Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Komission asetus (EU) N:o 213/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011 , ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja V muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/4


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 213/2011,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011,

ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan toisen kohdan ja 26 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävalta on pyytänyt, että direktiivin 2005/36/EY liitteeseen II lisätään 10 terveydenhoitoon liittyvää koulutusohjelmaa. Näitä koulutusohjelmia säännellään sairaan- ja terveydenhoidon erityistehtävistä annetulla asetuksella (GuK-SV BGBl II No 452/2005) sekä sairaan- ja terveydenhoidon opetus- ja johtotehtävistä annetulla asetuksella (GuK-LFV BGBl II No 453/2005).

(2)

Koska näiden Itävallan koulutusohjelmien taso vastaa direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c kohdan i alakohdassa säädettyä koulutustasoa ja koska kyseiset koulutusohjelmat johtavat vastaavaan ammatilliseen tasoon sekä antavat valmiudet vastaavantasoisiin vastuisiin ja tehtäviin, on perusteltua lisätä ne direktiivin 2005/36/EY liitteeseen II mainitun direktiivin 11 artiklan c kohdan ii alakohdan nojalla.

(3)

Portugali on esittänyt perustellun pyynnön syöpätautien lääkehoidon erityiskoulutuksen sisällyttämisestä direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan.

(4)

Syöpätautien lääkehoidon tavoitteena on tarjota järjestelmällistä syöpäsairauksien hoitoa. Tieteen edistymisen myötä syöpäpotilaiden hoito on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmenenä. Syöpätautien lääkehoidon erityiskoulutusta ei mainita direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa. Syöpätautien lääkehoito on kuitenkin kehittynyt erilliseksi lääketieteen erityiskoulutukseksi yli 40 prosentissa jäsenvaltioista, minkä vuoksi on perusteltua lisätä se direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan kohtaan 5.1.3.

(5)

Erikoistumiskoulutuksen riittävän korkean tason varmistamiseksi syöpätautien lääkehoidon erityiskoulutuksen vähimmäiskeston olisi oltava viisi vuotta, jotta se tunnustetaan automaattisesti.

(6)

Ranska on esittänyt perustellun pyynnön perinnöllisyyslääketieteen erityiskoulutuksen sisällyttämisestä direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan.

(7)

Perinnöllisyyslääketiede on erikoisala, joka on kehittynyt perinnöllisyystieteen alan tietämyksen nopean kasvun seurauksena ja jolla on vaikutuksia moniin muihin erikoisaloihin, kuten syöpätauteihin, sikiökautta käsittelevään lääketieteeseen, lastentauteihin ja kroonisiin sairauksiin. Perinnöllisyyslääketiede on entistä tärkeämpi monien sairauksien seulonnan ja ennaltaehkäisemisen kannalta. Perinnöllisyystieteen lääketieteellistä erikoistumiskoulutusta ei mainita direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevassa 5.1.3 kohdassa. Perinnöllisyyslääketiede on kuitenkin kehittynyt erilliseksi lääketieteen erikoisalaksi yli 40 prosentissa jäsenvaltioista, minkä vuoksi on perusteltua lisätä se direktiivin 2005/36/EY liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan.

(8)

Erikoistumiskoulutuksen riittävän korkean tason varmistamiseksi perinnöllisyyslääketieteen erityiskoulutuksen vähimmäiskeston olisi oltava neljä vuotta, jotta koulutus tunnustetaan automaattisesti.

(9)

Tämän vuoksi direktiiviä 2005/36/EY olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liitteet II ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liitteet II ja V seuraavasti:

1.

Lisätään liitteessä II olevan 1 osan Itävaltaa koskevaan kohtaan seuraava teksti:

”—

lasten ja nuorten hoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

psykiatrisen terveyden- ja sairaanhoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

tehohoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

lasten tehohoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

anestesiahoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

munuaisten korvaushoitoon liittyvä erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

leikkaussalihoidon erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

sairaalahygienian erityiskoulutus (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

terveyden- ja sairaanhoidon opetustehtävien erityiskoulutus (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

terveyden- ja sairaanhoidon johtotehtävien erityiskoulutus (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege).

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13,5–14 vuotta, ja siihen sisältyy vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kolme vuotta keskiasteen jälkeistä peruskoulutusta julkisessa terveyden- ja sairaanhoidossa sekä 6–12 kuukautta erityiskoulutusta erityis-, opetus- tai johtotehtäviä varten.”

2.

Lisätään liitteessä V olevaan 5.1.3 kohtaan seuraava taulukko:

”Valtio

Syöpätautien lääkehoito

Koulutuksen vähimmäiskesto 5 vuotta

Perinnöllisyyslääketiede

Koulutuksen vähimmäiskesto 4 vuotta

Otsikko

Otsikko

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”


Top