EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/298, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 , Euroopan keskuspankin tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/57)

EUVL L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 53/24


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/298,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan keskuspankin tulon väliaikaisesta jakamisesta (EKP/2014/57)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2010/24 (1) vahvistetaan, miten Euroopan keskuspankki (EKP) jakaa kansallisille keskuspankeille a) liikkeeseen lasketuista euroseteleistä kunakin tilivuonna kertyneen tulon ja b) arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista kunakin tilivuonna kertyneen tulon.

(2)

Päätöstä EKP/2010/24 on tarpeen muuttaa, jotta otettaisiin huomioon päätöksen EKP/2014/40 (2) ja päätöksen EKP/2014/45 (3) mukaisista katettujen joukkovelkakirjalainojen ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien ostoista kertyneet EKP:n tulot. Näin ollen päätös olisi selvyyden vuoksi laadittava uudelleen.

(3)

Päätöksessä EKP/2010/29 (4) säädetään, että liikkeeseen lasketut eurosetelit kohdistetaan kansallisille keskuspankeille suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta. Päätöksen EKP/2010/29 4 artiklan ja saman päätöksen liitteen mukaan EKP:lle kohdistetaan 8 prosenttia liikkeeseen laskettujen euroseteleiden kokonaisarvosta. EKP:llä on kansallisilta keskuspankeilta eurojärjestelmän sisäisiä saamisia, joiden määrä on suhteessa niiden osuuksiin merkityn pääoman jakoperusteesta ja joiden arvo vastaa sen liikkeeseen laskemien euroseteleiden arvoa.

(4)

Päätöksen EKP/2010/23 (5) 2 artiklan 2 kohdan mukaan liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyville eurojärjestelmän sisäisille saldoille maksetaan laskentakoron mukaista korkoa. Päätöksen EKP/2010/23 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä korko maksetaan TARGET2-järjestelmän välityksellä.

(5)

Päätöksen EKP/2010/23 johdanto-osan 7 kappaleessa todetaan, että tulo, jota EKP:lle kertyy sen osuuteen liikkeeseen lasketuista euroseteleistä liittyville eurojärjestelmän sisäisille saamisille suoritettavista koroista, olisi lähtökohtaisesti jaettava kansallisille keskuspankeille EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti suhteessa niiden osuuksiin merkityn pääoman jakoperusteesta sinä tilikautena, jona tulo kertyy.

(6)

Vastaavalla tavalla tulot, jotka EKP saa arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman (jäljempänä ’CBPP3-ohjelma’) ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman (jäljempänä ’ABSPP-ohjelma’) mukaisesti ostetuista arvopapereista, tulisi periaatteessa jakaa kansallisille keskuspankeille suhteessa niiden osuuksiin merkityn pääoman jakoperusteesta sinä tilikautena, jona tulo kertyy.

(7)

Jakaessaan tuloa, joka sille kertyy liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman, CBPP3-ohjelman ja ABSPP-ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista, EKP:n tulisi arvioida vuositulostaan siten, että se ottaa huomioon tarpeen jakaa varoja valuuttakursseista, koroista ja kullan hinnasta johtuvien riskien sekä luottoriskien varalta tehtyä varausta varten, sekä sellaisten varausten olemassaolon, joita purkamalla voidaan kattaa ennakoituja kuluja.

(8)

Määrittäessään Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 33.1 artiklan mukaisesti EKP:n nettovoitosta yleisrahastoon siirrettävän määrän EKP:n neuvoston tulisi ottaa huomioon, että se osa nettovoitosta, joka vastaa liikkeeseen lasketuista euroseteleistä ja arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman, CBPP3-ohjelman ja ABSPP-ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saatavaa tuloa, olisi jaettava kansallisille keskuspankeille kokonaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

b)

’liikkeeseen laskettuihin euroseteleihin liittyvillä eurojärjestelmän sisäisillä saldoilla’ kansallisen keskuspankin ja EKP:n sekä kansallisen keskuspankin ja toisen kansallisen keskuspankin välisiä saamisia ja velkoja, jotka johtuvat päätöksen EKP/2010/29 4 artiklan soveltamisesta,

c)

’EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saamalla tulolla’ tuloa, jota EKP:lle kertyy sen osuuteen liikkeeseen lasketuista euroseteleistä liittyville eurojärjestelmän sisäisille, kansallisiin keskuspankkeihin kohdistuville saamisille päätöksen EKP/2010/23 2 artiklan perusteella suoritettavista koroista.

d)

’EKP:n arvopapereista saamalla tulolla’ nettotuloja, jotka kertyvät EKP:n i) arvoperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti päätöksen EKP/2010/5 (6) nojalla ostamista arvopapereista, ii) CBPP3-ohjelman mukaisesti päätöksen EKP/2014/40 nojalla ostamista katetuista joukkovelkakirjalainoista ja iii) ABSPP-ohjelman mukaisesti päätöksen EKP/2014/45 nojalla ostamista omaisuusvakuudellisista arvopapereista.

2 artikla

EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopapereista saaman tulon väliaikainen jakaminen

1.   Kansallisille keskuspankeille syntyy oikeus EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä ja arvopapereista saamaan tuloon kokonaisuudessaan sinä tilikautena, jolta se on kertynyt, ja se jaetaan kansallisille keskuspankeille suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n merkitystä pääomasta.

2.   Jollei EKP:n neuvosto päätä toisin, EKP jakaa liikkeeseen lasketuista euroseteistä ja arvopapereista kunakin tilivuonna kertyneen tulon kansallisille keskuspankeille seuraavan vuoden tammikuun viimeisenä työpäivänä.

3.   EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon määrästä voidaan EKP:n neuvoston EKPJ:n perussäännön mukaisesti tekemällä päätöksellä vähentää ne kulut, joita EKP:lle on koitunut euroseteleiden liikkeeseen laskemisesta ja käsittelemisestä.

3 artikla

Poikkeus 2 artiklasta

Poiketen 2 artiklasta EKP päättää ennen tilikauden päättymistä, jätetäänkö 2 artiklassa tarkoitetut tulot kokonaan tai osittain jakamatta sen varmistamiseksi, että jaettavan tulon määrä ei ylitä EKP:n nettovoittoa kyseiseltä vuodelta. Tällainen päätös on tehtävä, jos EKP:n neuvosto katsoo johtokunnan valmisteleman perustellun arvion nojalla, että EKP:n vuositulos on tappiollinen tai että sen nettovoitto on pienempi kuin 2 artiklassa tarkoitetun tulon arvioitu määrä. EKP:n neuvosto voi ennen tilikauden päättymistä päättää, että kyseisessä artiklassa tarkoitettu EKP:n tulo siirretään kokonaan tai osittain valuuttakursseista, koroista, ja kullan hinnasta johtuvien riskien tai luottoriskien varalta tehtävään varaukseen.

4 artikla

Voimaantulo ja kumoaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2014.

2.   Kumotaan päätös EKP/2010/24 31 päivästä joulukuuta 2014.

3.   Päätökseen EKP/2010/24 tehtyjen viittausten katsotaan koskevan tätä päätöstä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2010/24, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saaman tulon väliaikaisesta jakamisesta (EUVL L 6, 11.1.2011, s. 35).

(2)  Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4).

(4)  Päätös EKP/2010/29, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26).

(5)  Päätös EKP/2010/23, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17).

(6)  Päätös EKP/2010/5, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8).


Top