EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0605-20191214

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/2019-12-14

02010R0605 — FI — 01.11.2019 — 009.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

►M6  KOMISSION ASETUS (EU) N:o 605/2010

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten ◄

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 175 10.7.2010, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 914/2011, annettu 13 päivänä syyskuuta 2011,

  L 237

1

14.9.2011

 M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 957/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012,

  L 287

5

18.10.2012

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 300/2013, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 90

71

28.3.2013

 M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 556/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 164

13

18.6.2013

►M6

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 209/2014, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014,

  L 66

11

6.3.2014

►M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/83, annettu 19 päivänä tammikuuta 2018,

  L 16

6

20.1.2018

►M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1120, annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

  L 204

31

13.8.2018

►M9

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/366, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 65

1

6.3.2019

►M10

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

  L 321

73

12.12.2019
▼B

▼M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 605/2010

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten

▼B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään:

▼M6

a) 

kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakamaito-, maitotuote-, ternimaito ja ternimaitotuote-erien Euroopan unionin alueelle tuontia varten;

▼B

b) 

niiden kolmansien maiden luettelosta, joista tällaisten erien tuominen Euroopan unionin alueelle sallitaan.

▼M1

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta muissa unionin säädöksissä tai unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä sopimuksissa vahvistettujen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

▼M6

2 artikla

Raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden tuonti liitteen I sarakkeessa A luetelluista kolmansista maista tai niiden osista

Jäsenvaltioiden on sallittava raakamaito-, maitotuote, ternimaito- ja ternimaitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa A luetelluista kolmansista maista tai niiden osista.

▼B

3 artikla

Tiettyjen maitotuotteiden tuonti liitteen I sarakkeessa B luetelluista kolmansista maista tai niiden osista

Jäsenvaltioiden on sallittava lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa B luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa ei ole suu- ja sorkkataudin riskiä, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty pastörointikäsittely, johon kuuluu yksi lämpökäsittely, joka

a) 

lämpövaikutukseltaan vastaa vähintään pastörointiprosessia, jonka lämpötila on vähintään 72 °C vähintään 15 sekunnin ajan;

b) 

tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa.

4 artikla

Tiettyjen maitotuotteiden tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista

►M3

 

Jäsenvaltioiden on sallittava lehmän, emälampaan, vuohen, puhvelin tai, silloin kun liitteessä I nimenomaisesti sallitaan, Camelus dromedarius -lajin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty lämpökäsittely, tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty tällainen lämpökäsittely, johon kuuluu:

 ◄

a) 

sterilointi siten, että saavutetaan vähintään F0-arvo kolme,

b) 

iskukuumennus (UHT) vähintään 135 °C:ssa asianmukaiseen käsittelyaikaan yhdistettynä,

c) 
i) 

lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (High Temperature Short Time – HTST) 72 °C:ssa 15 sekunnin ajan, joka tehdään kahdesti maidolle, jonka pH on vähintään 7,0, ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa tai

ii) 

käsittely, jonka pastörointivaikutus vastaa i kohtaa ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa;

d) 

HTST-käsittely, jos maidon pH on alle 7,0, tai

e) 

HTST-käsittely, johon yhdistetään toinen fysikaalinen käsittely jommallakummalla seuraavista tavoista:

i) 

pH-arvon alentaminen alle 6:een tunniksi, tai

ii) 

lisäkuumennus vähintään 72 °C:seen yhdistettynä kuivattamiseen.

2.  Jäsenvaltioiden on sallittava muiden kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti liitteen I sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty käsittely, tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty käsittely, johon kuuluu:

a) 

sterilointi siten, että saavutetaan vähintään F0-arvo kolme, tai

b) 

iskukuumennus (UHT) vähintään 135 °C:ssa asianmukaiseen käsittelyaikaan yhdistettynä.

5 artikla

Todistukset

Eriin, joiden tuonti on sallittua 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti, on liitettävä terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevassa 2 osassa annetun kyseistä hyödykettä koskevan mallin mukaisesti ja joka on täytetty mainitun liitteen 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti.

Tässä artiklassa vahvistetut vaatimukset eivät kuitenkaan rajoita Euroopan unionin tasolla yhdenmukaistettujen sähköisten todistusten tai muiden hyväksyttyjen järjestelmien käyttöä.

▼M6

6 artikla

Kauttakulun ja varastoinnin edellytykset

Euroopan unionin alueelle tuotavien raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- ja ternimaitotuote-erien, jotka on tarkoitettu kolmanteen maahan joko välittömästi kauttakuljetuksena tai direktiivin 97/78/EY 11, 12 tai 13 artiklan mukaisen unionissa varastoinnin jälkeen ja joita ei ole tarkoitettu Euroopan unioniin maahantuotavaksi, on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

a) 

niiden on tultava sellaisesta liitteessä I mainitusta kolmannesta maasta tai sen osasta, josta on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- tai ternimaitotuote-eriä, ja niiden on täytettävä tällaisten erien soveltuvaa käsittelyä koskevat 2, 3 ja 4 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

b) 

niiden on täytettävä kyseisen raakamaidon, maitotuotteen, ternimaidon tai ternimaitotuotteen Euroopan unioniin tuontia varten vahvistetut eläinten terveyttä koskevat erityisvaatimukset, jotka annetaan liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn vastaavan eläinten terveystodistusmallin II.1 kohdassa olevassa eläinten terveyttä koskevassa vakuutuksessa;

c) 

niihin on liitettävä terveystodistus, joka on laadittu kyseiselle erälle liitteessä II olevassa 3 osassa annetun mallin mukaisesti ja joka on täytetty mainitun liitteen 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

d) 

ne on asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa Euroopan unionin saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin allekirjoittamassa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa hyväksytty kauttakulkua varten, mihin tarvittaessa sisältyy myös varastointi.

▼B

7 artikla

Kauttakulun ja varastoinnin edellytyksiä koskeva poikkeus

1.  Poikkeuksena 6 artiklaan sallitaan Venäjältä tulevien ja Venäjälle menevien erien kauttakuljetus maanteitse tai rautateitse Euroopan unionin alueen kautta komission päätöksessä 2009/821/EY ( 1 ) lueteltujen Latvian, Liettuan ja Puolan rajatarkastusasemien välillä suoraan tai muun kolmannen maan kautta, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) 

toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen on Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalla sinetöinyt erän sarjanumeroidulla sinetillä.

▼M10 —————

▼M5

7 a artikla

Kroatian kautta tapahtuvaa kuljetusta koskeva poikkeus, joka koskee Bosnia ja Hertsegovinasta tulevia kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuja eriä

1.  Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, Bosnia ja Hertsegovinasta tulevien kolmansiin maihin vietävien erien suorat kuljetukset unionin kautta maanteitse Nova Selan ja Pločen rajatarkastusasemien välillä ovat sallittuja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt erän sarjanumeroidulla sinetillä saapumisrajatarkastusasemalla;

b) 

erän mukana olevissa direktiivin 97/78/EY 7 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on jokaisella sivulla saapumisrajatarkastusasemalla annettu virkaeläinlääkärin leima: ”ONLY FOR TRANSIT TO THIRD COUNTRIES VIA THE EU” (Vain EU:n kautta kolmansiin maihin kuljetusta varten);

c) 

direktiivin 97/78/EY 11 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia noudatetaan;

d) 

saapumisrajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri on asetuksen (EY) N:o 136/2004 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa todistanut, että lähetys on hyväksytty kauttakuljetukseen.

▼M10 —————

▼M6

8 artikla

Erityiskäsittely

Maito- ja ternimaitotuote-erät, joiden tuonti Euroopan unionin alueelle on sallittu 2, 3, 4, 6 tai 7 artiklan mukaisesti kolmansista maista tai niiden osista, joissa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia terveystodistuksen allekirjoittamisen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana tai joissa on kyseistä sairautta vastaan annettu rokotuksia kyseisenä aikana, voidaan tuoda Euroopan unionin alueelle ainoastaan, jos tällaisille tuotteille on tehty jokin 4 artiklassa luetelluista käsittelyistä.

▼B

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2004/438/EY.

Viittauksia päätökseen 2004/438/EY pidetään viittauksina tähän asetukseen.

10 artikla

Siirtymäsäännökset

Raakamaito- ja maitopohjaisten tuotteiden eriä, jotka on määritelty päätöksessä 2004/438/EY ja joille on päätöksen 2004/438/EY mukaisesti myönnetty terveystodistukset, voidaan 30 päivään marraskuuta 2010 ulottuvalla siirtymäkaudella edelleen tuoda Euroopan unionin alueelle.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M6
LIITE ILuettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- (*1) tai ternimaitotuote-eriä, sekä osoitus tällaisilta hyödykkeiltä vaadittavan lämpökäsittelyn tyypistä

Kolmannen maan ISO-koodi

Kolmas maa tai sen osa

Sarake A

Sarake B

Sarake C

▼M7

AE

Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kuuluvat Abu Dhabin ja Dubain emiirikunnat (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AR

Argentiina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasilia

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Valko-Venäjä

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosnia ja Hertsegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanada

+

+

+

CH

Sveitsi (*2)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kiina

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Grönlanti

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Intia

0

0

+

IS

Islanti

+

+

+

▼M9

JP

Japani

+

+

+

▼M6

KE

Kenia

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

▼M7

ME

Montenegro

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (*3)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Meksiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Uusi-Seelanti

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (*4)

Serbia

0

+

+

RU

Venäjä

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swazimaa

0

0

+

TH

Thaimaa

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turkki

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Yhdysvallat

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Etelä-Afrikka

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Ternimaidon ja ternimaitotuotteiden tuonti Euroopan unionin alueelle on sallittua vain maista, jotka on merkitty hyväksytyiksi sarakkeessa A.

(*2)   Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaiset todistukset (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).

(*3)   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullisesta nimestä sovitaan Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(*4)   Ei sisällä Kosovoa, joka on tällä hetkellä kansainvälisen hallinnon alaisuudessa 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

(1)   Ainoastaan Camelus dromedarius -lajin kameleista saadut maitotuotteet.

(2)    Camelus dromedarius -lajin kameleista saadut maitotuotteet sallitaan.

▼B
LIITE II

▼M6

1    OSA

Terveystodistusten mallit

”Milk-RM”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin olevalle raakamaidolle, jolle on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa A ja joka on tarkoitettu jatkojalostukseen Euroopan unionissa ennen sen käyttämistä ihmisravinnoksi.

”Milk-RMP”

:

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa A ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Milk-HTB”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin maidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa B ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Milk-HTC”

:

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa C ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Colostrum-C/CPB”

:

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta, jolle on myönnetty lupa liitteessä I olevan luettelon sarakkeessa A, lähtöisin olevalle ihmisravinnoksi tarkoitetulle lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin ternimaidolle ja mainittujen lajien ternimaidosta saaduille tuotteille, jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

”Milk/ Colostrum-T/S”

:

Eläinten terveystodistus ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidolle, maitotuotteille, ternimaidolle tai ternimaitotuotteille Euroopan unionissa tapahtuvaa kauttakuljetusta/varastointia varten.

Selittävät huomautukset

a) Terveystodistusten on oltava alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten tämän liitteen 2 osassa annetun soveltuvan mallin mukaisesti myöntämiä, kyseistä raakamaitoa tai ternimaitoa tai kyseisiä maitotuotteita tai ternimaitotuotteita vastaavan mallin asettelun mukaisia. Niissä on oltava mallin mukaisessa numerojärjestyksessä kolmannen maan osalta vaaditut vakuutukset ja tarvittaessa viejänä toimivalta kyseiseltä kolmannelta maalta vaaditut lisätakeet.

b) Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, jossa on tekstiä yhdellä tai kahdella sivulla, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että sen sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c) Yksi erillinen terveystodistus on esitettävä kyseisen hyödykkeen jokaisen sellaisen lähetyserän osalta, joka viedään samaan määräpaikkaan liitteessä I olevassa taulukossa luetellusta kolmannesta maasta ja kuljetetaan samassa junanvaunussa, ajoneuvossa, ilma-aluksessa tai laivassa.

d) Terveystodistuksen alkuperäiskappale ja mallitodistuksessa tarkoitetut etiketit on laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka rajatarkastusasemalla tarkastus tehdään, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan jäsenvaltion virallisista kielistä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia sen laatimisen oman kielensä sijasta muulla Euroopan unionin virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e) Jos terveystodistukseen liitetään lisäsivuja lähetyserän sisältämien hyödykkeiden yksilöimiseksi, lisäsivujen katsotaan myös olevan osa todistuksen alkuperäiskappaletta edellyttäen, että jokaisella sivulla on todistuksen myöntävän virkaeläinlääkärin allekirjoitus ja leima.

f) Jos terveystodistus käsittää enemmän kuin yhden sivun, jokaisen sivun alaosaan on lisättävä sivunumero muodossa ”–x(sivunumero) / y(sivujen kokonaismäärä)–” ja yläosaan on lisättävä toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama todistuksen viitenumero.

g) Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen täyttää ja allekirjoittaa sen toimivaltaisen viranomaisen edustaja, jonka vastuulla on varmistaa ja todistaa, että raakamaito, ternimaito, maitotuotteet tai ternimaitotuotteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvussa ja direktiivissä 2002/99/EY vahvistetut terveysvaatimukset.

h) Vientiä harjoittavan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia periaatteita, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY ( 2 ) vahvistettuja periaatteita.

i) Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama vaatimus koskee muita leimoja kuin kohopainettuja leimoja ja vesileimoja.

j) Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava erän mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

k) Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

▼M1

2 OSA

Malli: Milk-RM

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin olevalle raakamaidolle, jolle on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa A ja joka on tarkoitettu jatkojalostukseen Euroopan unionissa ennen sen käyttämistä ihmisravinnoksi

image

image

image

Malli: Milk-RMP

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa A ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin

image

image

image

Malli: Milk-HTB

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin maidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa B ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Malli: Milk-HTC

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteen I sarakkeessa C ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

3   OSA

image

image

image( 1 ) EUVL L 296, 12.11.2009, s. 1.

( 2 ) EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.

Top