EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0607

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2012, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012 , puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 säädetyistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ja valvontaorganisaatioille tehtävien tarkastusten tiheyttä ja luonnetta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 177, 7.7.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 170 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/607/oj

7.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 607/2012,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012,

puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 säädetyistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ja valvontaorganisaatioille tehtävien tarkastusten tiheyttä ja luonnetta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EU) N:o 995/2010 velvoittaa toimijat noudattamaan menettelyjä ja toimenpiteitä koskevia puitteita, jäljempänä ’asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä’ (due diligence system), jotta voidaan minimoida se riski, että laittomasti korjattua puutavaraa tai laittomasti korjatusta puusta valmistettuja tuotteita saatetaan sisämarkkinoille.

(2)

On tarpeen selventää tapauksia, joissa on toimitettavat tiedot puulajin täydellisestä tieteellisestä nimestä, maan siitä osasta, jossa puutavara on korjattu ja puunkorjuuta koskevasta luvasta.

(3)

On tarpeen täsmentää kuinka usein ja millä tavoin toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava valvontaorganisaatioiden toiminta.

(4)

Tätä asetusta sovellettaessa henkilötietojen, erityisesti tarkastusten yhteydessä saatavien henkilötietojen, käsittelyyn sovelletaan vaatimuksia, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (2) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (3).

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää ja valvontaorganisaatioille tehtävien tarkastusten tiheyttä ja luonnetta.

2 artikla

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän soveltaminen

1.   Toimijoiden on sovellettava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää kuhunkin erityyppiseen puutavaraan tai puutuotteeseen, jonka tietty toimittaja toimittaa korkeintaan 12 kuukauden ajanjaksolla sillä ehdolla, etteivät puulaji, maa tai maat, joissa puutavara korjataan, tai tapauskohtaisesti valtion sisäinen alue tai alueet eivätkä puun korjausta koskevat luvat muutu.

2.   Ensimmäinen kohta ei rajoita toimijan velvollisuutta säilyttää käytössään toimenpiteitä ja menettelyjä, joilla asetetaan saataville asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka koskevat kutakin toimijan markkinoille saattamaa puutavara- tai puutuote-erää.

3 artikla

Toimijan tavarantoimitusta koskeva tieto

1.   Toimijan puutavaran tai puutuotteiden toimitusta koskevat asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kappaleiden 2, 3 ja 4 mukaisesti.

2.   Asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu puulajin täydellinen tieteellinen nimi on ilmoitettava silloin, kun yleisnimen käyttö ei ole yksiselitteistä.

3.   Asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua valtion sisäistä aluetta koskeva tieto on ilmoitettava silloin, kun laittoman puunkorjuun riski vaihtelee valtion sisäisten alueiden välillä.

4.   Asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu puunkorjuuta koskevaa lupaa koskeva tieto on ilmoitettava silloin, kun laittoman puunkorjuun riski vaihtelee luvan saaneiden alueiden välillä valtiossa tai sen sisäisillä alueilla.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa puunkorjuuta koskevalla luvalla tarkoitetaan mitä tahansa järjestelyä, joka antaa oikeuden korjata puuta määrätyllä alueella.

4 artikla

Riskien arviointi ja vähentäminen

Asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisen kappaleen ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sertifiointijärjestelmät tai muut kolmannen osapuolen todentamat järjestelmät voidaan ottaa huomioon riskinarviointi- ja riskinvähentämismenettelyissä seuraavin ehdoin:

a)

niissä on laadittu julkisesti saatavilla oleva vaatimusjärjestelmä, joka on saatettu kolmansien osapuolten käyttöön ja jossa on annettava ainakin kaikki asiaan sovellettavan lainsäädännön asiaan liittyvät vaatimukset;

b)

niissä täsmennetään, että kolmas osapuoli tekee asianmukaisia tarkastuksia, myös paikalla tehtäviä tarkastuksia, vähintään 12 kuukauden välein sen varmistamiseksi, että asiaan sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan;

c)

niissä on kolmannen osapuolen todentamat keinot, joilla selvitetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti korjatun puutavaran ja tällaisesta puutavarasta jalostettujen puutuotteiden alkuperä kautta koko toimitusketjun siihen asti, että puutavara tai puutuotteet saatetaan markkinoille;

d)

niissä on kolmannen osapuolen todentamat valvontamenettelyt, joilla varmistetaan, että toimitusketjuun ei pääse puutavaraa tai puutuotteita, joiden alkuperä on tuntematon tai joita ei ole korjattu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5 artikla

Tietojen säilytys toimijoiden tiloissa

1.   Asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimijan toimitusta koskevat tiedot sekä riskinvähentämismenettelyjen soveltaminen on dokumentoitava asianmukaisesti, tiedostot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja ne on saatettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön tarkastuksia varten.

2.   Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmiään käyttäessään toimijoiden on kyettävä osoittamaan, kuinka kerätyt tiedot tarkistettiin vertaamalla niitä asetuksen (EU) N:o 995/2010 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyihin riskinarviointiperusteisiin, kuinka päätös käytettävistä riskinvähentämismenettelyistä tehtiin ja kuinka toimija määritti riskin suuruuden.

6 artikla

Valvontaorganisaatioita koskevien tarkastusten tiheys ja luonne

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkastuksia tehdään ainakin kerran kahdessa vuodessa.

2.   Asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suoritetaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

a)

silloin, kun toimivaltainen viranomainen on toimijoiden toimintaa tarkastaessaan havainnut, että valvontaorganisaation perustama asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä ei ole tehokas tai että toimijat eivät ole panneet sitä asianmukaisesti täytäntöön;

b)

silloin, kun komissio on ilmoittanut toimivaltaisille viranomaisille, että valvontaorganisaatiossa on tapahtunut muutoksia puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 säädetyistä valvontaorganisaatioiden hyväksymistä ja hyväksynnän perumista koskevista menettelysäännöistä 23 päivänä helmikuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 363/2012 (4) 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Tarkastukset on suoritettava ilman ennakkovaroitusta paitsi siinä tapauksessa, että valvontaorganisaatiolle on ilmoitettava tarkastuksesta, jotta se voidaan varmasti suorittaa.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastukset noudattaen dokumentoitua menettelyä.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o 995/2010 noudattamisen varmistamiseksi suoritettava tarkastuksia, joissa on erityisesti ja tarvittaessa:

a)

tehtävä pistokokeita, mukaan lukien paikalla tapahtuvia tarkastuksia;

b)

tutkittava valvontaorganisaatioiden asiakirjoja ja tiedostoja;

c)

haastateltava valvontaorganisaation johtoa ja henkilökuntaa;

d)

haastateltava toimijoita ja kauppaa käyviä tai muita merkityksellisiä henkilöitä;

e)

tutkittava toimijoiden asiakirjoja ja tiedostoja;

f)

tutkittava kyseisen toimijoiden tavarantoimituksista otettuja näytteitä käyttäen valvontaorganisaation perustamaa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää;

7 artikla

Valvontaorganisaatioita koskevia tarkastuksia koskevat kertomukset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava kustakin suorittamastaan tarkastuksesta kertomus, jossa selostetaan käytetyt prosessit ja tekniikat sekä tarkastuksen tulokset ja viranomaisten päätelmät.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kertomuksesta ilmenevät tulokset ja päätelmät valvontaorganisaatiolle, jolle on tehty tarkastus. Valvontaorganisaatio voi esittää toimivaltaisille viranomaisille huomautuksia toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamassa määräajassa.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset laativat yksittäisiä tarkastuksia koskevien kertomusten pohjalta asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut kertomukset.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 115, 27.4.2012, s. 12.


Top