EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0021(01)-20200505

Consolidated text: Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1311, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1311/2020-05-05

02019D0021(01) — FI — 05.05.2020 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1311,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21)

(EUVL L 204 2.8.2019, s. 100)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1558, annettu 12 päivänä syyskuuta 2019,

  L 238

2

16.9.2019

►M2

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/407, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 80

23

17.3.2020

►M3

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/614, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

  L 141

28

5.5.2020
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/1311,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019,

kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21)1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

▼M3

(1) 

’nettolainanannon vertailuarvolla’ tarkoitetaan huomioon otettavan nettolainanannon määrää, joka osallistujan on ylitettävä toisella vertailujaksolla ja valinnaisesti erityisellä vertailujaksolla, jotta sen lainoihin voidaan soveltaa korkoa, joka on sovellettavaa alkuperäistä korkoa alempi ja joka lasketaan 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

▼B

(2) 

’kantatietojen vertailuarvolla’ tarkoitetaan osallistujan 31 päivänä maaliskuuta 2019 huomioon otettavan lainakannan ja osallistujan nettolainannon vertailuarvon summaa laskettuna 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(3) 

’tarjouksen ylärajalla’ tarkoitetaan enimmäismäärää, jonka osallistuja voi lainata kunkin TLTRO III -operaation yhteydessä laskettuna 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(4) 

’lainakiintiöllä’ tarkoitetaan kokonaismäärää, jonka osallistuja voi lainata kaikissa TLTRO III -sarjan operaatioissa laskettuna 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(5) 

’luottolaitoksella’ tarkoitetaan Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) ( 1 ) 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitettua luottolaitosta;

(6) 

’kantatietojen vertailuarvon poikkeamalla’ tarkoitetaan sitä, kuinka monella prosenttiyksiköllä osallistujan huomioon otettavat lainat, joita on myönnetty 1.4.2019–31.3.2021, ovat suurentuneet tai pienentyneet kantatiedon vertailuarvosta, laskettuina 4 artiklassa ja liitteessä I vahvistettujen yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti;

(7) 

’huomioon otettavilla lainoilla’ tarkoitetaan lainoja, jotka on myönnetty jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, oleville kotimaisille yrityksille ja kotitalouksille (mukaan lukien kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt), kuten liitteessä II yksityiskohtaisemmin esitetään; tässä yhteydessä ”kotimaisella” tarkoitetaan samaa kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 ( 2 ) 1 artiklan 4 kohdan määritelmässä;

(8) 

’huomioon otettavalla nettolainanannolla’ tarkoitetaan huomioon otettavat lainat sisältävää bruttolainanantoa, josta on vähennetty huomioon otettavan lainakannan takaisinmaksut tietyn ajanjakson aikana, kuten liitteessä II yksityiskohtaisemmin esitetään;

(9) 

’erityisyhteisöllä’ tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013 1 artiklan 1 alakohdan määritelmässä (EKP/2013/40) ( 3 );

(10) 

’ensimmäisellä vertailujaksolla’ tarkoitetaan 1 päivän huhtikuuta 2018 ja 31 päivän maaliskuuta 2019 välistä ajanjaksoa;

(11) 

’erityisyhteisökoodilla’ tarkoitetaan erityisyhteisön yksilöllistä tunnistekoodia erityisyhteisöjen luettelossa, jota Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää ja jonka se julkaisee tilastointia varten asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 3 artiklan mukaisesti;

▼M3

(12) 

’korkokannustimen muutoksella’ tarkoitetaan mahdollista korkokannan alennusta, jota sovelletaan TLTRO III -operaatioiden nojalla lainaksi otettuihin määriin, ilmaistuna osuutena keskimääräisestä poikkeamasta enimmäiskoron ja asianomaisen vähimmäiskoron välillä ja laskettuna liitteessä I vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

▼B

(13) 

’oikeushenkilötunnuksella’ (LEI) tarkoitetaan oikeushenkilölle annettavaa ISO 17442 -standardin mukaista aakkosnumeerista viitekoodia;

(14) 

’rahalaitoksella’ tarkoitetaan samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) ( 4 ) 1 artiklan a alakohdan määritelmässä;

(15) 

’rahalaitoskoodilla’ tarkoitetaan rahalaitoksen yksilöllistä tunnistekoodia rahalaitosluettelossa, jota Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää ja jonka se julkaisee tilastointia varten asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 4 artiklan mukaisesti;

(16) 

’huomioon otettavalla lainakannalla’ tarkoitetaan huomioon otettavaa lainakantaa taseessa ilman huomioon otettavia lainoja, jotka on arvopaperistettu tai muulla tavoin siirretty poistamatta niitä taseesta, kuten liitteessä II yksityiskohtaisemmin esitetään;

(17) 

’osallistujalla’ tarkoitetaan vastapuolta, joka on kelpoinen osallistumaan eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) mukaisesti ja joka tekee tarjouksia kohdennettuihin TLTRO III -huutokaupoissa joko yksin tai ryhmän vastuulaitoksena ja jota koskevat kaikki oikeudet ja velvoitteet, jotka liittyvät sen osallistumiseen TLTRO III -sarjan huutokauppoihin;

(18) 

’vertailukannalla’ tarkoitetaan hyväksyttävän lainakannan summaa ja, jos 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa on käytetty, arvopaperistajan itsellään pitämien arvopaperistettujen lainojen kantaa 28 päivänä helmikuuta 2019;

(19) 

’asianomaisella kansallisella keskuspankilla’ tarkoitetaan tietyn osallistujan yhteydessä sen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jossa osallistujalla on kotipaikka;

(20) 

’toisella vertailujaksolla’ tarkoitetaan 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

(21) 

’arvopaperistamisella’ tarkoitetaan liiketoimea, joka on joko a) perinteinen arvopaperistaminen, siten kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/2402 ( 5 ) 2 artiklan 9 kohdassa; ja/tai b) arvopaperistaminen, siten kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 2 kohdassa, johon liittyy erityisyhteisölle arvopaperistettavien lainojen siirto;

(22) 

’huomioon otettavilla arvopaperistajan itsellään pitämillä arvopaperistetuilla lainoilla’ tarkoitetaan huomioon otettavia lainoja, joissa alullepanijana on osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, joka on arvopaperistanut ne, missä yhteydessä kyseinen osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen pitää arvopaperistamisen yhteydessä saadut omaisuusvakuudelliset arvopaperit 100-prosenttisesti itsellään;

▼M3

(23) 

’asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevalla voimassaoloajalla’ tarkoitetaan jaksoa kyseisen TLTRO III -operaation suorituspäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020 ja jaksoa 24 päivästä kesäkuuta 2021 sen maturiteettiin tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään, soveltuvin osin, eli erityinen korkojakso pois lukien;

(24) 

’erityisellä korkojaksolla’ tarkoitetaan 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välistä ajanjaksoa;

(25) 

’erityisellä vertailujaksolla’ tarkoitetaan 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välistä ajanjaksoa.

▼B

2 artikla

Kolmas kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja

1.  
Eurojärjestelmä toteuttaa seitsemän TLTRO III -operaatiota EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti.

▼M1

2.  
Kukin TLTRO III -operaatio erääntyy EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti kolme vuotta kunkin maksun suorituspäivän jälkeen päivänä, joka osuu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäiväksi.

▼B

3.  

TLTRO III -operaatiot

a) 

ovat likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita;

b) 

toteutetaan hajautetusti kansallisissa keskuspankeissa;

c) 

toteutetaan vakiohuutokaupoissa; ja

d) 

toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppamenettelyinä.

4.  
TLTRO III -operaatioihin sovelletaan vakioehtoja, joiden mukaisesti kansalliset keskuspankit ovat valmiita toteuttamaan luottotoimia, ellei tässä päätöksessä toisin säädetä. Näihin ehtoihin kuuluvat avomarkkinaoperaatioiden toteuttamismenettelyt, vastapuolten ja vakuuksien kelpoisuusvaatimukset eurojärjestelmän luotto-operaatioissa ja seuraamukset, joita sovelletaan vastapuolen laiminlyötyä velvoitteensa. Näistä ehdoista säädetään rahoitusoperaatioihin yleisesti ja väliaikaisesti sovellettavissa oikeussäännöissä sekä niiden täytäntöönpanemiseksi toteutetuissa kansallisissa sopimus- ja/tai sääntelyjärjestyissä.
5.  
Mikäli tämä päätös ja suuntaviivat (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) tai mikä tahansa EKP:n säädös, jossa vahvistetaan pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin sovellettavat oikeussäännöt, ja/tai mitkä tahansa kansalliset toimenpiteet, joilla säädökset pannaan täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensisijaisesti tätä päätöstä.

3 artikla

Osallistuminen

1.  
Laitokset voivat osallistua TLTRO III -operaatioihin yksin, jos ne ovat eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin kuuluvien avomarkkinaoperaatioiden hyväksyttäviä vastapuolia.
2.  

Laitokset voivat osallistua TLTRO III -operaatioihin ryhmässä muodostamalla TLTRO III -ryhmän. Osallistuminen ryhmässä vaikuttaa sovellettavien lainakiintiöiden ja vertailuarvojen laskentaan, siten kuin jäljempänä 4 artiklassa vahvistetaan, sekä asiaankuuluviin raportointivelvoitteisiin, siten kuin jäljempänä 6 artiklassa vahvistetaan. Osallistumiseen ryhmässä sovelletaan seuraavia rajoituksia:

a) 

laitos ei saa olla jäsenenä useammassa kuin yhdessä TLTRO III-ryhmässä;

b) 

laitos, joka osallistuu TLTRO III -operaatioihin ryhmässä, ei saa osallistua niihin yksin;

c) 

laitos, joka nimitetään vastuulaitokseksi, on ainoa TLTRO III -ryhmän jäsen, joka saa osallistua TLTRO III -huutokauppoihin; ja

d) 

TLTRO III -ryhmän kokoonpanon ja vastuulaitoksen on pysyttävä samoina kaikissa TLTRO III -operaatiossa, sanotun rajoittamatta tämän artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamista.

3.  

Osallistuminen TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmässä edellyttää seuraavien edellytysten täyttymistä

a) 

Tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisestä päivästä kunkin ryhmän jokaisen jäsenen on

(i) 

oltava läheisesti sidoksissa ryhmän johonkin toiseen jäseneen, siten kuin ”läheinen sidos” on määritelty suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 138 artiklassa, jonka viittaukset ”vastapuoleen”, ”takaajaan”, ”liikkeeseenlaskijaan” tai ”velalliseen” on ymmärrettävä siten, että niillä viitataan ryhmän jäseneen; tai

(ii) 

pidettävä vähimmäisvarantotalletuksia eurojärjestelmässä Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) ( 6 ) mukaisesti välillisesti ryhmän jonkin toisen jäsenen välityksellä tai oltava itse jäsen, jonka välityksellä ryhmän jokin toinen jäsen pitää vähimmäisvarantotalletuksia välillisesti eurojärjestelmässä.

b) 

Ryhmän on nimitettävä yksi jäsen ryhmän vastuulaitokseksi. Vastuulaitoksen on oltava eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin kuuluvien avomarkkinaoperaatioiden hyväksyttävä vastapuoli.

c) 

Kunkin TLTRO III -ryhmän jäsenen on oltava jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, sijoittautunut luottolaitos, joka täyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 55 artiklan a, b ja c kohdassa vahvistetut kriteerit.

d) 

Jollei e alakohdasta muuta johdu, vastuulaitoksen on haettava ryhmän osallistumista kansalliselta keskuspankiltaan EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti. Hakemuksessa on mainittava:

(i) 

vastuulaitoksen nimi;

(ii) 

luettelo kaikkien TLTRO III -ryhmään kuuluvien laitosten rahalaitoskoodeista ja nimistä;

(iii) 

selitys ryhmähakemuksen perusteista, mukaan lukien luettelo läheisistä sidoksista ja/tai ryhmän jäsenten välisistä suhteista, jotka koskevat vähimmäisvarantojen pitämistä välillisesti, jolloin jokainen jäsen on yksilöitävä rahalaitoskoodillaan;

(iv) 

jos kyseessä ovat ryhmän jäsenet, jotka täyttävät a kohdan ii alakohdan edellytykset: vastuulaitoksen antama kirjallinen vahvistus siitä, että jokainen sen TLTRO III-ryhmän jäsen on tehnyt virallisen päätöksen jäsenyydestä kyseisessä TLTRO III -ryhmässä eikä osallistu TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muiden TLTRO III -ryhmien jäsenenä, sekä asianmukainen osoitus siitä, että vastuulaitoksen asianmukaisesti valtuutetut nimenkirjoittajat ovat antaneet kyseisen kirjallisen vahvistuksen. Vastuulaitos voi antaa tarvittavan vahvistuksen oman TLTRO III -ryhmänsä jäsenistä edellyttäen, että on tehty asiaankuuluvia sopimuksia, kuten sopimuksia, jotka koskevat vähimmäisvarantojen pitämistä välillisesti asetuksen (EY) 1745/2003 (EKP/2003/9) 10 artiklan 2 kohdan nojalla ja joissa todetaan nimenomaisesti, että asianomaiset ryhmän jäsenet osallistuvat eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin yksinomaan vastuulaitoksen välityksellä. Asianomainen kansallinen keskuspankki voi yhteistyössä asianomaisen ryhmän jäsenten kansallisten keskuspankkien kanssa tarkastaa tällaisen kirjallisen vahvistuksen pätevyyden; ja

(v) 

jos kyseessä on ryhmän jäsen, johon sovelletaan a alakohdan i alakohtaa: 1) asianomaisen ryhmän jäsenen antama kirjallinen vahvistus sen virallisesta päätöksestä tulla jäseneksi kyseiseen TLTRO III-ryhmään ja olla osallistumatta TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai jonkin muun TLTRO III-ryhmän jäsenenä; ja 2) asianomaisen ryhmän jäsenen kansallisen keskuspankin vahvistama asianmukainen todiste siitä, että tämä virallinen päätös on tehty jäsenen yritysrakenteen korkeimmalla päätöksentekotasolla, kuten johtokunnassa tai vastaavassa, sovellettavan lain mukaisesti.

e) 

TLTRO II-ryhmä, joka on hyväksytty päätöksen EKP/2014/34 mukaisesti TLTRO II-operaatioita varten, voi osallistua TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmänä edellyttäen, että vastuulaitos toimittaa tästä kirjallisen vahvistuksen asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaan. Vahvistuksessa on oltava:

(i) 

luettelo TLTRO II -ryhmän jäsenistä, jotka ovat virallisesti päättäneet tulla jäseneksi kyseiseen TLTRO III -ryhmään ja olla osallistumatta TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä. Vastuulaitos voi antaa tarvittavan vahvistuksen ryhmän sellaisten jäsenten osalta, jotka täyttävät a alakohdan ii alakohdassa vahvistetut edellytykset, edellyttäen että on tehty d alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia, joissa todetaan nimenomaisesti, että asianomaiset ryhmän jäsenet osallistuvat eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin yksinomaan vastuulaitoksen välityksellä. Asianomainen kansallinen keskuspankki voi yhteistyössä asianomaisen ryhmän jäsenten kansallisten keskuspankkien kanssa tarkastaa luettelon oikeellisuuden; ja

(ii) 

vastuulaitoksen kansallisen keskuspankin vaatimuksesta asianmukainen osoitus siitä, että asianmukaisesti valtuutetut nimenkirjoittajat ovat antaneet kyseisen kirjallisen vahvistuksen.

f) 

Vastuulaitoksen on saatava kansalliselta keskuspankiltaan vahvistus siitä, että TLTRO III -ryhmä on hyväksytty tällaiseksi ryhmäksi. Ennen kuin asianomainen kansallinen keskuspankki antaa vahvistuksensa, se voi kehottaa vastuulaitosta toimittamaan lisätietoja, joiden perusteella se voi arvioida potentiaalista TLTRO III -ryhmää. Kun kansallinen keskuspankki arvioi ryhmähakemusta, sen on otettava huomioon myös ryhmän jäseniä koskevat kansallisten keskuspankkien mahdolliset arvioinnit, jotka saattavat olla tarpeen, kuten edellä d tai e alakohdan mukaisesti toimitettua asiakirja-aineistoa koskevat selvitykset.

Tätä päätöstä sovellettaessa konsolidoidussa valvonnassa olevia luottolaitoksia, saman luottolaitoksen sivukonttorit mukaan luettuina, pidetään soveltuvina TLTRO III -ryhmähyväksynnän hakijoina, ja niiden edellytetään täyttävän tässä artiklassa vahvistetut edellytykset soveltuvin osin. Tällä edistetään TLTRO III -ryhmien muodostamista tällaisten laitosten kesken, jos ne kuuluvat samaan oikeushenkilöön. Tällaisen TLTRO III -ryhmän muodostamisen tai sen kokoonpanon muutoksen vahvistamiseen sovelletaan vastaavasti 3 kohdan d alakohdan v alakohdan ja 6 kohdan b alakohdan ii alakohdan 5 alakohdan säännöksiä.

4.  
Jos yksi tai useampi TLTRO III -ryhmähyväksyntää koskevaan hakemukseen sisältyvistä laitoksista ei täytä 3 kohdan edellytyksiä, asianomainen kansallinen keskuspankki voi hylätä ehdotetun ryhmän hakemuksen osittain. Tällaisessa tapauksessa hakemuksen tehneet laitokset voivat päättää toimia TLTRO III -ryhmänä kokoonpanossa, jota supistetaan vaadittavat edellytykset täyttäviin ryhmän jäseniin, tai peruuttaa TLTRO III -ryhmän hyväksymistä koskevan hakemuksen.
5.  
EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa päättää poiketa 2 ja 3 kohdassa mainituista edellytyksistä, mikäli siihen on objektiiviset perusteet.
6.  

Edellä 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn ryhmän kokoonpano voi muuttua seuraavissa olosuhteissa, sanotun rajoittamatta 5 kohdan soveltamista:

a) 

Jäsen poistetaan TLTRO III -ryhmästä, jos se ei enää täytä 3 kohdan a tai c alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Asianomaisen jäsenen kansallinen keskuspankki ilmoittaa vastuulaitokselle, että jäsen ei enää täytä näitä vaatimuksia.

Tällaisessa tapauksessa vastuulaitoksen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankilleen ryhmänsä jäsenen aseman muutoksesta.

b) 

Jos TLTRO III -ryhmässä on perustettu 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen uusia läheisiä sidoksia tai suhteita vähimmäisvarantojen pitämiseksi välillisesti eurojärjestelmässä, TLTRO III -ryhmän kokoonpano voi muuttua uuden jäsenen huomioon ottamiseksi sillä edellytyksellä, että:

(i) 

vastuulaitos hakee kansalliselta keskuspankiltaan hyväksynnän TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutokselle EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaisesti;

(ii) 

edellä i kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa mainitaan:

1) 

vastuulaitoksen nimi;

2) 

luettelo kaikkien sellaisten laitosten rahalaitoskoodeista ja nimistä, jotka aiotaan sisällyttää TLTRO III -ryhmän uuteen kokoonpanoon;

3) 

selitys hakemuksen perusteista, mukaan lukien tiedot muutoksista, jotka ovat tapahtuneet läheisissä sidoksissa ja/tai ryhmän jäsenten välisissä suhteissa vähimmäisvarantojen pitämiseksi välillisesti; tällöin jokainen jäsen on yksilöitävä rahalaitoskoodillaan;

4) 

jos kyse on ryhmän jäsenistä, joihin sovelletaan 3 kohdan a alakohdan ii alakohtaa: vastuulaitoksen kirjallinen vahvistus siitä, että sen TLTRO III -ryhmän jokainen jäsen on virallisesti päättänyt, että se on jäsenenä kyseisessä TLTRO III -ryhmässä eikä osallistu TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä. Vastuulaitos voi antaa tarvittavan vahvistuksen TLTRO III -ryhmänsä jäsenistä edellyttäen, että on tehty asiaankuuluvia sopimuksia, kuten sopimuksia, jotka koskevat vähimmäisvarantojen pitämistä välillisesti asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 10 artiklan 2 kohdan nojalla ja joissa todetaan nimenomaisesti, että asianomaiset ryhmän jäsenet osallistuvat eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin yksinomaan vastuulaitoksen välityksellä. Asianomainen kansallinen keskuspankki voi yhteistyössä asianomaisten jäsenten kansallisten keskuspankkien kanssa tarkastaa kirjallisen vahvistuksen oikeellisuuden; ja

5) 

jos kyse on ryhmän jäsenistä, joihin sovelletaan 3 kohdan a alakohdan i alakohtaa, jokaiselta uudelta jäseneltä kirjallinen vahvistus päätöksestä olla jäsenenä kyseisessä TLTRO III -ryhmässä ja olla osallistumatta TLTRO III -operaatioihin yksin vastapuolena tai muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä, sekä jokaisen TLTRO III -ryhmän, sekä vanhan että uuden kokoonpanon, jäsenen kirjallinen vahvistus sen virallisesta päätöksestä suostua TLTRO III -ryhmän uuteen kokoonpanoon asianmukaisine todisteineen, jotka asianomaisen ryhmän jäsenen kansallinen keskuspankki on vahvistanut, kuten edellä 3 kohdan d alakohdan v alakohdassa yksityiskohtaisemmin säädetään; ja

(iii) 

vastuulaitos on saanut kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen siitä, että muutettu TLTRO III -ryhmä on hyväksytty. Ennen kuin asianomainen kansallinen keskuspankki antaa vahvistuksensa, se voi kehottaa vastuulaitosta toimittamaan lisätietoja, joiden perusteella se voi arvioida TLTRO III -ryhmän uutta kokoonpanoa. Kun kansallinen keskuspankki arvioi ryhmähakemusta, sen on otettava huomioon myös mahdollisesti tarvittavat ryhmän jäseniä koskevat kansallisten keskuspankkien arvioinnit, kuten edellä ii alakohdan mukaisesti toimitettua asiakirja-aineistoa koskevat selvitykset.

c) 

Jos TLTRO III -ryhmän osalta tapahtuu TLTRO III -ryhmän jäseniä koskeva sulautuminen, yrityskauppa tai jakautuminen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua hakemusta edeltävän kuukauden viimeisen päivän jälkeen eikä tämä tapahtuma johda huomioon otettavien lainojen joukon muuttumiseen, TLTRO III -ryhmän kokoonpano voi muuttua sulautumisen, yrityskaupan tai jakautumisen huomioon ottamiseksi sillä edellytyksellä, että b alakohdassa luetellut edellytykset täyttyvät.

7.  

Jos EKP:n neuvosto on hyväksynyt TLTRO III -ryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset 5 kohdan mukaisesti tai jos TLTRO III -ryhmien kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia 6 kohdan mukaisesti, sovelletaan seuraavaa, ellei EKP:n neuvosto toisin päätä:

a) 

Sellaisten muutosten osalta, joihin sovelletaan 5 kohtaa tai 6 kohdan b tai c alakohtaa, vastuulaitos saa osallistua TLTRO III -operaatioihin TLTRO III -ryhmänsä uuden kokoonpanon perusteella ensi kertaa vasta kun se on saanut kansalliselta keskuspankiltaan vahvistuksen siitä, että TLTRO III -ryhmän uusi kokoonpano on hyväksytty; ja

b) 

laitos, joka ei ole enää TLTRO III -ryhmän jäsen, ei saa osallistua enää mihinkään TLTRO III -operaatioon yksin eikä minkään muun TLTRO III -ryhmän jäsenenä, ellei se tee osallistumista koskevaa uutta hakemusta 1, 3 tai 6 kohdan mukaisesti.

8.  
Jos vastuulaitos menettää kelpoisuutensa osallistua vastapuolena eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin kuuluviin avomarkkinaoperaatioihin, sen TLRTO III -ryhmä menettää hyväksyntänsä ja tällainen vastuulaitos on velvoitettu maksamaan kaikki TLTRO III -operaatioissa lainaamansa määrät takaisin.

4 artikla

Lainakiintiöt, tarjousten ylärajat ja vertailuarvot

1.  
Yksin osallistuvan laitoksen lainakiintiö lasketaan lainatietojen perusteella osallistujan vertailukannan mukaan. TLTRO III -ryhmän vastuulaitokseen sovellettavat lainakiintiö lasketaan TLTRO III -ryhmän kaikkien jäsenten yhteenlaskettujen lainatietojen perusteella niiden vertailukannan mukaan.

▼M2

2.  
Kunkin osallistujan lainakiintiö on 50 prosenttia sen kokonaisvertailukannasta, vähennettynä määrillä, jonka kyseinen TLTRO III -osallistuja on aikaisemmin lainannut TLTRO II -operaatioissa päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti ja jotka ovat vielä maksamatta TLTRO III -operaation maksupäivänä, ottaen huomioon mahdolliset aikaistettua takaisinmaksua koskevat oikeudellisesti sitovat ilmoitukset, jotka osallistuja on toimittanut päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) 6 artiklan mukaisesti. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.

▼B

3.  
Jos päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti TLTRO II -operaatioita varten hyväksytyn TLTRO-ryhmän jäsen ei halua olla vastaavan TLTRO III -ryhmän jäsen laskettaessa kyseisen luottolaitoksen osalta TLTRO III -sarjan lainakiintiötä sille yksittäisenä vastapuolena, tämän luottolaitoksen katsotaan lainanneen määrän, joka vastaa TLTRO II -vastuulaitoksen TLTRO II -operaatioissa lainaamaa ja TLTRO III -maksupäivänä vielä maksamatta olevaa määrää, kerrottuna kyseisen jäsenen huomioon otettavien lainojen osuudella suhteessa TLTRO II -ryhmän huomioon otettaviin lainoihin 31 päivänä tammikuuta 2016. Vastuulaitoksen lainakiintiötä laskettaessa TLTRO III -operaatioita varten tämä jälkimmäinen määrä vähennetään määrästä, jonka vastaavan TLTRO III -ryhmän katsotaan lainanneen TLTRO II -operaatioissa.

▼M2

4.  
Kunkin osallistujan tarjouksen yläraja kussakin TLTRO III -operaatiossa on sen lainakiintiö vähennettynä määrillä, jotka se on lainannut edellisissä TLTRO III -operaatioissa. Tämä määrä on kunkin osallistujan tarjousten yläraja, ja tarjousten ylärajan ylittäviin tarjouksiin sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 36 artiklassa vahvistettuja sääntöjä. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.

▼B

5.  

Osallistujan nettolainanannon vertailuarvo lasketaan ensimmäisen vertailujakson huomioon otettavan nettolainanannon perusteella seuraavasti:

a) 

nettolainanannon vertailuarvo on nolla sellaisten osallistujien osalta, joiden raportoima huomioon otettava nettolainananto ensimmäisen vertailujakson aikana on positiivinen tai nolla;

b) 

nettolainanannon vertailuarvo vastaa ensimmäisen vertailujakson huomioon otettavaa nettolainanantoa sellaisten osallistujien osalta, joiden ensimmäisenä vertailujaksona raportoima huomioon otettava nettolainananto on negatiivinen.

Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I. Nettolainanannon vertailuarvo on nolla sellaisten osallistujien osalta, joiden toimilupa on myönnetty 28 päivän helmikuuta 2019 jälkeen, paitsi jos EKP:n neuvosto päättää objektiivisesti perustellussa tapauksessa toisin.

6.  
Osallistujan kantatietojen vertailuarvo lasketaan lisäämällä nettolainanannon vertailuarvo huomioon otettavaan lainakantaan, sellaisena kuin se oli 31 päivänä maaliskuuta 2019. Asiaankuuluvat tekniset laskelmat on esitetty liitteessä I.

▼M3

5 artikla

Korko

1.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto erityisen vertailujakson aikana on yhtä suuri tai suurempi kuin niiden nettolainanannon vertailuarvo, kussakin TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti, jollei 6 artiklan 3 a kohdassa asetetusta edellytyksestä johdu muuta:

a) 

erityisen korkojakson aikana korko on yhtä suuri kuin kyseisen ajanjakson talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä. Tästä seuraava korko on joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä; ja

b) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevan voimassaoloajan korko on yhtä suuri kuin talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana.

2.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto alittaa niiden nettolainanannon vertailuarvon erityisen vertailujakson aikana mutta joiden huomioon otettava nettolainananto ylittää niiden nettolainanannon vertailuarvon toisen vertailujakson aikana, kussakin TLTRO-III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

erityisen korkojakson aikana korko on alempi seuraavista koroista: i) perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen jakson aikana, vähennettynä 50 peruspisteellä ja ii) korko, joka lasketaan sen mukaan, mikä on poikkeama kantatietojen vertailuarvosta b alakohdan mukaisesti; ja

b) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana koron on oltava alempi kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana, ja se voi olla yhtä alhainen kuin talletusmahdollisuuden keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana, riippuen kantatietojen vertailuarvoa koskevasta poikkeamasta.

3.  

Osallistujien, joiden huomioon otettava nettolainananto alittaa niiden nettolainanannon vertailuarvon sekä erityisen vertailujakson että myös toisen vertailujakson aikana, kussakin TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

erityisen korkojakson aikana korko on yhtä suuri kuin kyseisen ajanjakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä ja

b) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana korko on yhtä suuri kuin asianomaisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana toteutettujen perusrahoitusoperaatioiden keskikorko.”

4.  
Tarkemmat tiedot koron laskemisesta esitetään liitteessä I. Lopulliset korot ja niiden laskennan perusteena olevat asiaankuuluvat tiedot ilmoitetaan osallistujille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioita koskevan ohjeellisen aikataulun mukaisesti.
5.  
Korko maksetaan erissä kunkin TLTRO III -operaation maturiteetin päättyessä tai aikaistetun takaisinmaksun yhteydessä siten kuin 5 a artiklassa soveltuvin osin säädetään.
6.  
Jos osallistujan on sen johdosta, että kansallinen keskuspankki käyttää sopimus- tai sääntelyjärjestelyjensä mukaan käytettävissä olevia keinoja, maksettava takaisin TLTRO III ‐operaatioissa lainattuja määriä ennen kuin kantatietojen vertailuarvon poikkeama ja siihen perustuva mahdollinen korkokannustimen muutos on annettu tiedoksi kyseiselle osallistujalle, tämän osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettava korko on a) erityisen korkojakson aikana yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä ja b) asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana siihen päivämäärään saakka, jona kansallinen keskuspankki vaati takaisinmaksua. Jos takaisinmaksua vaaditaan sen jälkeen, kun kantatietojen vertailuarvon poikkeamasta ja siitä mahdollisesti seuranneesta korkokannustimen muutoksesta on ilmoitettu osallistujalle, kyseisen osallistujan kussakin TLTRO III ‐operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko vahvistetaan 1–3 kohdan mukaisesti.

▼M1

5 a artikla

Aikaistettu takaisinmaksu

▼M2

1.  
Syyskuusta 2021 lukien osallistujilla on ennen operaation eräpäivää, aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua kunkin TLTRO III -operaation suoritushetkestä, mahdollisuus päättää kyseinen TLTRO III -operaatio tai pienentää TLTRO III -lainojen määrää.

▼M1

2.  
Aikaistetun takaisinmaksun päivämäärät vahvistetaan päiviksi, jotka osuvat eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation maksujen suorituspäiviksi ja jotka eurojärjestelmä täsmentää.
3.  
Jos osallistuja haluaa käyttää aikaistettua takaisinmaksua koskevaa menettelyä, sen on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille aikeestaan luoton aikaistettuun takaisinmaksuun aikaistetuille takaisinmaksuille täsmennettynä päivänä viimeistään viikkoa ennen kyseistä maksupäivää.
4.  
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee kyseessä olevaa osallistujaa sitovaksi viikkoa ennen siinä tarkoitettua aikaistetun takaisinmaksun määräpäivää. Jos osallistuja ei suorita aikaistettua takaisinmaksua koskevan menettelyn mukaista määrää lainkaan tai suorittaa sen vain osittain takaisinmaksupäivään mennessä, sille voidaan määrätä taloudellinen seuraamus. Sovellettava taloudellinen seuraamus lasketaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) liitteen VII mukaisesti ja sen on vastattava taloudellista seuraamusta, joka määrätään laiminlyönnistä noudattaa käänteisoperaatioissa velvollisuutta huolehtia koko operaation ajan vakuuksien riittävyydestä ja suorittaa vastapuolelle jaettua määrää vastaavat maksusuoritukset. Sanktioiden määrääminen ei vaikuta kansallisen keskuspankin oikeuteen käyttää suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 166 artiklassa laiminlyöntitapauksia varten vahvistettuja keinoja.

▼B

6 artikla

Raportointivaatimukset

1.  

Jokainen TLTRO III -operaatioiden osallistuja toimittaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille liitteessä II olevissa raportointipohjissa esitetyt tiedot seuraavasti:

a) 

vertailukanta osallistujan lainakiintiön ja tarjouksen ylärajojen määrittämiseksi ja ensimmäiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot osallistujan vertailuarvojen määrittämiseksi (jäljempänä ’ensimmäinen raportti’); ja

▼M3

b) 

i) toiseen vertailujaksoon ja ii) valinnaisesti erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot sovellettavan koron määrittämiseksi (jäljempänä ’toinen raportti’).

▼B

2.  

Tietoja toimitettaessa noudatetaan:

a) 

EKP:n verkkosivuilla julkaistua TLTRO III -operaatioiden viitteellistä aikataulua;

b) 

liitteessä II vahvistettuja suuntaviivoja; ja

c) 

asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä IV vahvistettuja tarkkuutta ja käsitteellistä vastaavuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

3.  

Osallistujien, jotka aikovat sisällyttää itsellään pitämiään huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja lainakiintiötään koskevaan laskelmaan, on käyttäessään tätä vaihtoehtoa toimitettava lisätietoja kaikista itsellään pitämistään huomioon otettavista arvopaperistetuista lainoista liitteessä II yksityiskohtaisesti esitetyllä tavalla, samoin kuin tilintarkastajan arviointi näistä lisätiedoista seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) 

Osallistujat, jotka osallistuvat ensimmäiseen tai toiseen TLTRO III -operaatioon, voivat osallistua ensimmäisen raportin perusteella, vaikka siinä ei mainittaisi lisätietoja. Jotta arvopaperistajan itsellään pitämät arvopaperistetut lainat voitaisiin sisällyttää niiden lainakiintiötä ja tarjouksen ylärajoja koskeviin laskelmiin toisesta tai kolmannesta operaatiosta lukien, lisätiedot ja lisätietoja koskeva tilintarkastajan arviointi on kuitenkin toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisessa määräajassa, joka koskee jommankumman operaation ensimmäistä raporttia.

b) 

Osallistujat, jotka osallistuvat ensin kolmanteen tai sitä seuraaviin TLTRO III -operaatioihin, on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioita koskevan viitteellisen aikataulun mukaisessa määräajassa sekä ensimmäinen raportti, joka sisältää lisätiedot, että lisätietoja koskeva tilintarkastajan arviointi.

▼M3

3 a.  
Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin korkoihin, on toisessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset 6 artiklan 6 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos nämä edellytykset eivät täyty, osallistujien lainaamiin määriin sovellettava korko lasketaan 5 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Erityiseen vertailujaksoon ja/tai sitä koskevan tilintarkastajan arvioinnin tuloksiin liittyvien tietojen toimittamatta jättämiseen ei sovelleta seuraamuksia.

▼B

4.  
Osallistujien raporteissa olevia käsitteitä tulkitaan asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) olevien määritelmien mukaisesti.
5.  
TLTRO III -ryhmien vastuulaitosten toimittamissa raporteissa on oltava kaikkien TLTRO III -ryhmän jäsenten yhteenlasketut tiedot. Lisäksi vastuulaitoksen kansallinen keskuspankki – tai TLTRO III -ryhmän jäsenen kansallinen keskuspankki – voi yhteistyössä vastuulaitoksen kansallisen keskuspankin kanssa vaatia vastuulaitosta toimittamaan eritellyt tiedot ryhmän kunkin yksittäisen jäsenen osalta.

▼M3

6.  

Kunkin osallistujan on varmistettava, että ulkopuolinen tilintarkastaja arvioi 1–3 a kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen laadun seuraavien sääntöjen mukaisesti:

▼B

a) 

tilintarkastajan arviointi ensimmäisestä raportista on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

b) 

toista raporttia koskevat tilintarkastajan arvioinnin tulokset on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistun TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä;

c) 

▼M3

tilintarkastajan arviointien painopisteenä on oltava 2, 3 a ja 4 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Tilintarkastajan on erityisesti

▼B

(i) 

arvioitava ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyys tarkastamalla, että osallistujan huomioon otettavien lainojen joukko, mukaan lukien vastuulaitoksen tapauksessa TLTRO III -ryhmän jäsenten huomioon otettavat lainat, täyttää kelpoisuusehdot;

(ii) 

tarkastettava, että raportoidut tiedot ovat liitteessä II vahvistettujen suuntaviivojen sekä asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) esitettyjen käsitteiden mukaisia;

(iii) 

tarkastettava, että ilmoitetut tiedot ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla koottujen tietojen kanssa;

(iv) 

tarkastettava, että käytössä on tarkistuskeinot ja -menettelyt tietojen yhtenäisyyden, tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi; ja

(v) 

varmistettava lisätietojen osalta positiivisen vakuutuksen antamista koskevassa menettelyssä eli menettelyssä, jossa varmennetaan, että toimitetut tiedot ovat tarkkoja ja asiaankuuluvia, että arvopaperistajan itsellään pitämät huomioon otettavat arvopaperistetut lainat, jotka on sisällytetty osallistujan vertailukantaa koskevaan laskelmaan, vastaavat asianomaisia omaisuusvakuudellisia arvopapereita, jotka osallistuja tai TLTRO III -ryhmän jäsen, joka oli arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen alullepanijana, on pitänyt 100-prosenttisesti itsellään.

Jos osallistuminen tapahtuu ryhmänä, tilintarkastajan arvioinnin tuloksista on ilmoitettava TLTRO III -ryhmän muiden jäsenten kansallisille keskuspankeille. Tämän kohdan mukaisesti tehtyjen arviointien yksityiskohtaiset tulokset on osallistujan kansallisen keskuspankin pyynnöstä toimitettava kyseiselle kansalliselle keskuspankille, ja jos osallistuja kuuluu ryhmään, tämän jälkeen myös ryhmän jäsenten kansallisille keskuspankeille.

d) 

tilintarkastajan arviointien on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

(i) 

sovelletun tarkastusmenettelyn tyyppi;

(ii) 

tarkastuksen kohteena ollut ajanjakso;

(iii) 

tarkastetut asiakirjat;

(iv) 

kuvaus menetelmistä, joita tarkastajat ovat käyttäneet suorittaessaan 6 artiklan 6 kohdan c alakohdassa kuvattuja tehtäviä;

(v) 

Soveltuvin osin kunkin sellaisen arvopaperistamiseen osallistuvan erityisyhteisön tunnisteet (erityisyhteisökoodit ja/tai LEI-tunnukset), jolla on hallussaan c alakohdan v alakohdassa tarkoitettuja arvopaperistajan itsellään pitämiä huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja, ja tällaisten huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen alullepanijana olleen osallistujan tai TLTRO III -ryhmän jäsenen rahalaitostunnus;

(vi) 

mahdolliset korjaukset, joita on tehty iv alakohdassa kuvattujen menetelmien soveltamisen jälkeen;

(vii) 

vahvistus siitä, että raportointipohjiin sisältyvät tiedot vastaavat osallistujien sisäisiin järjestelmiin sisältyviä tietoja; ja

(viii) 

ulkopuoliseen tilintarkastukseen perustuvat loppuhuomautukset tai arviointi.

Eurojärjestelmä voi antaa lisäohjeita tilintarkastajan arvioinnin suorittamisesta, ja tällöin osallistujien on varmistettava, että tilintarkastajat noudattavat näitä ohjeita tarkastuksissaan.

7.  
Jos osallistujan huomioon otettavien lainojen joukko muuttuu TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksen tai yritysjärjestelyn, kuten sulautumisen, yrityskaupan tai jakautumisen (myös silloin, kun kyseessä on osallistujan toiminnan lopettaminen tai konkurssi) johdosta, on toimitettava tarkistettu ensimmäinen raportti osallistujan kansallisen keskuspankin ohjeiden mukaisesti, sanotun rajoittamatta 8 kohdan soveltamista. Asianomainen kansallinen keskuspankki arvioi tarkistuksen vaikutukset ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin voi kuulua vaatimus sellaisten määrien takaisinmaksusta, jotka TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksen tai yritysjärjestelyn seurauksena ylittävät asianomaisen lainakiintiön Kyseessä olevan osallistujan (joka voi olla yritysjärjestelyssä perustettu uusi yhteisö) tulee myötävaikuttaa tarkistuksen vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät asiaankuuluvat lisätiedot.
8.  

Edellä 7 kohdasta poiketen ensimmäisen raportin tarkistusta ei edellytetä, vaan olennainen vaikutus huomioon otettaviin lainoihin voidaan sen sijaan kirjata muutokseksi toisessa raportissa, jos

a) 

yritysjärjestelyyn osallistuu laitoksia, jotka olivat ennen yritysjärjestelyä valvonta- tai kriisinratkaisutoimenpiteiden kohteena ja nämä toimenpiteet kansallisen keskuspankin antaman vahvistuksen mukaisesti tosiasiallisesti heikensivät niiden lainanantokykyä vähintään puolet toisen vertailujakson ajasta;

b) 

yritysjärjestelyyn kuuluu osallistujan tekemä yritysosto, joka saatettiin päätökseen toisen vertailujakson kuuden viimeisen kuukauden aikana;

c) 

asianomainen kansallinen keskuspankki arvioi, että muutos ryhmän kokoonpanossa tai yritysjärjestely ei edellytä tarkistettua raporttia.

Edellä b ja c kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa osallistujat voivat silti päättää tarkistaa ensimmäistä raporttia yritysjärjestelyjen huomioon ottamiseksi.

9.  
Eurojärjestelmä voi käyttää osallistujien tämän artiklan mukaisesti toimittamia tietoja TLTRO III -operaatioita koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja tehokkuuden analysointia varten sekä muihin eurojärjestelmän analyysitarkoituksiin. Näitä tarkoituksia varten kansalliset keskuspankit, jotka ottavat vastaan tämän artiklan nojalla raportoituja tietoja, voivat vaihtaa näitä tietoja eurojärjestelmän kanssa. Tämän artiklan nojalla raportoituja tietoja voidaan myös jakaa eurojärjestelmän sisällä toimitettujen tietojen oikeellisuustarkastuksia varten.

7 artikla

Raportointivaatimusten laiminlyönti

1.  

Jos osallistuja ei toimita raporttia tai noudata tilintarkastusvaatimuksia, tai jos raportoiduissa tiedoissa havaitaan virheitä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) 

Jos osallistuja ei toimita ensimmäistä raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, sen lainakiintiöksi määritetään nolla.

▼M3

b) 

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia ensimmäisestä raportista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille EKP:n verkkosivuilla julkaistavan TLTRO III -operaatioiden viitteellisen aikataulun mukaiseen määräpäivään mennessä, sen on maksettava TLTRO III -operaatiossa lainaamansa ja maksamatta olevat määrät kokonaan takaisin seuraavan perusrahoitusoperaation maksupäivänä, jolloin lainattuun määrään sovellettava korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaation keskikorko asianomaisen TLTRO III -operaation aikana takaisinmaksupäivään saakka, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

▼M1

c) 

Jos osallistuja ei toimita toista raporttia asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kaikkien kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, minkä lisäksi sen on maksettava 500 euron suuruinen sakko kultakin päivältä, kunnes toinen raportti on toimitettu, kuitenkin enintään 15 000 euroa. Sakko lasketaan ja peritään, kun asianomainen kansallinen keskuspankki on vastaanottanut toisen raportin tai enimmäissakon määrä täyttyy, jos toista raporttia ei ole siihenkään mennessä saatu.

▼M3

d) 

Jos osallistuja ei toimita tilintarkastajan arvioinnin tuloksia toisesta raportista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille sovellettavaan määräpäivään mennessä, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III -operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

e) 

Jos osallistuja laiminlyö muulla tavoin 6 artiklan 6 ja 7 kohdassa vahvistetut velvoitteet, korko on yhtä suuri kuin perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin asianomaisen TLTRO III –operaation aikana kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamien määrien osalta, lukuun ottamatta erityistä korkojaksoa, jonka ajalta sovelletaan kyseisen jakson perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa vähennettynä 50 peruspisteellä.

▼B

f) 

Osallistujan on niin nopeasti kuin mahdollista ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille virheistä, joita se on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä tai muutoin huomannut toimittamiensa raporttien tiedoissa; myös epätarkat ja puutteelliset tiedot katsotaan virheeksi. Kun kansalliselle keskuspankille on ilmoitettu tällaisista virheistä, epätarkkuuksista tai puutteista tai tällaiset virheet, epätarkkuudet tai puutteet tulevat sen tietoon muulla tavoin, i) osallistujan tulee myötävaikuttaa kyseisten virheiden epätarkkuuksien tai puutteiden vaikutusten arviointiin antamalla kaikki asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämät asiaankuuluvat lisätiedot ja ii) asianomainen kansallinen keskuspankki voi ryhtyä asianomaisiin toimiin; tällaisiin toimiin voi kuulua sellaisten arvojen uudelleenlaskenta, jotka voivat puolestaan vaikuttaa osallistujan TLTRO III -operaatioissa lainaamiin määriin sovellettavaan korkoon, sekä sellaisten lainattujen määrien takaisinmaksun vaatiminen, jotka virheen, epätarkkuuden tai puutteen vuoksi ylittävät osallistujan lainakiintiön.

2.  
Edellä 1 kohdan säännöksillä ei rajoiteta asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) vahvistettuihin raportointivelvoitteisiin liittyvien seuraamusten määräämistä päätöksen EKP/2010/10 ( 7 ) mukaisesti.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2019.
ANNEX I

KOHDENNETTUJEN PITEMPIAIKAISTEN RAHOITUSOPERAATIOIDEN KOLMANNEN SARJAN TOTEUTUS

1.    Lainakiintiöiden ja tarjouksen ylärajan laskeminen

Kolmanteen sarjaan kuuluvan kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation (TLTRO III -operaatio) osallistujiin, jotka toimivat yksin tai TLTRO III -ryhmän vastuulaitoksena, sovelletaan lainakiintiöitä. Laskettu lainakiintiö pyöristetään ylöspäin seuraavaan 10 000 euroon.

TLTRO III -operaatioon yksin osallistuvaan laitokseen sovellettava lainakiintiö lasketaan 28 päivänä helmikuuta 2019 huomioon otettavan lainakannan ja, jos 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa on käytetty, arvopaperistajan itsellään pitämät huomioon otettavat arvopaperistetut lainat sisältävän 28 päivän helmikuuta 2019 vertailukannan perusteella. TLTRO III -ryhmän vastuulaitokseen sovellettava lainakiintiö lasketaan kyseisen TLTRO III -ryhmän kaikkien jäsenten osaltavertailukannan perusteella.

▼M2

Lainakiintiö on 50 prosenttia osallistujan ( 8 ) vertailukannasta vähennettynä määrillä, jotka kyseinen osallistuja on lainannut päätöksen (EU) 2016/810 (EKP/2016/10) mukaisesti toteutetuissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa (TLTRO II -operaatiot) ja jotka ovat vielä maksamatta kyseisen TLTRO III -operaation maksupäivänä, tai nolla, jos tämä erotus on negatiivinen, eli:

imagekun k = 1,…,7.

▼B

Tässä BAk on lainakiintiö TLTRO III -operaatiossa k (jossa k = 1,…,7), ORFeb 2019 on vertailukanta 28 päivänä helmikuuta 2019 ja OB k on määrä, jonka TLTRO II -operaation osallistuja on lainannut ja joka on vielä maksamatta TLTRO III -operaation k maksupäivänä.

▼M2

Kunkin TLTRO III -operaation kuhunkin osallistujaan sovellettava tarjouksen yläraja on osallistujan lainakiintiö BA k , josta on vähennetty aikaisempien TLTRO III -operaatioiden yhteydessä lainatut määrät. Olkoon image osallistujan lainanotto TLTRO III -operaatiossa k, jolloin image jossa BLk on tämän osallistujan tarjouksen yläraja operaatiossa k ja määritellään seuraavasti:

image

kun k = 2,…,7.

▼B

2.    Vertailuarvojen laskeminen

Olkoon NLm osallistujan huomioon otettava nettolainananto kalenterikuukautena m, laskettuna osallistujan kyseisen kuukauden huomioon otettavien uusien lainojen bruttovirran ja huomioon otettavien lainojen takaisinmaksujen erotuksena liitteessä II täsmennetyllä tavalla.

Merkitään NLB:llä tämän osallistujan nettolainanannon vertailuarvo. Se määritetään seuraavasti:

NLB = min (NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019, 0)

Tätä merkitsee sitä, että jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto ensimmäisenä vertailujaksona on positiivinen tai nolla, NLB = 0. Jos osallistujan huomioon otettava nettolainananto ensimmäisenä vertailujaksona on kuitenkin negatiivinen, NLB = NLApr 2018 + NLMay 2018 + … + NLMar 2019.

Merkitään OAB:lla osallistujan lainakannan vertailuarvo. Se määritetään seuraavasti:

OAB = max (OLMar 2019 + NLB,0),

missä OLMar 2019 on huomioon otettava lainakanta maaliskuun 2019 lopussa.

▼M3

3.    Koron laskeminen

A. 

Olkoon image huomioon otettavan nettolainanannon määrä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä erityisenä vertailujaksona.

image

B. 

Olkoon image määrä, joka saadaan laskemalla yhteen huomioon otettava nettolainananto 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona ja huomioon otettava lainakanta 31 päivänä maaliskuuta 2019; tämä lasketaan kaavalla

image

Merkitään nyt image :llä image :n prosentuaalinen poikkeama lainakannan vertailuarvosta 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä ajanjaksona eli

image

EX pyöristetään lähimpään 15. desimaaliin. Jos OAB on yhtä suuri kuin nolla, EX:n katsotaan olevan yhtä suuri kuin 1,15.

C. 

Olkoon image TLTRO III -operaation image voimassaoloaikana sovellettava perusrahoitusoperaation (MRO) keskikorko, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon image TLTRO III -operaation k voimassaoloaikana sovellettava talletusmahdollisuuden (DF) keskikorko, jolloin sovellettavaa korkoa tarkastellaan kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana ja ilmaistaan todellisena vuosikorkona eli

image

image

Edellä olevissa yhtälöissä image(k=1,…,7) on TLTRO III -operaation k päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana, jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. image on TLTRO III -operaation k päivänä t sovellettava perusrahoitusoperaation korko, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, image on TLTRO III -operaation k päivänä t sovellettava perusrahoitusoperaation minimitarjouskorko; kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä image on talletusmahdollisuuden korko TLTRO III -operaation k päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

D. 

Olkoon kspecial erityinen korkojakso eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välinen jakso, ja krol kaksi jaksoa, jotka muodostavat kyseisen TLTRO III -operaation k jäljellä olevan voimassaoloajan (viitaten ajanjaksoon asianomaisen TLTRO III -operaation suorituspäivästä 23 päivään kesäkuuta 2020 ja ajanjaksoon 24 päivästä kesäkuuta 2021 asianomaisen TLTRO III-operaation maturiteettiin tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään, soveltuvin osin).

Olkoon image perusrahoitusoperaatioiden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, ja olkoon image talletusmahdollisuuden keskikorko, jota sovelletaan TLTRO III -operaation k erityisen korkojakson eli 24 päivän kesäkuuta 2020 ja 23 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana, kussakin tapauksessa ilmaistuna todellisena vuosikorkona eli:

image

image

Edellä olevissa yhtälöissä image on TLTRO III -operaation k jakson image päivien lukumäärä, ja jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan kiinteäkorkoisena huutokauppana jossa tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava korko TLTRO III -operaation k jakson image päivänä t, tai jos perusrahoitusoperaatio toteutetaan vaihtuvakorkoisena huutokauppana, image on perusrahoitusoperaatioon sovellettava vähimmäistarjouskorko TLTRO III -operaation k jakson image päivänä t; kaikissa tapauksissa korko ilmaistaan todellisena vuosikorkona. Edellä olevissa yhtälöissä image on talletusmahdollisuuteen sovellettava korko TLTRO-III -operaation k jakson image päivänä t, ilmaistuna todellisena vuosikorkona.

E. 

Olkoon korkokannustimen muutos, mitattuna image :n ja image :n välisen keskimääräisen korkokäytävän osuutena, image;

F. 

Olkoon TLTRO III -operaation k voimassaoloaikana sovellettava korko (lopullinen korko), ilmaistuna todellisena vuosikorkona, image. Olkoon TLTRO III -operaation k jakson image aikana sovellettava korko, kun j = special tai rol, ilmaistuna todellisena vuosikorkona, image.

G. 

Korko image määritellään seuraavasti:

image

Edellä olevassa yhtälössä image on TLTRO III -operaation k jakson image päivien lukumäärä.

TLTRO III -operaatioihin k sovellettava korko lasketaan seuraavasti:

a) 

Jos osallistuja saavuttaa tai ylittää erityisellä vertailujaksolla nettolainanannon vertailuarvonsa, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana yhtä suuri kuin talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä, kuitenkin niin, että se joka tapauksessa on enintään miinus 100 peruspistettä eli

jos image, niin image;

ii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana yhtä suuri kuin talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos image, niin image.

b) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla vähintään 1,15 prosentilla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos image ja image, niin image ja image;

ii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana talletusmahdollisuuden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos image ja and image, niin image ja image

c) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla, mutta ylittää huomioon otettavan lainakannan vertailuarvon toisella vertailujaksolla siten, että ylitys on vähemmän kuin 1,15 prosenttia, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

(i) 

erityisellä korkojaksolla alempi seuraavista: perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla, vähennettynä 50 peruspisteellä, ja jäljempänä ii alakohdan mukaisesti laskettu korko eli

jos image jaimage, niin image ja image;

(ii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana: korko, jota korotetaan lineaarisesti riippuen siitä prosenttiosuudesta, jolla osallistuja ylittää kantatietojen vertailuarvonsa eli

jos image ja image, niin image ja image

d) 

Jos osallistuja ei saavuta tai ylitä nettolainanannon vertailuarvoaan erityisellä vertailujaksolla eikä ylitä lainakannan vertailuarvoaan toisella vertailujaksolla, kyseisen osallistujan TLTRO III -operaatiossa lainaamiin määriin sovellettava korko on

i) 

erityisen korkojakson aikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisellä ajanjaksolla vähennettynä 50 peruspisteellä eli

jos image ja image, niin image;

ii) 

asianomaisen TLTRO III -operaation jäljellä olevana voimassaoloaikana perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kyseisen TLTRO III -operaation voimassaoloaikana eli

jos image ja image, niin image ja image

Korkokannustimen muutos (image) ilmaistaan pyöristämällä se lähimpään 15. desimaaliin.

Korot image ja image ilmaistaan pyöristämällä ne lähimpään 15. desimaaliin.

Lopullinen korko image ilmaistaan todellisena vuosikorkona ja se pyöristetään alaspäin lähimpään neljänteen desimaaliin.

▼B
ANNEX II

KOHDENNETTUJEN PITEMPIAIKAISTEN RAHOITUSOPERAATIOIDEN KOLMAS SARJA – OHJEET RAPORTOINTIPOHJISSA EDELLYTETTYJEN TIETOJEN KERUUTA VARTEN

1.    Johdanto ( 9 )

Näihin suuntaviivoihin on koottu ohjeita TLTRO III -operaatioiden osallistujille 6 artiklassa edellytettyjen tietoraporttien laatimista varten. Raportointivaatimukset on esitetty tämän liitteen lopussa olevissa raportointipohjissa. Näissä suuntaviivoissa esitetään myös raportointivaatimukset TLTRO III -operaatioihin osallistuvien ryhmien vastuulaitoksille.

Jäljempänä 2 ja 3 kohdassa käsitellään yleisesti tietojen kokoamista ja toimittamista, ja 4 kohdassa selitetään raportoitavat indikaattorit.

2.    Yleistä

Lainakiintiöitä määritettäessä laskuperusteena ovat kaikkien valuuttojen määräiset rahalaitosten lainat euroalueen yrityksille ja rahalaitosten lainat euroalueen kotitalouksille ( 10 ), pois lukien asuntolainat. Suuntaviivojan 6 artiklan mukaisesti on toimitettava kaksi raporttia: ensimmäinen raportti kattaa vertailukantaa koskevat tiedot ja tiedot, jotka liittyvät ensimmäiseen vertailujaksoon, ja toinen raportti kattaa toiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot. Yrityksille ja kotitalousille myönnetyt määrät on ilmoitettava erikseen. Huomioon otettavien lainojen kannat oikaistaan siten, että otetaan huomioon arvopaperistetut tai muulla tavoin siirretyt lainat, joita ei ole kirjattu pois taseesta, mutta osallistujat voivat käyttää 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta lisätä arvopaperistajan itsellään pitämiä huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja lainakiintiötä koskevaan laskelmaansa riippumatta siitä, onko ne kirjattu taseeseen. Lisäksi on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot näiden erien asiaankuuluvista alaeristä sekä huomioon otettavaan nettolainanantoon liittymättömistä, huomioon otettavien lainojen kantojen muutoksiin vaikuttavista tekijöistä (jäljempänä lainakantaan vaikuttavat muutokset); näiden tietojen tulee kattaa myös lainojen myynnit ja ostot sekä muut lainojen siirrot.

▼M3

Jos osallistujat aikovat hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa täsmennettyjä korkoja, toisen raportin tulee lisäksi kattaa myös erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot samoin perustein kuin toista viitejaksoa koskevien vaatimusten osalta.

▼M3

Koottujen tietojen osalta on huomattava, että vertailukantaa koskevia tietoja käytetään lainakiintiön määrittämiseksi. Lisäksi huomioon otettavaa nettolainanantoa koskevia tietoja ensimmäisen vertailujakson aikana käytetään laskettaessa nettolainanannon vertailuarvoa ja lainakannan vertailuarvoa. Samoin huomioon otettavaa nettolainanantoa koskevia tietoja toisen vertailujakson aikana ja soveltuvin osin erityisen vertailujakson aikana käytetään arvioitaessa lainanannon kehitystä ja vastaavasti sovellettavia korkoja. Muiden indikaattorien avulla tarkastetaan tietojen sisäinen johdonmukaisuus ja vastaavuus muiden eurojärjestelmän käytettävissä olevien tilastotietojen kanssa, ja niitä käytetään myös TLTRO III -ohjelman tarkemmassa vaikutusarvioinnissa.

▼B

Tietoraporttien täyttäminen perustuu euroalueen rahalaitoksille rahalaitossektorin taseiden tilastoinnin yhteydessä asetettuihin yleisiin raportointivaatimuksiin, sellaisina kuin ne on täsmennetty asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33). Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 8 artiklan 2 kohdassa edellytetään erityisesti, että lainat ”ilmoitetaan kuukauden lopussa maksamatta olevan pääoman suuruisina. Luottotappiot ja arvonalennukset, siten kuin ne määritetään asianomaisessa kirjanpitokäytännössä, jätetään tämän määrän ulkopuolelle. [– –] lainoja ei nettouteta mitään muita saamisia tai velkoja vastaan”. Lainat tulee siis 8 artiklan 2 kohdan mukaan raportoida varauksia vähentämättä, mutta 8 artiklan 4 kohdassa kuitenkin annetaan mahdollisuus poiketa tästä käytännöstä: ”Kansalliset keskuspankit voivat sallia, että lainat, joista on tehty varaus, ilmoitetaan nettomääräisinä ilman varauksia ja että ostetut lainat ilmoitetaan hankintahetkellä sovittuun hintaan [eli kauppahintaan], sillä edellytyksellä, että kaikki kotimaiset tiedonantajat noudattavat näitä ilmoituskäytäntöjä”. Arvopaperistajan itsellään pitämiä huomioon otettavia arvopaperistettuja lainoja ei saa raportoida siten, että niihin liittyvät arvonalentumisvaraukset on vähennetty, jos ne on poistettu taseesta. Jäljempänä selostetaan tarkemmin, miten tämä poikkeama yleisistä taseraportointiohjeista vaikuttaa tietoraporttien kokoamiseen.

Asetusta (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) olisi myös käytettävä viiteasiakirjana tietoraporttien kokoamisessa sovellettavien määritelmien osalta. Ks. erityisesti 1 artikla yleisten määritelmien osalta sekä ”lainoihin” sisällytettäviä instrumenttiluokkia ja osallistujien sektoreita koskevien määritelmien osalta liitteessä II olevat 2 ja 3 osa. On tärkeää, että taseraportointiohjeiden yleisperiaatteen mukaan korkosaamiset lainoista kirjataan taseeseen sitä mukaa kuin niitä kertyy (suoriteperusteisesti eikä maksuperusteisesti), mutta niitä ei sisällytetä lainojen kantatietoihin. Pääomitettu korko olisi sen sijaan kirjattava kantatietoihin,

Vaikka suuri osa raportoitavista tiedoista on rahalaitoksilla jo valmiina asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) mukaisen raportoinnin myötä, TLTRO III -operaatioiden osallistujilta tarvitaan kuitenkin jonkin verran lisätietoja. Tase-erätilastojen metodologisessa toimintakehikossa, joka on vahvistettu rahalaitosten tasetilastoja koskevassa käsikirjassa ( 11 ), täsmennetään kaikki taustatiedot, joita edellytetään näiden lisätietojen kokoamiseksi; yksittäisten indikaattorien määritelmistä on lisätietoja 4 kohdassa.

3.    Yleiset raportointiohjeet

a)   Raportointipohjien rakenne

Raportointipohjissa mainitaan viitepäivämäärät, joihin tiedot liittyvät, ja jaetaan indikaattorit kahteen ryhmään: rahalaitosten lainat euroalueen yrityksille ja rahalaitosten lainat euroalueen kotitalouksille, pois lukien asuntolainat. Ohjelma laskee keltaisten solujen sisällön tietyillä kaavoilla muiden solujen tietojen perusteella. Raportointipohjiin sisältyvät myös validointisäännöt, joiden mukaisesti tarkastetaan tietojen sisäinen johdonmukaisuus.

TLTRO III -operaatioissa on kaksi raportointia.

— 
Ensimmäisessä raportissa on täytettävä raportointipohja A, joka liittyy vertailukantaan laskettaessa lainakiintiö ja tarjouksen ylärajat. Osallistujien, jotka käyttävät 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa, on toimitettava lisätietoja arvopaperistajan itsellään pitämistä huomioon otettavista arvopaperistetuista lainoista ja tilintarkastajan arviointi näistä tiedoista 6 artiklan 6 kohdan c alakohdan v alakohdan mukaisesti. Ensimmäisessä raportissa on täytettävä myös raportointipohja B ”ensimmäisen vertailujakson” eli ajanjakson 1.4.2018–31.3.2019 osalta huomioon otettavan nettolainanannon ja vertailuarvojen laskemiseksi.

▼M3

— 
Toisessa raportissa on täytettävä raportointipohja B toisen vertailujakson eli 1 päivän huhtikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisen ajan osalta huomioon otettavan nettolainanannon laskemiseksi ja sovellettavien korkojen perustana oleviin vertailuarvoihin tehtäviä vertailuja varten.
— 
Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja korkoja, on lisäksi toimitettava täytetty raportointipohja B erityisen vertailujakson eli 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisen ajan osalta huomioon otettavan nettolainanannon laskemiseksi ja alempien korkojen perustana oleviin vertailuarvoihin tehtäviä vertailuja varten.

Kantatietoihin liittyvistä raportointipohjan B indikaattoreista ilmoitetaan tarkastelujakson alkua edeltävän kuun lopun ja tarkastelujakson lopun tiedot; näin ollen ensimmäisen vertailujakson kantatiedot on raportoitava 31 päivältä maaliskuuta 2018 ja 31 päivältä maaliskuuta 2019, toisen vertailujakson kantatiedot 31 päivältä maaliskuuta 2019 ja 31 päivältä maaliskuuta 2021 ja erityisen vertailujakson kantatiedot 29 päivältä helmikuuta 2020 ja 31 päivältä maaliskuuta 2021. Taloustoimia ja oikaisuja koskevat tiedot ilmoitetaan puolestaan kattavasti koko tarkastelujaksolta.

▼B

b)   TLTRO III -ryhmien raportointi

TLTRO III -operaatioihin osallistuvien ryhmien osalta raportoidaan pääsääntöisesti koko ryhmän yhteenlasketut tiedot. Kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, voivat kuitenkin halutessaan koota tiedot myös yksittäisistä laitoksista, jos se on tarkoituksenmukaista.

c)   Tietoraporttien toimittaminen

Valmis tietoraportti on toimitettava asianomaiseen kansalliseen keskuspankkiin 6 artiklassa täsmennetyllä tavalla ja noudattaen EKP:n verkkosivuilla julkaistua TLTRO III -operaatioiden ohjeellista aikataulua, jossa myös vahvistetaan kuhunkin toimitukseen sisällytettävät vertailujaksot sekä se, minä ajankohtana käytettävissä olleiden tietojen mukaan raportointipohja täytetään.

d)   Tietojen yksikkö

Tiedot raportoidaan tuhansina euroina.

4.    Määritelmät

Seuraavassa käydään läpi raportointipohjissa ilmoitettavia tietoja. Sulkeissa olevat numerot tarkoittavat raportointipohjien kohtia.

(a)   Huomioon otettava lainakanta (1 ja 4)

Ohjelma laskee näiden solujen tiedot seuraavien tase-erien osalta ilmoitettujen lukujen perusteella: ”Taseessa oleva lainakanta” (1.1 ja 4.1) miinus ”Sellaisten arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta, joita ei ole poistettu taseesta” (1.2 ja 4.2) plus ”Arvonalentumisvaraukset” (1.3 ja 4.3). Arvonalentumisvaraukset ilmoitetaan ainoastaan, jos taseessa lainoista on yleisestä tasetilastoinnin käytännöstä poiketen vähennetty niihin liittyvät arvonalentumisvaraukset.

Huomioon otettavan lainakannan taustalla olevat tiedot ovat seuraavat:

(i) 

Taseessa oleva lainakanta (1.1 ja 4.1)

Näissä kohdissa ilmoitetaan euroalueen yrityksille ja kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta ilman asuntolainoja. Korkosaamisia ei ilmoiteta, ellei niitä ole lisätty pääomaan.

Nämä solut liittyvät suoraan asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan 2 osan vaatimuksiin (taulukon 1 kuukausitason kantatietoja koskeva 2 kohta).

Tarkempia tietoja raportointiin sisällytettävistä eristä on asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevassa 2 osassa ja tasetilastokäsikirjan 4.3 jaksossa.

(ii) 

Sellaisten arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta, joita ei ole poistettu taseesta (1.2 ja 4.2)

Näissä kohdissa ilmoitetaan sellaisten arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta, joita ei ole poistettu taseesta. Arvopaperistamiset raportoidaan riippumatta siitä, missä niihin osallistuvat erityisyhteisöt sijaitsevat. Tässä kohdassa ei raportoida lainoja, joita annetaan vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa luotto-operaatioissa lainasaamisten muodossa ja joista seuraa lainojen siirto ilman niiden poistamista taseesta.

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevaan 5 osaan (taulukon 5a kuukausitason tietoja koskeva 5.1 kohta) kootaan tarvittavat tiedot yrityksille ja kotitalouksille myönnetyistä taseesta poistamattomista arvopaperistetuista lainoista, mutta ei edellytetä niiden erittelyä käyttötarkoituksen mukaan. Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla ei koota kantatietoja myöskään muulla tavalla (kuin arvopaperistamalla) siirretyistä lainoista, joita ei ole poistettu taseesta. Raportointitietojen kokoaminen edellyttää siten tietojen hakemista erikseen rahalaitosten omista tietokannoista..

Tarkempia tietoja raportointiin sisällytettävistä eristä on asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 5 osassa ja tasetilastokäsikirjan 4.3.11 jaksossa.

(iii) 

Arvonalentumisvaraukset (1.3 ja 4.3)

Näitä tietoja tarvitaan vain laitoksilta, jotka raportoivat lainat yleisestä tasetilastokäytännöstä poiketen vähentämällä niistä tehdyt arvonalentumisvaraukset. Jos laitokset osallistuvat operaatioihin TLTRO III -ryhmänä, nämä tiedot vaaditaan vain niiltä ryhmään kuuluvilta laitoksilta, jotka vähentävät taseessa lainoista niistä tehdyt arvonalentumisvaraukset.

Tämä erä sisältää lainoista tehdyt kohdistetut ja kohdistamattomat arvonalentumisvaraukset ja luottotappiot (ennen luottotappioiden ja arvonalennusten kirjaamista). Tietojen kohteena tulee olla ”Taseessa oleva lainakanta” (1.1. ja 4.1) ilman erää ”Taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta” (1.2 ja 4.2).

Kuten edellä 2 kohdan kolmannessa alakohdassa todettiin, tasetilastoissa lainoista ilmoitetaan pääsääntöisesti jäljellä oleva lainapääoma, ja tehdyt arvonalentumisvaraukset kirjataan kohtaan ”Oma pääoma ja varaukset”. Tällöin varauksia ei raportoida erikseen. Jos lainat on kuitenkin kirjattu taseeseen vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia, myös tästä on ilmoitettava lisätiedoissa, jotta kaikkien rahalaitosten tiedot olisivat keskenään vertailukelpoisia..

Jos käytäntönä on raportoida lainakanta vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia, kansallinen keskuspankki voi päättää olla edellyttämättä tietoja arvonalentumisvarauksista. Tällöin TLTRO II -laskelmien perustana on kuitenkin taseessa oleva lainakanta nettomääräisenä ( 12 ).

Varauksia sivutaan myös asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevan 2 osan luokan ”Oma pääoma ja varaukset” pääpiirteiden kuvauksessa.

(b)   Huomioon otettava nettolainananto (2)

Näissä soluissa ilmoitetaan nettolainananto (taloustoimet) tarkastelujakson ajalta. Ohjelma laskee luvut alakohdissa ilmoitettujen lukujen perusteella käyttäen laskukaavaa ”Bruttolainananto” (2.1) miinus ”Takaisinmaksut” (2.2).

Tarkastelujakson aikana uudelleen neuvotellut lainat kirjataan neuvotteluajankohtana molempiin kohtiin eli ”Takaisinmaksut” ja ”Bruttolainananto”. Lainojen uudelleenneuvottelun vaikutus ilmoitetaan muutostiedoissa.

Tarkastelujakson aikana suoritetut vastakkaisoperaatiot (eli lainat, jotka on sekä myönnetty että maksettu takaisin jakson aikana) tulisi lähtökohtaisesti ilmoittaa sekä kohdassa ”Bruttolainananto” että kohdassa ”Takaisinmaksut”. Rahalaitokset voivat kuitenkin myös jättää nämä operaatiot ilmoittamatta, jos se helpottaa raportointia. Tällöin niiden on ilmoitettava asiasta asianomaiselle kansalliselle keskuspankille eivätkä vastakkaisoperaatiot saa näkyä lainakantaan vaikuttavia muutoksia koskevissa tiedoissa. Tätä poikkeusta ei sovelleta tarkastelujakson aikana myönnettyihin lainoihin, jotka on arvopaperistettu tai siirretty muulla tavoin.

Myös korttiluotot, valmiusluottolimiitit ja tililuotot raportoidaan. Näiden instrumenttien osalta nettolainanantoa kuvataan tarkastelujakson aikaisista käytetyistä tai nostetuista varoista aiheutuvien saldomuutosten avulla. Positiiviset muutokset raportoidaan kohdassa ”Bruttolainananto” (2.1) ja negatiiviset muutokset (+-merkillä) kohdassa ”Takaisinmaksut” (2.2).

(i) 

Bruttolainananto (2.1)

Tässä kohdassa ilmoitetaan uusien lainojen bruttovirrat tarkastelujakson aikana ilman mahdollisia lainahankintoja. Korttiluottoihin, valmiusluottolimiitteihin ja tililuottoihin liittyvä luotonanto raportoidaan edellä kuvatulla tavalla.

Lisäksi bruttolainanantoon luetaan esimerkiksi korkojen lisääminen pääomaan (ei siis korkosaamisia sinänsä) ja muut asiakkaiden lainasaldoihin tarkastelujakson aikana lisätyt summat sekä palvelumaksut.

(ii) 

Takaisinmaksut (2.2)

Tässä kohdassa ilmoitetaan lainapääoman takaisinmaksujen virtatiedot tarkastelujakson aikana ilman taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muuten siirrettyjen lainojen takaisinmaksuja. Korttiluottoihin, valmiusluottolimiitteihin ja tililuottoihin liittyvät takaisinmaksut raportoidaan edellä kuvatulla tavalla.

Tällöin ei raportoida maksettuja pääomittamattomia korkoja, lainojen luovutuksia eikä muita lainakantaan vaikuttavia muutoksia (kuten luottotappioita ja arvonalennuksia).

Asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) edellytetään, että velkakonversioita käsitellään liiketoimina. TLTRO III -operaatioiden tietoraportteja laadittaessa velkakonversiot, joiden yhteydessä osallistujan yrityksille myöntämät lainat korvataan osuuksilla, joita kyseisellä osallistujalla on kyseisissä yrityksissä, voidaan kuitenkin raportoida pikemminkin luokitusmuutoksena kuin lainojen takaisinmaksuna sillä edellytyksellä, että osallistujan reaalitalouteen antaman rahoituksen määrä ei siinä yhteydessä pienene, siten kuin asianomainen kansallinen keskuspankki tämän määrittää. Osallistujan on toimitettava kansalliselle keskuspankille kaikki tarvittavat tiedot, jotta se kykenee ratkaisemaan, miten konversiota pitäisi käsitellä.

(c)   Lainakantaan vaikuttavat muutokset (3)

Näissä soluissa ilmoitetaan ne tarkastelujakson aikana tapahtuneet huomioon otettavan lainakannan muutokset (vähennykset (–) ja lisäykset (+)), jotka eivät liity huomioon otettavaan nettolainanantoon. Muutoksia aiheutuu tarkastelujakson aikaisista operaatioista, kuten arvopaperistamisesta ja muista lainojen siirroista, sekä muista uudelleenarvostukseen liittyvistä oikaisuista, kuten muutoksista valuuttakursseissa, luottotappioista/arvonalennuksista sekä luokitusmuutoksista.

Ohjelma laskee lainakantaan vaikuttavat muutokset alakohdissa ilmoitettujen lukujen perusteella käyttäen laskukaavaa ”Lainojen myynnit ja ostot sekä muut lainojen siirrot tarkastelujakson aikana” (3.1) plus ”Muut muutokset” (3.2).

(i) 

Lainojen myynnit ja ostot sekä muut lainojen siirrot tarkastelujakson aikana (3.1)

— 
Lainakantaan vaikuttavien arvopaperistettujen lainojen nettovirta (3.1A)
Tässä kohdassa raportoidaan ilmoitettavaan lainakantaan vaikuttavien tarkastelujakson aikana arvopaperistettujen lainojen nettomäärä, joka lasketaan vähentämällä hankinnoista luovutukset ( 13 ). Arvopaperistamiset raportoidaan riippumatta siitä, missä niihin osallistuvat erityisyhteisöt sijaitsevat. Lainojen siirrot kirjataan myyntihetken nimellisarvoon nettomääräisinä eli ilman luottotappioita ja arvonalennuksia. Jos luottotappiot ja arvonalennukset ovat tiedossa, ne ilmoitetaan kohdassa 3.2B (ks. jäljempänä). Rahalaitokset, jotka ilmoittavat lainat vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia, voivat ilmoittaa lainojen siirrot tasearvoon (eli nettomääräiseen nimellisarvoon) ( 14 ).
Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan 5 osan (taulukon 5a kuukausittaisia tietoja ja taulukon 5b neljännesvuosittaisia tietoja koskeva 1.1 kohta) vaatimukset kattavat nämä tiedot.
Tarkempia tietoja ilmoitettavista eristä on asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 5 osassa ja tasetilastokäsikirjan 4.3.11 jaksossa.
— 
Lainakantaan vaikuttavien muulla tavalla kuin arvopaperistamalla siirrettyjen lainojen nettovirta (3.1B)
Tässä kohdassa ilmoitetaan tarkastelujakson aikana muulla tavalla kuin arvopaperistamalla luovutettujen tai hankittujen ilmoitettavaan lainakantaan vaikuttavien lainojen nettomäärä, joka lasketaan vähentämällä hankinnoista luovutukset. Lainojen siirrot kirjataan myyntihetken nimellisarvoon nettomääräisinä eli ilman luottotappioita ja arvonalennuksia. Jos luottotappiot ja arvonalennukset ovat tiedossa, ne ilmoitetaan kohdassa 3.2B. Rahalaitokset, jotka ilmoittavat lainat vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia, voivat ilmoittaa lainojen siirrot tasearvoon (eli nettomääräiseen nimellisarvoon).
Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan 5 osan vaatimukset kattavat nämä tiedot osittain. Taulukon 5a kuukausittaisia tietoja koskevassa 1.2 kohdassa ja taulukon 5b neljännesvuosittaisia tietoja koskevassa 1.2 kohdassa on tiedot muulla tavalla siirrettyjen lainakantaan vaikuttavien lainojen nettovirrasta seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
(1) 

muille kotimaisille rahalaitoksille luovutetut tai niiltä hankitut lainat, mukaan lukien liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat konserninsisäiset siirrot (kuten lainapoolien siirto rahalaitoksen kotimaiselta tytäryhtiöltä emoyhtiölle);

(2) 

konsernin uudelleenjärjestelyyn fuusion, yritysoston tai jakautumisen yhteydessä liittyvät lainojen siirrot

Kun tietoja kootaan raportointia varten, ilmoitetaan kaikki nämä siirrot. Tarkempia tietoja ilmoitettavista eristä on asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 5 osassa ja tasetilastokäsikirjan 4.3.11 jaksossa. Käsikirjassa konserninsisäisiä siirtoja käsitellään yksityiskohtaisesti 5.6 jakson kappaleessa ”Changes in the structure of the MFI sector”, jossa erotetaan toisistaan organisaatioyksiköiden väliset siirrot (esim. ennen yhden tai useamman yksikön toiminnan lopettamista sulautuman tai yritysoston seurauksena) ja yksiköiden lakkauttamisen myötä tapahtuvat siirrot, jotka edellyttävät luokitusmuutosta. Kun tietoja kootaan raportointia varten eroa ei tehdä, vaan molemmissa vaikutukset ovat samat ja tiedot ilmoitetaan 3.1C kohdassa (eikä siis 3.2C kohdassa).
— 
Lainakantaan vaikuttamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirta (3.1C)
Tässä kohdassa raportoidaan ilmoitettavaan lainakantaan vaikuttamattomien tarkastelujakson aikana arvopaperistettujen tai muulla tavoin siirrettyjen lainojen nettomäärä, joka lasketaan vähentämällä hankinnoista luovutukset. Lainojen siirrot kirjataan myyntihetken nimellisarvoon nettomääräisinä eli ilman luottotappioita ja arvonalennuksia. Jos luottotappiot ja arvonalennukset ovat tiedossa, ne ilmoitetaan kohdassa 3.2B. Rahalaitokset, jotka ilmoittavat lainat vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia, voivat ilmoittaa lainojen siirrot tasearvoon (eli nettomääräiseen nimellisarvoon). Tässä kohdassa ei ilmoiteta nettovirtoja, jotka liittyvät lainojen antamiseen vakuudeksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa luotto-operaatioissa lainasaamisten muodossa ja joista seuraa siirto ilman niiden poistamista taseesta
Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan 5 osan vaatimukset kattavat nämä tiedot osittain. Taulukon 5a kuukausittaisia tietoja koskevassa 2.1 kohdassa ja taulukon 5b neljännesvuosittaisia tietoja koskevassa 2.1 kohdassa on tiedot lainakantaan vaikuttamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen nettovirrasta. Kotitalouksille myönnettyjä asuntolainoja ei kuitenkaan ole eritelty, joten niitä koskevat tiedot on haettava erikseen rahalaitosten omista tietokannoista. Kuten edellä, vaatimukset eivät koske myöskään seuraavia:
1) 

muille kotimaisille rahalaitoksille luovutetut tai niiltä hankitut lainat, mukaan lukien liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat konserninsisäiset siirrot (kuten lainapoolien siirto rahalaitoksen kotimaiselta tytäryhtiöltä emoyhtiölle);

2) 

konsernin uudelleenjärjestelyyn fuusion, yritysoston tai jakautumisen yhteydessä liittyvät lainojen siirrot.

Kun tietoja kootaan raportointia varten, ilmoitetaan kaikki nämä siirrot.
Tarkempia tietoja on asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 5 osassa ja tasetilastokäsikirjan 4.3.11 jaksossa.
(ii) 

Muut muutokset (3.2)

Vain seuraavat huomioon otettavien taseessa olevien lainojen muut muutokset kirjataan, ei siis taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muuten siirrettyjen lainojen muutoksia.

— 
Valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet arvonmuutokset (3.2A)
Euron valuuttakurssimuutokset vaikuttavat euromääräisinä raportoitavien valuuttamääräisten lainojen arvoon. Valuuttakurssikehityksen lainakantaa kasvattava (+) tai pienentävä (-) nettovaikutus on ilmoitettava, jotta nettolainauskantaa ja muutoksia koskevat tiedot ovat keskenään täysin johdonmukaisia.
Näiden muutosten ilmoittamista ei ole edellytetty asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33). Jos tiedot eivät ole rahalaitoksen saatavilla (tai edes arvioitavissa), ne voidaan tietojen raportointia varten laskea tasetilastokäsikirjan 7.2.2 jakson ohjeiden mukaan. Esitetty estimointimenettely rajaa laskentamahdollisuudet päävaluuttoihin ja perustuu seuraaviin vaiheisiin:
1) 

Tarkastelujakson alkua edeltävän kuun lopun ja tarkastelujakson lopun huomioon otettavat lainakannat (erät 1 ja 4) eritellään valuutoittain, keskittyen valuuttojen GBP, USD, CHF ja JPY määräisiin lainapooleihin. Jos nämä tiedot eivät ole saatavilla, voidaan käyttää taseessa olevaa kokonaislainakantaa, mukaan lukien sellaisia arvopaperistettuja tai muulla tavalla siirrettyjä lainoja, joita ei ole poistettu taseesta – erät 1.1 ja 4.1 – koskevia tietoja;

2) 

Kurssikehityksen vaikutus kunkin valuutan määräiseen lainakantaan lasketaan seuraavasti. Tasetilastokäsikirjan vastaavat yhtälönumerot ovat hakasulkeissa:

— 
tarkastelujaksoa edeltävän kuun lopun ja tarkastelujakson lopun lainakannat muunnetaan alkuperäisen valuutan määräisiksi käyttämällä vastaavia viitekursseja ( 15 ) (yhtälöt [7.2.2] ja [7.2.3]);
— 
valuuttamääräisen lainakannan muutos vertailujakson aikana lasketaan ja muunnetaan euromääräiseksi käyttämällä muuntokurssina tarkastelujakson päivittäisten valuuttakurssien keskiarvoa (yhtälö [7.2.4]);
— 
edellisessä kohdassa euromääräiseksi muunnetun lainakannan muutoksesta vähennetään raportoidun euromääräisen lainakannan muutos (yhtälö [7.2.5], etumerkki muutetaan vastakkaismerkkiseksi);
3) 

Valuuttakurssien muutoksesta johtuva arvonmuutos saadaan laskemalla yhteen kurssikehityksen vaikutukset eri valuuttojen määräisiin lainakantoihin.

Lisätietoa on tasetilastokäsikirjan 5.8 ja 7.2.2 jaksossa.
— 
Luottotappiot/arvonalennukset (3.2B)
Asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 1 artiklan g kohdassa ”arvonalennuksella” tarkoitetaan lainan määrän suoraa vähentämistä taseesta sen vuoksi, että se on tullut perimiskelvottomaksi. Samalla tavoin 1 artiklan h kohdassa ”luottotappiolla” tarkoitetaan lainan koko jäljellä olevan arvon alentumista siten, että se poistetaan taseesta. Raportoinnissa on ilmoitettava tapauksen mukaan luottotappioiden ja arvonalennusten lainakantaa kasvattava tai pienentävä nettovaikutus. Tiedot ovat tarpeen, jotta nettolainakantaa ja kannan muutoksia koskevat tiedot ovat keskenään täysin johdonmukaisia.
Taseessa olevaan lainakantaan liittyvien luottotappioiden ja arvonalennusten ilmoittamisessa voidaan käyttää pohjana asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan 4 osan vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi koottuja tietoja (kuukausittaisia arvostusmuutoksia koskeva taulukko 1A). Taseesta poistamattomiin arvopaperistettuihin tai muulla tavalla siirrettyihin lainoihin liittyvien luottotappioiden ja arvonalennusten erottamiseksi muista tarvitaan kuitenkin erikseen tietoja rahalaitosten omista tietokannoista..
Jos rahalaitos ilmoittaa tasetilastoissaan lainat vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia, sen huomioon otettavassa lainakannassa (1 ja 4 kohta) on jo lähtökohtaisesti mukana varausten vaikutus.
— 
Osallistujien, jotka ilmoittavat tietoja 1.3 ja 4.3 kohdassa, on otettava luottotappioissa ja arvonalennuksissa huomioon (osittain tai kokonaan) perimiskelvottomiksi tulleista lainoista tehtyjen varausten purkaminen sekä mahdolliset varausten yli menevät tappiot soveltuvin osin. Kun lainoja, joista on tehty varaus, arvopaperistetaan tai muulla tavoin siirretään, luottotappioissa ja arvonalennuksissa raportoidaan vastaavasti näistä lainoista tehtyjen varausten suuruinen muutos, jonka etumerkki on vastakkainen. Näin otetaan huomioon varausten ja nettolainanannon muutokset taseessa. Varaukset saattavat muuttua, kun tehdään uusia lainojen arvonalentumiseen ja luottotappioihin liittyviä varauksia (ottaen huomioon mahdollinen varausten vapautuminen esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yhteydessä). Tällaisia muutoksia ei pitäisi kirjata tietoraportteihin luottotappioina ja arvonalennuksina (sillä tietoraporteissa lainoja tarkastellaan bruttomääräisinä) ( 16 ).
Taseesta poistamattomiin arvopaperistettuihin tai muulla tavalla siirrettyihin lainoihin liittyviä luottotappioita ja arvonalennuksia ei ole pakko erottaa muista, jos näistä lainoista tehtyjä varauksia koskevia tietoja ei ole erikseen rahalaitosten omissa tietokannoissa.
— 
Jos käytäntönä on, että lainakannat ilmoitetaan vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia mutta näitä arvonalentumisvarauksiin liittyviä eriä (1.3 ja 4.3) ei ilmoiteta (ks. 4 kohdan a alakohta) varausten muutokset, kuten uudet lainojen arvonalentumiseen ja luottotappioihin liittyvät varaukset (ottaen huomioon mahdollinen varausten vapautuminen esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yhteydessä) on kirjattava luottotappioina ja arvonalennuksina ( 17 ).
Taseesta poistamattomiin arvopaperistettuihin tai muulla tavalla siirrettyihin lainoihin liittyviä luottotappioita ja arvonalennuksia ei ole pakko erottaa muista, jos näistä lainoista tehtyjä varauksia koskevia tietoja ei ole erikseen rahalaitosten omissa tietokannoissa..
Näihin eriin kirjataan lähtökohtaisesti myös arvonmuutokset, jotka johtuvat kauppahinnan ja lainan jäljellä olevan nimellisarvon eroista, kun lainoja arvopaperistetaan tai muulla tavalla siirretään. Arvonmuutokset ilmoitetaan, jos ne ovat tiedossa, ja ne lasketaan kauppahinnan ja kaupantekohetken nimellisarvon erotuksena.
Lisätietoja on asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (ECB/2013/33) liitteessä I olevassa 4 osassa ja tasetilastokäsikirjan 5.4 jaksossa.
— 
Luokitusmuutokset (3.2C)
Luokitusmuutoksiin kirjataan kaikki muut taseen lainakantaan vaikuttavat muutokset, jotka eivät liity nettolainanantoon, siten kuin se on määritelty 4 kohdan b alakohdassa, lukuun ottamatta muutoksia taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kannassa.
Näiden muutosten ilmoittamista ei ole edellytetty asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (ECB/2013/33), ja yleensä vain niiden yhteisvaikutus arvioidaan makrotaloustilastoja varten. Ne ovat kuitenkin tärkeitä, koska niiden avulla varmistetaan, että yksittäisten laitosten (tai TLTRO III -ryhmien) nettolainanantoa ja lainakannan muutoksia koskevat tiedot ovat keskenään johdonmukaisia.
Taseessa olevan lainakannan osalta raportoidaan seuraavat muutokset, lukuun ottamatta taseesta poistamattomia arvopaperistettuja tai muulla tavalla siirrettyjä lainoja, ja raportoinnissa noudatetaan yleistä muutostietojen raportointitapaa, jonka mukaan lainakantoja kasvattavat muutokset kirjataan plusmerkkisinä (+) ja lainakantoja supistavat muutokset miinusmerkkisinä (–).
1) 

Lainanottajien sektoriluokituksen tai kotipaikan muuttumisesta johtuvat raportoitavan lainakannan muutokset, jotka eivät ole nettolainanantoa, ilmoitetaan tässä.

2) 

Instrumenttiluokkien muutokset. Ne saattavat vaikuttaa myös indikaattoreihin, jos esimerkiksi velkapapereita luokitellaan lainoiksi tai päinvastoin, jolloin lainakanta kasvaa tai pienenee.

3) 

Myös raportointivirheiden korjaamisesta kansallisen keskuspankin 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla antamien ohjeiden mukaisesti voi aiheutua tässä ilmoitettavia muutoksia.

4) 

Muutoksia, jotka liittyvät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä TLTRO III -ryhmän kokoonpanon muutoksiin ja joita koskevissa ensimmäisen raportin uudelleentoimituksissa näkyy uusi yhtiörakenne ja TLTRO III -ryhmän kokoonpano, ei 6 artiklan 8 kohdan mukaan tarvitse ilmoittaa.

Lisätietoa on tasetilastokäsikirjan 5.6 jaksossa. Edellä kuvatut käsitteelliset erot on kuitenkin otettava huomioon, kun kirjataan yksittäisiä laitoksia koskevia luokitusmuutoksia.

(d)   Lisätiedot, joka liittyvät arvopaperistajan itsellään pitämiin huomioon otettaviin arvopaperistettuihin lainoihin (S.1)

Osallistujien, jotka käyttävät 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa, on toimitettava seuraavat lisätiedot arvopaperistajan itsellään pitämistä huomioon otettavista arvopaperistetuista lainakannoista raportointipohjassa A:

(i) 

”Taseesta poistamattomien arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen kanta” (S.1.1)

Nämä tiedot liittyvät arvopaperistettuihin lainoihin, jotka arvopaperistaja on pitänyt itsellään, ja sisältyvät erässä 1.2 raportoitaviin määriin.

(ii) 

”Taseesta poistettujen arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen kanta” (S.1.2)

Nämä tiedot liittyvät arvopaperistettuihin lainoihin, jotka arvopaperistaja on pitänyt itsellään ja joita ei enää kirjata taseeseen, koska ne on poistettu taseesta. Siltä osin kuin osallistuja yhä hoitaa näitä lainoja, ne on edelleen ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan 5 osan mukaisesti (taulukon 5a 3.1 kohta ja taulukon 5 b 3.1 kohta).

(iii) 

”Arvonalentumisvaraukset, jotka on tehty taseesta poistamattomista arvopaperistajan itsellään pitämistä huomioon otettavista arvopaperistetuista lainoista” (S.1.3)

Nämä tiedot liittyvät lainoihin, joita ei ole poistettu taseesta – eli jotka ilmoitetaan kohdassa S.1.1. Nämä tiedot ilmoitetaan vain silloin, jos lainat raportoidaan tasetilastoinnin käytännöstä poiketen vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia. Jos näin on, osallistujat voivat kuitenkin päättää olla toimittamatta näitä tietoja, jolloin asianomaisia määriä ei sisällytetä huomioon otettavia lainakantoja koskevaan laskelmaan.TLTRO III -raportointimalli A

Raportointijakso:28 päivänä helmikuuta 2019

 

Lainat yrityksille ja kotitalouksille, pl. asuntolainat (tuhansina euroina)

 

 

Tärkeimmät aggregaatit viitekantatiedolle

 

Lainat yrityksille

Lainat kotitalouksille (ml. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt), pl. asuntolainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erä

laskentakaava

validointi

 

1

Huomioon otettava lainakanta …

 

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+ 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1

Lisätieto, joka liittyy arvopaperistajan itsellään pitämiin huomioon otettaviin arvopaperistettuihin lainoihin …

 

0

0

S.1

S.1 = S.1.1 + S.1.2 (+ S.1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perustana olevat erät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taseessa oleva huomioon otettava lainakanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Taseessa oleva lainakanta …

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Taseesta poistamattomien arvopaperistettujen tai muulla tavalla siirrettyjen lainojen kanta …

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Arvonalentumisvaraukset, jotka on tehty erässä 1.1 raportoiduista lainoista, pl. 1.2 (*1)

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot, joka liittyvät arvopaperistajan itsellään pitämiin huomioon otettaviin arvopaperistettuihin lainoihin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.1

Taseesta poistamattomien arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen kanta …

 

 

 

S.1.1

 

S.1.1 <= 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.2

Taseesta poistettujen arvopaperistajan itsellään pitämien huomioon otettavien arvopaperistettujen lainojen kanta …

 

 

 

S.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1.3

Arvonalentumisvaraukset taseesta poistamattomista arvopaperistajan itsellään pit. huomioon otett. arvopap. lainoista (*1)

 

 

 

S.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Täytetään vain, jos lainakannat ilmoitetaan vähentämättä niistä tehtyjä arvonalentumisvarauksia; ks. yksityiskohtaiset tiedot raportointiohjeissa.

▼M3

TLTRO III -raportointimalli B