EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0203

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 203/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaista viiniä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

OJ L 71, 9.3.2012, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 50 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/203/oj

9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 203/2012,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaista viiniä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan a alakohdan ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja erityisesti sen III osaston 4 luvussa vahvistetaan luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoa koskevat perusvaatimukset. Kyseisten perusvaatimusten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5 päivänä syyskuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008 (2).

(2)

Asetukseen (EY) N:o 889/2008 olisi sisällytettävä luonnonmukaisen viinin tuotantoa koskevat erityissäännökset. Kyseisiä säännöksiä olisi sovellettava maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 (3) tarkoitettuihin viinialan tuotteisiin.

(3)

Luonnonmukaisen viinin valmistuksessa käytetään eräitä tuotteita ja aineita lisäaineina tai valmistuksen apuaineina tarkoin määritellyin edellytyksin. Tästä syystä ja unionin laajuisen ORWINE-tutkimuksen (Organic viticulture and wine-making: development of environment and consumer friendly technologies for organic wine quality improvement and scientifically based legislative framework) (4) suositusten perusteella tällaisten tuotteiden ja aineiden käyttö olisi sallittava asetuksen (EY) N:o 834/2007 21 artiklan mukaisesti.

(4)

Eräitä tuotteita ja aineita, joita käytetään viininvalmistuksessa lisäaineina ja valmistuksen apuaineina neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta 10 päivänä heinäkuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 (5) mukaisesti, saadaan maatalousperäisistä raaka-aineista. Tällaisissa tapauksissa raaka-aineita voi olla saatavilla markkinoilla luonnonmukaisina. Luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista saatujen lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden kysynnän lisäämiseksi niiden käyttö olisi asetettava etusijalle.

(5)

Viinintuotannossa käytettävät menetelmät ja tekniikat vahvistetaan unionin tasolla asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 ja sen soveltamissäännöissä, jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 606/2009 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta 14 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009 (6). Kyseisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö luonnonmukaisessa viininvalmistuksessa ei välttämättä ole asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaista ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 6 artiklassa mainittujen luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostukseen sovellettavien erityisten periaatteiden mukaista. Sen vuoksi eräille viininvalmistusmenetelmille ja -käsittelyille olisi vahvistettava erityiset rajoitukset.

(6)

Eräitä muita elintarvikkeiden jalostuksessa yleisesti käytettyjä menetelmiä voidaan käyttää myös viininvalmistuksessa, ja niillä voi olla vaikutuksia luonnonmukaisten tuotteiden olennaisiin ominaisuuksiin ja näin ollen todelliseen luonteeseen, mutta tällä hetkellä näille menetelmille ei ole teknisiä vaihtoehtoja. Tämä koskee lämpökäsittelyjä, suodatusta, käänteistä osmoosia ja ioninvaihtohartsien käyttöä. Sen vuoksi tällaisten menetelmien olisi oltava luonnonmukaisten viinien valmistajien käytettävissä, mutta niiden käyttöä olisi rajoitettava. Olisi säädettävä mahdollisuudesta tarkastella sopivana ajankohtana uudelleen lämpökäsittelyä, ioninvaihtohartsien ja käänteisosmoosin käyttöä.

(7)

Luonnonmukaisen viinin tuotannossa olisi kiellettävä viininvalmistusmenetelmät ja -käsittelyt, jotka voivat antaa harhaanjohtavan kuvan luonnonmukaisten tuotteiden todellisesta luonteesta. Tämä koskee tiivistämistä jäähdyttämisen avulla, alkoholin poistamista, rikkidioksidin poistamista fysikaalisilla menetelmillä, elektrodialyysia ja kationinvaihtohartsien käyttöä, sillä nämä viininvalmistusmenetelmät muuttavat merkittävästi tuotteen koostumusta ja voivat johtaa harhaan luonnonmukaisen viinin todellisen luonteen suhteen. Samoista syistä eräiden aineiden lisääminen voi johtaa harhaan luonnonmukaisen viinin todellisen luonteen suhteen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että tällaisia aineita ei saa käyttää eikä lisätä luonnonmukaisen viininvalmistuksen menetelmissä ja -käsittelyissä.

(8)

Erityisesti sulfiittien osalta ORWINE-tutkimuksen tulokset osoittavat, että unionin viininvalmistajat ovat jo onnistuneet vähentämään rikkidioksidien määrää luonnonmukaisista rypäleistä valmistetuissa viineissä verrattuna tavanomaisille viineille sallittuun rikkidioksidin enimmäispitoisuuteen. Sen vuoksi luonnonmukaisten viinien enimmäisrikkipitoisuus on asianmukaista vahvistaa alhaisemmalle tasolle kuin tavanomaisten viinien. Tarvittavat rikkidioksidin määrät riippuvat viiniluokista ja eräistä sokeripitoisuuden kaltaisista viinin luontaisista ominaisuuksista, jotka olisi otettava huomioon vahvistettaessa rikkidioksidin enimmäispitoisuuksia luonnonmukaisesti tuotetuille viineille. Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat kuitenkin joillakin viininviljelyalueilla aiheuttaa sen, että viininvalmistuksessa on tarpeen käyttää enemmän sulfiitteja asianomaisen vuoden lopputuotteen vakauden varmistamiseksi. Sen vuoksi olisi sallittava, että rikkidioksidin enimmäispitoisuutta voi nostaa tällaisten olosuhteiden esiintyessä.

(9)

Viinillä on tuotteena pitkä säilyvyys, ja eräitä viinejä pidetään perinteisesti useita vuosia tynnyreissä tai säiliöissä ennen markkinoille saattamista. Maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (7) mukaisesti tällaisten viinien kaupan pitäminen asetuksen (EY) N:o 889/2008 merkintävaatimusten mukaisesti olisi sallittava varastojen loppumiseen saakka kyseisen asetuksen mukaisen rajoitetun ajanjakson ajan.

(10)

Osa varastoiduista viineistä on tuotettu viininvalmistusmenetelmin, jotka ovat tässä asetuksessa säädettyjen luonnonmukaisen viinin tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisia. Tapauksissa, joissa tämä voidaan todistaa, olisi sallittava asetuksen (EY) N:o 834/2007 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnuksen, jota kutsutaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen nimellä ”EU:n luomutunnus”, käyttö, jotta ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja sen jälkeen tuotettujen luonnonmukaisten viinien välinen vertailu olisi oikeudenmukaista ja kilpailu rehellistä. Muissa tapauksissa viinin merkintänä olisi oltava yksinomaan ilmaisu ”luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä valmistettu viini”, eikä siinä saa käyttää EU:n luomutunnusta, sillä edellytyksellä että viini on tuotettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 ja asetuksen (EY) N:o 889/2008, sellaisena kuin se on ennen tällä asetuksella tehtäviä muutoksia, mukaisesti.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan II osasto seuraavasti:

a)

Korvataan 27 artiklan 1 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi luonnonmukaisten elintarvikkeiden – lukuun ottamatta viinialan tuotteita, joihin sovelletaan 3 a luvun säännöksiä – jalostuksessa voidaan käyttää ainoastaan seuraavia aineita:”.

b)

Lisätään 3 a luku seuraavasti:

3 a LUKU

Viininvalmistusta koskevat erityissäännöt

29 b artikla

Kohde

1.   Tässä luvussa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (8) 1 artiklan 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden luonnonmukaista tuotantoa koskevat erityissäännöt.

2.   Komission asetusten (EY) N:o 606/2009 (9) ja (EY) N:o 607/2009 (10) säännöksiä sovelletaan, jollei tässä luvussa nimenomaisesti muuta säädetä.

29 c artikla

Eräiden tuotteiden ja aineiden käyttö

1.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamiseksi viinialan tuotteet on tuotettava luonnonmukaisista raaka-aineista.

2.   Asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi viinialan tuotteiden valmistuksessa – viininvalmistusmenetelmät ja -käsittelyt mukaan luettuina – voidaan käyttää ainoastaan tämän asetuksen liitteessä VIII a lueteltuja tuotteita ja aineita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 sekä asetuksessa (EY) N:o 606/2009 ja erityisesti sen liitteessä I A säädettyjen edellytysten ja rajoitusten soveltamista.

3.   Jos tämän asetuksen liitteessä VIII a lueteltuja tähdellä merkittyjä tuotteita tai aineita on saatavilla luonnonmukaisista raaka-aineista peräisin olevina, niitä on käytettävä.

29 d artikla

Viininvalmistusmenetelmät ja rajoitukset

1.   Sallittuja ovat ainoastaan sellaiset viininvalmistusmenetelmät, -käytänteet ja -käsittelyt, jotka ovat käytössä ennen 1 päivää elokuuta 2010, mukaan luettuina asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 c ja 120 d artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 606/2009 3 artiklassa, 5–9 artiklassa ja 11–14 artiklassa sekä mainittujen asetusten liitteissä säädetyt rajoitukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 c artiklan ja tämän artiklan 2–5 kohdassa säädettyjen kieltojen ja rajoitusten soveltamista.

2.   Seuraavien viininvalmistusmenetelmien, -käytäntöjen ja -käsittelyjen käyttö on kielletty:

a)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV a olevan B kohdan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu osittainen tiivistäminen jäähdyttämisen avulla;

b)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 8 kohdassa tarkoitettu rikkidioksidin poistaminen fysikaalisilla menetelmillä;

c)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 36 kohdassa tarkoitettu elektrodialyysikäsittely viinikiven stabiloimiseksi;

d)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 40 kohdassa tarkoitettu viinin sisältämän alkoholin osittainen poistaminen;

e)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 43 kohdassa tarkoitettu kationinvaihtokäsittely viinikiven stabiloinnin varmistamiseksi.

3.   Seuraavien viininvalmistusmenetelmien, -käytäntöjen ja -käsittelyjen käyttö on sallittu seuraavin edellytyksin:

a)

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja lämpökäsittelyjä käytettäessä lämpötila saa olla enintään 70 celsiusastetta;

b)

Käytettäessä asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 3 kohdassa tarkoitettua sentrifugointia ja suodatusta inertillä suodatuksen apuaineella tai ilman sitä huokoskoon on oltava vähintään 0,2 μm.

4.   Seuraavia viininvalmistusmenetelmiä, -käytäntöjä ja -käsittelyjä komissio tarkastelee uudelleen ennen 1 päivää elokuuta 2015 niiden asteittaista poistamista tai lisärajoittamista varten:

a)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 2 kohdassa tarkoitetut lämpökäsittelyt;

b)

asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa 20 kohdassa tarkoitettu ioninvaihtohartsien käyttö;

c)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XV a olevan B kohdan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu käänteisosmoosi.

5.   Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 tai (EY) N:o 606/2009 säädettyihin viininvalmistusmenetelmiin, -käytäntöihin ja -käsittelyihin 1 päivän elokuuta 2010 jälkeen tehtyjä muutoksia voidaan soveltaa viinien luonnonmukaiseen tuotantoon vasta kun asetuksen (EY) N:o 834/2007 19 artiklan 3 kohdassa säädetyt tuotantoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet ja mahdollisesti tarvittava kyseisen asetuksen 21 artiklassa säädetty arviointimenettely on toteutettu.

c)

Muutetaan 47 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään ensimmäiseen kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

rikkidioksidin käytön sellaiseen enimmäispitoisuuteen asti, joka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteen I B mukaisesti, jos jonakin satovuonna tietyllä maantieteellisellä alueella poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat vakavat bakteeri- tai sienitaudit heikentävät rypäleiden terveydentilaa, minkä vuoksi viininvalmistajan on käytettävä vertailukelpoisen lopputuotteen saamiseksi enemmän rikkidioksidia kuin edellisvuosina.”

ii)

Korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän saatuaan yksittäisten toimijoiden on pidettävä kirjaa edellä mainittujen poikkeusten käytöstä. Jäsenvaltion on ilmoitettava sille ensimmäisen kohdan c ja e alakohdan mukaisesti myönnetyt poikkeukset muille jäsenvaltioille ja komissiolle.”

2)

Muutetaan V osasto seuraavasti:

a)

Lisätään 94 artiklan 1 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

jäsenvaltiolle 47 artiklan ensimmäisen kohdan c ja e alakohdan mukaisesti myönnetyt poikkeukset yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.”

b)

Korvataan 95 artiklan 10 a kohta seuraavasti:

”10 a.   Viinialan tuotteiden osalta 8 kohdassa tarkoitettu siirtymäaika päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2012.

Viinejä, jotka on tuotettu 31 päivään heinäkuuta 2012 asti asetuksen (ETY) N:o 2092/91 tai asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti, voi saattaa markkinoille varastojen loppumiseen saakka seuraavien merkintävaatimusten mukaisesti:

a)

asetuksen (EY) N:o 834/2007 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnusta, jota kutsutaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen nimellä ”EU:n luomutunnus”, voidaan käyttää sillä edellytyksellä, että viininvalmistusmenetelmä on tämän asetuksen II osastossa olevan 3 a luvun mukainen;

b)

EU:n luomutunnusta käyttävien toimijoiden on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan asianomaisen luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä saadun viinin markkinoille saattamisesta todisteet, joista ilmenevät myös vastaavat viinimäärät litroina sekä viiniluokan ja vuoden mukaan eriteltyinä;

c)

jos tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole saatavilla, tällaiseen viiniin voidaan tehdä merkintä ”luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä saatu viini”, jos se täyttää tämän asetuksen vaatimukset, lukuun ottamatta tämän asetuksen II osastossa olevassa 3 a luvussa tarkoitettuja viinejä;

d)

viinissä, jossa on ilmaisu ”luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä valmistettu viini”, ei saa käyttää ”EU:n luomutunnusta”.”

3)

Lisätään liite VIII a tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s.1.

(3)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1.

(6)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.

(7)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus (ETY) N:o 2092/91 on kumottu ja korvattu asetuksella (EY) N:o 834/2007 1 päivästä tammikuuta 2009 lähtien.

(8)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(9)  EYVL L 193, 24.7.2009, s. 1.

(10)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.”


LIITE

”LIITE VIII a

Tuotteet ja aineet, joita voidaan käyttää 29 c artiklassa tarkoitetuissa viinialan luonnonmukaisissa tuotteissa tai lisätä niihin

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A tarkoitettu käsittely

Tuotteen tai aineen nimi

Asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 tai (EY) N:o 606/2009 vahvistettujen rajojen ja edellytysten mukaiset erityisedellytykset ja rajoitukset

1 kohta:

Käyttö ilmastuksen suorittamiseksi tai hapen lisäämiseksi

Ilma

Kaasumainen happi

 

3 kohta:

Sentrifugointi ja suodatus

Perliitti

Selluloosa

Piimaa

Käyttö ainoastaan inerttinä suodatuksen apuaineena

4 kohta:

Käyttö inertin tilan luomiseksi ja tuotteen käsittelemiseksi suojassa ilmalta

Typpi

Hiilidioksidi

Argon

 

5, 15 ja 21 kohta:

Käyttö

Hiivat (1)

 

6 kohta:

Käyttö

Diammoniumfosfaatti

Tiamiinihydrokloridi

 

7 kohta:

Käyttö

Rikkidioksidi

Kaliumbisulfiitti tai kaliummetabisulfiitti

a)

Rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 100 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevan A osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut punaviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden.

b)

Rikkidioksidipitoisuus voi olla enintään 150 milligrammaa litrassa, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I B olevan A osan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut valko- ja roseeviinit, joiden jäännössokeripitoisuus on alle 2 grammaa litraa kohden.

c)

Kaikkien muiden viinien osalta asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteen I B mukaisesti 1 päivänä elokuuta 2010 sovellettavaa rikkidioksidin enimmäispitoisuutta alennetaan 30 milligrammalla litraa kohden.

9 kohta:

Käyttö

Viininvalmistuskäyttöön tarkoitettu hiili

 

10 kohta:

Kirkastaminen

Syötävä gelatiini (2)

Vehnästä tai herneestä saatavat kasviperäiset valkuaisaineet (2)

Kalaliima (2)

Munanvalkuainen (2)

Tanniinit (2)

 

Kaseiini

Kaliumkaseinaatti

Piidioksidi

Bentonitti

Pektolyyttiset entsyymit

 

12 kohta:

Käyttö happamuuden lisäämiseksi

Maitohappo

L(+)-viinihappo

 

13 kohta:

Käyttö happamuuden vähentämiseksi

L(+)-viinihappo

Kalsiumkarbonaatti

Neutraali kaliumtartraatti

Kaliumbikarbonaatti

 

14 kohta:

Lisääminen

Aleppo-mäntypihka

 

17 kohta:

Käyttö

Maitohappobakteerit

 

19 kohta:

Lisääminen

L-askorbiinihappo

 

22 kohta:

Käyttö kuplittamiseksi

Typpi

 

23 kohta:

Lisääminen

Hiilidioksidi

 

24 kohta:

Lisääminen viinin stabilisoimiseksi

Sitruunahappo

 

25 kohta:

Lisääminen

Tanniinit (2)

 

27 kohta:

Lisääminen

Metaviinihappo

 

28 kohta:

Käyttö

Arabikumi (2)

 

30 kohta:

Käyttö

Kaliumbitartraatti

 

31 kohta:

Käyttö

Kuparisitraatti

 

31 kohta:

Käyttö

Kuparisulfaatti

Sallittu 31. heinäkuuta 2015 asti

38 kohta:

Käyttö

Tammipuun palaset

 

39 kohta:

Käyttö

Kaliumalginaatti

 

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä III olevan A osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu käsittely

Kalsiumsulfaatti

Ainoastaan ”vino generoso” tai ”vino generoso de licor” -viineissä


(1)  Saatu luonnonmukaisista raaka-aineista, jos niitä on saatavilla.

(2)  Yksittäisten hiivakantojen osalta: saatu luonnonmukaisesta raaka-aineesta, jos sellaista on saatavilla.”


Top