EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0065

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 65/2014, annettu 1 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 29, 31.1.2014, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/65/oj

31.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 65/2014,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien uunien ja liesituulettimien energiamerkintöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2010/30/EU edellytetään komissiota antamaan delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on vastaavat toiminnot.

(2)

Sähköuunien käyttämä energia muodostaa merkittävän osan unionin koko energiankysynnästä. Näiden laitteiden energiankulutusta voidaan jo saavutettujen energiatehokkuusparannusten lisäksi vielä huomattavasti alentaa.

(3)

Kotitalouksien sähköuunien energiamerkintää koskevia säännöksiä annetaan neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnän osalta 8 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission direktiivissä 2002/40/EY (2).

(4)

Kotitalouksien ruoanvalmistuslaitteiden teknologinen kehitys on ollut nopeaa viime vuosina. Ekosuunnittelun taustaselvityksistä kävi ilmi, että kotitalouksien kaasu-uuneilla ja liesituulettimilla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä. Direktiivi 2002/40/EY olisi kumottava ja uudet säännökset annettava, jotta varmistetaan, että energiamerkinnät kannustavat dynaamisella tavalla tavarantoimittajia edelleen parantamaan näiden laitteiden energiatehokkuutta ja nopeuttamaan markkinoiden suuntautumista energiatehokkaampaan teknologiaan.

(5)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava kotitalouksien sähkö- ja kaasu-uuneihin, mukaan lukien liesiin integroidut uunit, sekä kotitalouksien sähkökäyttöisiin liesituulettimiin.

(6)

Tällä asetuksella olisi otettava käyttöön tarkistettu energiatehokkuuden luokitusasteikko A+++–D kaikille asianomaisille uuneille ja uusi energiatehokkuuden luokitusasteikko A–G kotitalouksien liesituulettimille siten, että energiatehokkaiden laitteiden markkinaosuuden kasvattamiseksi asteikon yläpäähän lisätään kahden vuoden välein ”+”-luokka siihen asti, kun saavutetaan luokka A+++.

(7)

Tämän asetuksen ja kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien ekosuunnitteluvaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 66/2014 (3) säännösten arvioidaan yhdessä johtavan 27 petajoulen säästöihin vuotuisessa primaarienergiankulutuksessa vuonna 2020 ja 60 petajoulen vuotuisiin säästöihin vuoteen 2030 mennessä.

(8)

Kotitalouksien liesituulettimien äänitehotaso voi olla tärkeä huomioon otettava seikka loppukäyttäjille. Äänitehotasoja koskevat tiedot olisi lisättävä kotitalouksien liesituulettimien merkkeihin, jotta loppukäyttäjät voisivat tehdä tietoisen päätöksen.

(9)

Kussakin merkissä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla laskenta- ja mittausmenetelmillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmät, mukaan lukien eurooppalaisesta standardoinnista 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1025/2012 (4) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(10)

Tässä asetuksessa olisi eriteltävä kotitalouksien uunien, mukaan lukien liesiin integroidut uunit, ja kotitalouksien sähkökäyttöisten liesituulettimien merkintöjen yhdenmukainen suunnittelu ja sisältö.

(11)

Tässä asetuksessa olisi eriteltävä kotitalouksien uunien, mukaan lukien liesiin integroidut uunit, ja kotitalouksien sähkökäyttöisten liesituulettimien teknistä asiakirja-aineistoa ja tuoteselostetta koskevat vaatimukset myös silloin, kun niitä käytetään muissa kuin kotitaloustarkoituksissa.

(12)

Tässä asetuksessa olisi eriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava kotitalouksien uunien (mukaan lukien liesiin integroidut uunit) ja kotitalouksien sähkökäyttöisten liesituulettimien kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa myös silloin, kun niitä käytetään muissa kuin kotitaloustarkoituksissa.

(13)

On aiheellista tarkastella uudelleen tämän asetuksen säännöksiä tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi ja erityisesti arvioida kotitalouksien uunien energiatehokkuuden määrittämisessä noudatettavan lähestymistavan toimivuutta ja asianmukaisuutta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset kotitalouksien sähkö- ja kaasu-uuneille (mukaan lukien liesiin integroidut uunit) sekä kotitalouksien sähkökäyttöisille liesituulettimille myös silloin, kun niitä käytetään muissa kuin kotitaloustarkoituksissa.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

uuneihin, joissa käytetään jotain muuta energianlähdettä kuin sähköä tai kaasua;

b)

mikroaaltouuneihin;

c)

pieniin uuneihin;

d)

siirrettäviin uuneihin;

e)

varaaviin uuneihin;

f)

uuneihin, joita lämmitetään höyryllä ensisijaisena lämmitystoimintona;

g)

uuneihin, jotka on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan kolmannen kaasuryhmän kaasuilla (propaani ja butaani),

2 artikla

Määritelmät

Direktiivin 2010/30/EU 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’uunilla’ tarkoitetaan laitetta tai laitteen osaa, jossa on yksi tai useampi sähkö- ja/tai kaasukäyttöinen pesä, jossa valmistetaan ruokaa ylä-/alalämpötoimintoa tai kiertoilmatoimintoa käyttäen;

2)

’pesällä’ tarkoitetaan suljettua tilaa, jonka lämpötilaa voidaan säätää ruuan valmistamiseksi;

3)

’monipesäisellä uunilla’ tarkoitetaan uunia, jossa on kaksi tai useampia pesiä, joista jokaista lämmitetään erikseen;

4)

’pienellä uunilla’ tarkoitetaan uunia, jossa kaikkien pesien leveys ja syvyys on alle 250 mm tai korkeus alle 120 mm;

5)

’siirrettävällä uunilla’ tarkoitetaan uunia, jonka tuotepaino on alle 18 kilogrammaa, jos sitä ei ole suunniteltu kiinteästi asennettavaksi;

6)

’mikroaaltolämmityksellä’ tarkoitetaan ruuan lämmittämistä sähkömagneettista energiaa käyttäen;

7)

’ylä-/alalämpötoiminnolla’ tarkoitetaan uunin toimintatilaa, jossa lämmitetyn ilman kierto uunin pesän sisällä on toteutettu ainoastaan luonnollisella ilmankierrolla;

8)

’kiertoilmatoiminnolla’ tarkoitetaan uunin toimintatilaa, jossa sisäänrakennettu tuuletin kierrättää lämmitettyä ilmaa uunin pesän sisällä;

9)

’kypsennysjaksolla’ tarkoitetaan vakiokuorman lämmitysaikaa uunin pesässä määritellyissä olosuhteissa;

10)

’liedellä’ tarkoitetaan laitetta, joka koostuu kaasu- tai sähkökäyttöisestä uunista ja keittotasosta;

11)

’toimintatilalla’ tarkoitetaan uunin tilaa käytön aikana;

12)

’lämmönlähteellä’ tarkoitetaan uunin lämmittämiseen käytettävää pääasiallista energiamuotoa;

13)

’liesituulettimella’ tarkoitetaan laitetta, jota käytetään laitteesta ohjattavalla moottorilla ja jonka tarkoituksena on kerätä epäpuhdasta ilmaa keittotason yläpuolelta tai johon sisältyy imujärjestelmä, joka on tarkoitettu asennettavaksi liesien, keittotasojen ja vastaavien ruoanvalmistustuotteiden vierelle ja joka imee höyryn alas sisäiseen poistokanavaan;

14)

’keittoajan automaattisella toimintatilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa liesituulettimen ilmavirtaa ohjataan keittoaikana automaattisesti antureilla, jotka reagoivat muun muassa kosteuteen ja lämpötilaan;

15)

’täysin automaattisella liesituulettimella’ tarkoitetaan liesituuletinta, jossa ilmavirtaa ja/tai muita toimintoja ohjataan automaattisesti antureilla 24 tuntia vuorokaudessa keittoaika mukaan lukien;

16)

’parhaan hyötysuhteen pisteellä’ (Best efficiency point, BEP) tarkoitetaan liesituulettimen toimintapistettä, jossa virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood) on suurin;

17)

’valotehokkuudella’ (Lighting Efficiency, LEhood) tarkoitetaan kotitalouksien liesituulettimien valaistusjärjestelmän keskimääräisen valaistusvoimakkuuden ja valaistusjärjestelmän tehon suhdetta lux/W-yksikössä;

18)

’rasvansuodatuksen erotusasteella’ (Grease Filtering Efficiency, GFEhood) tarkoitetaan liesituulettimien rasvansuodattimien keräämän rasvan suhteellista osuutta;

19)

’pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa, tai yksinomaan ilmaisee laitteen olevan pois päältä -tilassa tai yksinomaan suorittaa toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY (5) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi;

20)

’valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa määräämättömän ajan ainoastaan seuraavat toiminnot: uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin ja/tai tieto- tai tilanäyttö;

21)

’uudelleenaktivointitoiminnolla’ tarkoitetaan toimintoa, jolla helpotetaan muiden toimintatilojen kuten aktiivisen toimintatilan aktivointia kaukokytkimellä, kaukosäädin mukaan luettuna, sisäisellä tunnistimella tai ajastimella tilaan, jossa käytettävissä on muita toimintoja, mukaan lukien päätoiminto;

22)

’tieto- tai tilanäytöllä’ tarkoitetaan jatkuvaa toimintoa, jolla annetaan tietoja tai ilmoitetaan laitteen toimintatila näytöllä, kellonaikanäytöt mukaan luettuina;

23)

’loppukäyttäjällä’ tarkoitetaan kuluttajaa, joka ostaa tuotteen tai jonka oletetaan olevan ostamassa tuotetta;

24)

’myyntipisteellä’ tarkoitetaan paikkaa, jossa laitteita on näytteillä ja/tai tarjolla ostettaviksi tai vuokrattaviksi.

25)

’vastaavalla mallilla’ tarkoitetaan markkinoille saatettua mallia, jolla on samat tekniset parametrit kuin toisella mallilla, jonka sama valmistaja tai maahantuoja on saattanut markkinoille eri tuotenumerolla.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet ja aikataulu

Tavarantoimittajien on varmistettava, että

1.

Merkki, tuoteseloste ja tekninen asiakirja-aineisto

a)

Kotitalouksien uunit

i)

kaikissa kotitalouksien uuneissa on yksi tai useampi painettu merkki, joka sisältää tiedot kustakin uunin pesästä liitteessä III olevassa 1 kohdassa vahvistetussa muodossa;

ii)

markkinoille saatetuista kotitalouksien uuneista on asetettu saataville liitteessä IV olevassa A kohdassa vahvistettu tuoteseloste;

iii)

liitteessä V olevassa A kohdassa vahvistettu tekninen asiakirja-aineisto asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten saataville;

iv)

tiettyä kotitalouksien uunien mallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

v)

tiettyä kotitalouksien uunien mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka;

vi)

liitteessä III olevan 1 kohdan mallin mukainen sähköinen merkki, jossa on kyseisessä kohdassa vahvistetut tiedot, asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisen kotitalouksien uunin mallin kustakin pesästä;

vii)

liitteessä IV olevan A kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien uunin mallista.

b)

Kotitalouksien liesituulettimet

i)

jokaisessa kotitalouksien liesituulettimessa on painettu merkki, joka sisältää tiedot liitteessä III olevassa 2 kohdassa vahvistetussa muodossa;

ii)

markkinoille saatetuista kotitalouksien liesituulettimista on asetettu saataville liitteessä IV olevassa B kohdassa vahvistettu tuoteseloste;

iii)

liitteessä V olevassa B kohdassa vahvistettu tekninen asiakirja-aineisto asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten saataville;

iv)

tiettyä kotitalouksien liesituulettimen mallia koskevassa mainonnassa mainitaan energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

v)

tiettyä kotitalouksien liesituulettimen mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka;

vi)

liitteessä III olevan 2 kohdan mallin mukainen sähköinen merkki, jossa on kyseisessä kohdassa vahvistetut tiedot, asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien liesituulettimien mallista;

vii)

liitteessä IV olevan B kohdan mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan vähittäismyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien liesituulettimen mallista.

2.

Tehokkuusluokat

a)

Kotitalouksien uunien pesän energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteessä I olevan 1 kohdan ja liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti.

b)

Kotitalouksien liesituulettimet:

i)

energiatehokkuusluokat on määritettävä liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan ja liitteessä II olevan 2.1 kohdan mukaisesti;

ii)

virtausdynaamisen hyötysuhteen luokat on määritettävä liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ja liitteessä II olevan 2.2 kohdan mukaisesti;

iii)

valotehokkuusluokat on määritettävä liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohdan ja liitteessä II olevan 2.3 kohdan mukaisesti;

iv)

rasvansuodatustehokkuuden luokat on määritettävä liitteessä I olevan 2 kohdan d alakohdan ja liitteessä II olevan 2.4 kohdan mukaisesti.

3.

Merkkien muoto

a)

Tammikuun 1 päivästä 2015 alkaen markkinoille saatettavien kotitalouksien uunien pesän merkin muodon on oltava liitteessä III olevan 1 kohdan mukainen.

b)

Kotitalouksien liesituulettimien merkin muodon on oltava liitteessä III olevan 2 kohdan mukainen seuraavasti:

i)

kun 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen markkinoille saatettavien kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusluokka on A, B, C, D, E, F tai G, merkkien on oltava liitteessä III olevan 2.1.1 kohdan mukaiset (merkki 1) tai, jos tavarantoimittajat pitävät tätä asianmukaisena, mainitun liitteen 2.1.2 kohdan mukaiset (merkki 2);

ii)

kun 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen markkinoille saatettavien kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusluokka on A+, A, B, C, D, E tai F, merkkien on oltava liitteessä III olevan 2.1.2 kohdan mukaiset (merkki 2) tai, jos tavarantoimittajat pitävät tätä asianmukaisena, mainitun liitteen 2.1.3 kohdan mukaiset (merkki 3);

iii)

kun 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen markkinoille saatettavien kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusluokka on A++, A+, A, B, C, D tai E merkkien on oltava liitteessä III olevan 2.1.3 kohdan mukaiset (merkki 3) tai, jos tavarantoimittajat pitävät tätä asianmukaisena, mainitun liitteen 2.1.4 kohdan mukaiset (merkki 4);

iv)

kun 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen markkinoille saatettavien kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusluokka on A+++, A++, A+, A, B, C tai D, merkkien on oltava liitteessä III olevan 2.1.4 kohdan mukaiset (merkki 4).

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

1.

Kotitalouksien uunit

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa uuneissa on oltava tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti toimittama kutakin pesää koskeva merkki, joka esitetään näkyvästi laitteen etu- tai yläpinnassa tai laitteen välittömässä läheisyydessä ja joka voidaan tunnistaa kyseiseen malliin kuuluvaksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta;

b)

kun uuneja tarjotaan ostettaviksi tai vuokrattaviksi siten, ettei loppukäyttäjän voida olettaa näkevän direktiivin 2010/30/EU 7 artiklan mukaisesti esiteltävää tuotetta, niitä markkinoitaessa on annettava tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava tämän asetuksen liitteessä VI olevan A osan mukaisesti, paitsi jos ne tarjotaan ostettaviksi internetissä, jolloin sovelletaan liitteen VII säännöksiä;

c)

kun tiettyä uunimallia mainostetaan kaiken tyyppisessä etämyynnissä ja markkinoinnissa, mainonnassa viitataan energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

d)

tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan uunin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

2.

Kotitalouksien liesituulettimet

a)

kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien liesituulettimissa on oltava tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti toimittama merkki, joka esitetään näkyvästi laitteen etu- tai yläpinnassa tai laitteen välittömässä läheisyydessä ja joka voidaan tunnistaa kyseiseen malliin kuuluvaksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta;

b)

kun liesituulettimia tarjotaan ostettaviksi tai vuokrattaviksi siten, ettei loppukäyttäjän voida olettaa näkevän direktiivin 2010/30/EU 7 artiklan mukaisesti esiteltävää tuotetta, niitä markkinoitaessa on annettava tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava tämän asetuksen liitteessä VI olevan B osan mukaisesti, paitsi jos ne tarjotaan ostettaviksi internetissä, jolloin sovelletaan liitteen VII säännöksiä;

c)

kun tiettyä kotitalouksien liesituulettimen mallia mainostetaan kaiken tyyppisessä etämyynnissä ja markkinoinnissa, mainonnassa viitataan energiatehokkuusluokkaan, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja;

d)

tiettyä mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan kotitalouksien liesituulettimen erityisiä teknisiä ominaisuuksia, mainitaan kyseisen mallin energiatehokkuusluokka.

5 artikla

Mittaus- ja laskentamenetelmät

Edellä 3 ja 4 artiklan nojalla annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt laskenta- ja mittausmenetelmät.

6 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Kun jäsenvaltioiden viranomaiset suorittavat tämän asetuksen vaatimusten noudattamista koskevia markkinavalvontatarkastuksia, niiden on noudatettava liitteessä VIII kuvattua tarkastusmenettelyä.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen perusteella viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan komission direktiivi 2002/40/EY 1 päivästä tammikuuta 2015.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen säännösten mukaisten kotitalouksien uunien, jotka on saatettu markkinoille tai joita tarjotaan ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla ostettaviksi ennen 1 päivää tammikuuta 2015, katsotaan täyttävän direktiivissä 2002/40/EY säädetyt vaatimukset.

2.   Vähittäismyyjät voivat 1 päivästä tammikuuta1 päivään huhtikuuta 2015 soveltaa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa uuneihin, jotka kuuluvat kyseisen kohdan soveltamisalaan.

3.   Vähittäismyyjät voivat 1 päivästä tammikuuta1 päivään huhtikuuta 2015 soveltaa 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaa liesituulettimiin, jotka kuuluvat kyseisen kohdan soveltamisalaan.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015. Sen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv ja v alakohtaa, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv ja v alakohtaa, 4 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa sekä 4 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä huhtikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 128, 15.5.2002, s. 45.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 33.

(4)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24).


LIITE I

Tehokkuusluokat

1.   KOTITALOUKSIEN UUNIT

Kotitalouksien uunien energiatehokkuusluokat on määritettävä erikseen kullekin pesälle tämän liitteen taulukossa 1 olevien arvojen mukaisesti. Uunien energiatehokkuus on määritettävä liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 1

Kotitalouksien uunien energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi (EEIcavity)

A+++ (tehokkain)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (vähiten tehokas)

EEIcavity ≥ 159

2.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMET

a)

Kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusluokat on määritettävä tämän liitteen taulukossa 2 olevien arvojen mukaisesti. Kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusindeksi (EEIhood) on laskettava liitteessä II olevan 2.1 kohdan mukaisesti.

Taulukko 2

Kotitalouksien liesituulettimien energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi (EEIhood)

Merkki 1

Merkki 2

Merkki 3

Merkki 4

A+++ (tehokkain)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (vähiten tehokas)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b)

Kotitalouksien liesituulettimien virtausdynaamisen hyötysuhteen luokat on määritettävä sitä koskevan taulukossa 3 olevan virtausdynaamisen hyötysuhteen (FDEhood) mukaisesti. Kotitalouksien liesituulettimien virtausdynaaminen hyötysuhde on määritettävä liitteessä II olevan 2.2 kohdan mukaisesti.

Taulukko 3

Kotitalouksien liesituulettimien virtausdynaamisen hyötysuhteen luokat

Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka

Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood)

A (tehokkain)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (vähiten tehokas)

FDEhood ≤ 4

c)

Kotitalouksien liesituulettimien valotehokkuusluokat on määritettävä sitä koskevan taulukossa 4 olevan valotehokkuuden (LEhood) mukaisesti. Kotitalouksien liesituulettimien virtausdynaaminen hyötysuhde on määritettävä liitteessä II olevan 2.3 kohdan mukaisesti.

Taulukko 4

Kotitalouksien liesituulettimien valotehokkuusluokat

Valotehokkuusluokka

Valotehokkuus (LEhood)

A (tehokkain)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (vähiten tehokas)

LEhood ≤ 4

d)

Kotitalouksien liesituulettimen rasvasuodatuksen erotusasteen luokat on määritettävä sitä koskevan taulukossa 5 olevan rasvasuodatuksen erotusasteen (GFEhood) mukaisesti. Kotitalouksien liesituulettimien virtausdynaaminen hyötysuhde on määritettävä liitteessä II olevan 2.4 kohdan mukaisesti.

Taulukko 5

Kotitalouksien liesituulettimien rasvansuodatuksen erotusasteen (GFEhood) luokat

Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

Rasvansuodatuksen erotusaste (%)

A (tehokkain)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (vähiten tehokas)

GFEhood ≤ 45


LIITE II

Mittaukset ja laskelmat

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi on tehtävä mittaukset ja laskelmat käyttämällä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa menetelmää, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, mukaan luettuina yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niiden on vastattava tässä liitteessä vahvistettuja teknisiä määritelmiä, edellytyksiä, yhtälöitä ja parametreja.

1.   KOTITALOUKSIEN UUNIT

Kotitalouksien uunin pesän energiankulutus mitataan yhdellä vakioidulla kypsennysjaksolla ylä-/alalämpötoiminnolla ja kiertoilmatoiminnolla, jos sellainen on käytössä, lämmittämällä vedellä kasteltua vakiokuormaa. On varmennettava, että lämpötila uunin pesän sisällä saavuttaa termostaatin ja/tai uunin säätimen näytön lämpötila-asetuksen koko testisyklin kestoajan. Seuraavissa laskelmissa käytetään sitä toimintatapaa (ylä-/alalämpötoiminto ja kiertoilmatoiminto) vastaavaa jaksokohtaista energiankulutusta, jolla saadaan paras tulos.

Kotitalouksien uunin kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEIcavity) lasketaan seuraavilla kaavoilla:

kotitalouksien sähköuunit:

Formula

Formula (kilowattitunteina)

kotitalouksien kaasu-uunit:

Formula

Formula (megajouleina)

jossa:

—   EEIcavity = kotitalouksien uunien kunkin pesän energiatehokkuusindeksi prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella;

—   SECelectric cavity = standardienergiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, kilowattitunteina kahden desimaalin tarkkuudella;

—   SECgas cavity = standardienergiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, megajouleina kahden desimaalin tarkkuudella;

—   V= kotitalouksien uunin pesän tilavuus litroina (L) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

—   ECelectric cavity = energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, kilowattitunteina kahden desimaalin tarkkuudella;

—   ECgas cavity = energiankulutus, joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen kotitalouksien kaasulämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson aikana, megajouleina kahden desimaalin tarkkuudella.

2.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMET

2.1   Energiatehokkuusindeksin (EEIhood) laskeminen

Energiatehokkuusindeksi (EEIhood ) lasketaan seuraavasti:

Formula

ja pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudelle.

jossa:

—   SAEChood = kotitalouksien liesituulettimien vuotuinen standardienergiankulutus kilowattitunteina vuodessa yhden desimaalin tarkkuudella;

—   AEChood = kotitalouksien liesituulettimien vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa yhden desimaalin tarkkuudella.

Kotitalouksien liesituulettimien vuotuinen standardienergiankulutus (SAEChood ) lasketaan seuraavasti:

Formula

jossa:

WBEP on kotitalouksien liesituulettimien sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä watteina yhden desimaalin tarkkuudella;

WL on kotitalouksien liesituulettimien valaistusjärjestelmän sähkön nimellisottoteho keittopinnalla watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

Kotitalouksien liesituulettimien vuotuinen energiankulutus (AEChood ) lasketaan seuraavasti:

i)

täysin automaattiset kotitalouksien liesituulettimet:

Formula

ii)

kaikki muut kotitalouksien liesituulettimet:

Formula

jossa:

tL on keskimääräinen valaistusaika päivässä minuutteina (tL = 120);

tH on kotitalouksien liesituulettimien keskimääräinen käyttöaika päivässä minuutteina (tH = 60);

Po on kotitalouksien liesituulettimien sähkön ottoteho pois päältä -tilassa watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

Ps on kotitalouksien liesituulettimien sähkön ottoteho valmiustilassa watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

f on ajan korotuskerroin, joka lasketaan ja pyöristetään yhteen desimaaliin seuraavasti:

Formula

2.2   Virtausdynaamisen hyötysuhteen (FDEhood) laskeminen

Virtausdynaaminen hyötysuhde FDEhood parhaan hyötysuhteen pisteessä lasketaan seuraavalla kaavalla ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

Formula

jossa:

QBEP on kotitalouksien liesituulettimien ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä kuutiometreinä tunnissa yhden desimaalin tarkkuudella;

PBEP on kotitalouksien liesituulettimien staattinen paine-ero parhaan hyötysuhteen pisteessä pascaleina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

WBEP on kotitalouksien liesituulettimien sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

2.3   Valotehokkuuden (LEhood) laskeminen

Kotitalouksien liesituulettimen valotehokkuudella (LEhood) tarkoitetaan valaistusjärjestelmän keskimääräisen valaistusvoimakkuuden ja valaistusjärjestelmän sähkön nimellisottotehon välistä suhdetta. Se lasketaan luxeina wattia kohden ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun seuraavasti:

Formula

jossa:

Emiddle on valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoima keittopinnalla lukseina vakio-olosuhteissa mitattuna ja lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

WL on kotitalouksien liesituulettimien valaistusjärjestelmän sähkön nimellisottoteho keittopinnalla watteina yhden desimaalin tarkkuudella.

2.4   Rasvansuodatuksen erotusasteen (GFEhood) laskeminen

Kotitalouksien liesituulettimien rasvansuodatuksen erotusasteella (GFEhood) tarkoitetaan rasvansuodattimien keräämän rasvan suhteellista osuutta. Se lasketaan seuraavasti yhden desimaalin tarkkuudella:

Formula

jossa:

—   wg = öljyn massa rasvasuodattimessa, mukaan lukien kaikki sen irrotettavat kuoret, grammoina yhden desimaalin tarkkuudella;

—   wr = liesituulettimen ilmakanaviin kertyneen öljyn massa grammoina yhden desimaalin tarkkuudella;

—   wt = liesituulettimen mikrosuodattimeen kertyneen öljyn massa grammoina yhden desimaalin tarkkuudella.

2.5   Melu

Meluarvo (dB) mitataan kotitalouksien liesituulettimien ilmassa kantautuvana A-painotettuna äänitehotasona (painotettu keskiarvo, LWA) suurimmalla tavanomaisella käyttöasetuksella ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.


LIITE III

Merkki

1.   KOTITALOUKSIEN UUNIEN MERKKI

1.1   Kotitalouksien sähköuunit

1.1.1   Kutakin kotitalouksien sähköuunien pesää koskevat merkit

Image

1.1.2   Merkissä olevat tiedot – kotitalouksien sähköuunit

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

II

Tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien uunin mallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

III

Kotitalouksien uunin energialähde.

IV

Liitteen I mukaisesti määritetty pesän energiatehokkuusluokka. Tunnuskirjaimen sisältävän nuolen kärki on asetettava samalle korkeudelle kuin asiaankuuluvan energiateholuokan nuolen kärki.

V

Pesän käyttötilavuus litroina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.

VI

Pesän lämmitystoimintojen (ylä-/alalämpötoiminto ja, soveltuvin osin, kiertoilmatoiminto) kypsennysjaksokohtainen energiakulutus (sähkön kulutus), joka ilmaistaan kilowattitunteina/kypsennysjakso ja joka pohjautuu testausmenettelyillä määritettyyn vakiokuormitukseen ja joka pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudelle (ECelectric cavity ).

1.1.3   Merkin malli – kotitalouksien sähköuunit

Kunkin kotitalouksien sähköuunin pesän merkin on oltava seuraavan mallin mukainen:

Image

Selite:

i)

Merkin on oltava vähintään 85 mm leveä ja 170 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

ii)

Taustan on oltava valkoinen.

iii)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00–70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

iv)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

Image

Reunus: 4 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00-00; mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 70 mm, korkeus: 14 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1,5 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 70 mm.

Image

Energiatehokkuusluokkien asteikko

Nuoli: korkeus: 5,5 mm, nuolten väli: 1 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00

Toinen luokka: 70-00-X-00

Kolmas luokka: 30-00-X-00

Neljäs luokka: 00-00-X-00

Viides luokka: 00-30-X-00

Kuudes luokka: 00-70-X-00

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkki: Calibri bold 12 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 20 mm, korkeus: 10 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri bold 24 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkki: Calibri bold 18 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Kypsennysjaksokohtainen energiankulutus

Reunus: 1,5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3 mm.

Arvo: Calibri bold 19 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa.

Image

Tilavuus

Reunus: 1,5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3 mm.

Arvo: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa.

Image

Asteriski: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 10 pt, 100 % mustaa;

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen olisi mahduttava tilaan, jonka koko on 70 × 13 mm.

1.2   Kotitalouksien kaasu-uunit

1.2.1   Kutakin kotitalouksien kaasu-uunien pesää koskevat merkit

Image

1.2.2   Merkin tiedot

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

II

Tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien uunin mallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

III

Kotitalouksien uunin energialähde.

IV

Liitteen I mukaisesti määritetty pesän energiatehokkuusluokka. Tunnuskirjaimen sisältävän nuolen kärki on asetettava samalle korkeudelle kuin asiaankuuluvan energiateholuokan nuolen kärki.

V

Pesän käyttötilavuus litroina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.

VI

Pesän lämmitystoimintojen (ylä-/alalämpötoiminto ja, soveltuvin osin, kiertoilmatoiminto) kypsennysjaksokohtainen energiakulutus (kaasun kulutus), joka ilmastaan megajouleina/kypsennysjakso ja kilowattitunteina/kypsennysjakso (1) ja joka pohjautuu testausmenettelyillä määritettyyn vakiokuormitukseen ja joka pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudelle (ECgas cavity ).

1.2.3   Merkin malli – kotitalouksien kaasu-uunit

Kunkin kotitalouksien kaasu-uunin pesän merkin on oltava seuraavan mallin mukainen:

Image

Selite:

i)

Merkin on oltava vähintään 85 mm leveä ja 170 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

ii)

Taustan on oltava valkoinen.

iii)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

iv)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

Image

Reunus: 4 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3 mm.

Image

EU-tunnus – värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00–00; mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 70 mm, korkeus: 14 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1,5 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 70 mm.

Image

Energiatehokkuusluokkien asteikko

Nuoli: korkeus: 5,5 mm, nuolten väli: 1 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00

Toinen luokka: 70-00-X-00

Kolmas luokka: 30-00-X-00

Neljäs luokka: 00-00-X-00

Viides luokka: 00-30-X-00

Kuudes luokka: 00-70-X-00

Viimeinen luokka: 00-X-X-00

Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkki: Calibri bold 12 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 20 mm, korkeus: 10 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri bold 24 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkki: Calibri bold 18 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Kypsennysjaksokohtainen energiankulutus

Reunus: 1,5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3 mm.

Arvo: Calibri bold 19 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa.

Image

Tilavuus

Reunus: 1,5 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3 mm.

Arvo: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa.

Image

Asteriski: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 10 pt, 100 % mustaa;

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen olisi mahduttava tilaan, jonka koko on 70 × 13 mm.

2.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMIEN MERKKI

2.1   Merkin muoto

2.1.1   Kotitalouksien liesituulettimet, joiden energiatehokkuusluokka on A–G (merkki 1)

Image

2.1.2   Kotitalouksien liesituulettimet, joiden energiatehokkuusluokka on A+–F (merkki 2)

Image

2.1.3   Kotitalouksien liesituulettimet, joiden energiatehokkuusluokka on A++–E (merkki 3)

Image

2.1.4   Kotitalouksien liesituulettimet, joiden energiatehokkuusluokka on A+++–D (merkki 4)

Image

2.2   Merkin tiedot – kotitalouksien liesituulettimet

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

II

Tavarantoimittajan mallitunniste, jolla tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kotitalouksien liesituulettimen mallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

III

Liitteen I mukaisesti määritetty kotitalouksien liesituulettimen energiatehokkuusluokka. Kotitalouksien liesituulettimen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki.

IV

Vuotuinen energiankulutus (AEChood), joka lasketaan liitteen II mukaisesti ja ilmaistaan kilowattitunteina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.

V

Liitteen I mukaisesti määritetty virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka.

VI

Liitteen I mukaisesti määritetty valotehokkuusluokka.

VII

Liitteen I mukaisesti määritetty rasvansuodatuksen erotusasteen luokka.

VIII

Liitteessä II olevan 2.5 kohdan mukaisesti määritetty meluarvo lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.

2.3   Merkin malli – kotitalouksien liesituulettimet

Merkin on oltava alla olevan mallin mukainen.

Image

Selite:

i)

Merkin on oltava vähintään 60 mm leveä ja 120 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

ii)

Taustan on oltava valkoinen.

iii)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00–70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

iv)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

Image

Reunus: 3 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 2 mm.

Image

EU-tunnus: värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Image

”Energia”-tunnus: väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 51 mm, korkeus: 10 mm.

Image

Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt – väri: syaani 100 % – pituus: 51 mm.

Image

Energiatehokkuusluokkien asteikko

Nuoli: korkeus: 4 mm, nuolten väli: 0,75 mm – värit:

Korkein luokka: X-00-X-00

Toinen luokka: 70-00-X-00

Kolmas luokka: 30-00-X-00

Neljäs luokka: 00-00-X-00

Viides luokka: 00-30-X-00

Kuudes luokka: 00-70-X-00

Viimeinen luokka: 00-X-X-00.

Teksti: Calibri bold 10 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkki: Calibri bold 7 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Energiatehokkuusluokka

Nuoli: leveys: 15 mm, korkeus: 8 mm, 100 % mustaa;

Teksti: Calibri bold 17 pt, suuraakkoset ja valkoinen; ”+”-merkki: Calibri bold 12 pt, valkoinen, tasattu yhdelle riville.

Image

Vuotuinen energiankulutus

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 2,5 mm.

Arvo: Calibri bold 21 pt, 100 % mustaa; ja Calibri regular 8 pt, 100 % mustaa.

Image

Virtausdynaaminen hyötysuhde

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 2,5 mm.

Arvo: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa; ja Calibri bold 11,5 pt, 100 % mustaa.

Image

Valotehokkuus

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 2,5 mm.

Arvo: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa; ja Calibri bold 11,5 pt, 100 % mustaa.

Image

Rasvansuodatuksen erotusaste

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 2,5 mm.

Arvo: Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa; ja Calibri bold 14 pt, 100 % mustaa.

Image

Melutaso

Mallin mukainen kuvamerkki

Reunus: 1 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 2,5 mm.

Arvo: Calibri regular 6 pt, 100 % mustaa; ja Calibri bold 11,5 pt, 100 % mustaa.

Image

Asetuksen numero: Calibri bold 8 pt, 100 % mustaa;

Image

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki

Image

Tavarantoimittajan mallitunniste

Image

Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen olisi mahduttava tilaan, jonka koko on 51 × 9 mm.


(1)  1 kWh/kypsennysjakso = 3,6 MJ/kypsennysjakso.


LIITE IV

Tuoteseloste

A.   KOTITALOUKSIEN UUNIEN TUOTESELOSTE

1.

Seuraavat 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa kotitalouksien uunien tuoteselosteessa olevat tiedot on annettava jäljempänä mainitussa järjestyksessä ja kyseisen tuotteen mukana toimitettavassa tuote-esitteessä tai muussa asiakirjassa:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste, joka on yleensä aakkosnumeerinen tunnus, joka erottaa tietyn kotitalouksien uunin mallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai tavarantoimittajan nimi mutta joiden kotitalouksien uunin merkissä olevan jonkin parametrin osalta ilmoitettavat arvot ovat erilaiset (liitteessä III oleva 1 kohta);

c)

liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti laskettu kunkin asianomaisen mallin pesän energiatehokkuusindeksi (EEIcavity) yhden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitettu energiatehokkuusindeksi ei saa olla suurempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu indeksi;

d)

liitteen I taulukossa 1 määritelty kunkin asianomaisen mallin pesän energiatehokkuusluokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

e)

kunkin pesän kypsennysjaksokohtainen energiankulutus soveltuvin osin sekä ylä-/alalämpötoiminnolla että kiertoilmatoiminnolla (sähkö- ja kaasu-uunien mitattu energiankulutus ilmastaan kilowattitunteina ja kaasu-uunien megajouleina) kahden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

f)

pesien lukumäärä; kunkin pesän lämpölähteet ja tilavuus.

2.

Kun mallille on myönnetty Euroopan unionin ympäristömerkki 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, ympäristömerkin jäljennös voidaan liittää mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen ympäristömerkkijärjestelmän vaatimusten noudattamista.

3.

Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia kotitalouksien uunien malleja.

4.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös kunkin pesän merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.

B.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMIEN MERKKI

1.

Seuraavat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa kotitalouksien liesituulettimien tuoteselosteessa olevat tiedot on annettava jäljempänä mainitussa järjestyksessä ja kyseisen tuotteen mukana toimitettavassa tuote-esitteessä tai muussa asiakirjassa:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste, joka on yleensä aakkosnumeerinen tunnus, joka erottaa tietyn kotitalouksien liesituulettimen mallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai tavarantoimittajan nimi mutta joiden kotitalouksien liesituulettimen merkissä olevan jonkin parametrin osalta ilmoitettavat arvot ovat erilaiset (liitteessä III oleva 2 kohta);

c)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen energiankulutus (AEChood) kilowattitunteina vuodessa yhden desimaalin tarkkuudelle pyöristettynä. Ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

d)

liitteen I taulukossa 2 määritelty energiatehokkuusluokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

e)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood) yhden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitettu arvo ei saa olla korkeampi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

f)

liitteen I taulukossa 3 määritelty virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka; Ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

g)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu valotehokkuus (LEhood) lukseina wattia kohden yhden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitettu arvo ei saa olla korkeampi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

h)

liitteen I taulukossa 4 määritelty valotehokkuusluokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

i)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu rasvansuodatuksen erotusaste prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitettu arvo ei saa olla korkeampi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

j)

liitteen I taulukossa 5 määritelty rasvansuodatuksen erotusasteen luokka. Ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

k)

ilmavirta (kuutiometreinä tunnissa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä) tavanomaisen käytön vähimmäis- ja enimmäisnopeudella, suurtehotoiminto pois lukien. Ilmoitetut arvot eivät saa olla korkeammat kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitetut arvot;

l)

soveltuvin osin ilmavirta (kuutiometreinä tunnissa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä) suurtehotoiminnolla. Ilmoitettu arvo ei saa olla korkeampi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

m)

ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso (desibeleinä lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä) tavanomaisen käytön vähimmäis- ja enimmäisnopeudella. Ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

n)

soveltuvin osin ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso (desibeleinä lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä) suurtehotoiminnolla. Ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

o)

soveltuvin osin tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po) watteina kahden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitetut arvot eivät saa olla alhaisemmat kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitetut arvot;

p)

soveltuvin osin tehonkulutus valmiustilassa (Ps) watteina kahden desimaalin tarkkuudella. Ilmoitetut arvot eivät saa olla alhaisemmat kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitetut arvot.

2.

Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia kotitalouksien liesituulettimien malleja.

3.

Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE V

Tekninen asiakirja-aineisto

A.   KOTITALOUKSIEN UUNIEN TEKNINEN ASIAKIRJA-AINEISTO

1.

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetussa teknisessä asiakirja-aineistossa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

laitemallia koskeva yleiskuvaus, josta laite voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti, mukaan lukien tavarantoimittajan mallitunniste (joka on yleensä aakkosnumeerinen tunnus), joka erottaa tietyn kotitalouksien uunin mallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai tavarantoimittajan nimi mutta joiden kotitalouksien uunin merkissä olevan jonkin parametrin osalta ilmoitettavat arvot ovat erilaiset (liitteessä III oleva 1 kohta);

c)

mittausten tekniset parametrit seuraavasti:

i)

pesien lukumäärä; kunkin pesän tilavuus; kunkin pesän lämpölähteet; kunkin pesän lämmitystoiminnot (ylä-/alalämpötoiminto ja/tai kiertoilmatoiminto);

ii)

kunkin pesän kypsennysjaksokohtainen energiankulutus soveltuvin osin ylä-/alalämpötoiminnolla ja kiertoilmatoiminnolla; mitattu energiankulutus on ilmaistava kilowattitunteina (sähkö- ja kaasu-uunit) ja megajouleina (kaasu-uunit) kahden desimaalin tarkkuudella;

iii)

liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti laskettu kotitalouksien uunien kunkin pesän energiatehokkuusindeksi (EEIcavity) yhden desimaalin tarkkuudella;

iv)

liitteen I taulukossa 1 määritelty kotitalouksien uunien kunkin pesän energiatehokkuusluokka.

d)

jäljennös laskelmasta ja liitteen II mukaisesti tehtyjen laskemien tulokset;

e)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

f)

tarvittaessa muut käytetyt tekniset standardit ja eritelmät;

g)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa.

2.

Tavarantoimittajat voivat lisätä tietoja edellä mainitun luettelon loppuun.

B.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMIEN TEKNINEN ASIAKIRJA-AINEISTO

1.

Teknisessä asiakirja-aineistossa, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa, on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b)

laitemallia koskeva yleiskuvaus, josta laite voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti, mukaan lukien tavarantoimittajan mallitunniste (joka on yleensä aakkosnumeerinen tunnus), joka erottaa tietyn kotitalouksien liesituulettimen mallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai tavarantoimittajan nimi mutta joiden kotitalouksien liesituulettimen merkissä olevan jonkin parametrin osalta ilmoitettavat arvot ovat erilaiset (liitteessä III oleva 2 kohta);

c)

mittausten tekniset parametrit seuraavasti:

1)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu energiatehokkuusindeksi (EEIhood) yhden desimaalin tarkkuudella;

2)

liitteen I taulukossa 2 määritelty energiatehokkuusluokka;

3)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu vuotuinen energiankulutus (AEChood) kilowattitunteina yhden desimaalin tarkkuudella;

4)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukainen ajan korotuskerroin (f) yhden desimaalin tarkkuudella;

5)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu virtausdynaaminen hyötysuhde (FDEhood) yhden desimaalin tarkkuudella.

6)

liitteen I taulukossa 3 määritelty virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka;

7)

kotitalouksien liesituulettimen ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä (QBEP) kuutiometreinä tunnissa yhden desimaalin tarkkuudella;

8)

kotitalouksien liesituulettimen staattinen paine-ero parhaan hyötysuhteen pisteessä (PBEP) pascaleina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

9)

kotitalouksien liesituulettimen sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä (WBEP) watteina yhden desimaalin tarkkuudella;

10)

valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoima (Emiddle) lukseina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

11)

valaistusjärjestelmän nimellistehokulutus keittopinnalla (WL) watteina lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

12)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu valotehokkuuden mitattu arvo (LEhood) lukseina wattia kohden lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

13)

liitteen I taulukossa 4 määritelty valotehokkuusluokka;

14)

liitteessä II olevan 2 kohdan mukaisesti laskettu rasvansuodatuksen erotusasteen mitattu arvo (GFEhood) yhden desimaalin tarkkuudella;

15)

liitteen I taulukossa 5 määritelty rasvansuodatuksen erotusasteen luokka.

16)

soveltuvin osin tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po) watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

17)

soveltuvin osin tehonkulutus valmiustilassa (Ps) watteina kahden desimaalin tarkkuudella;

18)

ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäis- ja enimmäisnopeudella desibeleinä lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

19)

soveltuvin osin ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehotoiminnolla desibeleinä lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä;

20)

kotitalouksien liesituulettimien ilmavirta-arvot vähimmäis- ja enimmäisnopeudella kuutiometreinä tunnissa yhden desimaalin tarkkuudella;

21)

soveltuvin osin kotitalouksien liesituulettimien ilmavirta-arvo suurtehotoiminnolla kuutiometreinä tunnissa yhden desimaalin tarkkuudella;

d)

jäljennös laskelmista ja liitteen II mukaisesti tehtyjen laskelmien tulokset;

e)

tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

f)

tarvittaessa muut käytetyt tekniset standardit ja eritelmät;

g)

sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa.

2.

Tavarantoimittajat voivat antaa muitakin tietoja.


LIITE VI

Tiedot, jotka on annettava, kun loppukäyttäjien ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta (internetiä lukuun ottamatta)

A.   KOTITALOUKSIEN UUNIT

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraavassa järjestyksessä:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste eli sellaisen tietyn kotitalouksien uunin mallitunniste, johon jäljempänä mainittuja lukuja sovelletaan;

c)

liitteen I taulukossa 1 määritelty kunkin asianomaisen mallin pesän energiatehokkuusluokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

d)

kunkin pesän kypsennysjaksokohtainen energiankulutus soveltuvin osin ylä-/alalämpötoiminnolla ja kiertoilmatoiminnolla; mitattu energiankulutus on ilmaistava kilowattitunteina (sähkö- ja kaasu-uunit) ja megajouleina (kaasu-uunit) kahden desimaalin tarkkuudella; ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

e)

pesien lukumäärä; kunkin pesän lämpölähteet; kunkin pesän tilavuus.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Tässä liitteessä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

B.   KOTITALOUKSIEN LIESITUULETTIMET

1.

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraavassa järjestyksessä:

a)

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

b)

tavarantoimittajan mallitunniste eli sellaisen tietyn liesituulettimen mallitunniste, johon jäljempänä mainittuja lukuja sovelletaan;

c)

liitteen I taulukossa 2 määritelty mallin energiatehokkuusluokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

d)

liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa määritelty mallin vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina; ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo;

e)

liitteen I taulukossa 3 määritelty mallin virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

f)

liitteen I taulukossa 4 määritelty mallin valotehokkuusluokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

g)

liitteen I taulukossa 5 määritelty mallin rasvansuodatuksen erotusasteen luokka; ilmoitettu luokka ei saa olla parempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu luokka;

h)

kotitalouksien liesituulettimien ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso (painotettu keskiarvo – LWA) tavanomaisen käytön vähimmäis- ja enimmäisnopeudella desibeleinä lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Ilmoitettu arvo ei saa olla alhaisempi kuin liitteen V teknisessä asiakirja-aineistossa ilmoitettu arvo.

2.

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava liitteessä IV esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

3.

Tässä liitteessä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.


LIITE VII

Internetin kautta tapahtuvan myynnin, vuokraamisen tai osamaksulla ostamisen yhteydessä annettavat tiedot

1.

Tämän liitteen 2–5 kohdassa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’näyttömekanismilla’ tarkoitetaan kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön esittämiseksi kuluttajille käytettävä visuaalinen teknologia;

b)

’kerrosteisella näyttötavalla’ tarkoitetaan visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

c)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

d)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ tarkoitetaan grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.

2.

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan vi alakohdan tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan vi alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä 3 artiklan 3 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti. Uunien osalta asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä jokaisesta uunin pesästä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä III eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

3.

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta; ja

c)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Image

Image

4.

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 3 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkki poistuu näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

5.

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan vii alakohdan tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan vii alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että se on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ”Tuoteseloste”. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.


LIITE VIII

Markkinavalvontaviranomaisten noudattama tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettely

Jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava seuraavaa tarkastusmenettelyä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi:

1.

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite kustakin mallista.

2.

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä asiakirja-aineistossa annetut arvot, ja

b)

jos asiaan liittyvien malliparametrien testauksella, jossa sovelletaan taulukossa 6 lueteltujen poikkeamia, on osoitettu vaatimustenmukaisuus kaikkien näiden parametrien osalta.

3.

Jos 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen.

4.

Jos 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa eri mallia, jotka on mainittu vastaavana tuotteena tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

5.

Mallin on katsottava olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos taulukossa 6 lueteltujen asiaan liittyvien malliparametrien testauksella on osoitettu vaatimustenmukaisuus kaikkien näiden parametrien osalta.

6.

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen. Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava testitulokset ja muut asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle kuukauden kuluessa mallin vaatimustenvastaisuutta koskevan päätöksen tekemisestä.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Tässä liitteessä vahvistettuja sallittuja poikkeamia sovelletaan ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamaan mitattujen parametrien tarkastukseen, ja ne edustavat tarkastustestien mittaustulosten sallittua vaihtelua. Tavarantoimittaja ei saa käyttää niitä teknisessä dokumentaatiossa annettavien arvojen määrittämisessä tai näiden arvojen tulkinnassa saavuttaakseen paremman merkintäluokituksen tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Taulukko 6

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Mitattava parametri

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Uunin massa (M)

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin M:n ilmoitettu arvo.

Uunin pesän tilavuus (V)

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin V:n ilmoitettu arvo.

ECelectric cavity, ECgas cavity

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin ECelectric cavity:n ja ECgas cavity:n ilmoitettu arvo.

WBEP, WL

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia suurempi kuin WBEP:n ja WL:n ilmoitettu arvo.

QBEP, PBEP

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin QBEP:n ja PBEP:n ilmoitettu arvo.

Qmax

Määritetty arvo saa olla enintään 8 prosenttia suurempi kuin Qmax:n ilmoitettu arvo.

Emiddle

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin Emiddle:n ilmoitettu arvo.

GFEhood

Määritetty arvo saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin GFEhood:n ilmoitettu arvo.

Po, Ps

Tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo. Kun tehonkulutuksen Po ja Ps määritetty arvo on enintään 1,00 W, se ei saa olla yli 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Äänitehotaso LWA

Määritetty arvo ei saa olla ilmoitettua arvoa suurempi.


Top