EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0111

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista

OJ L 10, 12.1.2002, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 113 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 113 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 69 - 73

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/111/oj

32001L0111

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista

Virallinen lehti nro L 010 , 12/01/2002 s. 0053 - 0057


Neuvoston direktiivi 2001/111/EY,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,

tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Elintarvikealan tiettyjä alakohtaisia direktiivejä olisi yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien ja Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993 Brysselissä tekemillä päätelmillä vahvistettujen päätelmien mukaisesti huomioon otettaisiin ainoastaan olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä, jotta ne voisivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla.

(2) Tiettyjä elintarvikkeina käytettäviä sokereita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 11 päivänä joulukuuta 1973 annettua neuvoston direktiiviä 73/437/ETY(4) perusteltiin sillä, että tiettyjä sokerilajeja koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot voivat luoda vilpillisiä kilpailuolosuhteita, jotka johtaisivat todennäköisesti kuluttajia harhaan ja näin vaikuttaisivat suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan.

(3) Direktiivin 73/437/ETY tavoitteena olikin vahvistaa määritelmät ja yhteiset säännöt, jotka koskevat mainittujen tuotteiden valmistuksen ominaispiirteitä, pakkauksia ja merkintöjä niiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

(4) Komissio aikoo ehdottaa mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1 päivää heinäkuuta 2000, että eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä tammikuuta 1980 annettuun direktiiviin 80/232/ETY(5) sisällytetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskeva nimellispainojen sarja.

(5) Neuvoston direktiivi 73/437/ETY olisi laadittava uudelleen, jotta tiettyjen elintarvikkeina käytettävien sokerien valmistusta ja kaupan pitämistä koskevat säännöt saataisiin ymmärrettävämmiksi, ja jotta se saataisiin johdonmukaiseksi yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön, erityisesti merkintöjä, väriaineita sekä muita sallittuja lisäaineita, uuttamisliuottimia ja analyysimenetelmiä koskevan lainsäädännön kanssa.

(6) Olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY(6) säädettyjä yleisiä elintarvikkeiden merkintöjä koskevia sääntöjä, jollei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(7) Koska perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei tavoitetta vahvistaa kyseisille valmisteille yhteiset määritelmät ja säännöt sekä saattaa säännökset yhdenmukaisiksi yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön kanssa, voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, se on tämän direktiivin luonteen vuoksi paremmin saavutettavissa yhteisön tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(8) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti.

(9) Jottei luotaisi vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia uusia esteitä jäsenvaltioiden olisi pitäydyttävä antamasta kyseisten tuotteiden osalta sellaisia kansallisia säännöksiä, joista tässä direktiivissä ei säädetä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteen A osassa määriteltyihin tuotteisiin.

Tämä direktiivi ei kuitenkaan koske liitteen A osassa määriteltyjä tuotteita silloin, kun kyseessä ovat pölysokeri, kandisokeri ja toppasokeri.

2 artikla

Direktiiviä 2000/13/EY sovelletaan liitteen A osassa määriteltyihin tuotteisiin, jollei seuraavista edellytyksistä ja poikkeuksista muuta johdu:

1) Liitteen A osassa lueteltuja tuotenimityksiä saa käyttää vain siinä tarkoitetuista tuotteista, ja niitä on käytettävä kaupankäynnissä osoittamaan tällaisia tuotteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista.

Liitteen A osan 2 kohdassa tarkoitettua nimitystä voidaan käyttää myös liitteen A osan 3 kohdassa tarkoitetun tuotteen osoittamiseen.

Kuitenkin voidaan

- liitteen A osassa määritellyistä tuotteista käyttää pakollisen nimityksen lisäksi jäsenvaltioissa tavanomaisesti käytettäviä laatua määrittäviä ilmaisuja,

- näitä tuotenimityksiä käyttää myös tuotenimityksissä, joita käytetään tavanmukaisesti osoittamaan muita tuotteita,

edellyttäen, etteivät nimitykset ole omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.

2) Alle 20 grammaa painavien esipakattujen tuotteiden nettopainoa ei tarvitse ilmoittaa merkinnässä.

3) Merkinnässä on mainittava sokeriliuoksessa, inverttisokeriliuoksessa tai inverttisokerisiirapissa olevan kuiva-aineen ja inverttisokerin määrä.

4) Merkinnässä on oltava laatua kuvaava ilmaisu "kiteytetty" sellaisesta inverttisokerisiirapista, jossa on kiteitä liuoksessa.

5) Jos liitteen A osan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut tuotteet sisältävät fruktoosia yli 5 prosenttia kuiva-aineesta, ne on sekä tuotenimityksensä osalta että ainesosina merkittävä joko "tärkkelys-fruktoosisiirapiksi" tai "kuivatuksi tärkkelys-fruktoosisiirapiksi" tai "fruktoosi-tärkkelyssiirapiksi" tai "kuivatuksi fruktoosi-tärkkelyssiirapiksi" sen osoittamiseksi, sisältääkö siirappi enemmän tärkkelystä vai fruktoosia.

3 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä määriteltyjä tuotteita koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä.

4 artikla

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

- tämän direktiivin yhdenmukaistaminen yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön kanssa,

- mukautukset tekniseen kehitykseen.

5 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksen 69/414/ETY(8) 2 artiklassa perustettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 73/437/ETY 12 päivästä heinäkuuta 2003.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 12 päivää heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näitä säädöksiä on sovellettava siten, että

- sallitaan 12 päivästä heinäkuuta 2003 lukien liitteessä olevassa A osassa määriteltyjen tuotteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia,

- kielletään 12 päivästä heinäkuuta 2004 lukien niiden tuotteiden kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, mutta jotka on ennen 12 päivää heinäkuuta 2004 varustettu merkinnöin direktiivin 73/437/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen sallitaan varastojen loppumiseen asti.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

8 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. Picqué

(1) EYVL C 231, 9.8.1996, s. 6.

(2) EYVL C 279, 1.10.1999, s. 90.

(3) EYVL C 56, 24.2.1997, s. 20.

(4) EYVL L 356, 27.12.1973, s. 71, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL L 51, 25.2.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/356/ETY (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 48).

(6) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(7) EYVL L 184, 7.7.1999, s. 23.

(8) EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9.

LIITE

A. TUOTENIMITYKSET JA MÄÄRITELMÄT

1. Puolivalkoinen sokeri

Puhdistettua ja kiteytettyä, kunnollista ja myyntikelpoista laatua olevaa sakkaroosia, jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Sokeri tai valkoinen sokeri

Puhdistettua ja kiteytettyä, kunnollista ja myyntikelpoista laatua olevaa sakkaroosia, jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Erikoisvalkoinen sokeri

Tuote, jolla on 2 kohdan a, b ja c alakohdassa mainitut ominaisuudet ja jonka osalta B osan säännösten mukaisesti määriteltyjen pisteiden yhteismäärä on enintään 8 ja

- värityypin osalta enintään 4

- tuhkapitoisuuden osalta enintään 6

- liuoksen väripitoisuuden osalta enintään 3.

4. Sokeriliuos(1)

Sakkaroosin vesiliuos, jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

5. Inverttisokeriliuos(2)

Hydrolyysin avulla osittain invertoitua sakkaroosin vesiliuosta, jossa inverttisokerin osuus ei ole hallitseva ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

6. Inverttisokerisiirappi(3)

Hydrolyysillä osittain invertoidun sakkaroosin mahdollisesti kiteytettyä vesiliuosta, jossa inverttisokeripitoisuuden (fruktoosi-dekstroosi -pitoisuus: 1,0 +/- 0,1) on oltava yli 50 painoprosenttia kuiva-aineen painosta, ja jonka on lisäksi täytettävä 5 kohdan a ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

7. Tärkkelyssiirappi

Tärkkelyksestä ja/tai inuliinista saatujen ravintosakkaridien puhdistettua ja tiivistettyä vesiliuosta, jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

8. Kuivattu tärkkelyssiirappi

Osittain kuivattu tärkkelyssiirappi, jossa on kuiva-ainetta vähintään 93 prosenttia kuiva-aineen painosta, ja jonka on lisäksi täytettävä 7 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

9. Dekstroosi tai dekstroosimonohydraatti

Puhdistettu ja kiteytetty D-glukoosi, joka sisältää yhden molekyylin kidevettä, ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

10. Dekstroosi tai vedetön dekstroosi

Puhdistettu ja kiteytetty D-glukoosi, joka ei sisällä kidevettä, ja jossa on kuiva-ainetta vähintään 98 painoprosenttia, ja jonka on lisäksi täytettävä 9 kohdan a ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

11. Fruktoosi

Puhdistettu kiteinen D-fruktoosi, jolla on seuraavat ominaisuudet:

>TAULUKON PAIKKA>

B. MENETELMÄ, JONKA AVULLA MÄÄRITETÄÄN A OSASSA OLEVASSA 2 JA 3 KOHDASSA MAINITUN SOKERIN (VALKOINEN SOKERI) JA ERIKOISVALKOISEN SOKERIN VÄRITYYPPI, JOHTOKYKYISEN TUHKAN PITOISUUS JA LIUOKSEN VÄRIPITOISUUS:

Yksi "piste" vastaa:

a) värityypin osalta 0,5 yksikköä laskettuna Brunswickin maatalous- ja sokeriteollisuusteknologian instituutin (Brunswick Institute for Agricultural and Sugar Industry Technology) menetelmän mukaisesti siten, kuin interventioelinten ostamaan sokeriin sovellettavista laadunmäärittelymenetelmistä 1 päivänä heinäkuuta 1969 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1265/69(4) liitteessä olevan A osan 2 kohdassa säädetään;

b) tuhkapitoisuuden osalta 0,0018 prosenttia laskettuna ICUMSA:n (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) menetelmän mukaisesti siten, kuin asetuksen (ETY) N:o 1265/69 liitteessä olevan A osan 1 kohdassa säädetään;

c) liuoksen väripitoisuuden osalta 7,5 yksikköä laskettuna ICUMSA:n menetelmän mukaisesti siten, kuin asetuksen (ETY) N:o 1265/69 liitteessä olevan A osan 3 kohdassa säädetään.

(1) Nimitys "valkoinen" varataan:

a) sokeriliuokselle, jonka osalta liuoksen väripitoisuus ei ylitä 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä;

b) inverttisokeriliuokselle ja inverttisokerisiirapille, joissa

- johtokykyisen tuhkan pitoisuus on enintään 0,1 prosenttia,

- liuoksen väripitoisuus on enintään 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä.

(2) Nimitys "valkoinen" varataan:

a) sokeriliuokselle, jonka osalta liuoksen väripitoisuus ei ylitä 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä;

b) inverttisokeriliuokselle ja inverttisokerisiirapille, joissa

- johtokykyisen tuhkan pitoisuus on enintään 0,1 prosenttia,

- liuoksen väripitoisuus on enintään 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä.

(3) Nimitys "valkoinen" varataan:

a) sokeriliuokselle, jonka osalta liuoksen väripitoisuus ei ylitä 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä;

b) inverttisokeriliuokselle ja inverttisokerisiirapille, joissa

- johtokykyisen tuhkan pitoisuus on enintään 0,1 prosenttia,

- liuoksen väripitoisuus on enintään 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä.

(4) EYVL L 163, 1.7.1969, s. 1.

Top