Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0863

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen II muuttamisesta rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2015/2067

OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/10


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2015/863,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen II muuttamisesta rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/65/EU vahvistetaan säännöt vaarallisten aineiden käytön rajoittamiselle sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja edistetään näin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen ja loppukäsittely ympäristöä säästävällä tavalla.

(2)

Direktiivissä 2011/65/EU kielletään lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylien (PBB-yhdisteet) ja polybromidifenyylieetterien (PBDE-yhdisteiden) käyttö unionin markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivin liitteessä II luetellaan kyseiset rajoitusten kohteena olevat aineet.

(3)

Liitteessä II lueteltujen rajoitusten kohteena olevien aineiden luettelon määräajoin tehtävässä uudelleentarkastelussa olisi asetettava etusijalle heksabromisyklododekaanin (HBCDD), bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP) ja dibutyyliftalaatin (DBP) käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit. Uusia rajoituksia ajatellen olisi tutkittava uudelleen aiemmissa arvioinneissa tutkittuja vaarallisia aineita.

(4)

Direktiivin 2011/65/EU 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio on kuullut eri osapuolia, kuten talouden toimijoita, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä, ja asiasta on laadittu perusteellinen arviointi.

(5)

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaatti (BBP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja di-isobutyyliftalaatti (DIBP) ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita. DIBP on aine, jota voidaan käyttää korvaamaan DBP, ja sitä on käsitelty aiemmissa komission tekemissä arvioinneissa. Asiasta saatu näyttö osoittaa, että kyseisten neljän aineen käytöllä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa voi olla kielteinen vaikutus kierrätykseen sekä ihmisten terveyteen ja ympäristöön sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuoltotoimien aikana.

(6)

Useimmissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettäville DEHP:lle, BBP:lle, DBP:lle ja DIBP:lle on saatavilla korvaavia aineita, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia. Kyseisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olisi sen vuoksi rajoitettava. DEHP:tä, BBP:tä ja DBP:tä rajoitetaan jo Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) liitteen XVII nimikkeellä 51, joten leluja, joiden DEHP-, BBP- tai DBP-pitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta laskettuna kumulatiivisesti mainitun kolmen ftalaatin osalta, ei saa saattaa EU:n markkinoille. Kaksinkertaisen sääntelyn välttämiseksi rajoitus, joka sisältyy REACH-asetuksen liitteen XVII nimikkeeseen 51, on jatkossa ainoa rajoitus, jota sovelletaan lelujen sisältämään DEHP:hen, BBP:hen ja DBP:hen.

(7)

Siirtymävaiheen helpottamiseksi ja mahdollisten sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi olisi myönnettävä asianmukainen siirtymäaika, jotta taloudelliset toimijat voivat hakea vapautuksia aineita koskevista rajoituksista direktiivin 2011/65/EU 5 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten laitteiden ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden pidemmät innovaatiosyklit olisi otettava huomioon siirtymäaikaa määritettäessä. DEHP:n, BBP:n, DBP:n ja DIBP:n käytön rajoitusta olisi sen vuoksi sovellettava lääkinnällisiin laitteisiin, mukaan luettuina in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, ja tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan luettuina teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet, 22 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen.

(8)

Direktiivin 2011/65/EU liitteiden III–IV mahdollinen mukauttaminen vapautusten myöntämiseksi DEHP:hen tai DBP:hen liittyville käyttötarkoituksille olisi toteutettava siten, että vältetään kaksinkertainen sääntely ja tarpeettomat rasitteet varmistamalla johdonmukaisuus mahdollisten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla myönnettävien lupien hallinnoinnissa kun kyseessä on kyseisten aineiden sisällyttäminen sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Toiminnanharjoittajien, jotka harkitsevat vapautusten hakemista direktiivin 2011/65/EU nojalla, olisi oltava tietoisia siitä, että kyseiset vapautukset voivat kattaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden koko elinkaaren, myös valmistusvaiheen.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liite II tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 22 päivästä heinäkuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE II

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajoitusten kohteena olevat aineet ja niiden sallitut enimmäispitoisuudet painoprosentteina homogeenisessa materiaalissa

 

Lyijy (0,1 %)

 

Elohopea (0,1 %)

 

Kadmium (0,01 %)

 

Kuudenarvoinen kromi (0,1 %)

 

Polybromibifenyylit (PBB) (0,1 %)

 

Polybromidifenyylieetterit (PBDE) (0,1 %)

 

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) (0,1 %)

 

Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) (0,1 %)

 

Dibutyyliftalaatti (DBP) (0,1 %)

 

Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) (0,1 %)

DEHP:n, BBP:n, DBP:n ja DIBP:n rajoittamista on sovellettava lääkinnällisiin laitteisiin, mukaan luettuina in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet, ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin, mukaan luettuina teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet, 22 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen.

DEHP:n, BBP:n, DBP:n ja DIBP:n rajoittamista ei sovelleta ennen 22 päivää heinäkuuta 2019 markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja ennen 22 päivää heinäkuuta 2021 markkinoille saatettujen lääkinnällisten laitteiden, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet mukaan lukien, sekä tarkkailu- ja valvontalaitteiden, teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet mukaan lukien, korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitettuihin liitäntäjohtoihin ja varaosiin.

DEHP:n, BBP:n ja DBP:n rajoittamista ei sovelleta leluihin, joihin jo sovelletaan DEHP:tä, BBP:tä ja DBP:tä koskevaa rajoitusta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikkeen 51 perusteella.”


Top