EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0926

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 926/2014, annettu 27 päivänä elokuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisista sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviin ilmoituksiin käytettävien vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen teknisistä täytäntöönpanostandardeista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 254, 28.8.2014, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/926/oj

28.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/2


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 926/2014,

annettu 27 päivänä elokuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisista sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviin ilmoituksiin käytettävien vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 6 kohdan, 36 artiklan 6 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviä ilmoituksia varten olisi saatavilla vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä, on tarpeen määritellä eräitä teknisiä käsitteitä, jotta sivuliikettä koskevat ilmoitukset, palveluja koskevat ilmoitukset, sivuliikettä koskevien ilmoitusten tietomuutoksista johtuvat ilmoitukset sekä sivuliikkeen toiminnan suunniteltuun lopettamiseen liittyvät ilmoitukset on mahdollista erottaa selvästi toisistaan.

(2)

Kun vahvistetaan vakiomuotoiset menettelyt, jotka kattavat luottolaitosten kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tekemien passi-ilmoitusten kielen ja viestintävälineet, helpotetaan sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöä ja tehostetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tehtävien ja vastuualueiden hoitamista.

(3)

Teknisissä standardeissa olisi edellytettävä, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset arvioivat toimitettujen passi-ilmoitusten oikeellisuuden ja täydellisyyden, jotta määritettäisiin tarkasti kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ja varmistettaisiin luottolaitosten toimittamien passi-ilmoitusten laatu.

(4)

Kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täsmennettävä luottolaitoksille, miltä osin passi-ilmoitusten arvioidaan olevan puutteellisia tai virheellisiä, jotta puuttuvien tai virheellisten tietojen yksilöinti, välittäminen ja esittäminen helpottuisivat.

(5)

Jotta esitetyt passi-ilmoitukset arvioitaisiin oikea-aikaisesti ja käsittely olisi avointa, on tarpeen määrittää direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan alkaminen yksiselitteisesti, jotta kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekisivät päätöksen luottolaitoksen hallinnollisten rakenteiden tai rahoitustilanteen riittävyydestä ja välittäisivät passi-ilmoituksen vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle. On myös tarpeen määrittää yksiselitteisesti niiden direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdassa ja 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen alkaminen, joiden kuluessa kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kyseiset päätökset ja toimitettava asiaankuuluvat tiedot toisilleen tai luottolaitoksille.

(6)

Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antama toimitettujen passi-ilmoitusten vastaanottamista koskeva ilmoitus on tarpeen, jotta olisi selvästi tiedossa kyseisen ilmoituksen vastaanottopäivä sekä ajanjakso, joka vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on käytettävissä voidakseen järjestää luottolaitosten valvonnan ja ilmoittaa niille ne yleiseen etuun liittyvät edellytykset, joiden mukaisesti ne voivat joutua harjoittamaan toimintaa, sekä tarkka päivä, jona luottolaitokset voivat perustaa sivuliikkeensä ja aloittaa niiden toiminnan vastaanottavan jäsenvaltion alueella.

(7)

Jotta tuotaisiin avoimesti esiin ne yleiseen etuun liittyvät edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa voidaan joutua harjoittamaan vastaanottavissa jäsenvaltioissa, vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava kotijäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille niistä edellytyksistä, joissa asetetaan rajoituksia luottolaitosten sivuliikkeiden harjoittamalle toiminnalle vastaanottavien jäsenvaltioiden alueella.

(8)

Sivuliikkeen tietojen muutosilmoitukseen liittyvien menettelyjen olisi katettava myös sivuliikkeen toiminnan suunniteltu lopettaminen, sillä tällaista tapausta pidetään merkittävänä sivuliikkeen toimintaa koskevana muutoksena, josta on tarpeen ilmoittaa kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

(9)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviä ilmoituksia. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on suotavaa, että tietyt direktiivissä 2013/36/EU edellytetyt tekniset sääntelystandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(10)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’) on toimittanut komissiolle.

(11)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviä ilmoituksia varten direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 6 kohdan, 36 artiklan 6 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan nojalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’sivuliikettä koskevalla passi-ilmoituksella’ luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle, direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemää ilmoitusta kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille;

2)

’sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksella’ luottolaitoksen direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tekemää ilmoitusta kyseisen direktiivin 35 artiklan 2 kohdan b, c tai d alakohdan nojalla annettujen tietojen muutoksesta;

3)

’palveluja koskevalla passi-ilmoituksella’ luottolaitoksen, joka aikoo käyttää vapautta tarjota palveluja ryhtymällä ensimmäistä kertaa harjoittamaan toimintaa toisen jäsenvaltion alueella, direktiivin 2013/36/EU 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemää ilmoitusta kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille;

4)

’passi-ilmoituksella’ sivuliikettä koskevaa passi-ilmoitusta, sivuliikkeen tietojen muutosilmoitusta tai palveluja koskevaa passi-ilmoitusta.

3 artikla

Passi-ilmoituksia koskevat yleiset vaatimukset

1.   Tämän asetuksen mukaisesti esitettyjen passi-ilmoitusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on oltava kirjallisesti laadittuja kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten hyväksymällä kielellä tai millä tahansa unionin kielellä, jonka sekä kotijäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät;

b)

ne on toimitettava postitse tai sähköisin välinein, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät nämä toimitustavat.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on saatettava seuraavat tiedot julkisesti saataville:

a)

1 kohdan a alakohdan mukaisesti hyväksytyt kielet;

b)

osoite, johon passi-ilmoitukset on lähetettävä, jos ne toimitetaan postitse;

c)

kaikki sähköiset välineet, joilla passi-ilmoitukset voidaan toimittaa, ja kaikki asiaan liittyvät yhteystiedot.

II LUKU

SIVULIIKETTÄ KOSKEVAAN PASSI-ILMOITUKSEEN SOVELLETTAVAT MENETTELYT

4 artikla

Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen esittäminen

Luottolaitosten on käytettävä liitteessä I vahvistettua lomaketta, kun ne esittävät sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla

Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen täydellisyyden ja oikeellisuuden arviointi

1.   Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen saatuaan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava toimitettujen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on katsottava direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika alkaneeksi sinä päivänä, jona arvioinnin mukaan täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus on vastaanotettu.

3.   Jos sivuliikettä koskevassa passi-ilmoituksessa toimitetut tiedot todetaan arvioinnissa puutteellisiksi tai virheellisiksi, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä viipymättä luottolaitokselle ja mainittava, miltä osin tietojen arvioidaan olevan puutteelliset tai virheelliset.

6 artikla

Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen välittäminen

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettua lomaketta, kun ne välittävät vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen, sekä liitteessä III vahvistettua lomaketta, kun ne välittävät sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen jäljennöksen ja omia varoja koskevat tuoreimmat saatavissa olevat tiedot.

2.   Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viipymättä ilmoitus sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen vastaanottamisesta ja mainittava siinä päivä, jona sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus on vastaanotettu.

3.   Kun vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta on saatu vastaanottoilmoitus, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava luottolaitokselle seuraavat asiat:

a)

sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen välittäminen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille;

b)

päivä, jona vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen.

7 artikla

Yleiseen etuun liittyvien edellytysten ilmoittaminen

1.   Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava luottolaitokselle kirjallisesti kaikki direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yleiseen etuun liittyvät edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa voidaan joutua harjoittamaan vastaanottavan jäsenvaltion alueella.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa edellytyksissä asetetaan rajoituksia sivuliikkeen toiminnalle, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava myös ne edellytykset kirjallisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

III LUKU

SIVULIIKKEEN TIETOJEN MUUTOSILMOITUKSEEN SOVELLETTAVAT MENETTELYT

8 artikla

Sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen esittäminen

1.   Luottolaitosten on käytettävä liitteessä I vahvistettua lomaketta, kun ne antavat sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen tiedoksi kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, paitsi jos muutos koskee sivuliikkeen toiminnan suunniteltua lopettamista.

2.   Luottolaitosten on käytettävä liitteessä IV vahvistettua lomaketta, kun ne antavat sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen tiedoksi kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jos muutos koskee sivuliikkeen toiminnan suunniteltua lopettamista.

9 artikla

Ilmoituksen täydellisyyden ja oikeellisuuden arviointi

1.   Sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen saatuaan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava toimitettujen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.

2.   Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on katsottava direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuukauden määräaika alkaneeksi sinä päivänä, jona arvioinnin mukaan täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä sivuliikkeen tietojen muutosilmoitus on vastaanotettu. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut päätökset tehdään kyseisessä kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

3.   Jos sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksessa toimitetut tiedot todetaan arvioinnissa puutteellisiksi tai virheellisiksi, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä viipymättä luottolaitokselle ja mainittava, miltä osin tietojen arvioidaan olevan puutteelliset tai virheelliset.

10 artikla

Ilmoituksen johdosta tehdyistä päätöksistä ilmoittaminen

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta päätöksestään kirjallisesti luottolaitokselle ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta päätöksestään kirjallisesti luottolaitokselle.

3.   Jos 2 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä vahvistetaan edellytyksiä, joissa asetetaan rajoituksia sivuliikkeen toiminnalle, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava myös ne edellytykset kirjallisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

IV LUKU

PALVELUJA KOSKEVAAN PASSI-ILMOITUKSEEN SOVELLETTAVAT MENETTELYT

11 artikla

Palveluja koskevan passi-ilmoituksen esittäminen

Luottolaitosten on käytettävä liitteessä V vahvistettua lomaketta, kun ne esittävät palveluja koskevan passi-ilmoituksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

12 artikla

Palveluja koskevan passi-ilmoituksen täydellisyyden ja oikeellisuuden arviointi

1.   Palveluja koskevan passi-ilmoituksen saatuaan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava toimitettujen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on katsottava direktiivin 2013/36/EU 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kuukauden määräaika alkaneeksi sinä päivänä, jona arvioinnin mukaan täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä palveluja koskeva passi-ilmoitus on vastaanotettu.

3.   Jos palveluja koskevassa passi-ilmoituksessa toimitetut tiedot todetaan arvioinnissa puutteellisiksi tai virheellisiksi, kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä viipymättä luottolaitokselle ja mainittava, miltä osin tietojen arvioidaan olevan puutteelliset tai virheelliset.

13 artikla

Palveluja koskevan passi-ilmoituksen välittäminen

Luottolaitosten on käytettävä liitteessä VI vahvistettua lomaketta, kun ne välittävät palveluja koskevan passi-ilmoituksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen tai sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen esittämiseen käytettävä lomake

Kun luottolaitokset antavat sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen tiedoksi kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, luottolaitosten on täytettävä lomakkeesta ainoastaan ne osat, jotka sisältävät muuttuneita tietoja.

1.   Yhteystiedot

Ilmoitustyyppi

[Sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus/sivuliikkeen tietojen muutosilmoitus]

Vastaanottava jäsenvaltio, johon sivuliike on määrä perustaa:

[luottolaitos täyttää]

Luottolaitoksen nimi ja viitenumero:

[luottolaitos täyttää]

Luottolaitoksen osoite vastaanottavassa jäsenvaltiossa, josta asiakirjat ovat saatavissa:

[luottolaitos täyttää]

Sivuliikkeen suunniteltu päätoimipaikka vastaanottavassa jäsenvaltiossa:

[luottolaitos täyttää]

Päivä, jona sivuliikkeen on tarkoitus aloittaa toimintansa:

[luottolaitos täyttää]

Sivuliikkeen yhteyshenkilön nimi:

[luottolaitos täyttää]

Puhelinnumero:

[luottolaitos täyttää]

Sähköposti:

[luottolaitos täyttää]

2.   Toimintasuunnitelma

2.1   Suunnitellun liiketoiminnan tyypit

2.1.1   Selostus sivuliikkeen päätavoitteista ja liiketoimintastrategiasta sekä selvitys siitä, miten sivuliike edistää laitoksen tai tapauksen mukaan kyseisen ryhmän strategiaa

[luottolaitos täyttää]

2.1.2   Kuvaus kohdeasiakkaista ja vastapuolista

[luottolaitos täyttää]

2.1.3   Luettelo direktiivin 2013/36/EU liitteen I mukaisista toiminnoista, joita luottolaitos aikoo harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja tieto siitä, mitkä toiminnot kuuluvat ydinliiketoimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kunkin ydintoiminnon suunniteltu aloituspäivä mukaan luettuna

Nro

Toiminto

Toiminnot, joita luottolaitos aikoo harjoittaa

Ydinliiketoimintaan kuuluvat toiminnot

Kunkin ydintoiminnon suunniteltu aloituspäivä

1.

Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen

 

 

 

2.

Luotonanto, johon sisältyvät etenkin: kulutusluotot, kiinnitysluotot, myyntilaskujen rahoitus takautumisoikeuksin ja ilman takautumisoikeutta (factoring), kauppatapahtumien rahoitus (mukaan lukien forfeiting-rahoitus)

 

 

 

3.

Rahoitusleasing

 

 

 

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY (1) 4 artiklan 3 kohdassa määritellyt maksupalvelut

 

 

 

4a.

Palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

 

 

 

4b.

Palvelut käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

 

 

 

4c.

Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan luettuna varojen siirto käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle maksutilille:

suoraveloitusten toteuttaminen, kertaluonteiset suoraveloitukset mukaan luettuina

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla välineellä

tilisiirtojen toteuttaminen, toistuvaissuoritukset mukaan luettuina

 

 

 

4d.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on maksupalvelunkäyttäjän luottosopimus:

suoraveloitusten toteuttaminen, kertaluonteiset suoraveloitukset mukaan luettuina

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla välineellä

tilisiirtojen toteuttaminen, toistuvaissuoritukset mukaan luettuina

 

 

 

4e.

Maksuvälineiden liikkeeseenlasku ja/tai tapahtumahyvitys

 

 

 

4f.

Rahansiirrot

 

 

 

4g.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen annetaan televiestintä-, digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella ja maksu suoritetaan televiestintäjärjestelmää, tietotekniikkajärjestelmää tai verkkoa hoitavalle palveluntarjoajalle, joka toimii pelkästään välittäjänä maksupalvelunkäyttäjän ja tavaroiden ja palveluiden toimittajan puolesta (2)

 

 

 

5.

Maksuvälineiden (esim. matkasekit ja pankkivekselit) liikkeeseenlasku ja hoitaminen siltä osin kuin tällainen toiminto ei kuulu 4 kohdan soveltamisalaan

 

 

 

6.

Takaukset ja maksusitoumukset

 

 

 

7.

Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun seuraavilla välineillä:

 

 

 

7a.

rahamarkkinavälineet (esim. sekit, vekselit ja sijoitustodistukset)

 

 

 

7b.

ulkomaanvaluutta

 

 

 

7c.

rahoitusfutuurit ja optiot

 

 

 

7d.

valuutta- ja korkovälineet

 

 

 

7e.

siirtokelpoiset arvopaperit

 

 

 

8.

Osallistuminen osakeanteihin ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen

 

 

 

9.

Yritysneuvonta pääoman rakennetta ja toimialastrategiaa koskevissa asioissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä sekä sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvä neuvonta ja palvelut

 

 

 

10.

Välitystoiminta rahamarkkinoilla

 

 

 

11.

Sijoitussalkun hoito ja neuvonta

 

 

 

12.

Arvopaperisäilytys ja -hoito

 

 

 

13.

Luottotietopalvelut

 

 

 

14.

Säilytyspalvelut

 

 

 

15.

Sähköisen rahan liikkeeseenlasku

 

 

 

2.1.4   Luettelo palveluista ja toiminnoista, joita luottolaitos aikoo harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) liitteessä I olevissa A ja B osassa silloin, kun viitataan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa C osassa säädettyihin rahoitusvälineisiin

Rahoitusvälineet

Sijoituspalvelut ja -toiminta

Oheispalvelut

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivi- ja sarakeotsikot viittaavat rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevaan asianomaiseen osaan ja numeroituun kohtaan (esimerkiksi A1 viittaa liitteessä I olevan A osan 1 kohtaan)

2.2   Sivuliikkeen organisaatiorakenne

2.2.1   Kuvaus sivuliikkeen organisaatiorakenteesta mukaan lukien toiminnalliset suhteet ja oikeudelliset raportointisuhteet sekä sivuliikkeen asema ja tehtävät laitoksen ja tapauksen mukaan kyseisen ryhmän yritysrakenteessa

[luottolaitos täyttää]

Kuvaukseen voidaan liittää havainnollistavia asiakirjoja, kuten organisaatiokaavio

2.2.2   Kuvaus hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja sisäisen valvonnan mekanismeista seuraavin tiedoin:

2.2.2.1

sivuliikkeen riskienhallintamenettelyt ja tiedot laitoksen ja tapauksen mukaan kyseisen ryhmän likviditeettiriskin hallinnasta

[luottolaitos täyttää]

2.2.2.2

mahdolliset rajat, jotka on asetettu sivuliikkeen toiminnalle, varsinkin sen luotonannolle

[luottolaitos täyttää]

2.2.2.3

tiedot sivuliikkeen sisäisen tarkastuksen järjestelyistä, muun muassa kyseisten järjestelyjen vastuuhenkilön tiedot sekä tapauksen mukaan tiedot ulkopuolisesta tilintarkastajasta

[luottolaitos täyttää]

2.2.2.4

rahanpesun torjuntaan tarkoitetut järjestelyt sivuliikkeessä, myös tiedot henkilöstä, joka on nimetty varmistamaan kyseisten järjestelyjen noudattaminen

[luottolaitos täyttää]

2.2.2.5

valvonta, joka koskee ulkoistamisjärjestelyjä ja muita kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä järjestelyjä, jotka liittyvät sivuliikkeen harjoittamaan, laitoksen toimiluvan kattamaan toimintaan

[luottolaitos täyttää]

2.2.3   Jos sivuliikkeen odotetaan harjoittavan yhtä tai useampaa direktiivin 2004/39/EU 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä sijoituspalvelua ja -toimintaa, kuvaus seuraavista järjestelyistä:

2.2.3.1

asiakkaiden varoja ja omaisuutta suojaavat järjestelyt

[luottolaitos täyttää]

2.2.3.2

järjestelyt direktiivin 2004/39/EY 19, 21, 22, 25, 27 ja 28 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi ja vastaanottavan jäsenvaltion asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kyseisten artiklojen mukaisesti toteuttamat toimenpiteet

[luottolaitos täyttää]

2.2.3.3

sisäiset menettelyohjeet, henkilökohtaisia liiketoimia koskeva valvonta mukaan luettuna

[luottolaitos täyttää]

2.2.3.4

tiedot henkilöstä, joka vastaa sivuliikkeen sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevien valitusten käsittelystä

[luottolaitos täyttää]

2.2.3.5

tiedot henkilöstä, joka on nimetty varmistamaan sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevien sivuliikkeen järjestelyjen noudattaminen

[luottolaitos täyttää]

2.2.4   sivuliikkeen johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden työkokemusta koskevat tiedot

[luottolaitos täyttää]

2.3   Muut tiedot

2.3.1   Rahoitussuunnitelma, joka sisältää tase- ja tuloslaskelmaennusteet kolmeksi vuodeksi

[luottolaitos täyttää]

Nämä tiedot voidaan toimittaa ilmoituksen liitteenä

2.3.2   Niiden unionin talletussuoja- ja sijoittajansuojajärjestelmien nimi- ja yhteystiedot, joissa laitos on jäsenenä ja jotka kattavat sivuliikkeen toiminnan ja palvelut, sekä sijoittajansuojajärjestelmän kattama enimmäismäärä

[luottolaitos täyttää]

2.3.3   Tiedot sivuliikkeen tietotekniikkajärjestelyistä

[luottolaitos täyttää]

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

(2)  Kattaako 4g kohdassa tarkoitettu toiminto direktiivin 2007/64/EY 16 artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisen luotonannon?

☐ kyllä ☐ ei

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).


LIITE II

Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen välittämiseen käytettävä lomake

Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset:

 

Yhteyshenkilö:

 

Puhelinnumero:

 

Sähköposti:

 

 

 

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten osoite:

 

 

[Päiväys]

 

Viite:

 

 

 

 

Sivuliikettä koskevan passi-ilmoituksen välittäminen

[Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 

luottolaitoksen nimi ja viitenumero,

 

toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat luottolaitoksen toimiluvan myöntämisestä ja valvonnasta,

 

ilmoitus luottolaitoksen aikomuksesta harjoittaa toimintaa vastaanottavan jäsenvaltion alueella; ilmoituksessa on mainittava päivä, jona on saatu arvioinnin mukaan täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävä sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus,

 

sivuliikkeen toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden nimi- ja yhteystiedot,

 

niiden unionin talletussuoja- ja sijoittajansuojajärjestelmien nimi- ja yhteystiedot, joissa laitos on jäsenenä ja jotka kattavat sivuliikkeen toiminnan ja palvelut.]

 

 

 

[Yhteystiedot]

 


LIITE III

Lomake, jolla ilmoitetaan omien varojen määrä ja koostumus sekä omien varojen vaatimukset

1.   Omien varojen määrä ja koostumus

Erä

Kaikki artiklaviittaukset ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) säännöksiin

Määrä

(miljoonaa euroa)

Omat varat

4 artiklan 1 kohdan 118 kohta ja 72 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014  (2) liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 1 olevalla rivillä 010]

Ensisijainen pääoma (T1)

25 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 1 olevalla rivillä 015]

Ydinpääoma (CET1)

50 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 1 olevalla rivillä 020]

Ensisijainen lisäpääoma (AT1)

61 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 1 olevalla rivillä 530]

Toissijainen pääoma (T2)

71 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 1 olevalla rivillä 750]

2.   Omien varojen vaatimukset

Erä

Kaikki artiklaviittaukset ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännöksiin

Määrä

(miljoonaa euroa)

Kokonaisriskin määrä

92 artiklan 3 kohta sekä 95, 96 ja 98 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 010]

Riskipainotetut vastuuerät luotto-, vastapuoli- ja laimentumisriskien sekä vaillinaisten siirtojen osalta

92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohta

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 2 olevassa lomakkeessa 1 olevalla rivillä 040]

Kokonaisriskin määrä selvitys-/toimitusriskien osalta

92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 490]

Kokonaisriskin määrä positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriskien osalta

92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohta ja c alakohdan i ja iii alakohta sekä 92 artiklan 4 kohdan b alakohta

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 520]

Kokonaisriskin määrä operatiivisen riskin osalta

92 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 590]

Kiinteistä yleiskustannuksista aiheutuva muu riskin määrä

95 artiklan 2 kohta, 96 artiklan 2 kohta, 97 artikla ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohta

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 630]

Kokonaisriskin määrä vastuun arvonoikaisun osalta

92 artiklan 3 kohdan d alakohta

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 640]

Kaupankäyntivaraston suuriin asiakasriskeihin liittyvän kokonaisriskin määrä

92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 395–401 artikla

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 680]

Muut riskin määrät

Tämä kohta liittyy 3, 458, 459 ja 500 artiklaan, ja kohdassa ilmoitetaan sellaiset riskin määrät, joita ei voida luokitella tämän taulukon mihinkään muuhun erään.

[tiedot siten kuin ne on ilmoitettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä 1 olevassa lomakkeessa 2 olevalla rivillä 690]


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).


LIITE IV

Lomake, jolla esitetään sivuliikkeen toiminnan suunniteltua lopettamista koskeva sivuliikkeen tietojen muutosilmoitus

Luottolaitoksen tai sivuliikkeen yhteyshenkilön nimi:

 

Puhelinnumero:

 

Sähköposti:

 

 

 

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten osoite:

 

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten osoite:

 

 

 

 

[Päiväys]

 

[Viite:]

 

 

 

 

Sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksen esittäminen, kun kyseessä on sivuliikkeen toiminnan suunniteltu lopettaminen

[Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 

luottolaitoksen nimi ja viitenumero,

 

vastaanottavan jäsenvaltion alueella olevan sivuliikkeen nimi,

 

toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat luottolaitoksen toimiluvan myöntämisestä ja valvonnasta,

 

ilmoitus luottolaitoksen aikomuksesta lopettaa vastaanottavan jäsenvaltion alueella olevan sivuliikkeen toiminta sekä päivä, jona toiminta loppuu,

 

sivuliikkeen toiminnan lopettamisprosessista vastuussa olevien henkilöiden nimi- ja yhteystiedot,

 

suunnitellun lopettamisen arvioitu aikataulu,

 

sivuliikkeen asiakassuhteiden päättämistä koskevat tiedot.]

 

[Yhteystiedot]

 


LIITE V

Palveluja koskevaan passi-ilmoitukseen käytettävä lomake

1.   Yhteystiedot

Ilmoitustyyppi

Palveluja koskeva passi-ilmoitus

Vastaanottava jäsenvaltio, jossa luottolaitos aikoo harjoittaa toimintaa:

 

Luottolaitoksen nimi ja viitenumero:

 

Luottolaitoksen pääkonttorin osoite:

 

Luottolaitoksen yhteyshenkilön nimi:

 

Puhelinnumero:

 

Sähköposti:

 

2.   Luettelo direktiivin 2013/36/EU liitteen I mukaisista toiminnoista, joita luottolaitos aikoo harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja tieto siitä, mitkä toiminnot kuuluvat ydinliiketoimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kunkin ydintoiminnon suunniteltu aloituspäivä mukaan luettuna

Nro

Toiminto

Toiminnot, joita luottolaitos aikoo harjoittaa

Ydinliiketoimintaan kuuluvat toiminnot

Kunkin ydintoiminnon suunniteltu aloituspäivä

1.

Talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen

 

 

 

2.

Luotonanto, johon sisältyvät etenkin: kulutusluotot, kiinnitysluotot, myyntilaskujen rahoitus takautumisoikeuksin ja ilman takautumisoikeutta (factoring), kauppatapahtumien rahoitus (mukaan lukien forfeiting-rahoitus)

 

 

 

3.

Rahoitusleasing

 

 

 

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY (1) 4 artiklan 3 kohdassa määritellyt maksupalvelut

 

 

 

4a.

Palvelut käteisen tallettamiseksi maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

 

 

 

4b.

Palvelut käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot

 

 

 

4c.

Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan luettuna varojen siirto käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle maksutilille:

suoraveloitusten toteuttaminen, kertaluonteiset suoraveloitukset mukaan luettuina

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla välineellä

tilisiirtojen toteuttaminen, toistuvaissuoritukset mukaan luettuina

 

 

 

4d.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on maksupalvelunkäyttäjän luottosopimus:

suoraveloitusten toteuttaminen, kertaluonteiset suoraveloitukset mukaan luettuina

maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla välineellä

tilisiirtojen toteuttaminen, toistuvaissuoritukset mukaan luettuina

 

 

 

4e.

Maksuvälineiden liikkeeseenlasku ja/tai tapahtumahyvitys

 

 

 

4f.

Rahansiirrot

 

 

 

4g.

Maksutapahtumien toteuttaminen, kun maksajan suostumus maksutapahtuman toteuttamiseen annetaan televiestintä-, digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella ja maksu suoritetaan televiestintäjärjestelmää, tietotekniikkajärjestelmää tai verkkoa hoitavalle palveluntarjoajalle, joka toimii pelkästään välittäjänä maksupalvelunkäyttäjän ja tavaroiden ja palveluiden toimittajan puolesta (2)

 

 

 

5.

Maksuvälineiden (esim. matkasekit ja pankkivekselit) liikkeeseenlasku ja hoitaminen siltä osin kuin tällainen toiminto ei kuulu 4 kohdan soveltamisalaan

 

 

 

6.

Takaukset ja maksusitoumukset

 

 

 

7.

Kaupankäynti omaan tai asiakkaiden lukuun seuraavilla välineillä:

 

 

 

7a.

rahamarkkinavälineet (esim. sekit, vekselit ja sijoitustodistukset)

 

 

 

7b.

ulkomaanvaluutta

 

 

 

7c.

rahoitusfutuurit ja optiot

 

 

 

7d.

valuutta- ja korkovälineet

 

 

 

7e.

siirtokelpoiset arvopaperit

 

 

 

8.

Osallistuminen osakeanteihin ja niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen

 

 

 

9.

Yritysneuvonta pääoman rakennetta ja toimialastrategiaa koskevissa asioissa ja niihin liittyvissä kysymyksissä sekä sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvä neuvonta ja palvelut

 

 

 

10.

Välitystoiminta rahamarkkinoilla

 

 

 

11.

Sijoitussalkun hoito ja neuvonta

 

 

 

12.

Arvopaperisäilytys ja -hoito

 

 

 

13.

Luottotietopalvelut

 

 

 

14.

Säilytyspalvelut

 

 

 

15.

Sähköisen rahan liikkeeseenlasku

 

 

 

3.   Luettelo palveluista ja toiminnoista, joita luottolaitos aikoo harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja joista säädetään direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevissa A ja B osassa silloin, kun viitataan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa C osassa säädettyihin rahoitusvälineisiin

Rahoitusvälineet

Sijoituspalvelut ja -toiminta

Oheispalvelut

 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivi- ja sarakeotsikot viittaavat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevaan asianomaiseen osaan ja numeroituun kohtaan (esimerkiksi A1 viittaa liitteessä I olevan A osan 1 kohtaan)


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

(2)  Kattaako 4g kohdassa tarkoitettu toiminto direktiivin 2007/64/EY 16 artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisen luotonannon?

☐ kyllä ☐ ei


LIITE VI

Palveluja koskevan passi-ilmoituksen välittämiseen käytettävä lomake

Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset:

 

Yhteyshenkilö:

 

Puhelinnumero:

 

Sähköposti:

 

 

 

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten osoite:

 

 

 

 

[Päiväys]

 

Viite:

 

 

Palveluja koskevan passi-ilmoituksen välittäminen

[Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 

luottolaitoksen nimi ja viitenumero,

 

toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat luottolaitoksen toimiluvan myöntämisestä ja valvonnasta,

 

ilmoitus luottolaitoksen aikomuksesta harjoittaa toimintaa vastaanottavan jäsenvaltion alueella palvelujen tarjoamisen vapautta käyttämällä.]

 

 

 

 

 

[Yhteystiedot]

 


Top