EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2047

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2047, annettu 18 päivänä marraskuuta 2016, DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa

EUVL L 318, 24.11.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2047/oj

24.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 318/8


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2047,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2016,

DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisessä päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen toimittaminen voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen päätöksen 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset on pantu täytäntöön tietojen toimittamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

(2)

Neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (3) 20 artiklassa säädetään, että edellä mainitun edellytyksen täyttyminen päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta on varmistettava kyselyyn, arviointikäyntiin ja testausajoon perustuvan arviointiraportin pohjalta.

(3)

Tanska on antanut neuvoston pääsihteeristölle tiedot kansallisista DNA-analyysitietokannoista, joihin sovelletaan päätöksen 2008/615/YOS 2–6 artiklaa, ja tuon päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa mainituista edellytyksistä automaattiselle haulle päätöksen 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojenvaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edellytykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se vastaa kyselyyn.

(5)

Tanska on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja DNA-tietojen vaihtoa koskevaan kyselyyn.

(6)

Tanska on toteuttanut Alankomaiden kanssa onnistuneen testausajon.

(7)

Tanskaan on tehty arviointikäynti, ja Alankomaiden arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka on toimitettu asiaankuuluvalle neuvoston työryhmälle.

(8)

Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa on yhteenveto DNA-tietojen vaihtoa koskeneiden kyselyn, arviointikäynnin ja testausajon tuloksista.

(9)

Neuvosto totesi 12 päivänä heinäkuuta 2016, että Tanska on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 2008/615/YOS 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset.

(10)

Näin ollen Tanskalla olisi DNA-tietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oltava oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

(11)

Päätös 2008/615/YOS sitoo Tanskaa, ja sen vuoksi Tanska osallistuu tämän, päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(12)

Päätös 2008/615/YOS sitoo Irlantia, ja sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän, päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(13)

Päätös 2008/615/YOS sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa, ja sen vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu tämän, päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tanskalla on DNA-tietojen automaattisen haun ja vertailun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 3 ja 4 artiklan mukaisesti 25 päivästä marraskuuta 2016.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. KALIŇÁK


(1)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Lausunto annettu 25. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).


Top