EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0835

Komission asetus (EU) N:o 835/2011, annettu 19 päivänä elokuuta 2011 , asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on elintarvikkeissa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 215, 20.8.2011, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; Implisiittinen kumoaja 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/835/oj

20.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/4


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 835/2011,

annettu 19 päivänä elokuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on elintarvikkeissa olevien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan bentso(a)pyreenin enimmäismäärät erinäisissä elintarvikkeissa.

(2)

Bentso(a)pyreeni kuuluu polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen, jäljempänä ”PAH-yhdisteet”, ryhmään, ja sitä käytetään elintarvikkeiden sisältämien syöpää aiheuttavien PAH-yhdisteiden esiintymisen ja vaikutusten merkkiaineena aiemman elintarvikealan tiedekomitean tieteellisen lausunnon (3) perusteella. Joulukuussa 2002 antamassaan lausunnossa elintarvikealan tiedekomitea suositteli, että näiden PAH-yhdisteiden suhteellista osuutta elintarvikkeissa olisi tutkittava tarkemmin, jotta tulevaa uudelleentarkastelua varten saadaan tietoa bentso(a)pyreenin soveltuvuudesta edelleen merkkiaineeksi.

(3)

Jäsenvaltiot ovat keränneet uutta tietoa elintarvikkeiden sisältämistä syöpää aiheuttavista PAH-yhdisteistä komission suosituksen 2005/108/EY (4) mukaisesti. Komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ”EFSA”, tarkastelemaan elintarvikealan tiedekomitean lausuntoa ottaen huomioon uudet esiintymistä koskevat tiedot, muut asiaan liittyvät uudet tieteelliset tiedot sekä altistumismarginaaliin (Margin of Exposure, MOE) perustuva lähestymistapa. EFSAa pyydettiin tarkastelunsa yhteydessä arvioimaan uudelleen, soveltuuko bentso(a)pyreeni edelleen merkkiaineeksi.

(4)

EFSAn alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta (CONTAM) antoi 9 päivänä kesäkuuta 2008 lausunnon (5) elintarvikkeiden sisältämistä polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Lausunnossaan EFSA totesi, että bentso(a)pyreeni ei sovellu merkkiaineeksi, jolla osoitetaan polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen esiintyminen elintarvikkeissa, vaan että sopivimpia indikaattoreita PAH-yhdisteiden esiintymisen osoittamiseksi elintarvikkeissa olisivat neljästä (PAH4 (6)) tai kahdeksasta (PAH8 (7)) erityisestä aineesta koostuvat järjestelmät. EFSA totesi lisäksi, ettei kahdeksasta aineesta koostuva järjestelmä (PAH8) toisi paljonkaan lisäarvoa verrattuna neljästä aineesta koostuvaan järjestelmään (PAH4).

(5)

CONTAM-lautakunta totesi altistumismarginaaliin perustuvaa lähestymistapaa soveltaen, ettei keskimääräinen arvioitu ravinnon kautta tapahtuva altistuminen aiheuta suurta vaaraa kuluttajien terveydelle. Suurkuluttajien tapauksessa altistumismarginaalit lähentelivät kuitenkin arvoa 10 000, mikä on osoitus mahdollisesta vaarasta kuluttajien terveydelle.

(6)

EFSAn päätelmien perusteella nykyistä järjestelmää, jossa käytetään bentso(a)pyreeniä ainoana polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen ryhmän merkkiaineena, ei voida enää pitää voimassa. Asetusta (EY) N:o 1881/2006 on sen vuoksi tarpeen muuttaa.

(7)

Olisi vahvistettava uudet enimmäismäärät neljän aineen (PAH4) (bentso(a)pyreeni, bentso(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni ja kryseeni) summalle ja samalla säilytettävä erillinen bentso(a)pyreenin enimmäismäärä.

(8)

Tällaisella järjestelmällä varmistettaisiin, että elintarvikkeiden PAH-tasot pysyvät sellaisina, että ne eivät aiheuta vaaraa terveydelle, ja että PAH-yhdisteiden määrä pystytään tarkastamaan myös sellaisista näytteistä, joissa bentso(a)pyreeniä ei havaita mutta joissa on muita PAH-yhdisteitä.

(9)

Erillinen bentso(a)pyreenin enimmäismäärä säilytetään, jotta aiemmat ja tulevat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Kun muutosta on sovellettu jonkin aikaa ja kun on saatu käyttöön uutta tietoa, olisi arvioitava uudelleen, onko bentso(a)pyreenin erillisen enimmäismäärän säilyttämiseen vielä tarvetta.

(10)

Neljän aineen (PAH4) summan osalta olisi vaatimustenmukaisuuspäätöksiä tehtäessä käytettävä perustana alempia pitoisuuksia.

(11)

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismäärien on oltava turvallisia ja niin pieniä kuin on kohtuudella mahdollista hyvien tuotanto- sekä maatalous- ja kalatalouskäytäntöjen perusteella. Uudet tiedot PAH-yhdisteiden esiintymisestä osoittavat, että PAH-yhdisteiden taustatasot ovat eräissä elintarvikkeissa aiemmin luultua pienemmät. Bentso(a)pyreenin enimmäismääriä on sen vuoksi tarkistettu niin, että ne vastaavat realistisempia, pienempiä taustatasoja tuoreissa ja savustetuissa simpukoissa.

(12)

Myös savustettua kalaa ja savustettua lihaa koskevat tiedot ovat osoittaneet, että pienemmät enimmäismäärät ovat saavutettavissa. Joissain tapauksissa on kuitenkin mahdollisesti tehtävä muutoksia savustuksessa nykyisin käytettävään teknologiaan. Sen vuoksi olisi vahvistettava savustetun lihan ja savustetun kalan osalta kaksivaiheinen menettely, jolla myönnetään tämän asetuksen soveltamispäivästä alkava kahden vuoden siirtymäaika, ennen kuin pienempiä enimmäismääriä aletaan soveltaa.

(13)

Savustetuissa kilohaileissa ja savukilohailisäilykkeissä on havaittu suurempia PAH-yhdistepitoisuuksia kuin muissa savustetuissa kaloissa. Savustetuille kilohaileille ja savukilohailisäilykkeille olisi vahvistettava erityiset enimmäismäärät, jotka vastaavat sitä, mihin näiden elintarvikkeiden kohdalla on mahdollista päästä.

(14)

Aiemmin vahvistettiin ympäristön mahdollisen saastumisen indikaattoriksi bentso(a)pyreenin enimmäismäärä ”muun kuin savustetun kalan lihassa”. On kuitenkin osoitettu, että PAH-yhdisteet metaboloituvat nopeasti tuoreessa kalassa eivätkä kerry kalan lihaan. Sen vuoksi ei ole enää tarpeen pitää voimassa PAH-yhdisteiden enimmäismäärää tuoreessa kalassa.

(15)

Eräissä loppukuluttajille myytävissä lämpökäsitellyissä lihoissa ja lihavalmisteissa on havaittu suuria PAH-yhdistemääriä. Tällaiset määrät voidaan välttää, kun prosessiolosuhteet ja käytettävät laitteet ovat asianmukaiset. Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa PAH-yhdisteiden enimmäismäärät lihalle ja lihavalmisteille, joille on tehty sellainen lämpökäsittely, jonka tiedetään voivan johtaa PAH-yhdisteiden muodostumiseen; kyse on toisin sanoen pelkästään grillaamisesta.

(16)

Kaakaovoi jätettiin tilapäisesti asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 öljyille ja rasvoille vahvistetun bentso(a)pyreenin enimmäismäärän soveltamisen ulkopuolelle, ja tarvetta vahvistaa enimmäismäärä PAH-yhdisteille kaakaovoissa oli määrä tarkastella uudelleen 1 päivään huhtikuuta 2007 mennessä. Uudelleentarkastelua lykättiin odoteltaessa tuloksia silloin meneillään olleesta PAH-yhdisteitä koskevasta EFSAn tieteellisestä uudelleenarvioinnista.

(17)

Kaakaovoissa esiintyy suurempia määriä PAH-yhdisteitä kuin muissa öljyissä ja rasvoissa. Tämä johtuu pääasiassa kaakaopapujen kuivaamisessa käytettävistä epäasianmukaisista menettelyistä ja siitä, ettei kaakaovoita voida puhdistaa samoin kuin muita kasviöljyjä ja -rasvoja. Kaakaovoi on kaakaoraakavalmisteiden (esimerkiksi kaakaopapujen, kaakaomassan ja murskattujen kaakaopapujen) pääainesosa, jota on suklaassa ja muissa kaakaotuotteissa, joita lapset usein nauttivat. Näin ollen se lisää ihmisten ja erityisesti lasten altistumista. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa enimmäismäärät PAH-yhdisteille kaakaopavuissa ja niistä saatavissa tuotteissa ja ottaa mukaan myös kaakaovoi.

(18)

Enimmäismäärät PAH-yhdisteille kaakaopavuissa olisi vahvistettava niin pieniksi kuin on kohtuudella mahdollista saavuttaa ja ottaen huomioon tuottajamaiden tämänhetkiset teknologiset valmiudet. Enimmäismäärät olisi vahvistettava rasvassa olevan pitoisuuden perusteella, sillä PAH-yhdisteet keskittyvät tuotteen rasvaosuuteen, siis kaakaovoihin. Jotta tuottajamaat voisivat tehdä teknologisia parannuksia mukautuakseen enimmäismääriin, kaakaopapuja ja niistä saatuja tuotteita koskevien enimmäismäärien soveltamista olisi lykättävä. Näihin tuotteisiin olisi lisäksi aluksi sovellettava suurempaa neljän aineen summan enimmäismäärää. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen olisi sovellettava pienempää enimmäismäärää. PAH-yhdisteiden määriä kaakaopavuissa ja niistä saatavissa tuotteissa olisi seurattava säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, onko enimmäismääriä jatkossa mahdollista pienentää.

(19)

On saatu tietoja, jotka osoittavat, että kookosöljyssä voi olla suurempia PAH4-yhdistemääriä kuin muissa kasviöljyissä ja -rasvoissa. Tämä johtuu siitä, että kookosöljyssä on suhteellisesti enemmän bentso(a)antraseenia ja kryseeniä, joita ei ole helppo poistaa öljyä puhdistettaessa. Kookosöljyn osalta olisi siksi vahvistettava erityiset enimmäismäärät niin pieniksi kuin on kohtuudella mahdollista saavuttaa ja ottaen huomioon tuottajamaiden tämänhetkiset teknologiset valmiudet. Koska tuottajamaissa odotetaan tapahtuvan teknologisia parannuksia, PAH-yhdisteiden määriä kookosöljyssä olisi seurattava säännöllisesti, jotta voidaan arvioida mahdollisuus vahvistaa myöhemmin pienemmät määrät.

(20)

Nykyiset tiedot PAH-yhdisteiden esiintymisestä viljoissa ja vihanneksissa ovat vähäiset. Käytettävissä olevien tietojen mukaan viljoissa ja vihanneksissa on suhteellisen pieniä määriä PAH-yhdisteitä. Nykyisin käytettävissä olevien esiintymistietojen osoittamat pienet määrät eivät anna perustetta sille, että enimmäismääriä voitaisiin vahvistaa välittömästi. EFSA on kuitenkin todennut, että viljoilla ja vihanneksilla on suuri merkitys ihmisten altistumiselle, koska niitä kulutetaan paljon. Sen vuoksi PAH-yhdisteiden määriä näissä kahdessa tuoteryhmässä olisi seurattava edelleen. Lisätietojen perusteella arvioidaan tarvetta vahvistaa enimmäismäärät.

(21)

Eräissä ravintolisissä on havaittu suuria määriä PAH-yhdisteitä. Määrät kuitenkin vaihtelevat ja riippuvat kulloisenkin ravintolisän tyypistä. Ravintolisien osalta tarvitaan lisää tietoa, jota pitäisi kerätä. Kun tiedot tulevat saataville, arvioidaan tarve vahvistaa enimmäismäärät PAH-yhdisteille ravintolisissä.

(22)

Jäsenvaltioille ja elintarvikealan toimijoille olisi annettava aikaa sopeutua tässä asetuksessa vahvistettuihin enimmäismääriin. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä. Olisi säädettävä siirtymäajasta, joka koskee tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen tällä asetuksella säädettyjen muutosten soveltamispäivää.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Elintarvikkeita, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 1881/2006, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä olevan 6 jakson ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt” nojalla 1 päivästä syyskuuta 2012 sovellettavien enimmäismäärien mukaisia mutta jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää syyskuuta 2012, voidaan pitää kaupan kyseisen päivämäärän jälkeen niiden vähimmäissäilyvyysajan tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

2.   Elintarvikkeita, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 1881/2006, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä olevan 6.1.4 ja 6.1.5 kohdan nojalla 1 päivästä syyskuuta 2014 sovellettavien enimmäismäärien mukaisia mutta jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää syyskuuta 2014, voidaan pitää kaupan kyseisen päivämäärän jälkeen niiden vähimmäissäilyvyysajan tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

3.   Elintarvikkeita, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 1881/2006, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä olevan 6.1.2 kohdan nojalla 1 päivästä huhtikuuta 2013 sovellettavien enimmäismäärien mukaisia mutta jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2013, voidaan pitää kaupan kyseisen päivämäärän jälkeen niiden vähimmäissäilyvyysajan tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

4.   Elintarvikkeita, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 1881/2006, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä olevan 6.1.2 kohdan nojalla 1 päivästä huhtikuuta 2015 sovellettavan enimmäismäärän mukaisia mutta jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2015, voidaan pitää kaupan kyseisen päivämäärän jälkeen niiden vähimmäissäilyvyysajan tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä elokuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Elintarvikealan tiedekomitean lausunto elintarvikkeiden sisältämien polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen ihmisten terveydelle aiheuttamista vaaroista (annettu 4. joulukuuta 2002).

Ks. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf.

(4)  EUVL L 34, 8.2.2005, s. 43.

(5)  The EFSA Journal (2008) 724, 1-114.

(6)  Bentso(a)pyreeni, kryseeni, bentso(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni.

(7)  Bentso(a)pyreeni, kryseeni, bentso(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, dibentso(a,h)antraseeni ja indeno(1,2,3-c,d)pyreeni.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite seuraavasti:

(1)

Korvataan 6 jakso Polysykliset aromaattiset hiilivedyt seuraavasti:

”6 jakso   Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Elintarvikkeet

Enimmäismäärät (μg/kg)

6.1

Bentso(a)pyreeni, bentso(a)antraseeni, bentso(b)fluoranteeni ja kryseeni

Bentso(a)pyreeni

Bentso(a)pyreenin, bentso(a)antraseenin, bentso(b)fluoranteenin ja kryseenin summa (1)

6.1.1

Öljyt ja rasvat (lukuun ottamatta kaakaovoita ja kookosöljyä), jotka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai käytettäväksi elintarvikkeiden ainesosina

2,0

10,0

6.1.2

Kaakaopavut ja niistä tehdyt valmisteet

1.4.2013 lähtien 5,0 μg/kg rasvaa

1.4.2013–31.3.2015 35,0 μg/kg rasvaa

1.4.2015 lähtien 30,0 μg/kg rasvaa

6.1.3

Kookosöljy, joka on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi tai elintarvikkeiden ainesosaksi

2,0

20,0

6.1.4

Savustettu liha ja savustetut lihavalmisteet

31.8.2014 saakka 5,0

1.9.2014 lähtien 2,0

1.9.2012–31.8.2014 30,0

1.9.2014 lähtien 12,0

6.1.5

Savustettu kalanliha ja savustetut kalastustuotteet (25)(36) lukuun ottamatta 6.1.6 ja 6.1.7 kohdassa lueteltuja kalastustuotteita. Savustettuja äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Savustettujen rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

31.8.2014 saakka 5,0

1.9.2014 lähtien 2,0

1.9.2012–31.8.2014 30,0

1.9.2014 lähtien 12,0

6.1.6

Savustetut kilohailit ja savukilohailisäilykkeet (25) (3) (Sprattus sprattus); simpukat (tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt) (26); loppukuluttajille myytävät lämpökäsitellyt liha ja lihavalmisteet (2)

5,0

30,0

6.1.7

Simpukat (36)(savustetut)

6,0

35,0

6.1.8

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (3)(29)

1,0

1,0

6.1.9

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet maitopohjaiset tuotteet mukaan luettuina (8)(29)

1,0

1,0

6.1.10

Imeväisten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin (9)(29)

1,0

1,0

(2)

Poistetaan loppuviite (35).


(1)  Alemmat pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alittaville neljälle aineelle arvoksi nolla.

(2)  Liha ja lihavalmisteet, joille on tehty lämpökäsittely, joka voi johtaa PAH-yhdisteiden muodostumiseen, ts. ainoastaan grillaaminen.

(3)  Säilykkeen analyysi tehdään tölkin koko sisällöstä. Koko yhdistelmätuotetta koskevan enimmäismäärän osalta sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 2 kohdan 2 alakohtaa.”


Top