EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0403

Komission asetus (EU) 2016/403, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/1593

EUVL L 74, 19.3.2016, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj

19.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 74/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/403,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan komission on laadittava luettelo sellaisista unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka mainitun asetuksen liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa maantiekuljetusyrityksen tai liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuden menetykseen.

(2)

Tätä varten komission olisi määriteltävä rikkomusten vakavuusasteet sen perusteella, miten todennäköisesti rikkomukset aiheuttavat kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaran, ja sen olisi säädettävä esiintymistiheydestä, jonka ylityttyä toistuvia rikkomuksia pidetään vieläkin vakavampina.

(3)

Vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista vahvistettavan luettelon olisi sisällettävä unionin sääntöjen rikkomukset, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittuihin aloihin.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tiedot kyseisistä rikkomuksista, kun ne asettavat painopisteitä tarkastuksille, jotka kohdistetaan riskiyrityksiksi luokiteltuihin yrityksiin, kuten asetuksen (EY) N:o 1071/2009 12 artiklan 1 kohdassa edellytetään.

(5)

Toteutettavat toimenpiteet ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa avoimuus, oikeudenmukaisuus ja oikeusvarmuus arvioitaessa rikkomusten vakavuutta ja rikkomusten vaikutuksia kuljetusyrityksen tai liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuteen.

(6)

On kuitenkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuulla toteuttaa täydellinen kansallinen hallinnollinen menettely sen määrittämiseksi, olisiko hyvämaineisuuden menettäminen oikeasuhteinen toimi kussakin yksittäisessä tapauksessa. Kansalliseen tutkimusmenettelyyn olisi sisällyttävä tarvittaessa tarkastukset asianomaisen yrityksen tiloissa. Hyvämaineisuutta arvioidessaan jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon yrityksen, sen johtajien ja muun asianomaisen henkilöstön käyttäytyminen.

(7)

Vakavien rikkomusten yhdenmukaistetun luokittelun olisi tarjottava perusta kunkin jäsenvaltion direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan nojalla käyttöön ottaman kansallisen riskiluokitusjärjestelmän laajentamiselle, jotta voidaan kattaa kaikki asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitut unionin tieliikennesääntöjen vakavat rikkomukset, jotka voivat vaikuttaa kuljetusyrityksen tai liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuteen.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 2 kohdassa säädetään myös, että jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä kyseiset vakavat rikkomukset maantiekuljetusyrityksistä laadittuun kansalliseen sähköiseen rekisteriin viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2016. Vakavien rikkomusten yhdenmukaistettu luokittelu on näin ollen tärkeä askel sitä kohti, että varmistetaan yritysten välinen reilu kilpailu, yhdenmukaisempi täytäntöönpanon valvonta ja maantiekuljetusyritysten eurooppalaisen rekisterin tiedonvaihtojärjestelmän tehokas toiminta.

(9)

Avoimuus ja reilu kilpailu edellyttävät, että vahvistetaan yhteinen laskentamenetelmä rikkomusten esiintymistiheydelle, jonka ylityttyä sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä toistuvia rikkomuksia vieläkin vakavampina. Tällaiset toistuvat rikkomukset voivat johtaa kansallisen hallinnollisen menettelyn käynnistämiseen, joka puolestaan toimivaltaisen viranomaisen harkinnan mukaan voi johtaa liikenteenharjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen.

(10)

Pääsääntöisesti esiintymistiheys olisi määritettävä ottamalla huomioon rikkomuksen vakavuus, tapahtuma-aika ja kuljettajien keskimääräinen lukumäärä. Sitä olisi pidettävä enimmäiskynnyksenä, samalla kun jäsenvaltioille jätetään mahdollisuus soveltaa alhaisempia kynnyksiä, jos siitä säädetään niiden kansallisessa menettelyssä hyvämaineisuuden arvioimiseksi.

(11)

Oikeudellisen yhdenmukaisuuden ja avoimuuden varmistamiseksi on myös tarpeen muuttaa direktiivin 2006/22/EY liitettä III muuttamalla siinä vahvistettua tiettyjen rikkomusten vakavuusastetta asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteessä IV vahvistetun kaikkein vakavimpien rikkomusten luettelon mukaisesti.

(12)

Luettelo vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista on määritetty jäsenvaltioita ja unionin sidosryhmiä kuullen, ja vakavuusasteita on arvioitu sen parhaan käytännön ja kokemuksen perusteella, jota on saatu asianomaisten oikeudellisten säännösten täytäntöönpanon valvonnasta jäsenvaltioissa. Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteessä IV vahvistetut kaikkein vakavimmat rikkomukset muodostivat vertailuarvona toimineen ylimmän kynnysarvon muiden asianomaisten rikkomusten vakavuusasteen arvioimiseksi.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 (3) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun maantieliikennekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I esitetyllä tavalla yhteinen luettelo sellaisista unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista kaupallisessa tieliikenteessä, jotka asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen.

2.   Tässä asetuksessa säädetään liitteessä II esitetyllä tavalla suurimmasta rikkomusten esiintymistiheydestä, jonka ylityttyä toistuvia vakavia rikkomuksia pidetään vieläkin vakavampina, ottaen huomioon liikenteestä vastaavan henkilön johtamaan kuljetustoimintaan käytettävien kuljettajien lukumäärä.

3.   Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot vakavista rikkomuksista, kun ne toteuttavat hyvämaineisuuden arviointia koskevan kansallisen hallinnollisen menettelyn.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/22/EY liite III tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35.

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8).


LIITE I

Vakavien rikkomusten luokittelu

(1 artiklassa tarkoitetut)

Seuraavissa taulukoissa esitellään kaupallisesta tieliikenteestä annettuihin unionin sääntöihin kohdistuvien vakavien rikkomusten luokat ja tyypit jaoteltuina kolmeen rikkomusten vakavuusasteeseen sen perusteella, miten todennäköisesti rikkomukset aiheuttavat kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaran.

1.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 561/2006  (1) kohdistuvat rikkomukset luokittain (ajo- ja lepoajat)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste (2)

MSI

VSI

SI

Miehistö

1.

5 artiklan 1 kohta

Kuljettajan alaikärajasäännöstä ei noudateta

 

 

X

Ajoajat

2.

6 artiklan 1 kohta

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy, kun sen pidentäminen 10 tuntiin ei ole sallittu

10h ≤ … < 11h

 

 

X

3.

11h ≤ …

 

X

 

4.

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy vähintään 50 prosentilla ilman taukoa tai ilman vähintään 4,5 tunnin pituista yhtäjaksoista lepoaikaa

13h30 ≤ …

eikä taukoa/lepoa

X

 

 

5.

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy, kun pidentäminen on sallittu

11h ≤ … < 12h

 

 

X

6.

12h ≤ …

 

X

 

7.

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy vähintään 50 prosentilla ilman taukoa tai ilman vähintään 4,5 tunnin pituista yhtäjaksoista lepoaikaa

15h ≤ …

eikä taukoa/lepoa

X

 

 

8.

6 artiklan 2 kohta

Viikoittainen ajoaika ylittyy

60h ≤ … < 65h

 

 

X

9.

65h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Viikoittainen ajoaika ylittyy vähintään 25 prosentilla

70h ≤ …

X

 

 

11.

6 artiklan 3 kohta

Kahden peräkkäisen viikon aikainen kokonaisajoaika ylittyy

100h ≤ … < 105h

 

 

X

12.

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

13.

Kahden peräkkäisen viikon aikainen kokonaisajoaika ylittyy vähintään 25 prosentilla

112h30 ≤ …

X

 

 

Tauot

14.

7 artikla

Yhtäjaksoinen 4,5 tunnin ajoaika ylittyy ennen taukoa

5h ≤ …< 6h

 

 

X

15.

6h ≤ …

 

X

 

Lepoajat

16.

8 artiklan 2 kohta

Riittämätön alle 11 tunnin vuorokautinen lepoaika, kun lyhennettyä vuorokautista lepoaikaa ei sallita

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Riittämätön alle 9 tunnin lyhennetty vuorokautinen lepoaika, kun lyhentäminen sallitaan

7h ≤ … < 8h

 

 

X

19.

… < 7h

 

X

 

20.

Riittämätön alle 3 tunnin + 9 tunnin jaettu vuorokautinen lepoaika

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

21.

3h + [ … < 7h]

 

X

 

22.

8 artiklan 5 kohta

Riittämätön alle 9 tunnin vuorokautinen lepoaika monimiehityksessä

7h ≤ … < 8h

 

 

X

23.

… < 7h

 

X

 

24.

8 artiklan 6 kohta

Riittämätön alle 24 tunnin lyhennetty viikoittainen lepoaika

20h ≤ …< 22h

 

 

X

25.

… < 20h

 

X

 

26.

Riittämätön alle 45 tunnin viikoittainen lepoaika, kun lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa ei sallita

36h ≤ …< 42h

 

 

X

27.

… < 36h

 

X

 

28

8 artiklan 6 kohta

Kuusi peräkkäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä viikoittaisesta lepoajasta laskettuna ylittyy

3h ≤ … < 12h

 

 

X

12h ≤ …

 

X

 

12 päivän sääntöä koskeva poikkeus

29.

8 artiklan 6 a kohta

Kaksitoista perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna ylittyy

3h ≤ …< 12h

 

 

X

12h ≤ …

 

X

 

30.

8 artiklan 6 a kohdan b alakohdan ii alakohta

Viikoittainen lepoaika pidetty kahdentoista perättäisen 24 tunnin jakson jälkeen

65h < … ≤ 67h

 

 

X

… ≤ 65h

 

X

 

31.

8 artiklan 6 a kohdan d alakohta

Ajoaika kello 22:n ja 6:n välisenä aikana yli kolme tuntia ennen taukoa, jos ajoneuvo ei ole monimiehityksessä

3h < … < 4,5h

 

 

X

4,5h ≤ …

 

X

 

Työn järjestäminen

32.

10 artiklan 1 kohta

Palkka on sidoksissa ajomatkaan tai kuljetettujen tavaroiden määrään

 

X

 

33.

10 artiklan 2 kohta

Kuljettajan työn järjestäminen on epäasianmukaista tai sitä ei ole tehty lainkaan, kuljettajalle on annettu lainsäädännön noudattamisesta epäasianmukaiset ohjeet tai niitä ei ole annettu lainkaan

 

X

 

2.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 165/2014  (3) kohdistuvat rikkomukset luokittain (ajopiirturi)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Ajopiirturin asentaminen

1.

3 artiklan 1 kohta ja 22 artikla

Tyyppihyväksyttyä ajopiirturia ei ole asennettu eikä käytetä (esim. ajoneuvoa ei ole varustettu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän asentajan, korjaamon tai ajoneuvovalmistajan asentamalla ajopiirturilla, käytetään ajopiirturia ilman hyväksytyn asentajan, korjaamon tai ajoneuvovalmistajan asentamia tai vaihtamia sinettejä tai käytetään ajopiirturia, jossa ei ole asennuskilpeä)

X

 

 

Ajopiirturin, kuljettajakortin tai piirturilevyn käyttö

2.

23 artiklan 1 kohta

Käytetään ajopiirturia, joka ei ole hyväksytyn korjaamon tarkastama

 

X

 

3.

27 artikla

Kuljettajalla on hallussaan ja/tai käytössään useampi kuin yksi kuljettajakortti

 

X

 

4.

Kuljettaja käyttää väärennettyä kuljettajakorttia (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

5.

Kuljettaja käyttää kuljettajakorttia, joka ei ole hänen omansa (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

6.

Kuljettaja käyttää korttia, joka on saatu väärien ilmoitusten ja/tai väärennettyjen asiakirjojen perusteella (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

7.

32 artiklan 1 kohta

Ajopiirturi ei toimi moitteettomasti (esim. sitä ei ole tarkastettu, kalibroitu ja sinetöity asianmukaisesti)

 

X

 

8.

32 artiklan 1 kohta ja 33 artiklan 1 kohta

Ajopiirturia käytetään väärin (esim. tahallinen, valinnainen tai pakotettu väärinkäyttö, oikeiden käyttöohjeiden puuttuminen jne.)

 

X

 

9.

32 artiklan 3 kohta

Sellaisen luvattoman laitteen käyttö, jolla ajopiirturin tallenteita voidaan muuttaa

X

 

 

10.

Piirturilevyille tallennettujen tai ajopiirturille ja/tai kuljettajakortille tallennettujen ja kopioitujen tietojen väärentäminen, salaaminen, poistaminen tai hävittäminen

X

 

 

11.

33 artiklan 2 kohta

Yritys ei säilytä piirturilevyjä, tulosteita ja kopioituja tietoja

 

X

 

12.

Tallennettuja tietoja ei ole saatavilla vähintään yhden vuoden ajan

 

X

 

13.

34 artiklan 1 kohta

Kuljettaja käyttää piirturilevyä tai kuljettajakorttia epäasianmukaisesti

 

X

 

14.

Piirturilevy tai kuljettajakortti on poistettu luvatta, ja poistaminen on vaikuttanut tietojen tallentumiseen

 

X

 

15.

Piirturilevyä tai kuljettajakorttia on käytetty tarkoitettua pidempään, ja tietoja on kadonnut

 

X

 

16.

34 artiklan 2 kohta

Käytetään likaantunutta tai vahingoittunutta piirturilevyä tai kuljettajakorttia, eivätkä tiedot ole luettavissa

 

X

 

17.

34 artiklan 3 kohta

Tietoja ei ole merkitty käsin, vaikka tilanne sitä vaatii

 

X

 

18.

34 artiklan 4 kohta

Käytetään väärää piirturilevyä tai kuljettajakortti on ajopiirturin väärässä aukossa (monimiehitys)

 

 

X

19.

34 artiklan 5 kohta

Katkaisijaa on käytetty väärin

 

X

 

Tietojen esittäminen

20.

36 artikla

Tarkastuksesta kieltäytyminen

 

X

 

21.

36 artikla

Tietoja kyseiseltä päivältä ja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

 

X

 

22.

Kuljettajan hallussa olevan kuljettajakortin tietoja ei voida esittää

 

X

 

23.

36 artikla

Käsin merkittyjä tietoja ja tulosteita kyseiseltä päivältä ja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

 

X

 

24.

36 artikla

Kuljettajan hallussa olevaa kuljettajakorttia ei voida esittää

 

X

 

Toimintahäiriöt

25.

37 artiklan 1 kohta ja 22 artiklan 1 kohta

Hyväksytty asentaja tai korjaamo ei ole korjannut ajopiirturia

 

X

 

26.

37 artiklan 2 kohta

Kuljettaja ei ole merkinnyt käsin kaikkia vaadittuja tietoja niistä ajanjaksoista, jotka eivät tallennu ajopiirturiin sen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan vuoksi

 

X

 

3.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/15/EY  (4) kohdistuvat rikkomukset luokittain (työaikasäännöt)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Viikoittainen enimmäistyöaika

1.

4 artikla

Viikoittainen 48 tunnin enimmäistyöaika ylittyy, jos mahdollisuus pidentää se 60 tuntiin on jo käytetty

56h ≤ … < 60h

 

 

X

2.

60h ≤ …

 

X

 

3.

Viikoittainen 60 tunnin enimmäistyöaika ylittyy, jos 8 artiklan mukaista poikkeusta ei ole myönnetty

65 ≤ … < 70h

 

 

X

4.

70h ≤ …

 

X

 

Tauot

5.

5 artiklan 1 kohta

Ei ole pidetty riittävää pakollista taukoa, jos työaika on 6–9 tuntia

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Ei ole pidetty riittävää pakollista taukoa, jos työaika on yli 9 tuntia

20 < … ≤ 30min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Yötyö

9.

7 artiklan 1 kohta

Yötyötä tehtäessä päivittäinen työaika kullakin 24 tunnin ajanjaksolla, jos 8 artiklan mukaista poikkeusta ei ole myönnetty

11h ≤ … < 13h

 

 

X

10.

13h ≤ …

 

X

 

Tietojen tallentaminen

11.

9 artikla

Työnantajat väärentävät työaikaa koskevia tietoja tai kieltäytyvät esittämästä tietoja valvontaviranomaiselle

 

X

 

12.

Palveluksessa olevat / itsenäiset kuljettajat väärentävät tietoja tai kieltäytyvät esittämästä tietoja valvontaviranomaiselle

 

X

 

4.   Neuvoston direktiiviin 96/53/EY  (5) kohdistuvat rikkomukset luokittain (painoa ja mittoja koskevat säännöt)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Painot

1.

1 artikla

Sallitun enimmäispainon ylitys luokkaan N3 kuuluvien ajoneuvojen osalta

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Sallitun enimmäispainon ylitys luokkaan N2 kuuluvien ajoneuvojen osalta

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Pituudet

7.

1 artikla

Sallitun enimmäispituuden ylitys

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Leveys

9.

1 artikla

Sallitun enimmäisleveyden ylitys

2,65 ≤ … < 3,10 metriä

 

 

X

10.

3,10 metriä ≤ …

 

X

 

5.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/45/EU  (6) kohdistuvat rikkomukset luokittain (määräaikaiskatsastukset) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/47/EU  (7) kohdistuvat rikkomukset luokittain (tekniset tienvarsitarkastukset)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Liikennekelpoisuus

1.

Direktiivin 2014/45/EU 8 ja 10 artikla ja direktiivin 2014/47/EU 7 artiklan 1 kohta

Ajaminen ilman EU:n lainsäädännössä vaadittua määräaikaiskatsastuksesta esitettävää pätevää todistetta

X

 

 

2.

Direktiivin 2014/47/EU 12 artiklan 2 kohta

Ajoneuvon turvallisena ja liikennekelpoisena pitämisen laiminlyöminen, mikä johtaa jarrujärjestelmän, ohjauksen voimansiirron, pyörien/renkaiden, jousituksen tai alustan taikka muun laitteen hyvin vakavaan puutteeseen, joka voi aiheuttaa niin välittömän vaaran tieturvallisuudelle, että ajoneuvo päätetään asettaa liikennöintikieltoon.

X

 

 

Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun direktiivin 2014/47/EU liitteessä II esitetään teknisten puutteiden yksityiskohtainen luokittelu jaoteltuna puutteiden vakavuusasteen mukaan vähäisiin, vakaviin ja vaarallisiin puutteisiin. Mainitun direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa esitetään seuraavat määritelmät:

a)

vähäiset puutteet, joilla ei ole merkittävää vaikutusta ajoneuvon turvallisuuteen tai ympäristöön, ja muut vähäiset vaatimustenvastaisuudet;

b)

vakavat puutteet, jotka voivat vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai vaikuttaa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille, ja muut merkittävämmät vaatimustenvastaisuudet;

c)

vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja välittömästi vaarantavat liikenneturvallisuuden tai vaikuttavat ympäristöön.

Liikennekelpoisuutta koskevien direktiivien säännöksiin kohdistuvien rikkomusten asteen on heijastettava direktiivin 2014/47/EU liitteessä II olevaa puutteiden luokittelua eli SI = vakava rikkomus, VSI = erittäin vakava rikkomus, MSI = sellaisen ajoneuvon käyttäminen, jonka puutteet voivat aiheuttaa välittömän vaaran liikenneturvallisuudelle; vähäiset puutteet olisi katsottava vähäisiksi rikkomuksiksi.

6.   Neuvoston direktiiviin 92/6/ETY  (8) kohdistuvat rikkomukset luokittain (nopeudenrajoittimet)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

1.

2 ja 3 artikla

Nopeudenrajoitinta ei ole asennettu

X

 

 

2.

5 artikla

Nopeudenrajoitin ei täytä sovellettavia teknisiä vaatimuksia

 

X

 

3.

5 artikla

Hyväksytty korjaamo ei ole asentanut nopeudenrajoitinta

 

 

X

4.

 

Sellaisen luvattoman laitteen käyttö, jolla nopeudenrajoittimen tietoja voidaan väärentää, tai luvattoman nopeudenrajoittimen käyttö

X

 

 

7.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/59/EY  (9) kohdistuvat rikkomukset luokittain (kuljettajien perustason pätevyys ja jatkokoulutus)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Koulutus ja ajokortti

1.

3 artikla

Matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen ilman pakollista perustason ammattipätevyyttä ja/tai pakollista jatkokoulutusta

 

X

 

2.

10 artikla ja liite II

Kuljettaja ei pysty esittämään voimassa olevaa kuljettajan ammattipätevyyskorttia tai ajokorttia, jossa on kansallisessa lainsäädännössä vaaditut merkinnät (esim. kortti on kadonnut, unohtunut, vahingoittunut tai lukukelvoton)

 

 

X

8.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/126/EY  (10) kohdistuvat rikkomukset luokittain (ajokortteja koskevat vaatimukset)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

1.

Direktiivin 2006/126/EY 1 ja 4 artikla

Henkilöiden ja tavaroiden kuljettaminen ilman voimassa olevaa ajokorttia

X

 

 

2.

1 artikla

Liite I

Sellaisen ajokortin käyttäminen, joka on vahingoittunut tai lukukelvoton tai joka ei ole yhteisen mallin mukainen

 

 

X

9.   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/68/EY  (11) kohdistuvat rikkomukset luokittain (vaarallisten aineiden maantiekuljetukset)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

1.

Direktiivin 2008/68/EY liitteessä I oleva I.1 jakso

Sellaisten vaarallisten aineiden kuljettaminen, joiden kuljetus on kielletty

X

 

 

2.

Vaarallisten aineiden kuljettaminen kielletyssä tai ei-hyväksytyssä säiliössä, mistä aiheutuu vaaraa ihmisille tai ympäristölle siinä määrin, että ajoneuvo päätetään asettaa liikennöintikieltoon

X

 

 

3.

Vaarallisten aineiden kuljettaminen ilmoittamatta niitä ajoneuvon ulkopuolella vaarallisiksi aineiksi, mistä aiheutuu vaaraa ihmisille tai ympäristölle siinä määrin, että ajoneuvo päätetään asettaa liikennöintikieltoon

X

 

 

4.

Vaarallisia aineita vuotaa

 

X

 

5.

Kuljettaminen tapahtuu irtotavarana kontissa, joka ei ole rakenteellisesti käyttökelpoinen

 

X

 

6.

Kuljettamiseen käytettävällä ajoneuvolla ei ole asianmukaista hyväksymistodistusta

 

X

 

7.

Ajoneuvo ei ole enää hyväksymisvaatimusten mukainen ja aiheuttaa välittömän vaaran

 

X

 

8.

Kuorman sitomista ja kuormausta koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

 

X

 

9.

Pakkausten yhteenkuormaamista koskevia määräyksiä ei ole noudatettu

 

X

 

10.

Yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavia määriä koskevia rajoituksia ei ole noudatettu, mukaan lukien säiliöiden tai pakkausten sallitut täyttömäärät

 

X

 

11.

Kuljetettavaa ainetta koskevat tiedot (YK-numero, virallinen nimi, pakkausryhmä jne.), joiden perusteella voidaan todeta, miten vakava rikkomus on kyseessä, puuttuvat

 

X

 

12.

Kuljettajalla ei ole voimassa olevaa todistusta ammatillisesta koulutuksesta

 

X

 

13.

Käytetään tulta tai suojaamatonta lamppua

 

X

 

14.

Tupakointikieltoa ei noudateta

 

X

 

15.

Ajoneuvoa ei valvota asianmukaisesti tai sitä ei ole pysäköity asianmukaisesti

 

 

X

16.

Kuljetusyksikössä on enemmän kuin yksi perävaunu/puoliperävaunu

 

 

X

17.

Ajoneuvo ei ole enää hyväksymisvaatimusten mukainen, mutta ei aiheuta välitöntä vaaraa

 

 

X

18.

Ajoneuvossa ei ole vaadittuja toimivia sammuttimia

 

 

X

19.

Ajoneuvossa ei ole ADR-määräyksissä tai kirjallisissa ohjeissa vaadittuja varusteita

 

 

X

20.

Kuljetetaan vahingoittuneita pakkauksia, IBC-pakkauksia tai suurpäällyksiä taikka vahingoittuneita puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia

 

 

X

21.

Kuljettaminen tapahtuu irtotavarana kontissa, joka ei ole rakenteellisesti käyttökelpoinen

 

 

X

22.

Säiliöitä/säiliökontteja (myös tyhjiä ja puhdistamattomia) ei ole suljettu asianmukaisesti

 

 

X

23.

Ajoneuvossa ja/tai säiliössä on virheelliset merkinnät, varoituslipukkeet tai suurlipukkeet

 

 

X

24.

ADR-määräysten mukaisia kirjallisia ohjeita ei ole tai kirjalliset ohjeet eivät koske kuljetettavia aineita

 

 

X

Yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY (12) mukauttamisesta annetun komission direktiivin 2004/112/EY (13) liitteessä II on yksityiskohtainen luokittelu asiaan liittyviin säännöksiin kohdistuvista rikkomuksista jaoteltuna rikkomuksen vakavuuden mukaan kolmeen seuraavaan vaaraluokkaan: vaaraluokka I, vaaraluokka II, vaaraluokka III.

Säännöksiin kohdistuvien rikkomusten asteen on heijastettava direktiivin 2004/112/EY liitteessä II vahvistettuja vaaraluokkia siten, että vaaraluokka I = VSI (paitsi ne rikkomukset, joiden luokitteluksi on jo vahvistettu MSI asetuksen (EY) N:o 1071/2009) liitteessä IV, vaaraluokka II = SI. Vaaraluokka III vastaa vähäistä rikkomusta.

Tämä taulukko kattaa ainoastaan ne rikkomukset, joista liikenteenharjoittaja vastaa kokonaan tai osittain. Liikenteenharjoittajan vastuun taso arvioidaan rikkomuksen osalta jäsenvaltion kansallisen täytäntöönpanomenettelyn mukaisesti.

10.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1072/2009  (14) kohdistuvat rikkomukset luokittain (maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsy)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Yhteisön liikennelupa

1.

3 artikla

Tavaroiden kuljettaminen ilman voimassa olevaa yhteisön liikennelupaa (ts. lupaa ei ole, se on väärennetty, peruutettu, sen voimassaolo on päättynyt jne.)

X

 

 

2.

4 artikla

Liikenteenharjoittaja tai kuljettaja ei pysty esittämään voimassa olevaa yhteisön liikennelupaa tai sen oikeaksi todistettua jäljennöstä tarkastusviranomaiselle (ts. yhteisön liikennelupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on kadonnut, unohtunut, vahingoittunut jne.)

 

X

 

Kuljettajatodistus

3.

3 artikla

ja 5 artikla

Tavaroiden kuljettaminen ilman voimassa olevaa kuljettajatodistusta (ts. kuljettajatodistusta ei ole, se on väärennetty, peruutettu, sen voimassaolo on päättynyt jne.)

 

X

 

4.

Kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ei pysty esittämään voimassa olevaa kuljettajatodistusta tai sen oikeaksi todistettua jäljennöstä tarkastusviranomaiselle (ts. kuljettajatodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on kadonnut, unohtunut, vahingoittunut jne.)

 

 

X

11.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1073/2009  (15) kohdistuvat rikkomukset luokittain (linja-autoliikenteen markkinoille pääsy)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

Yhteisön liikennelupa

1.

4 artikla

Matkustajien kuljettaminen ilman voimassa olevaa yhteisön liikennelupaa (ts. lupaa ei ole, se on väärennetty, peruutettu, sen voimassaolo on päättynyt jne.)

X

 

 

2.

4 artiklan 3 kohta

Kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ei pysty esittämään voimassa olevaa yhteisön liikennelupaa tai sen oikeaksi todistettua jäljennöstä tarkastusviranomaiselle (ts. liikennelupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on kadonnut, unohtunut, vahingoittunut jne.)

 

X

 

Lupa säännöllisen liikenteen harjoittamiseen

3.

5 ja 6 artikla

Säännöllisen liikenteen harjoittaminen ilman voimassa olevaa lupaa (ts. lupaa ei ole, se on väärennetty, peruutettu, sen voimassaolo on päättynyt, sitä on käytetty väärin jne.)

 

X

 

4.

19 artikla

Kuljettaja ei pysty esittämään lupaa tarkastusviranomaiselle (ts. lupa on kadonnut, unohtunut, vahingoittunut jne.)

 

 

X

5.

5 ja 6 artikla

Säännöllisen liikenteen pysäkit jäsenvaltiossa eivät vastaa myönnettyä lupaa.

 

 

X

Satunnaisliikenteen ja muun liikenteen, joka ei ole luvanvaraista, kuljetuskirja

6.

12 artikla

Kuljettaminen ilman kuljetuskirjaa (ts. kuljetuskirjaa ei ole, se on väärennetty, se ei sisällä vaadittuja tietoja jne.)

 

 

X

12.   Neuvoston asetukseen (EY) N:o 1/2005  (16) kohdistuvat rikkomukset luokittain (eläinkuljetukset)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

1.

Liitteessä I oleva II luku

Väliseinät eivät ole riittävän tukevat kestämään eläinten painoa

 

X

 

2.

Liitteessä I oleva III luku

Sellaisten tulo- ja poistumisluiskien käyttö, joiden pinnat ovat liukkaat, joista puuttuvat suojakaiteet tai jotka ovat liian jyrkät

 

 

X

3.

Sellaisten nostolavojen ja ylätasojen käyttö, joissa ei ole turvapuomeja eläinten putoamisen ja karkaamisen estämiseksi kuormaus- ja purkamisvaiheessa

 

 

X

4.

7 artikla

Kuljetusvälinettä ei ole hyväksytty pitkille kuljetusmatkoille tai sitä ei ole hyväksytty sentyyppisille eläimille, joita kuljetetaan

 

 

X

5.

4, 5 ja 6 artikla

Kuljettaminen ilman vaadittuja voimassa olevia kuljetusasiakirjoja, reittisuunnitelmaa tai eläinkuljettajan lupaa taikka pätevyystodistusta

 

 

X


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

(2)  MSI = Kaikkein vakavimmat rikkomukset (Most Serious Infringements) / VSI = Erittäin vakava rikkomus (Very Serious Infringement) / SI = Vakava rikkomus (Serious Infringement).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista ja tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

(5)  Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59). Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/719 (EUVL L 115, 6.5.2015, s. 1), joka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 7 päivänä toukokuuta 2017.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta ja direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/47/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 134).

(8)  Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 18).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).

(12)  Komission direktiivi 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EUVL L 367, 14.12.2004, s. 23).

(13)  Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa (EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

(16)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).


LIITE II

Vakavien rikkomusten esiintymistiheys

1.

Jos liitteessä I luetellut vakavat (SI) ja hyvin vakavat (VSI) rikkomukset toistuvat, sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä niitä vieläkin vakavampina. Laskiessaan toistuvien rikkomusten esiintymistiheyttä jäsenvaltioiden on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

rikkomuksen vakavuus (SI tai VSI)

b)

tapahtuma-aika (vähintään yksi liukuva vuosi tarkastuspäivästä laskettuna)

c)

liikenteestä vastaavan henkilön johtamaan kuljetustoimintaan käytettävien kuljettajien lukumäärä (vuotuinen keskiarvo)

2.

Ottaen huomioon liikenneturvallisuuden vaarantamisen riskin vakavien rikkomusten suurin esiintymistiheys, jonka ylittyessä rikkomuksia olisi pidettävä vieläkin vakavampina, on vahvistettava seuraavasti:

3 SI / kuljettaja / vuosi

=

VSI

3 VSI / kuljettaja / vuosi

=

hyvämaineisuutta koskevan kansallisen menettelyn käynnistäminen

3.

Rikkomusten määrä kuljettajaa ja vuotta kohden on keskiarvo, joka lasketaan jakamalla vakavuudeltaan samantasoisten rikkomusten kokonaismäärä (SI tai VSI) vuoden aikana työsuhteessa olleiden kuljettajien keskimääräisellä lukumäärällä. Esiintymistiheyden laskukaavalla lasketaan vakavien rikkomusten enimmäiskynnys, jonka ylittyessä rikkomuksia on pidettävä vakavampina. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tiukempia kynnysarvoja, jos tästä säädetään hyvämaineisuuden arviointia koskevassa kansallisessa hallinnollisessa menettelyssä.


LIITE III

Korvataan direktiivin 2006/22/EY liite III seuraavasti:

”LIITE III

1.   Asetukseen (EY) N:o 561/2006 kohdistuvat rikkomukset luokittain

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Miehistö

A1

5 artiklan 1 kohta

Kuljettajan alaikärajasäännöstä ei noudateta

 

 

X

 

B

Ajoajat

B1

6 artiklan 1 kohta

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy, kun sen pidentäminen 10 tuntiin ei ole sallittu

9h < … < 10h

 

 

 

X

B2

10h ≤ … < 11h

 

 

X

 

B3

11h ≤ …

 

X

 

 

B4

Vuorokautinen 9 tunnin ajoaika ylittyy vähintään 50 prosentilla ilman taukoa tai ilman vähintään 4,5 tunnin pituista yhtäjaksoista lepoaikaa

13h30 ≤ …

eikä taukoa/lepoa

X

 

 

 

B5

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy, kun pidentäminen on sallittu

10h ≤ …< 11h

 

 

 

X

B6

11h ≤ … < 12h

 

 

X

 

B7

12h ≤ …

 

X

 

 

B8

Vuorokautinen 10 tunnin ajoaika ylittyy vähintään 50 prosentilla ilman taukoa tai ilman vähintään 4,5 tunnin pituista yhtäjaksoista lepoaikaa

15h ≤ …

eikä taukoa/lepoa

X

 

 

 

B9

6 artiklan 2 kohta

Viikoittainen ajoaika ylittyy

56h ≤ … 60h

 

 

 

X

B10

60h ≤ … < 65h

 

 

X

 

B11

65h ≤ … < 70h

 

X

 

 

B12

Viikoittainen ajoaika ylittyy vähintään 25 prosentilla

70h ≤ …

X

 

 

 

B13

6 artiklan 3 kohta

Kahden peräkkäisen viikon aikainen kokonaisajoaika ylittyy

90h < … < 100h

 

 

 

X

B14

100h ≤ … < 105h

 

 

X

 

B15

105h ≤ … < 112h30

 

X

 

 

B16

Kahden peräkkäisen viikon aikainen kokonaisajoaika ylittyy vähintään 25 prosentilla

112h30 ≤ …

X

 

 

 

C

Tauot

C1

7 artikla

Yhtäjaksoinen 4,5 tunnin ajoaika ylittyy ennen taukoa

4h30 < … < 5h

 

 

 

X

C2

5h ≤ … < 6h

 

 

X

 

C3

6h ≤ …

 

X

 

 

D

Lepoajat

D1

8 artiklan 2 kohta

Riittämätön alle 11 tunnin vuorokautinen lepoaika, kun lyhennettyä vuorokautista lepoaikaa ei sallita

10h ≤ … < 11h

 

 

 

X

D2

8h30 ≤ … < 10h

 

 

X

 

D3

… < 8h30

 

X

 

 

D4

Riittämätön alle 9 tunnin lyhennetty vuorokautinen lepoaika, kun lyhentäminen sallitaan

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D5

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D6

… < 7h

 

X

 

 

D7

Riittämätön alle 3 tunnin + 9 tunnin jaettu vuorokautinen lepoaika

3h + [8h ≤ … < 9h]

 

 

 

X

D8

3h + [7h ≤ … < 8h]

 

 

X

 

D9

3h + [… < 7h]

 

X

 

 

D10

8 artiklan 5 kohta

Riittämätön alle 9 tunnin vuorokautinen lepoaika monimiehityksessä

8h ≤ … < 9h

 

 

 

X

D11

7h ≤ … < 8h

 

 

X

 

D12

… < 7h

 

X

 

 

D13

8 artiklan 6 kohta

Riittämätön alle 24 tunnin lyhennetty viikoittainen lepoaika

22h ≤ … < 24h

 

 

 

X

D14

20h ≤ … < 22h

 

 

X

 

D15

… < 20h

 

X

 

 

D16

Riittämätön alle 45 tunnin viikoittainen lepoaika, kun lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa ei sallita

42h ≤ … < 45h

 

 

 

X

D17

36h ≤ …< 42h

 

 

X

 

D18

… < 36h

 

X

 

 

D19

8 artiklan 6 kohta

Kuusi peräkkäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä viikoittaisesta lepoajasta laskettuna ylittyy

… < 3h

 

 

 

X

D20

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

D21

12h ≤ …

 

X

 

 

E

12 päivän sääntöä koskeva poikkeus

E1

8 artiklan 6 a kohta

Kaksitoista perättäistä 24 tunnin jaksoa edellisestä säännönmukaisesta viikoittaisesta lepoajasta laskettuna ylittyy

… < 3h

 

 

 

X

E2

3h ≤ … < 12h

 

 

X

 

E3

12h ≤ …

 

X

 

 

E4

8 artiklan 6 a kohdan b alakohdan ii alakohta

Viikoittainen lepoaika pidetty kahdentoista perättäisen 24 tunnin jakson jälkeen

65h < … ≤ 67h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65h

 

X

 

 

E6

8 artiklan 6 a kohdan d alakohta

Ajoaika kello 22:n ja 6:n välisenä aikana yli kolme tuntia ennen taukoa, jos ajoneuvo ei ole monimiehityksessä

3h < … < 4,5h

 

 

X

 

E7

4,5h ≤ …

 

X

 

 

F

Työn järjestäminen

F1

10 artiklan 1 kohta

Palkka on sidoksissa ajomatkaan tai kuljetettujen tavaroiden määrään

 

X

 

 

F2

10 artiklan 2 kohta

Kuljettajan työn järjestäminen on epäasianmukaista tai sitä ei ole tehty lainkaan, kuljettajalle on annettu lainsäädännön noudattamisesta epäasianmukaiset ohjeet tai niitä ei ole annettu lainkaan

 

X

 

 

2.   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 165/2014  (2) kohdistuvat rikkomukset luokittain (ajopiirturi)

Nro

Oikeusperusta

Rikkomuksen tyyppi

Vakavuusaste

MSI

VSI

SI

MI

G

Ajopiirturin asentaminen

G1

3 artiklan 1 kohta ja 22 artiklan 2 kohta

Tyyppihyväksyttyä ajopiirturia ei ole asennettu eikä käytetä (esim. ajoneuvoa ei ole varustettu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän asentajan, korjaamon tai ajoneuvovalmistajan asentamalla ajopiirturilla, käytetään ajopiirturia ilman hyväksytyn asentajan, korjaamon tai ajoneuvovalmistajan asentamia tai vaihtamia sinettejä tai käytetään ajopiirturia, jossa ei ole asennuskilpeä)

X

 

 

 

H

Ajopiirturin, kuljettajakortin tai piirturilevyn käyttö

H1

23 artiklan 1 kohta

Käytetään ajopiirturia, joka ei ole hyväksytyn korjaamon tarkastama

 

X

 

 

H2

27 artikla

Kuljettajalla on hallussaan ja/tai käytössään useampi kuin yksi kuljettajakortti

 

X

 

 

H3

Kuljettaja käyttää väärennettyä kuljettajakorttia (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

 

H4

Kuljettaja käyttää kuljettajakorttia, joka ei ole hänen omansa (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

 

H5

Kuljettaja käyttää korttia, joka on saatu väärien ilmoitusten ja/tai väärennettyjen asiakirjojen perusteella (katsotaan ilman kuljettajakorttia tapahtuneeksi kuljettamiseksi)

X

 

 

 

H6

32 artiklan 1 kohta

Ajopiirturi ei toimi moitteettomasti (esim. sitä ei ole tarkastettu, kalibroitu ja sinetöity asianmukaisesti)

 

X

 

 

H7

32 artiklan 1 kohta ja 33 artiklan 1 kohta

Ajopiirturia käytetään väärin (esim. tahallinen, valinnainen tai pakotettu väärinkäyttö, oikeiden käyttöohjeiden puuttuminen jne.)

 

X

 

 

H8

32 artiklan 3 kohta

Sellaisen luvattoman laitteen käyttö, jolla ajopiirturin tallenteita voidaan muuttaa

X

 

 

 

H9

Piirturilevyille tallennettujen tai ajopiirturille ja/tai kuljettajakortille tallennettujen ja kopioitujen tietojen väärentäminen, salaaminen, poistaminen tai hävittäminen

X

 

 

 

H10

33 artiklan 2 kohta

Yritys ei säilytä piirturilevyjä, tulosteita ja kopioituja tietoja

 

X

 

 

H11

Tallennettuja tietoja ei ole saatavilla vähintään yhden vuoden ajan

 

X

 

 

H12

34 artiklan 1 kohta

Kuljettaja käyttää piirturilevyä tai kuljettajakorttia epäasianmukaisesti

 

X

 

 

H13

Piirturilevy tai kuljettajakortti on poistettu luvatta, ja poistaminen on vaikuttanut tietojen tallentumiseen

 

X

 

 

H14

Piirturilevyä tai kuljettajakorttia on käytetty tarkoitettua pidempään, ja tietoja on kadonnut

 

X

 

 

H15

34 artiklan 2 kohta

Käytetään likaantunutta tai vahingoittunutta piirturilevyä tai kuljettajakorttia, eivätkä tiedot ole luettavissa

 

X

 

 

H16

34 artiklan 3 kohta

Tietoja ei ole merkitty käsin, vaikka tilanne sitä vaatii

 

X

 

 

H17

34 artiklan 4 kohta

Käytetään väärää piirturilevyä tai kuljettajakortti on ajopiirturin väärässä aukossa (monimiehitys)

 

 

X”

 

H18

34 artiklan 5 kohta

Katkaisijaa on käytetty väärin

 

X

 

 

I

Tietojen esittäminen

I1

36 artikla

Tarkastuksesta kieltäytyminen

 

X

 

 

I2

36 artikla

Tietoja kyseiseltä päivältä ja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

 

X

 

 

I3

Kuljettajan hallussa olevan kuljettajakortin tietoja ei voida esittää

 

X

 

 

I4

36 artikla

Käsin merkittyjä tietoja ja tulosteita kyseiseltä päivältä ja 28 edeltävältä päivältä ei voida esittää

 

X

 

 

I5

36 artikla

Kuljettajan hallussa olevaa kuljettajakorttia ei voida esittää

 

X

 

 

J

Toimintahäiriöt

J1

37 artiklan 1 kohta ja 22 artiklan 1 kohta

Hyväksytty asentaja tai korjaamo ei ole korjannut ajopiirturia

 

X

 

 

J2

37 artiklan 2 kohta

Kuljettaja ei ole merkinnyt käsin kaikkia vaadittuja tietoja niistä ajanjaksoista, jotka eivät tallennu ajopiirturiin sen toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan vuoksi

 

X

 

 


(1)  MSI = Kaikkein vakavimmat rikkomukset (Most Serious Infringements) / VSI = Erittäin vakava rikkomus (Very Serious Infringement) / SI = Vakava rikkomus (Serious Infringement) / MI = Vähäinen rikkomus (Minor Infringement).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).


Top