EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0954

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/26/2021/REV/1

OJ L 211, 15.6.2021, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/954/oj

15.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/24


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/954,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021,

kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevat tai asuvat kolmansien maiden kansalaiset voivat Schengenin säännöstön nojalla liikkua vapaasti kaikkien muiden jäsenvaltioiden alueella 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

(2)

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja julisti 30 päivänä tammikuuta 2020 koronavirustauti 2019:ää, jäljempänä ’covid-19’, aiheuttavan vakavan äkillisen hengitystieoireyhtymän aiheuttavan koronavirus 2:n, jäljempänä ’SARS-CoV-2’, maailmanlaajuisen leviämisen kansainväliseksi kansanterveysuhkaksi. WHO määritteli 11 päivänä maaliskuuta 2020 covid-19:n pandemiaksi.

(3)

Jäsenvaltiot ovat SARS-CoV-2:n leviämistä rajoittaakseen toteuttaneet joitakin toimenpiteitä, jotka ovat vaikuttaneet matkustamiseen jäsenvaltioiden alueelle ja alueella, kuten maahantulorajoitukset tai rajan ylittäville matkustajille asetetut vaatimukset jäädä karanteeniin tai eristykseen tai käydä testissä SARS-CoV-2-infektion varalta. Tällaisilla rajoituksilla on haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja yrityksiin, erityisesti raja-alueiden asukkaisiin, jotka matkustavat rajan yli päivittäin tai usein työnteon, liiketoiminnan, koulutuksen, perheen, terveydenhoidon tai läheisistä huolehtimisen vuoksi.

(4)

Neuvosto antoi 13 päivänä lokakuuta 2020 suosituksen (EU) 2020/1475 (2), jolla otettiin käyttöön koordinoitu lähestymistapa vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta.

(5)

Neuvosto antoi 30 päivänä lokakuuta 2020 suosituksen (EU) 2020/1632 (3), jossa se suositti jäsenvaltioille, joita Schengenin säännöstö sitoo, että ne soveltaisivat suosituksessa (EU) 2020/1475 säädettyjä periaatteita, yhteisiä perusteita, yhteisiä kynnysarvoja ja yhteistä toimenpidekehystä, mukaan lukien koordinointia ja viestintää koskevat suositukset.

(6)

Monet jäsenvaltiot ovat käynnistäneet tai suunnittelevat aloitteita covid-19-rokotustodistusten myöntämiseksi. Tällaisten rokotustodistusten täytyy kuitenkin olla täysin yhteentoimivia, yhteensopivia, suojattuja ja todennettavissa, jotta niitä voidaan käyttää tehokkaasti rajatylittävän matkustamisen yhteydessä unionissa. Jäsenvaltioiden kesken tarvitaan yhteisesti sovittu toimintatapa, joka koskee tällaisten rokotustodistusten sisältöä ja muotoa, niihin liittyviä periaatteita ja teknisiä standardeja sekä niiden suojan tasoa.

(7)

Useat jäsenvaltiot vapauttivat rokotetut henkilöt jo ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tietyistä matkustusrajoituksista. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät todisteen rokotuksesta perusteeksi luopua SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden mukaisesti käyttöön otetuista matkustusrajoituksista, kuten vaatimuksista jäädä karanteeniin tai eristykseen tai käydä testissä SARS-CoV-2-infektion varalta, ne olisi velvoitettava hyväksymään samoin edellytyksin muiden jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (4) mukaisesti myöntämät rokotustodistukset. Todistukset olisi hyväksyttävä samoin edellytyksin, eli jos jäsenvaltio esimerkiksi pitää yhtä annettua rokoteannosta riittävänä, sen olisi pidettävä sitä riittävänä myös sellaisten rokotustodistuksen haltijoiden tapauksessa, joiden rokotustodistuksesta ilmenee, että he ovat saaneet yhden annoksen samaa rokotetta.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (5) mukaiset yhdenmukaistetut menettelyt eivät saisi estää jäsenvaltioita päättämästä, että ne hyväksyvät rokotustodistukset, jotka on annettu muista covid-19-rokotteista, joille jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt myyntiluvan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (6) nojalla, rokotteista, joiden jakeluun on myönnetty väliaikainen lupa kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla, ja WHO:n hätätilannekäyttöön hyväksymistä rokotteista. Jos tällaiselle covid-19-rokotteelle myönnetään myöhemmin myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla, velvoite hyväksyä rokotustodistukset samoin edellytyksin kattaisi myös jonkin jäsenvaltion kyseisestä covid-19-rokotteesta myöntämät rokotustodistukset riippumatta siitä, onko rokotustodistukset myönnetty ennen luvan myöntämistä tai sen jälkeen keskitetyllä menettelyllä. Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana. Sitä sovelletaan unionin kansalaisiin ja sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat unionin kansalaisten perheenjäseniä.

(9)

Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (7) 19, 20 ja 21 artiklan mukaisesti näiden määräysten soveltamisalaan kuuluvat kolmansien maiden kansalaiset voivat liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

(10)

Jotta voitaisiin helpottaa sellaisten kolmansien maiden kansalaisten matkustamista jäsenvaltioiden alueella, joilla on oikeus tällaiseen matkustamiseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 käyttöön otettua kehystä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi olisi sovellettava myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät jo kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/399 (8) säädettyjen, sisärajoilla henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevia yhteisiä sääntöjä.

(11)

Tämän asetuksen tarkoituksena on helpottaa suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden soveltamista, kun on kyse matkustusrajoituksista covid-19-pandemian aikana, samalla kun tavoitellaan kansanterveyden korkeatasoista suojelua. Sitä ei pitäisi tulkita niin, että sillä helpotettaisiin vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten tai muiden perusoikeuksien rajoitusten käyttöönottoa pandemian johdosta tai kannustettaisiin tähän. Vaatimus todentaa asetuksella (EU) 2021/953 käyttöön otetut todistukset ei myöskään sellaisenaan ole peruste rajavalvonnan väliaikaiselle palauttamiselle sisärajoille. Sisärajoilla tehtävien tarkastusten olisi pysyttävä viimeisenä keinona, jollei asetuksessa (EU) 2016/399 säädetyistä erityissäännöistä muuta johdu.

(12)

Koska tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden alueella jo laillisesti oleskeleviin tai asuviin kolmansien maiden kansalaisiin, sitä ei pitäisi tulkita niin, että sillä myönnettäisiin niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka haluavat matkustaa johonkin jäsenvaltioon, oikeus EU:n digitaaliseen koronatodistukseen kyseisestä jäsenvaltiosta ennen sen alueelle saapumista. Jäsenvaltioille ei aseteta vaatimusta myöntää rokotustodistuksia konsuliedustustoissa.

(13)

Neuvosto antoi 30 päivänä kesäkuuta 2020 suosituksen (EU) 2020/912 (9) unioniin suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta. Tämä asetus ei kata unioniin suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevia väliaikaisia rajoituksia.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(15)

Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (10) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin. Jotta jäsenvaltioiden olisi mahdollista hyväksyä asetuksessa (EU) 2021/953 säädetyin edellytyksin covid-19-todistukset, jotka Irlanti myöntää alueellaan laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille matkustamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden alueella, Irlannin olisi myönnettävä näille kolmansien maiden kansalaisille EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan luottamuskehyksen vaatimukset täyttäviä covid-19-todistuksia. Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden olisi vastavuoroisesti hyväksyttävä toistensa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville kolmansien maiden kansalaisille myöntämät todistukset.

(16)

Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa, vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa ja vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(17)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (11) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (12) 1 artiklan C kohdassa tarkoitettuun alaan.

(18)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (13) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan C kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (14) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(19)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (15) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan C kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (16) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(20)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli helpottaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten matkustamista covid-19-pandemian aikana ottamalla käyttöön kehys yhteentoimivien covid-19-todistusten myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi osoituksena siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen, hänet on testattu tai hän on parantunut taudista, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(21)

Covid-19-pandemiaan liittyvän tilanteen kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(22)

Euroopan tietosuojavaltuutettua ja Euroopan tietosuojaneuvostoa on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (17) 42 artiklan mukaisesti, ja ne ovat antaneet yhteisen lausunnon 31 päivänä maaliskuuta 2021 (18),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 säädettyjä sääntöjä niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan mutta jotka oleskelevat tai asuvat laillisesti niiden alueella ja joilla on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti.

2 artikla

Edellyttäen, että Irlanti on ilmoittanut neuvostolle ja komissiolle, että se hyväksyy jäsenvaltioiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille myöntämät asetuksen (EU) 2021/953 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut todistukset, jäsenvaltioiden on hyväksyttävä asetuksessa (EU) 2021/953 säädetyin edellytyksin covid-19-todistukset, jotka Irlanti myöntää muodossa, joka on yhteensopiva asetuksella (EU) 2021/953 vahvistetun luottamuskehyksen vaatimusten kanssa, niille kolmansien maiden kansalaisille, joilla on oikeus matkustaa vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 202130 päivään kesäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2021.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. COSTA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 9. kesäkuuta 2021(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. kesäkuuta 2021.

(2)  Neuvoston suositus (EU) 2020/1475, annettu 13 päivänä lokakuuta 2020, koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta (EUVL L 337, 14.10.2020, s. 3).

(3)  Neuvoston suositus (EU) 2020/1632, annettu 30 päivänä lokakuuta 2020, koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen Schengen-alueella covid-19-pandemian johdosta (EUVL L 366, 4.11.2020, s. 25).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/953, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista unionin lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

(7)  EUVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).

(9)  Neuvoston suositus (EU) 2020/912, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta (EUVL L 208 I, 1.7.2020, s. 1).

(10)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(11)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(12)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(13)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(14)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(15)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(16)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(18)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Top