EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0668-20140622

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014 , maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/2014-06-22

02014R0668 — FI — 22.06.2014 — 000.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 668/2014,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014,

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä

(EUVL L 179 19.6.2014, s. 36)


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 039, 14.2.2015, s.  23 (668/2014)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 668/2014,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014,

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä1 artikla

Nimeä koskevat erityiset säännöt

1.  
Suojatun alkuperänimityksen, suojatun maantieteellisen merkinnän tai aidon perinteisen tuotteen nimi on rekisteröitävä alkuperäisessä kirjoitustavassaan. Jos alkuperäisessä kirjoitustavassa ei käytetä latinalaisia kirjaimia, alkuperäisen kirjoitustavan lisäksi on rekisteröitävä nimen latinalainen kirjoitusasu.
2.  
Jos aidon perinteisen tuotteen nimeen liitetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu väite ja kyseinen väite on tarkoitus kääntää muille virallisille kielille, käännökset on sisällytettävä tuote-eritelmään.

2 artikla

Maantieteellisen alueen rajaaminen

Suojattuun alkuperänimitykseen ja suojattuun maantieteelliseen merkintään liittyvä maantieteellinen alue on rajattava yksityiskohtaisesti ja tarkasti ilman monitulkintaisuutta viitaten mahdollisimman pitkälti fyysisiin tai hallinnollisiin rajoihin.

3 artikla

Rehuja koskevat erityiset säännöt

Sellaisen eläinperäisen tuotteen tuote-eritelmässä, jonka nimi on rekisteröity suojattuna alkuperänimityksenä, on oltava yksityiskohtaiset säännöt rehun alkuperästä ja laadusta.

4 artikla

Alkuperätodisteet

1.  
Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmässä on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot menettelyistä, jotka toimijoilla on oltava käytössä alkuperän todistamista koskevien tietojen esittämiseksi tuotteesta, raaka-aineista, rehusta ja muista aineksista, joiden on tuote-eritelmän mukaan oltava peräisin rajatulta maantieteelliseltä alueelta.
2.  

Toimijoiden on pystyttävä yksilöimään

a) 

kaikkien saatujen raaka-aine- ja/tai tuote-erien toimittajat, määrät ja alkuperä;

b) 

toimitettujen tuotteiden vastaanottaja, määrä ja käyttötarkoitus;

c) 

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tuotantopanoserien ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotoserien vastaavuus.

5 artikla

Usean eri tuotteen kuvaus

Jos nimen rekisteröintiä tai muutoksen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa kuvataan useita samantyyppisiä eri tuotteita, joilla on käyttöoikeus kyseiseen nimeen, rekisteröintiedellytysten täyttyminen on osoitettava erikseen kunkin tällaisen tuotteen osalta.

Tämän artiklan soveltamiseksi ’eri tuotteilla’ tarkoitetaan samaa rekisteröityä nimeä käyttäviä tuotteita, joissa tehdään ero markkinoille saatettaessa tai joita kuluttajat pitävät eri tuotteina.

6 artikla

Rekisteröintihakemuksia koskevat menettelyvaatimukset

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän yhtenäisessä asiakirjassa on oltava tämän asetuksen liitteessä I vaaditut tiedot. Se on laadittava mainitussa liitteessä säädetyn mallin mukaisesti. Sen on oltava ytimekäs ja enintään 2 500 sanan pituinen, perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta.

Yhtenäisessä asiakirjassa olevan tuote-eritelmän julkaisuviitteen on johdettava tuote-eritelmään sellaisena kuin sitä on ehdotettu.

2.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklassa tarkoitetun aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmän on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä II vaaditut tiedot. Se on laadittava mainitussa liitteessä säädetyn mallin mukaisesti.
3.  
Hakemuksen jättöpäivä on päivä, jona hakemus toimitetaan komissiolle sähköisesti. Komissio lähettää saapumiskuittauksen.

7 artikla

Tuotteen ja tuotantomenetelmän kuvausta koskevat erityiset säännöt

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa yhtenäisessä asiakirjassa, joka liittyy suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemukseen, tuote on määriteltävä käyttämällä kyseisen tuotteen osalta yleisesti käytettäviä määritelmiä ja standardeja.

Kuvauksessa on keskityttävä tuotteen, jolla on rekisteröitävä nimi, erityisyyteen ja käytettävä mittayksikköjä ja yleisiä tai teknisiä vertailevia ilmaisuja, mainitsematta kaikilla kyseisen tyyppisillä tuotteilla olevia teknisiä ominaisuuksia tai kaikkiin kyseisen tyyppisiin tuotteisiin sovellettavia pakollisia lakisääteisiä vaatimuksia.

2.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa aidon perinteisen tuotteen kuvauksessa on mainittava ainoastaan tuotteen yksilöintiä varten tarvittavat ominaisuudet sekä tuotteen erityisominaisuudet. Siinä ei pidä toistaa yleisiä velvollisuuksia eikä etenkään kaikilla kyseisen tyyppisillä tuotteilla olevia teknisiä ominaisuuksia ja niihin liittyviä pakollisia lakisääteisiä vaatimuksia.

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 19 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tuotantomenetelmän kuvauksessa on oltava ainoastaan voimassa oleva tuotantomenetelmä. Historiallisia käytänteitä tulee kuvata ainoastaan, jos niitä noudatetaan edelleen. On kuvattava ainoastaan menetelmä, jota käytetään kyseisen tuotteen valmistamisessa, ja kuvauksen on mahdollistettava tuotteen valmistus.

Tärkeimpinä tuotteen perinteisen luonteen todistavina tekijöinä on mainittava muuttumattomina pysyneet tärkeimmät tekijät täsmällisin ja luotettavin viittauksin.

8 artikla

Yhteiset hakemukset

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen hakemuksen jättää komissiolle asianomainen jäsenvaltio tai asianomaisen kolmannen maan hakijaryhmä suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä. Siinä on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tai 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta. Jokaisen asianomaisten jäsenvaltion ja kolmannen maan on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 ja 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.

9 artikla

Vastaväitteitä koskevat menettelysäännöt

1.  
Vastaväite asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi on laadittava tämän asetuksen liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.
2.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden määräaika alkaa päivästä, jona asianomaisille osapuolille lähetetään sähköisesti pyyntö, jossa niitä kehotetaan sopimaan asiasta.
3.  
Delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 5 artiklassa tarkoitettu tiedoksianto on tehtävä ja komissiolle asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimitettavat tiedot on toimitettava yhden kuukauden kuluessa neuvottelujen päättymisestä tämän asetuksen liitteessä IV olevan mallin mukaisesti.

10 artikla

Tuote-eritelmän muutoksia koskevat menettelyvaatimukset

1.  
Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on laadittava liitteessä V olevan mallin mukaisesti. Kyseiset hakemukset on tehtävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Muutettu yhtenäinen asiakirja on laadittava tämän asetuksen liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti. Muutetussa yhtenäisessä asiakirjassa olevan tuote-eritelmän julkaisuviitteen on johdettava päivitettyyn tuote-eritelmään sellaisena kuin sitä on ehdotettu.

Aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on laadittava tämän asetuksen liitteessä VI esitetyn mallin mukaisesti. Kyseiset hakemukset on tehtävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 20 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Muutettu tuote-eritelmä on laadittava tämän asetuksen liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti.

Asetuksen EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus.

2.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on laadittava tämän asetuksen liitteessä VII esitetyn mallin mukaisesti.

Hakemukseen, joka koskee suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän vähäisen muutoksen hyväksymistä, on liitettävä mahdollisesti muutettu päivitetty yhtenäinen asiakirja, joka on laadittava liitteessä I olevan mallin mukaisesti. Muutetussa yhtenäisessä asiakirjassa olevan tuote-eritelmän julkaisuviitteen on johdettava päivitettyyn tuote-eritelmään sellaisena kuin sitä on ehdotettu.

Kun kyseessä on unionista peräisin oleva hakemus, jäsenvaltion on sisällytettävä siihen ilmoitus siitä, että se katsoo hakemuksen olevan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen, sekä päivitetyn tuote-eritelmän julkaisuviite. Kun kyseessä on kolmannesta maasta peräisin oleva hakemus, asianomaisen ryhmän tai kolmannen maan viranomaisten on sisällytettävä siihen päivitetty tuote-eritelmä. Kun kyseessä on vähäistä muutosta koskeva hakemus delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jäsenvaltiosta peräisin olevassa hakemuksessa on oltava päivitetyn tuote-eritelmän julkaisuviite ja kolmannesta maasta peräisin olevassa hakemuksessa on oltava päivitetty tuote-eritelmä.

Aidon perinteisen tuotteen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä liitteessä II olevan mallin mukaisesti laadittu päivitetty tuote-eritelmä. Jäsenvaltion on sisällytettävä ilmoitus siitä, että se katsoo hakemuksen olevan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen.

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty hakemus.

3.  
Delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu väliaikaista muutosta koskeva tiedoksianto on laadittava tämän asetuksen liitteessä VIII esitetyn mallin mukaisesti. Sen mukana on oltava delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt asiakirjat.
4.  
Muutoshakemuksen jättöpäivä on päivä, jona hakemus toimitetaan komissiolle sähköisesti. Komissio lähettää saapumiskuittauksen.

11 artikla

Peruuttaminen

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan mukainen rekisteröinnin peruuttamista koskeva pyyntö on laadittava tämän asetuksen liitteessä IX esitetyn mallin mukaisesti.

Peruutuspyynnössä on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tai 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ilmoitus.

2.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen on sisällettävä tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu asianmukaisesti täytetty peruutuspyyntö.

12 artikla

Toimitustavat

Edellä 6, 8, 9, 10, 11 ja 15 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettavien hakemusten, tiedoksiantojen ja asiakirjojen on oltava sähköisessä muodossa.

13 artikla

Tunnusten ja merkintöjen käyttö

1.  
Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 2 artiklassa vahvistetut unionin tunnukset on jäljennettävä tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.
2.  
Tunnuksessa olevat merkinnät ”SUOJATTU ALKUPERÄNIMITYS”, ”SUOJATTU MAANTIETEELLINEN MERKINTÄ” JA ”AITO PERINTEINEN TUOTE” voidaan esittää millä tahansa unionin virallisella kielellä tämän asetuksen liitteen X mukaisesti.
3.  
Kun tuotteiden merkintöihin sisällytetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 ja 23 artiklassa tarkoitettu unionin tunnus, merkintä tai vastaava lyhenne, mukaan on liitettävä rekisteröity nimi.
4.  
Merkintöjä, lyhenteitä ja tunnuksia voi käyttää asetuksen (EU) N:o 1151/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiedotusvälineissä ja mainonnassa laatujärjestelmistä tiedottamiseksi tai rekisteröityjen nimien mainostamiseksi.
5.  
Markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa saatettuja tuotteita, jotka eivät ole 1 ja 2 kohdan mukaisia, voidaan pitää markkinoilla varastojen loppumiseen asti.

14 artikla

Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteri sekä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteri

1.  

Kun suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröivä oikeudellinen asiakirja tulee voimaan, komissio kirjaa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin seuraavat tiedot:

a) 

tuotteen rekisteröity nimi (tai rekisteröidyt nimet);

b) 

tuoteluokka tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti;

c) 

nimen rekisteröivän asiakirjan viitetiedot;

d) 

tiedot siitä, onko nimitys suojattu maantieteellisenä merkintänä vai alkuperänimityksenä;

e) 

alkuperämaa(t).

2.  

Kun aidon perinteisen tuotteen rekisteröivä oikeudellinen asiakirja tulee voimaan, komissio kirjaa asetuksen (EU) N:o 1151/2012 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin seuraavat tiedot:

a) 

tuotteen rekisteröity nimi (tai rekisteröidyt nimet);

b) 

tuoteluokka tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti;

c) 

nimen rekisteröivän asiakirjan viitetiedot;

d) 

maa, johon hakemuksen tehnyt ryhmä on sijoittautunut tai maat, joihin hakemuksen tehneet ryhmät ovat sijoittautuneet;

e) 

mainitaanko rekisteröintipäätöksessä, että aidon perinteisen tuotteen nimeen liitetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu väite;

f) 

tapahtuuko rekisteröinti ilman nimen varaamista, ainoastaan silloin kun kyseessä on ennen asetuksen (EU) N:o 1151/2012 voimaantuloa vastaanotettu hakemus.

3.  
Jos komissio hyväksyy tuote-eritelmän muutoksen, joka sisältää muutoksen rekisteriin kirjattuun tietoon, se poistaa alkuperäisen tiedon ja kirjaa uuden tiedon, joka tulee voimaan muutoksen hyväksymistä koskevan päätöksen voimaantulopäivänä.
4.  
Kun peruutus tulee voimaan, komissio poistaa nimen asianomaisesta rekisteristä.

15 artikla

Siirtymäsäännöt

Jäsenvaltion delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti jättämä yhtenäisen asiakirjan julkaisupyyntö, joka koskee ennen 31 päivää maaliskuuta 2006 rekisteröityä suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää, on laadittava tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti.

16 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan niihin vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika ei ole tämän asetuksen voimaantulopäivänä alkanut.

Sen 9 artiklan 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan niihin vastaväitemenettelyihin, joiden osalta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika ei ole tämän asetuksen voimaantulopäivänä päättynyt.

Liitteessä X olevan 2 kohdan ensimmäistä lausetta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2016, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille jo ennen mainittua päivää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

[Lisätään 1 kohdassa esitetty nimi:] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa][Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

1.    [SAN:n tai SMM:n] nimi tai nimet

[Mainitaan rekisteröitäväksi ehdotettu nimi. Jos kyseessä on tuote-eritelmän muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus tai tämän asetuksen 15 artiklan mukainen julkaiseminen, mainitaan rekisteröity nimi.]

2.    Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.    Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1    Tuotelaji [liitteen XI mukaisesti]

3.2    Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

[Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset pääkohdat. Tuote on määriteltävä käyttämällä kyseisen tuotteen osalta yleisesti käytettäviä määritelmiä ja standardeja. Kuvauksessa on keskityttävä tuotteen erityisyyteen ja käytettävä mittayksikköjä ja yleisiä tai teknisiä vertailevia ilmaisuja, mainitsematta kaikilla kyseisen tyyppisillä tuotteilla olevia teknisiä ominaisuuksia tai kaikkiin kyseisen tyyppisiin tuotteisiin sovellettavia pakollisia lakisääteisiä vaatimuksia (tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohta).]

3.3    Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

[SAN: Vahvistetaan, että rehu ja raaka-aineet ovat peräisin asianomaiselta alueelta. Jos rehu tai raaka-aine on peräisin alueen ulkopuolelta, poikkeukset on kuvattava yksityiskohtaisesti ja perustelut esitettävä. Poikkeusten on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen mukaiset.

SMM: Ilmoitetaan kaikki raaka-aineita koskevat laatuvaatimukset tai raaka-aineiden alkuperää koskevat rajoitukset. Kaikki tällaiset rajoitukset on perusteltava. Rajoitusten on oltava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen mukaiset, ja ne on perusteltava suhteessa mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun yhteyteen.]

3.4    Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

[Kaikki mahdolliset rajoitukset tai poikkeukset on perusteltava.]

3.5    Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

[Jos tällaisia sääntöjä ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Kaikki mahdolliset rajoitukset on perusteltava tuotekohtaisesti.]

3.6    Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

[Jos tällaisia sääntöjä ei ole, kohta jätetään tyhjäksi. Kaikki mahdolliset rajoitukset on perusteltava.]

4.    Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

[Lisätään mahdollinen kartta alueesta.]

5.    Yhteys maantieteelliseen alueeseen

[SAN: Syy-seuraussuhde seuraavien välillä: tuotteen laatu ja maantieteellinen alue luontoineen ja tyypillisine inhimillisine tekijöineen, mukaan lukien tapauksen mukaan yhteyden perusteena olevat tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet.

SMM: Syy-seuraussuhde maantieteellisen alkuperän ja tapauksen mukaan tuotteen laadun, maineen tai muun ominaispiirteen välillä.

On mainittava selvästi, mihin tekijöihin (tuotteen maine, laatu tai muut ominaisuudet) syy-seuraussuhde perustuu, ja annettava tiedot ainoastaan asiaan liittyvistä tekijöistä, mukaan lukien tapauksen mukaan yhteyden perusteena olevat tuotekuvauksen tai tuotantomenetelmän erityispiirteet.]

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)
LIITE II

AIDON PERINTEISEN TUOTTEEN TUOTE-ERITELMÄ

[Lisätään 1 kohdassa esitetty nimi:] ””

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

Jäsenvaltio tai kolmas maa

1.    Rekisteröitävä nimi/rekisteröitävät nimet

2.    Tuotelaji [liitteen II mukaisesti]

3.    Rekisteröinnin perusteet

3.1    Onko tuote seuraavien vaatimusten mukainen:

 

Se vastaa tuotanto- tai jalostusmenetelmän tai koostumuksen osalta perinteistä käytäntöä kyseisen tuotteen tai elintarvikkeen kohdalla.

 

Se valmistetaan perinteisesti käytetyistä raaka-aineista tai ainesosista.

[Selvitys]

3.2    Onko nimi seuraavien vaatimusten mukainen:

 

Se on ollut perinteisesti käytössä kyseiseen tuotteeseen viitattaessa.

 

Se osoittaa tuotteen perinteisen luonteen tai erityisluonteen.

[Selvitys]

4.    Kuvaus

4.1    Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta, mukaan lukien tärkeimmät fyysiset, kemialliset, mikrobiologiset tai aistinvaraiset ominaispiirteet, jotka osoittavat tuotteen erityisluonteen (tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta)

4.2    Kuvaus 1 kohdassa nimetyn tuotteen tuotantomenetelmästä, jota tuottajien on noudatettava, mukaan lukien tapauksen mukaan käytettyjen raaka-aineiden tai ainesosien laji ja ominaisuudet sekä menetelmä, jolla tuote valmistetaan (tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta)

4.3    Tuotteen perinteisen luonteen todistavat tärkeimmät tekijät (tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohta)
LIITE III

PERUSTELTU VASTAVÄITE[Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

  APT

1.    Tuotteen nimi

[kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

2.    Virallinen viite

[kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

Viitenumero:…

Julkaisupäivä EUVL:ssä:…

3.    YhteystiedotYhteyshenkilö:

Asema: …

Nimi: …

Ryhmä/järjestö/yksityishenkilö:…

Tai kansallinen viranomainen:

Osasto:…

Osoite:…

Puhelin:+ …

Sähköposti:…

4.    Vastaväitteen syyt:

SAN/SMM:

 

Nimi ei täytä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä

 

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 6 artiklan 2 kohdan vastaista (kasvilajike tai eläinrotu)

 

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 6 artiklan 3 kohdan vastaista (kokonaan tai osittain homonyyminen nimi)

 

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) Ņ:o. 1151/2012 6 artiklan 4 kohdan vastaista (olemassa oleva tavaramerkki)

 

Rekisteröinti vaarantaisi olemassa olevien nimitysten, tavaramerkkien tai tuotteiden olemassaolon asetuksen (EU) N:o 1151/2012 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla

 

Rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisnimi; yksityiskohtaiset tiedot on esitettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

APT:

 

Nimi ei täytä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 18 artiklassa säädettyjä edellytyksiä

 

Nimen rekisteröinti olisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ehtojen vastaista (asetuksen (EU) N:o 1151/2012 21 artiklan 1 kohdan a alakohta).

 

Ehdotettua nimeä käytetään laillisella, tunnustetulla ja taloudellisesti merkittävällä tavalla samankaltaisista maataloustuotteista tai elintarvikkeista (asetuksen (EU) N:o 1151/2012 21 artiklan 1 kohdan b alakohta).

5.    Yksityiskohtaiset tiedot vastaväitteestä

Vastaväitteelle on esitettävä asianmukaisesti perustellut syyt ja perustelut.

Lisäksi on esitettävä lausuma, josta selviää vastaväitteen esittäjän oikeutettu etu, paitsi jos vastaväitteen esittää kansallinen viranomainen, jolloin oikeutettua etua koskevaa lausumaa ei tarvita. Vastaväite on allekirjoitettava ja päivättävä.
LIITE IV

ILMOITUS KUULEMISTEN PÄÄTTYMISESTÄ VASTAVÄITEMENETTELYN YHTEYDESSÄ[Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

  APT

1.    Tuotteen nimi

[kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

2.    Virallinen viite [kuten Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)]

Viitenumero:

Julkaisupäivä EUVL:ssä:

3.    Kuulemisten tulos

3.1    Sopimukseen on päästy seuraavien vastaväitteen esittäjien kanssa:

[Liitetään jäljennökset kirjeistä, joista käyvät ilmi sopimus ja kaikki sopimuksen mahdollistaneet tekijät (delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 5 artikla).]

3.2    Sopimukseen ei ole päästy seuraavien vastaväitteiden esittäjien kanssa:

[Liitetään asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot.]

4.    Tuote-eritelmä ja yhtenäinen asiakirja

4.1    Tuote-eritelmää on muutettu:… Kyllä (*1)

… Ei

(*1)   

Jos ”Kyllä”, liitetään mukaan kuvaus muutoksista ja muutettu tuote-eritelmä.

4.2    Yhtenäistä asiakirjaa on muutettu (vain SAN ja SMM):… Kyllä (*1)

… Ei

(*1)   

Jos ”Kyllä”, liitetään mukaan jäljennös päivitetystä asiakirjasta.

5.    Päiväys ja allekirjoitus

[Nimi:]

[Osasto/organisaatio:]

[Osoite:]

[Puhelin: +]

[Sähköposti:]
LIITE V

Suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa][Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

1.    Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

[Annetaan muutosta ehdottavan ryhmän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos kyseessä on kolmannen maan tekemä hakemus, annetaan myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimi ja osoite). Lisäksi on esitettävä lausuma, jossa selitetään hakijaryhmän oikeutettu etu.]

2.    Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.    Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee

 

Tuotteen nimi

 

Tuotteen kuvaus

 

Maantieteellinen alue

 

Alkuperätodisteet

 

Tuotantomenetelmä

 

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

 

Merkinnät

 

Muu [täsmennettävä]

4.    Muutoksen/muutosten tyyppi

 

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

 

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jonka yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

5.    Muutos/muutokset

[Jokaisen 3 kohdassa rastitetun kohdan osalta on jokainen muutos kuvattava kattavasti ja perusteltava. Jokaisen muutoksen osalta on verrattava yksityiskohtaisesti alkuperäistä tuote-eritelmää ja tarvittaessa alkuperäistä yhtenäistä asiakirjaa ehdotettuun muutettuun versioon. Hakemuksen on toimittava itsenäisenä asiakirjana. Tässä jaksossa annettavien tietojen on oltava täydelliset (delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta).]
LIITE VI

Aidon perinteisen tuotteen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

[Rekisteröity nimi] ””

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa]

1.    Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

Ryhmän nimi

Osoite

Puhelin: +

Sähköposti:

On esitettävä lausuma, jossa selitetään muutosta ehdottavan ryhmän oikeutettu etu.

2.    Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.    Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee

 

Tuotteen nimi

 

Tuotteen kuvaus

 

Tuotantomenetelmä

 

Muu [täsmennettävä]

4.    Muutoksen/muutosten tyyppi

 

Rekisteröidyn APT:n tuote-eritelmän muutos, jota ei voida pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

5.    Muutos/muutokset

[Jokaisen 3 kohdassa rastitetun kohdan osalta on jokainen muutos kuvattava kattavasti ja perusteltava. Jokaisen muutoksen osalta on verrattava yksityiskohtaisesti alkuperäistä tuote-eritelmää ehdotettuun muutettuun versioon. Hakemuksen on toimittava itsenäisenä asiakirjana. Sen mukana on oltava delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt asiakirjat.]
LIITE VII

VÄHÄISEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA HAKEMUS

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukainen vähäisen muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus

[Rekisteröity nimi] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa][Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

  APT

1.    Hakijaryhmä ja oikeutettu etu

[Annetaan muutosta ehdottavan ryhmän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos kyseessä on kolmannen maan tekemä SAN:ää tai SMM:ää koskeva hakemus, annetaan myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimi ja osoite). Lisäksi on esitettävä lausuma, jossa selitetään muutosta ehdottavan ryhmittymän oikeutettu etu.]

2.    Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.    Eritelmän kohta, jota/kohdat, joita muutos koskee

 

Tuotteen kuvaus

 

Alkuperätodisteet

 

Tuotantomenetelmä

 

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

 

Merkinnät

 

Muu [täsmennettävä]

4.    Muutoksen/muutosten tyyppi

 

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, eikä julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan tarvitse tehdä muutoksia.

 

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, mutta julkaistuun yhtenäiseen asiakirjaan on tehtävä muutos.

 

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n, jota koskevaa yhtenäistä asiakirjaa (tai vastaavaa) ei ole julkaistu, tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

 

Rekisteröidyn APT:n tuote-eritelmän muutos, jota voidaan pitää vähäisenä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

5.    Muutos/muutokset

[Jokaisen edellä olevassa jaksossa rastitetun kohdan osalta on jokaisesta muutoksesta esitettävä kuvaus ja yhteenveto perusteluista. Jokaisen muutoksen osalta on verrattava alkuperäistä tuote-eritelmää ja tarvittaessa alkuperäistä yhtenäistä asiakirjaa ehdotettuun muutettuun versioon. On myös perusteltava selkeästi, miksi muutosta olisi pidettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan kolmannen ja/tai neljännen mukaisesti vähäisenä. Vähäistä muutosta koskevan hakemuksen on toimittava itsenäisenä asiakirjana (delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 2 kohdan toinen alakohta).]

6.    Päivitetty tuote-eritelmä (vain SAN ja SMM)

[Ainoastaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 2 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

a) 

kun kyseessä on jäsenvaltion toimittama hakemus, lisätään päivitetyn tuote-eritelmän julkaisuviite;

b) 

kun kyseessä on kolmannen maan hakemus, lisätään päivitetty tuote-eritelmä.]
LIITE VIII

VÄLIAIKAISEN MUUTOKSEN TIEDOKSIANTAMINEN

Väliaikaista muutosta koskeva tiedoksianto delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

[Rekisteröity nimi] ””

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa][Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

  APT

1.    Jäsenvaltio tai kolmas maa

2.    Muutos/muutokset

[Mainitaan tuote-eritelmän kohta, jota väliaikainen muutos koskee. Jokainen väliaikainen muutos on kuvattava yksityiskohtaisesti ja perusteltava, mukaan lukien kuvaus ja arvio muutoksen vaikutuksista niihin vaatimuksiin ja kriteereihin, joiden perusteella tuote luetaan kuuluvaksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 1 ja 2 kohdan tai kyseisen asetuksen 18 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiseen SAN-, SMM- tai APT-laatujärjestelmään. On myös kuvattava yksityiskohtaisesti väliaikaisten muutosten perusteena olevia toimenpiteitä (terveyden- tai kasvinsuojelutoimet, virallisesti tunnustetut luonnonmullistukset tai epäsuotuisat sääolot jne.) sekä perusteltava kyseiset toteutettavat toimenpiteet. On myös kuvattava kyseisten toimenpiteiden ja hyväksytyn väliaikaisen muutoksen suhdetta.]
LIITE IX

PERUUTTAMISPYYNTÖ

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan mukainen peruuttamispyyntö

[Rekisteröity nimi:] ”…”

EU-nro: [ainoastaan EU:ssa][Rasti oikeaan kohtaan:]

  SAN

  SMM

  APT

1.    Rekisteröity nimi, jonka peruuttamista esitetään

2.    Jäsenvaltio tai kolmas maa

3.    Tuotelaji [liitteen XI mukaisesti]

4.    Peruuttamispyynnön esittävä henkilö tai laitos

[Annetaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, peruuttamista pyytävien luonnollisten tai oikeushenkilöiden tai tuottajien nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet (jos kyseessä on kolmannen maan SAN:ää tai SMM:ää koskeva pyyntö, annetaan myös tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimi ja osoite). On esitettävä lausuma, jossa selitetään peruuttamista hakevan luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutettu etu.]

5.    Peruuttamisen laji ja perustelut

 

Perusteena on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan

 

a alakohta

[Esitetään yksityiskohtaiset perustelut ja tapauksen mukaan todisteet nimen rekisteröinnin peruuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti.]

 

b alakohta

[Esitetään yksityiskohtaiset perustelut ja tapauksen mukaan todisteet nimen rekisteröinnin peruuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti.]

 

Perusteena on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

[Esitetään yksityiskohtaiset perustelut ja tapauksen mukaan todisteet nimen rekisteröinnin peruuttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 54 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.]
LIITE X

UNIONIN SAN-/SMM-/APT-TUNNUSTEN JA -MERKINTÖJEN JÄLJENTÄMINEN

1.    Unionin tunnukset värillisinä

Värilliset jäljennökset voidaan tehdä suoraväreillä (Pantone) tai neliväripainatuksena. Viitevärit ovat seuraavat.

Unionin tunnukset Pantone©-väreillä:

image

image

image

image

image

image

Unionin tunnukset nelivärisinä:

image

image

image

image

image

image

Erottuvuus pohjaväreistä

Jos värillistä tunnusta käytetään värillisellä pohjalla, mikä vaikeuttaa tunnuksen havaitsemista, tunnuksen ääriviivojen ympärillä on käytettävä pyöreää tausta-aluetta, jotta tunnus erottuisi paremmin pohjaväristä.