EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R1182

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä

OJ L 124, 8.6.1971, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 311 - 312
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 354 - 355
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 131 - 132
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 71 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 71 - 72
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 5 - 6

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj

31971R1182

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä

Virallinen lehti nro L 124 , 08/06/1971 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0071
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1971(II) s. 0311
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0071
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1971(II) s. 0354
Kreikank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0131
Espanjank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0149
Portugalink. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0149


NEUVOSTON ASETUS (ETY, EURATOM) N:o 1182/71,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971,

määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

sekä katsoo, että

lukuisissa neuvoston ja komission säädöksissä vahvistetaan määräaikoja, päivämääriä ja määräpäiviä sekä käytetään käsitteitä `työpäivä` tai `yleinen vapaapäivä`,

on tarpeen antaa niitä koskevat yhtenäiset yleiset säännöt,

poikkeustapauksissa voi olla tarpeen tietyissä neuvoston tai komission säädöksissä poiketa näistä yleisistä säännöistä,

yhteisöjen tavoitteiden toteuttamiseksi on tarpeen varmistaa, että yhteisön oikeutta sovelletaan yhtenäisesti, ja sen vuoksi on määriteltävä määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavat yleiset säännöt, ja

perustamissopimuksissa ei ole määräyksiä toimivallasta tällaisten sääntöjen antamiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei toisin säädetä, tätä asetusta sovelletaan neuvoston tai komission säädöksiin, jotka on annettu tai annetaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen tai Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla.

I LUKU Määräajat

2 artikla

1. Tätä asetusta sovellettaessa `yleisillä vapaapäivillä` tarkoitetaan kaikkia siinä jäsenvaltiossa tai yhteisön toimielimessä yleisiksi vapaapäiviksi määriteltyjä päiviä, jossa toimi on määrä suorittaa.

Tätä varten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo lainsäädännössään yleisiksi vapaapäiviksi määritellyistä päivistä. Komissio julkaisee jäsenvaltioiden toimittamat, yhteisön toimielimissä yleisiksi vapaapäiviksi määritellyillä päivillä täydennetyt luettelot Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Tätä asetusta sovellettaessa `työpäivillä` tarkoitetaan kaikkia muita päiviä kuin yleisiä vapaapäiviä, sunnuntaipäiviä ja lauantaipäiviä.

3 artikla

1. Jos tunteina ilmaistu määräaika lasketaan jonkin tapahtuman toteutumisesta tai toimen suorittamisesta lukien, tuntia, jonka aikana tapahtuma toteutuu tai toimi suoritetaan, ei lueta kyseiseen määräaikaan.

Jos päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina ilmaistu määräaika lasketaan jonkin tapahtuman toteutumisesta tai toimen suorittamisesta lukien, päivää, jonka aikana tapahtuma toteutuu tai toimi suoritetaan, ei lueta kyseiseen määräaikaan.

2. Jollei 1 tai 4 kohdasta muuta johdu:

a) tunteina ilmaistu määräaika alkaa kulua määräajan ensimmäisen tunnin alussa ja päättyy sen viimeisen tunnin kuluttua umpeen;

b) päivinä ilmaistu määräaika alkaa kulua määräajan ensimmäisen päivän ensimmäisen tunnin alussa ja päättyy sen viimeisen päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen;

c) viikkoina, kuukausina tai vuosina ilmaistu määräaika alkaa kulua määräajan ensimmäisen päivän ensimmäisen tunnin alussa ja päättyy määräajan viimeisen viikon, kuukauden tai vuoden sen päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen, joka nimeltään tai järjestysnumeroltaan vastaa määräajan alkamispäivää. Jos kuukausina tai vuosina ilmaistun määräajan viimeisessä kuukaudessa ei ole päivää, jona määräajan tulisi päättyä, määräaika päättyy tuon kuukauden viimeisen päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen;

d) jos määräaikaan sisältyy kuukauden osia, osien pituutta laskettaessa kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää.

3. Kyseisiin määräaikoihin luetaan yleiset vapaapäivät, sunnuntait ja lauantait, jollei niitä nimenomaisesti ole jätetty ulkopuolelle tai jos määräajat on ilmaistu työpäivinä.

4. Jos muina kuin tunteina ilmaistun määräajan viimeinen päivä on yleinen vapaapäivä, sunnuntai tai lauantai, määräaika päättyy seuraavan työpäivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen.

Tätä säännöstä ei sovelleta tietystä päivämäärästä tai tapahtumasta taaksepäin laskettaviin määräaikoihin.

5. Kaikkiin kahden päivän tai sitä pidempiin määräaikoihin tulee sisältyä ainakin kaksi työpäivää.

II LUKU Päivämäärät ja määräpäivät

4 artikla

1. Jollei tämän artiklan säännöksistä muuta johdu, 3 artiklaa, sen 4 ja 5 kohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan määräaikoihin, jotka koskevat neuvoston tai komission säädösten taikka näihin säädöksiin sisältyvien säännösten tai määräysten voimaantuloa, vaikutusten tai soveltamisen alkamista, voimassaoloajan päättymistä, vaikutusten lakkaamista tai soveltamisen päättymistä.

2. Neuvoston tai komission säädösten taikka näihin säädöksiin sisältyvien säännösten tai määräysten tietyksi päivämääräksi vahvistettu voimaantulo taikka vaikutusten tai soveltamisen alkaminen tapahtuu tuota päivämäärää vastaavan päivän ensimmäisen tunnin alussa.

Tätä säännöstä sovelletaan myös, jos edellä tarkoitettujen säädösten taikka edellä mainittujen säännösten tai määräysten on määrä tulla voimaan taikka niiden vaikutusten tai soveltamisen on määrä alkaa, kun tietty määrä päiviä tapahtuman toteutumisesta tai toimen suorittamisesta lukien on kulunut.

3. Neuvoston tai komission säädösten taikka näihin säädöksiin sisältyvien säännösten tai määräysten tietyksi päivämääräksi vahvistettu voimassaoloajan päättyminen, vaikutusten lakkaaminen tai soveltamisen päättyminen tapahtuu tuota päivämäärää vastaavan päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen.

Tätä säännöstä sovelletaan myös, jos edellä tarkoitettujen säädösten taikka näihin säädöksiin sisältyvien säännösten tai määräysten voimassaoloajan on määrä päättyä taikka niiden vaikutusten on määrä lakata tai soveltamisen päättyä, kun tietty määrä päiviä tapahtuman toteutumisesta tai toimen suorittamisesta lukien on kulunut.

5 artikla

1. Jollei tämän artiklan säännöksistä muuta johdu, 3 artiklaa, sen 4 ja 5 kohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan, jos toimi neuvoston tai komission säädöksen mukaan voidaan suorittaa tai on suoritettava tiettynä ajankohtana.

2. Jos toimi neuvoston tai komission säädöksen mukaan voidaan suorittaa tai on suoritettava tiettynä päivämääränä, se voidaan suorittaa tai on suoritettava tuota päivämäärää vastaavan päivän ensimmäisen tunnin alkamisen ja viimeisen tunnin umpeen kulumisen välisenä aikana.

Tätä säännöstä sovelletaan myös, jos toimi neuvoston tai komission säädöksen mukaan voidaan suorittaa tai on suoritettava, kun tietty määrä päiviä tapahtuman toteutumisesta tai muusta toimesta lukien on kulunut.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1971.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 3 päivänä kesäkuuta 1971.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PLEVEN

() EYVL N:o C 51, 29.4.1970, s. 25

Top