EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1514

Komission asetus (EU) 2018/1514, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, asibentsolaari-s-metyylin, klopyralidin, emamektiinin, fenheksamidin, fenpyratsamiinin, fluatsifoppi-P:n, isofetamidin, Pasteuria nishizawae Pn1:n, talkin (E553B) ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/6506

OJ L 256, 12.10.2018, p. 8–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1514/oj

12.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1514,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, asibentsolaari-s-metyylin, klopyralidin, emamektiinin, fenheksamidin, fenpyratsamiinin, fluatsifoppi-P:n, isofetamidin, Pasteuria nishizawae Pn1:n, talkin (E553B) ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Abamektiinin, asibentsolaari-s-metyylin, fenheksamidin, fluatsifoppi-P:n, isofetamidin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Klopyralidin, emamektiinin ja fenpyratsamiinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Pasteuria nishizawae Pn1:lle ja talkille (E553B) ei ole vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä eikä aineita ole sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen IV, joten niihin sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Tehoainetta abamektiini sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä sitrushedelmiin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Asibentsolaari-s-metyylin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä munakoisoihin ja Cucurbitaceae-heimon kasveihin. Klopyralidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä varhaissipuleihin ja purjoihin. Emamektiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä lehtikaaleihin, silpimättömiin tarhapapuihin ja silpimättömiin herneisiin. Fenheksamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä luumuihin, pensasmustikoihin, karpaloihin, herukoihin, karviaisiin ja silpimättömiin tarhapapuihin. Fenpyratsamiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä salaatteihin, salaattikasveihin, pinaatteihin ja vastaavanlaisiin lehtiin. Fluatsifoppi-P:n osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin. Isofetamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin, paprikoihin, munakoisoihin, okraan ja syötäväkuorisiin Cucurbitaceae-heimon kasveihin. Tebukonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä oliiveihin, riisiin, ”yrtteihin ja syötäviin kukkiin” sekä kukista, lehdistä ja yrteistä valmistettuihin yrttiuutejuomiin.

(4)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lausunnot hakijoille, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli kaikkien hakemusten osalta, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(7)

Abamektiinin osalta hakija toimitti myös validoituja analyysimenetelmiä kasvimatriiseja varten happo- ja vesipitoisuuden ollessa korkealla tasolla. Tebukonatsolin osalta hakija toimitti myös validoituja analyysimenetelmiä kaikkia kasvimatriiseja varten. Vastaavat alaviitteet olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteestä II.

(8)

Tehoaineen Pasteuria nishizawae Pn1 hyväksymisen yhteydessä jäämän enimmäismäärää koskeva hakemus sisällytettiin asiakirja-aineiston tiivistelmään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (3) 8 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. Asianomainen jäsenvaltio arvioi hakemuksen kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen tutki hakemuksen ja esitti tehoainetta sisältävien torjunta-aineiden riskinarviointia koskevaa vertaisarviointia käsittelevän päätelmänsä, jossa se suositteli Pasteuria nishizawae Pn1:n sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV (4).

(9)

Talkki (E553B) hyväksyttiin perusaineeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/691 (5). Kyseisen aineen käyttöedellytysten ei odoteta johtavan sellaiseen jäämien esiintymiseen elintarvike- tai rehutuotteissa, josta voi aiheutua riski kuluttajalle. Tämän vuoksi on aiheellista sisällyttää kyseinen aine asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen ja päätelmien perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin ovat asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiset.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits. EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel. EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods. EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves. EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato. EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried). EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1. EFSA Journal 2018;16(2):5159.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/691, annettu 7 päivänä toukokuuta 2018, perusaineen talkki (E553B) hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 117, 8.5.2018, s. 6).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja IV seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevat abamektiinia, asibentsolaari-s-metyyliä, fenheksamidia, fluatsifoppi-P:tä, isofetamidia ja tebukonatsolia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Abamektiini (avermektiini B1a:n, avermektiini B1b:n ja avermektiini B1a:n delta-8,9-isomeerin summa, ilmaistuna avermektiini B1a:na) (F) (R)

Asibentsolaari-s-metyyli (asibentsolaari-s-metyylin ja asibentsolaarihapon (vapaa ja konjugoitunut) summa ilmaistuna asibentsolaari-s-metyylinä)

Fenheksamidi (F)

Fluatsifoppi-P (kaikkien fluatsifopin isomeerien, esterien ja konjugaattien summa, ilmaistuna fluatsifoppina)

Isofetamidi

Tebukonatsoli (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Greipit

 

 

 

 

 

5

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

 

5

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

 

5

0110990

Muut (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Pähkinät

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mantelit

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Makadamiat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Muut (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Omenat

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Päärynät

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Kvittenit

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Mispelit

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Muut (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Kivihedelmät

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Aprikoosit

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Kirsikat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Persikat

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Luumut

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Muut (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

b)

Mansikat

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Karhunvatukat

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Pensasmustikat

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Karpalot

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Muut (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Viikunat

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumkvatit

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Karambolat

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Litsit

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Passiot/maracujat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Kaktusviikunat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Tähtiomenat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Amerikanpersimonit

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Muut (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avokadot

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banaanit

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Mangot

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papaijat

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Granaattiomenat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guavat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananakset

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Duriot

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Muut (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

a)

Perunat

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Porkkanat

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Piparjuuret

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Maa-artisokat

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Palsternakat

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Juuripersiljat

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Kaurajuuret

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Lantut

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Nauriit

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Muut (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Sipulikasvit

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Valkosipulit

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Sipulit

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Salottisipulit

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Muut (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Paprikat

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Munakoisot

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Okrat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Muut (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Melonit

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

b)

Kerivät kaalit

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

 

 

 

0242990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Vuonankaali

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Lehtisalaatti

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Krassit, idut ja versot

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Krassikanankaali

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Sinappikaali/rucola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Lehtisinappi

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Muut (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Pinaatti

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Muut (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Kirveli

2

 

 

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

2

 

 

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Persilja

2

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

2

 

 

 

 

 

0256060

Rosmariini

2

 

 

 

 

 

0256070

Timjami

2

 

 

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

2

 

 

 

 

 

0256090

Laakerinlehdet

2

 

 

 

 

 

0256100

Rakuuna

2

 

 

 

 

 

0256990

Muut (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Tarhapavut (silvityt)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Herneet (silpimättömät)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Herneet (silvityt)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Linssit

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Varsivihannekset

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Parsa

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Salaattifenkoli

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Latva-artisokka

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Purjo

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Raparperi

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Bambunversot

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Palmunsydämet

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Tarhapavut

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Linssit

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Herneet

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Maapähkinät

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Unikonsiemenet

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Soijapavut

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Hampunsiemenet

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Risiininsiemenet

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Kapokki

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

VILJAT

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Ohra

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Maissi

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Viljahirssi

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Kaura

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Riisi

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Ruis

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Kirjodurra

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Vehnä

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Muut (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Teet

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Kahvipavut

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Mansikka

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

HUMALA

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Katajanmarja

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Muut (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Inkivääri (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Muut (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

Siat

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Rasva

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Maksa

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Munuaiset

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Rasva

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Maksa

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Munuaiset

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Rasva

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Maksa

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Munuaiset

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Rasva

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Maksa

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Munuaiset

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihas

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Rasva

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Maksa

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Munuaiset

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

f)

Siipikarja

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Lihas

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Rasva

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Muut (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihas

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Rasva

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Maksa

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Munuaiset

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Muut (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Maito

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

1020990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

 

 

1030990

Muut (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Rasvaliukoinen

Abamektiini (avermektiini B1a:n, avermektiini B1b:n ja avermektiini B1a:n delta-8,9-isomeerin summa, ilmaistuna avermektiini B1a:na) (F) (R)

(R)

=

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Abamektiini — koodi 1000000 paitsi 1040000 : avermektiini B1a

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin ja jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. marraskuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0120010

Mantelit

0120060

Hasselpähkinät

0120110

Jalopähkinät

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. marraskuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0130000

Siemenhedelmät

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

0163040

Papaijat

0231010

Tomaatit

0251010

Vuonankaali

0251020

Lehtisalaatti

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

0251080

Versot (myös kaalilajien)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. marraskuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0255000

e)

Salaattisikuri

0256030

Yrttiselleri

Asibentsolaari-s-metyyli (asibentsolaari-s-metyylin ja asibentsolaarihapon (vapaa ja konjugoitunut) summa ilmaistuna asibentsolaari-s-metyylinä)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 26. kesäkuuta 2016, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0163030

Mangot

Fenheksamidi (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin ja hyvän maatalouskäytännön parametreihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 23. heinäkuuta 2017, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

Fluatsifoppi-P (kaikkien fluatsifopin isomeerien, esterien ja konjugaattien summa, ilmaistuna fluatsifoppina)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 29. kesäkuuta 2018, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0631000

a)

kukista

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

0633000

c)

juurista

0700000

HUMALA

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

1011010

Lihas

1011020

Rasva

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1012010

Lihas

1012020

Rasva

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1013010

Lihas

1013020

Rasva

1013030

Maksa

1013040

Munuaiset

1014010

Lihas

1014020

Rasva

1014030

Maksa

1014040

Munuaiset

1016010

Lihas

1016020

Rasva

1016030

Maksa

1020010

Nautaeläimet

1020020

Lampaat

1020030

Vuohet

1030000

Linnunmunat

Tebukonatsoli (R)

(R)

=

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

Tebukonatsoli - koodi 1000000 paitsi 1040000 : tebukonatsolin, hydroksi-tebukonatsolin ja niiden konjugaattien summa tebukonatsolina ilmaistuna

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 25. tammikuuta 2016, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140020

Kirsikat

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0153020

Sinivatukat

0153990

Muut (2)

0213090

Kaurajuuret

0231030

Munakoisot

0233010

Melonit

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

0260020

Tarhapavut (silvityt)

0260030

Herneet (silpimättömät)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

2)

Korvataan liitteessä III olevassa A osassa olevat klopyralidia, emamektiinia ja fenpyratsamiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Klopyralidi

Emamektiinibentsoaatti B1a, emamektiinina ilmaistuna

Fenpyratsamiini

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Greipit

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

 

0120000

Pähkinät

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Mantelit

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

0120990

Muut (2)

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Omenat

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

0,5

 

 

0140010

Aprikoosit

 

0,02

5

0140020

Kirsikat

 

0,01 (*2)

4

0140030

Persikat

 

0,03

4

0140040

Luumut

 

0,02

3

0140990

Muut (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,5

0,05

3

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,5

0,05

3

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,01 (*2)

 

0154010

Pensasmustikat

0,5

 

4

0154020

Karpalot

4

 

0,01 (*2)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Ruusunmarjat

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Mustaseljan marjat

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Muut (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

0161990

Muut (2)

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat