Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Komission asetus (EU) N:o 487/2013, annettu 8 päivänä toukokuuta 2013 , aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 52 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 487/2013,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2013,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1272/2008 yhdenmukaistetaan aineiden, seosten ja tiettyjen erityisten esineiden luokitusta ja merkintöjä koskevat säännökset ja kriteerit Euroopan unionissa.

(2)

Asetuksessa otetaan huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), jäljempänä ’GHS’.

(3)

GHS:n luokituskriteerejä ja merkintäsääntöjä tarkastellaan säännöllisesti YK:n tasolla. GHS:n tarkistettu neljäs versio on seurausta muutoksista, jotka hyväksyttiin vaarallisten aineiden kuljetusta ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää käsittelevässä Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijakomiteassa joulukuussa 2010. Siihen on tehty muutoksia, jotka liittyvät muiden muassa kemiallisesti epästabiilien kaasujen ja ei-syttyvien aerosolien uusiin vaarakategorioihin sekä turvalausekkeiden selkeyttämiseen. Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteissä olevat tekniset säännökset ja kriteerit GHS:n tarkistettuun neljänteen versioon.

(4)

GHS-järjestelmässä annetaan viranomaisille mahdollisuus hyväksyä merkintävaatimuksia koskevia poikkeuksia sellaisille aineille ja seoksille, jotka on luokiteltu metalleja syövyttäviksi mutta ei ihoa ja/tai silmiä syövyttäviksi. Siinä annetaan myös mahdollisuus jättää pakkausmerkinnöistä pois joitakin osia silloin, kun aineen tai seoksen määrä on tietyn rajan alapuolella. On tarpeen säätää näiden toimenpiteiden käyttöönotosta unionin tasolla.

(5)

Lisäksi olisi muutettava liitteissä olevien erilaisten säännösten käsitteistöä ja eräitä teknisiä kriteerejä, jotta toimijat ja täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat viranomaiset voisivat helpommin panna säännökset täytäntöön ja jotta säädös olisi johdonmukaisempi ja selkeämpi.

(6)

Sen varmistamiseksi, että aineiden toimittajat voivat sopeutua tällä asetuksella käyttöön otettaviin uusiin luokitus-, merkintä- ja pakkaamissäännöksiin, olisi säädettävä siirtymäkaudesta ja lykättävä tämän asetuksen soveltamista. Tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten vapaaehtoinen soveltaminen ennen siirtymäkauden päättymistä olisi kuitenkin sallittava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 (2) artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1272/2008 seuraavasti:

1)

Poistetaan 14 artiklan 2 kohdan c alakohta.

2)

Lisätään 23 artiklaan f alakohta seuraavasti:

”f)

aineet tai seokset, jotka on luokiteltu metalleja syövyttäviksi mutta ei ihoa ja/tai silmiä syövyttäviksi.”

3)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

4)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

5)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

6)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

7)

Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

8)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

9)

Muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

2 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan toisessa kohdassa säädetään, aineet voidaan luokitella, merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2014 ja seokset ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

2.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan toisessa kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja aineita, jotka saatetaan markkinoille ennen 1 päivää joulukuuta 2014, ei tarvitse uudelleenmerkitä ja -pakata tämän asetuksen mukaisesti 1 päivään joulukuuta 2016 asti.

3.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan toisessa kohdassa säädetään, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (3) tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja seoksia, jotka saatetaan markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse uudelleenmerkitä ja -pakata tämän asetuksen mukaisesti 1 päivään kesäkuuta 2017 asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan aineisiin 1 päivästä joulukuuta 2014 ja seoksiin 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite I seuraavasti:

A.

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

1)

Lisätään 1.3.6 jakso seuraavasti:

”1.3.6    Aineet tai seokset, jotka on luokiteltu metalleja syövyttäviksi mutta ei ihoa ja/tai silmiä syövyttäviksi

Sellaisten aineiden tai seosten, jotka on luokiteltu metalleja syövyttäviksi mutta ei ihoa ja/tai silmiä syövyttäviksi ja jotka ovat lopullisessa muodossaan pakattuna kuluttajille, varoitusetiketin ei tarvitse sisältää varoitusmerkkiä GHS05.”

2)

Lisätään 1.5.2.4 ja 1.5.2.5 jakso seuraavasti:

”1.5.2.4   Enintään 10 ml sisältävien sisäpakkausten merkinnät

1.5.2.4.1

Sisäpakkauksesta voidaan jättää pois 17 artiklassa vaaditut merkinnät, kun

a)

sisäpakkauksen sisällön määrä on enintään 10 ml;

b)

aine tai seos saatetaan markkinoille toimitettavaksi jakelijalle tai jatkokäyttäjälle tieteellistä tutkimus- ja kehitystyötä tai laadunvalvonta-analyysejä varten; ja

c)

sisäpakkaus on sijoitettu ulkopakkaukseen, joka täyttää 17 artiklan vaatimukset.

1.5.2.4.2

Sen estämättä, mitä 1.5.1.2 ja 1.5.2.4.1 kohdassa säädetään, sisäpakkauksessa olevaan varoitusetikettiin on sisällyttävä tuotetunniste ja tarvittaessa varoitusmerkit GHS01, GHS05, GHS06 ja/tai GHS08. Jos varoitusmerkkejä on osoitettu useampia kuin kaksi, voivat merkit GHS06 ja GHS08 olla ensisijassa merkkeihin GHS01 ja GHS05 nähden.

1.5.2.5   Edellä olevaa 1.5.2.4 jaksoa ei sovelleta asetusten (EY) N:o 1107/2009 eikä (EU) N:o 528/2012 soveltamisalaan kuuluviin aineisiin tai seoksiin.”

B.

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

1)

Korvataan 2.1.2.1 jakson toinen virke seuraavasti:

”Testausmenetelmät kuvataan UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa I.”

2)

Poistetaan 2.1.2.2 jakson f kohdasta sana ”detonoivia”.

3)

Korvataan 2.1.2.3 jaksossa ja taulukon 2.1.1 sarakkeessa ”Kriteerit” ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

4)

Korvataan 2.1.3 jaksossa olevan taulukon 2.1.2 sarakkeessa ”Epästabiili räjähde” turvalauseke ”P281” turvalausekkeella ”P280”.

5)

Korvataan 2.1.4.1 jakson ensimmäisessä kohdassa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n” ja kaavion 2.1.1 alaviitteessä ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat YK:n suositukset” ilmauksella ”UN RTDG”.

6)

Korvataan 2.1.4.2 jakson ensimmäisessä kohdassa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

7)

Korvataan 2.1.4.3 jakson a kohdassa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

8)

Korvataan 2.2–2.3.4.1 jakso seuraavasti:

”2.2   Syttyvät kaasut (myös kemiallisesti epästabiilit kaasut)

2.2.1    Määritelmät

2.2.1.1

Syttyvällä kaasulla tarkoitetaan kaasua tai kaasuseosta, jolla on tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa.

2.2.1.2

Kemiallisesti epästabiililla kaasulla tarkoitetaan syttyvää kaasua, joka voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tai hapettomassa tilassa.

2.2.2    Luokituskriteerit

2.2.2.1

Syttyvä kaasu luokitellaan tähän luokkaan taulukon 2.2.1 mukaisesti:

Taulukko 2.2.1

Syttyviä kaasuja koskevat kriteerit

Kategoria

Kriteerit

1

Kaasut, jotka 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa

a)

ovat syttyviä enintään 13 tilavuusprosentin seoksena ilman kanssa; tai

b)

joilla on vähintään 12 prosenttiyksikön syttymisalue ilman kanssa riippumatta siitä, mikä on alempi syttymisraja.

2

Muut kuin kategoriaan 1 kuuluvat kaasut, joilla on tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa.

Huomautus:

Aerosoleja ei luokitella syttyviksi kaasuiksi; ks. 2.3 jakso.

2.2.2.2

Syttyvä kaasu, joka on myös kemiallisesti epästabiili, luokitellaan lisäksi seuraavan taulukon mukaisesti jompaankumpaan kemiallisesti epästabiilien kaasujen kategoriaan käyttäen menetelmiä, jotka kuvataan UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa III.

Taulukko 2.2.2

Kemiallisesti epästabiileja kaasuja koskevat kriteerit

Kategoria

Kriteerit

A

Syttyvät kaasut, jotka ovat kemiallisesti epästabiileja 20 °C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa

B

Syttyvät kaasut, jotka ovat kemiallisesti epästabiileja yli 20 °C:n lämpötilassa ja/tai yli 101,3 kPa:n vakiopaineessa

2.2.3    Vaaraviestintä

Tämän vaaraluokan luokituskriteerit täyttävien aineiden ja seosten merkinnät on tehtävä taulukon 2.2.3 mukaisesti.

Taulukko 2.2.3

Syttyvien kaasujen (myös kemiallisesti epästabiilien kaasujen) merkinnät

Luokitus

Syttyvä kaasu

Kemiallisesti epästabiili kaasu

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria A

Kategoria B

GHS-varoitusmerkki

Image

Ei varoitusmerkkiä

Ei lisävaroitusmerkkiä

Ei lisävaroitusmerkkiä

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Ei lisähuomiosanaa

Ei lisähuomiosanaa

Vaaralauseke

H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu

H221: Syttyvä kaasu

H230: Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa

H231: Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P210

P210

P202

P202

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P377

P381

P377

P381

 

 

Turvalauseke varastoinnista

P403

P403

 

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

 

 

 

 

Luokitusmenettely vahvistetaan seuraavan päätöksentekoketjun mukaisesti (ks. kaaviot 2.2.1–2.2.2).

Kaavio 2.2.1

Syttyvät kaasut

Image

Kaavio 2.2.2

Kemiallisesti epästabiilit kaasut

Image

2.2.4    Luokitusta koskevia lisähuomioita

2.2.4.1

Syttyvyys on määritettävä joko testien avulla tai niille seoksille, joista on riittävästi tietoa saatavilla, laskemalla ISO-standardimenetelmien mukaisesti (ks. standardi ISO 10156 sellaisena kuin se on muutettuna, Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidising ability for the selection of cylinder valve outlet (Kaasut ja kaasuseokset – Tulipalovaaran ja hapettamiskyvyn määritys kaasupulloventtiilien valitsemiseksi)). Jos näitä menetelmiä ei voida käyttää saatavilla olevien tietojen riittämättömyyden takia, voidaan käyttää testimenetelmää EN 1839 (Kaasujen ja höyryjen alemman ja ylemmän räjähdysrajan määrittely) sellaisena kuin se on muutettuna.

2.2.4.2

Kemiallinen epästabiilisuus määritetään UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa III kuvatun menetelmän mukaisesti. Jos standardin ISO 10156, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti tehdyt laskelmat osoittavat, että kaasuseos ei ole syttyvä, ei ole tarpeen tehdä kemiallisen epästabiilisuuden määritystestejä luokitusta varten.

2.3   Aerosolit

2.3.1    Määritelmät

Aerosoleilla eli aerosolipulloilla tarkoitetaan kertakäyttöön tarkoitettuja metalli-, lasi- tai muoviastioita, jotka sisältävät puristettua, nesteytettyä tai paineen alaisena liuotettua kaasua sekä lisäksi voivat sisältää nestettä, tahnaa tai jauhetta; aerosolipullot on varustettu tyhjennyslaitteella, joka mahdollistaa sisällön suihkuttamisen kaasususpensiossa olevina kiinteinä tai nestemäisinä hiukkasina, vaahtona, tahnamaisena tai jauheena taikka nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa.

2.3.2    Luokituskriteerit

2.3.2.1

Aerosolit luokitellaan syttyviksi 2.3.2.2 jakson mukaisesti, jos ne sisältävät jonkin seuraavien kriteerien mukaisesti syttyväksi luokiteltavan aineosan:

nesteitä, joiden syttymispiste on ≤ 93 °C, mukaan lukien 2.6 jakson mukaisia syttyviä nesteitä;

syttyviä kaasuja (ks. 2.2 jakso);

syttyviä kiinteitä aineita (ks. 2.7 jakso).

Huomautus 1:

Syttyvät aineosat eivät kata pyroforisia, itsestään kuumenevia tai veden kanssa reagoivia aineita ja seoksia, koska näitä aineosia ei käytetä aerosoleissa.

Huomautus 2:

Aerosolit eivät kuulu lisäksi jakson 2.2 (syttyvät kaasut), 2.5 (paineen alaiset kaasut), 2.6 (syttyvät nesteet) tai 2.7 (syttyvät kiinteät aineet) soveltamisalaan. Koostumuksensa perusteella aerosolit voivat kuitenkin kuulua muiden vaaraluokkien ja niiden merkintävaatimusten soveltamisalaan.

2.3.2.2

Aerosoli on luokiteltava yhteen tämän luokan kolmesta kategoriasta aineosiensa, kemiallisen palamislämpönsä ja mahdollisen vaahtokokeen tulosten perusteella (vaahtoaerosolien osalta) sekä syttymisetäisyyskokeen ja suljetussa tilassa tapahtuvaa syttymistä testaavan kokeen tulosten perusteella (suihkeaerosolien osalta) tässä liitteessä olevien kaavioiden 2.3.1 (a)–2.3.1 (c) sekä UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa III olevien 31.4, 31.5 ja 31.6 jaksojen mukaisesti. Aerosolit, jotka eivät täytä kategorioihin 1 tai 2 luokittelemisen kriteereitä, on luokiteltava kategoriaan 3.

Huomautus:

Aerosolit, jotka sisältävät enemmän kuin 1 prosenttia syttyviä aineosia tai joiden palamislämpö on vähintään 20 kJ/g ja joille ei suoriteta tämän jakson mukaista syttyvyysluokitusmenettelyä, on luokiteltava aerosoleiksi kategoriaan 1.

Kaavio 2.3.1(a)

Aerosolit

Image

Kaavio 2.3.1(b)

Suihkeaerosolit

Image

Kaavio 2.3.1(c)

Vaahtoaerosolit

Image

2.3.3    Vaaraviestintä

Tämän vaaraluokan luokituskriteerit täyttävän aineen tai seoksen merkinnät on tehtävä taulukon 2.3.1 mukaisesti.

Taulukko 2.3.1

Syttyvien ja ei-syttyvien aerosolien merkinnät

Luokitus

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Ei varoitusmerkkiä

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Varoitus

Vaaralauseke

H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli

H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

H223: Syttyvä aerosoli

H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

 

 

 

Turvalauseke varastoinnista

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

 

 

 

2.3.4    Luokitusta koskevia lisähuomioita

2.3.4.1

Kemiallinen palamislämpö (ΔΗc) kilojouleina grammaa kohti (kJ/g) on teoreettisen palamislämmön (ΔΗcomb) ja palamishyötysuhteen, joka on tavallisesti pienempi kuin 1,0 (tyypillinen palamishyötysuhde on 0,95 tai 95 %), tulo.

Useita aineosia sisältävän aerosolivalmisteen kemiallinen palamislämpö on yksittäisten aineosien painotettujen palamislämpöjen summa:

Formula

jossa:

DHc

=

kemiallinen palamislämpö (kJ/g);

wi %

=

aineosan i massaosuus tuotteessa;

DHc(i)

=

aineosan i spesifinen palamislämpö (kJ/g) tuotteessa.

Kemialliset palamislämmöt löytyvät alan kirjallisuudesta tai ne voidaan laskea tai määrittää kokein (ks. ASTM D 240 sellaisena kuin se on muutettuna, Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (nestemäisten hiilivetypolttoaineiden palamislämmön mittaaminen pommikalorimetrillä), EN/ISO 13943 sellaisena kuin se on muutettuna, 86.l–86.3 – Paloturvallisuus – Sanasto ja NFPA 30B sellaisena kuin se on muutettuna – Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products (aerosolituotteiden valmistusta ja varastointia koskeva säännöstö)).”

9)

Korvataan 2.4.2.1 jaksossa olevan taulukon 2.4.1 alla oleva huomautus seuraavasti:

Huomautus:

”Kaasuilla, jotka aiheuttavat tai edistävät muiden materiaalien palamista enemmän kuin ilma” tarkoitetaan puhtaita kaasuja tai kaasuseoksia, joiden hapetuskyky on yli 23,5 prosenttia määritettynä ISO 10156:ssa, sellaisena kuin se on muutettuna, yksilöidyllä menetelmällä.”

10)

Korvataan 2.4.4 jakso seuraavasti:

”2.4.4    Luokitusta koskevia lisähuomioita

Hapettavan kaasun luokittelemiseksi on käytettävä testejä tai laskentamenetelmiä, jotka on esitetty standardissa ISO 10156 Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidising ability for the selection of cylinder valve outlet (kaasut ja kaasuseokset – tulipalovaaran ja hapetuskyvyn määritys kaasupulloventtiilien valitsemiseksi), sellaisena kuin se on muutettuna.”

11)

Korvataan 2.5.1.1 jakson ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Paineen alaisilla kaasuilla tarkoitetaan kaasuja, joita säilytetään astiassa vähintään 200 kPa:n mittapaineessa 20 °C:n lämpötilassa tai jotka ovat nesteytettyjä tai nesteytettyjä ja jäähdytettyjä.”

12)

Korvataan 2.5.2 jakso seuraavasti:

”2.5.2    Luokituskriteerit

2.5.2.1

Paineen alaiset kaasut luokitellaan niiden pakkaushetkellä olevan fysikaalisen olomuodon perusteella yhteen neljästä ryhmästä taulukon 2.5.1 mukaisesti:

Taulukko 2.5.1

Paineen alaisia kaasuja koskevat kriteerit

Ryhmä

Kriteerit

Puristettu kaasu

Kaasu, joka paineen alaisena pakattuna on –50 °C:n lämpötilassa täysin kaasumainen; mukaan luetaan kaikki kaasut, joiden kriittinen lämpötila on ≤ –50 °C.

Nesteytetty kaasu

Kaasu, joka on paineen alaisena pakattuna yli –50 °C:n lämpötilassa osittain nestemäinen. Tässä yhteydessä tehdään ero seuraavien välillä:

i)

korkeassa paineessa nesteytetty kaasu: kaasu, jonka kriittinen lämpötila on yli –50 °C mutta enintään + 65 °C; ja

ii)

matalassa paineessa nesteytetty kaasu: kaasu, jonka kriittinen lämpötila on yli + 65 °C.

Jäähdytetty nesteytetty kaasu

Kaasu, joka pakattuna on alhaisen lämpötilansa vuoksi osittain nestemäinen.

Liuotettu kaasu

Kaasu, joka paineen alaisena pakattuna on liuonneena nestefaasissa olevaan liuottimeen.

Huomautus:

Aerosoleja ei luokitella paineen alaisiksi kaasuiksi. Ks. 2.3 jakso.”

13)

Korvataan 2.5.4 jakson toinen alakohta seuraavasti:

”Tiedot löytyvät alan kirjallisuudesta tai ne voidaan laskea tai määrittää kokein. Useimmat puhtaat kaasut on jo luokiteltu UN RTDG:n mallisäännöissä.”

14)

Korvataan 2.7.2.1 ja 2.7.2.3 jaksossa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

15)

Korvataan 2.8.2.1 jakson e alakohtaan liittyvä alaviite seuraavasti:

”(1)

Ks. UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) 28.1, 28.2 ja 28.3 luku sekä taulukko 28.3.”

16)

Korvataan 2.8.2.4 jaksossa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

17)

Korvataan 2.8.4.1 jaksossa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

18)

Korvataan 2.8.4.2 jakson a ja b kohdassa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

19)

Korvataan 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 ja 2.13.2.1 jakson johdantovirkkeessä ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

20)

Korvataan 2.13.4.4 jaksossa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

21)

Korvataan 2.14.2.1 jakson johdantovirkkeessä ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

22)

Korvataan 2.15.2.2 jakson g alakohtaan liittyvä alaviite seuraavasti:

”(1)

Ks. UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) 28.1, 28.2 ja 28.3 luku sekä taulukko 28.3.”

23)

Muutetaan 2.15.2.3 jakso seuraavasti:

i)

Korvataan b alakohtaan liittyvä alaviite seuraavasti: ”(1) Siten kuin se määritetään testisarjalla E sellaisena kuin se on esitetty UN RTDG:n käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) II osassa.”

ii)

Korvataan toisessa kohdassa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

24)

Korvataan 2.15.4.1 jaksossa ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

25)

Korvataan 2.16.2.1 jakson johdantovirkkeessä ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

26)

Lisätään 2.16.3 jaksossa olevan taulukon 2.16.2 alle huomautus seuraavasti:

Huomautus:

Kun aine tai seos on luokiteltu metalleja syövyttäväksi mutta ei ihoa ja/tai silmiä syövyttäväksi, on sovellettava 1.3.6 jaksossa vahvistettuja säännöksiä.”

27)

Korvataan 2.16.4.1 jakson johdantovirkkeessä ilmaus ”vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin YK:n suosituksiin liittyvän” ilmauksella ”UN RTDG:n”.

C.

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

1)

Korvataan 3.1.2.1 jaksossa olevan taulukon 3.1.1 alla oleva huomautus c seuraavasti:

”c)

Taulukossa käytetyt hengitystiemyrkyllisyyttä koskevat välittömän myrkyllisyyden estimaattien (ATE) vaihteluvälit perustuvat neljän tunnin testialtistuksiin. Olemassa olevat hengitystiemyrkyllisyyttä koskevat tiedot, jotka on saatu yhden tunnin altistumisella, voidaan muuntaa jakamalla ne kaasujen ja höyryjen osalta kahdella ja pölyjen ja sumujen osalta neljällä.”

2)

Korvataan 3.1.3.6.2.2 ja 3.1.3.6.2.3 jakso seuraavasti:

”3.1.3.6.2.2

Jos aineosaa, josta ei ole lainkaan käyttökelpoista tietoa luokitusta varten, käytetään seoksessa pitoisuutena, joka on vähintään 1 prosenttia, päätellään että seokselle ei voida määrittää lopullista välittömän myrkyllisyyden estimaattia. Tällöin seos luokitellaan ainoastaan tunnettujen aineosiensa perusteella, ja varoitusetikettiin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen lisätään huomautus siitä, että ”x % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) välitöntä myrkyllisyyttä ei tunneta”, ottaen huomioon 3.1.4.2 jakson säännökset.

3.1.3.6.2.3

Jos yhden tai useamman merkityksellisen aineosan, jonka välitöntä myrkyllisyyttä ei tunneta, kokonaispitoisuus on enintään 10 prosenttia, on käytettävä 3.1.3.6.1 jaksossa esitettyä kaavaa. Jos yhden tai useamman merkityksellisen aineosan, jonka välitöntä myrkyllisyyttä ei tunneta, kokonaispitoisuus on yli 10 prosenttia, 3.1.3.6.1 jaksossa esitettyä kaavaa on oikaistava tuntemattoman aineosan (tuntemattomien aineosien) prosenttiosuuden huomioon ottamiseksi seuraavasti:

Formula

3)

Korvataan 3.1.4.1. jaksossa oleva taulukko 3.1.3 seuraavasti:

Taulukko 3.1.3

Välitöntä myrkyllisyyttä koskevat merkinnät

Luokitus

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Image

Image

Huomiosana

Vaara

Vaara

Vaara

Varoitus

Vaaralauseke:

Suun kautta

H300: Tappavaa nieltynä

H300: Tappavaa nieltynä

H301: Myrkyllistä nieltynä

H302: Haitallista nieltynä

Ihon kautta

H310: Tappavaa joutuessaan iholle

H310: Tappavaa joutuessaan iholle

H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle

H312: Haitallista joutuessaan iholle

Hengitysteitse

(ks. huomautus 1)

H330: Tappavaa hengitettynä

H330: Tappavaa hengitettynä

H331: Myrkyllistä hengitettynä

H332: Haitallista hengitettynä

Turvalauseke ennaltaehkäisystä (altistuminen suun kautta)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä (altistuminen suun kautta)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Turvalauseke varastoinnista (altistuminen suun kautta)

P405

P405

P405

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä (altistuminen suun kautta)

P501

P501

P501

P501

Turvalauseke ennaltaehkäisystä (altistuminen ihon kautta)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä (altistuminen ihon kautta)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Turvalauseke varastoinnista (altistuminen ihon kautta)

P405

P405

P405

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä (altistuminen ihon kautta)

P501

P501

P501

P501

Turvalauseke ennaltaehkäisystä (altistuminen hengitysteitse)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä (altistuminen hengitysteitse)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Turvalauseke varastoinnista (altistuminen hengitysteitse)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä (altistuminen hengitysteitse)

P501

P501

P501”

 

4)

Lisätään 3.1.4.2 jakso seuraavasti:

”3.1.4.2

Välitöntä myrkyllisyyttä koskevissa vaaralausekkeissa vaarat erotellaan altistumisreitin mukaan. Tämän erottelun olisi kuvastuttava myös välittömän myrkyllisyyden luokitusta koskevassa viestinnässä. Jos aine tai seos on luokiteltu yhden tai useamman altistumisreitin perusteella, kaikki relevantit luokitukset olisi ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti, ja varoitusetikettiin olisi sisällytettävä asianmukaiset vaaraviestintämerkinnät 3.1.3.2 jakson mukaisesti. Jos esitetään 3.1.3.6.2.2 jakson mukaisesti lauseke ”x % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) välitöntä myrkyllisyyttä ei tunneta”, voidaan käyttöturvallisuustiedotteessa annettavissa tiedoissa tehdä erottelu myös altistumisreitin mukaan. Esimerkiksi ”x % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) välitöntä myrkyllisyyttä suun kautta ei tunneta” ja ”x % seoksesta koostuu aineosasta (aineosista), jonka (joiden) välitöntä myrkyllisyyttä ihon kautta ei tunneta”.”

5)

Korvataan 3.2.3.3.5 jakso seuraavasti:

”3.2.3.3.5

Luotettavista tiedoista voi joskus käydä ilmi, että jonkin aineosan ihosyövytys- tai -ärsytysvaara ei käy selkeästi ilmi aineosan esiintyessä pitoisuutena, joka on sama kuin tai ylittää 3.2.3.3.6 jaksossa olevissa taulukoissa 3.2.3 ja 3.2.4 esitetyt yleiset pitoisuusrajat. Näissä tapauksissa seos on luokiteltava kyseisten tietojen mukaisesti (ks. myös 10 ja 11 artikla). Testausta on sen sijaan harkittava silloin, kun on odotettavissa, ettei jonkin aineosan ihosyövytys- tai -ärsytysvaara ole selkeä aineosan esiintyessä pitoisuutena, joka on sama kuin tai ylittää taulukoissa 3.2.3 ja 3.2.4 esitetyt yleiset pitoisuusrajat. Tällöin on sovellettava 3.2.2.5 jaksossa vahvistettua vaiheittaista todistusnäytön arviointia.”

6)

Korvataan 3.2.4 jaksossa oleva taulukko 3.2.5 seuraavasti:

Taulukko 3.2.5

Ihosyövyttävyyttä/-ärsytystä osoittavat merkinnät

Luokitus

Kategoria 1 A/1 B/1 C

Kategoria 2

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Vaaralauseke

H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H315: Ärsyttää ihoa

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P260

P264

P280

P264

P280

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Turvalauseke varastoinnista

P405

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501”

 

7)

Korvataan 3.3.3.3.5 jakso seuraavasti:

”3.3.3.3.5

Luotettavista tiedoista voi joskus käydä ilmi, että jonkin aineosan aiheuttamien palautuvien/pysyvien silmävaikutusten vaara ei ole selkeä aineosan esiintyessä pitoisuutena, joka on sama kuin tai ylittää jaksossa 3.3.3.3.6 olevissa taulukoissa 3.3.3 ja 3.3.4 esitetyt yleiset pitoisuusrajat. Näissä tapauksissa seos voidaan luokitella kyseisten tietojen mukaisesti. Seoksen testausta on sen sijaan harkittava, kun on odotettavissa, että jonkin aineosan ihosyövytys- tai -ärsytysvaara tai palautuvien/pysyvien silmävaikutusten vaara ei ole selkeä aineosan esiintyessä pitoisuutena, joka on sama kuin tai ylittää taulukoissa 3.3.3 ja 3.3.4 esitetyt yleiset pitoisuusrajat. Tällöin on sovellettava vaiheittaista todistusnäytön arviointia.”

8)

Korvataan 3.4.3.3.2 jaksossa olevan taulukon 3.4.6 alla oleva huomautus 1 seuraavasti:

Huomautus 1:

Tätä haastevaiheen pitoisuusrajaa käytetään sovellettaessa liitteessä II olevan 2.8 jakson erityismerkintävaatimuksia, joilla suojellaan jo herkistyneitä yksilöitä. Seokselle, joka sisältää kyseistä aineosaa tämän raja-arvon suuruisena tai sen ylittävänä pitoisuutena, vaaditaan käyttöturvallisuustiedote. Niiden herkistävien aineiden, joiden erityinen pitoisuusraja on alle 0,1 prosenttia, haastevaiheen pitoisuusrajaksi olisi asetettava kymmenesosa erityisestä pitoisuusrajasta.”

9)

Korvataan 3.4.4 jaksossa oleva taulukko 3.4.7 seuraavasti:

Taulukko 3.4.7

Merkinnät herkistävyydestä hengitysteille tai iholle

Luokitus

Hengitysteitä herkistävä

Ihoa herkistävä

Kategoria 1 ja alakategoriat 1A ja 1B

Kategoria 1 ja alakategoriat 1A ja 1B

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Vaaralauseke

H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P261

P284

P261

P272

P280

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Turvalauseke varastoinnista

 

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501

P501”

10)

Korvataan 3.5.3.1.1 jaksossa oleva taulukko 3.5.2 seuraavasti:

Taulukko 3.5.2

Sukusolujen perimää vaurioittaviksi luokiteltujen seosten aineosia koskevat yleiset pitoisuusrajat, jotka aiheuttavat kyseisen seoksen luokituksen

Aineosan luokitus:

Pitoisuusrajat, jotka aiheuttavat seoksen luokituksen:

Perimää vaurioittava, kategoria 1

Perimää vaurioittava, kategoria 2

Kategoria 1A

Kategoria 1B

Perimää vaurioittava, kategoria 1A

≥ 0,1 %

Perimää vaurioittava, kategoria 1B

≥ 0,1 %

Perimää vaurioittava, kategoria 2

≥ 1,0 %”

11)

Korvataan 3.5.4.1 jaksossa oleva taulukko 3.5.3 seuraavasti:

Taulukko 3.5.3

Sukusolujen perimää vaurioittavia vaikutuksia koskevat merkinnät

Luokitus

Kategoria 1

(Kategoria 1A, 1B)

Kategoria 2

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Vaaralauseke

H340: Saattaa aiheuttaa perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

H341: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P308 + P313

P308 + P313

Turvalauseke varastoinnista

P405

P405

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501

P501”

12)

Korvataan 3.6.3.1.1 jaksossa oleva taulukko 3.6.2 seuraavasti:

Taulukko 3.6.2

Syöpää aiheuttavaksi luokiteltujen seosten aineosia koskevat yleiset pitoisuusrajat, jotka aiheuttavat kyseisen seoksen luokituksen

Aineosan luokitus:

Yleinen pitoisuusraja, joka aiheuttaa seoksen luokituksen:

Syöpää aiheuttava, kategoria 1

Syöpää aiheuttava, kategoria 2

Kategoria 1A

Kategoria 1B

Syöpää aiheuttava, kategoria 1A

≥ 0,1 %

Syöpää aiheuttava, kategoria 1B

≥ 0,1 %

Syöpää aiheuttava, kategoria 2

≥ 1,0 % [Huom. 1]”

13)

Korvataan 3.6.4.1 jaksossa oleva taulukko 3.6.3 seuraavasti:

Taulukko 3.6.3

Syöpää aiheuttavia vaikutuksia koskevat merkinnät

Luokitus

Kategoria 1

(Kategoria 1A, 1B)

Kategoria 2

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Vaaralauseke

H350: Saattaa aiheuttaa syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

H351: Epäillään aiheuttavan syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P308 + P313

P308 + P313

Turvalauseke varastoinnista

P405

P405

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501

P501”

14)

Korvataan 3.7.3.1.2 jaksossa taulukko 3.7.2 sekä huomautukset seuraavasti:

Taulukko 3.7.2

Seosten aineosia koskevat yleiset pitoisuusrajat, jotka aiheuttavat kyseisen seoksen luokituksen lisääntymiselle vaaralliseksi taikka imetykseen tai imetyksen kautta vaikutuksia aiheuttaviksi

Aineosan luokitus:

Yleinen pitoisuusraja, joka aiheuttaa seoksen luokituksen:

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 2

Lisäkategoria: vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset

Kategoria 1A

Kategoria 1B

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A

≥ 0,3 %

[Huomautus 1]

 

 

 

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1B

 

≥ 0,3 %

[Huomautus 1]

 

 

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 2

 

 

≥ 3,0 %

[Huomautus 1]

 

Lisäkategoria: vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset

 

 

 

≥ 0,3 %

[Huomautus 1]

Huomautus:

Taulukossa 3.7.2 annettuja pitoisuusrajoja sovelletaan kiinteisiin aineisiin ja nesteisiin (painoprosentteina) sekä kaasuihin (tilavuusprosentteina).

Huomautus 1:

Jos lisääntymiselle vaarallisuuden kategoriaan 1 tai 2 luokiteltua ainetta tai ainetta, joka on luokiteltu imetykseen kohdistuvien vaikutusten tai imetyksen kautta aiheutuvien vaikutusten vuoksi, on seoksen aineosana 0,1 prosentin tai suurempana pitoisuutena, seoksesta on oltava pyynnöstä saatavilla käyttöturvallisuustiedote.”

15)

Korvataan 3.7.4.1. jaksossa oleva taulukko 3.7.3 seuraavasti:

Taulukko 3.7.3

Lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia koskevat merkinnät

Luokitus

Kategoria 1

(Kategoria 1A, 1B)

Kategoria 2

Lisäkategoria: vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Ei varoitusmerkkiä

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Ei huomiosanaa

Vaaralauseke

H360: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä (mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus) (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

H361: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä (mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus) (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

H362: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Turvalauseke varastoinnista

P405

P405

 

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501

P501”

 

16)

Korvataan 3.8.4.1. jaksossa oleva taulukko 3.8.4 seuraavasti:

Taulukko 3.8.4

Kerta-altistumisesta aiheutuvaa elinkohtaista myrkyllisyyttä koskevat merkinnät

Luokitus

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

GHS-varoitusmerkit

Image

Image

Image

Huomiosana

Vaara

Varoitus

Varoitus

Vaaralauseke

H370: Vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

H371: Saattaa vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)

H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä; tai

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

Turvalauseke ennaltaehkäisystä

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Turvalauseke pelastustoimenpiteistä

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Turvalauseke varastoinnista

P405

P405

P403 + P233

P405

Turvalauseke jätteiden käsittelystä

P501

P501

P501”

17)

Korvataan 3.9.2.9.9 jakso seuraavasti:

”3.9.2.9.9

On mahdollista, että ohjearvon alittava annos/pitoisuus eli esimerkiksi < 100 mg/kg ruumiinpainoa/päivä suun kautta saatuna aiheuttaa tietyn myrkyllisyysprofiilin toistuvan annoksen eläinkokeissa, mutta vaikutus on luonteeltaan sellainen – esimerkiksi vain tiettyyn, kyseiselle vaikutukselle alttiiksi tiedettyyn kantaan kuuluvissa urosrotissa havaittava munuaismyrkyllisyys – että aine päätetään jättää luokittelematta. Vastakkaisessa tapauksessa tietty myrkyllisyysprofiili saatetaan havaita eläinkokeissa ohjearvon suuruisella tai sen ylittävällä annoksella, esimerkiksi ≥ 100 mg/kg ruumiinpainoa/päivä suun kautta saatuna, ja lisäksi on muista lähteistä kuten toisista pitkäkestoisen altistumisen tutkimuksista tai ihmisten altistumistapauksista saatavaa tietoa, joka tukee todistusnäyttöön perustuvaa päätelmää siitä, että aine on varmuuden vuoksi syytä luokitella.”

18)

Korvataan 4.1.3.4.3 jakso seuraavasti:

”4.1.3.4.3

Jos seos muodostetaan laimentamalla toista testattua seosta tai ainetta vedellä tai muulla täysin myrkyttömällä aineella, seoksen myrkyllisyys voidaan laskea alkuperäisestä seoksesta tai aineesta.”

19)

Korvataan 4.1.3.5.5.5.1 jaksossa oleva taulukko 4.1.3 seuraavasti:

Taulukko 4.1.3

Seosten erittäin myrkyllisten aineosien M-kertoimet

Välitön myrkyllisyys

M-kerroin

Krooninen myrkyllisyys

M-kerroin

L(E)C50-arvo (mg/l)

 

NOEC-arvo (mg/l)

NRD (1) -aineosat

RD (2) -aineosat

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(jatkuu 10-kertaisin välein)

(jatkuu 10-kertaisin välein)


(1)  Ei nopeasti hajoava (non-rapidly degradable).

(2)  Nopeasti hajoava (rapidly degradable).”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite II seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 osassa 1.1.2 jakso.

2)

Korvataan 3 osassa 3.2–3.2.2.2 jakso seuraavasti:

”3.2   Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus

3.2.1    Pakkaukset, jotka on varustettava näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella

3.2.1.1

Näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella on varustettava tilavuudeltaan kaikensuuruiset pakkaukset, jotka sisältävät yleiseen kulutukseen saatettavia aineita tai seoksia, jotka on luokiteltu välittömästi myrkyllisiksi, ihosyövyttäviksi, sukusolujen perimää vaurioittaviksi (kategoria 2), syöpää aiheuttaviksi (kategoria 2), lisääntymiselle vaarallisiksi (kategoria 2), hengitysteitä herkistäviksi, elinkohtaisesti myrkyllisiksi (STOT, kategoria 1 tai 2), aspiraatiovaaraa aiheuttaviksi, syttyviksi kaasuiksi, syttyviksi nesteiksi (kategoria 1 tai 2) tai syttyviksi kiinteiksi aineiksi.

3.2.1.2

Edellä olevaa 3.2.1.1 jaksoa ei sovelleta kannettaviin kaasuastioihin. Aerosoleja ja säiliöitä, joihin on asennettu sinetöity spraysuutin ja jotka sisältävät aspiraatiovaaran vuoksi luokiteltuja aineita tai seoksia, ei tarvitse varustaa näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella, paitsi jos ne on luokiteltu yhden tai useamman muun 3.2.1.1 jaksossa mainitun vaaran perusteella.

3.2.2    Näkövammaisille tarkoitettua vaaratunnusta koskevat määräykset

Näkövammaisille tarkoitettujen vaaratunnusten teknisten määritelmien on oltava standardin EN ISO 11683 ”Pakkaukset – Vaatimukset näkövammaisille tarkoitetuille vaaratunnuksille” mukaisia, sellaisena kuin se on muutettuna.”


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan 1 osassa oleva taulukko 1.1 seuraavasti:

a)

Korvataan koodin H222 ensimmäinen rivi seuraavasti:

”H222

Kieli

2.3 –

Aerosolit, vaarakategoria 1”

b)

Korvataan koodi H223 seuraavasti:

”H223

Kieli

2.3 –

Aerosolit, vaarakategoria 2”

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.”

c)

Lisätään taulukkoon seuraavat vaaralausekkeet koodin H228 jälkeen:

”H229

Kieli

2.3 –

Aerosolit, vaarakategoria 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Kieli

2.2 –

Syttyvät kaasut (myös kemiallisesti epästabiilit kaasut), vaarakategoria A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Kieli

2.2 –

Syttyvät kaasut (myös kemiallisesti epästabiilit kaasut), vaarakategoria B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.”

2)

Poistetaan osassa 2 olevassa taulukossa 2.1 täydentävä vaaralauseke EUH006.


LIITE IV

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Korvataan johdanto seuraavasti:

”Valitessaan turvalausekkeet 22 artiklan ja 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittajat voivat yhdistellä alla olevan taulukon turvalausekkeita ottaen huomioon turvaohjeiden selkeyden ja ymmärrettävyyden.

Kun osa sarakkeessa 2 olevasta turvalausekkeen tekstistä on hakasulkeissa […], se merkitsee sitä, että kyseinen tekstin osa ei koske kaikkia tapauksia ja sitä pitäisi käyttää vain tietyissä tilanteissa. Näissä tapauksissa sarakkeessa 5 esitetään käyttöedellytykset, joissa selostetaan milloin tekstiä olisi käytettävä.

Kun sarakkeessa 2 olevaan turvalausekkeen tekstiin sisältyy kenoviiva tai vinoviiva [/], on valittava jokin merkkien erottamista osista sarakkeessa 5 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Kun sarakkeessa 2 olevaan turvalausekkeen tekstiin sisältyy kolme pistettä […], sarakkeessa 5 annetaan lisätietoja siitä, mitä tietoja on esitettävä.”

2)

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko 6.2 seuraavasti:

i)

Korvataan koodi P202 seuraavasti:

”P202

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiili räjähde

 

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A, 1B, 2

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A, 1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A, 1B, 2

Syttyvät kaasut (myös kemiallisesti epästabiilit kaasut) (2.2 jakso)

A, B (kemiallisesti epästabiilit kaasut)”

ii)

Korvataan koodi P210 seuraavasti:

”P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Räjähteet (2.1 jakso)

Vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Valmistaja/toimittaja määrittelee sytytyslähteen (-lähteet).

Syttyvät kaasut (2.2 jakso)

1, 2

Aerosolit (2.3 jakso)

1, 2, 3

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

Syttyvät kiinteät aineet (2.7 jakso)

1, 2

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

 

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

täsmennettävä, että suojattava lämmöltä.”

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

iii)

Korvataan koodi P211 seuraavasti:

”P211

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Aerosolit (2.3 jakso)

1, 2”

 

iv)

Korvataan koodi P220 seuraavasti:

”P220

Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta / … / syttyvistä materiaaleista.

Hapettavat kaasut (2.4 jakso)

1

…Valmistaja/toimittaja määrittelee yhteensopimattomat materiaalit.

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1

täsmennettävä, että pidettävä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

2, 3

…Valmistaja/toimittaja määrittelee yhteensopimattomat materiaalit.

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1

täsmennettävä, että pidettävä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

2, 3

…Valmistaja/toimittaja määrittelee yhteensopimattomat materiaalit.”

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

v)

Korvataan koodi P223 seuraavasti:

”P223

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2”

 

vi)

Korvataan koodi P244 seuraavasti:

”P244

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

Hapettavat kaasut (2.4 jakso)

1”

 

vii)

Korvataan koodi P251 seuraavasti:

”P251

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

Aerosolit (2.3 jakso)

1, 2, 3”

 

viii)

Korvataan koodi P261 seuraavasti:

”P261

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

3, 4

Valmistaja/toimittaja määrittelee olosuhteet.

voidaan jättää pois, jos P260 esitetään etiketissä.”

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoosi (3.8 jakso)

3

ix)

Korvataan koodi P280 seuraavasti:

”P280

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

Räjähteet (2.1 jakso)

Epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

täsmennettävä kasvonsuojain.

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

täsmennettävä suojakäsineet ja silmien-/kasvonsuojain.

Syttyvät kiinteät aineet (2.7 jakso)

1, 2

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset (2.11 jakso)

1, 2

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

täsmennettävä suojakäsineet/suojavaatetus.

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

täsmennettävä suojakäsineet/suojavaatetus ja silmien-/kasvonsuojain.

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

täsmennettävä suojakäsineet.

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Vakava silmävaurio (3.3 jakso)

1

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

täsmennettävä silmien-/kasvonsuojain.

Silmä-ärsytys (3.3 jakso)

2

 

 

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A, 1B, 2

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

 

 

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A, 1B, 2

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.

 

 

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A, 1B, 2

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaintyypin.”

x)

Poistetaan koodi P281.

xi)

Korvataan koodi P284 seuraavasti:

”P284

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2

Valmistaja/toimittaja määrittelee suojaimen.

hakasulkeissa esitettyä tekstiä voidaan käyttää, jos kemikaalin kanssa toimitetaan käyttöpaikkaan lisätiedot siitä, minkätyyppinen ilmanvaihto on riittävä turvallista käyttöä varten.”

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

xii)

Poistetaan koodi P285.

b)

Muutetaan taulukko 6.3 seuraavasti:

i)

Poistetaan koodi P307.

ii)

Korvataan koodi P308 seuraavasti:

”P308

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:

Sukusolujen perimää vaurioittava (3.5 jakso)

1A, 1B, 2

 

Syöpää aiheuttava (3.6 jakso)

1A, 1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen (3.7 jakso)

1A, 1B, 2

Lisääntymiselle vaarallinen – vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset (3.7 jakso)

Lisäkategoria

Elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen (3.8 jakso)

1, 2”

iii)

Poistetaan koodi P309.

iv)

Korvataan koodit P310, P311 ja P312 seuraavasti:

”P310

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3

…Valmistaja/toimittaja määrittelee lääkinnällisen avun soveltuvan lähteen hätätapauksessa.

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C

Vakava silmävaurio (3.3 jakso)

1

Aspiraatiovaara (3.10 jakso).

1

P311

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

3

…Valmistaja/toimittaja määrittelee lääkinnällisen avun soveltuvan lähteen hätätapauksessa.

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen (3.8 jakso)

1, 2

P312

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …/ jos ilmenee pahoinvointia.

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

4

…Valmistaja/toimittaja määrittelee lääkinnällisen avun soveltuvan lähteen hätätapauksessa.”

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

3, 4

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

4

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoosi (3.8 jakso)

3

v)

Korvataan koodi P321 seuraavasti:

”P321

Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3

…Viittaus täydentäviin ensiapuohjeisiin.

jos vasta-aine on annettava välittömästi.

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

…Viittaus täydentäviin ensiapuohjeisiin.

jos suositellaan välittömiä toimenpiteitä, kuten tiettyä puhdistusainetta.

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

3

…Viittaus täydentäviin ensiapuohjeisiin.

jos tarvitaan välittömiä erityistoimenpiteitä.

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C

…Viittaus täydentäviin ensiapuohjeisiin.

valmistaja/toimittaja voi tarvittaessa täsmentää puhdistusaineen.

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A,1B

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen (3.8 jakso)

1

…Viittaus täydentäviin ensiapuohjeisiin.

jos tarvitaan välittömiä toimenpiteitä.”

vi)

Poistetaan koodi P322.

vii)

Korvataan koodi P340 seuraavasti:

”P340

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

 

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoosi (3.8 jakso)

3”

viii)

Poistetaan koodi P341.

ix)

Poistetaan koodi P350.

x)

Korvataan koodi P352 seuraavasti:

”P352

Pese runsaalla vedellä/ …

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.”

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

xi)

Korvataan koodit P361, P362 ja P363 seuraavasti:

”P361

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

 

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C


P362

Riisu saastunut vaatetus.

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

4

 

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

P363

Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C”

 

xii)

Lisätään turvalauseke koodin P363 jälkeen seuraavasti:

”P364

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

 

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

 

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B”

 

xiii)

Muutos ei koske suomenkielistä toisintoa.

xiv)

Korvataan koodit P301 + P310 ja P301 + P312 seuraavasti:

”P301 + P310

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3

…Valmistaja/toimittaja määrittelee lääkinnällisen avun soveltuvan lähteen hätätapauksessa.

Aspiraatiovaara (3.10 jakso).

1

P301 + P312

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin/ …/ jos ilmenee pahoinvointia.

Välitön myrkyllisyys – suun kautta (3.1 jakso)

4

…Valmistaja/toimittaja määrittelee lääkinnällisen avun soveltuvan lähteen hätätapauksessa.”

xv)

Poistetaan koodi P302 + P350.

xvi)

Korvataan koodi P302 + P352 seuraavasti:

”P302 + P352

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/ …

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

…Valmistaja/toimittaja voi määritellä puhdistusaineen tarvittaessa tai suositella vaihtoehtoista ainetta poikkeustapauksissa, jos vesi on selvästi soveltumaton puhdistusaine.”

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

xvii)

Korvataan koodi P303 + P361 + P353 seuraavasti:

”P303 + P361 + P353

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

 

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C”

xviii)

Korvataan koodi P304 + P340 seuraavasti:

”P304 + P340

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Välitön myrkyllisyys – hengitysteitse (3.1 jakso)

1, 2, 3, 4

 

Ihosyövyttävyys (3.2 jakso)

1A, 1B, 1C

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; hengitysteiden ärsytys (3.8 jakso)

3

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; narkoosi (3.8 jakso)

3”

xix)

Poistetaan koodi P304 + P341.

xx)

Korvataan koodi P307 + P311 seuraavasti:

”P308 + P311

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen (3.8 jakso)

1, 2

…Valmistajan/ toimittajan määriteltävä soveltuva lääkinnällisen avun lähde hätätapauksessa.”

xxi)

Poistetaan koodi P309 + P311.

xxii)

Korvataan koodi P342 + P311 seuraavasti:

”P342 + P311

Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ …

Hengitysteiden herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B

…Valmistajan/toimittajan määriteltävä soveltuva lääkinnällisen avun lähde hätätapauksessa.”

xxiii)

Lisätään turvalausekkeet koodin P342 + P311 jälkeen seuraavasti:

”P361 + P364

Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Välitön myrkyllisyys – ihon kautta (3.1 jakso)

4

 

Ihoärsytys (3.2 jakso)

2

Ihon herkistyminen (3.4 jakso)

1, 1A, 1B”

xxiv)

Korvataan koodi P370 + P378 seuraavasti:

”P370 + P378

Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen …

Syttyvät nesteet (2.6 jakso)

1, 2, 3

…Valmistaja/toimittaja määrittelee soveltuvat materiaalit.

jos vesi kasvattaa riskiä.”

Syttyvät kiinteät aineet (2.7 jakso)

1, 2

Itsereaktiiviset aineet ja seokset (2.8 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F

Pyroforiset nesteet (2.9 jakso)

1

Pyroforiset kiinteät aineet (2.10 jakso)

1

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (2.12 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat nesteet (2.13 jakso)

1, 2, 3

Hapettavat kiinteät aineet (2.14 jakso)

1, 2, 3

c)

Muutetaan taulukko 6.4 seuraavasti:

i)

Korvataan koodi P410 seuraavasti:

”P410

Suojaa auringonvalolta.

Aerosolit (2.3 jakso)

1,2, 3

 

Paineen alaiset kaasut (2.5 jakso)

Puristettu kaasu

Nesteytetty kaasu

Liuotettu kaasu

voidaan jättää pois, jos kaasu on pakattu kuljetettavaan kaasupulloon UN RTDG:n mallisääntöjen ohjeen P200 mukaisesti, paitsi jos kaasu on (hitaasti) hajoava tai polymerisoituva.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset (2.11 jakso)

1, 2

 

Orgaaniset peroksidit (2.15 jakso)

Tyypit A, B, C, D, E, F”

 

ii)

Korvataan koodi P412 seuraavasti:

”P412

Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.

Aerosolit (2.3 jakso)

1, 2, 3”

 

iii)

Korvataan koodit P410 + 403 ja P410 + 412 seuraavasti:

”P410 + P403

Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Paineen alaiset kaasut (2.5 jakso)

Puristettu kaasu

Nesteytetty kaasu

Liuotettu kaasu

voidaan jättää pois, jos kaasu on pakattu kuljetettavaan kaasupulloon UN RTDG:n mallisääntöjen ohjeen P200 mukaisesti, paitsi jos kaasu on (hitaasti) hajoava tai polymerisoituva.

P410 + P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

Aerosolit (2.3 jakso)

1, 2, 3”

 

3)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko 1.2 seuraavasti:

i)

Korvataan koodi P210 seuraavasti:

”P210

Kieli

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”

ii)

Korvataan koodi P223 seuraavasti:

”P223

Kieli

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.”

iii)

Korvataan koodi P244 seuraavasti:

”P244

Kieli

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté – bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.”

iv)

Korvataan koodi P251 seuraavasti:

”P251

Kieli

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.”

v)

Poistetaan koodi P281.

vi)

Korvataan koodi P284 seuraavasti:

”P284

Kieli

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.”

vii)

Poistetaan koodi P285.

b)

Muutetaan taulukko 1.3 seuraavasti:

i)

Poistetaan koodi P307.

ii)

Poistetaan koodi P309.

iii)

Korvataan koodit P310, P311 ja P312 seuraavasti:

”P310

Kieli

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Kieli

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Kieli

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ tabib/…/ jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/ jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…”

iv)

Poistetaan koodi P322.

v)

Korvataan koodi P340 seuraavasti:

”P340

Kieli

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.”

vi)

Poistetaan koodi P341.

vii)

Poistetaan koodi P350.

viii)

Korvataan koodi P352 seuraavasti:

”P352

Kieli

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu /…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…”

(viiia)

Korvataan koodi P361 seuraavasti:

”P361

Kieli

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.”

ix)

Korvataan koodi P362 seuraavasti:

”P362

Kieli

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.”

x)

Lisätään turvalauseke koodin P363 jälkeen seuraavasti:

”P364

Kieli

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa’ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.”

xi)

Korvataan koodi P378 seuraavasti:

”P378

Kieli

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi…

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…”

xii)

Korvataan koodit P301 + P310 ja P301 + P312 seuraavasti:

”P301 + P310

Kieli

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/ doctor/…

 

FR

EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

JEKK JINBELA’: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P301 + P312

Kieli

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…/

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…