EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0328

Neuvoston asetus (EU) 2022/328, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

ST/6561/2022/INIT

OJ L 49, 25.2.2022, p. 1–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/328/oj

25.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 49/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/328,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 25 päivänä helmikuuta 2022 annetun päätöksen (YUTP) 2022/327 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet ja kielletään kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti kaikille luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä taikka Venäjällä käytettäväksi, jos tuotteet ovat sotilaskäyttöön tai sotilaallisille loppukäyttäjille tarkoitettuja. Siinä kielletään myös näiden tuotteiden ja tämän teknologian myynti tietyille oikeushenkilöille Venäjällä sekä näihin tuotteisiin ja tähän teknologiaan liittyvän teknisen avun ja muiden palvelujen sekä niihin liittyvän rahoituksen ja rahoitusavun antaminen. Lisäksi siinä edellytetään, että toimijat hankkivat ennakkoluvan tiettyjen teknologioiden myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin Venäjän öljyteollisuuden käyttöön, ja kielletään sellaisten välttämättömien palvelujen antaminen, jotka liittyvät syvänmeren öljynetsintään ja -tuotantoon, arktisella alueella tapahtuvaan öljynetsintään ja -tuotantoon tai liuskeöljyhankkeisiin Venäjällä, mukaan lukien sen talousvyöhyke ja mannerjalusta. Asetuksella kielletään myös Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun tai näiden tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen. Sillä myös rajoitetaan tiettyjen venäläisten rahoituslaitosten, yhteisöjen sekä Venäjän, sen hallituksen ja sen keskuspankin pääsyä unionin pääomamarkkinoille.

(3)

Neuvosto palautti 24 päivänä tammikuuta 2022 mieleen Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2021 antamat päätelmät ja toisti, että kaikilla uusilla Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotilaallisilla hyökkäyksillä on massiiviset seuraukset ja kova hinta.

(4)

Tilanteen vakavuuden vuoksi neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/327, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP ja asetetaan uusia rajoittavia toimenpiteitä eri aloilla ja erityisesti puolustuksen, energian, ilmailun ja rahoituksen alalla.

(5)

Päätöksellä (YUTP) 2022/327 asetetaan uusia rajoituksia kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian viennille ja niihin liittyvien palvelujen antamiselle sekä rajoituksia tiettyjen sellaisten tuotteiden ja sellaisen teknologian viennille, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä. Sillä myös otetaan käyttöön niihin liittyvien palvelujen antamista koskevia rajoituksia. Näihin rajoituksiin tehdään rajoitettuja poikkeuksia oikeutettuja ja ennalta määriteltyjä tarkoituksia varten. Lisäksi kyseisellä päätöksellä kielletään julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antaminen Venäjän kanssa käytävää kauppaa tai Venäjälle tehtäviä investointeja varten, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia.

(6)

Päätöksellä (YUTP) 2022/327 kielletään myös tiettyjen tuotteiden ja teknologioiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Venäjälle öljynjalostuksessa käytettäväksi ja rajoitetaan tähän liittyvien palvelujen antamista.

(7)

Lisäksi päätöksellä (YUTP) 2022/327 otetaan käyttöön vientikielto, joka käsittää ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytettäviksi soveltuvat tuotteet ja teknologian, sekä kielletään näihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvien vakuutusten, jälleenvakuutusten ja huoltopalvelujen antaminen. Päätöksellä kielletään myös tämän kiellon piiriin kuuluviin tuotteisiin ja tällaiseen teknologiaan liittyvän teknisen avun ja muiden siihen liittyvien palvelujen sekä rahoituksen ja rahoitusavun antaminen.

(8)

Päätöksellä (YUTP) 2022/327 laajennetaan voimassa olevia taloudellisia rajoituksia, erityisesti niitä, jotka koskevat tiettyjen venäläisten yhteisöjen pääsyä pääomamarkkinoille. Sillä kielletään myös venäläisten valtionyhtiöiden osakkeiden listalle ottaminen ja niihin liittyvien palvelujen antaminen unionin kauppapaikoissa. Lisäksi sillä otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan merkittävästi rahoitusvirtoja Venäjältä unioniin, kieltämällä tiettyjä määriä suurempien talletusten vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai asukkailta, venäläisille asiakkaille kuuluvien tilien pitäminen unionin arvopaperikeskuksissa sekä euromääräisten arvopapereiden myynti venäläisille asiakkaille.

(9)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(10)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

(11)

Komissio seuraa näiden toimenpiteiden soveltamista. Varmistaakseen vientivalvonnan tehokkuuden sellaisten unionin tuotteiden ja teknologian osalta, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä, komissio toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tarvittaessa kumppanimaiden kanssa, jotta luetteloa näistä tuotteista ja tästä teknologiasta voidaan tarvittaessa mukauttaa asianmukaisesti perustelluissa ja dokumentoiduissa tapauksissa.

(12)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’kaksikäyttötuotteilla ja -teknologialla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2021/821 (*1) liitteessä I lueteltuja tuotteita;

b)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä I luetelluilla verkkosivuilla;

c)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

d)

’välityspalveluilla’

i)

sellaisista liiketoimista neuvottelemista tai sellaisten liiketoimien järjestelemistä, jotka koskevat tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen ostoa, myyntiä tai toimittamista, myös kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii)

tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa, myös silloin kun ne sijaitsevat kolmansissa maissa ja siirretään johonkin toiseen kolmanteen maahan;

e)

’sijoituspalveluilla’ seuraavia palveluja ja toimintoja:

i)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen;

ii)

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun;

iii)

kaupankäynti omaan lukuun;

iv)

salkunhoito;

v)

sijoitusneuvonta;

vi)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen kiinteän sitoumuksen perusteella;

vii)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta;

viii)

kaikki palvelut, jotka liittyvät rahoitusinstrumenttien ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

f)

’siirtokelpoisilla arvopapereilla’ seuraavia arvopaperilajeja, jotka ovat vaihdantakelpoisia pääomamarkkinoilla, lukuun ottamatta maksuvälineitä:

i)

yhtiöiden osakkeet ja muut arvopaperit, jotka vastaavat yhtiöiden, henkilöyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osakkeita, sekä osaketalletustodistukset,

ii)

joukkovelkakirjat tai muut arvopaperistetut velan muodot, mukaan lukien tällaisia arvopapereita koskevat talletustodistukset,

iii)

kaikkia muita arvopapereita, jotka oikeuttavat hankkimaan tai myymään edellä mainitun kaltaisia siirtokelpoisia arvopapereita tai jotka edellyttävät käteissuoritusta, joka määräytyy siirtokelpoisten arvopapereiden perusteella;

g)

’rahamarkkinavälineillä’ välinetyyppejä, joilla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla, kuten valtion velkasitoumuksia, sijoitustodistuksia ja yritystodistuksia, lukuun ottamatta maksuvälineitä;

h)

’luottolaitoksella’ yritystä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

i)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila;

j)

’arvopaperikeskuksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (*2) 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä oikeushenkilöä;

k)

’talletuksella’ sellaista saatavaa, joka syntyy tilille jätetyistä varoista tai tavanomaisessa pankkitoiminnassa syntyvissä väliaikaisissa maksujen siirroissa ja joka luottolaitoksen edellytetään maksavan sovellettavan lain ja sopimusten ehtojen mukaisesti takaisin, mukaan lukien määräaikaistalletukset ja säästötalletukset, mutta pois lukien sellaiset saatavat, joiden

i)

olemassaolo on todistettavissa ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (*3) 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyllä rahoitusvälineellä, ellei kyseessä ole säästötuote, josta on todisteena nimetylle henkilölle kuuluva talletustodistus ja joka on olemassa jäsenvaltiossa 2 päivänä heinäkuuta 2014;

ii)

pääomaa ei voida maksaa takaisin nimellisarvon mukaisesti;

iii)

pääoma voidaan maksaa takaisin nimellisarvon mukaisesti ainoastaan luottolaitoksen tai kolmannen osapuolen antaman erityisen vakuuden tai sopimuksen perusteella;

l)

’sijoittajien kansalaisuusjärjestelyillä’ (eli ’kultaisilla passeilla’) jäsenvaltion käyttöön ottamia menettelyjä, joiden avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat saada sen kansalaisuuden ennalta määrättyjä maksuja ja investointeja vastaan;

m)

’sijoittajien oleskeluoikeusjärjestelyillä’ (eli ’kultaisilla viisumeilla’) jäsenvaltion käyttöön ottamia menettelyjä, joiden avulla kolmansien maiden kansalaiset voivat saada oleskeluluvan jäsenvaltioon ennalta määrättyjä maksuja ja investointeja vastaan;

n)

’kauppapaikalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa olevassa määritelmässä tarkoitettua säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää;

o)

’rahoituksella tai rahoitusavulla’ valitusta keinosta riippumatta kaikkia toimia, joilla kyseinen henkilö, yhteisö tai elin ehdollisesti tai ehdoitta antaa käyttöön tai sitoutuu antamaan käyttöön omia varojaan tai taloudellisia resurssejaan, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat: avustukset, lainat, takaukset, takausvakuutukset, velkakirjat, remburssit, toimitusluotot, ostajaluotot, tuonti- tai vientiennakot ja kaikentyyppiset vakuutukset ja jälleenvakuutukset, mukaan lukien vientiluottovakuutukset; tuotteen tai palvelun sovitun hinnan maksaminen sekä normaalin liiketoimintakäytännön mukaisesti laaditut maksua koskevat ehdot eivät ole rahoitusta eivätkä rahoitusapua;

p)

’kumppanimaalla’ liitteessä VIII lueteltavaa maata, joka soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olennaisilta osin vastaavia vientivalvontatoimenpiteitä;

q)

’kuluttajien viestintälaitteilla’ yksityishenkilöiden käyttämiä laitteita, esimerkiksi henkilökohtaisia tietokoneita ja oheislaitteita (mukaan lukien kiintolevyt ja tulostimet), matkapuhelimia, älytelevisioita ja muistilaitteita (USB-asemat), sekä kaikkiin näihin tuotteisiin liittyviä kuluttajaohjelmistoja.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/821, annettu 20 päivänä toukokuuta 2021, kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349);”"

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu

a)

humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi;

b)

lääketieteellisiä tai farmaseuttisia tarkoituksia varten;

c)

uutisvälineiden käyttöön väliaikaisesti vietyinä;

d)

ohjelmistopäivityksiin;

e)

kuluttajien viestintälaitteina käytettäväksi;

f)

Venäjällä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, lukuun ottamatta Venäjän hallitusta ja sen määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevia yrityksiä, kyberturvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen; tai

g)

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja rajoittuen heidän omistuksessaan oleviin henkilökohtaisiin tavaroihin, koti-irtaimistoon, ajoneuvoihin tai työvälineisiin, joita ei ole tarkoitettu myyntiin.

Tämän kohdan f ja g alakohta pois lukien viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään tässä kohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla, ja ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, kyseisen poikkeuksen ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa päivästä, jona ensimmäinen vienti tapahtui.

4.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen, kun ne on tarkoitettu muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu

a)

unionin, jäsenvaltioiden hallitusten ja Venäjän hallituksen puhtaasti siviiliasioissa tekemää yhteistyötä varten;

b)

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, polttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen, sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

d)

meriturvallisuuteen;

e)

siviilialan televiestintäverkkoja varten, mukaan lukien internetpalvelujen tarjoaminen;

f)

sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai kumppanimaan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa;

g)

unionin, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden diplomaattiedustustoille, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot.

5.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä kaikki tämän artiklan nojalla vaaditut luvat asetuksessa (EU) 2021/821 säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. Lupa on voimassa koko unionissa.

7.   Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista lupahakemuksista päätöksen, niiden ei pidä myöntää lupaa, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että

i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön; tai

ii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettu tavaroiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai taloudellisen avun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten.

8.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä 4 ja 5 kohdan nojalla myöntämänsä luvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen, jos ne katsovat, että tällainen mitätöinti, keskeyttäminen, muuttaminen tai peruuttaminen on tarpeen tämän asetuksen tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.”

3)

Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

1.   Kielletään liitteessä VII lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien sellaisten tuotteiden ja sellaisen teknologian, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän sekä näiden tuotteiden ja tämän teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin eikä niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, kun ne on tarkoitettu

a)

humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi;

b)

lääketieteellisiä tai farmaseuttisia tarkoituksia varten;

c)

uutisvälineiden käyttöön väliaikaisesti vietyinä;

d)

ohjelmistopäivityksiin;

e)

kuluttajien viestintälaitteina käytettäväksi;

f)

Venäjällä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, lukuun ottamatta Venäjän hallitusta ja sen määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevia yrityksiä, kyberturvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen; tai

g)

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja rajoittuen heidän omistuksessaan oleviin henkilökohtaisiin tavaroihin, koti-irtaimistoon, ajoneuvoihin tai työvälineisiin, joita ei ole tarkoitettu myyntiin.

Tämän kohdan f ja g alakohta pois lukien viejän on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa, että tuotteet viedään tässä kohdassa säädetyn poikkeuksen nojalla, ja ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, kyseisen poikkeuksen ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa päivästä, jona ensimmäinen vienti tapahtui.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarkoitettu

a)

unionin, jäsenvaltioiden hallitusten ja Venäjän hallituksen puhtaasti siviiliasioissa tekemää yhteistyötä varten;

b)

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, polttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen, sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

d)

meriturvallisuuteen;

e)

siviilialan televiestintäverkkoja varten, mukaan lukien internetpalvelujen tarjoaminen;

f)

sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai kumppanimaan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa; tai

g)

unionin, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden diplomaattiedustustoille, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen muuhun kuin sotilaalliseen käyttöön tai muita kuin sotilaallisia loppukäyttäjiä varten sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä kaikki tämän artiklan nojalla vaaditut luvat asetuksessa (EU) 2021/821 säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. Lupa on voimassa koko unionissa.

7.   Kun toimivaltaiset viranomaiset tekevät 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista lupahakemuksista päätöksen, niiden ei pidä myöntää lupaa, jos niillä on perusteltu syy uskoa, että

i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV lueteltu luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön; tai

ii)

1 kohdassa tarkoitettu tavaroiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai taloudellisen avun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten.

8.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä 4 ja 5 kohdan nojalla myöntämänsä luvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen, jos ne katsovat, että tällainen mitätöinti, keskeyttäminen, muuttaminen tai peruuttaminen on tarpeen tämän asetuksen tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.”

4)

Lisätään seuraavat artiklat:

”2 b artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 2 a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja rajoittamatta asetuksesta (EU) 2021/821 johtuvien lupavaatimusten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää liitteessä IV luetelluille yhteisöille luvan liitteessä VII lueteltujen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen vasta sen jälkeen, kun ne ovat määrittäneet, että:

a.

nämä tuotteet ovat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön; tai

b.

nämä tuotteet perustuvat tai tämä teknologia tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu perustuu sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022, tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin, edellyttäen että lupaa on haettu ennen 1 päivää toukokuuta 2022.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä kaikki tämän artiklan nojalla vaaditut luvat asetuksessa (EU) 2021/821 säädettyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin. Lupa on voimassa koko unionissa.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä 1 kohdan nojalla myöntämänsä luvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen, jos ne katsovat, että tällainen mitätöinti, keskeyttäminen, muuttaminen tai peruuttaminen on tarpeen tämän asetuksen tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2 c artikla

1.   Edellä 2 artiklan 3 kohdassa ja 2 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille on tehtävä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti lomakkeilla, joissa mainitaan ainakin kaikki liitteessä IX esitetyissä mallilomakkeissa mainitut seikat ja niissä esitetyssä järjestyksessä.

2.   Kaikki 2, 2 a ja 2 b artiklassa tarkoitetut luvat on myönnettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti lomakkeilla, joissa mainitaan ainakin kaikki liitteessä IX esitetyissä mallilomakkeissa mainitut seikat ja niissä esitetyssä järjestyksessä.

2 d artikla

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava viipymättä tietoja 2, 2 a ja 2 b artiklan nojalla myönnetyistä luvista ja tehdyistä epäämispäätöksistä muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Tietojenvaihtoon on käytettävä asetuksen (EU) 2021/821 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää.

2.   Tätä artiklaa sovellettaessa saatuja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty, mukaan lukien 4 kohdassa mainittu tietojenvaihto.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat tätä artiklaa sovellettaessa hankittavien tietojen luottamuksellisuuden suojan unionin oikeuden ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, ettei tämän artiklan mukaisesti annettujen tai vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokkaa alenneta tai poisteta ilman tietojen luovuttajan kirjallista ennakkosuostumusta.

3.   Ennen kuin jäsenvaltio myöntää 2, 2 a tai 2 b artiklan mukaisesti luvan liiketoimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin liiketoimi, jolta muu jäsenvaltio on evännyt tai muut jäsenvaltiot ovat evänneet luvan, ja epäämispäätös on edelleen voimassa, sen on neuvoteltava asiasta ensin epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos asianomainen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot päätöksensä perusteista.

4.   Komissio voi jäsenvaltioita kuullen tarvittaessa vaihtaa tietoja kumppanimaiden kanssa, jotta voidaan tukea tähän asetukseen perustuvien vientivalvontatoimenpiteiden tuloksellisuutta ja kumppanimaiden soveltamien vientivalvontatoimenpiteiden yhdenmukaista soveltamista.

2 e artikla

1.   Kielletään julkisen rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen Venäjän kanssa käytävää kauppaa tai Venäjälle tehtäviä investointeja varten.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta:

a.

rahoitusta tai rahoitusapua koskeviin velvoittaviin sitoumuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022;

b.

sellaisen julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen unionin alueelle sijoittautuneille pienille ja keskisuurille yrityksille, jonka kokonaisarvo on enintään 10 000 000 euroa hanketta kohti; tai

c.

julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen elintarvikkeiden kauppaa sekä maatalous-, lääkintä- tai humanitaarisia tarkoituksia varten.”

5)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ’asetuksen (EY) N:o 428/2009 11 artiklassa’ ilmaisulla ’asetuksen (EU) 2021/821 14 artiklassa’.

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”3 b artikla

1.   Kielletään liitteessä X lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, öljynjalostuksessa käytettäväksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

rahoituksen tai rahoitusavun antaminen 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai kyseisiin tuotteisiin tai kyseiseen teknologiaan liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 27 päivään toukokuuta 2022.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä X lueteltujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen, sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että nämä tuotteet ovat tai tämä teknologia tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön.

Asianmukaisesti perustelluissa hätätapauksissa myynti, toimitus, siirto tai vienti voidaan toteuttaa ilman ennakkolupaa, jos viejä ilmoittaa siitä toimivaltaiselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa siitä kun myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut, ja esittää tarvittavat perustelut sille, miksi myynti, toimitus, siirto tai vienti on tapahtunut ilman ennakkolupaa.

3 c artikla

1.   Kielletään liitteessä XI lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään liitteessä XI lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjällä käytettäväksi.

3.   Kielletään seuraavien toimintojen tai minkä tahansa niiden yhdistelmän tarjoaminen: ilma-aluksen tai komponentin perushuolto, korjaus, tarkastus, vaihto, muutostyö tai vian korjaus, lukuun ottamatta lentoa edeltävää tarkastusta, kun ne liittyvät liitteessä XI lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan, suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

4.   Kielletään

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

5.   Edellä 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta liitteessä XI lueteltujen tuotteiden osalta ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 28 päivään maaliskuuta 2022.”

7)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ’EU:ssa’ ilmaisulla ’unionissa’.

8)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen tarjoaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen ja kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 90 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän elokuuta 2014 ja 12 päivän syyskuuta 2014 välisenä aikana taikka joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 ja 12 päivän huhtikuuta 2022 välisenä aikana, tai sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a)

liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä luottolaitos tai muu liitteessä III lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä laitos, jonka nimenomaisena tehtävänä on edistää Venäjän talouden kilpailukykyä, sen monipuolistamista ja investointien lisäämistä ja joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 1 päivänä elokuuta 2014; tai

b)

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä III lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c)

edellä b alakohdassa tarkoitetun tai liitteessä III luetellun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

2.   Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a)

liitteessä XII lueteltu Venäjälle sijoittautunut merkittävä luottolaitos tai muu laitos, joka on yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen tai julkisessa määräysvallassa 26 päivänä helmikuuta 2022 tai mikä tahansa muu liitteessä XII lueteltu Venäjälle sijoittautunut luottolaitos, jolla on merkittävä rooli Venäjän tai sen hallituksen tai keskuspankin toiminnan tukemisessa; tai

b)

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä XII lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c)

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

3.   Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen ja kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joiden maturiteetti on yli 30 päivää ja jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän syyskuuta 2014 ja 12 päivän huhtikuuta 2022 välisenä aikana, tai sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivänä huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a)

liitteessä V lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka harjoittaa pääasiassa puolustustarvikkeiden tai -palvelujen suunnitteluun, tuotantoon, myyntiin tai vientiin liittyvää merkittävää toimintaa, lukuun ottamatta avaruusteollisuuden tai ydinenergian alalla toimivia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä;

b)

liitteessä VI lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen ja jonka kokonaisvarallisuuden arvioidaan olevan yli biljoona Venäjän ruplaa ja jonka arvioiduista tuloista vähintään 50 prosenttia on peräisin raakaöljyn tai öljytuotteiden myynnistä tai kuljetuksesta;

c)

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a tai b alakohdassa lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

d)

tämän kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

4.   Kielletään suora tai välillinen osto, myynti, sijoituspalvelujen antaminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen tai kaikenlainen muu käsittely, jonka kohteena ovat sellaiset siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, jotka on laskettu liikkeeseen 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen ja joiden liikkeeseenlaskijana on

a)

liitteessä XIII lueteltu Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on julkisessa määräysvallassa tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteinen ja jossa Venäjällä, sen hallituksella tai keskuspankilla on oikeus osallistua voitonjakoon tai jonka kanssa Venäjällä, sen hallituksella tai keskuspankilla on muu merkittävä taloudellinen suhde; tai

b)

unionin ulkopuolelle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista liitteessä XIII lueteltu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c)

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva oikeushenkilö, yhteisö tai elin.

5.   Kielletään Venäjälle sijoittautuneiden, yli 50-prosenttisesti julkisomisteisten oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten siirtokelpoisten arvopapereiden listalle ottaminen ja niihin liittyvien palvelujen antaminen unionissa rekisteröidyissä tai tunnustetuissa kauppapaikoissa 12 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.

6.   Kielletään suora tai välillinen uusien lainojen tai luottojen myöntäminen tai osallistuminen järjestelyyn

i)

sellaisen uuden lainan tai luoton myöntämiseksi, jonka maturiteetti on yli 30 päivää, 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 12 päivän syyskuuta 2014 ja 26 päivän helmikuuta 2022 välisenä aikana; tai

ii)

uuden lainan tai luoton myöntämiseksi 1, 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle 26 päivän helmikuuta 2022 jälkeen.

Kieltoa ei sovelleta seuraaviin:

a)

lainat tai luotot, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaiseen unionin ja jonkin kolmannen valtion väliseen tuotteiden ja muiden kuin rahoituspalvelujen tuontiin tai vientiin, jota kiellot eivät koske, mukaan lukien sellaisiin kolmannesta valtiosta hankittaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät menot, jotka ovat tarpeen vienti- tai tuontisopimuksen täytäntöönpanoa varten; tai

b)

lainat, joiden erityisenä ja dokumentoituna tavoitteena on tarjota hätärahoitusta sellaisten unioniin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden vakavaraisuus- ja likviditeettikriteerien täyttämiseksi, joiden omistusoikeuksista liitteessä III mainittu yhteisö omistaa yli 50 prosenttia.

7.   Edellä 6 kohdassa säädetty kielto ei koske ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehdyn sopimuksen mukaisia lainan nostoja tai suorituksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

nostoja tai maksusuorituksia koskevat ehdot

i)

on sovittu ennen 26 päivää helmikuuta 2022; ja

ii)

niitä ei ole muutettu tuona päivänä eikä sen jälkeen; ja

b)

ennen 26 päivää helmikuuta 2022 on vahvistettu sopimuksenmukainen erääntymispäivä kaikkien saataville asetettujen varojen täysimääräistä takaisinmaksua varten sekä määräpäivä kaikkien sopimuksenmukaisten sitoumusten, oikeuksien ja velvoitteiden lakkaamista varten; ja

c)

sopimus ei tekohetkellä ollut tässä asetuksessa säädettyjen ja silloin voimassa olleiden kieltojen vastainen.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen lainan nostojen ja suoritusten ehtoihin kuuluvat määräykset, jotka koskevat kunkin noston tai suorituksen takaisinmaksuaikaa, sovellettavaa korkoa tai koron laskentatapaa sekä nostojen ja suoritusten enimmäismäärää.”

9)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”5 b artikla

1.   Kielletään talletusten vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä taikka Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä, jos luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen talletusten kokonaisarvo luottolaitosta kohden on yli 100 000 euroa.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisiin tai luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta talletuksiin, jotka ovat välttämättömiä muiden kuin kiellettyjen tuotteiden ja palvelujen rajat ylittävässä kaupassa unionin ja Venäjän välillä.

5 c artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että talletuksen vastaanottaminen

a)

on tarpeen 5 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

d)

on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan a, b ja d nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

5 d artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen sen jälkeen kun ne ovat määrittäneet, että talletuksen vastaanottaminen

a)

on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b)

on tarpeen sellaisiin kansalaisyhteiskunnan toimiin, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

5 e artikla

1.   Kielletään unionin arvopaperikeskuksia antamasta mitään asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä määriteltyjä palveluja, jotka koskevat 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettuja siirtokelpoisia arvopapereita, Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5 f artikla

1.   Kielletään 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettujen euromääräisten siirtokelpoisten arvopapereiden ja sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien, jotka antavat pääsyn euromääräisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, myynti Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5 g artikla

1.   Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, luottamuksellisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luottolaitosten on

a)

toimitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2022 luettelo yli 100 000 euron suuruisista talletuksista, jotka ovat Venäjän kansalaisten tai Venäjällä asuvien luonnollisten henkilöiden tai Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa. Niiden on toimitettava tällaisia talletuksia koskevat ajantasaiset tiedot 12 kuukauden välein.

b)

toimitettava sijaintijäsenvaltionsa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot yli 100 000 euron suuruisista talletuksista, jotka ovat sellaisten Venäjän kansalaisten tai sellaisten Venäjällä asuvien luonnollisten henkilöiden hallussa, jotka ovat saaneet jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden sijoittajien kansalaisuusjärjestelyn kautta tai oleskeluoikeuden jossakin jäsenvaltiossa sijoittajien oleskeluoikeusjärjestelyn kautta.”

10)

Korvataan 6 ja 7 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a)

tämän asetuksen nojalla myönnetyistä luvista;

b)

edellä olevan 5 g artiklan nojalla saaduista tiedoista;

c)

rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tulokselliseen täytäntöönpanoon.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu, tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tuloksellisuuden varmistaminen mukaan lukien.

7 artikla

Valtuutetaan komissio muuttamaan liitteitä I ja IX jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.”

11)

Korvataan 11 ja 12 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen tämän asetuksen nojalla määrätyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti taikka kokonaan tai osittain, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittävät:

a)

liitteissä III, IV, V, VI, XII tai XIII luetellut tai 5 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa, 5 artiklan 2 kohdan b tai c alakohdassa, 5 artiklan 3 kohdan c tai d alakohdassa, 5 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tai 5 a artiklan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;

b)

muu venäläinen henkilö, yhteisö tai elin;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen, mukaan lukien toimimalla 5, 5 a, 5 b, 5 e ja 5 f artiklassa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sijaisena tai niiden hyväksi 5 artiklan 6 kohdassa, 5 a artiklan 2 kohdassa, 5 b artiklan 2 kohdassa, 5 e artiklan 2 kohdassa tai 5 f artiklan 2 kohdassa säädettyjä poikkeuksia käyttäen.”

12)

Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

1.   Komissio käsittelee henkilötietoja voidakseen suorittaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Näihin tehtäviin kuuluu talletuksia koskevien tietojen ja toimivaltaisten viranomaisten myöntämiä lupia koskevien tietojen käsittely.

2.   Tämän asetuksen soveltamiseksi tämän asetuksen liitteessä I lueteltu komission yksikkö nimetään asetuksen (EU) 2018/1725 (*4) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuksi ’rekisterinpitäjäksi’ 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavien käsittelytoimien osalta.

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/ 2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).;”"

13)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä I;

14)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

15)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä III.

16)

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

17)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

18)

Lisätään liite VII tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

19)

Lisätään liite VIII tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

20)

Lisätään liite IX tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

21)

Lisätään liite X tämän asetuksen liitteen IX mukaisesti.

22)

Lisätään liite XI tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.

23)

Lisätään liite XII tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti.

24)

Lisätään liite XIII tämän asetuksen liitteen XII mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 48, 25.2.2022, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


LIITE I

”LIITE I

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNKARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteen III otsikko seuraavasti:

”LIITE III

Luettelo 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

[...]


LIITE III

”LIITE IV

Luettelo 2 artiklan 7 kohdassa, 2 a artiklan 7 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Amiralty Shipyard JSC

Aleksandrovin tieteellisen tutkimuksen teknologiainstituutti NITI

Argut OOO

Puolustusministeriön viestintäkeskus

Venäjän federaation Boreskov-katalyyttitutkimusinstituutti

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama yritys

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama erityislentoyksikkö ”Rossiya”

Venäjän federaation automatiikkaa tutkiva unitaariyritys ”Dukhov” (VNIIA)

Ulkomaantiedustelupalvelu (SVR)

Sisäministeriön Nižni Novgorodin päädirektoraatin rikostekninen keskus

Kansainvälinen kvanttioptiikan ja –teknologian keskus (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Venäjän federaation puolustusministeriö

Moskovan fysiikan ja teknologian instituutti

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod.


LIITE IV

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteen V otsikko seuraavasti:

”LIITE V

Luettelo 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

[...]


LIITE V

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteen VI otsikko seuraavasti:

”LIITE VI

Luettelo 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

[...]


LIITE VI

”LIITE VII

Luettelo 2 a artiklan 1 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologiasta

Tähän liitteeseen sovelletaan asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I olevia yleisiä huomautuksia, akronyymeja ja lyhenteitä sekä määritelmiä, lukuun ottamatta sen I osassa ”Yleiset huomautukset, akronyymit ja lyhenteet sekä määritelmät” olevan kohdan ”Yleiset huomautukset liitteeseen I” 2 kohtaa.

Tähän liitteeseen sovelletaan Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (2020/C 85/01) käytettyjä termien määritelmiä.

Yhtä tai useampaa tässä liitteessä lueteltua komponenttia sisältäviin tavaroihin, jotka eivät ole valvonnanalaisia, ei sovelleta tämän asetuksen 2 b artiklan mukaista valvontaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.

Ryhmä I – Elektroniikka

X.A.I.001

Elektroniset laitteet ja komponentit.

a.

”Mikroprosessoripiirit”, ”mikrotietokonepiirit” ja mikro-ohjainpiirit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Suoritusnopeus vähintään 5 GFLOPS, ja aritmeettislooginen yksikkö, jonka hakuleveys on vähintään 32 bittiä;

2.

Kellotaajuus yli 25 MHz; tai

3.

Rinnakkaisten ”mikroprosessoripiirien” välillä on suoraa ulkoista keskinäisliitäntää varten useampi kuin yksi tieto- tai käskyväylä tai sarjaliikenneportti, joiden siirtonopeus on yli 2,5 Mbyte/s;

b.

Seuraavat integroidut muistipiirit:

1.

Sähköllä pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti (EEPROM), jonka muistikapasiteetti

a.

On yli 16 Mbit pakkausta kohden, kun kyseessä flash-muisti; tai

b.

Ylittää toisen seuraavista rajoista, kun kyseessä on mikä tahansa muu EEPROM:

1.

Yli 1 Mbit pakkausta kohden; tai

2.

Yli 256 kbit pakkausta kohden, ja enimmäissaantiaika on alle 80 ns;

2.

Staattinen RAM-muisti (SRAM), jonka muistikapasiteetti on

a.

Yli 1 Mbit pakkausta kohden; tai

b.

Yli 256 kbit pakkausta kohden, ja enimmäissaantiaika on alle 25 ns;

c.

Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Resoluutio vähintään 8 bittiä mutta alle 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 200 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

2.

Resoluutio 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 105 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

3.

Resoluutio yli 12 bittiä mutta enintään 14 bittiä, ja ulostulonopeus yli 10 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS); tai

4.

Resoluutio yli 14 bittiä, ja ulostulonopeus yli 2,5 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

d.

Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit, joiden yksipuolisten digitaalisten tulo-lähtöjen suurin määrä on 200–700;

e.

Nopea-Fourier-muunnos-prosessorit (FFT), joiden nimellinen suoritusaika 1 024:n pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on alle 1 ms;

f.

Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Liitospisteiden lukumäärä on yli 144; tai

2.

Tyypillinen ”perusetenemisviiveaika” on alle 0,4 ns;

g.

Seuraavat kulkuaalto-”tyhjiöelektroniset laitteet”, pulssitetut tai jatkuva-aaltoiset:

1.

Kytketyt ontelolaitteet tai niiden muunnokset;

2.

Laitteet, jotka perustuvat heliksin muotoisiin, poimutettuihin tai kierukan muotoisiin aaltoputkipiireihin, tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

”Hetkellinen kaistanleveys” vähintään puoli oktaavia, ja keskimääräisen lähtötehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo on yli 0,2; tai

b.

”Hetkellinen kaistanleveys” vähintään puoli oktaavia, ja keskimääräisen lähtötehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo on yli 0,4;

h.

Taipuisat aaltojohdot, jotka on suunniteltu käytettäviksi yli 40 GHz:n taajuuksilla;

i.

Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1.

Kantoaallon taajuus on yli 1 GHz; tai

2.

Kantoaallon taajuus on enintään 1 GHz; ja

a.

Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittää 55 dB;

b.

Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina ja kaistanleveys megahertseinä (MHz)) on yli 100; tai

c.

Dispersiivinen viive on yli 10 mikrosekuntia;

Tekninen huomautus:

X.A.I.001.i kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’taajuuden sivukeilan vaimennus’ tarkoittaa suurinta datalehdellä mainittua vaimennusarvoa.

j.

Seuraavat ”parit”:

1.

”Ensiöparit”, joiden energiatiheys on enintään 550 Wh/kg mitattuna lämpötilassa 293 K (20 °C);

2.

”Toisioparit”, joiden energiatiheys on enintään 350 Wh/kg mitattuna lämpötilassa 293 K (20 °C);

Huomautus:

X.A.I.001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi paristoja, mukaan lukien yksipariset paristot.

Tekniset huomautukset:

 

1.

Sovellettaessa X.A.I.001.j kohtaa energiatiheys (Wh/kg) lasketaan kertomalla nimellisjännite ampeeritunteina (Ah) ilmaistavalla nimelliskapasiteetilla ja jakamalla tulo kilogrammoina ilmaistavalla massalla. Jos nimelliskapasiteettia ei ole ilmoitettu, energiatiheys lasketaan kertomalla neliöity nimellisjännite tunteina ilmaistavalla purkauksen kestolla ja jakamalla tulo ohmeina ilmaistavalla purkauskuormalla ja kilogrammoina ilmaistavalla massalla.

2.

Sovellettaessa X.A.I.001.j kohtaa ’ilmaisu pari’ määritellään sähkökemialliseksi laitteeksi, jolla on positiivisia ja negatiivisia elektrodeja ja elektrolyytti ja joka on sähköenergian lähde. Se on pariston peruslohko.

3.

Sovellettaessa X.A.I.001.j.1 kohtaa ilmaisulla ’ensiöpari’ tarkoitetaan ’paria’, jota ei ole suunniteltu ladattavaksi mistään muusta lähteestä.

4.

Sovellettaessa X.A.I.001.j.2 kohtaa ilmaisulla ’toisiopari’ tarkoitetaan ’paria’, joka on suunniteltu ladattavaksi ulkoisesta sähkölähteestä.

k.

”Suprajohtavat” sähkömagneetit tai solenoidit, jotka on ”erityisesti suunniteltu” täysin ladattaviksi tai purettaviksi alle minuutissa ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Huomautus:

X.A.I.001.k kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ”suprajohtavia” sähkömagneetteja tai solenoideja, jotka on suunniteltu magneettiresonanssikuvaukseen (MRI) käytettäviin lääketieteellisiin laitteisiin.

1.

Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia jaettuna purkauksen kestolla on yli 500 kJ minuutissa;

2.

Virtakäämien sisäläpimitta on yli 250 mm; ja

3.

Magneettisen induktion nimellisarvo on yli 8T tai ”kokonaisvirrantiheys” käämissä on yli 300 A/mm2;

l.

Elektromagneettisen energian tallentamiseen käytettävät piirit tai järjestelmät, jotka sisältävät ”suprajohtavista” materiaaleista valmistettuja komponentteja ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden ”suprajohtavan” ainesosansa ”kriittisen lämpötilan” alapuolella ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Resonanssitoimintataajuus yli 1 MHz;

2.

Varastoidun energian tiheys on vähintään 1 MJ/m3; ja

3.

Purkausaika on alle 1 ms;

m.

Keraamimetallirakenteiset vety-/vetyisotooppityratronit, joiden huippuvirran nimellisarvo on vähintään 500 A;

n.

Ei käytössä;

o.

Aurinkokennot, CIC-järjestelmät, aurinkopaneelit ja aurinkokennoryhmät, jotka ovat ”avaruuskelpoisia” ja joita ei ole asetettu valvonnanalaisiksi kohdassa 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Yleiskäyttöiset ”elektroniset kokoonpanot”, moduulit ja laitteet.

a.

Elektroniset testauslaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

b.

Digitaaliset instrumentointitietonauhoittimet, joissa käytetään magneettinauhaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus yli 60 Mbit/s, viistopyyhkäisytekniikkaa käyttävät

2.

Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus yli 120 Mbit/s, kiinteäpäätekniikkaa käyttävät; tai

3.

”Avaruuskelpoinen”

c.

Laitteet, joiden digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus on yli 60 Mbit/s ja jotka on suunniteltu muuntamaan magneettinauhaa käyttävät digitaaliset videonauhurit instrumentointinauhureina käytettäviksi;

d.

Ei-modulaariset analogiset oskilloskoopit, joiden kaistanleveys on vähintään 1 GHz;

e.

Modulaariset analogiset oskilloskoopit, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1.

Keskusyksikön kaistanleveys on vähintään 1 GHz; tai

2.

Kunkin laitteeseen kytkettävän moduulin kaistanleveys on vähintään 4 GHz;

f.

Toistuvien ilmiöiden analysointiin käytettävät analogiset näytteenotto-oskilloskoopit, joiden tehollinen kaistanleveys on yli 4 GHz;

g.

Analogia-digitaalimuunnostekniikkaa käyttävät digitaaliset oskilloskoopit ja transienttitallentimet, joilla pystytään tallentamaan transienttejä ottamalla peräkkäisiä näytteitä yksittäisistä sisääntuloista alle 1 ns:n väliajoin (yli 1 giganäytettä sekunnissa, GSPS) ja joiden digitointiresoluutio on vähintään 8 bittiä ja joilla tallennetaan vähintään 256 näytettä.

Huom.:

X.A.I.002 kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi seuraavat analogisten oskilloskooppien erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Laitteeseen kytkettävät yksiköt;

2.

Ulkoiset vahvistimet;

3.

Esivahvistimet;

4.

Näytteenottolaitteet;

5.

Katodisädeputket

X.A.I.003

Seuraavat erityiset käsittelylaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:

a.

Taajuusmuuttajat, jotka kykenevät toimimaan taajuusalueella 300-600 Hz, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

b.

Massaspektrometrit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

c.

Kaikki pulssiröntgenlaitteet tai niiden pohjalta suunnitellut Pulsed Power -järjestelmien komponentit, mukaan lukien Marx-generaattorit, suuritehoiset pulssinmuodostusverkot, suurjännitekondensaattorit ja -laukaisulaitteet;

d.

Pulssivahvistimet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

e.

Seuraavat viivegenerointiin tai aikavälimittaukseen käytettävät sähkölaitteet:

1.

Digitaaliset viivegeneraattorit, joiden resoluutio on enintään 50 nanosekuntia vähintään 1 mikrosekunnin aikavälillä; tai

2.

Monikanavaiset (vähintään kolme kanavaa) tai modulaariset aikavälimittarit ja kronometrit, joiden resoluutio on enintään 50 nanosekuntia vähintään 1 mikrosekunnin aikavälillä

f.

Kromatografiset ja spektrometriset analyysilaitteet

X.B.I.001

Sähköisten komponenttien ja materiaalien valmistukseen käytettävät laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet

a.

Elektroniputkien, optisten elementtien ja niiden erityisesti suunniteltujen komponenttien valmistukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 (2) tai X.A.I.001 kohdassa;

b.

Puolijohdekomponenttien, integroitujen piirien ja ”elektronisten kokoonpanojen” valmistukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet sekä järjestelmät, jotka sisältävät tällaisen laitteen tai joilla on tällaisen laitteen ominaisuudet.

Huomautus:

X.B.I.001.b kohdassa valvonnanalaisiksi asetetaan myös laitteet, joita käytetään tai jotka on muunnettu käytettäviksi muiden laitteiden valmistukseen, kuten kuvauslaitteet, sähköoptiset laitteet ja ääniaaltolaitteet.

1.

Seuraavat X.B.I.001.b kohdassa eriteltyjen laitteiden ja komponenttien valmistukseen käytettävien materiaalien käsittelyyn tarkoitetut laitteet:

Huom.:

X.B.I.001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi uunissa käytettäviä kvartsiputkia, uunin tiivisteitä, lastoja, kiekkokasetteja (lukuun ottamatta erityisesti suunniteltuja häkkikasetteja), kuplailuputkia, täyttötelineitä eikä upokkaita, jotka on erityisesti suunniteltu X.B.I.001.b.1 kohdassa valvonnanalaiseksi asetettuja käsittelylaitteita varten.

a.

3C001 (3) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut monikiteisen piin ja materiaalin tuottamiseen tarkoitetut laitteet;

b.

3C001, 3C002, 3C003, 3C004 tai 3C005 (4) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut III/V- ja II/VI-puolijohdemateriaalien puhdistamiseen tai käsittelyyn erityisesti suunnitellut laitteet, lukuun ottamatta kiteenvetimiä (katso X.B.I.001.b.1.c kohta);

c.

Seuraavat kiteenvetimet ja uunit:

Huom.:

X.B.I.001.b.1.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi diffuusio-ohjattuja uuneja eikä hapetusuuneja.

1.

Hehkutus- tai rekristallaatiolaitteet, jotka eivät ole tasalämpötilauuneja ja jotka pystyvät energiansiirtonopeutensa ansiosta käsittelemään kiekkoja yli 0,005 m2 minuutissa;

2.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiteenvetimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Ne voidaan täyttää uudelleen upokasastiaa vaihtamatta;

b.

Ne voivat toimia paineessa, joka on yli 2,5 x 105 Pa; tai

c.

Ne voivat vetää kiteitä, joiden läpimitta on yli 100 mm;

d.

Epitaksiseen kasvuun tarkoitetut ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Ne voivat tuottaa vähintään 200 mm:n matkalla silikonikerroksen, jonka paksuus vaihtelee alle ± 2,5 %;

2.

Ne voivat tuottaa kerroksen muuta materiaalia kuin silikonia, jonka paksuus vaihtelee koko kiekon pituudella enintään ± 3,5 %; tai

3.

Yksittäisten kiekkojen kiertoliike käsittelyn aikana;

e.

Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet;

f.

Magneettisesti tehostetut ”sputterointi”laitteet, joissa on erityisesti suunnitellut integroidut syöttökammiot ja joilla voidaan siirtää kiekkoja eristetyssä tyhjiössä;

g.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ioni-istutukseen taikka ioni- tai fotoavustettuun diffuusioon ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Kuviointikapasiteetti;

2.

Suihkuenergia (kiihdytysjännite) on yli 200 keV;

3.

Ne on optimoitu toimimaan alle 10 keV:n suihkuenergialla (kiihdytysjännitteellä); tai

4.

Niillä voidaan tehdä korkeaenerginen happi-istutus kuumennettuun ”substraattiin”;

h.

Seuraavat ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on tarkoitettu valikoivaan poistamiseen (etsaus) anisotroopisella kuivamenetelmällä (esim. plasma):

1.

”Erätyyppiset” laitteet, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

a.

Loppupisteen havaittavuus, ei kuitenkaan optiset emissiospektroskopiatyyppiset laitteet; tai

b.

Reaktorin toimintapaine (etsaus) enintään 26,66 Pa;

2.

”Yksittäistyyppiset” kiekot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Loppupisteen havaittavuus, ei kuitenkaan optiset emissiospektroskopiatyyppiset laitteet;

b.

Reaktorin toimintapaine (etsaus) enintään 26,66 Pa; tai

c.

Kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot kiekkojen käsittelyä varten;

Huomautukset:

1.

Ilmaisulla ’erätyyppinen’ tarkoitetaan koneita, joita ei ole erityisesti suunniteltu yksittäisten kiekkojen tuotannossa tehtävään käsittelyyn. Tällaisilla koneilla voidaan käsitellä kahta tai useampaa kiekkoa yhtä aikaa noudattaen yhteisiä käsittelyparametreja (esim. RF-teho, lämpötila, etsauskaasulajit, virtausnopeudet)

2.

Ilmaisulla ’yksittäistyyppinen kiekko’ tarkoitetaan koneita, jotka on erityisesti suunniteltu yksittäisten kiekkojen tuotannossa tehtävään käsittelyyn. Tällaiset koneet voivat käyttää automaattisia kiekonkäsittelytekniikoita koneen täyttämiseksi yksittäisellä kiekolla käsittelyä varten. Tämän määritelmän piiriin kuuluvat laitteet, joihin voidaan täyttää ja joilla voidaan käsitellä useita kiekkoja, mutta jotka mahdollistavat etsausparametrien (esim. RF-teho tai loppupiste) itsenäisen määrittämisen kullekin yksittäiselle kiekolle.

i.

Laitteet kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen (CVD), kuten plasma-avusteinen CVD (PECVD) tai fotoavustettu CVD, jotka on tarkoitettu puolijohdekomponenttien laitteiden valmistukseen ja joilla on toinen seuraavista oksidien, nitridien, metallien tai monikiteisen piin höyrystyksessä käytettävistä ominaisuuksista:

1.

”Kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitetut” laitteet, joiden toimintapaine on alle 105 Pa; tai

2.

PECVD-laitteet, joiden toimintapaine on joko alle 60 Pa tai joissa on automaattinen kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammio kiekkojen käsittelyä varten;

Huomautus:

X.B.I.001.b.1.i kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitettuja matalapaineisia laitteita (LPCVD) eikä reagoivia ”sputterointi”laitteita.

j.

Elektronisuihkujärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu maskien valmistukseen tai puolijohdekomponenttien käsittelyyn ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Sähköstaattisen säteen poikkeutus;

2.

Suunnattu ei-gaussinen sädeprofiili;

3.

Digitaali-analogiamuunnosnopeus yli 3 MHz;

4.

Digitaali-analogiamuunnostarkkuus yli 12 bittiä; tai

5.

Kohteesta säteeseen -takaisinkytkentäsäädön tarkkuus 1 mikrometri tai tätä parempi;

Huomautus:

X.B.I.001.b.1.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi elektronisuihkulla toimivia faasipinnoitusjärjestelmiä eikä yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja.

k.

Seuraavat puolijohdekiekkojen käsittelyyn tarkoitetut pintakäsittelylaitteet:

1.

Alle 100 mikrometrin paksuisten kiekkojen kääntöpuolen käsittelyyn ja sitä seuraavaan erotukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet; tai

2.

Erityisesti suunnitellut laitteet, joilla käsitellyn kiekon aktiivisen pinnan epätasaisuuden 2-sigma-arvoksi saadaan enintään 2 mikrometriä koko näyttöalueella (TIR);

Huomautus:

X.B.I.001.b.1.k kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kiekkojen pintakäsittelyyn käytettäviä yksipuolisia läppäys- ja kiillotuslaitteita.

l.

Keskinäisliitäntälaitteet, joihin sisältyy yksi yhteinen tyhjökammio tai useita tyhjökammioita ja jotka on erityisesti suunniteltu minkä tahansa X.B.I.001 kohdassa valvonnanalaiseksi asetetun laitteen integroimiseen kokonaiseen järjestelmään;

m.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka käyttävät ”laseria””monoliittisten integroitujen piirien” korjaamiseen tai hienosäätöön ja joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1.

Paikannustarkkuus alle ± 1 mikrometri; tai

2.

Pyyhkäisypisteen koko (railon leveys) alle 3 mikrometriä.

Tekninen huomautus:

X.B.I.001.b.1 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’sputterointi’ tarkoitetaan pinnoitusprosessia, jossa positiiviset ionit kiihdytetään sähkökentässä kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on riittävä irrottamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan substraattia. (Huomautus: Pinnoitteen kiinnittymisen ja depositionopeuden parantamiseksi tehtävä triodi-, magnetroni- tai radiotaajuussputterointi ovat prosessin tavanomaisia muunnoksia).

2.

Seuraavat kohdassa X.B.I.001 eriteltyjen laitteiden ja komponenttien valmistukseen tarkoitetut maskit, maskisubstraatit, maskienvalmistuslaitteet ja kuvansiirtolaitteet:

Huom.:

Ilmaisulla ’maski’ tarkoitetaan maskeja, joita käytetään elektronisuihku-, röntgen- tai ultraviolettilitografiassa taikka tavanomaisessa ultraviolettilitografiassa tai optisessa litografiassa.

a.

Valmiit maskit, retikkelit ja niiden mallit, lukuun ottamatta seuraavia:

1.

Valmiit maskit tai retikkelit, jotka on tarkoitettu integroitujen piirien tuotantoon ja joita ei ole asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 kohdassa (5); tai

2.

Maskit tai retikkelit, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

Niiden suunnittelu perustuu vähintään 2,5 mikrometrin geometrioihin; ja

b.

Niihin ei sisälly erityispiirteitä, jotka muuttaisivat aiottua käyttötarkoitusta tuotantolaitteilla tai ”ohjelmistolla”;

b.

Seuraavat maskisubstraatit:

1.

Kovalla aineella (esim. kromilla, piillä, molybdeenillä) pinnoitetut ”substraatit” (esim. lasi, kvartsi, safiiri), jotka on tarkoitettu maskien valmistukseen ja joiden mitat ovat enintään 125 mm x 125 mm; tai

2.

Erityisesti suunnitellut substraatit röntgenmaskeja varten;

c.

Laitteet, jotka eivät ole yleiskäyttöisiä tietokoneita ja jotka on erityisesti suunniteltu puolijohdekomponenttien tai integroitujen piirien tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD);

d.

Seuraavat maskien tai retikkelien valmistukseen tarkoitetut laitteet tai koneet:

1.

Foto-optiset askeltavat valotuskamerat, joilla voidaan tuottaa yli 100 mm x 100 mm:n ryhmiä tai yksi yli 6 mm x 6 mm:n valotus kuvatasolla (eli polttotasolla) taikka alle 2,5 mikrometrin kaistanleveyksiä ”substraatilla” olevalle valoherkälle suojapinnoitteelle;

2.

Ionilitografiaa tai ”laser” sädelitografiaa käyttävät maskien tai retikkelien valmistuslaitteet, joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kaistanleveyksiä; tai

3.

Laitteet tai pitimet, jotka on tarkoitettu maskien tai retikkelien muuttamiseen tai kalvojen lisäämiseen vikojen korjaamiseksi;

Huomautus:

Kohdissa X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei aseteta valvonnanalaisiksi foto-optisia menetelmiä käyttäviä maskienvalmistuslaitteita, jotka olivat joko saatavilla ennen 1. tammikuuta 1980 tai joiden suorituskyky ei ole tällaisia laitteita parempi.

e.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on tarkoitettu maskien, retikkelien tai kalvojen tarkastamiseen ja joiden

1.

resoluutio on 0,25 mikrometriä tai tätä tarkempi; ja

2.

tarkkuus on 0,75 mikrometriä tai tätä parempi vähintään 63,5 mm:n pituudella yhdessä tai kahdessa koordinaatissa;

Huomautus:

X.B.I.001.b.2.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne on erityisesti suunniteltu ja instrumentoitu automaattiseen kuviotarkastukseen.

f.

Foto-optista menetelmää tai röntgenmenetelmää käyttävät kiekkojen valmistukseen tarkoitetut kohdistus- ja valotuslaitteet, kuten litografialaitteet, mukaan lukien kuvansiirtoprojektorit ja askeltavat valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai kohdistus- ja pyyhkäisy (skanneri) laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huomautus:

X.B.I.001.b.2.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kontakti- ja lähivalotettavia foto-optisia maskien kohdennus- ja valotuslaitteita eikä kosketuskuvansiirtolaitteita.

1.

Alle 2,5 mikrometrin suuruisten kuvioiden tuottaminen;

2.

Linjauksen tarkkuus parempi kuin ± 0,25 mikrometriä (3 sigmaa);

3.

Laitteiden välinen kohdistustarkkuus on enintään ± 0,3 mikrometriä; tai

4.

Valolähteen aallonpituus alle 400 nm;

g.

Elektronisuihku-, ionisäde- tai röntgenlaitteet, joilla siirretään kuvaa ja joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kuvioita;

Huomautus:

Katso X.B.I.001.b.1.j. kohta säteen poikkeutusjärjestelmien (suorat kuvan istuttajat) osalta.

h.

Laitteet, jotka käyttävät ”laseria” istuttaakseen kuvan suoraan kiekoille tai joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kuvioita.

3.

Seuraavat integroitujen piirien kokoamiseen tarkoitetut laitteet:

a:

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, joilla puolijohdepala liitetään alusrakenteeseen ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Erityisesti suunnitellut ”integroituja hybridipiirejä” varten;

2.

X-Y-suuntainen liikuteltavuus yli 37,5 x 37,5 mm; ja

3.

Paikannustarkkuus X-Y-tasolla on tarkempi kuin ± 10 mikrometriä:

b.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, joilla tuotetaan useita sidoksia yhden toiminnan aikana (esim. kannatinjohdin-, palakotelo- ja nauhasidonnat);

c.

Puoliautomaattiset tai automaattiset saumauslaitteet, joilla kansi lämmitetään pakkauksen runkoa kuumemmaksi ja jotka on erityisesti suunniteltu 3A001 kohdassa (6) valvonnanalaisiksi asetettuja keraamisia mikropiiripaketteja varten ja joiden suoritusteho on vähintään yksi paketti minuutissa.

Huomautus:

X.B.I.001.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleiskäyttöisiä resistanssityyppisiä pistehitsauslaitteita.

4.

Puhtaiden huoneiden suodattimet, joilla voidaan luoda ilmaympäristö, joka koostuu enintään kymmenestä 0,3 mikrometrin suuruisesta tai sitä pienemmästä hiukkasesta 0,02832 m3:a kohden, ja niiden suodatinmateriaalit.

Tekninen huomautus:

X.B.I.001 kohdassa ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.B.I.002

Sähköisten komponenttien ja materiaalien tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet

a.

Elektroniputkien, optisten elementtien ja niiden erityisesti suunniteltujen komponenttien tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 (7) tai X.A.I.001 kohdassa;

b.

Puolijohdekomponenttien, integroitujen piirien ja elektronisten kokoonpanojen tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet sekä järjestelmät, jotka sisältävät tällaisen laitteen tai joilla on tällaisen laitteen ominaisuudet.

Huomautus:

Kohdassa X.B.I.002.b valvonnanalaisiksi asetetaan myös laitteet, joita käytetään tai jotka on muunnettu käytettäviksi muiden laitteiden tarkastamiseen tai testaamiseen, kuten kuvauslaitteet, sähköoptiset laitteet ja ääniaaltolaitteet.

1.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” tarkastuslaitteet, joita käytetään vikojen, virheiden tai enintään 0,6 mikrometrin epäpuhtauksien automaattiseen havaitsemiseen käsitellyissä kiekoissa tai muissa substraateissa kuin elektronisissa piirilevyissä tai siruissa ja jotka käyttävät optista kuvanhakutekniikkaa kuvioiden vertailua varten;

Huomautus:

X.B.I.002.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne ovat erityisesti suunniteltuja ja instrumentoitu automaattiseen kuviotarkastukseen.

2.

Seuraavat erityisesti suunnitellut ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” mittaus- ja analysointilaitteet:

a.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu happi- tai hiilipitoisuuden mittaamiseen puolijohdemateriaaleissa;

b.

Kaistanleveyden mittaamiseen käytettävät laitteet, joiden resoluutio on 1 mikrometri tai tätä tarkempi;

c.

Erityisesti suunnitellut tasomaisuuden mittausvälineet, joilla voidaan mitata tasomaisuuden poikkeamia enintään 10 mikrometrin tarkkuudella ja joiden resoluutio on 1 mikrometri tai tätä tarkempi;

3.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiekkojen tarkastuslaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Paikannustarkkuus 3,5 mikrometriä tai tätä tarkempi;

b.

Laitteella pystytään testaamaan laitteita, joissa on yli 68 liitospistettä; tai

c.

Laitteella pystytään tekemään testaus yli 1 GHz:n taajuudella;

4.

Seuraavat testilaitteet:

a.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu testaamaan diskreettejä puolijohdekomponentteja ja koteloimattomia komponentteja ja joilla pystytään tekemään testaus yli 18 GHz:n taajuuksilla;

Tekninen huomautus:

Diskreettejä puolijohdekomponentteja ovat esim. valo- ja aurinkokennot.

b.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu testaamaan integroituja piirejä ja niiden ”elektronisia kokoonpanoja” ja joilla voidaan tehdä toiminnallinen testaus

1.

yli 20 MHz:n ”bittikuvionopeudella”; tai

2.

yli 10 MHz:n mutta enintään 20 MHz:n ”bittikuvionopeudella” ja joilla voidaan testata yli 68 liitospistettä sisältäviä pakkauksia.

Huomautukset:

X.B.I.002.b.4.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi testilaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu testausta varten:

1.

Muistit;

2.

Koti- tai viihdekäyttöön tarkoitettujen laitteiden ”kokoonpanot” tai ”kokoonpano”luokat; ja

3.

Elektroniset komponentit, ”elektroniset kokoonpanot” ja integroidut piirit, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 3A001 (8) tai X.A.I.001 kohdassa, jos tällaisissa testilaitteissa ei ole laskentatoimintoja, jotka ovat ”käyttäjän ohjelmoitavissa”.

Tekninen huomautus:

X.B.I.002.b.4.b kohdassa ilmaisulla ’bittikuvionopeus’ tarkoitetaan testilaitteen digitaalisen toiminnan suurinta taajuutta. Näin ollen se vastaa suurinta tietonopeutta, jonka testilaite voi saavuttaa muussa kuin multipleksoidussa toimintatilassa. Se tunnetaan myös nimillä testinopeus, suurin digitaalinen taajuus ja suurin digitaalinen nopeus.

c.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu fokusoivien tasorakenteiden suorituskyvyn määrittämiseen aallonpituuden ollessa yli 1 200 nm ja jotka käyttävät ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavaa” mittausta tai tietokoneavusteista arviointia ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Ne käyttävät skannaavia valopisteitä, joiden läpimitta on alle 0,12 mm;

2.

Ne on suunniteltu mittaamaan valoherkkiä suorituskykyparametreja ja arvioimaan taajuusvastetta, modulaationsiirtofunktiota, herkkyyden yhdenmukaisuutta tai melua; tai

3.

Ne on suunniteltu sellaisten ryhmien arviointiin, joilla voidaan luoda kuvia, joissa on yli 32 x 32 linjaelementtiä;

5.

Elektronisuihkulla toimivat testausjärjestelmät, jotka on suunniteltu toimimaan 3 keV:n energiamäärässä, tai ”laser” sädejärjestelmät, jotka on tarkoitettu kajoamattomien tarkastusten tekemiseen kytketyille puolijohdekomponenteille ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Stroboskooppiset valmiudet ja joko säteen salpaaminen tai ilmaisimen poimiminen;

b.

Jännitteen mittaamiseen tarkoitettu elektronispektrometri, jonka resoluutio on alle 0,5 V; tai

c.

Sähköiset testauspidikkeet integroitujen piirien suorituskykyanalyysia varten;

Huomautus:

X.B.I.002.b.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne ovat erityisesti suunniteltu ja instrumentoitu kajoamattomien tarkastusten tekemiseen kytketylle puolijohdekomponentille.

6.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattava” fokusoivalla ionisäteellä toimivat monitoimiset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu maskien tai puolijohdekomponenttien valmistukseen, korjaamiseen, fyysistä sijoittelua koskevaan analysointiin ja testaamiseen ja joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

a.

Kohteesta säteeseen -takaisinkytkentäsäädön tarkkuus 1 mikrometriä tai tätä parempi; tai

b.

Digitaali-analogiamuunnostarkkuus yli 12 bittiä;

7.

”Laseria” käyttävät hiukkasten mittausjärjestelmät, jotka on suunniteltu mittaamaan hiukkasten kokoa ja pitoisuutta ilmassa ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

Niillä voidaan mitata 0,2 mikrometrin ja sitä pienempien hiukkasten kokoa virtausnopeuden ollessa vähintään 0,02832 m3; ja

b.

Niillä voidaan karakterisoida vähintään luokkaan 10 kuuluvaa puhdasta ilmaa.

Tekninen huomautus:

X.B.I.002 kohdassa ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.C.I.001

Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle 370–193 nm:n aallonpituuksille.

X.D.I.001

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen sähkölaitteiden tai komponenttien, X.A.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen yleiskäyttöisten elektronisten laitteiden tai X.B.I.001 tai X.B.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen valmistus- ja testilaitteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”; tai ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.g tai 3B001.h (9) kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”käyttöön”.

X.E.I.001

”Teknologia”, joka on erityisesti suunniteltu X.A.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen sähkölaitteiden tai komponenttien, X.A.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen yleiskäyttöisten elektronisten laitteiden, X.B.I.001 tai X.B.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen valmistus- ja testilaitteiden tai X.C.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen materiaalien ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”.

Ryhmä II – Tietokoneet

Huom.:

Ryhmässä II ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.II.001

Tietokoneet, ”elektroniset kokoonpanot” ja niihin liittyvät laitteet, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 4A001 tai 4A003 kohdassa (10), ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit.

Huomautus:

Muihin laitteisiin tai järjestelmiin sisältyvien X.A.II.001 kohdassa kuvattujen ”digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden tai järjestelmien valvonnanalaisuuden mukaan edellyttäen, että:

a.

”Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvät laitteet ovat näiden muiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömiä;

b.

”Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvät laitteet eivät ole näiden muiden laitteiden tai järjestelmien ”olennaisin osa”; ja

Huom. 1:

Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen ”signaalinkäsittely”laitteiden tai ”kuvan laatua parantavien” laitteiden valvonnanalaisuuden määrittelee näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuus, vaikka ne ylittäisivätkin ”olennaisimman osan” kriteerin, mikäli ne suorittavat vain näiden muiden laitteiden vaatimia toimintoja.

Huom. 2:

Tietoliikenteessä käytettävien ”digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus: katso 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) (11).

c.

”Digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden ”teknologia” on määritelty 4E kohdassa (12).

a.

Elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja ”elektroniset kokoonpanot” ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 343 K:n (70°C) ympäristölämpötilassa;

b.

”Digitaaliset tietokoneet”, mukaan lukien ”signaalinkäsittely” laitteet tai ”kuvan laatua parantavat” laitteet, joiden ”mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on vähintään 0,0128 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

c.

”Elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä prosessoreja seuraavasti:

1.

Suunniteltu kykenemään 16:n tai useamman prosessorin kokoonpanon yhdistämiseen;

2.

Ei käytössä;

Huomautus 1:

X.A.II.001.c kohtaa sovelletaan ainoastaan ”elektronisiin kokoonpanoihin” ja ohjelmoitaviin keskinäisliitäntöihin, joiden APP ei ylitä X.A.II.001.b kohdassa määriteltyjä rajoja, kun ne toimitetaan erillisinä ”elektronisina kokoonpanoina”. Sitä ei sovelleta ”elektronisiin kokoonpanoihin”, joiden suunnittelun luonne rajoittaa lähtökohtaisesti niiden käyttöä laitteina, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi X.A.II.001.k kohdassa.

Huomautus 2:

X.A.II.001.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita tai tuoteperheitä varten erityisesti suunniteltuja ”elektronisia kokoonpanoja”, jotka maksimikokoonpanossaan eivät ylitä X.A.II.001.b kohdassa määriteltyjä rajoja.

d.

Ei käytössä;

e.

Ei käytössä;

f.

”Signaalinkäsittely” laitteet tai ”kuvan laatua parantavat” laitteet, joiden ”mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on vähintään 0,0128 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

g.

Ei käytössä;

h.

Ei käytössä;

i.

Laitteet, jotka sisältävät ”päätelaitteiden liitäntälaitteita” ja jotka ylittävät X.A.III.101 kohdassa määritellyt rajat;

Tekninen huomautus:

X.A.II.001.i kohdassa ilmaisulla ’päätelaitteiden liitäntälaite’ tarkoitetaan laitetta, jonka kautta tiedot saapuvat televiestintäjärjestelmään tai poistuvat sieltä, kuten puhelin, datalaite, tietokone jne.

j.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ”digitaalisten tietokoneiden” tai niihin liittyvien laitteiden välistä ulkoista keskinäisliitäntää varten 80 Mbyte/s ylittävällä viestiliikenteen tiedonsiirtonopeudella.

Huom.:

X.A.II.001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi sisäisiä keskinäisliitäntälaitteita (esim. emolevyjä ja väyliä), passiivisia keskinäisliitäntälaitteita, ”verkkoliityntäohjaimia” tai ”tietoliikennekanavan ohjaimia”.

Tekninen huomautus:

X.A.II.001.j kohdassa ilmaisulla ’tietoliikennekanavan ohjain’ tarkoitetaan fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

k.

”Hybriditietokoneet”, ”elektroniset kokoonpanot” ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, jotka sisältävät analogi-digitaalimuuntimia ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

vähintään 32 kanavaa;

2.

vähintään 14 bitin resoluutio (merkkibitin lisäksi), ja muunnosnopeus vähintään 200 000 Hz sekunnissa.

X.D.II.001

”Ohjelmistot””ohjelman” tarkistusta ja validointia varten, ”ohjelmistot”, jotka mahdollistavat ”lähdekoodien” automaattisen generoinnin, ja käyttöjärjestelmän ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu ”tosiaikaisen käsittelemisen” laitteisiin.

a.

”Ohjelmistot””ohjelman” tarkistusta ja validointia varten, jotka käyttävät matemaattisia ja analyyttisiä tekniikoita ja jotka on suunniteltu tai muunnettu ”ohjelmille”, joissa on yli 500 000”lähdekoodin” käskyä;

b.

”ohjelmistot”, jotka mahdollistavat ”lähdekoodien” automaattisen generoinnin datasta, joka saadaan verkosta asetuksessa (EU) 2021/821 kuvatuista ulkoisista ilmaisimista; tai

c.

Käyttöjärjestelmän ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu ”tosiaikaisen käsittelemisen” laitteisiin, jotka takaavat alle 20 mikrosekunnin ”yleisen keskeytysviiveen”.

Tekninen huomautus:

X.D.II.001 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’yleinen keskeytysviive’ tarkoitetaan aikaa, joka tietokonejärjestelmältä kuluu siihen, että se havaitsee jonkin tapahtuman aiheuttaman keskeytyksen, käsittelee sen ja siirtyy suorittamaan toista muistissa olevaa tehtävää, joka palvelee keskeytystä.

X.D.II.002

Muut kuin 4D001 kohdassa (13) valvonnanalaiseksi asetetut ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 4A101 (14) tai X.A.II.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.II.001

”Teknologia”, joka on tarkoitettu X.A.II.001 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, tai X.D.II.001 tai X.D.II.002 kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut ”ohjelmistot”.

X.E.II.001

”Teknologia”, joka on tarkoitettu ”monitietovirtakäsittelyä” varten suunniteltujen laitteiden ”kehittämiseen” tai ”tuotantoon”.

Tekninen huomautus:

X.E.II.001 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’monitietovirtakäsittely’ tarkoitetaan mikro-ohjelmien tai laitearkkitehtuurin tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen käsittelyn yhden tai useamman käskyjonon ohjaamana käyttäen esimerkiksi seuraavia:

1.

Yksi käsky – monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;

2.

Monta yksittäistä käskyä – monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;

3.

Monta käskyä – monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, läheisesti kytketyt ja väljästi kytketyt mukaan lukien; tai

4.

Strukturoidut tiedonkäsittelyelementtien ryhmät, systoliset ryhmät mukaan lukien.

Ryhmä III Osa 1 – Tietoliikenne

Huom.:

Ryhmässä III olevassa 1 osassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.III.101

Tietoliikennelaitteet

a.

Kaikentyyppiset tietoliikennelaitteet, joita 5A001.a kohdassa (15) ei aseteta valvonnan alaisiksi ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan lämpötilan vaihteluvälin 219K–397K (-54°C–124°C) ulkopuolella.

b.

Tietoliikenteen siirtojärjestelmät ja -laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:

Huomautus:

Tietoliikenteen siirtolaitteet:

a.

jotka luetaan yhteen tai useampaan seuraavista:

1.

radiolaitteet (esim. lähettimet, vastaanottimet ja lähetin-vastaanottimet);

2.

linjapäätelaitteet;

3.

välivahvistimet;

4.

toistimet;

5.

regeneraattorit;

6.

koodinmuuntimet (transkooderit);

7.

multipleksilaitteet (myös tilastollinen multipleksointi);

8.

modulaattorit/demodulaattorit (modeemit);

9.

transmultipleksilaitteet (katso CCITT-suositus G701);

10.

”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” digitaaliset ristikytkentälaitteet;

11.

’yhdyskäytävät’ ja sillat;

12.

”siirtotieliityntäyksiköt”; ja

b.

jotka on suunniteltu käytettäväksi yksi- tai monikanavaviestinnässä, jossa hyödynnetään jotakin seuraavista:

1.

johto;

2.

koaksiaalikaapeli;

3.

valokaapeli;

4.

sähkömagneettinen säteily; tai

5.

vedenalaisten akustisten aaltojen eteneminen.

1.

Käyttävät digitaalista teknologiaa, myös analogisten signaalien digitaalista käsittelyä, ja suunniteltu toimimaan korkeimmalla multipleksoinnin tasolla digitaalisella siirtonopeudella, joka on yli 45 Mbit/s tai kokonaissiirtonopeudella, joka on yli 90 Mbit/s;

Huomautus:

X.A.III.101.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu integroitaviksi ja käytettäviksi siviilikäyttöön tarkoitetuissa satelliittijärjestelmissä.

2.

Modeemit, jotka käyttävät sellaista ”yhden puhekanavan kaistanleveyttä”, jonka tiedonsiirtonopeus on yli 9 600 bittiä/sekunti.

3.

Ovat ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia” digitaalisia ristikytkentälaitteita, joiden jokaisen portin ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s.

4.

Ovat laitteita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

’verkkoliityntäohjaimet’ ja niihin liittyvät yhteiset siirtotiet, joiden ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 33 Mbit/s; tai

b.

”tietoliikennekanavan ohjaimet”, joiden jokaisen kanavan digitaalisen antosignaalin ”tiedonsiirtonopeus” on yli 64 000 bittiä/s.

Huomautus:

Jos jossakin laitteessa, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi, on ”verkkoliityntäohjain”, siinä ei saa olla minkääntyyppistä tietoliikennerajapintaa, lukuun ottamatta niitä, jotka kuvaillaan X.A.III.101.b.4 kohdassa, mutta joita ei aseteta valvonnanalaisiksi kyseisessä kohdassa.

5.

Käyttävät ”laseria” ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

siirrossa käytettävä aallonpituus on yli 1 000 nm; tai

b.

käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys on yli 45 MHz;

c.

käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (joista käytetään myös nimityksiä optinen heterodyne- tai homodynetekniikka);

d.

käyttävät aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa; tai

e.

suorittavat ”optista vahvistusta”;

6.

Radiolaitteet, joiden tulo- tai lähtötaajuus on yli

a.

31 GHz satelliittimaa-asemasovelluksissa; tai

b.

26,5 GHz muissa sovelluksissa;

Huomautus:

X.A.III.101.b.6. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviilikäyttöön tarkoitettuja laitteita, jos ne käyttävät Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) jakamia kaistoja välillä 26,5 GHz–31 GHz.

7.

Ovat radiolaitteita, jotka käyttävät jotakin seuraavaa:

a.

kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso on yli 4, jos ”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s;

b.

QAM-tekniikkaa, jonka taso on yli 16, jos ”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on korkeintaan 8,5 Mbit/s;

c.

muuta digitaalista modulointitekniikkaa, ja ”taajuuksien käytön tehokkuus” on yli 3 bit/s/Hz; tai

d.

toimivat 1,5–87,5 MHz:n kaistalla ja sisältävät adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman häiriösignaalien vaimennuksen kuin 15 dB.

Huomautukset:

 

1.

X.A.III.101.b.7 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu integroitaviksi ja käytettäviksi siviilikäyttöön tarkoitetuissa satelliittijärjestelmissä.

2.

X.A.III.101.b.7 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi radioreleointilaitteita, joita käytetään Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) jakamalla kaistalla:

a.

Jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

enintään 960 MHz; tai

2.

”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” enintään 8,5 Mbit/s; ja

b.

”taajuuksien käytön tehokkuus” on enintään 4 bittiä/s/Hz.

c.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kytkinlaitteet ja niihin liittyvät merkinantojärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet:

Huom.:

Statistisia multipleksereitä, joissa on kytkennän mahdollistava digitaalinen sisääntulo ja ulostulo, käsitellään ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavina” kytkiminä.

1.

”Datan (viestin) kytkentälaitteet tai -järjestelmät”, jotka on suunniteltu ”pakettikytkentään”, ja niitä varten tarkoitetut elektroniset kokoonpanot ja komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

2.

Ei käytössä;

3.

”Datasähkepakettien” reititys tai kytkentä;

Huom.:

X.A.III.101.c.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi verkkoliityntäohjaimia eikä verkkoja, joiden käyttö on rajoitettu ainoastaan verkkoliityntäohjaimiin.

4.

Ei käytössä;

5.

Piirikytkennän monitasopriorisointi ja kanavanvaraus;

Huomautus:

X.A.III.101.c.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yksitasoisten yhteyksien kanavanvarausta.

6.

Suunniteltu matkaviestinkutsujen automaattiseen kanavanvaihtoon muihin matkaviestikytkimiin tai automaattiseen yhdistämiseen useamman kuin yhden kytkimen yhteisessä käytössä olevaan tilaajatietokantaan;

7.

Sisältävät ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia” digitaalisia ristikytkentälaitteita, joiden jokaisen portin ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s.

8.

”Yhteiskanavamerkinanto”, joka toimii joko riippumattomassa tai näennäisliitännäisessä toimintamuodossa;

9.

’Dynaamisesti adaptiivinen reititys’;

10.

Ovat pakettikytkimiä, piirikytkimiä ja reitittimiä, jotka ylittävät jonkin seuraavista porttien tai johtojen osalta:

a.

Jokaisen kanavan tiedonsiirtonopeus on 64 000 bittiä/s ’tietoliikennekanavan ohjaimen’ osalta; tai

Huomautus:

X.A.III.101.c.10.a kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi multipleksoituja yhtenäisyhteyksiä, jotka muodostuvat sellaisista viestintäkanavista, joita ei aseteta yksittäin valvonnanalaisiksi X.A.III.101.b.1 kohdassa.

b.

’Verkkoliityntäohjaimen’ ja siihen liittyvän yhteisen siirtotien ”digitaalinen siirtonopeus” on 33 Mbit/s;

Huomautus:

X.A.III.101.c.10 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi pakettikytkimiä tai reitittimiä, joiden portit tai johdot eivät ylitä X.A.III.101.c.10 kohdassa asetettuja rajoja.

11.

”Optinen kytkentä”;

12.

Käyttävät ’asynkronisen siirtomuodon’ (’ATM’) tekniikkaa.

d.

Valokuidut ja valokaapelit, joiden pituus on yli 50 metriä ja jotka on suunniteltu yksimuotoista toimintatilaa varten;

e.

Keskitetty verkon valvonta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

vastaanottaa dataa verkon solmuista; ja

2.

käsittelee tätä dataa sellaiseen liikenteenvalvontaan, johon ei tarvita käyttäjän puuttumista ja suorittaa siten ’dynaamisesti adaptiivista reititystä’;

Huomautus 1:

X.A.III.101.e kohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa reititys päätetään ennalta annettujen tietojen pohjalta.

Huomautus 2:

X.A.III.101.e kohta ei estä liikenteen valvontaa ennakoitavien statististen liikenneolosuhteiden toimintona.

f.

Vaiheistetut antenniryhmät, jotka toimivat yli 10,5 GHz taajuudella, joissa on aktiivisia komponentteja ja hajautettuja komponentteja ja jotka on suunniteltu siten, että keilan muotoilua ja suuntausta voi ohjata sähköisesti, lukuun ottamatta Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardien mukaisia mittarilähestymisjärjestelmiä (mikroaaltolaskeutumisjärjestelmät (MLS)).

g.

Mobiiliviestintälaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, niiden elektroniset kokoonpanot ja komponentit; tai

h.

Radioreleointiin tarkoitetut viestintälaitteet, jotka on suunniteltu käytettäväksi vähintään 19,7 GHz:n taajuudella ja niiden komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.A.III.101 kohtaa:

1)

Ilmaisulla ’asynkroninen siirtomuoto (’ATM’)’ tarkoitetaan tiedonsiirtomuotoa, jossa tieto on järjestelty soluiksi; siirto on asynkronista siinä mielessä, että solujen siirtotaajuus riippuu vaadittavasta ja hetkellisestä bittinopeudesta.

2)

Ilmaisulla ’yhden puhekanavan kaistanleveys’ tarkoitetaan datansiirtolaitetta, joka on suunniteltu käyttämään yhden puhekanavan taajuudella 3 100 Hz, kuten määritellään CCITT-suosituksessa G.151.

3)

Ilmaisulla ’tietoliikennekanavan ohjain’ tarkoitetaan fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

4)

Ilmaisulla ’datasähke’ tarkoitetaan erillistä, itsenäistä tietokokonaisuutta, joka kuljettaa mukanaan riittävästi tietoa, niin että se voidaan reitittää lähettävältä vastaanottavalle päätelaitteelle, turvautumatta edeltäviin viesteihin lähettävän tai vastaanottavan päätelaitteen ja tiedonsiirtoverkon välillä.

5)

Ilmaisulla ’pikavalinta’ tarkoitetaan virtuaalisen tiedonsiirtoyhteyden toiminnetta, joka antaa päätelaitteelle mahdollisuuden lähettää tietoa yhteydenmuodostus- ja yhteydenpurkupaketeissa tavanomaista virtuaalista tiedonsiirtoyhteyttä enemmän.

6)

Ilmaisulla ’yhdyskäytävä’ tarkoitetaan minkä tahansa laite- ja ohjelmayhdistelmän toteuttamaa toimintoa, joka muuntaa yhden järjestelmän käyttämän tiedon esittämisen, käsittelyn ja siirron tavat vastaaviksi mutta erilaisiksi tavoiksi, jotka ovat käytössä toisessa järjestelmässä.

7)

Ilmaisulla ’integroitu monipalveluverkko’ (ISDN) tarkoitetaan yhtenäistä päätelaitteelta päätelaitteelle ulottuvaa digitaalista verkkoa, jossa kaikentyyppinen viestintätieto (ääni, teksti, tieto, kuvat jne.) siirretään yhdestä keskuksen päätelaitteen portista yhtä yhteyslinjaa pitkin tilaajalle tai tilaajalta.

8)

Ilmaisulla ’paketti’ tarkoitetaan tietoa ja yhteyden ohjaussignaaleja sisältävää binäärinumeroiden muodostamaa ryhmää, joka välitetään itsenäisenä kokonaisuutena. Tiedot, yhteyden ohjaussignaalit ja mahdollinen virheidenkorjausinformaatio on järjestetty tiettyyn muotoon.

9)

Ilmaisulla ’yhteiskanavamerkinanto’ tarkoitetaan ohjaustietojen toimittamista (merkinantoa) sellaisen kanavan kautta, jota ei käytetä sanomia varten. Merkinantokanaali kontrolloi tavallisesti useita sanomia varten käytettäviä kanavia.

10)

Ilmaisulla ’tiedonsiirtonopeus’ tarkoitetaan ITUn suosituksessa 53-36 määriteltyä nopeutta, jossa otetaan huomioon, että ei-binaarinen modulointinopeus sekä sekuntikohtainen siirto- ja bittinopeus eivät ole samoja. Koodauksessa, tarkastuksessa ja synkronoinnissa käytettävät bitit on otettu huomioon.

11)

Ilmaisulla ’dynaamisesti adaptiivinen reititys’ tarkoitetaan automaattista liikenteen uudelleenreititystä, joka perustuu verkon sen hetkisen todellisen tilanteen anturointiin ja analyysiin.

12)

Ilmaisulla ’siirtotieliityntäyksiköt’ tarkoitetaan laitteita, joissa on yksi tai useampi tietoliikenneliitäntä (”verkkoliityntäohjain”, ”tietoliikennekanavan ohjain”, modeemi tai tietokoneväylä), joka yhdistää päätelaitteen verkkoon.

13)

Ilmaisulla ’taajuuksien käytön tehokkuus’ tarkoitetaan ”digitaalista siirtonopeutta” (bits/s)/Hz (6 dB).

14)

Ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Huom.: Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.B.III.101

Tietoliikenteen testauslaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

X.C.III.101

Lasin aihiot tai muun valokuitujen valmistukseen optimoidun materiaalin aihiot, jotka asetetaan valvonnanalaisiksi X.A.III.101 kohdassa.

X.D.III.101

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu X.A.III.101 ja X.B.III.101 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten sekä ohjelmistot dynaamisesti adaptiivista reititystä varten, jotka kuvataan seuraavasti:

a.

”Ohjelmistot”, muussa kuin konekielisessä muodossa, jotka on erityisesti suunniteltu ”dynaamisesti adaptiivista reititystä” varten.

b.

Ei käytössä;

X.E.III.101

”Teknologia”, joka on tarkoitettu X.A.III.101 tai X.B.III.101 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, tai X.D.III.101 kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut ”ohjelmistot” ja muu ”teknologia” seuraavasti:

a.

Seuraavat erityiset ”teknologiat”:

1.

Sellaisten valokuiduissa käytettävien pinnoitteiden valmistukseen ja käyttöön tarkoitettu ”teknologia”, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan valokuidun vedenalainen käyttö;

2.

’Synkronista digitaalihierarkiaa’ (’SDH’) tai ’synkronista optista verkkoa’ (’SONET’) käyttävien laitteiden ”kehittämiseen” tarvittava ”teknologia”.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.E.III.101 kohtaa:

1)

Ilmaisulla ’synkroninen digitaalihierarkia’ (SDH) tarkoitetaan digitaalista hierarkiaa, jonka avulla voidaan hallita, multipleksoida ja käsitellä erilaisia digitaalisen liikenteen muotoja käyttämällä synkronista siirtomuotoa eri siirtoteissä. Formaatti perustuu synkroniseen siirtomoduuliin (STM), joka määritellään CCITT-suosituksissa G.703, G.707, G.708 ja G.709 sekä muissa, toistaiseksi julkaisemattomissa suosituksissa. Ensimmäisen tason SDH-nopeus on 155,52 Mbit/s.

2)

Ilmaisulla ’synkroninen optinen verkko’ (SONET) tarkoitetaan verkkoa, jonka avulla voidaan hallita, multipleksoida ja käsitellä erilaisia digitaalisen liikenteen muotoja käyttämällä synkronista siirtomuotoa valokuiduissa. Formaatti on ’SDH:n’ pohjoisamerikkalainen versio ja käyttää myös synkronista siirtomoduulia (STM). Se kuitenkin käyttää synkronista siirtosignaalia (STS) perustason siirtomoduulina, jossa ensimmäisen tason siirtonopeus on 51,81 Mbit/s. SONET-standardeja sisällytetään parhaillaan ’SDH’-standardeihin.

Ryhmä III. Osa 2 – Tietoturva

Huom.:

Ryhmässä III olevassa 2 osassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.III.201

Seuraavat laitteet:

a.

Ei käytössä;

b.

Ei käytössä;

c.

Tavarat, jotka on luokiteltu massamarkkinoiden salauslaitteiksi Salausta koskevan huomautuksen mukaisesti – ryhmän 5 osassa 2 oleva huomautus 3 (16).

X.D.III.201

Seuraavat ”tietoturvaa” koskevat ”ohjelmistot”

Huomautus:

Tässä kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ”ohjelmistoja”, jotka on suunniteltu tai muunnettu suojaamaan tietokoneita ilkivallasta johtuvilta vahingoilta, kuten viruksilta, silloin kun ”salaus” rajoittuu datan tai tiedostojen todentamiseen, digitaaliseen allekirjoittamiseen ja/tai salauksen purkamiseen.

a.

Ei käytössä;

b.

Ei käytössä;

c.

”Ohjelmistot”, jotka on luokiteltu massamarkkinoiden salausohjelmistoiksi Salausta koskevan huomautuksen mukaisesti – ryhmän 5 osassa 2 oleva huomautus 3 (17).

X.E.III.201

Seuraava yleisen teknologiahuomautuksen mukainen ”tietoturvaa” koskeva ”teknologia”:

a.

Ei käytössä;

b.

”Teknologia”, muu kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritelty, X.A.III.201.c kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen massamarkkinoiden tavaroiden tai X.D.III.201.c kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen massamarkkinoiden ”ohjelmistojen””käyttöä” varten.

Ryhmä IV – Anturit ja laserit

X.A.IV.001

Meren tai maan akustiset laitteet, joilla voidaan havaita tai paikantaa vedenalaisia esineitä tai ominaisuuksia tai sijoittaa pinta-aluksia tai vedenalaisia ajoneuvoja; ja erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

X.A.IV.002

Seuraavat optiset anturit:

a.

Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta ei yli 1 050 nm;

b.

Elektronista kuvanvahvistusta varten mikrokanavalevy, jonka reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on alle 25 μm;

c.

Niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

S-20-, S-25- tai monialkaalivalokatodi; tai

2.

GaAs- tai GaInAs-valokatodi;

2.

Erityisesti suunnitellut mikrokanavalevyt, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

15 000 onttoa putkea levyä kohti tai enemmän; ja

b.

Reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) alle 25 μm.

b.

Suorakatselukuvauslaitteet, jotka toimivat näkyvällä tai infrapunaspektrillä ja joihin sisältyvillä kuvanvahvistinputkilla on kohdassa X.A.IV.002.a.1 luetellut ominaisuudet.

X.A.IV.003

Seuraavat kamerat:

a.

Kamerat, jotka täyttävät 6A003.b.4 kohdassa olevan huomautuksen 3 (18) määräykset.

b.

Ei käytössä;

X.A.IV.004

Seuraavat optiset laitteet:

a.

Optiset suotimet:

1.

jotka ovat yli 250 nm:n aallonpituuksia varten, koostuvat monikerroksisista optisista pinnoitteista ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

Kaistanleveys on enintään 1 nm FWHI (Full Width Half Intensity) ja huippuläpäisy vähintään 90 %; tai

b.

Kaistanleveys on enintään 0,1 nm FWHI (Full Width Half Intensity) ja huippuläpäisy vähintään 50 %;

Huom.:

X.A.IV.004 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi optisia suodattimia, joissa on kiinteät ilmaraot, eikä Lyot-tyypin suotimia.

2.

jotka ovat yli 250 nm:n aallonpituuksia varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

Viritettävissä 500 nm:n levyisellä tai laajemmalla spektrialueella;

b.

Hetkellinen optisen kaistan päästö on enintään 1,25 nm;

c.

Aallonpituusaseteltavia 0,1 ms:n sisällä 1 nm:n tai paremmalla tarkkuudella viritettävällä spektrialueella; ja

d.

Yksittäinen läpäisyhuippu on vähintään 91 %;

3.

Optiset opasiteettikytkimet (suotimet), joiden näkökenttä on vähintään 30 ° ja vasteaika enintään 1 ns;

b.

’Fluoridikuitukaapelit’ tai optiset kuidut niitä varten, joiden vaimennus on alle 4 dB/km aallonpituusalueella, joka on yli 1 000 nm mutta ei yli 3 000 nm.

Tekninen huomautus:

X.A.IV.004.b kohdassa ’fluoridikuiduilla’ tarkoitetaan irtotavarana olevista fluoridiyhdisteistä valmistettuja kuituja.

X.A.IV.005

Seuraavat ”laserit”:

a.

Hiilidioksidi(CO2) ”laserit”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

CW-lähtöteho on yli 10 kW;

2.

Pulssiulostulon ”pulssin kesto” on yli 10 μs; ja

a.

Keskimääräinen lähtöteho on yli 10 kW; tai

b.

Pulssi”huipputeho” on yli 100 kW; tai

3.

Pulssiulostulon ”pulssin kesto” on enintään 10 μs; ja

a.

Pulssin energia on yli 5 J pulssia kohti ja ”huipputeho” on yli 2,5 kW; tai

b.

Keskimääräinen lähtöteho ylittää 2,5 kW;

b.

Seuraavat puolijohdelaserit:

1.

Erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit”, joilla:

a.

Keskimääräinen lähtöteho on yli 100 mW; tai

b.

Aallonpituus on yli 1 050 nm;

2.

Erilliset, monitransversaalimoodissa toimivat puolijohde”laserit” tai erillisten puolijohde”laserien” ryhmät, joiden aallonpituus on yli 1 050 nm;

c.

Rubiini”laserit”, joiden lähtöenergia on yli 20 J pulssia kohti;

d.

Ei-”viritettävät””pulssitoimiset laserit”, joiden lähtöaallonpituus on yli 975 nm mutta ei yli 1 150 nm ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

”Pulssin kesto” on vähintään 1 ns mutta enintään 1 μs, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

’Laserin hyötysuhde’ on yli 12 % ja ”keskimääräinen lähtöteho” on yli 10 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

2.

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 20 W; tai

b.

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

’Laserin hyötysuhde’ on yli 18 prosenttia ja keskimääräinen lähtöteho on yli 30 W;

2.

”Huipputeho” on yli 200 MW; tai

3.

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 50 W; tai

2.

”Pulssin kesto” on yli 1 μs ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

’Laserin hyötysuhde’ on yli 12 % ja ”keskimääräinen lähtöteho” on yli 10 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

2.

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 20 W; tai

b.

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

’Laserin hyötysuhde’ on yli 18 prosenttia ja ”keskimääräinen lähtöteho” yli 30 W; tai

2.

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 500 W;

e.

Ei-”viritettävät” jatkuva-aaltoiset (CW) ”laserit”, joiden lähtöaallonpituus on yli 975 nm mutta enintään 1 150 nm ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

’Laserin hyötysuhde’ on yli 12 % ja ”keskimääräinen lähtöteho” on yli 10 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai

b.

”Keskimääräinen lähtöteho” on yli 50 W; tai

2.

Yksitransversaalimuodon ulostulo ja jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

’Laserin hyötysuhde’ on yli 18 prosenttia ja ”keskimääräinen lähtöteho” yli 30 W; tai

b.

Keskimääräinen lähtöteho on yli 500 W;

Huomautus:

X.A.IV.005.e.2.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi monitransversaalimuodossa toimivia teollisuus”lasereita”, joiden lähtöteho on enintään 2 kW ja kokonaismassa yli 1 200 kg. Tässä huomautuksessa kokonaismassalla tarkoitetaan kaikkia ”laserin” käyttämiseen tarvittavia ”komponentteja”, mm. ”laser”, virtalähde, lämmönpoistaja, mutta sillä ei tarkoiteta säteen kunnostukseen tai kuljetukseen tarvittavaa ulkoista optiikkaa.

f.

Ei-”viritettävät””laserit”, joiden aallonpituus on yli 1 400 nm mutta enintään 1 555 nm ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Lähtöenergia on yli 100 mJ pulssia kohden ja pulssin ”huipputeho” on yli 1 W; tai

2.

Keskimääräinen tai CW-lähtöteho on yli 1 W;

g.

Vapaaelektroni”laserit”.

Tekninen huomautus:

X.A.IV.005 kohdassa ’laserin hyötysuhteella’ (wall-plug efficiency) tarkoitetaan ”laserin” lähtötehon (tai ”keskimääräisen lähtötehon”) suhdetta ”laserin” käyttämiseen tarvittavan sähköisen virtalähteen kokonaistehoon, mukaan lukien virtalähteen/virransäädön ja lämmönpoiston/lämmönvaihdon edellyttämä teho.

X.A.IV.006

Seuraavat ”magnetometrit”, ”Suprajohtavat” sähkömagneettiset anturit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

”Magnetometrit”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 tarkoitetut, joiden ’herkkyys’ on alempi (parempi) kuin 1,0 nT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.A.IV.006.a kohtaa ’herkkyys’ (kohinataso) on laitekohtaisen pohjakohinan, joka on heikoin mitattavissa oleva signaali, tehollisarvo.

b.

”Suprajohtavat” sähkömagneettiset anturit, ”suprajohtavista” materiaaleista valmistetut komponentit:

1.

Suunniteltu toimimaan ainakin yhden ”suprajohtavan” ainesosansa ”kriittisen lämpötilan” alapuolella (mukaan lukien Josephson-ilmiölaitteet tai ”suprajohtavat” kvantti-interferenssilaitteet (SQUIDS = Superconductive Quantum Interference Devices));

2.

Suunniteltu havaitsemaan sähkömagneettisen kentän vaihteluja 1 KHz:n taajuudella tai sen alapuolella; ja

3.

Niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Sisältävät ohutkalvo-SQUIDS-laitteita, joiden pienin tunnistettava rakenne on alle 2 μm ja jotka on varustettu sisäänmeno- ja ulostuloliitäntäpiireillä;

b.

Suunniteltu toimimaan magneettikentän muuttumisnopeudella, joka on yli 1 × 106 magneettivuon kvanttia sekunnissa;

c.

Suunniteltu toimimaan ilman magneettista suojausta maan magneettikentässä; tai

d.

Lämpötilakerroin on vähemmän (pienempi) kuin 0,1 magneettivuon kvanttia/K.

X.A.IV.007

Seuraavat gravimetrit, jotka on suunniteltu käytettäväksi maalla, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:

a.

Staattinen tarkkuus on pienempi (parempi) kuin 100 μgal; tai

b.

Ovat kvartsielementtiä käyttäviä (Worden-tyyppisiä).

X.A.IV.008

Seuraavat tutkajärjestelmät, -laitteet ja merkittävät komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Ilmassa käytettävät tutkalaitteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

b.

”Avaruuskelpoiset””laser”tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etäisyydenmittauslaitteet (LIDAR), jotka on erityisesti suunniteltu kartoitukseen tai ilmatieteellisiin havaintoihin.

c.

Millimetriaaltoavusteiset näkötutkakuvantamisjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu roottori-ilma-aluksia varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Toimivat 94 Ghz:n taajuudella;

2.

Keskimääräinen lähtöteho on suurempi kuin 20 mW;

3.

Tutkasäteen leveys on 1 aste; ja

4.

Toimintasäde 1 500 m tai suurempi.

X.A.IV.009

Seuraavat erityiset käsittelylaitteet:

a.

Seismiset ilmaisimet, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi X.A.IV.009.c kohdassa.

b.

Säteilyä kestävät TV-kamerat, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt.

c.

Seismiset tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät, jotka havaitsevat, luokittelevat ja määrittävät havaitun signaalin lähteen suuntiman.

X.B.IV.001

Seuraavat erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet, mukaan lukien työkalut, muotit, kiinnittimet tai mittarit, sekä muut niitä varten erityisesti suunnitellut osat, komponentit ja lisävarusteet:

a.

Seuraavien laitteiden valmistukseen ja tarkastukseen tarkoitetut:

1.

Vapaaelektroni”laserien” magneettiheilujat;

2.

vapaaelektroni”laserien” valoinjektorit;

b.

Vapaaelektroni”laserien” pitkittäisen magneettikentän asettelemiseksi tarvittaviin toleransseihin.

X.C.IV.001

Optiset anturointikuidut, jotka on muunnettu rakenteellisesti siten, että ’interferenssipituus’ on pienempi kuin 500 mm (korkea kahtaistaitteisuus), ja muut kuin 6C002.b (19) kohdassa kuvatut optiset anturimateriaalit, joiden sinkkipitoisuus on ’mooliosuutena’ vähintään 6 %.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.C.IV.001 kohtaa:

1)

”Mooliosuus” määritellään ZnTe-moolien suhteeksi kiteessä olevien CdTe- ja ZnTe-moolien summaan.

2)

’Interferenssipituus’ (Beat length) tarkoittaa matkaa, joka kahden ortogonaalisesti polarisoituneen, alun perin samassa vaiheessa olevan signaalin tulee kulkea saavuttaakseen 2 pii-radiaanin vaihe-eron.

X.C.IV.002

Seuraavat optiset materiaalit:

a.

Seuraavat materiaalit, joilla on pieni optinen absorptio:

1.

Irtotavarana olevat fluoridiyhdisteet, joiden ainesosien puhtausaste on vähintään 99,999 %; tai

Huomautus:

X.C.IV.002.a.1 kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi zirkonium- tai alumiinifluoridit ja niiden muunnokset.

2.

Irtotavarana oleva fluoridilasi, joka on valmistettu 6C004.e.1 (20) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetuista yhdisteistä.

b.

’Optisen kuidun aihiot’, valmistettu irtotavarana olevasta fluoridiyhdisteistä, joiden ainesosien puhtausaste on vähintään 99,999 % ja jotka on ”erityisesti suunniteltu” X.A.IV.004.b kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen ’fluoridiyhdisteiden’ valmistusta varten.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.C.IV.002 kohtaa:

1)

’Fluoridikuidut’ ovat kuituja, jotka on valmistettu irtotavarana olevista fluoridiyhdisteistä.

2)

’Optisen kuidun aihiot’ ovat lasista, muovista tai muista materiaaleista valmistettuja tankoja, harkkoja tai sauvoja, jotka on erityisesti käsitelty käytettäviksi optisten kuitujen valmistuksessa. Aihioiden ominaisuudet määräävät vedettävien kuitujen perusparametrit.

X.D.IV.001

”Ohjelmistot”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, jotka on erityisesti suunniteltu 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 tai X.A.IV.008 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen tavaroiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.IV.002

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.IV.002, X.A.IV.004 tai X.A.IV.005 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.

X.D.IV.003

Seuraavat muut ”ohjelmistot”:

a.

Lennonjohto-”ohjelmistojen” sovellus”ohjelmat”, jotka on suunniteltu toimimaan lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskäyttöisissä tietokoneissa ja jotka kykenevät automaattisesti siirtämään ensiötutkan tiedot kohteista (jos niitä ei ole korreloitu toisiotutkan [SSR] tietojen kanssa) päälennonjohtokeskuksesta toiselle lennonjohtokeskukselle;

b.

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.IV.009.c kohdassa tarkoitettuja seismisiä tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä varten.

c.

”Lähdekoodi”, joka on erityisesti suunniteltu X.A.IV.009.c kohdassa tarkoitettuja seismisiä tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmiä varten.

X.E.IV.001

”Teknologia”, joka on tarkoitettu X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 tai X.A.IV.009.c kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.IV.002

”Teknologia”, joka on tarkoitettu X.A.IV.002, X.A.IV.004, tai X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 tai X.D.IV.003 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden, materiaalien tai ”ohjelmistojen””kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.

X.E.IV.003

Seuraava muu ”teknologia”:

a.

Optiset valmistusteknologiat, joita tarvitaan optisten komponenttien sarjavalmistukseen yli 10 m2:n pinta-alan vuosittaisella karakohtaisella tuotantonopeudella ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Pinta-ala on yli 1 m2; ja

2.

Pintakuvio on yli lambda/10 rms suunnitellulla aallonpituudella;

b.

”Teknologia” optisia suotimia varten, joiden kaistanleveys on enintään 10 nm, näkökenttä (FOV = Field of view) yli 40 ° ja resoluutio yli 0,75 viivaparia millimetriä kohti;

c.

”Teknologia” X.A.IV.003 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen kameroiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten;

d.

”Teknologia”, jota tarvitaan muiden kuin kolmikanavaisten fluxgate-”magnetometrien” tai muiden kuin kolmikanavaisten ”magnetometri” järjestelmien ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

”Herkkyys” on vähemmän (parempi) kuin 0,05 nT rms Hz:n neliöjuurta kohti pienemmillä kuin 1 Hz:n taajuuksilla; tai

2.

”Herkkyys” on vähemmän (parempi) kuin 1 x 10-3 nT rms Hz:n neliöjuurta kohti suuremmilla kuin 1 Hz:n taajuuksilla.

e.

”Teknologia”, jota tarvitaan infrapunavalon muunnoslaitteiden ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 700 nm mutta enintään 1 500 nm; ja

2.

Infrapunavalonilmaisimen, valodiodin (OLED) ja nanokristallin yhdistelmä infrapunavalon muuntamiseksi näkyväksi valoksi.

Tekninen huomautus:

Sovellettaessa X.E.IV.003 kohtaa ’herkkyys’ (kohinataso) on laitekohtaisen pohjakohinan, joka on heikoin mitattavissa oleva signaali, tehollisarvo.

Ryhmä V – Navigointi ja ilmailu

X.A.V.001

Ilmassa käytettävät yhteydenpitolaitteet, kaikki ”ilma-alusten” inertiasuunnistusjärjestelmät ja muut ilmailulaitteet, myös muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut.

Huomautus 1:

X.A.V.001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi kuulokkeita eikä mikrofoneja.

Huomautus 2:

X.A.V.001. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.B.V.001

Muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu navigointi- ja ilmailulaitteiden testausta, tarkastusta tai ”tuotantoa” varten.

X.D.V.001

”Ohjelmistot”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, navigointilaitteiden, ilmassa käytettävien yhteydenpitolaitteiden ja muiden ilmailulaitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.V.001

”Ohjelmistot”, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, navigointilaitteiden, ilmassa käytettävien yhteydenpitolaitteiden ja muiden ilmailulaitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

Ryhmä VI – Meriteknologia

X.A.VI.001

Alukset, merenkulun järjestelmät tai laitteet ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit sekä seuraavat komponentit ja tarvikkeet:

a.

Seuraavat vedenalaiset näyttöjärjestelmät:

1.

Televisiojärjestelmät (jotka koostuvat kamerasta, valonlähteistä, monitorointi- ja signaalinvälityslaitteista), joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna on yli 500 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen etäistoimintaan; tai

2.

Vedenalaiset televisiokamerat, joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna on yli 700 juovaa;

Tekninen huomautus:

Television rajaerottelutarkkuus on horisontaalisen resoluution mitta, joka tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana maksimijuovalukuna kuvan korkeutta kohti käyttäen IEEE:n standardia 208/1960 tai jotain vastaavaa standardia.

b.

Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön ja joiden filmikoko on 35 mm tai suurempi ja joilla on vedenalaiseen käyttöön ”erityisesti suunniteltu” automaattinen tai etäistarkennus:

c.

Stroboskooppiset valonlähteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön ja jotka kykenevät antamaan yli 300 J:n suuruisen valoenergian välähdystä kohti;

d.

Muut vedenalaiset kameralaitteet, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 mainitut;

e.

Ei käytössä;

f.