EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1166

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1166, annettu 6 päivänä elokuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Yhdysvaltoja koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2020/5351

EUVL L 258, 7.8.2020, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implisiittinen kumoaja 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1166/oj

7.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1166,

annettu 6 päivänä elokuuta 2020,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Yhdysvaltoja koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantokappaleen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan, 24 artiklan 2 kohdan ja 25 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (3) säädetään eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan siipikarjan ja siipikarjatuotteiden, jäljempänä ’hyödykkeet’, tuontiin unioniin ja kuljetukseen unionin kautta, mukaan luettuna varastointi kauttakuljetuksen aikana. Asetuksessa säädetään, että unioniin saa tuoda ja unionin kautta kuljettaa kyseisiä hyödykkeitä vain niistä kolmansista maista tai niiltä alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu asetuksen liitteessä I olevan 1 osan taulukon sarakkeissa 1 ja 3.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 vahvistetaan lisäksi edellytykset, joiden täyttyessä kolmatta maata, aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta voidaan pitää vapaana korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta (HPAI).

(3)

Yhdysvallat sisältyy asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyyn luetteloon kolmantena maana, josta hyödykkeiden tuontia unioniin ja kuljetusta unionin kautta ei ole rajoitettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen vuoksi.

(4)

Kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevassa Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä sopimuksessa (4), jäljempänä ’sopimus’, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 98/258/EY (5), määrätään aluejakotoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta unionissa tai Yhdysvalloissa tapahtuvien taudinpurkausten tapauksessa.

(5)

Yhdysvallat vahvisti 8 päivänä huhtikuuta 2020, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan alatyyppiä H7N3 oli havaittu Etelä-Carolinan osavaltion Chesterfieldin piirikunnassa sijaitsevalla siipikarjatilalla. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen vuoksi Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaiset määräsivät tartuntatilan ympärille 10 kilometrin valvontavyöhykkeen, joka käsittää osia Chesterfieldin, Lancasterin ja Kershaw’n piirikunnista Etelä-Carolinan osavaltiossa, ja hävittivät kaikki altistuneet eläimet korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjumiseksi ja sen leviämisen rajoittamiseksi.

(6)

Komissio hyväksyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/544 (6), jolla se asetti rajoituksia siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonnille unioniin sellaisilta korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta kärsiviltä Etelä-Carolinan osavaltion alueilta, joille Yhdysvaltain eläinlääkintäviranomaiset olivat asettaneet korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen vuoksi rajoituksia.

(7)

Yhdysvallat on toimittanut päivitetyt tiedot epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä, joilla estetään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen edelleen, ja komissio on nyt arvioinut nämä tiedot. Lisäksi Yhdysvallat on ilmoittanut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden saattamisesta päätökseen 7 päivänä toukokuuta 2020 siipikarjan hävittämistoimenpiteiden jälkeen tilalla, jolla korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus havaittiin huhtikuussa 2020.

(8)

Yhdysvaltojen toimittamien tietojen arvioinnin perusteella on aiheellista ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä olevassa I osassa 5 päivä elokuuta 2020 – eli 90 päivää siipikarjan hävittämistoimenpiteiden sekä puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden päättymisen jälkeen – päiväksi, josta alkaen kyseistä maata voidaan jälleen pitää asetuksen (EY) N:o 798/2008 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla korkeapatogeenisestä lintuinfluenssasta vapaana ja sieltä peräisin olevien siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin ja unionin kautta kuljettaminen voidaan taas sallia.

(9)

Yhdysvaltoja koskevaa kohtaa asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevan 1 osan taulukossa olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan hävittäminen kyseisestä kolmannesta maasta. Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I oleva 1 osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  EYVL L 118, 21.4.1998, s. 3.

(5)  Neuvoston päätös 98/258/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1998, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä (EYVL L 118, 21.4.1998, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/544, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Yhdysvaltoja koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista tiettyjen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan yhteydessä (EUVL L 121 I, 20.4.2020, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa Yhdysvaltoja koskeva kohta seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja nimi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen koodi

Kolmannen maan tai sen alueen, vyöhykkeen tai erillisalueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Erityisedellytykset

Lintuinfluenssan valvontaa koskeva tilanne

Lintuinfluenssan rokotustilanne

Salmonellan torjuntaa koskeva tilanne (6)

Malli(t)

Lisätakeet

Päättymisajankohta(1)

Alkamisajankohta(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”US – Yhdysvallat

US-0

Koko maa

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E,

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Koko maa, lukuun ottamatta aluetta US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Yhdysvaltojen alue, joka vastaa seuraavia:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Tennesseen osavaltio:

Lincolnin piirikunta

Franklinin piirikunta

Mooren piirikunta

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Alabaman osavaltio:

Madisonin piirikunta

Jacksonin piirikunta

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

Etelä-Carolinan osavaltio:

Chesterfieldin piirikunta / Lancasterin piirikunta / Kershaw’n piirikunta:

Vyöhyke, joka ulottuu 10 kilometrin säteelle kohdasta N ympyränmuotoisen Chesterfield 02 premise ‐valvontavyöhykkeen rajalla ja ulottuu myötäpäivään seuraavasti:

a)

pohjoisessa: 2 km etelään Highway 9:stä, 0,03 km itään Airport Roadin ja Raymond Deason Roadin risteyksestä;

b)

koillisessa: 1 km lounaaseen Highway 268:sta ja Cross Roads Church Rd:n risteyksestä;

c)

idässä: 5,1 km länteen State Highway 109:stä, 1,6 km länteen Angelus Roadista ja Refuge Drivesta;

d)

kaakossa: 3,2 km luoteeseen Highway 145:n ja Lake Bee Roadin risteyksestä;

e)

etelässä: 2,7 km itään Highway 151:n ja Catarah Roadin risteyksestä;

f)

lounaassa: 1,5 km itään McBee Highwayn ja Mt Pisgah Roadin risteyksestä;

g)

lännessä: 1,3 km itään Texahaw Roadin ja Buzzards Roost Roadin risteyksestä;

h)

luoteessa: White Plains Church Roadin ja Graves Roadin risteys.

WGM

VIII

P2

8.4.2020

5.8.2020

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1”


Top