Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0655

Komission asetus (EU) N:o 655/2013, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2013 , kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien vahvistamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 190, 11.7.2013, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/655/oj

11.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 190/31


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 655/2013,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2013,

kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Loppukäyttäjät, sellaisina kuin heidät on määritelty asetuksen (EY) N:o 1223/2009 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, joutuvat tekemisiin useiden sellaisten väittämien kanssa, jotka liittyvät kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitukseen, sisältöön ja vaikutuksiin. Koska kosmeettiset valmisteet kuuluvat merkittävällä tavalla loppukäyttäjien elämään, on tärkeää varmistaa, että heille näiden väittämien kautta välitetyt tiedot ovat hyödyllisiä, ymmärrettäviä ja luotettavia ja että he niiden avulla voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja valita tarpeitaan ja odotuksiaan parhaiten vastaavan valmisteen.

(2)

Kosmeettisista valmisteista esitettyjen väittämien päätarkoitus on antaa loppukäyttäjille tietoa valmisteen ominaisuuksista ja laadusta. Väittämät ovat olennainen keino erottaa valmisteet toisistaan. Lisäksi ne osaltaan edistävät innovointia ja kilpailua.

(3)

Kosmeettisista valmisteista esitettyjen väittämien käytön perustelemiselle olisi vahvistettava unionin tasolla yhteiset kriteerit. Yhteisten kriteerien vahvistamisen päätavoitteena on taata loppukäyttäjille korkeatasoinen suoja etenkin kosmeettisista valmisteista esitettäviä harhaanjohtavia väittämiä vastaan. Unionin tasolla sovellettavalla yhteisellä lähestymistavalla pitäisi myös parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimien yhtenäisyyttä ja torjua sisämarkkinoiden toiminnan häiriintymistä. Tällaisella lähestymistavalla pitäisi lisäksi tehostaa kuluttajansuojan täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyötä, kuten kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 (2) (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) säädetään.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1223/2009 20 artiklaa sovelletaan kyseisen asetuksen 2 artiklan määritelmän piiriin kuuluviin kosmeettisiin valmisteisiin. Yhteisiä arviointiperusteita sovelletaan vain siinä tapauksessa, kun asianomaisen valmisteen on arvioinnin perusteella todettu olevan kosmeettinen valmiste. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja kansalliset tuomioistuimet päättävät sovellettavista sääntelypuitteista tapauskohtaisesti.

(5)

Yhteisiä kriteereitä olisi sovellettava rajoittamatta sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (3) (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi), harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY (4) ja unionin muun sovellettavan lainsäädännön soveltamista.

(6)

Viestien välittämiseen loppukäyttäjille olisi sovellettava joustavaa lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon unionin sosiaalinen, kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus ja jolla säilytetään eurooppalaisen teollisuuden innovointi ja kilpailukyky. Tällainen lähestymistapa on johdonmukainen suhteessa unionin tuomioistuimen vahvistamiin periaatteisiin; tuomioistuin on huomauttanut useaan otteeseen, että ratkaistaessa, voiko väittämä johtaa kuluttajaa harhaan, on otettava huomioon kuluttajan odotukset, väittämän esittämisen erityinen asiayhteys ja erityiset olosuhteet, mukaan luettuina sosiaaliset, kulttuuriset ja kielelliset tekijät (5).

(7)

Yhteisillä kriteereillä varmistetaan, että kaikkialla unionissa noudatetaan samoja periaatteita, mutta niillä ei pitäisi pyrkiä määrittelemään ja täsmentämään niitä ilmaisuja, joita kosmeettisista valmisteista esitettävissä väittämissä käytetään.

(8)

Sen varmistamiseksi, että kosmeettisia väittämiä koskevia yhteisiä kriteerejä sovelletaan samasta päivästä kuin asetusta (EY) N:o 1223/2009, tätä asetusta olisi sovellettava 11 päivästä heinäkuuta 2013.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tätä asetusta sovelletaan väittämiin, jotka esitetään sellaisina ilmaisuina, niminä, tavaramerkkeinä, kuvina, kuviomerkkeinä tai muina merkkeinä, jotka suoraan tai välillisesti kertovat valmisteen ominaisuuksista tai vaikutuksista kosmeettisten valmisteiden merkinnöissä tai niiden asettamisen saataville markkinoilla ja mainonnan yhteydessä. Sitä sovelletaan kaikkiin väittämiin viestintävälineestä tai markkinointivälineen tyypistä, tuotteen väitetyistä vaikutuksista ja kohdeyleisöstä riippumatta.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1223/2009 4 artiklassa tarkoitetun vastuuhenkilön on varmistettava, että kosmeettisista valmisteista esitetyn väittämän sanamuoto vastaa liitteessä vahvistettuja yhteisiä kriteereitä ja on johdonmukainen suhteessa niihin asiakirjoihin, joilla osoitetaan kosmeettisen valmisteen väitetty vaikutus asetuksen (EY) N:o 1223/2009 11 artiklassa tarkoitetuissa tuotetiedoissa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 11 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

(4)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.

(5)  Ks. asia C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG vastaan Lancaster Group GmbH, Kok. 2000, s. I-00117, 29 kohta.


LIITE

YHTEISET KRITEERIT

1.   Lainmukaisuus

1)

Väittämiä, joiden mukaan valmisteella on unionissa toimivan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, ei sallita.

2)

Väittämän hyväksyttävyyttä ratkaistaessa on otettava perustaksi kosmeettisen valmisteen valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertoloppukäyttäjän käsitykset ja otettava huomioon kyseisiä markkinoita koskevat sosiaaliset, kulttuuriset ja kielelliset tekijät.

3)

Sellaisia väittämiä ei hyväksytä, jotka antavat ymmärtää, että valmiste tarjoaa jotakin erityistä hyötyä, joka kuitenkin perustuu pelkkään oikeudellisten vähimmäisvaatimusten mukaisuuteen.

2.   Totuudenmukaisuus

1)

Jos valmisteen väitetään sisältävän jotain tiettyä ainesosaa, sitä on täytynyt sisällyttää valmisteeseen tarkoituksella.

2)

Tiettyyn ainesosaan viittaavissa väittämissä ei saa antaa ymmärtää, että valmiilla valmisteella on vastaavat ominaisuudet, jos sillä ei sellaisia ole.

3)

Mainonnassa ei saa antaa ymmärtää, että esitetyt kannanotot ovat varmennettuja väittämiä, elleivät kannanotot edusta varmennettavissa olevaa näyttöä.

3.   Näyttöön perustuva tuki

1)

Kosmeettisia valmisteita koskevien eksplisiittisten ja implisiittisten väittämien tueksi on esitettävä riittävä ja varmennettavissa oleva näyttö riippumatta siitä, millaista näyttöä niiden toteen näyttämisessä käytetään, mukaan luettuina tapauksen mukaan asiantuntija-arviot.

2)

Väittämän toteen näyttämisessä käytettävässä näytössä on otettava huomioon parhaat käytänteet.

3)

Jos näyttönä käytetään tutkimuksia, niiden on oltava valmisteen ja väitetyn hyödyn kannalta merkityksellisiä ja niissä on käytettävä hyvin muotoiltuja ja hyvin sovellettuja menetelmiä (valideja, luotettavia ja toistettavissa olevia) ja otettava huomioon eettiset näkökohdat.

4)

Näytön tai perustelujen laajuuden on oltava suhteessa väittämän tyyppiin, erityisesti, kun kyse on väittämistä, joiden osalta puutteellinen teho voi vaarantaa turvallisuuden.

5)

Selvästi liioiteltuja väitteitä, joita keskivertoloppukäyttäjä ei tulkitse kirjaimellisesti (hyperbolat), tai abstrakteja väitteitä ei tarvitse näyttää toteen.

6)

Jos väittämällä annetaan (eksplisiittisesti tai implisiittisesti) ainesosan ominaisuuksia valmiille valmisteelle, sen tueksi on esitettävä riittävä ja varmennettavissa oleva näyttö esimerkiksi osoittamalla, että ainesosaa on valmisteessa tehokkaana pitoisuutena.

7)

Väittämän hyväksyttävyyttä arvioitaessa on käytettävä perustana kaikkien käytettävissä olevien tutkimusten ja tietojen painoarvoa näyttönä väittämän luonteen ja loppukäyttäjien yleisen tietämyksen mukaan.

4.   Rehellisyys

1)

Valmisteen tehokkuuden esittämisessä on pitäydyttävä käytettävissä olevan näytön rajoissa.

2)

Väittämissä ei saa antaa asianomaiselle valmisteelle erityisiä (vain sille ominaisia) ominaisuuksia, jos vastaavilla valmisteilla on samat ominaisuudet.

3)

Jos valmisteen tehokkuuteen liittyy erityisiä edellytyksiä, kuten käyttö muiden valmisteiden kanssa, siitä on mainittava selvästi.

5.   Oikeudenmukaisuus

1)

Kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien on oltava puolueettomia, eikä niillä saa vähätellä kilpailevia valmisteita eikä sellaisia ainesosia, joiden käyttö on laillista.

2)

Kosmeettisista valmisteista esitettävillä väittämillä ei saa aiheuttaa sekaannusta kilpailijan valmisteen kanssa.

6.   Perusteltujen päätösten tekeminen

1)

Väittämien on oltava selkeitä ja sellaisia, että keskivertoloppukäyttäjä ymmärtää ne.

2)

Väittämät ovat erottamaton osa valmisteita, ja niiden pitää sisältää tietoja, joiden perusteella keskivertokäyttäjä voi tehdä perustellun valinnan.

3)

Markkinointiviestinnässä on otettava huomioon kohdeyleisön (kyseeseen tulevien jäsenvaltioiden väestö tai eri väestöryhmät, kuten eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat loppukäyttäjät) kyky ymmärtää viesti. Markkinointiviestien on oltava selkeitä, täsmällisiä, asiaan liittyviä ja kohdeyleisönsä ymmärrettävissä.


Top