EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1165

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/5149

OJ L 253, 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

16.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 253/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1165,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021,

tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 9 kohdan ja 39 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/848 9 artiklan 3 kohdan mukaan luonnonmukaisessa tuotannossa saa käyttää ainoastaan mainitun asetuksen 24 artiklan nojalla sallittuja tuotteita ja aineita edellyttäen, että niiden käyttö muuhun kuin luonnonmukaiseen tuotantoon on myös sallittu asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten mukaisesti. Komissio on jo arvioinut tiettyjen tuotteiden ja aineiden käyttöä luonnonmukaisessa tuotannossa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 (2) säädettyjen tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta. Valitut tuotteet ja aineet on näin ollen hyväksytty tietyin edellytyksin komission asetuksella (EY) N:o 889/2008 (3) ja ne luetellaan mainitun asetuksen tietyissä liitteissä. Asetuksessa (EU) 2018/848 vahvistetut tavoitteet ja periaatteet vastaavat asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuja tavoitteita ja periaatteita. Koska on tarpeen varmistaa luonnonmukaisen tuotannon jatkuvuus, kyseiset tuotteet ja aineet olisi sisällytettävä asetuksen (EU) 2018/848 perusteella laadittaviin rajoittaviin luetteloihin.

(2)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle ja muille jäsenvaltioille asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti tiettyjä tuotteita ja aineita koskevat asiakirja-aineistot kyseisten tuotteiden ja aineiden hyväksymiseksi ja sisällyttämiseksi mainitun asetuksen mukaisesti laadittaviin luetteloihin.

(3)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.10.2 kohdassa, tiettyjä sallittuja tuotteita ja aineita voidaan käyttää kasvien suojelemiseksi. Tätä varten komission olisi sallittava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kasvinsuojeluaineiden tehoaineet ja laadittava kyseisten tehoaineiden luettelo.

(4)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.9.3 kohdassa, II osan 1.9.1.2 kohdan b alakohdassa, 1.9.2.2 kohdan d alakohdassa, 1.9.3.2 kohdan b alakohdassa ja 1.9.5.2 kohdan a alakohdassa sekä III osan 2.2.2 kohdan c alakohdassa ja 2.3.2 kohdassa ja 3.1.5.3 kohdan neljännen alakohdan toisessa luetelmakohdassa, tiettyjä lannoitteita, maanparannusaineita ja ravinteita voidaan käyttää kasvien ravinnetarpeisiin, kuivikkeiden parantamiseen ja niiden lisänä, levien viljelyyn tai vesiviljelyeläinten tuotantoympäristöön. Tätä varten komission olisi sallittava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut lannoitteet, maanparannusaineet ja ravinteet ja laadittava niiden luettelo.

(5)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan II osan 1.4.1 kohdan i alakohdassa ja 1.5.2.3 kohdassa, III osan 3.1.3.1 kohdan d alakohdassa ja V osan 2.3 kohdassa, tiettyjä muita kuin luonnonmukaisia kasvi-, levä-, eläin- tai hiivaperäisiä rehuaineita, mikrobi- tai kivennäisperäisiä rehuaineita, rehun lisäaineita ja valmistuksen apuaineita voidaan käyttää eläinten ruokinnassa. Tätä varten komission olisi sallittava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut muut kuin luonnonmukaiset kasvi-, levä-, eläin- tai hiivaperäiset rehuaineet, mikrobi- tai kivennäisperäiset rehuaineet sekä rehun lisäaineet ja valmistuksen apuaineet ja laadittava niiden luettelot.

(6)

Lisäksi joitakin rehuaineita, jotka eivät ole luonnonmukaisia, on hyväksytty suoraan asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti. Selkeyden vuoksi kyseiset rehuaineet olisi myös lueteltava yhdessä tällä asetuksella hyväksyttyjen rehuaineiden kanssa viittaamalla asetuksen (EU) 2018/848 erityissäännöksiin.

(7)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.11 kohdassa, II osan 1.5.1.6 ja 1.5.1.7 kohdassa ja 1.9.4.4 kohdan c alakohdassa, III osan 3.1.4.1 kohdan f alakohdassa, IV osan 2.2.3 kohdassa, V osan 2.4 kohdassa ja VII osan 1.4 kohdassa sekä liitteessä III olevassa 4.2 ja 7.5 kohdassa, puhdistukseen ja desinfiointiin saa käyttää ainoastaan tiettyjä tuotteita ja aineita. Tätä varten komission olisi sallittava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitetut puhdistus- ja desinfiointiaineet ja laadittava niiden luettelot.

(8)

Tietyt kotieläintuotannossa ja vesiviljelyeläinten ja merilevien tuotannossa käytettävien rakennusten ja laitteiden puhdistus- ja desinfiointiaineet on arvioitu ja lueteltu asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä VII. Tähän mennessä kuitenkin ainoastaan jäsenvaltiot ovat arvioineet ja sallineet kasvintuotannossa käytettävien rakennusten ja laitteiden sekä käsittely- ja varastointitilojen puhdistus- ja desinfiointiaineet. Ennen kuin kyseisille tuotteille myönnetään lupa luonnonmukaisessa tuotannossa, komission olisi tehtävä arviointi unionin tasolla luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antavan asiantuntijaryhmän avustuksella. Arviointiin olisi sisällyttävä kaikkien nykyään sallittujen puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitettujen tuotteiden ja aineiden läpikäynti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä VII luetellut tuotteet ja jäsenvaltioissa hyväksytyt tuotteet olisi luonnonmukaisen tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi edelleen sallittava 31 päivään joulukuuta 2023 saakka, jotta voidaan laatia luettelo puhdistus- ja desinfiointiaineista asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohdan säännösten mukaisesti. Kyseisten tuotteiden on kuitenkin täytettävä unionin lainsäädännön asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (5) vaatimukset sekä asetuksen (EU) 2018/848 II luvussa ja 24 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa vahvistetut luonnonmukaisen tuotannon kriteerit.

(10)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan IV osan 2.2.1 kohdassa ja 2.2.2 kohdan a alakohdassa, tiettyjä elintarvikkeiden lisäaineita, mukaan lukien elintarvikkeiden lisäaineina käytettävät elintarvike-entsyymit, ja valmistuksen apuaineita voidaan käyttää luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa. Tätä varten komission olisi sallittava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut elintarvikkeiden lisäaineet ja valmistuksen apuaineet ja laadittava niiden luettelo.

(11)

Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytetyt elintarvikkeiden lisäaineet ja valmistuksen apuaineet luetellaan asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä VIII olevassa A, B ja C jaksossa. Jotkin näistä tuotteista voidaan kuitenkin luokitella lisäaineiksi eikä valmistuksen apuaineiksi sen mukaan, mikä niiden käyttötarkoitus ja toiminto lopputuotteessa on. Luokittelu edellyttää näiden tuotteiden kattavaa erityisanalyysia luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa. Analyysi olisi tehtävä kaikista asetuksessa (EY) N:o 889/2008 valmistuksen apuaineiksi luetelluista tuotteista. Tämä prosessi vie aikaa, eikä sitä voida saattaa päätökseen ennen asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivää. Asetuksessa (EY) N:o 889/2008 nykyään valmistuksen apuaineiksi luetellut tuotteet luetellaan sen vuoksi tässä asetuksessa valmistuksen apuaineina, kunnes kattava erityisanalyysi on tehty.

(12)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan IV osan 2.2.1 kohdassa, tiettyjä muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia voidaan käyttää luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa. Tätä varten komission olisi sallittava tällaiset asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut kuin luonnonmukaiset maatalousperäiset ainesosat ja laadittava niiden luettelo. Luonnonmukaisen tuotannon komitea on arvioinut jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti toimittamat asiakirja-aineistot, jotka koskevat luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytettäviä muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia. Valitut tuotteet ja aineet, jotka ovat asetuksessa (EU) 2018/848 vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia, olisi sisällytettävä tällä asetuksella vahvistettavaan rajoittavaan luetteloon, tarvittaessa tietyin edellytyksin.

(13)

Jotta toimijoille annettaisiin riittävästi aikaa mukautua sallittujen muiden kuin luonnonmukaisten maatalousperäisten ainesosien uuteen rajoittavaan luetteloon ja erityisesti löytää lähde, josta ne saavat asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti tuotettuja maatalousperäisiä ainesosia, on aiheellista soveltaa luetteloa muista kuin luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista, joiden käyttö luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden jalostuksessa sallitaan tällä asetuksella, 1 päivästä tammikuuta 2024.

(14)

Kun otetaan huomioon tiettyjen muiden kuin luonnonmukaisten maatalousperäisten ainesosien koostumus, jotkin näiden ainesosien käyttötarkoituksista luonnonmukaisissa jalostetuissa elintarvikkeissa voivat vastata käyttöä elintarvikkeiden lisäaineina, elintarvikkeiden valmistuksen apuaineina tai asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan IV osan 2.2.2 kohdassa tarkoitettuina tuotteina ja aineina. Kyseisiin käyttötarkoituksiin tarvitaan asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan IV osan 2.2 kohdan mukainen erityinen lupa, eikä tällaisia käyttötarkoituksia tulisi hyväksyä sallimalla maatalousperäisiä ainesosia, jotka eivät ole luonnonmukaisia.

(15)

Tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin, jotka vahvistetaan erityisesti asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan VII osan 1.3 kohdan a alakohdassa, tiettyjä valmistuksen apuaineita voidaan käyttää hiivan ja hiivatuotteiden tuotannossa. Tätä varten komission olisi sallittava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut hiivan ja hiivatuotteiden tuotannossa käytettävät valmistuksen apuaineet ja laadittava niiden luettelo.

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (6) 1 artiklan 2 kohdan l alakohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden valmistukseen saa asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan VI osan 2.2 kohdan mukaisesti käyttää ainoastaan tuotteita ja aineita, joiden käyttö sallitaan luonnonmukaisessa tuotannossa viimeksi mainitun asetuksen 24 artiklan mukaisesti. Tätä varten komission olisi sallittava tällaiset tuotteet ja aineet ja laadittava niiden luettelo.

(17)

Asetuksen (EU) 2018/848 45 artiklan 2 kohdassa siirretään komissiolle valta myöntää erityisiä lupia tuotteiden ja aineiden käyttöön kolmansissa maissa ja unionin syrjäisimmillä alueilla. Mainitun asetuksen 24 artiklan 7 kohdassa säädetään menettelystä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava unionin syrjäisimpien alueiden osalta. Asetuksessa (EU) 2018/848 ei kuitenkaan säädetä menettelystä, jota on noudatettava tällaisissa luvissa kolmansien maiden osalta. Sen vuoksi kyseinen menettely on aiheellista vahvistaa tässä asetuksessa sen menettelyn mukaisesti, jota on noudatettava asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan mukaisesti tuotteiden ja aineiden käytön sallimiseksi luonnonmukaisessa tuotannossa unionissa. Koska luvat voidaan myöntää kahden vuoden ajanjaksoksi, joka voidaan uusia, on aiheellista luetella asianomaiset tuotteet ja aineet erillisessä liitteessä, jotta vältetään sekaannus sellaisten tuotteiden ja aineiden kanssa, joille on myönnetty lupa ilman aikarajoitusta.

(18)

Selkeyden ja oikeudellisen varmuuden vuoksi asetus (EY) N:o 889/2008 olisi kumottava. Koska puhdistus- ja desinfiointiaineiden luetteloja ei kuitenkaan vahvisteta ennen 1 päivää tammikuuta 2024, asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitettä VII olisi sovellettava edelleen 31 päivään joulukuuta 2023 saakka. Tässä yhteydessä on aiheellista täsmentää, että kyseisessä liitteessä lueteltuja valmisteita, joille ei ole myönnetty lupaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla, ei voida käyttää biosidivalmisteina. Lisäksi tässä asetuksessa vahvistettua luetteloa muista kuin luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista, joita käytetään luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa, sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2024. Sen vuoksi on aiheellista säätää, että luonnonmukaisia jalostettuja elintarvikkeita, jotka on tuotettu ennen 1 päivää tammikuuta 2024 asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä IX luetelluista muista kuin luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista, voidaan saattaa markkinoille kyseisen päivän jälkeen, kunnes varastot loppuvat.

(19)

Sertifikaatti, jonka toimivaltaiset viranomaiset tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiset tai tarkastuslaitokset myöntävät toimijoille asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan myöntää 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen. Sitä ei kuitenkaan toimiteta kaikille asianomaisille toimijoille kyseisenä päivänä. Luonnonmukaisen tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi ja poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 2 kohdassa säädetään, valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten toimijoille asetuksen (EY) N:o 889/2008 68 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2022 myöntämien asiakirjatodisteiden olisi pysyttävä voimassa voimassaoloajan loppuun asti. Koska asetuksen (EU) 2018/848 38 artiklan 3 kohdan mukaan toimijoiden osalta säännösten noudattaminen on todennettava vähintään kerran vuodessa ja mainitun asetuksen 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti todistuksen toimittamisen on perustuttava kyseisen todentamisen tuloksiin, voimassaoloajan ei kuitenkaan tulisi jatkua 31 päivää joulukuuta 2022 pidemmälle.

(20)

Tätä asetusta olisi selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi sovellettava asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivästä. Tämän asetuksen johdanto-osan 18 kappaleessa esitetyistä syistä säännöksiä, jotka koskevat puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitettujen tuotteiden luetteloita ja luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytettävien muiden kuin luonnonmukaisten maatalousperäisten ainesosien luetteloa, olisi kuitenkin sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2024.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kasvinsuojeluaineiden tehoaineet

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä I luetellut tehoaineet voivat sisältyä kyseisessä liitteessä tarkoitettuihin luonnonmukaisessa tuotannossa käytettäviin kasvinsuojeluaineisiin edellyttäen, että

a)

kyseiset kasvinsuojeluaineet on sallittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (7) nojalla;

b)

kyseisiä kasvisuojeluaineita käytetään jäsenvaltioiden myöntämissä, tehoaineita sisältäviä tuotteita koskevissa luvissa täsmennettyjen käyttöedellytysten mukaisesti; ja

c)

kyseisiä kasvinsuojeluaineita käytetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (8) liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Lannoitteet, maanparannusaineet ja ravinteet

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä II lueteltuja tuotteita ja aineita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa lannoitteina, maanparannusaineina ja ravinteina kasvien ravinnetarpeisiin, kuivikkeiden parantamiseen ja niiden lisänä, levien viljelyyn tai vesiviljelyeläinten tuotantoympäristöön edellyttäen, että ne ovat asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten mukaisia, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 (9), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 (10) asiaankuuluvien sovellettavien artikloiden, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (11) ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (12) mukaisia, ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

3 artikla

Kasvi-, levä-, eläin- tai hiivaperäiset muut kuin luonnonmukaiset rehuaineet tai mikrobi- tai kivennäisperäiset rehuaineet

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä III olevassa A osassa lueteltuja aineita ja tuotteita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa kasvi-, levä-, eläin- tai hiivaperäisinä muina kuin luonnonmukaisina rehuaineina tai mikrobi- tai kivennäisperäisinä rehuaineina edellyttäen, että niiden käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 (13), ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

4 artikla

Rehun lisäaineet ja valmistuksen apuaineet

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä III olevassa B osassa lueteltuja tuotteita ja aineita voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa eläinten ruokinnassa käytettävinä rehun lisäaineina ja valmistuksen apuaineina edellyttäen, että niiden käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (14), ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

5 artikla

Puhdistus- ja desinfiointiaineet

1.   Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä IV olevassa A osassa lueteltuja tuotteita voidaan käyttää eläintuotannossa käytettävien lampien, verkkokassien, keinoaltaiden, uoma-altaiden, rakennusten tai laitteiden puhdistukseen ja desinfiointiin edellyttäen, että kyseiset tuotteet ovat unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti asetuksen (EY) N:o 648/2004 ja asetuksen (EU) N:o 528/2012, ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaisia.

2.   Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä IV olevassa B osassa lueteltuja tuotteita voidaan käyttää kasvintuotannossa käytettävien rakennusten ja laitteiden, maatilan varastotilat mukaan luettuina, puhdistukseen ja desinfiointiin edellyttäen, että kyseiset tuotteet ovat unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti asetuksen (EY) N:o 648/2004 ja asetuksen (EU) N:o 528/2012, ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaisia.

3.   Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä IV olevassa C osassa lueteltuja tuotteita voidaan käyttää puhdistukseen ja desinfiointiin jalostus- ja varastointitiloissa edellyttäen, että kyseiset tuotteet ovat unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti asetuksen (EY) N:o 648/2004 ja asetuksen (EU) N:o 528/2012, ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaisia.

4.   Siihen saakka kun asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitetut puhdistus- ja desinfiointiaineet, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa sallittiin asetuksen (EY) N:o 834/2007 tai kansallisen lainsäädännön nojalla ennen asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivää, sisällytetään tämän asetuksen liitteessä IV olevaan A, B tai C osaan, niiden käyttö on edelleen sallittu, jos ne ovat asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti asetuksen (EY) N:o 648/2004 ja asetuksen (EU) No 528/2012, ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaisia.

6 artikla

Elintarvikkeiden lisäaineet ja valmistuksen apuaineet

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä V olevassa A osassa lueteltuja tuotteita ja aineita voidaan käyttää elintarvikkeiden lisäaineina, mukaan lukien elintarvikkeiden lisäaineina käytettävät elintarvike-entsyymit, ja valmistuksen apuaineina luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa edellyttäen, että niiden käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (15), ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

7 artikla

Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytettävät muut kuin luonnonmukaiset maatalousperäiset ainesosat

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä V olevassa B osassa lueteltuja muita kuin luonnonmukaisia maatalousperäisiä ainesosia voidaan käyttää luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa edellyttäen, että niiden käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

Ensimmäinen kohta ei rajoita asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan IV osan 2 jaksossa säädettyjen jalostettujen elintarvikkeiden luonnonmukaista tuotantoa koskevien yksityiskohtaisten vaatimusten soveltamista. Ensimmäistä kohtaa ei varsinkaan sovelleta maatalousperäisiin ainesosiin, jotka eivät ole luonnonmukaisia ja joita käytetään elintarvikkeiden lisäaineina, elintarvikkeiden valmistuksen apuaineina tai asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan IV osan 2.2.2 kohdassa tarkoitettuina tuotteina ja aineina.

8 artikla

Hiivan ja hiivatuotteiden tuotannossa käytettävät valmistuksen apuaineet

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä V olevassa C osassa lueteltuja tuotteita ja aineita voidaan käyttää valmistuksen apuaineina elintarvikkeissa ja rehussa käytettävien hiivan ja hiivatuotteiden tuotannossa edellyttäen, että niiden käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

9 artikla

Viinin luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävät tuotteet ja aineet

Asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan VI osan 2.2 kohdan soveltamiseksi ainoastaan tämän asetuksen liitteessä V olevassa D osassa lueteltuja tuotteita ja aineita voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettujen luonnonmukaisten rypäletuotteiden tuotantoon ja säilyttämiseen edellyttäen, että niiden käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten mukaista, erityisesti asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/934 (16) vahvistettujen rajoitusten ja edellytysten mukaista, ja tapauksen mukaan unionin lainsäädäntöön perustuvien kansallisten säännösten mukaista.

10 artikla

Menettely erityisten lupien myöntämiseksi tuotteiden ja aineiden käyttöön tietyillä kolmansien maiden alueilla

1.   Jos asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos katsoo, että tuotteelle tai aineelle olisi myönnettävä erityinen lupa käyttöä varten tietyllä alueella unionin ulkopuolella mainitun asetuksen 45 artiklan 2 kohdassa säädettyjen erityisten edellytysten vuoksi, se voi pyytää komissiota suorittamaan arvioinnin. Tätä varten sen on annettava komissiolle tiedoksi asiakirja-aineisto, jossa kuvataan kyseinen tuote tai aine, esitetään syyt tällaiselle erityiselle luvalle ja selitetään, miksi tämän asetuksen nojalla hyväksytyt tuotteet ja aineet eivät sovellu käytettäväksi kyseisellä alalla vallitsevien erityisolosuhteiden vuoksi. Sen on varmistettava, että asiakirja-aineisto soveltuu asetettavaksi yleisön saataville tietosuojaa koskevan unionin ja jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön edelleen jäsenvaltioille ja julkaisee tällaiset pyynnöt.

3.   Komissio tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettua asiakirja-aineistoa. Komissio hyväksyy tuotteen tai aineen asiakirja-aineistossa tarkoitettujen erityisten edellytysten perusteella ainoastaan, jos se toteaa tarkastelussaan kokonaisuutena, että

a)

tällainen erityinen lupa on perusteltu asianomaisella alueella;

b)

asiakirja-aineistossa kuvattu tuote tai aine on asetuksen (EU) 2018/848 II luvussa vahvistettujen periaatteiden, 24 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen kriteereiden ja 24 artiklan 5 kohdassa säädetyn edellytyksen mukainen; ja

c)

tuotteen tai aineen käyttö on asiaankuuluvien unionin lainsäädännön säännösten mukaista, erityisesti kasvinsuojeluaineiden sisältämien tehoaineiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (17) mukaista.

Sallittu tuote tai aine sisällytetään tämän asetuksen liitteeseen VI.

4.   Kun asetuksen (EU) 2018/848 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kahden vuoden ajanjakso päättyy, lupa uusitaan ilman eri toimenpiteitä uudeksi kahden vuoden jaksoksi edellyttäen, ettei uusia tietoja ole saatavilla eikä yksikään jäsenvaltio tai asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos ei ole esittänyt vastalausetta, jonka mukaan 3 kohdassa tarkoitettu komission päätelmä olisi arvioitava uudelleen.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 889/2008.

Liitteitä VII ja IX sovelletaan kuitenkin edelleen 31 päivään joulukuuta 2023.

12 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 5 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä VII lueteltuja puhdistus- ja desinfiointiaineita voidaan edelleen käyttää eläintuotannossa käytettävien lampien, verkkokassien, keinoaltaiden, uoma-altaiden, rakennusten tai laitteiden puhdistukseen ja desinfiointiin 31 päivään joulukuuta 2023 saakka, jollei tämän asetuksen liitteessä IV olevasta D osasta muuta johdu.

2.   Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä IX lueteltuja maatalousperäisiä ainesosia, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti, voidaan edelleen käyttää luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoon 31 päivään joulukuuta 2023 saakka. Luonnonmukaisia jalostettuja elintarvikkeita, jotka on tuotettu ennen 1 päivää tammikuuta 2024 kyseisistä muista kuin luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista, voidaan saattaa markkinoille kyseisen päivän jälkeen, kunnes varastot loppuvat.

3.   Asetuksen (EY) N:o 889/2008 68 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2022 annetut asiakirjaselvitykset ovat voimassa voimassaoloaikansa päättymiseen asti, mutta ei 31 päivän joulukuuta 2022 jälkeen.

13 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Asetuksen 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sekä 7 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2024.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2019, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (EUVL L 170, 25.6.2019, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

(16)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/934, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viininviljelyalueiden, joilla alkoholipitoisuutta voi lisätä, rypäletuotteiden valmistukseen ja säilytykseen sovellettavien sallittujen viininvalmistusmenetelmien ja sovellettavien rajoitusten, sivutuotteiden vähimmäisalkoholipitoisuuden ja sivutuotteiden poistamisen sekä OIV:n viininvalmistusmenetelmien käytännesäännöstön osioiden julkaisemisen osalta (EUVL L 149, 7.6.2019, s. 1).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


LIITE I

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luonnonmukaisessa tuotannossa käytettäväksi sallitut kasvinsuojeluaineiden tehoaineet

Luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävät kasvinsuojeluaineet voivat sisältää tässä liitteessä lueteltuja tehoaineita tämän liitteen mukaisesti edellyttäen, että kyseiset kasvinsuojeluaineet ovat sallittuja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Kyseisiä kasvinsuojeluaineita on käytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti ja niiden jäsenvaltioiden, joissa kasvinsuojeluaineita käytetään, myöntämissä luvissa täsmennettyjen edellytysten mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiukemmat käytön edellytykset täsmennetään kunkin jäljempänä esitetyn taulukon viimeisessä sarakkeessa.

Kasvinsuojeluaineiden ainesosina olevia suoja-aineita, tehosteaineita ja apuaineita sekä kasvinsuojeluaineiden kanssa sekoitettavia liitännäisaineita saa asetuksen (EU) 2018/848 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa edellyttäen, että ne on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Tässä liitteessä lueteltuja aineita saa käyttää ainoastaan asetuksen (EU) 2018/848 3 artiklan 24 kohdassa määriteltyjen tuhoojien torjuntaan.

Asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.10.2 kohdan mukaisesti näitä aineita saa käyttää vain, jos kasveja ei voida riittävästi suojata tuhoojilta kyseisen I osan 1.10.1 kohdassa säädetyillä toimenpiteillä, erityisesti käyttämällä biologisia torjunta-aineita, kuten hyötyhyönteisiä, punkkeja ja sukkulamatoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (1) säännösten mukaisesti.

Tässä liitteessä tehoaineet jaetaan seuraaviin alaluokkiin:

1.   Perusaineet

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa C osassa lueteltuja perusaineita, jotka perustuvat elintarvikkeisiin ja ovat kasvi- tai eläinperäisiä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) 2 artiklassa määritellyllä tavalla, voidaan käyttää kasvinsuojeluun luonnonmukaisessa tuotannossa. Tällaiset perusaineet on merkitty tähdellä jäljempänä olevassa taulukossa. Niitä on käytettävä asiaa koskevissa tarkastelukertomuksissa (3) esitettyjen käyttötarkoitusten, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti ja ottaen huomioon jäljempänä olevan taulukon viimeisessä sarakkeessa mahdollisesti esitetyt lisärajoitukset.

Muita täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa C osassa lueteltuja perusaineita, jotka eivät perustu kasvi- tai eläinperäisiin elintarvikkeisiin, saa käyttää kasvinsuojelussa luonnonmukaisessa tuotannossa ainoastaan, jos ne on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa. Tällaisia perusaineita on käytettävä asiaa koskevissa tarkastelukertomuksissa3 esitettyjen käyttötarkoitusten, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti ja ottaen huomioon jäljempänä olevan taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa mahdollisesti esitetyt lisärajoitukset.

Perusaineita ei saa käyttää rikkakasvien torjunta-aineena.

Liitteen numero ja osa (4)

CAS-numero

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

Kitosaanihydrokloridi*

peräisin Aspergillus-organismista tai luonnonmukaisesta vesiviljelystä tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (5) 2 artiklassa määritellystä kestävästä kalastuksesta

3C

57-50-1

Sakkaroosi*

 

4C

1305-62-0

Kalsiumhydroksidi

 

5C

90132-02-8

Etikka*

 

6C

8002-43-5

Lesitiinit*

 

7C

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

Fruktoosi*

 

9C

144-55-8

Natriumvetykarbonaatti

 

10C

92129-90-3

Hera*

 

11C

7783-28-0

Diammoniumfosfaatti

ainoastaan pyydyksissä

12C

8001-21-6

Auringonkukkaöljy*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (Urtica dioica -uute) (Urtica urens -uute)*

 

15C

7722-84-1

Vetyperoksidi

 

16C

7647-14-5

Natriumkloridi

 

17C

8029-31-0

Olut*

 

18C

Sinapinsiemenjauhe*

 

20C

8002-72-0

Sipuliöljy*

 

21C

52-89-1

L-kysteiini (E 920)

 

22C

8049-98-7

Lehmänmaito*

 

23C

Allium cepa* L. -sipuliuute

 

 

 

Muut elintarvikkeisiin perustuvat ja kasvi- tai eläinperäiset perusaineet*

 

2.   Vähäriskiset tehoaineet

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa D osassa lueteltuja vähäriskisiä tehoaineita, pois lukien mikro-organismit, voidaan käyttää kasvinsuojeluun luonnonmukaisessa tuotannossa, jos ne on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa tai muualla tässä liitteessä. Tällaisia vähäriskisiä tehoaineita on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla esitettyjen käyttötarkoitusten, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti ja ottaen huomioon jäljempänä olevan taulukon viimeisessä sarakkeessa mahdollisesti esitetyt lisärajoitukset.

Liitteen numero ja osa (6)

CAS-numero

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Serevisani ja muut mikro-organismien solujen osiin perustuvat tuotteet

Ei GMO-peräiset tuotteet

5D

10045-86-6

Rautafosfaatti (rauta(III)ortofosfaatti)

 

12D

9008-22-4

Laminariini

Merilevän on oltava peräisin luonnonmukaisesta vesiviljelystä, tai se on kerättävä kestävällä tavalla asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 2.4 kohdan mukaisesti

3.   Mikro-organismit

Kaikkia täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A, B ja D osassa lueteltuja mikro-organismeja saa käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa edellyttäen, että ne eivät ole peräisin muuntogeenisistä organismeista ja että niitä käytetään ainoastaan sellaisten käyttötarkoitusten, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti, jotka vahvistetaan asianomaisissa tarkastelukertomuksissa3. Mikro-organismit, mukaan lukien virukset, ovat biologisia torjunta-aineita, joita pidetään tehoaineina asetuksessa (EY) N:o 1107/2009.

4.   Tehoaineet, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin luokkiin

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyjä ja jäljempänä olevassa taulukossa lueteltuja tehoaineita saa käyttää kasvinsuojeluaineina luonnonmukaisessa tuotannossa ainoastaan, jos niitä käytetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisten käyttötarkoitusten, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti ja ottaen huomioon jäljempänä olevan taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa mahdollisesti esitetyt lisärajoitukset.

Liitteen numero ja osa (7)

CAS-numero

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosadi

 

225A

124-38-9

Hiilidioksidi

 

227A

74-85-1

Etyleeni

ainoastaan banaaneihin ja perunoihin; voidaan kuitenkin käyttää myös sitrushedelmiin osana strategiaa, jolla ehkäistään hedelmäkärpästen aiheuttamia tuhoja

230A

muun muassa 67701-09-1

Rasvahapot

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

231A

8008-99-9

Valkosipuliuute (Allium sativum)

 

234A

CAS-numero: ei ole

CIPAC-numero: 901

Hydrolysoituneet proteiinit gelatiinia lukuun ottamatta

 

244A

298-14-6

Kaliumvetykarbonaatti

 

249A

98999-15-6

Hajukarkotteet, eläin- tai kasviperäiset / lampaanrasva

 

255A ja muut

 

Feromonit ja muut semiokemikaalit

ainoastaan pyydyksissä ja haihduttimissa

220A

1332-58-7

Alumiinisilikaatti (kaoliini)

 

236A

61790-53-2

Piimaa

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Kvartsihiekka

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Atsadiraktiini (Margosa-uute)

Neempuun (Azadirachta indica) siemenistä uutettu

240A

8000-29-1

Sitronellaöljy

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

241A

84961-50-2

Neilikkaöljy

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

242A

8002-13-9

Rapsiöljy

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

243A

8008-79-5

Viherminttuöljy

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

56A

8028-48-6

5989-27-5

Appelsiiniöljy

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

228A

68647-73-4

Teepuuöljy

kaikkiin käyttötarkoituksiin, paitsi rikkakasvien torjunta-aineena

246A

8003-34-7

Kasveista uutetut pyretriinit

 

292A

7704-34-9

Rikki

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Parafiiniöljyt

 

345A

1344-81-6

Rikkikalkki (kalsiumpolysulfidi)

 

44B

9050-36-6

Maltodekstriini

 

45B

97-53-0

Eugenoli

 

46B

106-24-1

Geranioli

 

47B

89-83-8

Tymoli

 

10E

20427-59-2

Kuparihydroksidi

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 mukaisesti lupa voidaan myöntää ainoastaan sellaiseen käyttöön, jonka tuloksena kuparia levitetään hehtaaria kohden seitsemän vuoden aikana yhteensä enintään 28 kg

10E

1332-65-6

1332-40-7

Kuparioksikloridi

10E

1317-39-1

Kuparioksidi

10E

8011-63-0

Bordeaux-seos

10E

12527-76-3

Kolmiemäksinen kuparisulfaatti

40A

52918-63-5

Deltametriini

ainoastaan pyydyksissä, joissa on erityisiä houkuttimia Bactrocera oleae -lajin ja Ceratitis capitata -lajin tuhoojia vastaan

5E

91465-08-6

Lambda-syhalotriini

ainoastaan pyydyksissä, joissa on erityisiä houkuttimia Bactrocera oleae -lajin ja Ceratitis capitata -lajin tuhoojia vastaan


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Saatavilla torjunta-ainetietokannassa: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4)  Luettelointi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 mukaisesti, numerot ja luokka: A osa tehoaineet, jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla, B osa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksytyt tehoaineet, C osa perusaineet, D osa vähäriskiset tehoaineet ja E osa korvattavat tehoaineet.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Luettelointi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 mukaisesti, numerot ja luokka: A osa tehoaineet, jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla, B osa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksytyt tehoaineet, C osa perusaineet, D osa vähäriskiset tehoaineet ja E osa korvattavat tehoaineet.

(7)  Luettelointi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 mukaisesti, numerot ja luokka: A osa tehoaineet, jotka katsotaan hyväksytyiksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla, B osa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksytyt tehoaineet, C osa perusaineet, D osa vähäriskiset tehoaineet ja E osa korvattavat tehoaineet.


LIITE II

Sallitut asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut lannoitteet, maanparannusaineet ja ravinteet

Tässä liitteessä lueteltuja lannoitteita, maanparannusaineita ja ravinteita (1) saa käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa edellyttäen, että ne ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

lannoitevalmisteita koskeva unionin ja kansallinen lainsäädäntö, erityisesti tapauksen mukaan asetus (EY) N:o 2003/2003 ja asetus (EU) 2019/1009, ja

eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus (EY) N:o 1069/2009 ja asetus (EU) N:o 142/2011, erityisesti liitteet V ja XI.

Asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan 1.9.6 kohdan mukaisesti maaperän yleiskunnon ja maaperän tai viljelykasvien ravinnepitoisuuden parantamiseksi voidaan käyttää mikro-organismivalmisteita.

Lannoitteita, maanparannusaineita ja ravinteita saa käyttää ainoastaan mainittujen unionin ja kansallisen säädösten eritelmien ja käyttörajoitusten mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiukemmat käytön edellytykset täsmennetään taulukoiden oikeanpuoleisessa sarakkeessa.

Nimi

Yhdistelmätuotteet tai tuotteet, jotka sisältävät yksinomaan jäljempänä olevassa luettelossa mainittuja aineita

Kuvaus, erityisedellytykset ja -rajoitukset

Lanta

eläinten ulosteiden ja kasviaineen (kuivikkeet ja rehuaineet) sekoituksesta koostuva tuote

teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

Kuivattu lanta ja siipikarjan dehydratoitu lanta

teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

Eläinten kiinteän ulosteen komposti, mukaan lukien siipikarjan lanta ja kompostoitu lanta

teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

Eläinten nestemäinen uloste

käyttö valvotun fermentoinnin ja/tai asianmukaisen laimennuksen jälkeen

teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

Sekakomposti kotitalousjätteestä tai fermentoitu kotitalousjätteen seos

syntypaikalla erotellusta kotitalousjätteestä, joka on kompostoitu tai anaerobisesti fermentoitu biokaasun tuottamiseksi, saatu tuote

ainoastaan kasvi- ja eläinperäinen kotitalousjäte

ainoastaan, jos tuotettu jäsenvaltion hyväksymässä suljetussa ja valvotussa keräysjärjestelmässä

kuiva-aineen enimmäispitoisuudet milligrammoina kilogrammaa kohti: kadmium: 0,7; kupari: 70; nikkeli: 25; lyijy: 45; sinkki: 200; elohopea: 0,4; kromi (kokonaismäärä): 70; kromi (VI): ei havaittavia määriä

Turve

käyttö rajattu puutarhatalouteen (kauppapuutarhat, kukkaviljely, puunviljely, taimitarhat)

Sienten kasvatuksessa käytetyt kompostit

kasvualustan alkuperäisen koostumuksen on rajoituttava tässä liitteessä mainittuihin tuotteisiin

Matojen ulosteista (matokomposti) ja hyönteisten ulosteista muodostuva kasvualustaseos

tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti

Guano

 

Sekakomposti kasviaineksista tai fermentoitu kasviainesten seos

sellaisten kasviainesten seoksesta saatu tuote, jotka on kompostoitu tai anaerobisesti fermentoitu biokaasun tuottamiseksi

Biokaasuliete, joka sisältää eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka on mädätetty yhdessä tässä liitteessä luetellun kasvi- tai eläinperäisen aineksen kanssa

luokkaan 3 kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet (mukaan lukien luonnonvaraisista eläimistä saatavat sivutuotteet) ja luokkaan 2 kuuluva ruoansulatuskanavan sisältö (luokat määritellään asetuksessa (EY) N:o 1069/2009)

teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

prosessien on oltava asetuksen (EU) N:o 142/2011 mukaisia

ei sovelleta syötäviin kasvinosiin

Seuraavat eläinperäiset tuotteet tai sivutuotteet:

 

Verijauho

 

Sarveisluujauho

 

Sarveisjauho

 

Luujauho tai degelatinoitu luujauho

 

Kalajauho

 

Lihajauho

 

Höyhenjauho, karvoista ja vuodista valmistettu jauho

 

Villa

 

Turkki (1)

 

Karvat

 

Maitotuotteet

 

Hydrolysoidut proteiinit (2)

(1)

Kromin (VI) enimmäispitoisuus milligrammoina kilogrammaa kohti: ei havaittavia määriä

(2)

Ei sovelleta syötäviin kasvinosiin

Lannoitteina käytetyt kasviperäiset tuotteet ja sivutuotteet

esim. öljykakkujauho, kaakaopavun kuoret, mallasidut

Kasviperäiset hydrolysoidut proteiinit

 

Levät ja levätuotteet

jos ne saadaan suoraan:

i)

fysikaalisissa prosesseissa, joihin sisältyy kuivaus, jäädytys ja jauhaminen

ii)

uuttamalla veden tai nestemäisen hapon ja/tai alkaalisen liuoksen kanssa

iii)

käymisellä

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta tai kerättynä kestävällä tavalla asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 2.4 kohdan mukaisesti

Sahanpuru ja lastut

puu, jota ei kaatamisen jälkeen ole käsitelty kemiallisesti

Kompostoitu kuorike

puu, jota ei kaatamisen jälkeen ole käsitelty kemiallisesti

Puun tuhka

puusta, jota ei kaatamisen jälkeen ole käsitelty kemiallisesti

Pehmeä, jauhettu raakafosfaatti

valmiste, joka saadaan jauhamalla pehmeitä mineraalifosfaatteja ja joka sisältää pääasiassa trikalsiumfosfaattia ja kalsiumkarbonaattia

ravinteiden vähimmäispitoisuus (paino-%):

 

25 % P2O5

 

fosfori ilmoitetaan mineraalihappoihin liukoisena P2O5:na, vähintään 55 % ilmoitetusta P2O5-pitoisuudesta liukenee 2-prosenttiseen muurahaishappoon

hiukkaskoko:

vähintään 90 % (paino-%) läpäisee 0,063 mm:n seulan

vähintään 99 % (paino-%) läpäisee 0,125 mm:n seulan

15. heinäkuuta 2022 saakka kadmiumpitoisuus enintään 90 mg/kg P205:tä

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Alumiinikalsiumfosfaatti

amorfisessa muodossa oleva valmiste, joka saadaan kuumentamalla ja jauhamalla ja joka sisältää pääasiassa alumiini- ja kalsiumfosfaattia

ravinteiden vähimmäispitoisuus (paino-%):

 

30 % P2O5

 

fosfori ilmoitetaan mineraalihappoihin liukoisena P2O5:na, vähintään 75 % ilmoitetusta P2O5-pitoisuudesta liukenee emäksiseen ammoniumsitraattiin (Joulie)

hiukkaskoko:

vähintään 90 % (paino-%) läpäisee 0,160 mm:n seulan

vähintään 98 % (paino-%) läpäisee 0,630 mm:n seulan

15. heinäkuuta 2022 saakka kadmiumpitoisuus enintään 90 mg/kg P205:tä

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

käyttö rajattu emäksiseen maaperään (pH > 7,5)

Emäksinen kuona (tuomaskuona)

raudanvalmistuksessa fosforisulatetta käsittelemällä aikaansaatu valmiste, joka sisältää pääasiassa kalsiumsilikofosfaatteja

ravinteiden vähimmäispitoisuus (paino-%):

 

12 % P2O5

 

fosfori ilmoitetaan mineraalihappoihin liukoisena fosforipentoksidina, kun vähintään 75 % ilmoitetusta P2O5-pitoisuudesta liukenee 2-prosenttiseen sitruunahappoon

tai

10 % P2O5

fosfori ilmoitetaan 2-prosenttiseen sitruunahappoon liukoisena fosforipentoksidina

hiukkaskoko:

vähintään 75 % läpäisee 0,160 mm:n seulan

vähintään 96 % läpäisee 0,630 mm:n seulan

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Luonnon kaliumsuola

luonnon kaliumsuoloista saatava valmiste

ravinteiden vähimmäispitoisuus (paino-%):

 

9 % K2O

 

kalium ilmoitetaan vesiliukoisena K2O:na

 

2 % MgO

 

magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena magnesiumoksidina

 

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Magnesiumsuolaa mahdollisesti sisältävä kaliumsulfaatti

raa’asta kaliumsuolasta fyysisesti uuttamalla saatu tuote, joka sisältää mahdollisesti myös magnesiumsuolaa

Tislausjäte ja sen uutteet

lukuun ottamatta ammoniumtisleitä

Kalsiumkarbonaatti, esimerkiksi: liitu, merkeli, jauhettu kalkkimineraali, kalkkipitoinen leväjauho (maerl), fosfaattikalkki

yksinomaan luonnosta peräisin oleva

Nilviäisjätteet

ainoastaan luonnonmukaisesta vesiviljelystä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan mukaisesta kestävästä kalastuksesta

Munankuoret

teollisesta eläinten kasvatuksesta tulevat tuotteet ovat kiellettyjä

Kalsium- ja magnesiumkarbonaatti

yksinomaan luonnosta peräisin oleva

esim. magnesiumliitu, jauhettu dolomiitti, kalkki

Magnesiumsulfaatti (kieseriitti)

yksinomaan luonnosta peräisin oleva

Kalsiumkloridiliuos

ainoastaan omenapuille lehtilannoitteena kalsiumin puutoksen ehkäisemiseksi

Kalsiumsulfaatti (kipsi)

kalsiumsulfaattia sisältävä luonnontuote, jossa vaihteleva vesipitoisuus

ravinteiden vähimmäispitoisuus (paino-%):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

kalsium ja rikki ilmoitetaan kokonaispitoisuutena CaO + SO3

hiukkaskoko:

vähintään 80 % läpäisee 2 mm:n seulan

vähintään 99 % läpäisee 10 mm:n seulan

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Sokerintuotannosta saatu liejukalkki

sivutuote sokerintuotannosta, joka hyödyntää sokerijuurikasta ja sokeriruokoa

Vakuumisuolatuotannosta saatu liejukalkki

sivutuote vakuumisuolatuotannosta, joka hyödyntää vuorilla esiintyvää suolavettä

Alkuainerikki

15. heinäkuuta 2022 saakka: asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan D kohdan mukaisesti

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Epäorgaaniset hivenravinnelannoitteet

15. heinäkuuta 2022 saakka: asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevan E kohdan mukaisesti

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Natriumkloridi

 

Kivijauho, savet ja savimineraalit

 

Leonardiitti (runsaasti humushappoja sisältävä stabiloimaton orgaaninen sedimentti)

yksinomaan, jos saatu kaivostoiminnan sivutuotteena

Humushappo ja fulvohappo

yksinomaan, jos saatu epäorgaanisista suoloista/liuoksista lukuun ottamatta ammoniumsuoloja, tai jos saatu juomaveden puhdistuksesta

Ksyliitti

yksinomaan, jos saatu kaivostoiminnan sivutuotteena (esim. ruskohiilenkaivauksen sivutuote)

Kitiini (äyriäisten kuoresta saatu polysakkaridi)

peräisin luonnonmukaisesta vesiviljelystä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan mukaisesta kestävästä kalastuksesta

Makeissa sisävesissä hapettomissa olosuhteissa muodostunut orgaaninen (2) sedimentti

(esim. sapropeeli)

yksinomaan makeiden sisävesien vesitalouden sivutuotteena saadut tai entisiltä makean veden alueilta louhitut orgaaniset sedimentit

tarvittaessa louhiminen olisi tehtävä siten, että vesiympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman pienet

yksinomaan sellaisista lähteistä saadut sedimentit, joissa ei esiinny torjunta-aineista, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä tai bensiinin kaltaisista aineista johtuvaa saastumista

15. heinäkuuta 2022 saakka: kuiva-aineen enimmäispitoisuudet milligrammoina kilogrammaa kohti: kadmium: 0,7; kupari: 70; nikkeli: 25; lyijy: 45; sinkki: 200; elohopea: 0,4; kromi (kokonaismäärä): 70; kromi (VI): ei havaittavia määriä

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja

Biohiili – pyrolyysituote, joka koostuu useista erilaisista kasviperäisistä luonnonmukaisista materiaaleista ja jota käytetään maanparannusaineena

yksinomaan kasviperäisistä materiaaleista saatu; jos käsitelty korjuun jälkeen, käsittely ainoastaan liitteessä I mainituilla tuotteilla

15. heinäkuuta 2022 saakka: polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) enintään 4 mg / kg kuiva-ainetta

16. heinäkuuta 2022 alkaen sovelletaan asetuksessa (EU) 2019/1009 vahvistettuja haitallisten aineiden raja-arvoja


(1)  Kattaa erityisesti kaikki asetuksen (EU) 2019/1009 liitteessä I olevassa I osassa luetellut toimintoperusteiset tuoteluokat.

(2)  Tässä ”orgaaninen” tarkoittaa orgaanista kemiaa, ei luonnonmukaista viljelyä.


LIITE III

Rehuna tai rehun tuotannossa sallitut tuotteet ja aineet

A OSA

Sallittu asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kasvi-, levä-, eläin- tai hiivaperäinen muu kuin luonnonmukainen rehuaine tai mikrobi- tai kivennäisperäinen rehuaine

1)   KIVENNÄISPERÄISET REHUAINEET

Numero rehuluettelossa (1)

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

11.1.1

Kalsiumkarbonaatti

 

11.1.2

Kalkkipitoiset merieläinten kuoret

 

11.1.4

Kalkkipitoinen merilevä (maerl)

 

11.1.5

Lithothamn

 

11.1.13

Kalsiumglukonaatti

 

11.2.1

Magnesiumoksidi

 

11.2.4

Magnesiumsulfaatti, vedetön

 

11.2.6

Magnesiumkloridi

 

11.2.7

Magnesiumkarbonaatti

 

11.3.1

Dikalsiumfosfaatti

 

11.3.3

Monokalsiumfosfaatti

 

11.3.5

Kalsiummagnesiumfosfaatti

 

11.3.8

Magnesiumfosfaatti

 

11.3.10

Mononatriumfosfaatti

 

11.3.16

Kalsiumnatriumfosfaatti

 

11.3.17

Monoammoniumfosfaatti (ammoniumdivetyortofosfaatti)

ainoastaan vesiviljelyssä

11.4.1

Natriumkloridi

 

11.4.2

Natriumbikarbonaatti

 

11.4.4

Natriumkarbonaatti

 

11.4.6

Natriumsulfaatti

 

11.5.1

Kaliumkloridi

 

2)   MUUT REHUAINEET

Numero rehuluettelossa (2)

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

10

Kalasta ja vesiviljelyeläimistä peräisin olevat jauhot, öljy ja muut rehuaineet

edellyttäen, että ne on saatu kalastuksesta, joka on sertifioitu kestäväksi toimivaltaisen viranomaisen asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tunnustamassa järjestelmässä

edellyttäen, että ne on tuotettu tai valmistettu ilman kemiallisesti syntetisoituja liuottimia

niiden käyttö on sallittua vain muiden kotieläinten kuin kasvinsyöjien ruokinnassa

kalaproteiinihydrolysaatin käyttö on sallittua ainoastaan muilla nuorilla kotieläimillä kuin kasvinsyöjillä

10

Kalasta, nilviäisistä tai äyriäisistä peräisin olevat jauhot, öljy ja muut rehuaineet

lihaa syöville vesiviljelyeläimille

kalastuksesta, joka on sertifioitu kestäväksi toimivaltaisen viranomaisen asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tunnustamassa järjestelmässä asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.1 kohdan c alakohdan mukaisesti

saatu ihmisravinnoksi pyydettyjen kalojen, äyriäisten tai nilviäisten perkeistä asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.3 kohdan c alakohdan mukaisesti tai saatu kokonaisten kalojen, äyriäisten tai nilviäisten, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, perkeistä asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.3 kohdan d alakohdan mukaisesti

10

Kalajauho ja kalaöljy

lihotusvaiheessa sisämaavesien kaloille, Penaeus-katkaravuille, makean veden katkaravuille ja trooppisille makean veden kaloille

kalastuksesta, joka on sertifioitu kestäväksi toimivaltaisen viranomaisen asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tunnustamassa järjestelmässä asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.1 kohdan c alakohdan mukaisesti

ainoastaan, jos lammikoissa ja järvissä ei ole saatavilla riittävästi luonnonrehua, enintään 25 % kalajauhosta ja 10 % kalaöljystä Penaeus-katkarapujen ja makean veden katkarapujen (Macrobrachium spp.) rehuannoksessa ja enintään 10 % kalajauhosta tai kalaöljystä kiinanhaimonnin (Pangasius spp.) rehuannoksessa asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.4 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti

ex 12.1.5

Hiivat

Saccharomyces cerevisiae- tai Saccharomyces carlsbergensis -organismista saatava hiiva, inaktivoitu, joten eläviä mikro-organismeja ei ole

jos ei saatavilla luonnonmukaisesta tuotannosta

ex 12.1.12

Hiivavalmisteet

Saccharomyces cerevisiae- tai Saccharomyces carlsbergensis -organismista saatava käymistuote, inaktivoitu, joten eläviä mikro-organismeja ei ole, ja sisältäen hiivan osia

jos ei saatavilla luonnonmukaisesta tuotannosta

 

Kolesteroli

tuote, joka saadaan villan rasvasta (lanoliini) saippuoimalla, erottamalla ja kiteyttämällä, äyriäisistä ja nilviäisistä tai muista lähteistä

varmistamaan Penaeus-katkarapujen ja makean veden katkarapujen (Macrobrachium spp.) kvantitatiivinen ravinnontarve kasvuvaiheessa ja varhaisissa elinvaiheissa hautomoissa ja kasvattamoissa

jos ei saatavilla luonnonmukaisesta tuotannosta

 

Yrtit

asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 3 kohdan e alakohdan iv alakohdan mukaisesti erityisesti

jos ei saatavilla luonnonmukaisena

tuotettu/valmistettu ilman kemiallisia liuottimia

enintään 1 % rehuannoksesta

 

Melassi

asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 3 kohdan e alakohdan iv alakohdan mukaisesti erityisesti

jos ei saatavilla luonnonmukaisena

tuotettu/valmistettu ilman kemiallisia liuottimia

enintään 1 % rehuannoksesta

 

Kasviplankton ja eläinplankton

ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettujen poikasten toukkakasvatuksessa

 

erityiset proteiiniyhdisteet

Asetuksen (EU) 2018/848 1.9.3.1 kohdan c alakohdan ja 1.9.4.2 kohdan c alakohdan mukaisesti erityisesti

31. joulukuuta 2026 saakka

jos ei saatavilla luonnonmukaisena

tuotettu/valmistettu ilman kemiallisia liuottimia

enintään 35 kg painavien porsaiden tai nuoren siipikarjan ruokintaan

enintään 5 % maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta 12 kuukauden ajanjaksoa kohden

 

Mausteet

asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 3 kohdan e alakohdan iv alakohdan mukaisesti erityisesti

jos ei saatavilla luonnonmukaisena

tuotettu/valmistettu ilman kemiallisia liuottimia

enintään 1 % rehuannoksesta

B OSA

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut eläinten ruokinnassa käytettäväksi sallitut rehun lisäaineet ja valmistuksen apuaineet

Tässä osassa luetellut rehun lisäaineiden on oltava asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla hyväksyttyjä.

Tässä vahvistettuja erityisedellytyksiä on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisten hyväksyntäedellytysten lisäksi.

1)   TEKNOLOGISET LISÄAINEET

a)   Säilöntäaineet

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

E 200

Sorbiinihappo

 

E 236

Muurahaishappo

 

E 237

Natriumformiaatti

 

E 260

Etikkahappo

 

E 270

Maitohappo

 

E 280

Propionihappo

 

E 330

Sitruunahappo

 

b)   Hapettumisenestoaineet

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

1b306(i)

Kasviöljyistä peräisin olevat tokoferoliuutteet

 

1b306(ii)

Kasviöljyistä peräisin olevat runsaasti (delta)tokoferolia sisältävät uutteet

 

c)   Emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

1c322, 1c322i

Lesitiinit

ainoastaan jos peräisin luonnonmukaisista raaka-aineista

käyttö ainoastaan vesiviljelyeläinten rehuissa

d)   Sidonta-aineet ja paakkuuntumisenestoaineet

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

E 412

Guarkumi

 

E 535

Natriumferrosyanidi

enimmäispitoisuus: 20 mg/kg NaCl (laskettuna ferrosyanidianionina)

E 551b

Kolloidinen silika

 

E 551c

Piimaa (puhdistettu)

 

1m558i

Bentoniitti

 

E 559

Kaoliinipitoiset savet, asbestittomat

 

E 560

Steatiitin ja kloriitin luonnossa esiintyvä seos

 

E 561

Vermikuliitti

 

E 562

Sepioliitti

 

E 566

Natroliitti-fonoliitti

 

1g568

Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti

 

E 599

Perliitti

 

e)   Säilörehun lisäaineet

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

1k

Entsyymit, mikro-organismit

sallittu ainoastaan riittävän käymisen varmistamiseksi

1k236

Muurahaishappo

1k237

Natriumformiaatti

1k280

Propionihappo

1k281

Natriumpropionaatti

2)   SENSORISET LISÄAINEET

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

ex2a

Astaksantiini

ainoastaan, jos peräisin luonnonmukaisista lähteistä, kuten luonnonmukaisesti kasvatettujen äyriäisten kuorista

ainoastaan lohen ja taimenen rehuannoksessa niiden fysiologisten tarpeiden rajoissa

jos luonnonmukaisista lähteistä peräisin olevaa astaksantiinia ei ole saatavilla, voidaan käyttää luonnon lähteistä peräisin olevaa astaksantiinia, kuten runsaasti astaksantiinia sisältävää Phaffia rhodozymaa.

ex2b

Aromiaineet

ainoastaan maataloustuotteiden uutteet, mukaan lukien kastanjauute (Castanea sativa Mill.)

3)   RAVITSEMUKSELLISET LISÄAINEET

a)   Vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

ex3a

Vitamiinit ja provitamiinit

peräisin maataloustuotteista

jos ei saatavilla luonnonmukaisista tuotteista

johdettu synteettisesti, vain maataloustuotteista peräisin olevien vitamiinien kanssa identtisiä vitamiineja saa käyttää yksimahaisten eläinten ja vesiviljeltyjen eläinten rehussa

johdettu synteettisesti, vain maataloustuotteista peräisin olevien vitamiinien kanssa identtisiä A-, D- ja E-vitamiineja saa käyttää märehtijöiden rehussa; käytön edellytyksenä on jäsenvaltion ennakkolupa, joka perustuu luonnonmukaisesti kasvatettujen märehtijöiden arvioituihin mahdollisuuksiin saada tarvittava määrä mainittuja vitamiineja niiden päivittäisissä rehuannoksissa

3a920

Vedetön betaiini

vain yksimahaisten eläinten rehussa

luonnonmukaisesta tuotannosta jos ei saatavilla, luonnollista alkuperää

b)   Hivenaineyhdisteet

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

3b101

Rauta(II)karbonaatti (sideriitti)

 

3b103

Rauta(II)sulfaattimonohydraatti

 

3b104

Rauta(II)sulfaattiheptahydraatti

 

3b201

Kaliumjodidi

 

3b202

Vedetön kalsiumjodaatti

 

3b203

Pinnoitettu rakeistettu vedetön kalsiumjodaatti

 

3b301

Koboltti(II)asetaattitetrahydraatti

 

3b302

Koboltti(II)karbonaatti

 

3b303

Koboltti(II)karbonaattihydroksidi(2:3)monohydraatti

 

3b304

Pinnoitettu rakeistettu koboltti(II)karbonaatti

 

3b305

Koboltti(II)sulfaattiheptahydraatti

 

3b402

Kupari(II)karbonaattidihydroksimonohydraatti

 

3b404

Kupari(II)oksidi

 

3b405

Kupari(II)sulfaattipentahydraatti

 

3b409

Dikuparikloriditrihydroksidi

 

3b502

Mangaani(II)oksidi

 

3b503

Mangaanisulfaattimonohydraatti

 

3b603

Sinkkioksidi

 

3b604

Sinkkisulfaattiheptahydraatti

 

3b605

Sinkkisulfaattimonohydraatti

 

3b609

Sinkkikloridihydroksidimonohydraatti

 

3b701

Natriummolybdaattidihydraatti

 

3b801

Natriumseleniitti

 

3b802

3b803

Pinnoitettu rakeistettu natriumseleniitti

Natriumselenaatti

 

3b810

Seleenihiiva, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivoitu

 

3b811

Seleenihiiva, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivoitu

 

3b812

Seleenihiiva, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktivoitu

 

3b813

Seleenihiiva, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktivoitu

 

3b817

Seleenihiiva, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktivoitu

 

c)   Aminohapot, niiden suolat ja analogit

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

3c3.5.1 ja 3c352

L-histidiinimonohydrokloridimonohydraatti

valmistettu käymisen avulla

voidaan käyttää lohikalojen rehuannoksessa, jos asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan II osan 3.1.3.3 kohdassa luetellut rehulähteet eivät tarjoa riittävää määrää histidiiniä kalojen ravinnontarpeen tyydyttämiseksi

4)   ELÄINTUOTANTOON VAIKUTTAVAT LISÄAINEET

Tunnistenumero tai funktionaalinen ryhmä

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

4a, 4b, 4c ja 4d

Entsyymit ja mikro-organismit

 


(1)  Rehuaineluettelosta 16 päivänä tammikuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 68/2013 (EUVL L 29, 30.1.2013, s. 1) mukaisesti.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 68/2013 mukaisesti.


LIITE IV

Sallitut asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 1 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitetut puhdistus- ja disinfiointiaineet

A OSA

Eläintuotannossa käytettävien lampien, verkkokassien, keinoaltaiden, uoma-altaiden, rakennusten tai laitteiden puhdistus- ja desinfiointiaineet

B OSA

Kasvintuotannossa käytettävien rakennusten ja laitteiden, maatilan varastotilat mukaan luettuina, puhdistus- ja desinfiointiaineet

C OSA

Jalostus- ja varastointitiloissa käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet

D OSA

Tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Seuraavia tuotteita tai asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä VII lueteltuja tehoaineita sisältäviä tuotteita ei saa käyttää biosidivalmisteina:

kaustinen sooda

kalilipeä

oksaalihappo

luontaiset kasviuutteet, lukuun ottamatta pellavansiemenöljyä, laventeliöljyä ja piparminttuöljyä

typpihappo

fosforihappo

natriumkarbonaatti

kuparisulfaatti

kaliumpermanganaatti

luonnollisista kamelian siemenistä valmistettu teeöljykakku

humushappo

peroksietikkahapot, lukuun ottamatta peretikkahappoa.


LIITE V

Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa ja elintarvikkeena tai rehuna käytettävän hiivan tuotannossa käytettäväksi sallitut tuotteet ja aineet

A OSA

Sallitut asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut elintarvikkeiden lisäaineet ja valmistuksen apuaineet

A1 JAKSO – ELINTARVIKKEIDEN LISÄAINEET, MUKAAN LUKIEN KANTAJA-AINEET

Luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin, joihin elintarvikkeiden lisäaineita voidaan lisätä, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti myönnettävien lupien mukaisia enimmäismääriä.

Tässä vahvistettuja erityisedellytyksiä ja rajoituksia on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisten hyväksyntäedellytysten lisäksi.

Asetuksen (EY) N:o 2018/848 30 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja prosenttiosuuksia määritettäessä elintarvikkeiden lisäaineet, joiden kohdalle on merkitty tähti sarakkeeseen ”Koodi”, lasketaan maatalousperäisiksi ainesosiksi.

Koodi

Nimi

Luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet, joihin voidaan lisätä

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

E 153

Kasviperäinen lääkehiili

tuhkaisen vuohenjuuston syötävä kuori

Morbier-juusto

 

E 160b(i)*

Annatto-biksiini

Red Leicester -juusto

Double Gloucester -juusto

Cheddarjuusto

Mimolette-juusto

 

E 160b(ii)*

Annatto-norbiksiini

Red Leicester -juusto

Double Gloucester -juusto

Cheddarjuusto

Mimolette-juusto

 

E 170

Kalsiumkarbonaatti

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ei saa käyttää tuotteiden väriaineena eikä kalsiumlisänä

E 220

Rikkidioksidi

hedelmäviinit (muista hedelmistä kuin viinirypäleistä valmistetut, myös omena- ja päärynäsiideri) ja sima sekä lisätyn sokerin kanssa että ilman

100 mg/l (enimmäispitoisuudet viittaavat kokonaismäärään kaikista lähteistä, ilmaistuna SO2:na mg/l).

E 223

Natriummetabisulfiitti

äyriäiset

 

E 224

Kaliumdisulfiitti

hedelmäviinit (muista hedelmistä kuin viinirypäleistä valmistetut, myös omena- ja päärynäsiideri) ja sima sekä lisätyn sokerin kanssa että ilman

100 mg/l (enimmäispitoisuudet viittaavat kokonaismäärään kaikista lähteistä, ilmaistuna SO2:na mg/l).

E250

Natriumnitriitti

lihavalmisteet

voidaan käyttää ainoastaan, jos toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla on todistettu, ettei käytettävissä ole vaihtoehtoista tekniikkaa, joka antaisi samat terveystakeet ja/tai mahdollistaisi tuotteen ominaispiirteiden säilyttämisen

ei yhdessä lisäaineen E 252 kanssa

lisättävä enimmäismäärä ilmaistuna NaNO2:na: 80 mg/kg, enimmäisjäämämäärä ilmaistuna NaNO2:na: 50 mg/kg

E 252

Kaliumnitraatti

lihavalmisteet

voidaan käyttää ainoastaan, jos toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla on todistettu, ettei käytettävissä ole vaihtoehtoista tekniikkaa, joka antaisi samat terveystakeet ja/tai mahdollistaisi tuotteen ominaispiirteiden säilyttämisen

ei yhdessä lisäaineen E 250 kanssa

lisättävä enimmäismäärä ilmaistuna NaNO3:na: 80 mg/kg, enimmäisjäämämäärä ilmaistuna NaNO3:na: 50 mg/kg

E 270

Maitohappo

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 290

Hiilidioksidi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 296

Omenahappo

kasviperäiset tuotteet

 

E 300

Askorbiinihappo

kasviperäiset tuotteet

lihavalmisteet

 

E 301

Natriumaskorbaatti

lihavalmisteet

saa käyttää ainoastaan nitraattien ja nitriittien kanssa

E 306*

Tokoferoli-

uute

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

hapettumisenestoaine

E 322*

Lesitiinit

kasviperäiset tuotteet

maitotuotteet

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 325

Natriumlaktaatti

kasviperäiset tuotteet

maitopohjaiset tuotteet ja lihavalmisteet

 

E 330

Sitruunahappo

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 331

Natriumsitraatit

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 333

Kalsiumsitraatit

kasviperäiset tuotteet

 

E 334

Viinihappo

(L(+)-)

kasviperäiset tuotteet

sima

 

E 335

Natriumtartraatit

kasviperäiset tuotteet

 

E 336

Kaliumtartraatit

kasviperäiset tuotteet

 

E 341 i

Monokalsium- fosfaatti

nostatusainetta sisältävät jauhot

nostatusaine

E 392*

Rosmariiniuutteet

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 400

Algiinihappo

kasviperäiset tuotteet

maitotuotteet

 

E 401

Natriumalginaatti

kasviperäiset tuotteet

maitotuotteet

lihapohjaiset makkarat

 

E 402

Kaliumalginaatti

kasviperäiset tuotteet

maitopohjaiset tuotteet

 

E 406

Agar-agar

kasviperäiset tuotteet

maitopohjaiset tuotteet ja lihavalmisteet

 

E 407

Karrageeni

kasviperäiset tuotteet

maitopohjaiset tuotteet

 

E 410*

Johanneksenleipäpuujauhe

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 412*

Guarkumi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 414*

Arabikumi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 415

Ksantaanikumi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 417

Tarakumi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

sakeutusaine

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 418

Gellaanikumi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ainoastaan asyylipitoisuudeltaan korkea muoto

ainoastaan jos peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta, sovelletaan 1. tammikuuta 2023 alkaen

E 422

Glyseroli

kasviuutteet

aromit

ainoastaan kasviperäiset

kasviuutteiden ja -aromien liuotin ja kantaja-aine

kosteudensäilyttäjä geelikapseleissa

tablettien päällyste

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 440 i*

Pektiini

kasviperäiset tuotteet

maitopohjaiset tuotteet

 

E 460

Selluloosa

gelatiini

 

E 464

Hydroksipropyylimetyyli-selluloosa

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

kapsyylien kapseloimisaine

E 500

Natriumkarbonaatit

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 501

Kaliumkarbonaatit

kasviperäiset tuotteet

 

E 503

Ammoniumkarbonaatit

kasviperäiset tuotteet

 

E 504

Magnesiumkarbonaatit

kasviperäiset tuotteet

 

E 509

Kalsiumkloridi

Maitopohjaiset tuotteet

koagulointiaine

E 516

Kalsiumsulfaatti

kasviperäiset tuotteet

kantaja-aine

E 524

Natriumhydroksidi

”Laugengebäck”

aromit

pintakäsittely

happamuudensäätöaine

E 551

Piidioksidi

yrtit ja mausteet kuivatussa jauhemaisessa muodossa

aromit

mehiläiskittivaha

 

E 553b

Talkki

lihapohjaiset makkarat

pintakäsittely

E 901

Mehiläisvaha

makeiset

pintakäsittelyaine

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 903

Karnaubavaha

makeiset

sitrushedelmät

pintakäsittelyaine

suojamenetelmä hedelmien pakollisessa käsittelyssä äärimmäisellä kylmällä, jota käytetään karanteenitoimenpiteenä haitallisten organismien torjumiseksi komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2017/1279 (1) mukaisesti

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

E 938

Argon

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 939

Helium

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 941

Typpi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 948

Happi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

E 968

Erytritoli

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta käyttämättä ioninvaihtotekniikkaa

A2 JAKSO – VALMISTUKSEN APUAINEET JA MUUT TUOTTEET, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSPERÄISTEN AINESOSIEN JALOSTUKSEEN

Tässä vahvistettuja erityisedellytyksiä ja rajoituksia on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisten hyväksyntäedellytysten lisäksi.

Nimi

sallittu ainoastaan seuraavien luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostukseen:

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

Vesi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

neuvoston direktiivissä 98/83/EY (2) tarkoitettu juomavesi

Kalsiumkloridi

kasviperäiset tuotteet

lihapohjaiset makkarat

koagulointiaine

Kalsiumkarbonaatti

kasviperäiset tuotteet

 

Kalsiumhydroksidi

kasviperäiset tuotteet

 

Kalsiumsulfaatti

kasviperäiset tuotteet

koagulointiaine

Magnesiumkloridi (tai nigari)

kasviperäiset tuotteet

koagulointiaine

Kaliumkarbonaatti

Viinirypäleet

kuivausaine

Natriumkarbonaatti

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

Maitohappo

Juusto

suolaliuoksen pH-arvon säätelemiseen juustojen valmistuksessa

Käymisen tuloksena saatu L(+)-maitohappo

kasviproteiiniuutteet

 

Sitruunahappo

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

Natriumhydroksidi

Sokeri(t)

kasviperäinen öljy, lukuun ottamatta oliiviöljyä

kasviproteiiniuutteet

 

Rikkihappo

gelatiini

sokeri(t)

 

Humalauute

sokeri

ainoastaan mikrobien tuhoamiseen

luonnonmukaisesta tuotannosta, jos saatavilla

Mäntyhartsiuute

sokeri

ainoastaan mikrobien tuhoamiseen

luonnonmukaisesta tuotannosta, jos saatavilla

Suolahappo

gelatiini

Gouda-, Edam- ja Maasdammer-juustot, Boerenkaas, Friese ja Leidse Nagelkaas

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (3) mukainen gelatiinin valmistus

suolaliuoksen pH-arvon säätelemiseen juustojen jalostuksessa

Ammoniumhydroksidi

Gelatiini

asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukainen gelatiinin valmistus

Vetyperoksidi

Gelatiini

asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukainen gelatiinin valmistus

Hiilidioksidi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

Typpi

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

Etanoli

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

liuotin

Parkkihappo

kasviperäiset tuotteet

suodatuksen lisäaine

Munanvalkuainen

kasviperäiset tuotteet

 

Kaseiini

kasviperäiset tuotteet

 

Gelatiini

kasviperäiset tuotteet

 

Kalaliima

kasviperäiset tuotteet

 

Kasviöljyt

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

rasvaus-, voitelu- tai vaahdonestoaine; ainoastaan jos peräisin luonnonmukaisesta tuotannosta

Hyytelömäinen piidioksidigeeli tai -liuos

kasviperäiset tuotteet

 

Aktiivihiili

(CAS-7440-44–0)

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

 

Talkki

kasviperäiset tuotteet

elintarvikelisäaineelle E 553b vahvistettujen erityisten puhtausvaatimusten mukaisesti

Bentoniitti

kasviperäiset tuotteet

sima

siman kirkaste

Selluloosa

kasviperäiset tuotteet

gelatiini

 

Piimaa

kasviperäiset tuotteet

gelatiini

 

Perliitti

kasviperäiset tuotteet

gelatiini

 

Hasselpähkinän kuori

kasviperäiset tuotteet

 

Riisijauho

kasviperäiset tuotteet

 

Mehiläisvaha

kasviperäiset tuotteet

voiteluaine

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

Karnaubavaha

kasviperäiset tuotteet

voiteluaine

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

Etikkahappo/etikka

kasviperäiset tuotteet

kala

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

luonnollisesta käymisestä

Tiamiinihydrokloridi

hedelmäviinit, omenasiideri, päärynäsiideri ja sima

 

Diammoniumfosfaatti

hedelmäviinit, omenasiideri, päärynäsiideri ja sima

 

Puukuitu

kasvi- tai eläinperäiset tuotteet

puutavaran alkuperä olisi rajoitettava sertifioituun kestävästi korjattuun puuhun.

käytetty puu ei saa sisältää myrkyllisiä komponentteja (korjuun jälkeinen käsittely, luonnossa esiintyvät toksiinit tai toksiinit mikro-organismeista)

B OSA

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytettäväksi sallitut muut kuin luonnonmukaiset maatalousperäiset ainesosat

Nimi

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

Jalostamaton arame-levä (Eisenia bicyclis) sekä tähän levään suoraan liittyvät ensimmäisen jalostusasteen tuotteet.

 

Jalostamaton hijiki-levä (Hizikia fusiforme) sekä tähän levään suoraan liittyvät ensimmäisen jalostusasteen tuotteet

 

Pau d’arco -puun kuori, Handroanthus impetiginosus (”lapacho”)

käytettäväksi ainoastaan kombuchassa ja teesekoituksissa

Kuivatut tai suolatut rakot ja suolet

luonnollisista eläin- tai kasviperäisistä raaka-aineista

Gelatiini

muista lähteistä kuin sikaeläimistä

Maitomineraalijauhe/-neste

ainoastaan silloin, kun sitä käytetään aistinvaraiseen käyttötarkoitukseensa korvaamaan kokonaan tai osittain natriumkloridi

Jalostamattomat luonnonvaraiset kalat ja luonnonvaraiset vesieläimet sekä niistä eri menetelmillä saadut tuotteet

ainoastaan kalastuksesta, joka on sertifioitu kestäväksi toimivaltaisen viranomaisen asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tunnustamassa järjestelmässä asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan III osan 3.1.3.1 kohdan c alakohdan mukaisesti

ainoastaan, jos ei ole saatavilla luonnonmukaisessa vesiviljelyssä

C OSA

Asetuksen (EU) 2018/848 24 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut hiivan ja hiivatuotteiden tuotannossa käytettäväksi sallitut valmistuksen apuaineet ja muut tuotteet

Nimi

Perushiiva

Hiivan tuotanto / hiivavalmisteet

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

Kalsiumkloridi

X

 

 

Hiilidioksidi

X

X

 

Sitruunahappo

X

 

hiivantuotannon pH-arvon säätelemiseen

Maitohappo

X

 

hiivantuotannon pH-arvon säätelemiseen

Typpi

X

X

 

Happi

X

X

 

Perunatärkkelys

X

X

suodatukseen

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

Natriumkarbonaatti

X

X

pH-arvon säätelemiseen

Kasviöljyt

X

X

rasvaus-, voitelu- tai vaahdonestoaineena

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta

D OSA

Asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan VI osan 2.2 kohdassa tarkoitetut viinialan luonnonmukaisten rypäletuotteiden tuotannossa ja säilyttämisessä sallitut tuotteet ja aineet

Nimi

Tunnistenumerot

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/934 liitteessä I esitettyjen viitteiden mukaisesti

Erityisedellytykset ja -rajoitukset

Ilma

 

Osa A, taulukko 1, 1 ja 8 kohta

 

Kaasumainen happi

E 948

CAS 17778-80-2

Osa A, taulukko 1, 1 kohta

Osa A, taulukko 2, 8.4 kohta

 

Argon

E 938

CAS 7440-37-1

Osa A, taulukko 1, 4 kohta

Osa A, taulukko 2, 8.1 kohta

ei saa käyttää kuplittamiseen

Typpi

E 941

CAS 7727-37-9

Osa A, taulukko 1, 4, 7 ja 8 kohta

Osa A, taulukko 2, 8.2 kohta

 

Hiilidioksidi

E 290

CAS 124-38-9

Osa A, taulukko 1, 4 ja 8 kohta

Osa A, taulukko 2, 8.3 kohta

 

Tammipuun palaset

 

Osa A, taulukko 1, 11 kohta

 

Viinihappo (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

Osa A, taulukko 2, 1.1 kohta

 

Maitohappo

E 270

Osa A, taulukko 2, 1.3 kohta

 

Kalium-L(+)-tartraatti

E 336 ii

CAS 921-53-9

Osa A, taulukko 2, 1.4 kohta

 

Kaliumbikarbonaatti

E 501ii

CAS 298-14-6

Osa A, taulukko 2, 1.5 kohta

 

Kalsiumkarbonaatti

E 170

CAS 471-34-1

Osa A, taulukko 2, 1.6 kohta

 

Kalsiumsulfaatti

E 516

Osa A, taulukko 2, 1.8 kohta

 

Rikkidioksidi

E 220

CAS 7446-09-5

Osa A, taulukko 2, 2.1 kohta

rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 100 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2019/934 liitteessä I olevan B osan A jakson 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut punaviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden

rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 150 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2019/934 liitteessä I olevan B osan A jakson 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut punaviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden

kaikkien muiden viinien osalta delegoidun asetuksen (EU) 2019/934 liitteessä I olevan B osan mukaisesti sovellettavaa rikkidioksidin enimmäispitoisuutta alennetaan 30 milligrammalla litraa kohden

Kaliumbisulfiitti

E 228

CAS 7773-03-7

Osa A, taulukko 2, 2.2 kohta

Kaliumdisulfiitti

E 224

CAS 16731-55-8

Osa A, taulukko 2, 2.3 kohta

L-askorbiinihappo

E 300

Osa A, taulukko 2, 2.6 kohta

 

Viininvalmistuskäyttöön tarkoitettu hiili

 

Osa A, taulukko 2, 3.1 kohta

 

Diammoniumvetyfosfaatti

E 342 / CAS-numero 7783-28-0

Osa A, taulukko 2, 4.2 kohta

 

Tiamiinihydrokloridi

CAS 67-03-8

Osa A, taulukko 2, 4.5 kohta

 

Hiiva-autolysaatit

 

Osa A, taulukko 2, 4.6 kohta

 

Hiivasolut

 

Osa A, taulukko 2, 4.7 kohta

 

Inaktivoitu hiiva

 

Osa A, taulukko 2, 4.8 kohta

Osa A, taulukko 2, 10.5 kohta

Osa A, taulukko 2, 11.5 kohta

 

Syötävä gelatiini

CAS 9000-70-8

Osa A, taulukko 2, 5.1 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Vehnävalkuainen

 

Osa A, taulukko 2, 5.2 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Hernevalkuainen

 

Osa A, taulukko 2, 5.3 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Perunavalkuainen

 

Osa A, taulukko 2, 5.4 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Kalaliima

 

Osa A, taulukko 2, 5.5 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Kaseiini

CAS 9005-43-0

Osa A, taulukko 2, 5.6 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Kaliumkaseinaatit

CAS 68131-54-4

Osa A, taulukko 2, 5.7 kohta

 

Muna-albumiini

CAS 9006-59-1

Osa A, taulukko 2, 5.8 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Bentoniitti

E 558

Osa A, taulukko 2, 5.9 kohta

 

Hyytelömäinen piidioksidigeeli tai -liuos

E 551

Osa A, taulukko 2, 5.10 kohta

 

Tanniinit

 

Osa A, taulukko 2, 5.12 kohta

Osa A, taulukko 2, 6.4 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Aspergillus niger -sienestä peräisin oleva kitosaani

CAS 9012-76-4

Osa A, taulukko 2, 5.13 kohta

Osa A, taulukko 2, 10.3 kohta

 

Hiivaproteiiniuutteet

 

Osa A, taulukko 2, 5.15 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Kaliumalginaatti

E 402 / CAS-numero 9005-36-1

Osa A, taulukko 2, 5.18 kohta

 

Kaliumvetytartraatti

E 336 i / CAS-numero 868-14-4

Osa A, taulukko 2, 6.1 kohta

 

Sitruunahappo

E 330

Osa A, taulukko 2, 6.3 kohta

 

Metaviinihappo

E 353

Osa A, taulukko 2, 6.7 kohta

 

Arabikumi

E 414 / CAS-numero 9000-01-5

Osa A, taulukko 2, 6.8 kohta

saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla

Hiivan mannoproteiinit

 

Osa A, taulukko 2, 6.10 kohta

 

Pektiinilyaasi

EY 4.2.2.10

Osa A, taulukko 2, 7.2 kohta

ainoastaan kirkastamisessa viininvalmistuksessa

Pektiinimetyyliesteraasi

EY 3.1.1.11

Osa A, taulukko 2, 7.3 kohta

ainoastaan kirkastamisessa viininvalmistuksessa

Polygalakturonaasi

EY 3.2.1.15

Osa A, taulukko 2, 7.4 kohta

ainoastaan kirkastamisessa viininvalmistuksessa

Hemisellulaasi

EY 3.2.1.78

Osa A, taulukko 2, 7.5 kohta

ainoastaan kirkastamisessa viininvalmistuksessa

Sellulaasi

EY 3.2.1.4

Osa A, taulukko 2, 7.6 kohta

ainoastaan kirkastamisessa viininvalmistuksessa

Viinihiivat

 

Osa A, taulukko 2, 9.1 kohta

yksittäiset hiivakannat: luonnonmukaisena, jos saatavilla

Maitohappobakteerit

 

Osa A, taulukko 2, 9.2 kohta

 

Kuparisitraatti

CAS 866-82-0

Osa A, taulukko 2, 10.2 kohta

 

Aleppo-mäntypihka

 

Osa A, taulukko 2, 11.1 kohta

 

Tuore sakka

 

Osa A, taulukko 2, 11.2 kohta

ainoastaan luonnonmukaisesta tuotannosta


(1)  Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2017/1279, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2017, s. 33).

(2)  Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).


LIITE VI

Tuotteet ja aineet, joiden käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on sallittu tietyillä kolmansien maiden alueilla asetuksen (EU) 2018/848 45 artiklan 2 kohdan nojalla


Top