irtisanomisaikaan tai irtisanomisen muotoon. Tämä ei saa vaikuttaa unionin oikeuden mukaisesti sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, jossa asetetaan ydinalustapalvelujen tarjoamisen purkamisehtoja koskevat loppukäyttäjien oikeudet ja velvoitteet.

(64)

Yhteentoimivuuden puute antaa numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja tarjoaville portinvartijoille mahdollisuuden hyötyä vahvoista verkostovaikutuksista, mikä osaltaan heikentää kilpailullisuutta. Lisäksi riippumatta siitä, käyttävätkö loppukäyttäjät useita palveluntarjoajia (”monikotisuus”), portinvartijat tarjoavat usein numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja osana alustaekosysteemiään, mikä pahentaa entisestään tällaisten palvelujen vaihtoehtoisten tarjoajien markkinoille pääsyn esteitä ja lisää loppukäyttäjälle aiheutuvia vaihtamiseen liittyviä kustannuksia. Portinvartijoiden olisi näin ollen varmistettava maksutta ja pyynnöstä omille loppuasiakkailleen tarjoamiensa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tiettyjen perustoimintojen yhteentoimivuus tällaisia palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 (14) ja erityisesti sen 61 artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen soveltamista.

Portinvartijoiden olisi varmistettava yhteentoimivuus numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat tai aikovat tarjota numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalvelujaan loppukäyttäjille ja yrityskäyttäjille unionissa. Tällaisen yhteentoimivuuden käytännön toteuttamisen helpottamiseksi asianomainen portinvartija olisi velvoitettava julkaisemaan viitetarjous, jossa vahvistetaan sen numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen yhteentoimivuutta koskevat tekniset yksityiskohdat ja yleiset ehdot. Komission olisi voitava tarvittaessa kuulla Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä sen määrittämiseksi, varmistavatko viitetarjouksessa julkaistut tekniset yksityiskohdat ja yleiset ehdot, jotka portinvartija aikoo panna täytäntöön tai on pannut täytäntöön, tämän velvoitteen noudattamisen.

Portinvartijan ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan olisi kaikissa tapauksissa varmistettava, että yhteentoimivuus ei heikennä turvallisuuden ja tietosuojan korkeaa tasoa tässä asetuksessa ja sovellettavassa unionin lainsäädännössä, erityisesti asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivissä 2002/58/EY, säädettyjen portinvartijoiden ja palveluntarjoajien velvoitteiden mukaisesti. Yhteentoimivuuteen liittyvä velvoite ei saisi vaikuttaa tietoihin ja vaihtoehtoihin, jotka asetetaan portinvartijan ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen loppukäyttäjien saataville tämän asetuksen ja muun unionin lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EU) 2016/679, nojalla.

(65)

Jotta voidaan varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokkuus ja samalla taata, että nämä velvoitteet rajoittuvat siihen, mikä on tarpeen kilpailullisuuden turvaamiseksi ja portinvartijoiden epäoikeudenmukaisten käytäntöjen haitallisten vaikutusten torjumiseksi, on tärkeää määritellä ja rajata ne selkeästi, jotta portinvartija voi noudattaa niitä täysin siten, että samalla varmistetaan sovellettavan lainsäädännön, erityisesti asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY sekä kuluttajansuojaa, kyberturvallisuutta ja tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön sekä esteettömyysvaatimusten täysimääräinen noudattaminen, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit (EU) 2019/882 ja (EU) 2016/2102 (15). Portinvartijoiden olisi huolehdittava siitä, että tätä asetusta noudatetaan sisäänrakennetusti. Tarvittavat toimenpiteet olisi sen vuoksi sisällytettävä mahdollisimman laajalti portinvartijoiden käyttämään tekniseen suunnitteluun.

Tietyissä tapauksissa voi olla aiheellista, että komissio asianomaisen portinvartijan kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen ja sen jälkeen, kun kolmansille osapuolille on annettu mahdollisuus esittää kommentteja, täsmentää tarkemmin joitakin toimenpiteitä, jotka portinvartijan olisi toteutettava noudattaakseen tehokkaasti velvoitteitaan, joita voidaan edelleen tarkentaa, tai kaikkia velvoitteita, jos on kyse niiden kiertämisestä. Tällaisten täsmennysten olisi oltava mahdollisia erityisesti silloin, kun yhdessä ydinalustapalvelujen kategoriassa olevien palvelujen vaihtelut voivat vaikuttaa vielä mahdollisesti tarkennettavan velvoitteen täytäntöönpanoon. Tätä varten portinvartijalla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota ryhtymään menettelyyn, jossa komissio voi täsmentää tarkemmin joitakin toimenpiteitä, jotka asianomaisen portinvartijan olisi toteutettava noudattaakseen tehokkaasti kyseisiä velvoitteita.

Komissiolla olisi oltava harkintavalta tällaisten täsmennysten tekemisen ja tekoajankohdan suhteen, samalla kun noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun, oikeasuhteisuuden ja hyvän hallinnon periaatteita. Komission olisi tältä osin esitettävä arvionsa pääasialliset perusteet, mukaan lukien täytäntöönpanon prioriteetit. Tätä menettelyä ei saisi käyttää tämän asetuksen tehokkuuden heikentämiseen. Lisäksi tämä menettely ei rajoita komission toimivaltaa antaa päätös siitä, että portinvartija on jättänyt noudattamatta jotain tässä asetuksessa säädettyä velvoitetta, mukaan lukien mahdollisuus määrätä sakkoja tai uhkasakkoja. Komission olisi voitava käynnistää menettely uudelleen, myös silloin, jos osoittautuu, että mainitut toimenpiteet eivät ole tehokkaita. Päätöksellä hyväksytyn täsmennyksen tehottomuudesta johtuvan menettelyn uudelleenkäynnistämisen olisi annettava komissiolle mahdollisuus muuttaa täsmennystä tulevaisuudessa. Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus asettaa kohtuullinen ajanjakso, jonka aikana menettelyt voidaan käynnistää uudelleen, jos täsmentävät toimenpiteet osoittautuvat tehottomiksi.

(66)

Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi portinvartijoille olisi myös annettava mahdollisuus pyytää yksittäisen velvoitteen soveltamisen keskeyttämistä siltä osin kuin se on tarpeen poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin portinvartija ei voi vaikuttaa, kuten sellaisen odottamattoman ulkoisen häiriön tapauksessa, joka on tilapäisesti poistanut merkittävän osan loppukäyttäjäkysynnästä asianomaisen ydinalustapalvelun osalta, jos portinvartija osoittaa, että velvoitteen noudattaminen vaarantaa portinvartijan toiminnan taloudellisen elinkelpoisuuden unionissa. Komission olisi määritettävä keskeytyksen oikeuttavat poikkeukselliset olosuhteet ja tarkasteltava niitä säännöllisesti sen arvioimiseksi, ovatko keskeytyksen myöntämisen edellytykset edelleen olemassa.

(67)

Kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä rajoitetuista syistä perustelluissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, sellaisina kuin niistä säädetään unionin oikeudessa ja sellaisina kuin unionin tuomioistuin on niitä tulkinnut, komission olisi voitava päättää, että jotain tiettyä velvoitetta ei sovelleta tiettyyn ydinalustapalveluun. Jos tällaisille yleisille eduille aiheutuu vahinkoa, tämä voisi olla merkki siitä, että tietyn velvoitteen noudattamisesta koko yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset olisivat tietyissä poikkeustapauksissa liian suuret ja sen vuoksi suhteettomat. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus tarvittaessa helpottaa velvoitteiden noudattamista tekemällä arvio siitä, onko rajoitettu ja asianmukaisesti perusteltu keskeytys tai vapautus oikeutettu. Tämän olisi varmistettava tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden oikeasuhteisuus heikentämättä tavoiteltuja oikeudenmukaisuuteen ja kilpailullisuuteen kohdistuvia etukäteisvaikutuksia. Jos tällainen velvoitteista vapauttaminen myönnetään, komission olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen joka vuosi.

(68)

Portinvartijoiden olisi velvoitteidensa noudattamiselle tässä asetuksessa annetun aikataulun ja pakollisen ilmoitusjärjestelmän mukaisesti tiedotettava komissiolle toimenpiteistä, joita ne aikovat toteuttaa tai ovat toteuttaneet varmistaakseen näiden velvoitteiden tosiasiallisen noudattamisen, mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 noudattamista koskevat toimenpiteet siltä osin kuin ne ovat merkityksellisiä tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen kannalta, ja joiden avulla komissiolla olisi mahdollisuus täyttää tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa. Lisäksi ilmoituksista olisi asetettava julkisesti saataville selkeä ja kattava luottamuksellista tietoa sisältämätön yhteenveto ottaen samalla huomioon portinvartijoiden oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia tai muuta luottamuksellista tietoa paljasteta. Kolmansien osapuolten olisi voitava arvioida tästä luottamuksellisia tietoja sisältämättömästä julkaisusta, noudattavatko portinvartijat tässä asetuksessa vahvistettuja velvoitteita. Tällainen raportointi ei saisi rajoittaa komission toteuttamia täytäntöönpanon valvontaa koskevia toimia missään vaiheessa raportoinnin jälkeen. Komission olisi julkaistava verkossa linkki luottamuksellisia tietoja sisältämättömään yhteenvetoon kertomuksesta sekä kaikki muut julkiset tiedot, jotka perustuvat tässä asetuksessa säädettyihin tiedotusvelvoitteisiin, jotta tällaisten tietojen saatavuus erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) voidaan varmistaa käyttökelpoisella ja kattavalla tavalla.

(69)

Portinvartijoiden velvoitteita olisi päivitettävä vasta sen jälkeen, kun on tehty kattava tutkimus sellaisten tiettyjen käytäntöjen luonteesta ja vaikutuksista, jotka on saatettu vastikään perusteellisen tutkimuksen pohjalta todeta epäoikeudenmukaisiksi tai kilpailullisuutta rajoittaviksi samalla tavoin kuin tämän asetuksen kattamat epäoikeudenmukaiset käytännöt ja jotka saattavat jäädä nykyisten velvoitteiden soveltamisalan ulkopuolelle. Komission olisi joko omasta aloitteestaan tai vähintään kolmen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä voitava käynnistää tutkimus sen määrittämiseksi, onko voimassa olevia velvoitteita päivitettävä. Kun jäsenvaltiot esittävät tällaisia perusteltuja pyyntöjä, niillä olisi oltava mahdollisuus sisällyttää tietoja sellaisista uusista tuotteita, palveluja, ohjelmistoja tai ominaisuuksia koskevista tarjouksista, jotka herättävät huolta kilpailullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja jotka on toteutettu joko olemassa olevien ydinalustapalvelujen puitteissa tai muulla tavalla. Jos komissio markkinatutkimuksen jälkeen katsoo tarpeelliseksi muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia, esimerkiksi sisällyttämällä uusia velvoitteita, jotka poikkeavat tämän asetuksen kattamista samoista kilpailullisuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevista kysymyksistä, komission olisi esitettävä ehdotus asetuksen muuttamisesta.

(70)

Ottaen huomioon portinvartijoiden huomattava taloudellinen voima velvoitteita on tärkeää soveltaa tehokkaasti ja ilman, että niitä kierretään. Tätä varten sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin portinvartijan käytäntöihin riippumatta niiden muodosta ja riippumatta siitä, onko kyseessä sopimusperusteinen, kaupallinen, tekninen vai muu käytäntö, siltä osin kuin se vastaa tyypiltään käytäntöä, johon sovelletaan jotain tässä asetuksessa säädettyä velvoitetta. Portinvartijat eivät saisi toimia tavalla, joka heikentäisi tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden tehokkuutta. Tällaiseen toimintaan sisältyy portinvartijan käyttämä suunnittelu, loppukäyttäjien valintojen esittäminen epäneutraalisti tai se, että käyttöliittymän tai sen osan rakennetta, toimintoa tai toimintatapaa käytetään heikentämään tai haittaamaan käyttäjien itsemääräämisoikeutta, päätöksentekoa tai valinnanmahdollisuutta. Portinvartija ei myöskään saisi toimia tavalla, joka heikentäisi tässä asetuksessa edellytettyä yhteentoimivuutta, esimerkiksi käyttämällä perusteettomia teknisiä suojatoimenpiteitä, asettamalla syrjiviä palveluehtoja, soveltamalla sovellusrajapintoihin tekijänoikeutta laittomalla tavalla tai antamalla harhaanjohtavia tietoja. Portinvartijat eivät saisi kiertää nimetyksi joutumista keinotekoisesti segmentoimalla, jakamalla, osittamalla tai hajauttamalla omia ydinalustapalvelujaan kiertääkseen tässä asetuksessa vahvistettuja määrällisiä kynnysarvoja.

(71)

Jotta portinvartija-aseman uudelleentarkastelu voidaan tehdä tehokkaasti ja jotta portinvartijan tarjoamien ydinalustapalvelujen luetteloa voidaan mukauttaa, portinvartijoiden olisi ilmoitettava komissiolle kaikista suunnitelluista hankinnoistaan ennen kuin hankinnat toteutetaan, muista ydinalustapalveluja tai muita digitaalialalla tarjottavia palveluja tarjoavista yrityksistä tai muista palveluista, jotka mahdollistavat datankeruun. Tällaiset tiedot paitsi palvelevat yksittäisten portinvartijoiden aseman uudelleentarkasteluprosessia, myös tarjoavat ratkaisevan tärkeää tietoa laajemman kilpailukehityksen seuraamiseksi digitaalialalla, minkä vuoksi niitä voi olla hyödyllistä tarkastella tässä asetuksessa säädettyjen markkinatutkimusten yhteydessä. Lisäksi komission olisi annettava tällaiset tiedot jäsenvaltioille ottaen huomioon, että tällaisia tietoja voidaan käyttää yrityskeskittymien kansallista valvontaa varten ja että tietyissä olosuhteissa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi saattaa kyseiset hankinnat komission käsiteltäviksi yrityskeskittymien valvontaa varten. Komission olisi myös julkaistava vuosittain luettelo yritysostoista, joista portinvartija on sille ilmoittanut. Jotta voidaan varmistaa tällaisten tietojen tarvittava läpinäkyvyys ja käytettävyys tässä asetuksessa säädettyihin eri tarkoituksiin, portinvartijan olisi toimitettava vähintään tiedot yrityksistä, joita keskittymä koskee, niiden vuotuinen liikevaihto unionin alueella ja maailmanlaajuisesti, niiden toimiala, myös keskittymään suoraan liittyvän toiminnan osalta, kauppa-arvo tai arvio siitä, tiivistelmä keskittymästä, myös sen luonteen ja perustelujen osalta, sekä luettelo jäsenvaltioista, joita toimenpide koskee.

(72)

Loppukäyttäjien tietosuoja ja yksityisyyden suoja ovat olennaisia kaikissa arvioinneissa kielteisistä vaikutuksista, joita portinvartijoiden havaituilla käytännöillä voi olla niiden kerätessä ja kumuloidessa suuria datamääriä loppukäyttäjiltä. Varmistamalla portinvartijoiden käyttämien profilointikäytäntöjen riittävä läpinäkyvyys, mukaan lukien mutta ei yksinomaan asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettu profilointi, voidaan edistää ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta. Läpinäkyvyys kohdistaa portinvartijoihin ulkoista painetta olla muodostamatta syvällisestä kuluttajaprofiloinnista käytännön standardia, koska potentiaaliset markkinoille tulijat tai startup-yritykset eivät voi saada käyttöönsä dataa samalta laajuudelta ja syvyydeltä ja samassa mittakaavassa. Parempi läpinäkyvyys mahdollistaisi sen, että muut ydinalustapalveluja tarjoavat yritykset voivat erottua muista selvemmin paremmalla yksityisyyden suojalla.

Tämän läpinäkyvyysvelvoitteen vähimmäistehokkuuden varmistamiseksi portinvartijoiden olisi vähintään annettava riippumattomasti tarkastettu kuvaus profiloinnin tekoperusteista ja muun muassa siitä, perustuuko se henkilötietoihin ja käyttäjän toiminnasta saatuihin tietoihin asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, sekä kuvaus tietojen käsittelystä, tarkoituksesta, jota varten profiilia tehdään ja viime kädessä käytetään, profiloinnin kestosta, tällaisen profiloinnin vaikutuksesta portinvartijan palveluihin sekä toimista, joihin on tosiasiallisesti ryhdytty, jotta loppukäyttäjät voivat olla tietoisia profiloinnin asianmukaisesta käytöstä, sekä toimista, joilla loppukäyttäjien suostumusta haetaan tai joilla heille annetaan mahdollisuus kieltäytyä antamasta suostumusta tai perua suostumuksensa. Komission olisi toimitettava tarkastettu kuvaus Euroopan tietosuojaneuvostolle antaakseen tietoa unionin tietosuojasääntöjen täytäntöönpanoa varten. Komissiolle olisi annettava valtuudet kehittää tarkastettuun kuvaukseen sovellettavaa menetelmää ja menettelyä Euroopan tietosuojavaltuutettua, Euroopan tietosuojaneuvostoa, kansalaisyhteiskuntaa ja asiantuntijoita kuullen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 182/2011 (16) ja (EU) 2018/1725 (17) mukaisesti.

(73)

Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti ja pysyvästi, komission olisi voitava arvioida, olisiko ydinalustapalveluja tarjoava yritys nimettävä portinvartijaksi ilman, että se täyttää tässä asetuksessa säädettyjä määrällisiä kynnysarvoja, edellyttääkö portinvartijan järjestelmällinen velvoitteiden noudattamatta jättäminen lisätoimenpiteitä, olisiko useampi digitaalialan palvelu lisättävä ydinalustapalvelujen luetteloon ja olisiko tutkittava muita käytäntöjä, jotka ovat samalla tavoin epäoikeudenmukaisia ja digitaalisten markkinoiden kilpailullisuutta rajoittavia. Tällaisen arvioinnin olisi perustuttava markkinatutkimuksiin, jotka suoritetaan tarkoituksenmukaisessa aikataulussa selkein menettelyin ja määräajoin, jotta voidaan tukea tämän asetuksen etukäteisvaikutusta kilpailullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen digitaalialalla ja taata tarvittava oikeusvarmuus.

(74)

Komission olisi voitava todeta markkinatutkimuksen perusteella, että ydinalustapalvelua tarjoava yritys täyttää kaikki yleiset laadulliset kriteerit, joiden perusteella se voidaan määritellä portinvartijaksi. Kyseisen yrityksen olisi tämän jälkeen periaatteessa noudatettava kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä sovellettavia velvoitteita. Sellaisille portinvartijoille, jotka komissio on nimennyt, koska on ennakoitavissa, että niillä on lähitulevaisuudessa vakiintunut ja kestävä asema, komission olisi kuitenkin asetettava vain välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia velvoitteita sen estämiseksi, että kyseinen portinvartija saavuttaa vakiintuneen ja kestävän aseman toiminnassaan. Tällaisten nousevien portinvartijoiden osalta komission olisi otettava huomioon, että tämä asema on periaatteessa luonteeltaan tilapäinen, minkä vuoksi olisi päätettävä tiettynä ajankohtana, pitäisikö tällaiseen ydinalustapalveluja tarjoavaan yritykseen soveltaa kaikkia portinvartijavelvoitteita, koska se on saanut vakiintuneen ja kestävän aseman, vai jäävätkö nimeämisen ehdot viime kädessä täyttymättä, minkä vuoksi kaikista jo asetetuista velvoitteista olisi luovuttava.

(75)

Komission olisi tutkittava ja arvioitava, ovatko käyttäytymiseen liittyvät tai tarvittaessa rakenteelliset lisätoimenpiteet perusteltuja, jotta portinvartija ei voi haitata tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista jättämällä järjestelmällisesti noudattamatta yhtä tai useampaa tässä asetuksessa säädettyä velvoitetta. Näin on siinä tapauksessa, jos komissio on tehnyt portinvartijasta kahdeksan vuoden aikana vähintään kolme noudattamatta jättämistä koskevaa päätöstä, jotka voivat liittyä eri ydinalustapalveluihin ja tässä asetuksessa säädettyihin erilaisiin velvoitteisiin, ja jos portinvartija on pitänyt yllä, laajentanut tai edelleen vahvistanut vaikutustaan sisämarkkinoihin, yrityskäyttäjiensä ja loppukäyttäjiensä taloudellista riippuvuutta portinvartijan ydinalustapalveluista tai asemansa vakiintumista. Portinvartijan olisi katsottava säilyttäneen, laajentaneen tai vahvistaneen portinvartija-asemaansa, jos komission toteuttamista täytäntöönpanotoimista huolimatta portinvartija on edelleen yrityskäyttäjille tärkeä yhdysväylä loppukäyttäjien tavoittamiseksi tai on edelleen vahvistanut tai vakiinnuttanut asemaansa sellaisena.

Komissiolla olisi tällaisissa tapauksissa oltava valtuudet määrätä mikä tahansa käyttäytymiseen liittyvä tai rakenteellinen korjaustoimenpide suhteellisuusperiaatetta noudattaen. Tässä yhteydessä komissiolla olisi oltava valta määrätä rajoitetuksi ajaksi asetettava kielto, jonka mukaan portinvartija ei saa muodostaa keskittymää sellaisten ydinalustapalvelujen tai muiden digitaalialalla tarjottavien palvelujen tai tietojen keräämisen mahdollistavien palvelujen osalta, joihin kyseinen järjestelmällinen noudattamatta jättäminen vaikuttaa, siinä määrin kuin tällainen korjaustoimenpide on oikeasuhteinen ja tarpeen oikeudenmukaisuuden ja kilpailullisuuden säilyttämiseksi tai palauttamiseksi järjestelmällisen noudattamatta jättämisen vaikutusten vuoksi. Jotta mahdollistetaan kolmansien osapuolten tehokas osallistuminen ja mahdollisuus testata korjaustoimenpiteitä ennen niiden soveltamista, komission olisi julkaistava yksityiskohtainen luottamuksellista tietoa sisältämätön yhteenveto tapauksesta ja toteutettavista toimenpiteistä. Komission olisi voitava käynnistää menettely uudelleen, myös silloin, jos osoittautuu, että mainitut korjaustoimenpiteet eivät ole tehokkaita. Päätöksellä hyväksyttyjen korjaustoimenpiteiden tehottomuudesta johtuvan menettelyn uudelleenkäynnistämisen olisi annettava komissiolle mahdollisuus muuttaa korjaustoimenpiteitä tulevaisuudessa. Komission olisi myös voitava asettaa kohtuullinen ajanjakso, jossa menettelyjen uudelleenkäynnistäminen on mahdollista, jos korjaustoimenpiteet osoittautuvat tehottomiksi.

(76)

Jos portinvartija tarjoutuu antamaan komissiolle sitoumuksia järjestelmällistä noudattamatta jättämistä koskevan tutkimuksen aikana, komission olisi voitava tehdä päätös, jolla nämä sitoumukset tehdään asianomaista portinvartijaa velvoittaviksi, jos komissio katsoo, että sitoumukset varmistavat tässä asetuksessa asetettujen velvoitteiden tehokkaan noudattamisen. Kyseisessä päätöksessä olisi myös todettava, että komission jatkotoimille ei ole enää perusteita tutkimuksen kohteena olevan noudattamatta jättämisen osalta. Arvioidessaan sitä, riittävätkö portinvartijan tarjoamat sitoumukset tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden tosiasiallisen noudattamisen varmistamiseen, komission olisi voitava ottaa huomioon portinvartijan tekemät testit, joilla osoitetaan tarjottujen sitoumusten tehokkuus käytännössä. Komission olisi varmistettava, että sitoumuksia koskevaa päätöstä noudatetaan kaikilta osin ja että sen tavoitteet saavutetaan, ja sillä olisi oltava oikeus ottaa päätös uudelleen käsittelyyn, jos se toteaa, että sitoumukset eivät ole tehokkaita.

(77)

Digitaalialan palvelut ja niihin liittyvät käytännöt voivat muuttua nopeasti ja merkittävästi. Jotta tämä asetus pysyisi ajan tasalla ja muodostaisi tehokkaan ja kokonaisvaltaisen sääntelyratkaisun portinvartijoista johtuviin ongelmiin, on tärkeää säätää ydinalustapalvelujen luetteloiden ja tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden säännöllisestä uudelleentarkastelusta. Tämä on erityisen tärkeää, jotta havaitaan käytäntö, joka todennäköisesti rajoittaa ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta tai joka on epäoikeudenmukainen. Koska digitaaliala on luonteeltaan dynaamisesti muuttuva, on tärkeää tehdä uudelleentarkastelu säännöllisesti, jotta voidaan turvata sääntelyllisten edellytysten oikeusvarmuus. Uudelleentarkastelut olisi kuitenkin suoritettava kohtuullisessa ja tarkoituksenmukaisessa aikataulussa. Markkinatutkimukset myös varmistaisivat sen, että komissiolla on vankka näyttöpohja arvioidakseen, olisiko sen ehdotettava tämän asetuksen muuttamista ydinalustapalvelujen luetteloiden tarkistamiseksi, laajentamiseksi tai tarkentamiseksi. Samoin ne varmistaisivat, että komissiolla on vankka näyttö arvioidakseen, olisiko sen ehdotettava tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden muuttamista tai annettava delegoitu säädös, jolla nämä velvoitteet saatetaan ajan tasalle.

(78)

Portinvartijoiden sellaisen toiminnan osalta, joka ei kuulu tässä asetuksessa tarkoitettujen velvoitteiden piiriin, komissiolla olisi oltava mahdollisuus aloittaa uusia palveluja ja uusia käytäntöjä koskeva markkinatutkimus sen selvittämiseksi, onko tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita täydennettävä delegoidulla säädöksellä, joka kuuluu tässä asetuksessa vahvistetun tällaisia delegoituja säädöksiä koskevan valtuutuksen alaan, tai esittämällä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. Tämä ei rajoita komission mahdollisuutta toteuttaa soveltuvissa tapauksissa SEUT 101 tai 102 artiklan mukaisia menettelyjä. Tällaiset menettelyt olisi toteutettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (18) mukaisesti. Kiireellisissä tapauksissa, joissa kilpailulle on vaarana aiheutua vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa, komission olisi harkittava välitoimenpiteiden määräämistä asetuksen (EY) N:o 1/2003 8 artiklan mukaisesti.

(79)

Jos portinvartijat harjoittavat käytäntöä, joka on epäoikeudenmukainen tai rajoittaa tämän asetuksen nojalla jo nimettyjen ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta mutta tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet eivät nimenomaisesti kata tällaisia käytäntöjä, komission olisi voitava päivittää tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä. Delegoidulla säädöksellä tehtäviin päivityksiin olisi sovellettava samaa tutkintaperiaatetta ja niiden pohjaksi olisi tehtävä markkinatutkimus. Komission olisi myös sovellettava ennalta määritettyä periaatetta tällaisten käytäntöjen tunnistamiseen. Tämä oikeusperiaate varmistaisi, että velvoitteet, joita portinvartijoille voitaisiin milloin tahansa asettaa tämän asetuksen nojalla, ovat tyypiltään riittävän ennakoitavia.

(80)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen tehokas täytäntöönpano ja noudattaminen, komissiolla olisi oltava vahvat tutkintaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevat valtuudet, jotta se voi tutkia, valvoa ja seurata tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen täytäntöönpanoa ja samalla varmistaa, että perusoikeutta tulla kuulluksi ja tutustua asiakirja-aineistoon täytäntöönpanomenettelyjen yhteydessä kunnioitetaan. Komissiolla olisi oltava nämä tutkintavaltuudet myös markkinatutkimusten tekemiseksi muun muassa tämän asetuksen päivittämistä ja uudelleentarkastelua varten.

(81)

Komissiolle olisi annettava valtuudet pyytää tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavia tietoja. Komissiolla olisi erityisesti oltava pääsy kaikkiin asiaankuuluviin asiakirjoihin, dataan, tietokantoihin, algoritmeihin ja tietoihin, jotka ovat tarpeen tutkimusten aloittamiseksi ja suorittamiseksi ja tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi, riippumatta siitä, kenellä tällaiset tiedot ovat, ja riippumatta niiden muodosta, tallennusvälineestä tai tallennuspaikasta.

(82)

Komission olisi voitava suoraan pyytää yrityksiä tai yritysten yhteenliittymää toimittamaan kaikki asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. Lisäksi komission olisi tämän asetuksen soveltamiseksi voitava pyytää asiaankuuluvia tietoja jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta taikka miltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä. Yritykset ovat komission päätöstä noudattaessaan velvollisia vastaamaan asiakysymyksiin ja toimittamaan asiakirjoja.

(83)

Komissiolla olisi myös oltava valtuudet suorittaa minkä tahansa yrityksen tai yritysten yhteenliittymän tarkastuksia ja kuulla henkilöitä, joilla voisi olla hyödyllistä tietoa, ja kirjata annetut lausunnot.

(84)

Välitoimenpiteet voivat olla tärkeä väline sen varmistamisessa, että tutkinnan ollessa käynnissä sen kohteena oleva rikkomus ei aiheuta vakavaa ja korjaamatonta haittaa portinvartijoiden yrityskäyttäjille tai loppukäyttäjille. Tämä väline on tärkeä sellaisten kehityssuuntausten välttämiseksi, joiden suuntaa olisi hyvin vaikea muuttaa menettelyn päätteeksi annettavalla komission päätöksellä. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava valtuudet määrätä välitoimia menettelyssä, jonka tarkoituksena on mahdollinen noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen tekeminen. Näitä valtuuksia olisi sovellettava tapauksissa, joissa komissio on ensi näkemältä todennut portinvartijoiden rikkoneen velvoitteita ja joissa portinvartijoiden yrityskäyttäjille tai loppukäyttäjille on vaarana aiheutua vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa. Välitoimenpiteitä olisi sovellettava vain tietyn ajanjakson, joko siihen päättyvän ajanjakson, että komissio saa menettelyn päätökseen, tai kiinteän ajanjakson, joka voidaan uusia siltä osin kuin se on välttämätöntä ja asianmukaista.

(85)

Komission olisi voitava toteuttaa tarvittavat toimet seuratakseen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa ja noudattamista. Tähän olisi sisällyttävä komission mahdollisuus nimittää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita ja tilintarkastajia avustamaan komissiota tässä prosessissa, tarvittaessa myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asiantuntijoista, kuten tietosuoja- tai kuluttajansuojaviranomaisista. Komission olisi tarkastajia nimittäessään varmistettava riittävä kierto.

(86)

Tällä asetuksella asetettujen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi olisi voitava määrätä sakkoja ja uhkasakkoja. Tätä varten olisi vahvistettava tasoltaan asianmukaiset sakot ja uhkasakot velvoitteiden noudattamatta jättämisestä ja menettelysääntöjen rikkomisesta noudattaen asianmukaisia vanhentumisaikoja suhteellisuusperiaatteen ja ne bis in idem -periaatteen mukaisesti. Komission ja asianomaisten kansallisten viranomaisten olisi koordinoitava täytäntöönpanotoimiaan varmistaakseen, että kyseisiä periaatteita noudatetaan. Komission olisi erityisesti otettava huomioon mahdolliset sakot ja uhkasakot, jotka samalle oikeushenkilölle on määrätty samojen tosiseikkojen perusteella muiden unionin tai kansallisten sääntöjen rikkomista koskevassa menettelyssä annetulla lopullisella päätöksellä, jotta voidaan varmistaa, että määrättävät sakot ja uhkasakot vastaavat tehtyjen rikkomusten vakavuutta.

(87)

Yritysten yhteenliittymille niiden tekemistä rikkomisista määrättyjen sakkojen tehokkaan perinnän varmistamiseksi on välttämätöntä määritellä edellytykset, joissa komissiolla olisi oltava mahdollisuus vaatia sakon maksamista yritysten yhteenliittymän jäseniltä, jos kyseinen yritysten yhteenliittymä ei ole maksukykyinen.

(88)

Tämän asetuksen nojalla toteutettavien menettelyjen yhteydessä asianomaiselle yritykselle olisi myönnettävä oikeus tulla komission kuulemaksi ja tehdyt päätökset olisi julkistettava laajalti. Varmistettaessa oikeus hyvään hallintoon, oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ja oikeus tulla kuulluksi on olennaisen tärkeää suojella luottamuksellisia tietoja. Komission olisi tietojen luottamuksellisuutta kunnioittaen varmistettava, että kaikki tiedot, joihin päätös perustuu, paljastetaan siinä määrin, että päätöksen saaja voi ymmärtää päätökseen johtaneet tosiseikat ja huomiot. On myös tarpeen varmistaa, että komissio käyttää tämän asetuksen soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen nojalla kerättyjä tietoja, jollei nimenomaisesti toisin säädetä. Tiettyjä liiketoimintatietoja, kuten asianajajien ja heidän asiakkaidensa välistä viestintää, olisi oltava tietyin edellytyksin mahdollista pitää luottamuksellisina, jos asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät.

(89)

Kun komissio laatii luottamuksellista tietoa sisältämättömiä yhteenvetoja julkaisemista varten, jotta asianomaiset kolmannet osapuolet voisivat tehokkaasti esittää huomautuksia, sen olisi otettava asianmukaisesti huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja paljasteta.

(90)

Portinvartijoihin sovellettavien saatavilla olevien oikeudellisten välineiden johdonmukainen, tehokas ja täydentävä täytäntöönpano edellyttää komission ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinointia niiden toimivaltuuksien puitteissa. Komission ja kansallisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava toimia, joita tarvitaan portinvartijoihin sovellettavien saatavilla olevien oikeudellisten välineiden täytäntöönpanoon tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla ja noudattaen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklassa vahvistettua vilpittömän yhteistyön periaatetta. Kansallisten viranomaisten komissiolle antaman tuen olisi voitava sisältää kaikkien niiden hallussa olevien tarvittavien tietojen toimittaminen komissiolle tai komission pyynnöstä avustaminen sen valtuuksien käyttämisessä, jotta komissio voi paremmin suorittaa tässä asetuksessa sille määrätyt tehtävät.

(91)

Ainoastaan komissiolla on toimivalta panna tämä asetus täytäntöön. Jäsenvaltioilla olisi komission tukemiseksi oltava mahdollisuus antaa kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisilleen valtuudet toteuttaa tutkimuksia siltä osin kuin portinvartijat ovat mahdollisesti jättäneet noudattamatta tämän asetuksen mukaisia tiettyjä velvoitteita. Tämä voi olla merkityksellistä erityisesti tapauksissa, joissa ei aluksi voida määritellä, voiko portinvartijan käytös mahdollisesti rikkoa tätä asetusta vai kilpailusääntöjä, jotka toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet panna täytäntöön, vai molempia. Kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi raportoitava komissiolle portinvartijoiden mahdolliseen tämän asetuksen mukaisten tiettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämiseen liittyvistä havainnoistaan, jotta komissio voi ainoana täytäntöönpanoviranomaisena aloittaa tutkintamenettelyn tämän asetuksen säännösten mahdollisesta noudattamatta jättämisestä.

Komissiolla olisi oltava täysi harkintavalta päättää tällaisen menettelyn aloittamisesta. Tämän asetuksen mukaisten tutkimusten päällekkäisyyksien välttämiseksi asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava asiasta komissiolle, ennen kuin se toteuttaa ensimmäisen tutkintatoimenpiteen portinvartijoiden mahdollisen tämän asetuksen mukaisten tiettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisen osalta. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi myös valvoessaan sitä, että portinvartijat noudattavat kansallisia kilpailusääntöjä, tehtävä tiivistä yhteistyötä ja koordinoitava toimia komission kanssa, myös sakkojen määräämisen osalta. Tätä varten niiden olisi tehtävä ilmoitus komissiolle, kun ne käynnistävät kansallisiin kilpailusääntöihin perustuvia menettelyjä portinvartijoita vastaan ja ennen kuin portinvartijoille asetetaan velvoitteita tällaisissa menettelyissä. Päällekkäisyyksien välttämiseksi olisi oltava mahdollista käyttää neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan mukaisen päätösehdotuksen tietoja tarvittaessa tämän asetuksen mukaisena ilmoituksena.

(92)

Jotta voidaan suojata tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano, on tärkeää varmistaa, että kansallisilla viranomaisilla, myös kansallisilla tuomioistuimilla, on kaikki tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että niiden tekemät päätökset eivät ole ristiriidassa komission tämän asetuksen nojalla tekemän päätöksen kanssa. Kansallisten tuomioistuinten olisi voitava pyytää komissiota toimittamaan niille tietoja tai lausuntoja tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä. Komission olisi samalla voitava esittää suullisia tai kirjallisia huomautuksia kansallisille tuomioistuimille. Tämä ei vaikuta kansallisten tuomioistuinten mahdollisuuteen pyytää ennakkoratkaisua SEUT 267 artiklan mukaisesti.

(93)

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja tehokas täydentävyys tämän asetuksen ja muiden portinvartijoihin sovellettavien alakohtaisten asetusten täytäntöönpanossa, komission olisi hyödynnettävä asiaa käsittelevän korkean tason ryhmän asiantuntemusta. Korkean tason ryhmän olisi myös tarvittaessa voitava avustaa komissiota tarjoamalla neuvoja, asiantuntemusta ja suosituksia tämän asetuksen täytäntöönpanoon tai noudattamisen valvontaan liittyvissä yleisissä kysymyksissä. Korkean tason ryhmän olisi koostuttava asiaankuuluvista eurooppalaisista elimistä ja verkostoista, ja sen kokoonpanossa olisi varmistettava korkeatasoinen asiantuntemus ja maantieteellinen tasapaino. Korkean tason ryhmän jäsenten olisi raportoitava säännöllisesti edustamilleen elimille ja verkostoille ryhmän puitteissa suoritetuista tehtävistä ja kuultava niitä tähän liittyen.

(94)

Koska tämän asetuksen mukaiset komission päätökset voidaan SEUT-sopimuksen mukaisesti saattaa unionin tuomioistuimen tutkittaviksi, unionin tuomioistuimella olisi oltava täysi harkintavalta sakkojen ja uhkasakkojen osalta SEUT 261 artiklan mukaisesti.

(95)

Komissiolla olisi oltava mahdollisuus laatia ohjeita antaakseen tarkempaa ohjausta tämän asetuksen eri näkökohdista tai avustaakseen ydinalustapalveluja tarjoavia yrityksiä tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanossa. Tällaisen ohjauksen olisi voitava perustua erityisesti kokemuksiin, joita komissio saa tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta. Tämän asetuksen mukaisten ohjeiden antaminen on komission oikeus ja yksinomaan sen harkintavallassa, ja sitä ei saisi pitää osatekijänä sen varmistamisessa, että yritykset tai asianomaisten yritysten yhteenliittymät noudattavat tämän asetuksen mukaisia velvoitteita.

(96)

Esimerkiksi tietojen käyttöoikeuteen, tietojen siirrettävyyteen tai yhteentoimivuuteen liittyvien portinvartijoiden tiettyjen velvoitteiden täytäntöönpanoa voitaisiin helpottaa käyttämällä teknisiä standardeja. Tässä yhteydessä komissiolla olisi oltava mahdollisuus aiheellisissa tapauksissa ja tarpeen mukaan pyytää eurooppalaisia standardointielimiä kehittämään niitä.

(97)

Jotta voidaan varmistaa kilpailulliset ja oikeudenmukaiset markkinat digitaalialalla kaikkialla unionissa, kun markkinoilla toimii portinvartijoita, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteessä olevaa menetelmää sen määrittämisestä, täyttyvätkö aktiivisia loppukäyttäjiä ja aktiivisia yrityskäyttäjiä koskevat määrälliset kynnysarvot portinvartioiden nimeämiseksi, ja joilla tarkennetaan menetelmän kyseiseen liitteeseen kuulumattomia lisätekijöitä sen määrittämiseksi, täyttyvätkö portinvartioiden nimeämistä koskevat määrälliset kynnysarvot, ja joilla täydennetään tässä asetuksessa vahvistettuja olemassa olevia velvoitteita, jos komissio on markkinatutkimuksen perusteella havainnut olevan tarpeen päivittää velvoitteita, joilla puututaan ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta rajoittaviin tai epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin, ja jos harkittavana oleva päivitys kuuluu tässä asetuksessa vahvistetun tällaisia delegoituja säädöksiä koskevan valtuutuksen alaan.

(98)

On erityisen tärkeää, että tämän asetuksen mukaisia delegoituja säädöksiä hyväksyessään komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (19) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(99)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa määrittää toimenpiteet, jotka portinvartija toteuttaa tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden tehokasta noudattamista varten; keskeyttää portinvartijalle asetetun tietyn velvoitteen soveltaminen kokonaan tai osittain; vapauttaa portinvartija tietystä velvoitteesta kokonaan tai osittain; määritellä toimenpiteet, jotka portinvartijan on toteutettava, kun se kiertää tämän asetuksen mukaisia velvoitteita; saattaa päätökseen markkinatutkimus portinvartijoiden nimeämisestä tai määrätä korjaavia toimenpiteitä järjestelmällisestä noudattamatta jättämisestä; määrätä välitoimia portinvartijaa vastaan; määrätä sitoumusten noudattamisen portinvartijaa velvoittavaksi; esittää havaintonsa noudattamatta jättämisestä; vahvistaa uhkasakon lopullinen määrä; määrittää portinvartijoiden toimittamien ilmoitusten, tietojen, perusteltujen pyyntöjen ja sääntömääräisten kertomusten muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat; vahvistaa toiminnalliset ja tekniset järjestelyt yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä menetelmät ja menettelyt kuluttajien profiloinnissa käytettyjen tekniikoiden tarkastettua kuvausta varten; säätää käytännön järjestelyistä, jotka koskevat menettelyjä, määräaikojen pidentämistä, oikeuksien käyttämistä menettelyjen aikana, tietojen julkistamista koskevia ehtoja sekä komission ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinointia. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(100)

Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä, kun hyväksytään täytäntöönpanosäädös komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia koskevista käytännön järjestelyistä. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi käytettävä muihin tämän asetuksen nojalla annettaviin täytäntöönpanosäädöksiin. Tämä on perusteltua sen vuoksi, että kyseiset muut täytäntöönpanosäädökset liittyvät tässä asetuksessa vahvistettujen menettelyjen käytännön näkökohtiin, kuten erilaisten menettelyvaiheiden muotoon, sisältöön ja muihin yksityiskohtiin, eri menettelyvaiheiden käytännön järjestelyihin, kuten esimerkiksi määräaikojen pidentämiseen tai oikeuteen tulla kuulluksi, sekä portinvartijalle osoitettuihin täytäntöönpanopäätöksiin.

(101)

Asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti kunkin jäsenvaltion olisi oltava edustettuna neuvoa-antavassa komiteassa ja päätettävä valtuuskuntansa kokoonpanosta. Valtuuskuntaan voi kuulua muun muassa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asiantuntijoita, joilla on asiaankuuluvaa asiantuntemusta liittyen johonkin tiettyyn neuvoa-antavalle komitealle esitettyyn asiaan.

(102)

Väärinkäytösten paljastajat voivat esittää toimivaltaisille viranomaisille uusia tietoja, jotka voivat auttaa toimivaltaisia viranomaisia tämän asetuksen rikkomisten havaitsemisessa ja seuraamusten määräämisessä. Olisi varmistettava, että käytössä on asianmukaiset järjestelyt, joilla mahdollistetaan, että väärinkäytösten paljastajat voivat ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen tosiasiallisista tai mahdollisista rikkomisista, ja joilla väärinkäytösten paljastajia suojataan vastatoimilta. Sitä varten tässä asetuksessa olisi säädettävä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2019/1937 (20) sovelletaan tämän asetuksen rikkomisista ilmoittamiseen ja tällaisista rikkomisista ilmoittavien henkilöiden suojeluun.

(103)

Oikeusvarmuuden parantamiseksi direktiivin (EU) 2019/1937 sovellettavuus tämän asetuksen nojalla tämän asetuksen rikkomisia koskeviin ilmoituksiin ja tällaisista rikkomisista ilmoittavien henkilöiden suojeluun olisi otettava huomioon kyseisessä direktiivissä. Direktiivin (EU) 2019/1937 liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutos otetaan huomioon niiden direktiivin (EU) 2019/1937 mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikkakaan kyseisten kansallisten toimenpiteiden hyväksyminen ei ole edellytys kyseisen direktiivin soveltamiselle tämän asetuksen rikkomisesta ilmoittamiseen ja ilmoittavien henkilöiden suojeluun tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.

(104)

Kuluttajilla olisi oltava oikeus valvoa oikeuksiensa toteutumista portinvartijoille tämän asetuksen nojalla asetettujen velvoitteiden yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/1828 (21) mukaisten edustajakanteiden avulla. Tätä varten tässä asetuksessa olisi säädettävä, että direktiiviä (EU) 2020/1828 sovelletaan edustajakanteisiin, jotka on nostettu portinvartijoiden tämän asetuksen säännösten rikkomisista, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa kuluttajien yhteisiä etuja. Kyseisen direktiivin liitettä olisi sen vuoksi muutettava. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutos otetaan huomioon niiden direktiivin (EU) 2020/1828 mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikkakaan kyseisten kansallisten toimenpiteiden hyväksyminen tältä osin ei ole edellytys kyseisen direktiivin soveltamiselle kyseisiin edustajakanteisiin. Direktiivin (EU) 2020/1828 soveltamisen edustajakanteisiin, jotka on nostettu portinvartijoita vastaan johtuen tämän asetuksen säädösten rikkomisista, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa kuluttajien yhteisiä etuja, olisi alettava siitä päivästä, jona aletaan soveltaa jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka ovat tarpeen kyseisen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai tämän asetuksen soveltamispäivästä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

(105)

Komission olisi arvioitava tätä asetusta säännöllisin väliajoin ja seurattava tiiviisti sen vaikutusta kaupallisten suhteiden kilpailullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen verkkopohjaisessa alustataloudessa muun muassa tekniikan ja kaupalliseen kehitykseen perustuvien muutostarpeiden selvittämiseksi. Kyseiseen arviointiin olisi sisällyttävä ydinalustapalvelujen luettelon ja portinvartijoille asetettujen velvoitteiden säännöllinen uudelleentarkastelu ja niiden täytäntöönpanon valvonta, jotta voidaan varmistaa digitaalisten markkinoiden kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus kaikkialla unionissa. Tässä yhteydessä komission olisi myös arvioitava numeroista riippumattomien sähköisten viestintäpalvelujen yhteentoimivuutta koskevan velvoitteen laajuutta. Jotta arvioinnissa saataisiin kattava käsitys digitaalialan kehityksestä, siinä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien kokemukset. Komission olisi voitava tällöin ottaa huomioon myös 26 päivänä huhtikuuta 2018 annetulla komission päätöksellä C(2018)2393 perustetun verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen sille esittämät lausunnot ja raportit. Arvioinnin jälkeen komission olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä. Komission tavoitteena olisi oltava yhteisten oikeuksien ja arvojen, erityisesti tasa-arvon ja syrjimättömyyden, korkeatasoinen suojelu ja kunnioittaminen, kun se suorittaa tässä asetuksessa tarkoitettujen käytäntöjen ja velvoitteiden arviointeja ja uudelleentarkasteluja.

(106)

Komissiolle olisi osoitettava olemassa olevien rahoitusvälineiden avulla riittävät henkilöresurssit, taloudelliset resurssit ja tekniset resurssit sen varmistamiseksi, että se voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja käyttää toimivaltaansa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta talousarviomenettelyn soveltamista.

(107)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on erityisesti varmistaa kilpailullisuus ja oikeudenmukaisuus digitaalialalla yleisesti ja ydinalustapalveluissa erityisesti, jotta voidaan edistää innovointia, digitaalisten tuotteiden ja palvelujen korkeaa laatua, kohtuullisia ja kilpailukykyisiä hintoja sekä korkeaa laatua ja valinnanvaraa loppukäyttäjille digitaalialalla, vaan ne voidaan portinvartijoiden liiketoimintamallin ja toiminnan ja niiden toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(108)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 10 päivänä helmikuuta 2021 (22).

(109)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 16, 47 ja 50 artiklassa vahvistettuja periaatteita. Tätä asetusta on näin ollen tulkittava ja sovellettava kyseiset oikeudet ja periaatteet huomioon ottaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa vahvistamalla yhdenmukaistetut säännöt, joilla kaikille yrityksille varmistetaan kilpailulliset ja oikeudenmukaiset markkinat digitaalialalla kaikkialla unionissa, kun markkinoilla toimii portinvartijoita, yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien eduksi.

2.   Tätä asetusta sovelletaan ydinalustapalveluihin, joita portinvartijat tarjoavat unioniin sijoittautuneille yrityskäyttäjille tai unioniin sijoittautuneille tai unionissa sijaitseville loppukäyttäjille, riippumatta portinvartijoiden sijoittautumis- tai kotipaikasta ja riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä palvelun tarjoamiseen muutoin sovelletaan.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta markkinoihin, jotka liittyvät

a)

direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyihin sähköisiin viestintäverkkoihin;

b)

direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyihin sähköisiin viestintäpalveluihin, lukuun ottamatta numeroista riippumattomiin henkilöiden välisiin viestintäpalveluihin liittyviä palveluja.

4.   Direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 5 alakohdassa määriteltyjen henkilöiden välisten viestintäpalvelujen osalta tämä asetus ei rajoita kansallisille sääntelyviranomaisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille kyseisen direktiivin 61 artiklan nojalla annettuja valtuuksia ja vastuita.

5.   Sisämarkkinoiden hajaantumisen välttämiseksi jäsenvaltiot eivät saa asettaa portinvartijoille lisävelvollisuuksia laeilla, asetuksilla tai hallinnollisilla toimenpiteillä kilpailullisten ja oikeudenmukaisten markkinoiden varmistamiseksi. Mikään tässä asetuksessa ei estä jäsenvaltioita asettamasta velvoitteita yrityksille, mukaan lukien ydinalustapalveluja tarjoavat yritykset, asioissa, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen että kyseiset velvoitteet ovat yhteensopivia unionin lainsäädännön kanssa eivätkä johdu asianomaisten yritysten asemasta tässä asetuksessa tarkoitettuna portinvartijana.

6.   Tämä asetus ei rajoita SEUT 101 ja 102 artiklan soveltamista. Se ei myöskään rajoita seuraavien soveltamista:

a)

kansalliset kilpailusäännöt, joilla kielletään kilpailunvastaiset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset, yhdenmukaistetut menettelytavat ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö;

b)

kansalliset kilpailusäännöt, joissa kielletään muunlainen yksipuolinen toiminta, jos kyseisiä sääntöjä sovelletaan muihin yrityksiin kuin portinvartijoihin tai niissä on kyse lisävelvoitteiden asettamisesta portinvartijoille; sekä

c)

neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004 (23) ja yrityskeskittymien valvontaa koskevat kansalliset säännöt.

7.   Kansalliset viranomaiset eivät saa tehdä päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa komission tämän asetuksen nojalla tekemän päätöksen kanssa. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä ja koordinoivat täytäntöönpanotoimiaan 37 ja 38 artiklassa vahvistettujen periaatteiden pohjalta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

'portinvartijalla' 3 artiklan mukaisesti nimettyä ydinalustapalveluja tarjoavaa yritystä;

2)

'ydinalustapalvelulla' mitä tahansa seuraavista:

a)

verkossa toimivat välityspalvelut;

b)

verkossa toimivat hakukoneet;

c)

verkkoyhteisöpalvelut;

d)

videonjakoalustapalvelut;

e)

numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut;

f)

käyttöjärjestelmät;

g)

verkkoselaimet;

h)

virtuaaliavustajat;

i)

pilvipalvelut;

j)

edellä a–i alakohdassa lueteltuja ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen tarjoamat verkkomainontapalvelut, mukaan lukien mainosverkostot, mainospörssit ja muut mainonnan välityspalvelut;

3)

'tietoyhteiskunnan palvelulla' direktiivin (EU) 2015/1535 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä palvelua;

4)

'digitaalialalla' tietoyhteiskunnan palvelujen avulla tai niiden kautta tarjottavien tuotteiden ja palvelujen alaa;

5)

'verkossa toimivalla välityspalvelulla' asetuksen (EU) 2019/1150 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyjä verkossa toimivia välityspalveluja;

6)

'verkossa toimivalla hakukoneella' asetuksen (EU) 2019/1150 2 artiklan 5 alakohdassa määriteltyjä verkossa toimivia hakukoneita;

7)

'verkkoyhteisöpalvelulla' alustaa, jonka avulla loppukäyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja viestiä keskenään, jakaa sisältöä ja löytää muita käyttäjiä ja sisältöä useilla laitteilla ja eri tavoin, mukaan lukien chatit, postaukset, videot ja suositukset;

8)

'videonjakoalustapalvelulla' direktiivin 2010/13/EU 1 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa määriteltyä videonjakoalustapalvelua;

9)

'numeroista riippumattomalla henkilöiden välisellä viestintäpalvelulla' direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä numeroista riippumatonta henkilöiden välistä viestintäpalvelua;

10)

'käyttöjärjestelmällä' järjestelmäohjelmistoa, joka ohjaa laitteiston tai ohjelmiston perustoimintoja ja mahdollistaa ohjelmistosovellusten käytön;

11)

'verkkoselaimella' ohjelmistosovellusta, jonka avulla loppukäyttäjät voivat päästä verkkoihin, kuten internetiin, liitetyillä palvelimilla olevaan sisältöön ja olla vuorovaikutuksessa tällaisen sisällön kanssa, mukaan lukien erilliset verkkoselaimet sekä ohjelmistoon tai vastaavaan integroidut tai upotetut verkkoselaimet;

12)

'virtuaaliavustajalla' ohjelmistoa, joka voi käsitellä pyyntöjä, tehtäviä tai kysymyksiä, mukaan lukien ohjelmistot, jotka perustuvat ääneen, visuaaliseen tai kirjalliseen syötteeseen, eleisiin tai liikkeisiin, ja joka näiden pyyntöjen, tehtävien tai kysymysten perusteella tarjoaa pääsyn muihin palveluihin tai ohjaa fyysisiä laitteita, joihin on liitetty yhteys;

13)

'pilvipalveluilla' Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1148 (24) 4 artiklan 19 alakohdassa määriteltyä pilvipalvelua;

14)

'sovelluskaupoilla' verkossa toimivien välityspalvelujen tyyppiä, joka keskittyy ohjelmistosovellusten välittämiseen tuotteina tai palveluina;

15)

'ohjelmistosovelluksella' mitä tahansa käyttöjärjestelmässä käytettävää digitaalista tuotetta tai palvelua;

16)

'maksupalvelulla' direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä maksupalvelua;

17)

'maksupalveluiden tarjoamista tukevalla palvelulla' direktiivin (EU) 2015/2366 3 artiklan j alakohdassa määriteltyä palvelua;

18)

'maksujärjestelmällä sovelluksensisäisiä ostoja varten' ohjelmistosovellusta, palvelua tai käyttöliittymää, joka mahdollistaa digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen oston ohjelmistosovelluksessa, mukaan lukien sisältö, tilaukset, ominaisuudet tai toiminnot, ja tällaisista hankinnoista suoritettavat maksut;

19)

'tunnistuspalvelulla' ydinalustapalvelun yhteydessä tai sen tueksi tarjottavaa palvelutyyppiä, joka mahdollistaa kaikenlaisen loppukäyttäjien tai yrityskäyttäjien henkilöllisyyden todentamisen käytetystä teknologiasta riippumatta;

20)

'loppukäyttäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää ydinalustapalveluja muutoin kuin yrityskäyttäjänä;

21)

'yrityskäyttäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kaupallisessa tai ammatillisessa ominaisuudessa käyttää ydinalustapalveluja tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseksi loppukäyttäjille tai tällaisen tarjoamisen aikana;

22)

'järjestyksellä' suhteellista sijoitusta, jonka verkossa toimivia välityspalveluja tarjoavat yritykset antavat verkossa toimivien välityspalvelujen, verkkoyhteisöpalvelujen, videonjakoalustapalvelujen tai virtuaaliavustajien kautta tarjottaville tavaroille ja palveluille, tai merkitystä, jonka verkossa toimivia välityspalveluja, verkkoyhteisöpalveluja, videonjakoalustapalveluja, virtuaaliavustajia tai verkossa toimivia hakukoneita tarjoavat yritykset antavat verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksille, kun ne esittävät, järjestävät tai antavat ne tiedoksi riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksi antamiseen käytetään ja riippumatta siitä, esitetäänkö tai annetaanko tiedoksi vain yksi tulos;

23)

'hakutuloksilla' missä tahansa muodossa olevaa mitä tahansa tietoa, kuten tekstiä, grafiikkaa, ääntä tai muuta tuotosta, joka annetaan vastauksena ja joka liittyy hakukyselyyn, riippumatta siitä, onko annettu tieto maksullinen tai ilmainen tulos, suora vastaus tai jokin tuote, palvelu tai tieto, joka tarjotaan orgaanisten tulosten yhteydessä tai esitetään niiden kanssa tai osittain tai kokonaan sisällytettynä niihin;

24)

'tiedoilla' tai 'datalla' kaikkea toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen digitaalista esittämistä sekä kaikkia tällaisten toimenpiteiden, tosiseikkojen tai tietojen koosteita, myös ääni- tai kuvatallenteena tai audiovisuaalisena tallenteena;

25)

'henkilötiedoilla' asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä henkilötietoja;

26)

'muilla kuin henkilötiedoilla' muuta dataa kuin henkilötietoja;

27)

'yrityksellä' taloudellista toimintaa harjoittavaa tahoa sen oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, mukaan lukien kaikki sidosyritykset tai etuyhteydessä olevat yritykset, jotka muodostavat ryhmän toistensa suoran tai välillisen määräysvallan kautta;

28)

'määräysvallalla' mahdollisuutta käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

29)

'yhteentoimivuudella' kykyä vaihtaa tietoja ja käyttää vastavuoroisesti rajapintojen tai muiden ratkaisujen kautta vaihdettuja tietoja siten, että kaikki laitteiston tai ohjelmiston osat toimivat yhdessä muiden laitteistojen ja ohjelmistojen ja käyttäjien kanssa kaikilta osiltaan siten kuin niiden on tarkoitettu toimivan;

30)

'liikevaihdolla' asetuksen (EY) N:o 139/2004 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yritykselle kertyneitä tuottoja;

31)

'profiloinnilla' asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 alakohdassa määriteltyä profilointia;

32)

'suostumuksella' asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä suostumusta;

33)

'kansallisella tuomioistuimella' SEUT 267 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltion tuomioistuinta.

II LUKU

PORTINVARTIJAT

3 artikla

Portinvartijoiden nimeäminen

1.   Yritys on nimettävä portinvartijaksi, jos

a)

sillä on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin;

b)

se tarjoaa ydinalustapalvelua, joka on tärkeä yhdysväylä yrityskäyttäjille loppukäyttäjien tavoittamiseksi; sekä

c)

sillä on vakiintunut ja kestävä asema toiminnassaan tai on ennakoitavissa, että sillä on tällainen asema lähitulevaisuudessa.

2.   Yrityksen katsotaan täyttävän 1 kohdan soveltuvat vaatimukset

a)

edellä olevan 1 kohdan a alakohdan osalta, jos sen vuotuinen liikevaihto unionissa oli vähintään 7,5 miljardia euroa kunakin kolmena viimeksi kuluneena tilikautena tai jos sen keskimääräinen pörssiarvo tai vastaava käypä markkina-arvo oli vähintään 75 miljardia euroa viimeksi kuluneen tilikauden aikana ja se tarjoaa samaa ydinalustapalvelua vähintään kolmessa jäsenvaltiossa;

b)

edellä olevan 1 kohdan b alakohdan osalta, jos se tarjoaa ydinalustapalvelua, jolla oli viimeksi kuluneen tilikauden aikana kuukausittain vähintään 45 miljoonaa unioniin sijoittautunutta tai unionissa sijaitsevaa aktiivista loppukäyttäjää ja vuosittain vähintään 10 000 unioniin sijoittautunutta aktiivista yrityskäyttäjää, jotka on määritetty ja laskettu liitteessä esitetyn menetelmän ja indikaattoreiden mukaisesti;

c)

edellä olevan 1 kohdan c alakohdan osalta, jos tämän kohdan b alakohdassa määritellyt kynnysarvot täyttyivät kunakin kolmena viimeisenä tilikautena.

3.   Jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys täyttää kaikki 2 kohdassa säädetyt kynnysarvot, sen on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kynnysarvot on saavutettu, ja toimitettava sille 2 kohdassa yksilöidyt merkitykselliset tiedot. Ilmoituksen on sisällettävä 2 kohdassa yksilöidyt merkitykselliset tiedot yrityksen kustakin ydinalustapalvelusta, joka täyttää 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot. Jos aiemmin portinvartijaksi nimetyn yrityksen tarjoama muu ydinalustapalvelu täyttää 2 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt kynnysarvot, tällaisen yrityksen on ilmoitettava asiasta komissiolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset kynnysarvot on saavutettu.

Jos ydinalustapalvelun tarjoava yritys ei ilmoita asiasta komissiolle tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti eikä toimita komission 21 artiklan mukaisessa tietopyynnössä asettamassa määräajassa kaikkia merkityksellisiä tietoja, joita komissio tarvitsee nimetäkseen asianomaisen yrityksen portinvartijaksi tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti, komissiolla on edelleen oikeus nimetä kyseinen yritys portinvartijaksi komission käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys noudattaa tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua tietopyyntöä tai jos tiedot toimitetaan vasta kyseisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen, komissio soveltaa 4 kohdassa säädettyä menettelyä.

4.   Komissio nimeää ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 45 päivän kuluttua 3 kohdassa tarkoitettujen täydellisten tietojen vastaanottamisesta portinvartijaksi ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen, joka täyttää kaikki 2 kohdassa säädetyt kynnysarvot.

5.   Ydinalustapalveluja tarjoava yritys voi esittää ilmoituksessaan riittävän pätevät perustelut osoittaakseen, että vaikka se täyttää kaikki 2 kohdan mukaiset kynnysarvot, se ei täytä 1 kohdan vaatimuksia niissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa asianomainen ydinalustapalvelu toimii.

Jos komissio katsoo, että ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen ensimmäisen alakohdan mukaisesti esittämät väitteet eivät ole riittävän pätevästi perusteltuja, koska ne eivät selvästi aseta kyseenalaiseksi tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettuja olettamia, se voi hylätä nämä väitteet 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa soveltamatta 17 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä.

Jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys esittää tällaiset riittävän pätevät perustelut, jotka asettavat selvästi kyseenalaiseksi tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetut olettamukset, komissio voi tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa sen estämättä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, aloittaa 17 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn.

Jos komissio toteaa, että ydinalustapalveluja tarjoava yritys ei pystynyt osoittamaan, että sen tarjoamat asianomaiset ydinalustapalvelut eivät täytä tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksia, se nimeää kyseisen yrityksen portinvartijaksi 17 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6.   Siirretään komissiolle valta antaa 49 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään menetelmä sen määrittämiseksi, täyttyvätkö tämän artiklan 2 kohdassa säädetyt määrälliset kynnysarvot, ja mukautetaan kyseistä menetelmää tarvittaessa säännöllisesti markkinoiden ja teknologian kehitykseen.

7.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 49 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi päivittämällä tarvittaessa liitteessä I vahvistettua menetelmää ja indikaattorien luetteloa.

8.   Komissio nimeää 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen portinvartijaksi minkä tahansa ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen, joka täyttää kaikki tämän artiklan 1 kohdan vaatimukset mutta ei täytä kaikkia tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjä kynnysarvoja.

Tätä varten komissio ottaa huomioon seuraavista seikoista osan tai kaikki siltä osin kuin ne ovat kyseisen ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen kannalta oleellisia:

a)

kyseisen yrityksen koko, mukaan lukien liikevaihto ja markkina-arvo, toiminnot ja asema;

b)

niiden yrityskäyttäjien lukumäärä, jotka käyttävät ydinalustapalvelua loppukäyttäjien saavuttamiseen, ja loppukäyttäjien lukumäärä;

c)

verkostovaikutukset ja datavetoiset edut, jotka liittyvät erityisesti kyseisen yrityksen mahdollisuuksiin saada ja kerätä henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja tai käyttää analytiikkavalmiuksia;

d)

kaikenlaiset mittakaavaedut, joista yritys hyötyy, myös datan ja tarvittaessa sen unionin ulkopuolella harjoittaman toiminnan osalta;

e)

yrityskäyttäjien tai loppukäyttäjien lukkiutuminen, mukaan lukien yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien heikentyneet mahdollisuudet vaihtaa palveluntarjoajaa tai käyttää useita palveluntarjoajia vaihtamisesta koituvien kustannusten ja käyttäytymisvääristymän vuoksi;

f)

kyseisen yrityksen yritysryhmittymän yritysrakenne tai vertikaalinen integraatio, minkä ansiosta yritys voi esimerkiksi ristiintukea, yhdistää eri lähteistä peräisin olevaa dataa tai hyödyntää asemaansa; tai

g)

muut rakenteelliset liiketoiminta- tai palveluominaisuudet.

Komissio ottaa tämän kohdan mukaisessa arvioinnissa huomioon toisessa alakohdassa lueteltuihin tekijöihin liittyvän ennakoidun kehityksen, mukaan lukien kaikki suunnitellut keskittymät, joihin liittyy toinen ydinalustapalveluja tai muita digitaalialan palveluja tarjoava tai datankeruun mahdollistava yritys.

Jos ydinalustapalveluja tarjoava yritys, joka ei täytä 2 kohdassa tarkoitettuja määrällisiä kynnysarvoja, jättää merkittävällä tavalla noudattamatta komission määräämiä tutkintatoimenpiteitä ja kyseinen laiminlyönti jatkuu sen jälkeen, kun kyseistä yritystä on kehotettu noudattamaan toimenpiteitä kohtuullisessa ajassa ja esittämään huomautuksia, komissio voi nimetä kyseisen yrityksen portinvartijaksi komission käytettävissä olevien tietojen perusteella.

9.   Komissio luettelee kutakin 4 tai 8 kohdan mukaisesti portinvartijaksi nimettyä yritystä koskevassa nimeämispäätöksessä kyseisessä yrityksessä tarjottavat merkitykselliset ydinalustapalvelut, jotka ovat 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erikseen tärkeitä yhdysväyliä yrityskäyttäjille loppukäyttäjien saavuttamiseksi.

10.   Portinvartijan on noudatettava 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä velvoitteita kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ydinalustapalvelu on lueteltu tämän artiklan 9 kohdan mukaisessa nimeämispäätöksessä.

4 artikla

Portinvartijan aseman uudelleentarkastelu

1.   Komissio voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan milloin tahansa harkita uudelleen tai muuttaa 3 artiklan nojalla tehtyä nimeämispäätöstä tai kumota sen jostakin seuraavista syistä:

a)

jokin nimeämispäätöksen perusteena ollut tosiseikka on muuttunut olennaisesti;

b)

nimeämispäätös perustui puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin.

2.   Komissio tarkastelee säännöllisesti ja vähintään joka kolmas vuosi, täyttävätkö portinvartijat edelleen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Tässä uudelleentarkastelussa on tutkittava myös sitä, onko portinvartijan sellaisten ydinalustapalvelujen luetteloa muutettava, jotka ovat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erikseen tärkeitä yhdysväyliä yrityskäyttäjille loppukäyttäjien saavuttamiseksi. Kyseisillä udelleentarkasteluilla ei ole lykkäävää vaikutusta portinvartijan velvoitteisiin.

Komissio tutkii vähintään kerran vuodessa myös sitä, täyttävätkö ydinalustapalveluja tarjoavat uudet yritykset kyseiset vaatimukset.

Jos komissio toteaa ensimmäisen alakohdan mukaisten uudelleentarkastelujen perusteella, että tosiseikat, joihin ydinalustapalveluja tarjoavien yritysten nimeäminen portinvartijoiksi perustui, ovat muuttuneet, se tekee päätöksen nimeämispäätöksen vahvistamisesta, muuttamisesta tai kumoamisesta.

3.   Komissio julkaisee luettelon portinvartijoista ja niistä ydinalustapalveluista, joiden osalta portinvartijoiden on noudatettava III luvussa säädettyjä velvoitteita, ja pitää luettelon jatkuvasti ajan tasalla.

III LUKU

PORTINVARTIJOIDEN KÄYTÄNNÖT, JOTKA RAJOITTAVAT KILPAILULLISUUTTA TAI OVAT EPÄOIKEUDENMUKAISIA

5 artikla

Portinvartijoiden velvoitteet

1.   Portinvartijan on noudatettava kaikkia tässä artiklassa säädettyjä velvoitteita kunkin sen nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti luetellun ydinalustapalvelun osalta.

2.   Portinvartija ei saa tehdä mitään seuraavista:

a)

käsitellä verkkomainontapalvelujen tarjoamiseksi sellaisten loppukäyttäjien henkilötietoja, jotka käyttävät portinvartijan ydinalustapalveluja käyttävien kolmansien osapuolten palveluja;

b)

yhdistää asianomaisesta ydinalustapalvelusta peräisin olevia henkilötietoja muista ydinalustapalveluista tai mistä tahansa muusta portinvartijan tarjoamasta palvelusta peräisin oleviin tai kolmannen osapuolen palveluista saatuihin henkilötietoihin;

c)

käyttää asianomaisesta ydinalustapalvelusta saatuja henkilötietoja ristiin muissa portinvartijan erikseen tarjoamissa palveluissa, mukaan lukien muut ydinalustapalvelut, ja päinvastoin; sekä

d)

kirjata loppukäyttäjiä sisään portinvartijan muihin palveluihin henkilötietojen yhdistämiseksi,

jollei loppukäyttäjälle ole annettu tätä koskevaa valinnanmahdollisuutta ja hän on antanut suostumuksensa asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 11 alakohdassa ja 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Jos loppukäyttäjä on evännyt tai peruuttanut ensimmäisen alakohdan mukaiseen tarkoitukseen annetun suostumuksensa, portinvartija ei saa toistaa suostumusta koskevaa pyyntöään samaa tarkoitusta varten useammin kuin kerran yhden vuoden aikana.

Tämä kohta ei rajoita portinvartijan mahdollisuutta vedota tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohtaan.

3.   Portinvartija ei saa estää yrityskäyttäjiä tarjoamasta loppukäyttäjille samoja tuotteita tai palveluja kolmansien osapuolten ylläpitämien verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tai omien suorien verkkomyyntikanaviensa kautta hinnoin tai ehdoin, jotka poikkeavat portinvartijan ylläpitämien verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjottavista hinnoista tai ehdoista.

4.   Portinvartijan on annettava yrityskäyttäjille mahdollisuus maksutta tiedottaa tarjonnasta ja mainostaa sitä, myös poikkeavin ehdoin, sen ydinalustapalvelun tai muiden kanavien kautta hankituille loppukäyttäjille ja tehdä sopimuksia kyseisten loppukäyttäjien kanssa riippumatta siitä, käyttävätkö kyseiset loppukäyttäjät tätä tarkoitusta varten portinvartijan ydinalustapalveluja.

5.   Portinvartijan on annettava loppukäyttäjille sen ydinalustapalvelujen kautta pääsy ja käyttömahdollisuus sisältöön, tilauksiin, ominaisuuksiin tai muihin tuotteisiin yrityskäyttäjän ohjelmistosovellusta käyttäen, myös kun kyseiset loppukäyttäjät ovat hankkineet tällaiset tuotteet asianomaiselta yrityskäyttäjältä käyttämättä portinvartijan ydinalustapalveluja.

6.   Portinvartija ei saa suoraan tai välillisesti estää tai rajoittaa yrityskäyttäjien tai loppukäyttäjien mahdollisuutta saattaa asianomaisen viranomaisen, myös kansallisten tuomioistuinten, käsiteltäväksi mitä tahansa kysymystä, joka liittyy mihin tahansa portinvartijan käytäntöön, joka ei noudata asiaa koskevaa unionin tai kansallista lainsäädäntöä. Tämä ei saa vaikuttaa yrityskäyttäjien ja portinvartijoiden oikeuteen vahvistaa sopimuksissaan laillisten valitusmekanismien käyttöehdot.

7.   Portinvartija ei saa vaatia loppukäyttäjiä käyttämään tai yrityskäyttäjiä käyttämään tai tarjoamaan tunnistuspalvelua, verkkoselainmoottoria, maksupalvelua tai kyseisen portinvartijanteknistä palvelua, joka tukee maksupalvelujen tarjoamista, kuten sovelluksensisäisten ostojen maksujärjestelmiä, tai varmistamaan yhteentoimivuus niiden kanssa sellaisten palvelujen yhteydessä, joita yrityskäyttäjät tarjoavat kyseisen portinvartijan ydinalustapalveluja käyttäen.

8.   Portinvartija ei saa vaatia yrityskäyttäjiä tai loppukäyttäjiä tilaamaan muita nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti lueteltuja tai 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot täyttäviä ydinalustapalveluja tai rekisteröitymään niihin ehtona sille, että ne voivat käyttää jotakin mainitun artiklan mukaisesti luetelluista kyseisen portinvartijan ydinalustapalveluista tai päästä, kirjautua tai rekisteröityä niihin.

9.   Portinvartija toimittaa päivittäin jokaiselle mainostajalle, jolle se tarjoaa verkkomainontapalveluja, tai mainostajan pyynnöstä tämän valtuuttamille kolmansille osapuolille maksutta seuraavat tiedot kustakin mainostajan mainoksesta:

a)

kyseisen mainostajan maksamat hinnat ja maksut, mukaan lukien mahdolliset vähennykset ja lisämaksut, kustakin portinvartijan tarjoamasta asiaankuuluvasta verkkomainontapalvelusta;

b)

julkaisijan saama korvaus, mukaan lukien mahdolliset vähennykset ja lisämaksut, julkaisijan suostumuksella; sekä

c)

mittarit, joiden perusteella kukin hinta, maksu ja korvaus lasketaan.

Jos julkaisija ei anna suostumustaan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun saatua korvausta koskevien tietojen jakamiseen, portinvartijan on annettava kullekin mainostajalle maksutta tiedot keskimääräisestä päivittäisestä korvauksesta, jonka kyseinen julkaisija on asiaankuuluvista mainoksistaan saanut, mukaan lukien mahdolliset vähennykset ja lisämaksut.

10.   Portinvartija toimittaa päivittäin jokaiselle julkaisijalle, jolle se tarjoaa verkkomainontapalveluja, tai julkaisijan pyynnöstä tämän valtuuttamille kolmansille osapuolille maksutta seuraavat tiedot kustakin julkaisijan inventaariossa esitetystä mainoksesta:

a)

kyseisen julkaisijan saamat korvaukset ja maksamat maksut, mukaan lukien mahdolliset vähennykset ja lisämaksut, kustakin portinvartijan tarjoamasta asiaankuuluvasta verkkomainontapalvelusta;

b)

mainostajan maksama hinta, mukaan lukien mahdolliset vähennykset ja lisämaksut, mainostajan suostumuksella; sekä

c)

mittarit, joiden perusteella kukin hinta ja korvaus lasketaan.

Jos mainostaja ei anna suostumustaan tietojen jakamiseen, portinvartijan on annettava kullekin julkaisijalle maksutta tiedot keskimääräisestä päivittäisestä hinnasta, jonka kyseinen mainostaja on asiaankuuluvista mainoksistaan maksanut, mukaan lukien mahdolliset vähennykset ja lisämaksut.

6 artikla

Portinvartijoiden velvoitteet, joita voidaan vielä tarkentaa 8 artiklassa

1.   Portinvartijan on noudatettava kaikkia tässä artiklassa säädettyjä velvoitteita kunkin sen nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti luetellun ydinalustapalvelun osalta.

2.   Portinvartija ei saa käyttää yrityskäyttäjien kanssa kilpaillen mitään dataa, joka ei ole julkisesti saatavilla ja joka on peräisin siitä, että kyseiset yrityskäyttäjät käyttävät asiaankuuluvia ydinalustapalveluja tai niiden yhteydessä tarjottuja tai niitä tukevia palveluja, tai jonka kyseiset yrityskäyttäjät ovat antaneet käytön yhteydessä, mukaan lukien kyseisten yrityskäyttäjien asiakkaiden tuottama tai antama data.

Edellä olevan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi dataan, joka ei ole julkisesti saatavilla, kuuluvat kaikki yrityskäyttäjien tuottamat yhdistetyt ja yhdistämättömät tiedot, jotka voidaan johtaa yrityskäyttäjien tai heidän asiakkaidensa kaupallisesta toiminnasta, mukaan lukien klikkaus-, haku-, näkymä- ja äänidata, portinvartijan asiaankuuluvissa ydinalustapalveluissa tai niiden yhteydessä tarjotuissa tai niitä tukevissa palveluissa tai koota tällaisen toiminnan yhteydessä.

3.   Portinvartijan on sallittava ja teknisesti mahdollistettava se, että loppukäyttäjät poistavat käyttöjärjestelmänsä ohjelmistosovelluksia helposti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen portinvartijan mahdollisuutta estää tällainen poistaminen sellaisten ohjelmistosovellusten osalta, jotka ovat välttämättömiä käyttöjärjestelmän tai laitteen toiminnan kannalta ja joita kolmannet osapuolet eivät voi teknisesti tarjota erillisinä sovelluksina.

Portinvartijan on annettava loppukäyttäjille mahdollisuus, myös teknisesti, vaihtaa helposti portinvartijan käyttöjärjestelmän, virtuaaliavustajan sekä verkkoselaimen oletusasetuksia, jotka ohjaavat loppukäyttäjiä käyttämään portinvartijan tarjoamia tuotteita tai palveluja. Tähän sisältyy se, että loppukäyttäjän käyttäessä ensimmäistä kertaa nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti lueteltua portinvartijan verkossa toimivaa hakukonetta, virtuaaliavustajaa tai verkkoselainta, tätä kannustetaan valitsemaan pääasiallisten saatavilla olevien palveluntarjoajien luettelosta se verkossa toimiva hakukone, virtuaaliavustaja tai verkkoselain, jota portinvartijan käyttöjärjestelmä ohjaa loppukäyttäjiä oletusarvoisesti käyttämään, sekä se verkossa toimiva hakukone, jota portinvartijan virtuaaliavustaja ja verkkoselain ohjaa käyttäjiä oletusarvoisesti käyttämään.

4.   Portinvartijan on mahdollistettava, myös teknisesti, kolmansien osapuolten ohjelmistosovellusten tai sovelluskauppojen asentaminen ja tehokas käyttö sen käyttöjärjestelmää käyttäen tai yhteentoimivasti niiden kanssa ja mahdollistettava pääsy näihin ohjelmistosovelluksiin tai sovelluskauppoihin muilla keinoin kuin portinvartijan asianomaisilla ydinalustapalveluilla. Portinvartija ei saa soveltuvissa tapauksissa estää ladattuja kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksia tai sovelluskauppoja kehottamasta loppukäyttäjiä päättämään, haluavatko he tehdä kyseisestä ladatusta ohjelmistosovelluksesta tai sovelluskaupasta oletusasetukseksensa. Portinvartijan on annettava loppukäyttäjille teknisesti mahdollisuus muuttaa helposti niin halutessaan oletusasetukseksi ladattu ohjelmistosovellus tai sovelluskauppa.

Portinvartija voi toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kolmansien osapuolten ohjelmistosovellukset tai sovelluskaupat eivät vaaranna portinvartijan tarjoamien laitteiden tai käyttöjärjestelmien eheyttä edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet rajoittuvat vain ehdottoman välttämättömiin ja oikeasuhteisiin toimenpiteisiin, jotka portinvartija perustelee asianmukaisesti.

Portinvartija voi myös soveltaa muita toimenpiteitä ja asetuksia kuin oletusasetuksia, joiden avulla loppukäyttäjien on mahdollista varmistaa turvallisuus kolmansien osapuolten ohjelmistosovellusten ja sovelluskauppojen yhteydessä, edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet ja muut kuin oletusasetukset rajoittuvat sellaisiin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia sekä portinvartijan asianmukaisesti perustelemia.

5.   Portinvartija ei saa kohdella järjestystä määritettäessä ja siihen liittyvän indeksoinnin ja hakurobottien käytön yhteydessä portinvartijan itsensä tarjoamia palveluita ja tuotteita suotuisammin verrattuna vastaaviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin. Portinvartijan on sovellettava tällaiseen järjestyksen määrittämiseen läpinäkyviä, oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä ehtoja.

6.   Portinvartija ei saa teknisesti tai muuten rajoittaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia vaihtaa ja tilata eri ohjelmistosovelluksia ja -palveluja, joita käytetään portinvartijan ydinalustapalvelujen kautta, myös siltä osin kuin on kyse loppukäyttäjien internetyhteyspalvelujen valinnasta.

7.   Portinvartijan on sallittava palvelujen tarjoajille ja laitteistojen toimittajille yhteentoimivuuden takaamiseksi maksutta pääsy samoihin laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksiin, joihin on pääsy tai joita hallinnoidaan jonkin käyttöjärjestelmän tai nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti luetellun virtuaaliavustajan kautta ja jotka ovat saatavilla portinvartijoiden tarjoamiin palveluihin tai laitteistoihin, ja mahdollistettava tosiasiallinen yhteentoimivuus niiden kanssa. Lisäksi portinvartijan on sallittava yrityskäyttäjille ja ydinalustapalvelun yhteydessä tarjottujen tai niitä tukevien palvelujen vaihtoehtoisille palveluntarjoajille maksutta yhteentoimivuuden takaamiseksi pääsy samaan käyttöjärjestelmään, laitteistoon ja ohjelmiston ominaisuuksiin riippumatta siitä, ovatko kyseiset ominaisuudet osa käyttöjärjestelmää, joihin kyseisellä portinvartijalla on pääsy tai joita se käyttää tarjotessaan tällaisia palveluja, ja mahdollistettava tosiasiallinen yhteentoimivuus niiden kanssa.

Portinvartija voi toteuttaa ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhteentoimivuus ei vaaranna portinvartijan tarjoamien käyttöjärjestelmän, virtuaaliavustajan, laitteiston tai ohjelmiston ominaisuuksien eheyttä, edellyttäen, että portinvartija perustelee tällaiset toimenpiteet asianmukaisesti.

8.   Portinvartijan on tarjottava mainostajille ja julkaisijoille sekä mainostajien tai julkaisijoiden valtuuttamille kolmansille osapuolille pyynnöstä ja maksutta pääsy portinvartijan suorituskyvyn mittausvälineisiin sekä dataan, jota mainostajat ja julkaisijat tarvitsevat voidakseen tehdä oman riippumattoman tarkastuksensa mainosinventaariosta, mukaan lukien yhdistetyt ja yhdistämättömät tiedot. Nämä tiedot on toimitettava siten, että mainostajat ja julkaisijat voivat käyttää omia varmennus- ja mittausvälineitään portinvartijoiden tarjoamien ydinalustapalvelujen suorituskyvyn arvioimiseksi.

9.   Portinvartijan on mahdollistettava loppukäyttäjille ja loppukäyttäjän valtuuttamille kolmansille osapuolille pyynnöstä ja maksutta loppukäyttäjän kyseisen ydinalustapalvelun käytön yhteydessä antaman tai loppukäyttäjän kyseiseen ydinalustapalveluun liittyvän toiminnan kautta tuotetun tiedon tosiasiallinen siirrettävyys muun muassa tarjoamalla maksutta välineitä, joilla helpotetaan tällaista tietojen tosiasiallista siirrettävyyttä, ja esimerkiksi tarjoamalla jatkuva ja reaaliaikainen pääsy tällaisiin tietoihin.

10.   Portinvartijan on tarjottava yrityskäyttäjille ja yrityskäyttäjän valtuuttamille kolmansille osapuolille pyynnöstä ja maksutta tehokas, korkealaatuinen, jatkuva ja reaaliaikainen pääsy ja käyttömahdollisuus yhdistettyihin ja yhdistämättömiin tietoihin, mukaan lukien henkilötiedot, joita yrityskäyttäjät ja kyseisten yrityskäyttäjien tarjoamia tuotteita tai palveluja käyttävät loppukäyttäjät antavat tai tuottavat asianomaisten ydinalustapalvelujen käytön tai niiden yhteydessä tarjottujen tai niitä tukevien palvelujen käytön yhteydessä. Henkilötietojen osalta portinvartijan on tarjottava tällainen pääsy henkilötietoihin ja mahdollisuus käyttää niitä vain, jos tiedot liittyvät suoraan loppukäyttäjien toteuttamaan sellaisten tuotteiden tai palvelujen käyttöön, joita asianomainen yrityskäyttäjä tarjoaa kyseessä olevan ydinalustapalvelun kautta, ja kun loppukäyttäjät antavat suostumuksensa tällaiseen tietojen jakamiseen.

11.   Portinvartijan on tarjottava jokaiselle verkossa toimivia hakukoneita tarjoavalle yritykselle, joka on kolmas osapuoli, sen pyynnöstä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin pääsy järjestys-, hakukysely-, klikkaus- ja näkymädataan, jotka liittyvät loppukäyttäjien sen verkossa toimivissa hakukoneissa tekemiin maksuttomiin ja maksullisiin hakuihin. Kaikki tällaiseen hakukysely-, klikkaus- ja näkymädataan sisältyvät henkilötiedot on anonymisoitava.

12.   Portinvartijan on sovellettava yrityskäyttäjiin oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja syrjimättömiä yleisiä käyttöehtoja nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti luetelluissa sovelluskaupoissa, verkossa toimivissa hakukoneissa ja verkkoyhteisöpalveluissa.

Tätä varten portinvartijan on julkaistava yleiset käyttöehdot, mukaan lukien vaihtoehtoinen riidanratkaisumekanismi.

Komissio arvioi, ovatko julkaistut yleiset käyttöehdot tämän kohdan mukaisia.

13.   Portinvartija ei saa tehdä ydinalustapalvelujen tarjoamisen yleisistä purkamisehdoista kohtuuttomia. Portinvartijan on varmistettava, että purkaminen ei ole kohtuuttoman hankalaa.

7 artikla

Portinvartijoiden velvoite, joka koskee numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen yhteentoimivuutta

1.   Jos portinvartija tarjoaa numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja, jotka on lueteltu nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti, sen on tehtävä numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujensa perustoiminnoista yhteentoimivia sellaisten toisen palveluntarjoajan numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen kanssa, jotka tarjoavat tai aikovat tarjota tällaisia palveluja unionissa, tarjoamalla pyynnöstä ja maksutta tarvittavat tekniset rajapinnat tai vastaavat ratkaisut, jotka helpottavat yhteentoimivuutta.

2.   Portinvartijan on varmistettava vähintään seuraavien 1 kohdassa tarkoitettujen perustoimintojen yhteentoimivuus, jos portinvartija itse tarjoaa kyseiset toiminnot loppukäyttäjilleen:

a)

3 artiklan 9 kohdan mukaisesta nimeämispäätöksessä olevaan luetteloon sisällyttämisestä lähtien:

i)

päästä päähän -tekstiviestit kahden yksittäisen loppukäyttäjän välillä,

ii)

kuvien, ääniviestien, videoiden ja muiden liitetiedostojen jakaminen päästä päähän -viestinnässä kahden yksittäisen loppukäyttäjän välillä.

b)

kahden vuoden kuluessa nimeämisestä:

i)

päästä päähän -tekstiviestit yksittäisistä loppukäyttäjistä koostuvien ryhmien välillä,

ii)

kuvien, ääniviestien, videoiden ja muiden liitetiedostojen jakaminen päästä päähän -viestinnässä ryhmäkeskustelun ja yksittäisen loppukäyttäjän välillä;

c)

neljän vuoden kuluessa nimeämisestä:

i)

päästä päähän -äänipuhelut kahden yksittäisen loppukäyttäjän välillä,

ii)

päästä päähän -videopuhelut kahden yksittäisen loppukäyttäjän välillä,

iii)

päästä päähän -äänipuhelut ryhmäkeskustelun ja yksittäisen loppukäyttäjän välillä,

iv)

päästä päähän -videopuhelut ryhmäkeskustelun ja yksittäisen loppukäyttäjän välillä.

3.   Portinvartijan on tarjottava kaikissa yhteentoimivissa palveluissa sama suojauksen taso, mukaan lukien tarvittaessa päästä päähän -salaus, jonka se tarjoaa omille loppukäyttäjilleen.

4.   Portinvartijan on julkaistava viitetarjous, jossa vahvistetaan tekniset yksityiskohdat ja yleiset ehdot, jotka koskevat yhteentoimivuutta numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen kanssa, mukaan lukien tarvittavat tiedot suojaustasosta ja päästä päähän -salauksen tasosta. Portinvartijan on julkaistava tällainen viitetarjous 3 artiklan 10 kohdassa säädetyssä määräajassa ja päivitettävä sitä tarvittaessa.

5.   Sen jälkeen, kun viitetarjous on julkaistu 4 kohdan mukaisesti, mikä tahansa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa tai aikoo tarjota tällaisia palveluja unionissa, voi pyytää yhteentoimivuutta portinvartijan tarjoamien numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen kanssa. Tällainen pyyntö voi koskea joitakin tai kaikkia 2 kohdassa lueteltuja perustoimintoja. Portinvartijan on toteutettava kaikki kohtuulliset yhteentoimivuutta koskevat pyynnöt kolmen kuukauden kuluessa kyseisen pyynnön vastaanottamisesta tekemällä pyydettyjen perustoimintojen käytöstä mahdollista.

6.   Komissio voi poikkeuksellisesti portinvartijan perustellusta pyynnöstä pidentää 2 tai 5 kohdan mukaisia vaatimusten noudattamista koskevia määräaikoja, jos portinvartija osoittaa, että tämä on tarpeen tosiasiallisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja tarvittavan suojaustason säilyttämiseksi, mukaan lukien tarvittaessa päästä päähän -salaus.

7.   Portinvartijan numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen ja pyynnön esittäneen numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajan loppukäyttäjien on voitava vapaasti päättää, käyttävätkö he yhteentoimivia perustoimintoja, joita portinvartija saattaa tarjota 1 kohdan mukaisesti.

8.   Portinvartija kerää ja vaihtaa yhteentoimivuutta koskevan pyynnön esittäneen numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajan kanssa ainoastaan sellaisia loppukäyttäjien henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tehokkaan yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Kaikessa tällaisessa loppukäyttäjien henkilötietojen keruussa ja vaihdossa on noudatettava täysimääräisesti asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä 2002/58/EY.

9.   Portinvartija voi toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhteentoimivuutta pyytäneet, kolmansiin osapuoliin kuuluvat numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat eivät vaaranna portinvartijan palveluiden eheyttä, suojausta ja yksityisyyttä edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia ja portinvartijan asianmukaisesti perustelemia.

8 artikla

Portinvartijoiden velvoitteiden noudattaminen

1.   Portinvartijan on varmistettava ja osoitettava, että se noudattaa tämän asetuksen 5, 6 ja 7 artiklassa vahvistettuja velvoitteita. Toimenpiteillä, joita portinvartija toteuttaa kyseisissä artikloissa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi, on voitava tehokkaasti saavuttaa tämän asetuksen ja kyseessä olevan velvoitteen tavoitteet. Portinvartijan on varmistettava, että kyseiset toimenpiteet toteutetaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, erityisesti asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin 2002/58/EY, kyberturvallisuutta, kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön sekä esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

2.   Komissio voi omasta aloitteestaan tai portinvartijan tämän artiklan 3 kohdan nojalla esittämästä pyynnöstä aloittaa 20 artiklan mukaisen menettelyn.

Komission voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa täsmennetään ne toimenpiteet, jotka asianomaisen portinvartijan on toteutettava, jotta tämä noudattaisi tehokkaasti 6 ja 7 artiklassa vahvistettuja velvoitteita. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään kuuden kuukauden kuluessa 20 artiklan mukaisen menettelyn aloittamisesta 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Kun komissio aloittaa menettelyn omasta aloitteestaan 13 artiklan mukaisen velvoitteiden kiertämisen vuoksi, tällaiset toimenpiteet voivat koskea 5, 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

3.   Portinvartija voi pyytää komissiota osallistumaan prosessiin, jossa määritetään, ovatko toimenpiteet, jotka kyseinen portinvartija aikoo toteuttaa tai on toteuttanut 6 ja 7 artiklan noudattamisen varmistamiseksi, tehokkaita kyseessä olevan velvoitteen tavoitteen saavuttamiseksi asianomaista portinvartijaa koskevissa erityisolosuhteissa. Komissiolla on harkintavalta päättää, osallistuuko se tällaiseen prosessiin, ottaen huomioon yhdenvertaisen kohtelun, suhteellisuuden ja hyvän hallinnon periaatteet.

Portinvartijan on pyynnössään esitettävä perusteltu lausunto, jossa selitetään toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa tai on toteuttanut. Portinvartijan on lisäksi toimitettava perustellusta lausunnostaan luottamuksellista tietoa sisältämätön versio, joka voidaan jakaa kolmansille osapuolille 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 2 ja 3 kohta eivät rajoita 29, 30 ja 31 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

5.   Edellä olevan 2 kohdan mukaisen päätöksen tekemiseksi komissio ilmoittaa alustavat havaintonsa portinvartijalle kolmen kuukauden kuluessa 20 artiklan mukaisen menettelyn aloittamisesta. Alustavissa havainnoissa komissio selittää toimenpiteet, joita se harkitsee toteuttavansa tai jotka asianomaisen portinvartijan olisi sen mielestä toteutettava, jotta alustavissa havainnoissa esiin tuotuihin seikkoihin voidaan puuttua tehokkaasti.

6.   Jotta asianomaiset kolmannet osapuolet voisivat tehokkaasti esittää huomautuksia, komissio julkaisee, samalla kun se ilmoittaa portinvartijalle alustavat havaintonsa 5 kohdan mukaisesti tai mahdollisimman pian sen jälkeen, luottamuksellista tietoa sisältämättömän yhteenvedon tapauksesta ja toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa tai jotka asianomaisen portinvartijan olisi sen mielestä toteutettava. Komissio määrittää kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tällaiset huomautukset on toimitettava.

7.   Määritellessään 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio varmistaa, että toimenpiteillä saavutetaan tehokkaasti tämän asetuksen ja kyseessä olevan velvoitteen tavoitteet ja että ne ovat oikeasuhteisia portinvartijan ja asianomaisen palvelun erityisolosuhteisiin nähden.

8.   Edellä olevan 6 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisten velvoitteiden määrittelemiseksi komissio arvioi myös, varmistetaanko suunnitelluilla tai toteutetuilla toimenpiteillä, että yrityskäyttäjien oikeuksien ja velvollisuuksien välillä ei ole enää epätasapainoa ja että toimenpiteistä ei itsessään aiheudu portinvartijalle kohtuutonta etua portinvartijan yrityskäyttäjille tarjoamaan palveluun nähden.

9.   Komissio voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan aloittaa 2 kohdan mukaisen menettelyn uudestaan, jos

a)

jokin päätöksen perusteena ollut tosiseikka on muuttunut olennaisesti; tai

b)

päätös perustui puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin; tai

c)

päätöksessä vahvistetut toimenpiteet eivät ole tehokkaita.

9 artikla

Velvoitteiden soveltamisen keskeyttäminen

1.   Jos portinvartija osoittaa perustellussa pyynnössä, että nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti lueteltua ydinalustapalvelua koskevan 5, 6 tai 7 artiklan yksittäisen velvoitteen noudattaminen vaarantaisi portinvartijasta riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi portinvartijan toiminnan taloudellisen elinkelpoisuuden unionissa, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla se päättää poikkeuksellisesti keskeyttää kokonaan tai osittain kyseisessä perustellussa pyynnössä tarkoitetun velvoitteen soveltamisen, jäljempänä 'keskeyttämispäätös'. Komissio perustelee kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä keskeyttämispäätöksensä yksilöimällä ne poikkeukselliset olosuhteet, jotka oikeuttavat keskeyttämisen. Kyseistä täytäntöönpanosäädöstä sovelletaan ainoastaan siinä määrin ja niin kauan kuin on tarpeen tällaisen portinvartijan elinkelpoisuuteen kohdistuvan uhan poistamiseksi. Komissio pyrkii hyväksymään kyseisen täytäntöönpanosäädöksen viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua täydellisen perustellun pyynnön vastaanottamisesta. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Jos 1 kohdan nojalla myönnetään keskeytys, komissio tarkastelee keskeyttämispäätöstään uudelleen vuosittain, ellei kyseisessä päätöksessä määrätä lyhyemmästä aikavälistä. Tällaisen uudelleentarkastelun jälkeen komissio joko lopettaa keskeytyksen kokonaan tai osittain tai päättää, että 1 kohdan edellytykset täyttyvät edelleen.

3.   Kiireellisissä tapauksissa komissio voi portinvartijan perustellusta pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää 1 kohdassa tarkoitetun yksittäisen velvoitteen soveltamisen yhteen tai useampaan yksittäiseen ydinalustapalveluun jo ennen kyseisen kohdan mukaista päätöstä. Tällainen pyyntö voidaan esittää ja hyväksyä milloin tahansa komission 1 kohdan mukaisesti tekemän arvioinnin aikana.

4.   Komissio ottaa 1 ja 3 kohdissa tarkoitettua pyyntöä arvioidessaan huomioon erityisesti yksittäisen velvoitteen noudattamisen vaikutuksen portinvartijan toiminnan taloudelliseen elinkelpoisuuteen unionissa sekä vaikutuksen kolmansiin osapuoliin, erityisesti pk-yrityksiin ja kuluttajiin. Keskeyttämiseen voidaan liittää komission määrittelemiä ehtoja ja velvoitteita, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen tasapaino kyseisten etujen ja tämän asetuksen tavoitteiden välillä.

10 artikla

Vapautus kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä

1.   Komissio voi portinvartijan perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se vahvistaa päätöksensä vapauttaa kyseisen portinvartijan kokonaan tai osittain jostakin 5, 6 tai 7 artiklassa säädetystä yksittäisestä velvoitteesta, joka koskee nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti lueteltua ydinalustapalvelua, jos tällainen vapautus on perusteltu tämän artiklan 3 kohdassa esitetyistä syistä, jäljempänä 'vapauttamista koskeva päätös'. Komissio tekee vapauttamista koskevan päätöksen kolmen kuukauden kuluessa täydellisen perustellun pyynnön vastaanottamisesta, ja sen on annettava perustelut, joissa selitetään vapauttamisen syyt. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Jos vapautus myönnetään 1 kohdan nojalla, komissio tarkastelee vapautuspäätöstään uudelleen, jos vapautuksen perusteet eivät enää päde, tai vähintään kerran vuodessa. Tällaisen uudelleentarkastelun jälkeen komissio lopettaa vapautuksen joko kokonaan tai osittain taikka päättää, että 1 kohdan edellytykset täyttyvät edelleen.

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukainen vapautus voidaan myöntää ainoastaan perustein, jotka liittyvät kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen.

4.   Kiireellisissä tapauksissa komissio voi portinvartijan perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan väliaikaisesti keskeyttää 1 kohdassa tarkoitetun yksittäisen velvoitteen soveltamisen yhteen tai useampaan yksittäiseen ydinalustapalveluun jo ennen kyseisen kohdan mukaista päätöstä. Tällainen pyyntö voidaan esittää ja hyväksyä milloin tahansa komission 1 kohdan mukaisesti tekemän arvioinnin aikana.

5.   Komissio ottaa 1 ja 4 kohdassa tarkoitettua pyyntöä arvioidessaan huomioon erityisesti yksittäisen velvoitteen noudattamisen vaikutuksen 3 kohdassa säädettyihin perusteisiin sekä vaikutuksen asianomaiseen portinvartijaan ja kolmansiin osapuoliin. Komissio voi asettaa keskeyttämiselle ehtoja ja velvoitteita, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen tasapaino 3 kohdassa säädetyillä perusteilla tavoiteltavien päämäärien ja tämän asetuksen tavoitteiden välillä.

11 artikla

Raportointi

1.   Portinvartijan on kuuden kuukauden kuluessa 3 artiklan mukaisesta nimeämisestään ja 3 artiklan 10 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle kertomus, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi portinvartijan toteuttamat toimenpiteet, joilla varmistetaan 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen.

2.   Portinvartijan on 1 kohdassa tarkoitettuun määräaikaan mennessä julkaistava ja toimitettava komissiolle luottamuksellista tietoa sisältämätön tiivistelmä kyseisestä kertomuksesta.

Portinvartijan on päivitettävä kyseinen kertomus ja luottamuksellista tietoa sisältämätön tiivistelmä vähintään kerran vuodessa.

Komissio julkaisee verkkosivustollaan linkin luottamuksellista tietoa sisältämättömään tiivistelmään.

12 artikla

Portinvartijoiden velvoitteiden päivittäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa 49 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 5 ja 6 artiklassa säädettyjen velvoitteiden osalta. Kyseisten delegoitujen säädösten on perustuttava 19 artiklan mukaiseen markkinatutkimukseen, jossa on todettu, että kyseisiä velvoitteita on päivitettävä sellaisiin käytäntöihin puuttumiseksi, jotka rajoittavat ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta tai ovat samalla tavalla epäoikeudenmukaisia kuin käytännöt, joihin puututaan 5 ja 6 artiklassa säädetyillä velvoitteilla.

2.   Edeltävän 1 kohdan nojalla annetun delegoidun säädöksen soveltamisala rajoitetaan seuraaviin:

a)

vain tiettyihin ydinalustapalveluihin sovellettavan velvoitteen laajentaminen muihin 2 artiklan 2 alakohdassa lueteltuihin ydinalustapalveluihin;

b)

tiettyjä yrityskäyttäjiä tai loppukäyttäjiä hyödyttävän velvoitteen laajentaminen niin, että se hyödyttää muita yrityskäyttäjiä tai loppukäyttäjiä;

c)

sen määrittäminen, millä tavalla portinvartijoiden on täytettävä 5 ja 6 artiklan mukaiset velvoitteet, jotta varmistetaan, että velvoitteita noudatetaan tehokkaasti;

d)

velvoitteen, jota sovelletaan ainoastaan tiettyihin ydinalustapalvelujen tai niitä tukevien palvelujen yhteydessä tarjottaviin palveluihin, laajentaminen koskemaan muita palveluja, joita tarjotaan ydinalustapalvelujen yhteydessä tai niiden tueksi;

e)

vain tietyntyyppisiin tietoihin sovellettavan velvoitteen laajentaminen niin, että sitä sovelletaan myös muuntyyppisiin tietoihin;

f)

uusien noudatettavien ehtojen lisääminen velvoitteeseen, jolla portinvartija velvoitetaan noudattamaan tiettyjä ehtoja; tai

g)

portinvartijan eri ydinalustapalvelujen välisiin suhteisiin sovellettavan velvoitteen soveltaminen portinvartijan ydinalustapalveluiden ja sen muiden palvelujen välisiin suhteisiin.

3.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 49 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi 7 artiklan 2 kohdassa yksilöityjen perustoimintojen luettelon osalta lisäämällä siihen tai poistamalla siitä numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen toimintoja.

Kyseisten delegoitujen säädösten on perustuttava 19 artiklan mukaiseen markkinatutkimukseen, jossa on todettu, että kyseisiä velvoitteita on päivitettävä sellaisiin käytäntöihin puuttumiseksi, jotka rajoittavat ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta tai ovat samalla tavalla epäoikeudenmukaisia kuin käytännöt, joihin puututaan 7 artiklassa säädetyillä velvoitteilla.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 49 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 7 artiklassa säädettyjen velvoitteiden osalta täsmentämällä, miten kyseiset velvoitteet on täytettävä, jotta voidaan varmistaa kyseisten velvoitteiden tehokas noudattaminen. Kyseisten delegoitujen säädösten on perustuttava 19 artiklan mukaiseen markkinatutkimukseen, jossa on todettu, että kyseisiä velvoitteita on päivitettävä sellaisiin käytäntöihin puuttumiseksi, jotka rajoittavat ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta tai ovat samalla tavalla epäoikeudenmukaisia kuin käytännöt, joihin puututaan 7 artiklassa säädetyillä velvoitteilla.

5.   Edellä 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua käytäntöä on pidettävä ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta rajoittavana tai epäoikeudenmukaisena, jos

a)

portinvartijat harjoittavat kyseistä käytäntöä ja se voi mahdollisesti haitata innovointia sekä rajoittaa yrityskäyttäjien ja loppukäyttäjien valinnanvaraa, koska se

i)

vaikuttaa tai saattaisi vaikuttaa ydinalustapalvelun tai muiden digitaalialalla tarjottavien palvelujen kilpailullisuuteen pitkäkestoisesti luomalla tai vahvistamalla esteitä muiden yritysten markkinoille tulolle tai laajentumiselle ydinalustapalvelujen tai muiden digitaalialalla tarjottavien palvelujen tarjoajina; tai

ii)

estää muita toimijoita saamasta vastaavaa pääsyä johonkin portinvartijalla olevaan keskeiseen tuotantotekijään; tai

b)

yrityskäyttäjien oikeudet ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa ja portinvartija saa yrityskäyttäjiltä edun, joka on suhteeton tämän portinvartijan kyseisille yrityskäyttäjille tarjoamaan palveluun nähden.

13 artikla

Velvoitteiden kiertämisen ehkäiseminen

1.   Ydinalustapalveluja tarjoava yritys ei saa segmentoida, jakaa, osittaa tai hajauttaa kyseisiä palveluja sopimusperusteisesti, kaupallisesti, teknisesti tai muilla keinoin, jotta se voisi kiertää 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt määrälliset kynnysarvot. Tällaiset käytännöt eivät estä komissiota nimeämästä kyseistä yritystä portinvartijaksi 3 artiklan 4 kohdan nojalla.

2.   Jos komissio epäilee, että ydinalustapalveluja tarjoava yritys harjoittaa 1 kohdassa tarkoitettua käytäntöä, se voi vaatia kyseiseltä yritykseltä kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot sen selvittämiseksi, onko kyseinen yritys harjoittanut jotakin tällaista käytäntöä.

3.   Portinvartijan on varmistettava, että 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä velvoitteita noudatetaan täysimääräisesti ja tosiasiallisesti.

4.   Portinvartija ei saa käyttäytyä tavalla, joka heikentää 5, 6 ja 7 artiklan mukaisten velvoitteiden tosiasiallista noudattamista, riippumatta siitä, onko tämä käyttäytyminen luonteeltaan sopimusperusteista, kaupallista, teknistä tai muunlaista tai kuuluuko siihen käyttäytymiseen liittyvien tekniikoiden ja sovellusrajapintojen käyttö.

5.   Jos henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn, ristiin käyttöön ja jakamiseen tarvitaan suostumus tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi, portinvartijan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta yrityskäyttäjät voivat joko saada suoraan vaaditun suostumuksen näiden tietojen käsittelyyn, jos tätä suostumusta edellytetään asetuksen (EU) 2016/679 tai direktiivin 2002/58/EY nojalla, tai noudattaa unionin tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä ja periaatteita muilla tavoin, muun muassa antamalla yrityskäyttäjille tarvittaessa asianmukaisesti anonymisoituja tietoja. Portinvartija ei saa tehdä kyseisen suostumuksen saamisesta yrityskäyttäjille hankalampaa kuin omien palvelujensa osalta.

6.   Portinvartija ei saa heikentää 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä oikeuksia tai valintoja hyödyntäville yrityskäyttäjille tai loppukäyttäjille tarjottavien ydinalustapalvelujen edellytyksiä tai laatua tai tehdä näiden oikeuksien tai valintojen hyödyntämisestä kohtuuttoman vaikeaa, mukaan lukien valintojen esittäminen loppukäyttäjille puolueellisesti tai loppukäyttäjien tai yrityskäyttäjien itsemääräämisoikeuden, päätöksenteon tai valinnanvapauden heikentäminen jonkin käyttöliittymän tai sen osan rakenteen, suunnittelun, toiminnon tai toimintatavan kautta.

7.   Jos portinvartija kiertää tai yrittää kiertää mitä tahansa 5, 6 tai 7 artiklassa säädettyä velvoitetta tämän artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa kuvatulla tavalla, komissio voi aloittaa 20 artiklan mukaisen menettelyn ja hyväksyä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään toimenpiteet, jotka portinvartijan on toteutettava.

8.   Tämän artiklan 6 kohta ei rajoita 29, 30 ja 31 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

14 artikla

Velvollisuus ilmoittaa keskittymistä

1.   Portinvartijan on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklassa tarkoitetusta suunnitellusta keskittymästä, jossa sulautuvat yritykset tai keskittymään hankittava yritys tarjoavat ydinalustapalveluja tai muita digitaalialalla tarjottavia palveluja tai mahdollistavat datankeruun, riippumatta siitä, onko keskittymästä ilmoitettava komissiolle kyseisen asetuksen nojalla tai toimivaltaiselle kansalliselle kilpailuviranomaiselle yrityskeskittymiä koskevien kansallisten sääntöjen nojalla.

Portinvartijan on ilmoitettava komissiolle tällaisesta keskittymästä ennen sen toteuttamista ja sopimuksen tekemisen, julkisen osto- tai vaihtotarjouksen julkistamisen tai määräysvallan tuottavan osuuden hankkimisen jälkeen.

2.   Tietojen, jotka portinvartija 1 kohdan nojalla toimittaa, on sisällettävä vähintään kuvaus yrityksistä, joita keskittymä koskee, niiden vuotuiset liikevaihdot unionissa ja maailmanlaajuisesti, niiden toimialat, myös keskittymään suoraan liittyvän toiminnan osalta, sopimuksen kauppa-arvo tai arvio siitä sekä tiivistelmä keskittymästä, mukaan lukien sen luonne ja perustelut, ja luettelo jäsenvaltioista, joita keskittymä koskee.

Portinvartijan toimittamissa tiedoissa on myös kuvattava kaikkien kyseeseen tulevien ydinalustapalvelujen osalta vuotuinen liikevaihto unionissa, niiden vuotuisten aktiivisten yrityskäyttäjien lukumäärä ja kuukausittaisten aktiivisten loppukäyttäjien lukumäärä.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun keskittymän jälkeen muut ydinalustapalvelut erikseen tarkasteltuina täyttävät 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot, asianomaisen portinvartijan on ilmoitettava asiasta komissiolle kahden kuukauden kuluessa keskittymän toteuttamisesta ja toimitettava komissiolle 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista 1 kohdan nojalla saaduista tiedoista ja julkaisee vuosittain luettelon hankinnoista, joista portinvartijat ovat ilmoittaneet sille kyseisen kohdan mukaisesti.

Komissio ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tämän artiklan 1 kohdan nojalla saatuja tietoja pyytääkseen komissiota tutkimaan keskittymän asetuksen (EY) N:o 139/2004 22 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Tarkastusvelvollisuus

1.   Portinvartijan on kuuden kuukauden kuluessa 3 artiklan mukaisesta nimeämisestään toimitettava komissiolle riippumattomasti tarkastettu kuvaus mahdollisista kuluttajien profilointitekniikoista, joita portinvartija soveltaa nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti lueteltuihin ydinalustapalveluihinsa. Komissio toimittaa tarkastetun kuvauksen Euroopan tietosuojaneuvostolle.

2.   Komissio voi hyväksyä 46 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen kehittääkseen tarkastusta koskevan menetelmän ja menettelyn.

3.   Portinvartijan on julkistettava yleiskatsaus 1 kohdassa tarkoitetusta tarkastetusta kuvauksesta. Näin portinvartija voi ottaa huomioon tarpeen kunnioittaa liikesalaisuuksiaan. Portinvartijan on päivitettävä kyseinen kuvaus ja yleiskatsaus vähintään kerran vuodessa.

IV LUKU

MARKKINATUTKIMUS

16 artikla

Markkinatutkimuksen aloittaminen

1.   Kun komissio aikoo tehdä markkinatutkimuksen mahdollisten 17, 18 ja 19 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi, se tekee päätöksen markkinatutkimuksen aloittamisesta.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi käyttää tämän asetuksen mukaisia tutkintavaltuuksiaan ennen kyseisen kohdan mukaisen markkinatutkimuksen aloittamista.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä on yksilöitävä

a)

markkinatutkimuksen aloittamispäivä;

b)

kuvaus asiasta, jota markkinatutkimus koskee;

c)

markkinatutkimuksen tarkoitus.

4.   Komissio voi aloittaa loppuunsaattamansa markkinatutkimuksen uudelleen, jos

a)

jokin 17, 18 tai 19 artiklan nojalla tehdyn päätöksen perusteena ollut tosiseikka on muuttunut olennaisesti; tai

b)

17, 18 tai 19 artiklan nojalla tehty päätös perustui puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin.

5.   Komissio voi pyytää yhtä tai useampaa jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tukemaan sitä sen markkinatutkimuksessa.

17 artikla

Markkinatutkimus portinvartijoiden nimeämistä varten

1.   Komissio voi tehdä markkinatutkimuksen selvittääkseen, olisiko ydinalustapalveluja tarjoava yritys nimettävä portinvartijaksi 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti, tai määritelläkseen nimeämispäätöksessä 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti lueteltavat ydinalustapalvelut. Komissio pyrkii saattamaan markkinatutkimuksen päätökseen 12 kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä. Komissio saattaa markkinatutkimuksen päätökseen hyväksymällä täytäntöönpanosäädöksen, joka sisältää sen asiaa koskevan päätöksen. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisen markkinatutkimuksen aikana komissio pyrkii ilmoittamaan alustavista havainnoistaan asianomaiselle ydinalustapalveluja tarjoavalle yritykselle kuuden kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä. Komissio selittää alustavissa havainnoissa, katsooko se alustavasti, että on syytä nimetä kyseinen yritys portinvartijaksi 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti ja sisällyttää kyseiset ydinalustapalvelut luetteloon 3 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

3.   Kun ydinalustapalveluja tarjoava yritys täyttää 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt kynnysarvot mutta on esittänyt 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti riittävästi perusteltuja seikkoja, jotka selkeästi asettavat 3 artiklan 2 kohdassa esitetyn olettamuksen kyseenalaiseksi, komissio pyrkii saattamaan markkinatutkimuksen päätökseen viiden kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

Tällaisessa tapauksessa komissio pyrkii tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamaan alustavista havainnoistaan asianomaiselle yritykselle kolmen kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

4.   Kun komissio nimeää 3 artiklan 8 kohdan nojalla portinvartijaksi ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen, jolla ei vielä ole vakiintunutta ja kestävää asemaa toiminnassaan, mutta jolla ennakoidaan olevan tällainen asema lähitulevaisuudessa, se voi ilmoittaa, että kyseiseen portinvartijaan sovelletaan ainoastaan yhtä tai useampaa 5 artiklan 3–6 kohdassa sekä 6 artiklan 4, 7, 9, 10 ja 13 kohdassa säädetyistä velvoitteista nimeämispäätöksessä täsmennetyllä tavalla. Komissio ilmoittaa sovellettaviksi ainoastaan ne velvoitteet, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia sen estämiseksi, että asianomainen portinvartija saavuttaa epäreiluin keinoin vakiintuneen ja kestävän aseman toiminnassaan. Komissio tarkastelee tällaista nimeämistä uudelleen 4 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

Velvoitteiden järjestelmällistä noudattamatta jättämistä koskeva markkinatutkimus

1.   Komissio voi tehdä markkinatutkimuksen sen selvittämiseksi, onko portinvartija jättänyt järjestelmällisesti noudattamatta velvoitteitaan. Komissio saattaa markkinatutkimuksen päätökseen 12 kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä. Jos markkinatutkimus osoittaa, että portinvartija on järjestelmällisesti rikkonut yhtä tai useampaa 5, 6 tai 7 artiklassa säädettyä velvoitetta ja säilyttänyt portinvartijan asemansa tai vahvistanut tai laajentanut sitä edelleen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jolla määrätään tällaiselle portinvartijalle käyttäytymistä koskevia tai rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, jotka ovat oikeasuhteisia tehtyyn rikkomiseen nähden ja välttämättömiä tämän asetuksen tosiasiallisen noudattamisen varmistamiseksi. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti määrättäviin korjaustoimenpiteisiin voi kuulua rajoitetuksi ajaksi asetettava kielto, jonka mukaan portinvartija ei saa muodostaa asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklassa tarkoitettua keskittymää sellaisten ydinalustapalvelujen tai muiden digitaalialalla tarjottavien palvelujen tai tietojen keräämisen mahdollistavien palvelujen osalta, joihin kyseinen järjestelmällinen noudattamatta jättäminen vaikuttaa, siinä määrin kuin tällainen korjaustoimenpide on oikeasuhteinen ja tarpeen oikeudenmukaisuuden ja kilpailullisuuden säilyttämiseksi tai palauttamiseksi järjestelmällisen noudattamatta jättämisen vaikutusten vuoksi.

3.   Tämän artiklan mukaisesti mahdollisesti tehtävää päätöstä varten portinvartijan katsotaan jättäneen järjestelmällisesti noudattamatta 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä velvoitteita, jos komissio on tehnyt markkinatutkimuksen aloittamispäätöstä edeltäneiden kahdeksan vuoden aikana portinvartijasta vähintään kolme 29 artiklan mukaista noudattamatta jättämistä koskevaa päätöstä, jotka liittyvät sen johonkin ydinalustapalveluun.

4.   Komissio ilmoittaa alustavista havainnoistaan portinvartijalle kuuden kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä. Komissio selittää alustavissa havainnoissaan, katsooko se alustavasti, että tämän artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät, ja mitä korjaustoimenpiteitä se alustavasti pitää tarpeellisina ja oikeasuhteisina.

5.   Jotta asianomaiset kolmannet osapuolet voisivat tehokkaasti esittää huomautuksia, komissio julkaisee samalla kun se ilmoittaa portinvartijalle alustavat havaintonsa 4 kohdan mukaisesti tai mahdollisimman pian sen jälkeen luottamuksellista tietoa sisältämättömän yhteenvedon asiasta ja korjaustoimenpiteet, jotka se aikoo määrätä. Komissio määrittää kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa tällaiset huomautukset on toimitettava.

6.   Jos komissio aikoo tehdä tämän artiklan 1 kohdan mukaisen päätöksen, jolla se tekee portinvartijan 25 artiklan mukaisesti tarjoamista sitoumuksista velvoittavia, se julkaisee luottamuksellista tietoa sisältämättömän tiivistelmän asiasta ja sitoumusten pääsisällön. Asianomaiset kolmannet osapuolet voivat esittää huomautuksensa komission asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

7.   Komissio voi markkinatutkimuksen aikana jatkaa sen kestoa, jos tällainen jatkaminen on objektiivisista syistä perusteltua ja oikeasuhteista. Jatkamista voidaan soveltaa määräaikaan, johon mennessä komission on esitettävä alustavat havaintonsa, tai lopullisen päätöksen tekemiselle asetettuun määräaikaan. Määräaikoja ei saa tämän kohdan nojalla jatkaa yli kuudella kuukaudella.

8.   Varmistaakseen, että portinvartija tosiasiallisesti noudattaa 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä velvoitteitaan, komissio tarkastelee säännöllisesti uudelleen tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määräämiään korjaustoimenpiteitä. Komissiolla on oikeus muuttaa näitä korjaustoimenpiteitä, jos se uuden markkinatutkimuksen perusteella katsoo, että ne eivät ole vaikuttavia.

19 artikla

Uusia palveluja ja uusia käytäntöjä koskeva markkinatutkimus

1.   Komissio voi tehdä markkinatutkimuksen selvittääkseen, olisiko yksi tai useampi digitaalialan palvelu lisättävä 2 artiklan 2 kohdassa vahvistettuun ydinalustapalvelujen luetteloon, tai havaitakseen sellaisia käytäntöjä, jotka rajoittavat ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta tai jotka ovat epäoikeudenmukaisia ja joihin ei tehokkaasti puututa tässä asetuksessa. Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon SEUT 101 ja 102 artiklan mukaisten digitaalisia markkinoita koskevien menettelyjen asiaankuuluvat havainnot sekä muun asiaan liittyvän kehityksen.

2.   Komissio voi 1 kohdan mukaista markkinatutkimusta toteuttaessaan kuulla kolmansia osapuolia, mukaan lukien tutkimuksen kohteena olevien digitaalialan palvelujen yrityskäyttäjät ja loppukäyttäjät sekä ne yrityskäyttäjät ja loppukäyttäjät, joihin tutkimuksen kohteena olevat käytännöt kohdistuvat.

3.   Komissio julkaisee kertomuksen markkinatutkimuksessa tehdyistä havainnoista 18 kuukauden kuluessa 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja siihen on tarvittaessa liitettävä

a)

lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi siten, että 2 artiklan 2 alakohdassa vahvistettuun ydinalustapalvelujen luetteloon lisätään uusia digitaalialan palveluja taikka III lukuun lisätään uusia velvoitteita; tai

b)

ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jolla täydennetään tätä asetusta 5 ja 6 artiklassa säädettyjen velvoitteiden osalta, tai ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jolla muutetaan tai täydennetään tätä asetusta 7 artiklassa säädettyjen velvoitteiden osalta 12 artiklassa säädetyllä tavalla.

Toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetussa lainsäädäntöehdotuksessa tämän asetuksen muuttamiseksi voidaan tarvittaessa ehdottaa myös, että 2 artiklan 2 alakohdassa vahvistetusta ydinalustapalvelujen luettelosta poistetaan palveluja taikka 5, 6 tai 7 artiklasta poistetaan velvoitteita.

V LUKU

TUTKINTA-, TÄYTÄNTÖÖNPANO- JA SEURANTAVALTUUDET

20 artikla

Menettelyn aloittaminen

1.   Kun komissio aikoo aloittaa menettelyn mahdollisten 8, 29 ja 30 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi, se tekee päätöksen menettelyn aloittamisesta.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi käyttää tämän asetuksen mukaisia tutkintavaltuuksiaan ennen kyseisen kohdan mukaisen menettelyn aloittamista.

21 artikla

Tietopyynnöt

1.   Suorittaakseen tämän asetuksen nojalla sille määrätyt tehtävät komissio voi pelkällä pyynnöllä tai päätöksellä vaatia yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot. Komissio voi myös pelkällä pyynnöllä tai päätöksellä vaatia pääsyä mihin tahansa yritysten dataan ja algoritmeihin ja testauksia koskeviin tietoihin sekä pyytää niitä koskevia selityksiä.

2.   Lähettäessään tietojen saamiseksi pelkän pyynnön yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle komissio mainitsee pyynnössään sen oikeusperustan ja tarkoituksen, täsmentää, mitä tietoja tarvitaan, ja vahvistaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on annettava, sekä ilmoittaa sovellettavat 30 artiklassa säädetyt sakot puutteellisten, virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen tai selitysten antamisesta.

3.   Kun komissio vaatii päätöksellä yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä antamaan tietoja, se mainitsee pyynnön oikeusperustan ja tarkoituksen, täsmentää, mitä tietoja tarvitaan, ja vahvistaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on annettava. Kun komissio vaatii yrityksiä antamaan pääsyn mihin tahansa niiden dataan, algoritmeihin ja testauksia koskeviin tietoihin, se mainitsee pyynnön tarkoituksen ja vahvistaa määräajan, jonka kuluessa pääsy on annettava. Se ilmoittaa myös 30 artiklassa säädetyistä sakoista sekä ilmoittaa 31 artiklassa säädetyistä uhkasakoista tai määrää tällaisen uhkasakon. Se ilmoittaa lisäksi oikeudesta hakea päätökseen muutosta unionin tuomioistuimelta.

4.   Yritysten tai yritysten yhteenliittymien tai niiden edustajien on toimitettava pyydetyt tiedot asianomaisen yrityksen tai yritysten yhteenliittymän puolesta. Asianmukaisesti valtuutetut lakimiehet voivat antaa pyydetyt tiedot asiakkaidensa nimissä. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle pyynnöstä kaikki niiden hallussa olevat tiedot, joita tämä tarvitsee tässä asetuksessa sille määrättyjen tehtävien suorittamiseksi.

22 artikla

Valtuudet kuulla henkilöitä ja kirjata lausuntoja

1.   Hoitaakseen tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä komissio voi kuulla kaikkia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka suostuvat kuultaviksi tutkinnan kohteeseen liittyvien tietojen keräämistä varten. Komissiolla on oikeus tallentaa tällaiset kuulemiset millä teknisillä keinoilla tahansa.

2.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kuuleminen järjestetään yrityksen tiloissa, komissio ilmoittaa asiasta sen jäsenvaltion, jonka alueella kuuleminen järjestetään, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseisen viranomaisen virkahenkilöt voivat sen pyynnöstä avustaa komission valtuuttamia virkahenkilöitä ja muita mukana olevia henkilöitä toteuttamaan kuulemisen.

23 artikla

Valtuudet tehdä tarkastuksia

1.   Komissio voi tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi toteuttaa kaikki tarvittavat yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä koskevat tarkastukset.

2.   Virkahenkilöillä ja muilla mukana olevilla henkilöillä, jotka komissio on valtuuttanut tekemään tarkastuksen, on oikeus

a)

päästä yritysten ja yritysten yhteenliittymien kaikkiin tiloihin, kaikille alueille ja kaikkiin kulkuneuvoihin;

b)

tutkia kirjanpitoa ja muita liikeasiakirjoja riippumatta siitä, missä muodossa ne on tallennettu;

c)

ottaa tai saada missä tahansa muodossa jäljennöksiä tai otteita kirjanpidosta tai asiakirjoista;

d)

vaatia yritystä tai yritysten yhteenliittymää antamaan pääsyn organisaatioonsa, toimintaansa, tietotekniikkajärjestelmäänsä, algoritmeihinsa, tietojenkäsittelyynsä ja liiketoimintakäytäntöihinsä ja antamaan niihin liittyviä selityksiä sekä tallentaa tai dokumentoida millä hyvänsä teknisellä tavalla annetut selitykset;

e)

sinetöidä mitkä tahansa yrityksen tilat ja kirjanpito tai asiakirjat tarkastuksen ajaksi ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi;

f)

pyytää kaikilta yrityksen tai yritysten yhteenliittymän edustajilta tai henkilöstön jäseniltä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja millä hyvänsä teknisellä tavalla tallentaa saamansa vastaukset.

3.   Komissio voi tarkastuksia suorittaakseen pyytää apua komission 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimeämiltä tarkastajilta tai asiantuntijoilta sekä sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus tehdään, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovalta kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta.

4.   Tarkastuksissa komissio ja sen nimeämät tarkastajat tai asiantuntijat sekä sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus tehdään, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvova kansallinen toimivaltainen viranomainen voivat vaatia yritystä tai yritysten yhteenliittymää antamaan pääsyn organisaatioonsa, toimintaansa, tietotekniikkajärjestelmäänsä, algoritmeihinsa, tietojenkäsittelyynsä ja liiketoimintakäytäntöihinsä ja antamaan niihin liittyviä selityksiä. Komissio ja sen nimeämät tarkastajat tai asiantuntijat sekä sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus tehdään, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvova kansallinen toimivaltainen viranomainen, voivat esittää kysymyksiä yrityksen tai yritysten yhteenliittymän kelle tahansa edustajalle tai henkilöstön jäsenelle.

5.   Virkahenkilöillä ja muilla mukana olevilla henkilöillä, jotka komissio on valtuuttanut tekemään tarkastuksen, on oikeus käyttää valtuuksiaan esitettyään kirjallisen valtuutuksen, jossa mainitaan tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä 30 artiklassa säädetyt sakot, joita sovelletaan, jos vaadittua kirjanpitoa tai muita liikeasiakirjoja ei esitetä täydellisinä tai vastaukset tämän artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti esitettyihin kysymyksiin ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia. Komissio ilmoittaa tarkastuksesta hyvissä ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä valvovalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa.

6.   Yritysten tai yritysten yhteenliittymien on suostuttava komission päätöksellään määräämään tarkastukseen. Kyseisessä päätöksessä on mainittava tarkastuksen kohde ja tarkoitus, määrättävä tarkastuksen aloituspäivä, ilmoitettava 30 artiklassa säädetyt sakot ja 31 artiklassa säädetyt uhkasakot sekä mainittava oikeus hakea muutosta kyseiseen päätökseen tuomioistuimelta.

7.   Sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus tehdään, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen virkahenkilöiden ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimittämien henkilöiden on kyseisen viranomaisen tai komission pyynnöstä aktiivisesti avustettava virkahenkilöitä ja muita mukana olevia henkilöitä, jotka komissio on valtuuttanut. Tätä tarkoitusta varten heillä on tämän artiklan 2 ja 4 kohdassa vahvistetut valtuudet.

8.   Jos komission valtuuttamat virkahenkilöt ja muut mukana olevat henkilöt toteavat, että yritys tai yritysten yhteenliittymä vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion on annettava heille tarvittavaa apua, pyytäen tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa tarkastuksensa.

9.   Jos tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettu virka-apu edellyttää kansallisten sääntöjen mukaan oikeusviranomaisen lupaa, komission tai jäsenvaltion 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tai kyseisten viranomaisten valtuuttamien virkahenkilöiden on haettava kyseistä lupaa. Lupaa voidaan pyytää myös turvaamistoimenpiteenä.

10.   Jos tämän artiklan 9 kohdassa tarkoitettua lupaa pyydetään, kansallinen oikeusviranomainen tarkistaa, että komission päätös on pätevä ja että suunnitellut pakkokeinot eivät ole tarkastuksen kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Pakkokeinojen oikeasuhteisuutta tarkistaessaan kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää komissiolta joko suoraan tai jäsenvaltion sen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kautta, joka valvoo 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti niistä perusteista, joita komissiolla on epäilläkseen tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja asianomaisen yrityksen osallisuudesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan voi saattaa kyseenalaiseksi tarkastuksen tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille toimitettaisiin komission asiakirjoissa mainittuja tietoja. Komission päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan unionin tuomioistuin.

24 artikla

Välitoimet

Kiireellisissä tapauksissa, joissa portinvartijoiden yrityskäyttäjille tai loppukäyttäjille on vaarana aiheutua vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jossa määrätään portinvartijaa koskevista välitoimista, jos ensi näkemältä on todettavissa, että kyse on 5, 6 tai 7 artiklan rikkomisesta. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään ainoastaan osana menettelyä, joka on aloitettu 29 artiklan 1 kohdan mukaisen noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen mahdollista tekemistä varten. Se annetaan ainoastaan määräajaksi ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin tämä on tarpeen ja asianmukaista. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

25 artikla

Sitoumukset

1.   Jos 18 artiklan mukaisen menettelyn aikana asianomainen portinvartija esittää kyseessä olevia ydinalustapalveluja koskevia sitoumuksia 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jossa tehdään kyseisten sitoumusten noudattamisesta portinvartijaa velvoittavaa, ja toteaa, ettei jatkotoimille ole perusteita. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan aloittaa kyseessä olevan menettelyn uudelleen päätöksellä, jos

a)

jokin päätöksen perusteena ollut tosiseikka on muuttunut olennaisesti;

b)

asianomainen portinvartija rikkoo sitoumuksiaan;

c)

päätös on perustunut osapuolten toimittamiin puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin;

d)

sitoumukset eivät ole tehokkaita.

3.   Jos komissio katsoo, että asianomaisen portinvartijan esittämillä sitoumuksilla ei voida varmistaa 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjen velvoitteiden tehokasta noudattamista, sen on selitettävä syyt siihen, miksi näistä sitoumuksista ei tehdä velvoittavia kyseessä olevan menettelyn päätteeksi tehtävässä päätöksessä.

26 artikla

Velvoitteiden ja toimenpiteiden täytäntöönpanon seuranta

1.   Komissio toteuttaa tarvittavat toimet valvoakseen 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjen velvoitteiden sekä 8, 18, 24, 25 ja 29 artiklan nojalla tehtyjen päätösten tosiasiallista täytäntöönpanoa ja noudattamista. Näihin toimiin voi erityisesti sisältyä portinvartijalle asetettava velvoite säilyttää kaikki asiakirjat, joilla katsotaan olevan merkitystä sen arvioimiseksi, onko portinvartija pannut kyseiset velvoitteet ja päätökset täytäntöön ja noudattanut niitä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisiin toimiin voi kuulua riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tarkastajien sekä jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten virkahenkilöiden nimeäminen avustamaan komissiota velvoitteiden ja toimenpiteiden seurannassa ja antamaan komissiolle erityisasiantuntemusta tai -tietämystä.

27 artikla

Kolmansien osapuolten esittämät tiedot

1.   Mikä tahansa kolmas osapuoli, mukaan lukien tämän asetuksen 3 artiklan 9 kohdan mukaisessa nimeämispäätöksessä lueteltujen ydinalustapalvelujen yrityskäyttäjät, kilpailijat tai loppukäyttäjät sekä niiden edustajat, voi ilmoittaa jäsenvaltion sille kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka valvoo 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, tai suoraan komissiolle kaikista portinvartijoiden sellaisista käytännöistä tai käyttäytymisestä, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.

2.   Jäsenvaltion sillä kansallisella toimivaltaisella viranomaisella, joka valvoo 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, ja komissiolla on täysi harkintavalta asianmukaisten toimenpiteiden suhteen, eikä niillä ole velvollisuutta toteuttaa jatkotoimia saatujen tietojen perusteella.

3.   Jos jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka valvoo 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, katsoo tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella, että kyseessä saattaa olla tämän asetuksen noudattamatta jättäminen, sen on välitettävä kyseiset tiedot komissiolle.

28 artikla

Vaatimustenmukaisuustoiminto

1.   Portinvartijoiden on otettava käyttöön vaatimustenmukaisuustoiminto, joka on riippumaton portinvartijan operatiivisista toiminnoista ja joka koostuu yhdestä tai useammasta vaatimustenmukaisuutta valvovasta toimihenkilöstä, mukaan lukien vaatimustenmukaisuustoiminnon johtaja.

2.   Portinvartijan on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetulla vaatimustenmukaisuustoiminnolla on riittävät valtuudet, asema ja resurssit sekä pääsy portinvartijan ylimpään hallintoelimeen, jotta se voi valvoa, että portinvartija noudattaa tätä asetusta.

3.   Portinvartijan ylimmän hallintoelimen on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti nimitetyillä vaatimustenmukaisuutta valvovilla toimihenkilöillä on 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseen tarvittava pätevyys, tietämys, kokemus ja kyvyt.

Portinvartijan ylimmän hallintoelimen on myös varmistettava, että tällainen vaatimustenmukaisuustoiminnon johtaja on riippumaton ylempi johtohenkilö, jolla on nimenomainen vastuu vaatimustenmukaisuustoiminnosta.

4.   Vaatimustenmukaisuustoiminnon johtaja raportoi suoraan portinvartijan ylimmälle hallintoelimelle, ja hän voi tuoda esiin huolenaiheita ja varoittaa kyseistä elintä, jos ilmenee tämän asetuksen noudattamatta jättämistä koskevia riskejä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta ylimmän hallintoelimen valvonta- ja johtotehtäviin.

Vaatimustenmukaisuustoiminnon johtajaa ei saa siirtää tehtävästään ilman portinvartijan ylimmän hallintoelimen ennakkohyväksyntää.

5.   Portinvartijan 1 kohdan mukaisesti nimittämien vaatimustenmukaisuutta valvovien toimihenkilöiden tehtävänä on

a)

organisoida, seurata ja valvoa portinvartijoiden toimenpiteitä ja toimintoja, joilla pyritään varmistamaan tämän asetuksen noudattaminen;

b)

tiedottaa ja antaa ohjeita portinvartijan johdolle ja työntekijöille tämän asetuksen noudattamisesta;

c)

tarvittaessa seurata 25 artiklan nojalla velvoittaviksi tehtyjen sitoumusten noudattamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission mahdollisuutta nimittää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

tehdä yhteistyötä komission kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi.

6.   Portinvartijoiden on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustoiminnon johtajan nimi ja yhteystiedot komissiolle.

7.   Portinvartijan ylin hallintoelin määrittelee sellaisten portinvartijan hallintojärjestelyjen täytäntöönpanon, joilla varmistetaan vaatimustenmukaisuustoiminnon riippumattomuus, mukaan lukien vastuunjako portinvartijan organisaatiossa ja eturistiriitojen ehkäiseminen, sekä valvoo tällaisten hallintojärjestelyjen täytäntöönpanoa ja vastaa siitä.

8.   Ylimmän hallintoelimen on hyväksyttävä ja tarkastettava säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa strategiat ja toimintaperiaatteet, jotka koskevat tämän asetuksen noudattamista sekä sen hallinnointia ja noudattamisen valvontaa.

9.   Ylimmän hallintoelimen on käytettävä riittävästi aikaa tämän asetuksen noudattamisen hallinnointiin ja valvontaan. Se osallistuu aktiivisesti tämän asetuksen hallinnointia ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ja varmistaa, että tähän on riittävät resurssit.

29 artikla

Noudattamatta jättäminen

1.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa se vahvistaa noudattamatta jättämisen, jäljempänä 'noudattamatta jättämistä koskeva päätös', jos se toteaa, että portinvartija ei noudata yhtä tai useampaa seuraavista:

a)

mitkä tahansa 5, 6 tai 7 artiklassa säädetyt velvoitteet;

b)

komission 8 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyssä päätöksessä määrittelemät toimenpiteet;

c)

18 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätyt korjaustoimenpiteet;

d)

24 artiklan mukaisesti määrätyt välitoimet; tai

e)

sitoumukset, joista on tehty oikeudellisesti sitovia 25 artiklan nojalla.

Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.   Komissio pyrkii tekemään noudattamatta jättämistä koskevan päätöksensä 12 kuukauden kuluessa 20 artiklan mukaisen menettelyn aloittamisesta.

3.   Ennen kuin komissio tekee noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen, se ilmoittaa alustavat havaintonsa asianomaiselle portinvartijalle. Kyseisissä alustavissa havainnoissa komissio selittää toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa tai jotka portinvartijan olisi sen mielestä toteutettava, jotta alustavissa havainnoissa esiin tuotuihin seikkoihin voidaan puuttua tehokkaasti.

4.   Jos komissio aikoo tehdä noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen, se voi kuulla kolmansia osapuolia.

5.   Komissio määrää noudattamatta jättämistä koskevassa päätöksessä portinvartijan lopettamaan noudattamatta jättämisen asianmukaisessa määräajassa sekä antamaan selvityksen siitä, miten se aikoo noudattaa kyseistä päätöstä.

6.   Portinvartijan on toimitettava komissiolle kuvaus toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut varmistaakseen noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen noudattamisen.

7.   Jos komissio päättää olla tekemättä noudattamatta jättämistä koskevaa päätöstä, se tekee päätöksen menettelyn päättämisestä.

30 artikla

Sakot

1.   Komissio voi noudattamatta jättämistä koskevalla päätöksellä määrätä portinvartijalle sakon, joka on enintään 10 prosenttia sen edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos se toteaa, että portinvartija on tahallisesti tai tuottamuksellisesti jättänyt noudattamatta

a)

mitä tahansa 5, 6 tai 7 artiklassa säädetyistä velvoitteista;

b)

komission 8 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyssä päätöksessä määrittelemiä toimenpiteitä;

c)

18 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrättyjä korjaustoimenpiteitä;

d)

24 artiklan mukaisesti määrättyjä välitoimia; tai

e)

sitoumuksia, joista on tehty oikeudellisesti sitovia 25 artiklan nojalla.

2.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, komissio voi noudattamatta jättämistä koskevassa päätöksessä määrätä portinvartijalle sakon, joka on enintään 20 prosenttia sen edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos se toteaa, että portinvartija on syyllistynyt saman ydinalustapalvelun osalta samaan tai samankaltaiseen 5, 6 tai 7 artiklassa säädetyn velvoitteen rikkomiseen, johon sen on todettu syyllistyneen kahdeksan edeltävän vuoden aikana tehdyssä noudattamatta jättämistä koskevassa päätöksessä.

3.   Komissio voi tehdä päätöksen, jolla se määrää yrityksille, mukaan lukien tarvittaessa portinvartijat, tai yritysten yhteenliittymille sakon, joka on enintään 1 prosentti niiden edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos ne tahallisesti tai tuottamuksellisesti

a)

eivät toimita määräajassa tietoja, joita tarvitaan arvioitaessa niiden nimeämistä portinvartijaksi 3 artiklan mukaisesti, tai antavat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja;

b)

eivät noudata 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua velvoitetta tehdä ilmoitus komissiolle;

c)

eivät ilmoita 14 artiklan nojalla vaadittavia tietoja tai antavat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja;

d)

eivät toimita 15 artiklan nojalla vaadittua kuvausta tai annetut tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia;

e)

eivät anna pääsyä tietoihin ja algoritmeihin tai tietoja testauksesta, joka on tehty 21 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön perusteella;

f)

eivät anna pyydettyjä tietoja 21 artiklan 3 kohdan nojalla asetetussa määräajassa tai 21 artiklan nojalla annetut tiedot tai 22 artiklan nojalla toteutetussa haastattelussa annetut selitykset ovat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia;

g)

eivät oikaise komission asettamassa määräajassa edustajan tai henkilöstön jäsenen antamia virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja tai jättävät toimittamatta tai kieltäytyvät toimittamasta täydellisiä tietoja tosiseikoista, jotka liittyvät 23 artiklan mukaisen tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen;

h)

eivät suostu 23 artiklan mukaiseen tarkastukseen;

i)

eivät noudata komission 26 artiklan nojalla asettamia velvoitteita;

j)

eivät ota 28 artiklan mukaisesti käyttöön vaatimustenmukaisuustoimintoa; tai

k)

eivät noudata 34 artiklan 4 kohdan mukaisia ehtoja, jotka koskevat tutustumista komission asiakirja-aineistoon.

4.   Sakon suuruutta määrättäessä komissio ottaa huomioon rikkomisen vakavuuden, keston ja toistumisen sekä 3 kohdan nojalla määrättyjen sakkojen osalta menettelyn viivästymisen.

5.   Jos yritysten yhteenliittymälle on määrätty sakko, jossa otetaan huomioon siihen kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto, eikä kyseinen yhteenliittymä ole maksukykyinen, sen on vaadittava siihen kuuluvilta yrityksiltä osuuksia sakon maksamiseksi.

Jos kyseisiä osuuksia ei ole maksettu yritysten yhteenliittymälle komission asettamassa määräajassa, komissio voi vaatia sakon maksamista suoraan miltä tahansa yritykseltä, jonka edustajat olivat kyseisen yhteenliittymän asianomaisten päätöksentekoelinten jäseniä.

Kun komissio on vaatinut toisen alakohdan mukaisesti sakon maksamista, se voi tarvittaessa sakon täysimääräisen maksamisen varmistamiseksi vaatia loppuerän maksamista keneltä tahansa yritysten yhteenliittymän jäseneltä.

Komissio ei kuitenkaan voi vaatia toisen tai kolmannen alakohdan nojalla maksua yrityksiltä, jotka osoittavat, että ne eivät ole panneet täytäntöön tätä asetusta rikkonutta yritysten yhteenliittymän päätöstä ja joko eivät ole olleet siitä tietoisia tai ovat vetäytyneet siitä aktiivisesti ennen kuin komissio on aloittanut 20 artiklan mukaiset menettelyt.

Yksittäisen yrityksen rahallinen vastuu ei saa sakon maksussa ylittää 20:tä prosenttia sen edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.

31 artikla

Uhkasakot

1.   Komissio voi tehdä päätöksen, jolla se määrää yrityksille, tarvittaessa myös portinvartijoille ja yritysten yhteenliittymille, uhkasakon, joka on enintään 5 prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä maailmanlaajuisesta liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä laskettuna päätöksessä asetetusta päivästä, pakottaakseen ne

a)

noudattamaan komission 8 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyssä päätöksessä määrittelemiä toimenpiteitä;

b)

noudattamaan 18 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyä päätöstä;

c)

antamaan virheettömät ja täydelliset tiedot 21 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä esitetyssä tietopyynnössä edellytetyssä määräajassa;

d)

varmistamaan pääsyn yritysten tietoihin, algoritmeihin ja tietoihin 21 artiklan 3 kohdan nojalla pyydetyn testauksen tuloksista ja antamaan niitä koskevia selityksiä 21 artiklan nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti;

e)

suostumaan 23 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä määrättyyn tarkastukseen;

f)

noudattamaan 24 artiklan nojalla tehtyä päätöstä välitoimien määräämisestä;

g)

noudattamaan sitoumusta, josta on tehty oikeudellisesti sitova 25 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyllä päätöksellä;

h)

noudattamaan 29 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyä päätöstä.

2.   Jos yritykset tai yritysten yhteenliittymät ovat täyttäneet velvoitteen, jonka tehosteeksi uhkasakko määrättiin, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jolla se asettaa uhkasakon lopullisen määrän pienemmäksi kuin se olisi alkuperäisen päätöksen perusteella. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

32 artikla

Seuraamusten määräämisen vanhentumisajat

1.   Tämän asetuksen 30 ja 31 artiklaan perustuvia komission valtuuksia koskee viiden vuoden vanhentumisaika.

2.   Vanhentumisaika alkaa kulua päivästä, jona rikkominen tapahtui. Jatketun tai uusitun rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kuitenkin kulua siitä päivästä, jona rikkominen lakkaa.

3.   Kaikki komission toteuttamat toimet rikkomista koskevan markkinatutkimuksen tai menettelyn aloittamiseksi keskeyttävät sakkojen ja uhkasakkojen määräämiseen sovellettavan vanhentumisajan. Vanhentumisajan kuluminen keskeytyy päivänä, jona toimi annetaan tiedoksi vähintään yhdelle rikkomiseen osalliselle yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle. Toimia, jotka keskeyttävät vanhentumisajan kulumisen, ovat erityisesti

a)

komission esittämät tietopyynnöt;

b)

komission virkahenkilöilleen antamat kirjalliset valtuutukset suorittaa tarkastuksia;

c)

komission 20 artiklan mukaisesti tekemä menettelyn aloittaminen.

4.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen. Vanhentumisaika päättyy kuitenkin viimeistään sinä päivänä, jona kahden vanhentumisajan pituutta vastaava määräaika on kulunut komission määräämättä sakkoa tai uhkasakkoa. Tätä määräaikaa pidennetään ajalla, joksi vanhentuminen keskeytyy 5 kohdan mukaisesti.

5.   Sakkojen tai uhkasakkojen määräämiseen sovellettava vanhentumisaika keskeytyy ajaksi, jonka komission päätöstä koskeva oikeudenkäynti on vireillä unionin tuomioistuimessa.

33 artikla

Seuraamusten täytäntöönpanon vanhentumisajat

1.   Komission valtuuksia panna täytäntöön 30 ja 31 artiklan nojalla tehtyjä päätöksiä koskee viiden vuoden vanhentumisaika.

2.   Vanhentumisaika alkaa kulua päivästä, jona päätös on tullut lainvoimaiseksi.

3.   Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettavan vanhentumisajan kulumisen keskeyttää

a)

sellaisen päätöksen antaminen tiedoksi, jolla on muutettu sakon tai uhkasakon alkuperäistä määrää taikka hylätty sen muuttamista koskeva hakemus; tai

b)

komission taikka jäsenvaltion komission pyynnöstä sakon tai uhkasakon täytäntöönpanemiseksi suorittama toimi.

4.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen.

5.   Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettava vanhentumisaika keskeytyy ajaksi,

a)

joksi on myönnetty maksuaikaa; tai

b)

jona maksun täytäntöönpanoa lykätään unionin tuomioistuimen tai kansallisen tuomioistuimen päätöksellä.

34 artikla

Oikeus tulla kuulluksi ja tutustua asiakirjoihin

1.   Ennen kuin komissio tekee päätöksen 8 artiklan, 9 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan, 17, 18, 24, 25, 29 ja 30 artiklan sekä 31 artiklan 2 kohdan nojalla, se antaa portinvartijalle taikka yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle tilaisuuden tulla kuulluksi seuraavista aiheista:

a)

komission alustavat havainnot, mukaan lukien kaikki seikat, joista komissio on esittänyt vastalauseen; ja

b)

toimenpiteet, jotka komissio saattaa aikoa toteuttaa tämän kohdan a alakohdan mukaisten alustavien havaintojen perusteella.

2.   Asianomaiset portinvartijat, yritykset ja yritysten yhteenliittymät voivat esittää komissiolle huomautuksensa komission alustavista havainnoista määräajassa, jonka komissio vahvistaa alustavissa havainnoissaan ja jonka on oltava vähintään 14 päivää.

3.   Komissio perustaa päätöksensä yksinomaan alustaville huomautuksille, mukaan lukien kaikki seikat, joista komissio on esittänyt vastalauseen, joista asianomaiset portinvartijat, yritykset ja yritysten yhteenliittymät ovat voineet esittää huomautuksensa.

4.   Asianomaisten portinvartijoiden, yritysten ja yritysten yhteenliittymien puolustautumisoikeudet on täysin turvattava kaikissa menettelyissä. Portinvartijalla, yrityksellä tai yritysten yhteenliittymällä on oikeus tutustua komission asiakirja-aineistoon tietojen luovuttamista koskevien ehtojen mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta. Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä, komissio voi tehdä päätöksiä, joissa vahvistetaan kyseiset tietojen luovuttamista koskevat ehdot. Oikeutta tutustua komission asiakirja-aineistoon ei myönnetä luottamuksellisiin tietoihin eikä komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sisäisiin asiakirjoihin. Tutustumisoikeuden piiriin ei kuulu etenkään komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen kirjeenvaihto. Mikään tässä kohdassa säädetty seikka ei estä komissiota paljastamasta ja käyttämästä tietoja, jotka ovat tarpeen rikkomisen todistamiseksi.

35 artikla

Vuosikertomus

1.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja edistymisestä sen tavoitteiden saavuttamisessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen on sisällyttävä

a)

yhteenveto komission toimista, mukaan lukien tähän asetukseen liittyvät hyväksytyt toimenpiteet tai päätökset sekä käynnissä olevat markkinatutkimukset;

b)

portinvartijoiden tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanon valvonnasta saadut havainnot;

c)

arvio 15 artiklassa tarkoitetusta tarkastetusta kuvauksesta;

d)

yleiskatsaus tähän asetukseen liittyvästä komission ja kansallisten viranomaisten välisestä yhteistyöstä;

e)

yleiskatsaus digitaalialan sääntelyviranomaisten korkean tason ryhmän toiminnasta ja tehtävistä, mukaan lukien se, miten sen antamat tämän asetuksen noudattamisen valvontaa koskevat suositukset on pantava täytäntöön.

3.   Komissio julkaisee kertomuksen verkkosivustollaan.

36 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.   Tämän asetuksen mukaisesti kerättyjä tietoja käytetään tämän asetuksen soveltamiseksi.

2.   Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti kerättyjä tietoja käytetään tämän asetuksen, asetuksen (EY) N:o 139/2004 ja yrityskeskittymiä koskevien kansallisten sääntöjen soveltamiseksi.

3.   Edellä olevan 15 artiklan mukaisesti kerättyjä tietoja käytetään tämän asetuksen ja asetuksen (EU) 2016/679 soveltamiseksi.

4.   Rajoittamatta 38, 39, 41 ja 43 artiklan mukaista käyttötarkoitusta varten annettujen tietojen vaihtoa ja käyttöä, komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä niiden virkahenkilöt, toimihenkilöt ja muut kyseisten viranomaisten valvonnassa työskentelevät henkilöt sekä kaikki luonnolliset ja oikeushenkilöt, mukaan lukien 26 artiklan 2 kohdan nojalla nimetyt tarkastajat ja asiantuntijat, eivät saa ilmaista tietoja, jotka ne ovat saaneet tai joita ne ovat vaihtaneet tätä asetusta sovellettaessa ja jotka luonteensa perusteella ovat salassa pidettäviä.

37 artikla

Yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa

1.   Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä ja koordinoivat täytäntöönpanotoimiaan varmistaakseen tässä asetuksessa tarkoitettuihin portinvartijoihin sovellettavien käytettävissä olevien oikeudellisten välineiden johdonmukaisen, tehokkaan ja täydentävän täytäntöönpanon.

2.   Komissio voi tarvittaessa kuulla kansallisia viranomaisia mistä tahansa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvästä asiasta.

38 artikla

Yhteistyö ja koordinointi kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

1.   Komissio ja 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovat kansalliset jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään ja ilmoittavat toisilleen täytäntöönpanotoimistaan Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston välityksellä. Niillä on valtuudet toimittaa toisilleen kaikki tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyvät tiedot, luottamukselliset tiedot mukaan lukien. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston jäsen, komissio toteuttaa tarvittavat järjestelyt tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tapausten täytäntöönpanoa koskevaa viranomaisten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten. Komissio voi vahvistaa tällaiset järjestelyt 46 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä.

2.   Jos 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvova jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen aikoo käynnistää 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan portinvartijoita koskevan tutkinnan, sen on ilmoitettava komissiolle kirjallisesti ensimmäisestä virallisesta tutkintatoimenpiteestä ennen tällaisen toimenpiteen aloittamista tai välittömästi aloittamisen jälkeen. Nämä tiedot voidaan asettaa myös muiden jäsenvaltioiden 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten saataville.

3.   Jos 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvova jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen aikoo asettaa portinvartijoille velvoitteita 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kansallisen lainsäädännön perusteella, sen on ilmoitettava toimenpide-ehdotuksesta perusteluineen komissiolle viimeistään 30 päivää ennen sen hyväksymistä. Kun kyseessä ovat välitoimet, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovan jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava komissiolle ehdotukset suunnitelluiksi toimenpiteiksi mahdollisimman pian ja viimeistään välittömästi tällaisten toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen. Nämä tiedot voidaan asettaa myös muiden jäsenvaltioiden 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten saataville.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tiedotusmekanismeja ei sovelleta yrityskeskittymiä koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti suunniteltuihin päätöksiin.

5.   Tämän artiklan 1–3 kohdan mukaisesti vaihdettuja tietoja saa vaihtaa ja käyttää ainoastaan tämän asetuksen ja 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen täytäntöönpanon koordinoimiseksi.

6.   Komissio voi pyytää 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovia jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltaisia viranomaisia tukemaan mitä tahansa tämän asetuksen mukaista markkinatutkimustaan.

7.   Jos 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovalla jäsenvaltion kansallisella toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta ja tutkintavaltuudet kansallisen lainsäädännön nojalla, se voi omasta aloitteestaan suorittaa tutkinnan, joka koskee tämän asetuksen 5, 6 ja 7 artiklan mahdollista noudattamatta jättämistä sen alueella. Ennen ensimmäisen virallisen tutkintatoimenpiteen toteuttamista kyseisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti komissiolle.

Jos komissio aloittaa 20 artiklan mukaisen menettelyn, 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista valvovat jäsenvaltioiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät voi suorittaa tutkintaa tai tutkinta päätetään, jos se on jo meneillään. Kyseisten viranomaisten on raportoitava komissiolle tällaisen tutkintansa tuloksista tukeakseen komissiota sen roolissa asetuksen ainoana täytäntöönpanoviranomaisena.

39 artikla

Yhteistyö kansallisten tuomioistuinten kanssa

1.   Kansalliset tuomioistuimet voivat tämän asetuksen soveltamismenettelyjen yhteydessä pyytää komissiota toimittamaan niille sen hallussa olevia tietoja tai sen lausunnon tämän asetuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jäljennös kaikista kansallisten tuomioistuinten kirjallisista tuomioista, joissa päätetään tämän asetuksen soveltamisesta. Tällainen jäljennös toimitetaan viipymättä sen jälkeen, kun koko tuomio on annettu osapuolille tiedoksi kirjallisesti.

3.   Jos tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen sitä edellyttää, komissio voi omasta aloitteestaan esittää kirjallisia huomautuksia kansallisille tuomioistuimille. Asianomaisen tuomioistuimen luvalla se voi esittää myös suullisia huomautuksia.

4.   Komissio voi ainoastaan huomautustensa laatimista varten pyytää asianomaista kansallista tuomioistuinta toimittamaan sille kaikki asian arvioinnissa tarvittavat asiakirjat tai varmistamaan niiden toimittamisen.

5.   Kansalliset tuomioistuimet eivät saa tehdä päätöstä, joka on ristiriidassa komission tämän asetuksen nojalla tekemän päätöksen kanssa. Niiden on myös vältettävä tekemästä päätöksiä, jotka olisivat ristiriidassa päätöksen kanssa, jota komissio harkitsee tämän asetuksen mukaisesti jo käynnistämässään menettelyssä. Kansallinen tuomioistuin voi tässä tarkoituksessa arvioida, onko sen käsittely keskeytettävä. Tämä ei vaikuta kansallisten tuomioistuinten mahdollisuuteen pyytää ennakkoratkaisua SEUT 267 artiklan mukaisesti.

40 artikla

Korkean tason ryhmä

1.   Komissio perustaa digimarkkinasäädöksen korkean tason ryhmän, jäljempänä 'korkean tason ryhmä'.

2.   Korkean tason ryhmä koostuu seuraavista eurooppalaisista elimistä ja verkostoista:

a)

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin,

b)

Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojaneuvosto,

c)

Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto,

d)

kuluttajasuojan yhteistyöverkko ja

e)

audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetuilla eurooppalaisilla elimillä ja verkostoilla on kullakin yhtä monta edustajaa korkean tason ryhmässä. Korkean tason ryhmässä saa olla enintään 30 jäsentä.

4.   Komissio huolehtii korkean tason ryhmän sihteeripalveluista helpottaakseen ryhmän työtä. Korkean tason ryhmän puheenjohtajana toimii komissio, joka osallistuu sen kokouksiin. Korkean tason ryhmä kokoontuu komission pyynnöstä vähintään kerran kalenterivuodessa. Komissio kutsuu ryhmän koolle myös käsittelemään tiettyä kysymystä ryhmän jäsenten enemmistön sitä pyytäessä.

5.   Korkean tason ryhmä voi tarjota komissiolle neuvoja ja asiantuntemusta jäsentensä toimivaltaan kuuluvilla aloilla, mukaan lukien seuraavat:

a)

neuvot ja suositukset niiden asiantuntemuksen puitteissa kaikissa tämän asetuksen täytäntöönpanoa tai noudattamisen valvontaa koskevissa yleisissä kysymyksissä; tai

b)

neuvot ja asiantuntemus johdonmukaisen sääntelyn edistämiseksi eri sääntelyvälineiden välillä.

6.   Korkean tason ryhmä voi erityisesti tunnistaa tämän asetuksen ja 2 kohdassa tarkoitetut eurooppalaiset elimet ja verkostot muodostavien kansallisten viranomaisten soveltamien alakohtaisten sääntöjen välisen nykyisen ja mahdollisen vuorovaikutuksen ja arvioida sitä. Se voi toimittaa komissiolle vuosittain kertomuksen, jossa esitetään tällainen arviointi ja yksilöidään mahdolliset eri elimiä koskevat yhteiset sääntelykysymykset. Tällaiseen kertomukseen voidaan liittää suosituksia, joilla pyritään luomaan johdonmukaisia monialaisia lähestymistapoja ja synergioita tämän asetuksen ja muiden alakohtaisten asetusten täytäntöönpanon välillä. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

7.   Uusia palveluja ja uusia käytäntöjä koskevien markkinatutkimusten yhteydessä korkean tason ryhmä voi tarjota komissiolle asiantuntemusta sen suhteen, onko tähän asetukseen tarpeen lisätä sääntöjä tai muuttaa tai poistaa niitä sen varmistamiseksi, että digitaaliset markkinat kaikkialla unionissa ovat kilpailulliset ja oikeudenmukaiset.

41 artikla

Markkinatutkimusta koskeva pyyntö

1.   Vähintään kolme jäsenvaltiota voi pyytää komissiota aloittamaan 17 artiklan mukaisen markkinatutkimuksen, kun ne katsovat, että on perusteltua syytä epäillä, että yritys olisi nimettävä portinvartijaksi.

2.   Yksi tai useampi jäsenvaltio voi pyytää komissiota aloittamaan markkinatutkimuksen 18 artiklan nojalla, kun se katsoo tai ne katsovat, että on perusteltua syytä epäillä, että portinvartija on järjestelmällisesti rikkonut yhtä tai useampaa 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyä velvoitetta ja on säilyttänyt portinvartijan asemansa tai vahvistanut tai laajentanut sitä edelleen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta.

3.   Vähintään kolme jäsenvaltiota voi pyytää komissiota aloittamaan markkinatutkimuksen 19 artiklan nojalla, kun ne katsovat, että on perusteltua syytä epäillä, että

a)

yksi tai useampi digitaalialan palvelu olisi lisättävä 2 artiklan 2 alakohdassa vahvistettuun ydinalustapalvelujen luetteloon, tai

b)

yhteen tai useampaan käytäntöön ei puututa tehokkaasti tässä asetuksessa, ja ne saattavat rajoittaa ydinalustapalvelujen kilpailullisuutta tai olla epäoikeudenmukaisia.

4.   Jäsenvaltioiden on 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti esitettävä näyttöä pyyntöjensä tueksi. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti näyttö voi sisältää tietoja sellaisista uusista tuotteita, palveluja, ohjelmistoja tai ominaisuuksia koskevista tarjouksista, jotka herättävät huolta kilpailullisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja jotka on toteutettu joko olemassa olevien ydinalustapalvelujen puitteissa tai muulla tavalla.

5.   Komission on neljän kuukauden kuluessa tämän artiklan mukaisen pyynnön vastaanottamisesta tutkittava, onko perusteltua syytä aloittaa markkinatutkimus 1, 2 ja 3 kohdan nojalla. Komissio julkistaa arviointinsa tulokset.

42 artikla

Edustajakanteet

Direktiiviä (EU) 2020/1828 sovelletaan edustajakanteisiin, jotka on nostettu portinvartijoiden tämän asetuksen säännösten rikkomisista, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa kuluttajien yhteisiä etuja.

43 artikla

Rikkomisesta ilmoittaminen ja ilmoittavien henkilöiden suojelu

Tämän asetuksen rikkomisesta ilmoittamiseen ja tällaisesta rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojeluun sovelletaan direktiiviä (EU) 2019/1937.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

44 artikla

Päätösten julkaiseminen

1.   Komissio julkaisee 3 ja 4 artiklan, 8 artiklan 2 kohdan, 9, 10 ja 16–20 artiklan, 24 artiklan, 25 artiklan 1 kohdan sekä 29, 30 ja 31 artiklan nojalla tekemänsä päätökset. Julkaistaessa on mainittava osapuolten nimet ja päätöksen pääasiallinen sisältö, mukaan lukien määrätyt seuraamukset.

2.   Julkaisussa on otettava huomioon portinvartijoiden tai kolmansien osapuolten oikeutetut edut sen suhteen, että heidän luottamukselliset tietonsa suojataan.

45 artikla

Muutoksen hakeminen unionin tuomioistuimelta

SEUT 261 artiklan mukaisesti unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkia valitukset päätöksistä, joilla komissio on määrännyt sakkoja tai uhkasakkoja. Se voi kumota sakon tai uhkasakon taikka alentaa tai korottaa sitä.

46 artikla

Täytäntöönpanosäännökset

1.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä seuraavien seikkojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä:

a)

3 artiklan mukaisten ilmoitusten ja toimitusten muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat;

b)

niiden teknisten toimenpiteiden muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat, jotka portinvartijoiden on toteutettava 5, 6 tai 7 artiklan noudattamisen varmistamiseksi;

c)

operatiiviset ja tekniset järjestelyt numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi 7 artiklan mukaisesti;

d)

8 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn perustellun pyynnön muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat;

e)

9 ja 10 artiklan mukaisesti tehtyjen perusteltujen pyyntöjen muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat;

f)

11 artiklan mukaisten sääntömääräisten kertomusten muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat;

g)

15 artiklan 1 kohdan mukaiseen, kuluttajien profilointitekniikkoja koskevaan tarkastettuun kuvaukseen sovellettava menetelmä ja menettely; laatiessaan tätä varten ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi komissio kuulee Euroopan tietosuojavaltuutettua ja voi kuulla Euroopan tietosuojaneuvostoa, kansalaisyhteiskuntaa ja muita asiaankuuluvia asiantuntijoita;

h)

14 ja 15 artiklan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten ja toimitusten muoto, sisältö ja muut yksityiskohdat;

i)

17, 18 ja 19 artiklan mukaisia markkinatutkimuksia koskevien menettelyjen sekä 24, 25 ja 29 artiklan mukaisten menettelyjen käytännön järjestelyt;

j)

34 artiklassa tarkoitetun kuulluksi tulemisoikeuden käyttämistä koskevat käytännön järjestelyt;

k)

34 artiklan mukaista tietojen luovuttamista koskevien ehtojen käytännön järjestelyt;

l)

37 ja 38 artiklassa tarkoitettua komission ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinointia koskevat käytännön järjestelyt; sekä

m)

määräaikojen laskemista ja pidentämistä koskevat käytännön järjestelyt.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan a–k alakohdassa ja m alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tämän artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Komission on ennen 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä julkaistava niitä koskeva ehdotus ja pyydettävä kaikkia asianosaisia esittämään huomautuksensa määräajassa, jonka komissio vahvistaa ja jonka on oltava vähintään yksi kuukausi.

47 artikla

Suuntaviivat

Komissio voi antaa suuntaviivoja mistä tahansa tämän asetuksen osa-alueesta helpottaakseen sen tehokasta täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa.

48 artikla

Standardointi

Komissio voi aiheellisissa tapauksissa ja tarpeen mukaan valtuuttaa eurooppalaiset standardointiorganisaatiot helpottamaan tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanoa laatimalla asianmukaisia standardeja.

49 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä marraskuuta 2022 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 6 ja 7 kohdassa ja 12 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 6 ja 7 kohdassa ja 12 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevien 3 artiklan 6 ja 7 kohdan sekä 12 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

50 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa digitaalisten markkinoiden neuvoa-antava komitea, jäljempänä 'komitea'. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

4.   Komissio toimittaa päätöksen mukana komitean lausunnon niille, joille päätös on osoitettu. Komissio julkaisee lausunnon yksittäisen päätöksen julkaisemisen yhteydessä ottaen huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

51 artikla

Direktiivin (EU) 2019/1937 muuttaminen

Lisätään direktiivin (EU) 2019/1937 liitteessä olevan I osan J kohtaan alakohta seuraavasti:

"iv)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2022/1925, annettu 14 päivänä syyskuuta 2022, kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta (digimarkkinasäädös) (EUVL L 265, 21.9.2022, s. 1)."

52 artikla

Direktiivin (EU) 2020/1828 muuttaminen

Lisätään direktiivin (EU) 2020/1828 liitteeseen I kohta seuraavasti:

"67)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2022/1925, annettu 14 päivänä syyskuuta 2022, kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta (digimarkkinasäädös) (EUVL L 265, 21.9.2022, s. 1)."

53 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään 3 päivänä toukokuuta 2026 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

2.   Arvioinneissa on arvioitava, onko tämän asetuksen kilpailullisten ja oikeudenmukaisten markkinoiden varmistamista koskevat tavoitteet saavutettu, ja arvioitava tämän asetuksen vaikutusta yrityskäyttäjiin, erityisesti pk-yrityksiin, ja loppukäyttäjiin. Lisäksi komissio arvioi, voidaanko 7 artiklan soveltamisalaa laajentaa kattamaan verkkoyhteisöpalvelut.

3.   Arvioinneissa on selvitettävä, onko tarpeen muuttaa sääntöjä, jotka koskevat muun muassa 2 artiklan 2 alakohdassa vahvistettua ydinalustapalvelujen luetteloa sekä 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjä velvoitteita ja niiden täytäntöönpanon valvontaa, jotta voidaan varmistaa, että digitaaliset markkinat kaikkialla unionissa ovat kilpailulliset ja oikeudenmukaiset. Arviointien jälkeen komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joihin voi kuulua lainsäädäntöehdotuksia.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kaikki hallussaan olevat asiaa koskevat tiedot, joita komissio voi edellyttää 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi.

54 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä toukokuuta 2023.

Kuitenkin 3 artiklan 6 ja 7 kohtaa ja 40, 46, 47, 48, 49 ja 50 artiklaa sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2022 ja 42 ja 43 artiklaa sovelletaan 25 päivästä kesäkuuta 2023.

Jos 25 päivä kesäkuuta 2023 kuitenkin edeltää tämän artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää, 42 ja 43 artiklan soveltamista on lykättävä tämän artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettuun soveltamispäivään saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä syyskuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  EUVL C 286, 16.7.2021, s. 64.

(2)  EUVL C 440, 29.10.2021, s. 67.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 18. heinäkuuta 2022.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1150, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (EUVL L 151, 7.6.2019, s. 70).

(12)  Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(18)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(19)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1828, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (EUVL L 409, 4.12.2020, s. 1).

(22)  EUVL C 147, 26.4.2021, s. 4.

(23)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus") (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).


LIITE

A.   Yleistä

1.

Tämän liitteen tarkoituksena on täsmentää menetelmää, jolla tunnistetaan ja lasketaan ’aktiiviset loppukäyttäjät’ ja ’aktiiviset yrityskäyttäjät’ kunkin 2 artiklan 2 alakohdassa luetellun ydinalustapalvelun osalta. Sen avulla yritys voi arvioida, täyttävätkö sen ydinalustapalvelut 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt määrälliset kynnysarvot ja onko sen näin ollen katsottava täyttävän 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimuksen. Näin ollen sillä on merkitystä myös 3 artiklan 8 kohdan mukaisessa laajemmassa arvioinnissa. Yrityksen vastuulla on päästä parhaaseen mahdolliseen arvioon tässä liitteessä esitettyjen yhteisten periaatteiden ja erityisten menetelmien mukaisesti. Mikään tässä liitteessä ei estä komissiota vaatimasta tämän asetuksen asiaa koskevissa säännöksissä säädetyissä määräajoissa ydinalustapalveluja tarjoavaa yritystä toimittamaan kaikki tiedot, joita tarvitaan ’aktiivisten loppukäyttäjien’ ja ’aktiivisten yrityskäyttäjien’ tunnistamiseksi ja laskemiseksi. Mikään tässä liitteessä ei saisi muodostaa oikeusperustaa käyttäjien seurannalle. Tähän liitteeseen sisältyvä menetelmä ei myöskään rajoita tässä asetuksessa, erityisesti 3 artiklan 3 ja 8 kohdassa ja 13 artiklan 3 kohdassa, säädettyjen velvoitteiden soveltamista. Erityisesti 13 artiklan 3 kohdan vaadittu noudattaminen tarkoittaa myös ’aktiivisten loppukäyttäjien’ ja ’aktiivisten yrityskäyttäjien’ tunnistamista ja laskemista joko tarkan mittauksen tai parhaan käytettävissä olevan arvion perusteella, joka vastaa todellisia tunnistamis- ja laskentavalmiuksia, joita ydinalustapalveluja tarjoavalla yrityksellä on kyseisenä ajankohtana. Kyseisten mittausten tai parhaan käytettävissä olevan arvion on oltava yhdenmukaisia 15 artiklan mukaisesti ilmoitettujen mittausten kanssa ja sisällettävä ne.

2.

Asetuksen 2 artiklan 20 ja 21 alakohdassa esitetään ’loppukäyttäjän’ ja ’yrityskäyttäjän’ määritelmät, jotka ovat yhteisiä kaikille ydinalustapalveluille.

3.

’Aktiivisten loppukäyttäjien’ ja ’aktiivisten yrityskäyttäjien’ tunnistamiseksi ja laskemiseksi tässä liitteessä viitataan ’yksittäisten käyttäjien’ käsitteeseen. ’Yksittäisten käyttäjien’ käsite kattaa ’aktiiviset loppukäyttäjät’ ja ’aktiiviset yrityskäyttäjät’, jotka lasketaan asianomaisen ydinalustapalvelun osalta vain kerran tietyn ajanjakson aikana (kuukausi ’aktiivisten loppukäyttäjien’ tapauksessa ja vuosi ’aktiivisten yrityskäyttäjien’ tapauksessa), riippumatta siitä, kuinka monta kertaa he ovat olleet tekemisissä asiaankuuluvan ydinalustapalvelun kanssa kyseisen ajanjakson aikana. Tämä ei vaikuta siihen, että sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi samanaikaisesti olla ’aktiivinen loppukäyttäjä’ tai ’aktiivinen yrityskäyttäjä’ eri ydinalustapalvelujen osalta.

B.   Aktiiviset loppukäyttäjät

1.

’Yksittäisten käyttäjien’ määrä ’aktiivisten loppukäyttäjien’ osalta tunnistetaan tarkimman mittaustavan mukaan, jonka ydinalustapalveluja tarjoava yritys on ilmoittanut, ottaen huomioon erityisesti seuraavaa:

a)

Ydinalustapalvelujen käyttöä koskevien tietojen keräämisen kirjautumista edellyttävistä ympäristöistä voitaisiin katsoa aiheuttavan ensi näkemältä pienimmän päällekkäisyyden riskin, joka liittyy esimerkiksi käyttäjien käyttäytymiseen eri laitteissa tai alustoilla. Näin ollen yrityksen on kunkin ydinalustapalvelun osalta toimitettava yhteen koottuja anonymisoituja tietoja yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärästä kirjautumisympäristöjen perusteella, jos tällaisia tietoja on olemassa.

b)

Kun kyseessä ovat ydinalustapalvelut, joihin loppukäyttäjät pääsevät myös kirjautumista edellyttävien ympäristöjen ulkopuolella, yrityksen on lisäksi toimitettava yhteen koottuja anonymisoituja yhdistelmätietoja kunkin ydinalustapalvelun yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärästä sellaisen vaihtoehtoisen mittaustavan mukaisesti, joka kattaa myös loppukäyttäjät kirjautumista edellyttävien ympäristöjen ulkopuolella, kuten internetprotokollaosoitteet, evästetunnisteet tai muut tunnisteet, kuten radiotaajuuden tunnisteet, edellyttäen, että kyseiset osoitteet tai tunnisteet ovat objektiivisesti katsoen tarpeen ydinalustapalvelujen toimittamiseksi.

2.

Kuukausittaisten ’aktiivisten loppukäyttäjien’ määrä perustuu aktiivisten loppukäyttäjien keskimääräiseen kuukausittaiseen määrään suurimmassa osassa tilikautta. Käsitteen ’tilikauden suurin osa’ tarkoituksena on antaa ydinalustapalveluja tarjoavalle yritykselle mahdollisuus jättää huomioimatta poikkeavat luvut tiettynä vuonna. Poikkeavat luvut tarkoittavat huomattavasti normaaleista ja ennakoitavissa olevista määristä poikkeavia lukuja. Esimerkiksi tilivuoden yhden kuukauden aikana tapahtunut odottamaton käyttäjien osallistumisen lisääntyminen tai vähentyminen voi näkyä tällaisina poikkeavina lukuina. Vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosittaisiin myynninedistämistoimiin, liittyviä lukuja ei katsota poikkeaviksi luvuiksi.

C.   Aktiiviset yrityskäyttäjät

’Yksittäisten käyttäjien’ lukumäärä ’aktiivisten yrityskäyttäjien’ osalta määritetään tarvittaessa tilien tasolla kunkin sellaisen erillisen yritystilin osalta, joka liittyy yrityksen tarjoaman ydinalustapalvelun käyttöön ja joka on kyseisen ydinalustapalvelun yksi yksittäinen yrityskäyttäjä. Jos ’yritystilin’ käsitettä ei sovelleta tiettyyn ydinalustapalveluun, asianomaisen ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen on määritettävä yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä viittaamalla asianomaiseen yritykseen.

D.   Tietojen toimittaminen

1.

Yritys, joka toimittaa komissiolle 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti tietoja aktiivisten loppukäyttäjien ja aktiivisten yrityskäyttäjien lukumäärästä ydinalustapalvelua kohti, on vastuussa näiden tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden varmistamisesta. Tältä osin on otettava huomioon seuraava:

a)

Yrityksen on vastattava tietojen toimittamisesta kustakin ydinalustapalvelusta siten, että vältetään aktiivisten loppukäyttäjien ja aktiivisten yrityskäyttäjien määrän ali- ja yliarviointi (esimerkiksi jos käyttäjät käyttävät ydinalustapalveluja eri alustojen tai laitteiden kautta).

b)

Yrityksen vastuulla on antaa täsmälliset ja ytimekkäät selvitykset menetelmistä, joita käyttämällä on päädytty tietoihin, sekä riskeistä, jotka liittyvät aktiivisten loppukäyttäjien ja aktiivisten yrityskäyttäjien määrän ali- tai yliarviointiin kunkin ydinalustapalvelun osalta, sekä tämän riskin torjumiseksi valituista ratkaisuista.

c)

Yrityksen on toimitettava vaihtoehtoiseen mittaustapaan perustuvat tiedot, kun komissiolla on epäilyksiä ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen toimittamien tietojen oikeellisuudesta.

2.

’Aktiivisten loppukäyttäjien’ ja ’aktiivisten yrityskäyttäjien’ määrän laskemisessa on otettava huomioon seuraava:

a)

Ydinalustapalveluja tarjoava yritys ei saa tunnistaa 2 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettuja samaan ydinalustapalvelujen luokkaan kuuluvia ydinalustapalveluja erillisinä pääasiassa sen perusteella, että niitä tarjotaan käyttäen eri verkkotunnuksia – olipa kyse sitten maantieteellisistä aluetunnuksista (ccTLD) tai yleisistä aluetunnuksista (gTLD) – tai minkä tahansa maantieteellisen ominaisuuden perusteella.

b)

Ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen on pidettävä erillisinä ydinalustapalveluina niitä ydinalustapalveluja, joita loppukäyttäjät tai yrityskäyttäjät tai molemmat käyttävät eri tarkoituksiin siitä huolimatta, että niiden loppukäyttäjät tai yrityskäyttäjät voivat olla samoja ja vaikka ne kuuluvat samaan ydinalustapalvelujen luokkaan 2 artiklan 2 alakohdan mukaisesti.

c)

Ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen on pidettävä erillisinä ydinalustapalveluina palveluja, joita asianomainen yritys tarjoaa yhdennetyllä tavalla mutta

i)

jotka eivät kuulu samaan 2 artiklan 2 alakohdan mukaiseen ydinalustapalvelujen luokkaan tai

ii)

joita niiden loppukäyttäjät tai yrityskäyttäjät tai molemmat käyttävät eri tarkoituksiin siitä huolimatta, että niiden loppukäyttäjät tai yrityskäyttäjät voivat olla samoja ja vaikka ne kuuluvat samaan ydinalustapalvelujen luokkaan 2 artiklan 2 alakohdan mukaisesti.

E.   Erityiset määritelmät

Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään erityiset määritelmät ’aktiivisille loppukäyttäjille’ ja ’aktiivisille yrityskäyttäjille’ kunkin ydinalustapalvelun osalta.

Ydinalustapalvelut

Aktiiviset loppukäyttäjät

Aktiiviset yrityskäyttäjät

Verkossa toimivat välityspalvelut

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat käyttäneet verkossa toimivaa välityspalvelua vähintään kerran kuukaudessa esimerkiksi kirjautumalla aktiivisesti sisään, tekemällä kyselyn, klikkaamalla tai vierittämällä verkossa toimivassa välityspalvelussa taikka tekemällä liiketoimen verkossa toimivan välityspalvelun kautta vähintään kerran kuukaudessa.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, joilla on koko vuoden aikana ollut vähintään yksi verkossa toimivassa välityspalvelussa listattu tuote tai jotka ovat toteuttaneet vuoden aikana liiketoimen, jonka verkossa toimiva välityspalvelu oli mahdollistanut.

Verkossa toimivat hakukoneet

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat kirjautuneet verkossa toimivaan hakukoneeseen vähintään kerran kuukaudessa esimerkiksi tekemällä kyselyn.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, joilla on vuoden aikana ollut yrityssivustoja (eli kaupallisessa tai ammattitoiminnassa käytettyjä verkkosivustoja), jotka on indeksoitu verkossa toimivan hakukoneen hakemistoon tai osaan siitä.

Verkkoyhteisöpalvelut

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat kirjautuneet verkkoyhteisöpalveluihin vähintään kerran kuukaudessa, esimerkiksi kirjautumalla aktiivisesti sisään, avaamalla sivun, vierittämällä, klikkaamalla, tykkäämällä, tekemällä kyselyn, julkaisemalla tai kommentoimalla.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, joilla on yrityslistaus tai yritystili verkkoyhteisöpalvelussa ja jotka ovat olleet jollakin tavoin yhteydessä palveluun vähintään kerran vuoden aikana, esimerkiksi kirjautumalla aktiivisesti sisään, avaamalla sivun, vierittämällä, klikkaamalla, tykkäämällä, tekemällä kyselyn, julkaisemalla, kommentoimalla tai käyttämällä sen yrityksille tarkoitettuja välineitä.

Videonjakoalustapalvelut

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat kirjautuneet videonjakoalustapalveluun vähintään kerran kuukaudessa, esimerkiksi toistamalla audiovisuaalisen sisällön segmentin, tekemällä kyselyn tai lataamalla audiovisuaalista sisältöä verkkoon, erityisesti käyttäjien tuottamia videoita.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, jotka ovat toimittaneet vähintään yhden videonjakoalustapalveluun ladatun tai siinä esitetyn audiovisuaalisen sisällön vuoden aikana.

Numeroista riippumattomat henkilöiden väliset viestintäpalvelut

Numeroista riippumattoman henkilöiden välisen viestintäpalvelun kautta vähintään kerran kuukaudessa millä tahansa tavalla viestinnän käynnistäneiden tai siihen osallistuneiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, jotka ovat vähintään kerran vuoden aikana käyttäneet yritystiliä tai jotka ovat muulla tavoin käynnistäneet numeroista riippumattoman henkilöiden välisen viestintäpalvelun kautta tapahtuvan viestinnän tai osallistuneet siihen kommunikoidakseen suoraan loppukäyttäjän kanssa.

Käyttöjärjestelmät

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat käyttäneet laitetta, jonka käyttöjärjestelmä on aktivoitu tai päivitetty tai jota on käytetty vähintään kerran kuukaudessa.

Niiden yksittäisten kehittäjien lukumäärä, jotka ovat julkaisseet, päivittäneet tai tarjonneet vähintään yhtä ohjelmistosovellusta tai ohjelmisto-ohjelmaa, käyttäen ohjelmointikieltä tai mitä tahansa ohjelmiston kehittämistyökalua tai käyttäneet käyttöjärjestelmää millä tahansa tavalla vuoden aikana.

Virtuaaliavustajat

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat käyttäneet virtuaaliavustajaa jollakin tavalla vähintään kerran kuukaudessa, eli esimerkiksi aktivoineet sen, esittäneet sille kysymyksen, siirtyneet johonkin palveluun käyttämällä komentoa tai ohjanneet sillä älykotilaitetta.

Niiden yksittäisten kehittäjien lukumäärä, jotka ovat tarjonneet vuoden aikana vähintään yhtä virtuaaliavustajan ohjelmistosovellusta tai toimintoa, jonka ansiosta olemassa olevaan ohjelmistosovellukseen on päässyt virtuaaliavustajan avulla.

Verkkoselaimet

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat käyttäneet verkkoselainta vähintään kerran kuukauden aikana, esimerkiksi tekemällä kyselyn tai lisäämällä verkkosivuston osoitteen verkkoselaimen URL-riville.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, joiden yrityssivustoille (eli kaupallisessa tai ammattitoiminnassa käytetyille verkkosivustoille) on päästy verkkoselaimen kautta vähintään kerran vuoden aikana tai jotka ovat vuoden aikana tarjonneet verkkoselaimeen lisäosia tai laajennuksia.

Pilvipalvelut

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat kirjautuneet mihin tahansa asianomaisen pilvipalvelujen tarjoajan pilvipalveluihin vähintään kerran kuukaudessa minkä tahansa tyyppistä korvausta vastaan, riippumatta siitä, maksetaanko kyseinen korvaus saman kuukauden aikana.

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien lukumäärä, jotka ovat tarjonneet asianomaisen pilvipalvelujen tarjoajan pilvipalveluinfrastruktuurissa ylläpidettyjä pilvipalveluja vuoden aikana.

Verkkomainontapalvelut

Mainostilan myynti omistajan lukuun:

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat altistuneet mainosnäytölle vähintään kerran kuukaudessa.

Mainonnan välityspalvelut (mukaan lukien mainosverkostot, mainospörssit ja muut mainonnan välityspalvelut):

Niiden yksittäisten loppukäyttäjien lukumäärä, jotka ovat altistuneet mainosnäytölle, joka on käynnistänyt mainonnan välityspalvelun vähintään kerran kuukaudessa.

Mainostilan myynti omistajan lukuun:

Niiden yksittäisten mainostajien lukumäärä, joilla on vuoden aikana ollut vähintään yksi esitetty mainosnäyttö.

Mainonnan välityspalvelut (mukaan lukien mainosverkostot, mainospörssit ja muut mainonnan välityspalvelut):

Niiden yksittäisten yrityskäyttäjien (mukaan lukien mainostajat, julkaisijat tai muut välittäjät) lukumäärä, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa mainonnan välityspalvelun kautta tai joita tämä on palvellut vuoden aikana.


Top