EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2034

Komission asetus (EY) N:o 2034/96, annettu 24 päivänä lokakuuta 1996, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta

OJ L 272, 25.10.1996, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 466 - 469
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2034/oj

31996R2034

Komission asetus (EY) N:o 2034/96, annettu 24 päivänä lokakuuta 1996, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 272 , 25/10/1996 s. 0002 - 0005


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2034/96,

annettu 24 päivänä lokakuuta 1996,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2010/96 (2), ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enimmäismäärät on määritettävä kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottavien eläinten hoitoon tarkoitetuissa eläinlääkkeissä,

jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava vasta, kun eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki merkitykselliset tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten elintarvikkeiden kuluttajille ja jäämien vaikutuksista elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen,

vahvistettaessa enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa oleville eläinlääkejäämille on tarpeen määritellä ne eläinlajit, joissa näitä jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merkityksellisen jäämän luonne (merkkijäämä),

jäämien valvonnassa yhteisön asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä vahvistettava maksan ja munuaisten kohdekudoksille; kansainvälisessä kaupassa maksa ja munuaiset yleensä poistetaan ruhosta, ja tämän vuoksi enimmäismäärät olisi vahvistettava myös lihas- ja rasvakudokselle,

munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille ja mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden osalta enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille, maidolle ja hunajalle,

penetamaatti (nautakarjan kudokset) olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I,

nykyisin hyväksytyn eläinlääketieteellisen käytön perusteella boorihappo ja boraatit, polysulfatoitu glykosaminoglykaani, rifaksimiini ja taufluvalinaatti olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II,

jotkut näistä aineista arvioitiin aikaisemmin Euroopan unionin menettelyissä, esimerkiksi elintarvikealan tiedekomiteassa; joidenkin näiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin katsottiin hyväksyttäväksi ja niille myönnettiin E-numero; niiden antaminen elintarvikkeita tuottaville eläimille eläinlääkkeiden osana ei todennäköisesti johda eläinperäisten elintarvikkeiden eläinlääkejäämiin, jotka olisivat merkittävästi erilaisia kuin lisätty aine tai joiden pitoisuus olisi suurempi kuin jos ne olisi lisätty suoraan elintarvikkeeseen; nykyisin hyväksytyn eläinlääketieteellisen käytön perusteella nämä elintarvikkeiden lisäaineiksi hyväksytyt aineet, joilla on voimassa oleva E-numero, olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi rifaksimiini (nautakarjan maito) olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III,

olisi säädettävä tämän asetuksen voimaantuloa edeltävästä 60 päivän määräajasta, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty neuvoston direktiivin 81/851/ETY (3) mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/40/ETY (4), ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 1

(2) EYVL N:o L 269, 22.10.1996, s. 5

(3) EYVL N:o L 317, 6.11.1981, s. 1

(4) EYVL N:o L 214, 24.8.1993, s. 31

LIITE

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2377/90 seuraavasti:

A. Muutetaan liite I seuraavasti:

1. Anti-infektiiviset aineet

1.2. Antibiootit

1.2.1. Penisilliinit

>TAULUKON PAIKKA>

B. Muutetaan liite II seuraavasti:

1. Epäorgaaniset kemialliset yhdisteet

>TAULUKON PAIKKA>

2. Orgaaniset kemialliset yhdisteet

>TAULUKON PAIKKA>

5. Elintarvikkeissa lisäaineina käytetyt aineet

>TAULUKON PAIKKA>

C. Muutetaan liite III seuraavasti:

1. Anti-infektiiviset aineet

1.2. Antibiootit

1.2.7. Naftaleenirenkaiset ansamysiinit

>TAULUKON PAIKKA>

Top