Help Print this page 

Document 32015D0495

Title and reference
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/495, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1756) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2018; Kumoaja 32018D0840
OJ L 78, 24.3.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/495/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/40


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/495,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY mukaisen unionin laajuista seurantaa varten laadittavan tarkkailtavien aineiden luettelon hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1756)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 16 päivänä joulukuuta 2008 ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/105/EY (1) ja erityisesti sen 8 b artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdassa säädetään tarkkailtavien aineiden luettelon laatimisesta. Luetteloon sisällytettäisiin ensimmäisessä vaiheessa enintään 10 ainetta tai aineryhmää ja niistä kerättäisiin unionin laajuisia seurantatietoja, joita voidaan hyödyntää myöhemmin, kun aineet asetetaan tärkeysjärjestykseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (2) 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Luettelossa olisi mainittava seurantamatriisit ja mahdolliset analyysimenetelmät, joista ei aiheudu liiallisia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa yksilöidään muun muassa edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tarkkailtavien aineiden luettelossa mainittujen aineiden seurantaan, jäsenvaltioiden antaman seurannan tuloksia koskevaan selvitykseen sekä luettelon ajantasaistamiseen.

(3)

Tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytettävät aineet olisi valittava sellaisista aineista, joita koskevat tiedot osoittavat, että aineet voivat unionin tasolla aiheuttaa vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä merkittävän riskin mutta joita koskevat seurantatiedot ovat riittämättömät todellisen riskin vahvistamiseen. Olisi harkittava sitä, että tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytetään erittäin vaaralliset aineet, joita käytetään useissa jäsenvaltioissa ja joita päästetään vesiympäristöön mutta joita ei seurata lainkaan tai seurataan vain harvoin. Valintaprosessissa olisi otettava huomioon direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa mainitut tiedot, ottaen erityisesti huomioon uudet epäpuhtaudet.

(4)

Tarkkailtavien aineiden luettelossa mainittujen aineiden seurannan avulla olisi saatava korkealuokkaisia tietoja aineiden pitoisuuksista vesiympäristössä. Tietoja olisi voitava hyödyntää direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävään erilliseen tarkistukseen liittyvissä riskinarvioinneissa, joiden perusteella voidaan yksilöidä ensisijaisia aineita. Olisi harkittava niiden aineiden, joiden havaitaan tässä tarkastelussa aiheuttavan merkittävän riskin, sisällyttämistä ensisijaisten aineiden luetteloon. Lisäksi olisi asetettava ympäristönlaatustandardi, jota jäsenvaltioiden olisi noudatettava. Kun tehdään ehdotus aineen sisällyttämisestä ensisijaisten aineiden luetteloon, siitä olisi laadittava vaikutustenarviointi.

(5)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan mukaisesti diklofenaakki, 17-beta-estradioli (E2) ja 17-alfa-etinyyliestradioli (EE2) olisi sisällytettävä ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon, jotta voitaisiin koota seurantatietoja asianmukaisten toimenpiteiden määrittämiseksi näiden aineiden aiheuttaman riskin käsittelemiseksi. Myös estroni (E1) olisi sisällytettävä tarkkailtavien aineiden luetteloon, koska se on kemiallisesti samantyyppinen kuin 17-beta-estradioli ja sen hajoamistuote.

(6)

Komissio kokosi vuonna 2014 tietoja useista muista aineista, jotka voitaisiin sisällyttää tarkkailtavien aineiden luetteloon. Komissio otti huomioon direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tietolähteet ja kuuli jäsenvaltioiden asiantuntijoita sekä sidosryhmiä. Aineet sijoitettiin tärkeysjärjestykseen. Tämä koski erityisesti aineita, joiden nimeämistä ensisijaisiksi aineiksi harkittiin äskettäin valmistuneessa ensisijaisten aineiden uudelleentarkastelussa mutta joiden osalta tarvitaan vielä seurantatietoja merkittävän riskin vahvistamiseksi. Uudelleentarkastelussa tarkasteltiin myös useita muita aineita, jotka yksilöitiin mahdollisiksi uusiksi epäpuhtauksiksi ja joita koskevia seurantatietoja oli saatavilla vain vähän tai ei ollenkaan. Kunkin edellä tarkoitetun aineen aiheuttama riski laskettiin aineen haitallisista ominaisuuksista ja ympäristön altistumisesta aineelle käytettävissä olevien tietojen mukaisesti. Altistuminen arvioitiin tuotannon ja käytön laajuutta koskevien tietojen perusteella ottaen huomioon kaikki varsinaiset seurantatiedot.

(7)

Koottaessa aineita koskevia tietoja alustavaa luetteloa varten saatiin myös joitakin uusia seurantatietoja tietyistä aineista. Vähintään neljästä jäsenvaltiosta saadut luotettavat ja ajantasaiset tiedot katsottiin riittäviksi, jotta ainetta ei sisällytetty tarkkailtavien aineiden luetteloon. Kun nämä aineet jätettiin pois luettelosta samoin kuin muutamat muut aineet, joiden myrkyllisyydestä oli erityistä epävarmuutta tai joiden käytön odotettiin loppuvan, todettiin seuraavien aineiden olevan etusijalla: oksadiatsoni, metiokarbi, 2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli, triallaatti, neljä neonikotinoidipohjaista torjunta-ainetta, makrolidi-antibiootti erytromysiini ja 2-etyyliheksyyli-4-metoksikinnamaatti. Nämä aineet olisi näin ollen sisällytettävä myös tarkkailtavien aineiden luetteloon, jossa ne yksilöidään CAS-numeron (Chemical Abstracts Service) ja EU-numeron avulla. Myös viidennen neonikotinoidipohjaisen torjunta-aineen ja kahden muun makrolidi-antibiootin todettiin aiheuttavan mahdollisesti merkittävän riskin. Koska on mahdollista, että saman toimintatavan omaavilla aineilla olisi myös muita lisävaikutuksia, on perusteltua ehdottaa niiden samanaikaista sisällyttämistä tarkkailtavien aineiden luetteloon. Neonikotinoidit samoin kuin makrolidi-antibiootit olisi voitava analysoida samanaikaisesti, mikä mahdollistaisi niiden sisällyttämisen luetteloon ryhmänä.

(8)

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio yksilöi soveltuvia analyysimenetelmiä ehdotetuille aineille. Menetelmän havaitsemisrajan asianomaisessa matriisissa olisi oltava kunkin aineen osalta vähintään yhtä alhainen kuin sen ainekohtaisen ennustetun pitoisuuden, josta ei aiheudu vaikutuksia. Jos uusien tietojen perusteella tiettyjen aineiden ennustettu pitoisuus, josta ei aiheudu vaikutuksia, laskee, on menetelmän suurinta hyväksyttävää havaitsemisrajaa ehkä laskettava ja aineet sisällytettävä edelleen luetteloon. Analyysimenetelmistä ei katsota aiheutuvan kohtuuttomia kustannuksia.

(9)

Vertailtavuuden vuoksi kaikkia aineita olisi seurattava koko vesinäytteessä. Olisi kuitenkin asianmukaista seurata 2-etyyliheksyyli-4-metoksikinnamaattia myös leijumassa tai sedimentissä, koska sillä on taipumus jakautua tässä matriisissa.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa tarkoitettu unionin laajuista seurantaa varten laadittava ensimmäinen tarkkailtavien aineiden luettelo esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).


LIITE

Direktiivin 2008/105/EY 8 b artiklassa tarkoitettu luettelo tarkkailtavista aineista unionin laajuista seurantaa varten

Aineen/aineryhmän nimi

CAS-numero (1)

EU-numero (2)

Indikatiivinen analyysimenetelmä (3)  (4)  (5)

Menetelmän suurin hyväksyttävissä oleva havaitsemisraja (ng/l)

17-alfa-etinyyliestradioli (EE2)

57-63-6

200-342-2

Suurivolyyminen SPE -LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradioli (E2), estroni (E1)

50-28-2

53-16-7

200-023-8

SPE -LC-MS-MS

0,4

Diklofenaakki

15307-86-5

239-348-5

SPE -LC-MS-MS

10

2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli

128-37-0

204-881-4

SPE – GC-MS

3 160

2-Etyyliheksyyli-4-metoksisinnamaatti

5466-77-3

226-775-7

SPE -LC-MS-MS

tai GC-MS

6 000

Makrolidi-antibiootit (6)

 

 

SPE -LC-MS-MS

90

Metiokarbi

2032-65-7

217-991-2

SPE -LC-MS-MS

tai GC-MS

10

Neonikotinoidit (7)

 

 

SPE -LC-MS-MS

9

Oksadiatsoni

19666-30-9

243-215-7

LLE/SPE – GC-MS

88

Triallaatti

2303-17-5

218-962-7

LLE/SPE – GC-MS

tai LC-MS-MS

670


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Euroopan unionin numero – ei kaikille aineille.

(3)  Eri jäsenvaltioiden tulosten vertailtavuuden varmistamiseksi on kaikkia aineita seurattava koko vesinäytteessä.

(4)  Uuttamismenetelmät:

LLE

neste-nesteuutto

SPE

kiinteäfaasiuutto.

Analyysimenetelmät:

GC-MS– kaasukromatografia-massaspektrometria

LC-MS-MS– Nestekromatografia (kaksivaiheinen) kolmoiskvadrupolimassaspektrometria.

(5)  2-Etyyliheksyyli-4-metoksisinnamaatin seuraamiseksi leijumassa (SPM) tai sedimentissä (koko < 63μm) on käytettävissä seuraava analyysimenetelmä: SLE (kiinteä-nesteuutto) – GC-MS, jolloin suurin havaitsemisraja on 0,2 mg/kg.

(6)  Erytromysiini (CAS-numero 114-07-8, EU-numero 204-040-1), klaritromysiini (CAS-numero 81103-11-9), asitromysiini (CAS-numero 83905-01-5, EU-numero 617-500-5).

(7)  Imidaklopridi (CAS-numero 105827-78-9/138261-41-3, EU-numero 428-040-8), tiaklopridi (CAS-numero 111988-49-9), tiametoksami (CAS-numero 153719-23-4, EU-numero 428-650-4), klotianidiini (CAS-numero 210880-92-5, EU-numero 433-460-1), asetamipridi (CAS-numero 135410-20-7/-160430-64-8).


Top