EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0440-20200804

Consolidated text: Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/440, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta (EKP/2020/17)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/2020-08-04

02020D0440 — FI — 04.08.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/440,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020,

pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta (EKP/2020/17)

(EUVL L 091 25.3.2020, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/1143, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2020,

  L 248

24

31.7.2020
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/440,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020,

pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta (EKP/2020/17)1 artikla

PEPP-ohjelma ja sen soveltamisala

▼M1

1.  Eurojärjestelmä perustaa tällä päätöksellä pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavan väliaikaisen osto-ohjelman (PEPP-ohjelma) erilliseksi omaisuuserien osto-ohjelmaksi. PEPP-ohjelman kokonaiskehys on yhteensä 1 350 miljardia euroa. PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ostamalla hyväksyttyjä jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita ainakin vuoden 2022 loppuun saakka. Erääntyvistä PEPP-arvopapereista luovutaan joka tapauksessa jatkossa vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

▼B

2.  PEPP-ohjelman nojalla eurojärjestelmän keskuspankit ostavat, ellei tässä päätöksessä nimenomaisesti säädetä toisin, seuraavia omaisuuseriä:

a) 

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2020/288 (EKP/2020/9) tarkoitettuja ja sen säännösten mukaan hyväksyttyjä jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita,

b) 

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2016/948 (EKP/2016/16) ( 1 ) tarkoitettuja ja sen säännösten mukaan hyväksyttyjä yritysten joukkolainoja ja muita jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja,

c) 

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2020/187 (EKP/2020/8) ( 2 ) tarkoitettuja ja sen säännösten mukaan hyväksyttyjä katettuja joukkolainoja,

d) 

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2015/5 (EKP/2014/45) ( 3 ) tarkoitettuja ja sen säännösten mukaan hyväksyttyjä omaisuusvakuudellisia arvopapereita.

2 artikla

Julkisen sektorin jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden maturiteetti

Jotta 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit hyväksyttäisiin PEPP-ohjelman mukaisiin ostoihin, niiden jäljellä olevan maturiteetin on oltava vähintään 70 päivää ja enintään 30 vuotta hetkenä, jona asianomainen eurojärjestelmän keskuspankki ostaa ne. Sujuvan täytäntöönpanon helpottamiseksi PEPP-ohjelmassa hyväksytään jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, joiden jäljellä oleva maturiteetti on 30 vuotta ja 364 päivää.

3 artikla

Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemia jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita koskeva poikkeus

Päätöksen (EU) 2020/188 3 artiklan 2 kohdassa asetetuista vaatimuksista poiketen euromääräiset jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit, joiden liikkeeseenlaskijana on Helleenien tasavallan valtionhallinto, hyväksytään PEPP-ohjelman mukaisiin ostoihin edellyttäen, että ne vastaavat päätöksen (EU) 2020/188 (EKP/2020/9) 3 artiklan 4 kohdassa ostoille asetettuja kriteerejä.

4 artikla

Ostomäärät

Ostoja toteutetaan PEPP-ohjelman puitteissa siinä laajuudessa kuin ne katsotaan tarpeellisiksi ja oikeasuhteisiksi niiden uhkien torjumiseksi, joita taloudessa ja markkinoilla vallitseva poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa eurojärjestelmän kyvylle toteuttaa sille uskottuja tehtäviä. Jotta turvattaisiin tämän poikkeuksellisen päätöksen vaikuttavuus, päätöksen (EU) 2020/188 (EKP/2020/9) 5 artiklan konsolidoituja sijoituksia koskevaa sääntelyä ei sovelleta PEPP-ohjelman mukaisiin sijoituksiin.

5 artikla

Sijoitussalkkujen kohdentaminen

1.  Keskus-, alue- tai paikallishallintojen tai tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten liikkeeseen laskemien jälkimarkkinakelpoisten velkapaperien kumulatiivisten netto-ostojen kohdentamista euroalueen asianomaisten lainkäyttöalueiden kesken – kantojen mukaan laskettuna – ohjaa kunkin kansallinen keskuspankin EKPJ:n perussäännön 29 artiklan mukaisesti merkitsemä EKP:n pääoma.

2.  PEPP-ohjelman mukaiset ostot toteutetaan joustavalla tavalla, joka sallii ostovirtojen kohdentamisessa tapahtuvat vaihtelut ajan kuluessa, omaisuusluokkien kesken ja lainkäyttöalueiden välillä.

▼M1

3.  EKP:n neuvosto siirtää EKP:n johtokunnalle toimivallan määrittää PEPP-ohjelman mukaisten kuukausittaisten ostojen asianmukainen tahti ja koostumus PEPP-ohjelman kehykselle varatun 1 350 miljardin euron kokonaismäärän puitteissa. Erityisesti PEPP-ohjelman mukaisten ostojen kohdentumista voidaan muuttaa, jotta ajan kuluessa sallitaan ostovirtojen jakautumisen vaihtelut omaisuuslajien kesken ja maiden välillä.

▼B

6 artikla

Avoimuus

1.  Eurojärjestelmä julkistaa viikoittain PEPP-ohjelman nojalla pidettävien arvopapereiden yhteenlasketun kirjanpitoarvon konsolidoidun viikkotaseensa yhteydessä julkaistavassa tiedotteessa.

2.  Eurojärjestelmä julkistaa kuukausittain tiedot kuukausittaisista netto-ostoista ja kumulatiivisista netto-ostoista.

3.  PEPP-ohjelman nojalla pidettyjen arvopapereiden kirjanpitoarvo julkistetaan viikoittain EKP:n verkkosivuilla avomarkkinaoperaatioita koskevassa osiossa.

7 artikla

Arvopaperilainaus

Eurojärjestelmä antaa PEPP-ohjelman nojalla ostetut arvopaperit käytettäviksi lainaustarkoituksiin, mukaan lukien repo-operaatiohin, PEPP-ohjelman tehokkuuden varmistamiseksi.

8 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.( 1 ) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/948, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteuttamisesta (EKP/2016/16) (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 28).

( 2 ) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/187, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2020/8) (EUVL L 39, 12.2.2020, s. 6).

( 3 ) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4).

Top