EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0004-20181231

Consolidated text: Neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/2018-12-31

02009R0004 — FI — 31.12.2018 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 4/2009,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa

(EUVL L 007 10.1.2009, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1142/2011, annettu 10 päivänä marraskuuta 2011,

  L 293

24

11.11.2011

 M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/228, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015,

  L 49

1

20.2.2015

►M4

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1937, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018,

  L 314

36

11.12.2018


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 131, 18.5.2011, s.  26 (4/2009,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 008, 12.1.2013, s.  19 (4/2009,)

 C3

Oikaisu, EUVL L 281, 23.10.2013, s.  29 (4/2009,)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 4/2009,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissaI LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan elatusvelvoitteisiin, jotka johtuvat perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteesta.

2.  Tässä asetuksessa ”jäsenvaltiolla” tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita, joihin tätä asetusta sovelletaan.

2 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ”päätöksellä” elatusvelvoitetta koskevaa jäsenvaltion tuomioistuimen päätöstä riippumatta siitä, kutsutaanko päätöstä tuomioistuinratkaisuksi, tuomioksi, määräykseksi tai täytäntöönpanomääräykseksi, samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevaa tuomioistuimen virkamiehen päätöstä. Jäljempänä VII ja VIII luvussa ”päätöksellä” tarkoitetaan myös kolmannessa valtiossa tehtyä elatusvelvoitetta koskevaa päätöstä;

2) ”sovinnolla” tuomioistuimen hyväksymää tai menettelyn kuluessa tuomioistuimessa tehtyä sovintoa elatusvelvoitetta koskevassa asiassa;

3) ”virallisella asiakirjalla”

a) elatusvelvoitetta koskevaa asiakirjaa, joka on laadittu virallisesti tai rekisteröity virallisena asiakirjana alkuperäjäsenvaltiossa ja jonka

i) virallisuus liittyy asiakirjan allekirjoitukseen ja sisältöön, ja

ii) virallisuuden on vahvistanut viranomainen tai muu tähän tarkoitukseen valtuutettu virallinen taho; tai

b) alkuperäjäsenvaltion hallintoviranomaisten kanssa tehtyä tai näiden oikeaksi todistamaa, elatusvelvoitetta koskevaa sopimusta;

4) ”alkuperäjäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jossa päätös on tehty, sovinto on hyväksytty tai tehty ja virallinen asiakirja on laadittu, rekisteröity tai tehty;

5) ”täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jossa päätöksen, sovinnon tai virallisen asiakirjan täytäntöönpanoa pyydetään;

6) ”pyynnön esittävällä jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jonka keskusviranomainen toimittaa tai on toimittanut VII luvun mukaisen pyynnön;

7) ”pyynnön vastaanottavalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jonka keskusviranomainen vastaanottaa tai on vastaanottanut VII luvun mukaisen pyynnön;

8) ”Vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen osapuolena olevalla valtiolla” lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn Haagin yleissopimuksen, jäljempänä ”vuoden 2007 Haagin yleissopimus”, osapuolta, siltä osin kuin mainittua yleissopimusta sovelletaan yhteisön ja kyseisen valtion välillä;

9) ”päätöksen tehneellä tuomioistuimella” tuomioistuinta, joka on tehnyt täytäntöönpantavan päätöksen;

10) ”velkojalla” luonnollista henkilöä, jolla on oikeus tai jolla väitetään olevan oikeus saada elatusapua;

11) ”velallisella” luonnollista henkilöä, joka on velvollinen tai jonka väitetään olevan velvollinen maksamaan elatusapua.

2.  Tässä asetuksessa käsitteellä ”tuomioistuin” tarkoitetaan myös jäsenvaltioiden hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia elatusvelvoitteita koskevissa asioissa, edellyttäen, että nämä viranomaiset pystyvät antamaan takeita puolueettomuudestaan ja osapuolten oikeudesta tulla kuulluksi ja että niiden sijaintijäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti tekemät päätökset täyttävät seuraavat edellytykset:

i) päätökseen voi hakea muutosta tai pyytää sen uudelleen tarkastelua oikeusviranomaisessa, ja

ii) päätöksellä on sama oikeusvoima ja vaikutus kuin samaa asiaa koskevalla oikeusviranomaisen päätöksellä.

Nämä hallintoviranomaiset luetellaan liitteessä X. Liite laaditaan ja sitä muutetaan 73 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen sen jäsenvaltion pyynnöstä, jossa asianomainen hallintoviranomainen on sijaitsee.

3.  Sovellettaessa 3, 4 ja 6 artiklaa käsite ”kansalaisuus” korvataan käsitteellä ”kotipaikka” niissä jäsenvaltioissa, joissa viimeksi mainittua käsitettä käytetään perheasioissa liittymäkohtana.

Jäljempänä olevaa 6 artiklaa sovellettaessa osapuolten, joiden kotipaikka on saman jäsenvaltion eri hallinnollisilla alueilla, yhteisenä kotipaikkana pidetään kyseistä jäsenvaltiota.II LUKU

TOIMIVALTA

3 artikla

Yleiset säännökset

Elatusvelvoitteita koskevissa asioissa ovat jäsenvaltioissa toimivaltaisia:

a) vastaajan asuinpaikan tuomioistuin, tai

b) velkojan asuinpaikan tuomioistuin, tai

c) tuomioistuin, jolla siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti on toimivalta ratkaista henkilön oikeudellista asemaa koskeva kanne, jos elatusta koskeva vaatimus on liitännäinen tähän kanteeseen nähden, paitsi jos tämä toimivalta perustuu yksinomaan osapuolen kansalaisuuteen, tai

d) tuomioistuin, jolla siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti on toimivalta ratkaista vanhempainvastuuta koskeva kanne, jos elatusta koskeva vaatimus on liitännäinen tähän kanteeseen nähden, paitsi jos tämä toimivalta perustuu yksinomaan osapuolen kansalaisuuteen.

4 artikla

Oikeuspaikan valinta

1.  Osapuolet voivat sopia, että yksi tai useampi seuraavista jäsenvaltion tuomioistuimista on toimivaltainen ratkaisemaan riidan, joka on syntynyt tai joka saattaa syntyä heidän välilleen elatusvelvollisuutta koskevassa asiassa:

a) sen jäsenvaltion tuomioistuin tai tuomioistuimet, jossa jollakin osapuolella on asuinpaikka,

b) sen jäsenvaltion tuomioistuin tai tuomioistuimet, jonka kansalainen jokin osapuoli on,

c) puolisoiden tai entisten puolisoiden välisten elatusvelvoitteiden osalta:

i) se tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista heidän välisensä avioliittoa koskevat riidat, tai

ii) sen jäsenvaltion tuomioistuin tai tuomioistuimet, jossa heillä oli viimeinen yhteinen asuinpaikka vähintään yhden vuoden ajan.

Edellä a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen edellytysten on täytyttävä sillä hetkellä, jona oikeuspaikan valintaa koskeva sopimus tehdään tai jona asia pannaan vireille tuomioistuimessa.

Sopimuksella osoitettu toimivalta on yksinomainen, jolleivät osapuolet toisin sovi.

2.  Oikeuspaikan valintaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Kirjalliseksi katsotaan myös kaikki sähköinen viestintä, josta jää sopimuksen pysyvä tallenne.

3.  Tätä artiklaa ei sovelleta riitaan, jossa on kyse elatusvelvoitteesta alle kahdeksantoista vuoden ikäiseen lapseen nähden.

4.  Jos osapuolet ovat sopineet, että sellaisen valtion tuomioistuimella tai tuomioistuimilla, joka ei ole jäsenvaltio, mutta joka on tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla Luganossa 30 päivänä lokakuuta 2007 allekirjoitetun yleissopimuksen ( 1 ), jäljempänä ”Luganon yleissopimus”, osapuoli, mainittua yleissopimusta sovelletaan lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse 3 kohdassa tarkoitetuista riidoista.

5 artikla

Vastaajan saapuville tuloon perustuva toimivalta

Sen toimivallan lisäksi, joka tuomioistuimella on tämän asetuksen muiden säännösten nojalla, jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen, jos vastaaja vastaa kyseisessä tuomioistuimessa. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos vastaaja on vastannut kiistääkseen toimivallan.

6 artikla

Toissijainen toimivalta

Jos mikään jäsenvaltion tuomioistuin ei ole toimivaltainen 3, 4 ja 5 artiklan nojalla ja jollei mikään sellaisen Luganon yleissopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuin, joka ei ole jäsenvaltio, ole mainitun yleissopimuksen määräysten mukaan toimivaltainen, toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka kansalaisia osapuolet ovat.

7 artikla

Varatoimivalta

Jollei mikään jäsenvaltion tuomioistuin ole toimivaltainen 3, 4, 5 ja 6 artiklan nojalla, jäsenvaltion tuomioistuimet voivat poikkeustapauksissa käsitellä riita-asian, jos menettelyä ei voida olosuhteet huomioiden kohtuudella panna vireille tai toteuttaa tai jos se osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa kolmannessa valtiossa, johon riita-asialla on läheinen liittymä.

Riita-asialla on oltava riittävä liittymä siihen jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille.

8 artikla

Menettelyn rajat

1.  Jos päätös on tehty jäsenvaltiossa tai vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa, jossa velkojan asuinpaikka on, velallinen ei voi muussa jäsenvaltiossa panna vireille menettelyä päätöksen muuttamiseksi tai uuden päätöksen saamiseksi niin kauan kuin velkojan asuinpaikka on edelleen valtiossa, jossa päätös tehtiin.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta:

a) jos osapuolet ovat sopineet 4 artiklan mukaisesti, että kyseisen muun jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia,

b) jos velkoja hyväksyy 5 artiklan mukaisesti kyseisen muun jäsenvaltion tuomioistuimien toimivallan,

c) jos sellaisen alkuperävaltion toimivaltainen viranomainen, joka on vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen osapuoli, ei voi käyttää tai kieltäytyy käyttämästä toimivaltaansa päätöksen muuttamiseksi tai uuden päätöksen tekemiseksi, tai

d) jos vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen osapuolena olevassa alkuperävaltiossa tehtyä päätöstä ei voida tunnustaa tai julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi jäsenvaltiossa, jossa menettely päätöksen muuttamiseksi tai uuden päätöksen saamiseksi aiotaan panna vireille.

9 artikla

Asian vireillepano tuomioistuimessa

Tätä lukua sovellettaessa asian katsotaan olevan vireillä tuomioistuimessa:

a) ajankohtana, jona haastehakemus tai vastaava asiakirja jätetään tuomioistuimeen, edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimenpiteitä haasteen antamiseksi tiedoksi vastaajalle, tai,

b) jos kyseinen asiakirja on annettava tiedoksi ennen sen jättämistä tuomioistuimeen, ajankohtana, jona tiedoksiannosta vastaava viranomainen ottaa sen vastaan, edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta häneltä edellytettyjä toimenpiteitä asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen.

10 artikla

Toimivallan tutkiminen

Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa vireille pantu kanne koskee asiaa, jossa tuomioistuin ei tämän asetuksen mukaan ole toimivaltainen, sen on omasta aloitteestaan ilmoitettava, ettei sillä ole toimivaltaa.

11 artikla

Tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkiminen

1.  Jos vastaaja, jonka asuinpaikka on muussa valtiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa kanne on pantu vireille, ei tule saapuville, toimivaltaisen tuomioistuimen on keskeytettävä asian käsittely, kunnes on selvitetty, että vastaajalla on ollut mahdollisuus saada haastehakemus tai vastaava asiakirja riittävän ajoissa voidakseen vastata asiassa tai että on toteutettu kaikki tätä varten tarpeelliset toimenpiteet.

2.  Asetuksen (EY) N:o 1393/2007 19 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen1 kohdan säännösten sijasta, jos haastehakemus tai vastaava asiakirja on mainitun asetuksen noudattamiseksi ollut toimitettava jäsenvaltiosta toiseen.

3.  Jos asetuksen (EY) N:o 1393/2007 säännöksiä ei voida soveltaa, sovelletaan oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa Haagissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn yleissopimuksen 15 artiklaa, jos haastehakemus tai vastaava asiakirja on mainitun yleissopimuksen mukaisesti ollut toimitettava ulkomaille.

12 artikla

Vireilläolo

1.  Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa pannaan samojen osapuolten välillä vireille samaa asiaa koskevia kanteita, muiden tuomioistuinten kuin sen, jossa kanne on pantu vireille ensimmäisenä, on omasta aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa kanne on pantu ensimmäisenä vireille, on toimivaltainen.

2.  Kun on ratkaistu, että se tuomioistuin, jossa kanne on pantu ensimmäisenä vireille, on toimivaltainen, on muiden tuomioistuinten tuon tuomioistuimen toimivallan vuoksi jätettävä asia tutkimatta.

13 artikla

Toisiinsa liittyvät kanteet

1.  Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa vireillä olevat kanteet liittyvät toisiinsa, sellainen tuomioistuin, jossa kannetta ei ole pantu vireille ensimmäisenä, voi keskeyttää asian käsittelyn.

2.  Jos nämä kanteet ovat vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, sellainen tuomioistuin, jossa kannetta ei ole pantu vireille ensimmäisenä, voi osapuolen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa kanne on pantu vireille ensimmäisenä, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja jos niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.

3.  Tätä artiklaa sovellettaessa kanteiden katsotaan liittyvän toisiinsa silloin, kun niiden välillä on niin läheinen yhteys, että kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä näyttää tarpeelliselta, jotta kanteiden ratkaiseminen erillään ei johtaisi ristiriitaisiin ratkaisuihin.

14 artikla

Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet

Jäsenvaltion lain mukaisia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimia voidaan pyytää sanotun valtion oikeusviranomaisilta myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän asetuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan pääasian.III LUKU

SOVELLETTAVA LAKI

15 artikla

Sovellettavan lain määrittäminen

Elatusvelvoitteisiin sovellettava laki määräytyy elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn Haagin pöytäkirjan, jäljempänä ”vuoden 2007 Haagin pöytäkirja”, mukaisesti niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä väline sitoo.IV LUKU

PÄÄTÖSTEN TUNNUSTAMINEN, TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

16 artikla

Tämän luvun soveltamisala

1.  Tämä luku koskee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien päätösten tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta ja täytäntöönpanoa.

2.  Sen 1 jaksoa sovelletaan sellaisessa jäsenvaltiossa tehtyihin päätöksiin, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja sitoo.

3.  Sen 2 jaksoa sovelletaan sellaisessa jäsenvaltiossa tehtyihin päätöksiin, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido.

4.  Sen 3 jaksoa sovelletaan kaikkiin päätöksiin.1 JAKSO

Sellaisessa jäsenvaltiossa tehdyt päätökset, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja sitoo

17 artikla

Eksekvatuurimenettelystä luopuminen

1.  Päätös, joka on tehty jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja sitoo, tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa ilman eri menettelyä ja ilman, että tunnustamista voi vastustaa.

2.  Jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja sitoo, tehty päätös, joka on siellä täytäntöönpanokelpoinen, on täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa ilman, että sitä on tarpeen julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.

18 artikla

Turvaamistoimet

Täytäntöönpanokelpoinen päätös oikeuttaa ilman eri toimenpiteitä ryhtymään kaikkiin täytäntöönpanevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisiin turvaamistoimiin.

19 artikla

Oikeus pyytää uudelleentarkastelua

1.  Vastaajalla, joka ei tullut saapuville alkuperäjäsenvaltiossa, on oikeus pyytää päätöksen uudelleentarkastelua tämän jäsenvaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jos:

a) hänelle ei ollut annettu tiedoksi haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa riittävän ajoissa ja sellaisella tavalla, että hän olisi voinut vastata siihen, tai

b) hän ei ole voinut kiistää elatusvaadetta ylivoimaisen esteen tai hänestä riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi,

paitsi jos vastaaja ei ole hakenut päätökseen muutosta, vaikka olisi voinut niin tehdä.

2.  Määräaika uudelleentarkastelua koskevan pyynnön tekemiselle alkaa kulua päivästä, jona vastaaja on tosiasiallisesti saanut tiedon päätöksen sisällöstä ja on voinut ryhtyä toimiin, ja viimeistään päivästä, jona on toteutettu ensimmäinen täytäntöönpanotoimi, jolla hänen vallintaoikeuteensa puututaan koko hänen omaisuutensa tai sen osan osalta. Vastaajan on toimittava ripeästi ja joka tapauksessa 45 päivän määräajan kuluessa. Tätä määräaikaa ei voida pidentää välimatkan perusteella.

3.  Jos tuomioistuin hylkää 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelua koskevan pyynnön sillä perusteella, ettei yksikään 1 kohdassa esitetty uudelleentarkastelun edellytys täyty, päätös pysyy voimassa.

Jos tuomioistuin päättää, että uudelleentarkastelu on perusteltua, koska 1 kohdassa esitetty edellytys täyttyy, päätös on mitätön. Velkoja ei menetä kuitenkaan vanhentumis- tai määräaikojen keskeytymisestä koituvia etuja eikä oikeutta vaatia alkuperäisessä oikeudenkäynnissä saatua elatusapua takautuvasti.

20 artikla

Täytäntöönpanoasiakirjat

1.  Päätöksen panemiseksi täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa kantajan on toimitettava toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille:

a) päätöksestä sellainen jäljennös, joka täyttää sen aitouden toteamiseksi tarvittavat vaatimukset;

b) ote päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöksestä lomakkeella, jonka malli on liitteessä I;

c) tarvittaessa asiakirja, jossa todetaan elatusapurästit ja ilmoitetaan päivä, jona laskelma on tehty;

d) tarvittaessa b alakohdassa tarkoitetun lomakkeen sisällön translitteraatio tai käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai, jos tässä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, jollekin sellaiselle kielelle, joka tuon jäsenvaltion lain mukaan on virallinen oikeudenkäyntikieli sillä paikkakunnalla, jossa täytäntöönpanoa haetaan, tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpaneva jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa yhden tai useamman Euroopan unionin toimielinten virallisen kielen, joka ei ole sen oma mutta jota käyttäen täytetyn lomakkeen se hyväksyy.

2.  Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia kantajaa toimittamaan päätöksen käännöstä. Käännös voidaan kuitenkin vaatia, jos päätöksen täytäntöönpano on kiistetty.

3.  Tässä artiklassa tarkoitetun käännöksen on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on kelpoisuus käännösten tekemiseen jossakin jäsenvaltiossa.

21 artikla

Täytäntöönpanosta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen

1.  Täytäntöönpanevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia täytäntöönpanosta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen perusteita sovelletaan sikäli kuin ne eivät ne ole ristiriidassa 2 ja 3 kohdan soveltamisen kanssa.

2.  Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on velallisen vaatimuksesta kieltäydyttävä kokonaan tai osittain päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta, jos oikeus panna päätöksen tehneen tuomioistuimen päätös täytäntöön on vanhentunut joko alkuperäjäsenvaltion tai täytäntöönpanevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti riippuen siitä, kumman lainsäädännön mukainen vanhentumisaika on pitempi.

Lisäksi täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi velallisen vaatimuksesta kieltäytyä kokonaan tai osittain päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta, jos päätös on ristiriidassa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen kanssa tai sellaisen muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa tehdyn päätöksen kanssa, joka täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

Päätöstä, jonka seurauksena elatusvelvoitetta koskevaa aiempaa päätöstä muutetaan muuttuneiden olosuhteiden perusteella, ei pidetä toisessa alakohdassa tarkoitettuna ristiriitaisena päätöksenä.

3.  Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi velallisen vaatimuksesta keskeyttää kokonaan tai osittain päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanon, jos alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin on saanut käsiteltäväkseen pyynnön tarkastella uudelleen päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöstä 19 artiklan mukaisesti.

Lisäksi täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on velallisen vaatimuksesta keskeytettävä päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano, jos sen täytäntöönpanokelpoisuus on keskeytetty alkuperäjäsenvaltiossa.

22 artikla

Perhesuhteiden olemassaoloon kohdistuvan vaikutuksen puuttuminen

Tämän asetuksen nojalla tapahtuva elatusvelvoitetta koskevan päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano eivät merkitse millään tavalla sen perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteen tunnustamista, johon päätökseen johtanut elatusvelvoite perustuu.2 JAKSO

Sellaisessa jäsenvaltiossa tehdyt päätökset, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido

23 artikla

Tunnustaminen

1.  Päätös, joka on tehty jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, tunnustetaan toisissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.

2.  Jos kysymys päätöksen tunnustamisesta sellaisenaan on riidan kohteena, voi jokainen, jonka etua päätöksen tunnustaminen koskee, pyytää tässä jaksossa tarkoitetussa menettelyssä vahvistettavaksi, että päätös on tunnustettava.

3.  Jos päätökseen vedotaan jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa ja tuon asian ratkaisu riippuu siitä, onko päätös tunnustettava, on asiaa käsittelevä tuomioistuin toimivaltainen ratkaisemaan tunnustamista koskevan kysymyksen.

24 artikla

Tunnustamisesta kieltäytymisen perusteet

Päätöstä ei tunnusteta, jos

a) tunnustaminen on selkeästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), missä tunnustamista pyydetään. Oikeusjärjestyksen perusteita koskevaa kieltäytymisperustetta ei voida soveltaa toimivaltaa koskeviin sääntöihin;

b) päätös koskee poisjäänyttä vastaajaa eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi vastaajalle niin hyvissä ajoin ja siten, että vastaaja olisi voinut vastata asiassa, paitsi jos vastaaja ei ole hakenut päätökseen muutosta, vaikka olisi voinut niin tehdä;

c) päätös on ristiriidassa sellaisen päätöksen kanssa, joka on tehty samojen osapuolten välillä siinä jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista pyydetään;

d) päätös on ristiriidassa samaa asiaa koskevan ja samojen osapuolten välillä aiemmin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa tehdyn päätöksen kanssa ja aiemmin tehty päätös täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi siinä jäsenvaltiossa, missä tunnustamista pyydetään.

Päätöstä, jonka seurauksena elatusvelvoitetta koskevaa aiempaa päätöstä muutetaan muuttuneiden olosuhteiden perusteella, ei pidetä c tai d alakohdassa tarkoitettuna ristiriitaisena päätöksenä.

25 artikla

Asian käsittelyn lykkääminen

Jäsenvaltion tuomioistuimen, jossa pyydetään sellaisessa jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, tehdyn päätöksen tunnustamista, on keskeytettävä asian käsittely, jos päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus alkuperäjäsenvaltiossa on muutoksenhaun vuoksi keskeytetty.

26 artikla

Täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös, joka on tehty jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, ja joka on siellä täytäntöönpanokelpoinen, pannaan täytäntöön muussa jäsenvaltiossa, kun päätös asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi.

27 artikla

Alueellinen toimivalta

1.  Hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi on toimitettava täytäntöönpanevan jäsenvaltion sille tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka nimen kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 71 artiklan mukaisesti.

2.  Alueellinen toimivalta määräytyy sen osapuolenasuinpaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikkakunnan perusteella.

28 artikla

Menettely

1.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

a) päätöksestä sellainen jäljennös, joka täyttää sen aitouden toteamiseksi tarvittavat vaatimukset;

b) ote päätöksen tehneen tuomioistuimen päätöksestä lomakkeella, jonka malli on liitteessä II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan soveltamista;

c) tarvittaessa b alakohdassa tarkoitetun lomakkeen sisällön translitteraatio tai käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai, jos tässä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, jollekin sellaiselle kielelle, joka on tuon jäsenvaltion lain mukaan on virallinen oikeudenkäyntikieli sillä paikkakunnalla, jossa täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva hakemus esitetään, tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpaneva jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa yhden tai useamman Euroopan unionin toimielinten virallisen kielen, joka ei ole sen oma mutta jota käyttäen täytetyn lomakkeen se hyväksyy.

2.  Hakemuksen käsiteltäväkseen saanut tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen ei saa vaatia hakijaa toimittamaan päätöksen käännöstä. Käännös voidaan kuitenkin vaatia 32 ja 33 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun yhteydessä.

3.  Tämän artiklan mukaisen käännöksen on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on kelpoisuus käännösten tekemiseen jossakin jäsenvaltiossa.

29 artikla

Otteen toimittamatta jättäminen

1.  Jollei 28 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua otetta toimiteta, tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen voi asettaa sen toimittamiselle määräajan tai hyväksyä vastaavan muun asiakirjan tai, jos se pitää asiaa riittävästi selvitettynä, vapauttaa hakijan toimittamisvelvollisuudesta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asiakirjoista on toimitettava käännös, jos tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen sitä vaatii. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on kelpoisuus käännösten tekemiseen jossakin jäsenvaltiossa.

30 artikla

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen

Päätös julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi 24 artiklan mukaista tutkintaa suorittamatta heti, kun 28 artiklassa säädetyt muodollisuudet on täytetty ja viimeistään 30 päivän kuluessa näiden muodollisuuksien täyttämisestä, paitsi jos se on poikkeuksellisten olosuhteiden takia mahdotonta. Osapuolella, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ei menettelyn tässä vaiheessa ole oikeutta esittää huomautuksia.

31 artikla

Julistamista koskevaan hakemukseen liittyvän päätöksen tiedoksi antaminen

1.  Hakijalle on viivytyksettä annettava tiedoksi täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehty päätös täytäntöönpanevan jäsenvaltion laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on annettava tiedoksi sille osapuolelle, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ja päätös on liitettävä tiedoksiantoon, jos sitä ei jo ole annettu kyseiselle osapuolelle tiedoksi.

32 artikla

Julistamista koskevaan hakemukseen liittyvää päätöstä koskeva muutoksenhaku

1.  Kumpikin osapuoli voi hakea muutosta päätökseen, joka on tehty täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta.

2.  Muutoksenhaku on osoitettava sille tuomioistuimelle, jonka nimen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 71 artiklan mukaisesti.

3.  Muutoksenhaku on käsiteltävä kontradiktorista menettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

4.  Jos osapuoli, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, jää saapumatta muutoksenhakutuomioistuimeen käsittelyyn, joka koskee hakijan tekemää muutoksenhakua, 11 artiklan säännöksiä sovelletaan, vaikka sen osapuolen, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, asuinpaikka ei olisikaan missään jäsenvaltiossa.

5.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta annettua päätöstä koskeva muutoksenhaku on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Jos sen osapuolen asuinpaikka, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä tuomio on julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi, muutoksenhakuaika on 45 päivää siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi hänelle joko henkilökohtaisesti tai toimitettu hänen asuinpaikkaansa. Tätä määräaikaa ei voida pidentää välimatkan perusteella.

33 artikla

Muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen kohdistuva muutoksenhaku

Muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta ainoastaan muutoksenhakukeinolla, jonka asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle 71 artiklan mukaisesti.

34 artikla

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen epääminen tai kumoaminen

1.  Tuomioistuin, jolta muutosta haetaan 32 tai 33 artiklan mukaisesti, voi evätä tai kumota päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen ainoastaan jollakin 24 artiklassa säädetyllä perusteella.

2.  Jollei 32 artiklan 4 kohdasta muuta johdu, tuomioistuin, jolta muutosta on haettu 32 artiklan mukaisesti, tekee päätöksensä 90 päivän kuluessa siitä, kun asia on tullut siinä vireille, jollei se ole poikkeuksellisten olosuhteiden takia mahdotonta.

3.  Tuomioistuin, jolta on haettu muutosta 33 artiklan mukaisesti, tekee päätöksensä viipymättä.

35 artikla

Asian käsittelyn keskeyttäminen

Tuomioistuin, jolta muutosta haetaan 32 tai 33 artiklan mukaisesti, keskeyttää asian käsittelyn sen osapuolen pyynnöstä, jota vastaan täytäntöönpanoa on haettu, jos päätöksen täytäntöönpano alkuperäjäsenvaltiossa on muutoksenhaun vuoksi keskeytetty.

36 artikla

Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet

1.  Jos päätös on tunnustettava tämän jakson mukaisesti, mikään ei estä hakijaa tekemästä pyyntöä täytäntöönpanevan jäsenvaltion lain mukaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin tai turvaamistoimiin ryhtymisestä, vaikka 30 artiklan mukaista julistusta päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta ei ole annettu.

2.  Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen oikeuttaa ilman eri toimenpiteitä ryhtymään turvaamistoimiin.

3.  Ennen kuin 32 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehtyyn päätökseen sovellettava muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja ennen kuin mahdollisen muutoksenhaun johdosta on annettu päätös, osapuolen, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, omaisuuteen saa kohdistaa ainoastaan turvaamistoimia.

37 artikla

Osittainen täytäntöönpanokelpoisuus

1.  Jos päätöksellä on ratkaistu useampia vaatimuksia ja jos sitä ei kaikkien vaatimusten osalta voida julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tämä yhden tai useamman vaatimuksen osalta.

2.  Hakija voi pyytää, että täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen rajoitetaan päätöksen tiettyihin osiin.

38 artikla

Maksun tai veron kielto

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä ei saa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa periä mitään riidan kohteen arvon mukaan määräytyvää maksua tai veroa.3 JAKSO

Yhteiset säännökset

39 artikla

Väliaikainen täytäntöönpanokelpoisuus

Vaikka kansallinen lainsäädäntö ei edellyttäisikään, että päätös on täytäntöönpanokelpoinen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, päätöksen tehnyt tuomioistuin voi julistaa päätöksen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi.

40 artikla

Tunnustettuun päätökseen vetoaminen

1.  Jos osapuoli haluaa toisessa jäsenvaltiossa vedota päätökseen, joka on tunnustettu 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai 2 jakson perusteella, sen on toimitettava päätöksestä sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi.

2.  Tuomioistuin, jossa tunnustettuun päätökseen vedotaan, voi tarvittaessa pyytää osapuolta, joka vetoaa tunnustettuun päätökseen, toimittamaan siitä otteen, jonka päätöksen tehnyt tuomioistuin on antanut käyttäen lomaketta, jonka malli on tapauksesta riippuen liitteessä I tai II.

Päätöksen tehneen tuomioistuimen on toimitettava tällainen ote myös muun osapuolen pyynnöstä.

3.  Osapuolen, joka vetoaa tunnustettuun päätökseen, on tarvittaessa toimitettava 2 kohdassa tarkoitetun lomakkeen sisällön translitteraatio tai käännös asianomaisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai, jos tässä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, jollekin sellaiselle kielelle, joka tuon jäsenvaltion lain mukaan on virallinen oikeudenkäyntikieli sillä paikkakunnalla, jossa tunnustettuun päätökseen vedotaan, tai jollekin muulle kielelle, jonka tämä jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa yhden tai useamman Euroopan unionin toimielinten virallisen kielen, joka ei ole sen oma mutta jota käyttäen täytetyn lomakkeen se hyväksyy.

4.  Tämän artiklan mukaisen käännöksen on oltava sellaisen henkilön tekemä, jolla on kelpoisuus käännösten tekemiseen jossakin jäsenvaltiossa.

41 artikla

Täytäntöönpanomenettely ja täytäntöönpanon edellytykset

1.  Toisessa jäsenvaltiossa tehtyjen päätösten täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion lakia, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu. Jossakin jäsenvaltiossa tehty päätös, joka on täytäntöönpanokelpoinen täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, pannaan siellä täytäntöön samoin edellytyksin kuin täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa tehty päätös.

2.  Toisessa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen täytäntöönpanoa hakevalta osapuolelta ei saa edellyttää, että hänellä on täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa postiosoite tai valtuutettu edustaja, tämän kuitenkaan vaikuttamatta sellaisten henkilöiden asemaan, joilla on toimivaltaa täytäntöönpanomenettelyssä.

42 artikla

Asiaratkaisun uudelleen tutkinnan kielto

Jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen asiaratkaisua ei saa missään tapauksessa tutkia uudelleen jäsenvaltiossa, jossa tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta tai täytäntöönpanoa pyydetään.

43 artikla

Kulujen korvaamisen toissijaisuus

Tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisella ei ole etusijaa elatussaatavan perimiseen nähden.V LUKU

OIKEUDEN SAATAVUUS

44 artikla

Oikeus oikeusapuun

1.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan riita-asian osapuolilla on oltava tässä luvussa määriteltyjen edellytysten mukaisesti tosiasiallinen mahdollisuus saada oikeutta toisessa jäsenvaltiossa, täytäntöönpano- ja muutoksenhakumenettelyt mukaan lukien.

VII luvun soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa pyynnön vastaanottava jäsenvaltio turvaa tämän tosiasiallisen mahdollisuuden saada oikeutta jokaiselle sellaiselle kantajalle, joka asuu pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa.

2.  Tämän tosiasiallisen oikeuden saamisen turvaamiseksi jäsenvaltiot antavat oikeusapua tämän luvun mukaisesti, paitsi jos sovelletaan 3 kohtaa.

3.  VII luvun soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan oikeusapua, jos ja siinä määrin kun tämän jäsenvaltion menettelyt antavat osapuolille mahdollisuuden hoitaa asia ilman tarvetta oikeusapuun, ja keskusviranomainen tarjoaa tarvittavat palvelut veloituksetta.

4.  Oikeusavun saannin edellytykset eivät saa olla tiukempia kuin vastaavien kansallisten asioiden osalta on säädetty.

5.  Elatusvelvoitteita koskevista menettelyistä aiheutuvien kulujen ja kustannusten maksamisen vakuudeksi ei saa vaatia vakuutta, talletusta tai muuta senkaltaista suoritusta.

45 artikla

Oikeusavun sisältö

Tämän luvun nojalla annettavalla oikeusavulla tarkoitetaan apua, joka on tarpeen, jotta osapuolet voivat tuntea oikeutensa ja vedota niihin ja jotta taataan, että heidän keskusviranomaisten välityksellä tai suoraan toimivaltaisille viranomaisille tekemänsä hakemukset käsitellään täysimääräisesti ja tehokkaasti. Tämä käsittää tapauksesta riippuen seuraavat:

a) riita-asian valmisteluvaiheessa annettava oikeudellinen neuvonta ratkaisuun pääsemiseksi ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa;

b) oikeudellinen apu asian saattamiseksi viranomaisen tai tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä edustaminen oikeudenkäynnissä;

c) vapauttaminen menettelyn kuluista ja henkilöille, jotka on määrätty suorittamaan toimia menettelyn aikana, maksettavista palkkioista, tai niiden suorittaminen;

d) oikeusavun saajan hävitessä asian, vastapuolelle aiheutuneet kulut jäsenvaltioissa, joissa hävinnyt osapuoli tuomitaan suorittamaan vastapuolen kulut, jos oikeusapu olisi korvannut vastapuolen kulut, mikäli oikeusavun saajan asuinpaikka olisi ollut jäsenvaltiossa, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee;

e) tulkkaus;

f) tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen vaatimien ja oikeusavun saajan esittämien sellaisten asiakirjojen kääntäminen, jotka ovat tarpeen asian ratkaisemiseksi;

g) oikeusavun saajan vastattavaksi tulevat matkakulut, kun asianomaisen jäsenvaltion laki tai asiaa käsittelevä tuomioistuin edellyttää oikeusavun saajan asiaa ajavien henkilöiden henkilökohtaista läsnäoloa ja kun tuomioistuin päättää, että kyseisiä henkilöitä ei voida mitenkään muutoin kuulla sitä tyydyttävällä tavalla.

46 artikla

Maksuton oikeusapu sellaisten keskusviranomaisten toimittamien hakemusten osalta, jotka koskevat lasten elatusapua

1.  Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on annettava maksutonta oikeusapua kaikkien velkojan 56 artiklan nojalla esittämien hakemusten osalta, jotka koskevat vanhemman ja lapsen suhteesta johtuvia elatusvelvoitteita alle 21-vuotiaaseen henkilöön nähden.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi muiden kuin 56 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen hakemusten osalta evätä maksuttoman oikeusavun, jos se katsoo, että vaatimus tai mahdollinen muutoksenhaku on selvästi perusteeton.

47 artikla

Tapaukset, jotka eivät kuulu 46 artiklan piiriin

1.  Tapauksissa, jotka eivät kuulu 46 artiklan piiriin ja jollei 44 ja 45 artiklasta muuta johdu, oikeusapua voidaan myöntää kansallisen lainsäädännön mukaisesti, erityisesti siltä osin kuin on kyse hakijan varojen tai hakemuksen aiheellisuuden arvioinnista.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, osapuolella, joka on alkuperäjäsenvaltiossa saanut täydellistä tai osittaista oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai kustannusten suorittamisesta, on tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta tai täytäntöönpanoa koskevassa menettelyssä oikeus saada täytäntöönpanevan jäsenvaltion lain mukaisesti laajinta mahdollista oikeusapua tai laajin vapautus kulujen tai kustannusten sovittamisesta.

3.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, osapuolella, joka on alkuperäjäsenvaltiossa saanut maksuttoman menettelyn jossakin liitteessä X luetellussa hallintoviranomaisessa, on tunnustamista, täytäntöönpanokelpoisuutta tai täytäntöönpanoa koskevassa menettelyssä oikeus saada oikeusapua 2 kohdan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten osapuolen on toimitettava alkuperävaltion toimivaltaisen viranomaisen laatima asiakirja, jossa todistetaan, että taloudelliset edellytykset saada täydellistä tai osittaista oikeusapua tai vapautus kulujen tai kustannusten suorittamisesta täyttyvät hänen kohdallaan.

Tässä kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset luetellaan liitteessä XI. Liite laaditaan ja sitä muutetaan 73 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.VI LUKU

SOVINNOT JA VIRALLISET ASIAKIRJAT

48 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin

1.  Alkuperäjäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiset sovinnot ja viralliset asiakirjat tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa ja ne ovat samalla tavoin täytäntöönpanokelpoisia toisessa jäsenvaltiossa kuin päätökset IV luvun mukaisesti.

2.  Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan tarvittaessa sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin.

3.  Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toimittaa kenen tahansa asiaan osallisen pyynnöstä otteen sovinnosta tai virallisesta asiakirjasta lomakkeella, jonka malli on tapauksesta riippuen joko liitteissä I ja II tai liitteissä III ja IV.VII LUKU

KESKUSVIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

49 artikla

Keskusviranomaisten nimeäminen

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen hoitamaan sille tässä asetuksessa määrättyjä tehtäviä.

2.  Jäsenvaltiot, jotka ovat liittovaltioita tai joissa on yhtä useampia oikeusjärjestelmiä, tai jäsenvaltiot, joissa on itsehallintoalueita, voivat nimetä useamman kuin yhden keskusviranomaisen ja määritellä niiden alueellisen tai henkilöllisen toimivallan laajuuden. Jäsenvaltion, joka on käyttänyt tätä mahdollisuutta, on nimettävä se keskusviranomainen, jolle kaikki tiedonannot voidaan lähettää toimitettaviksi eteenpäin tämän valtion toimivaltaiselle keskusviranomaiselle. Jos tiedonanto lähetetään keskusviranomaiselle, joka ei ole toimivaltainen, tämän on toimitettava se edelleen toimivaltaiselle keskusviranomaiselle ja ilmoitettava asiasta tiedonannon lähettäjälle.

3.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 71 artiklan mukaisesti komissiolle yhden tai useamman keskusviranomaisensa nimeämisestä sekä niiden yhteystiedot ja tarvittaessa niiden 2 kohdassa tarkoitetun toimivallan laajuus.

50 artikla

Keskusviranomaisten yleiset tehtävät

1.  Keskusviranomaisten on

a) oltava keskenään yhteistyössä erityisesti vaihtamalla tietoja ja edistettävä jäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

b) pyrittävä mahdollisuuksien mukaan löytämään ratkaisuja tämän asetuksen soveltamisessa ilmeneviin ongelmiin.

2.  Keskusviranomaisten on toteutettava toimenpiteitä tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi ja yhteistyönsä tehostamiseksi. Tätä varten käytetään päätöksellä 2001/470/EY perustettua siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa.

51 artikla

Keskusviranomaisten erityiset tehtävät

1.  Keskusviranomaiset antavat 56 artiklan mukaisiin hakemuksiin liittyvää apua, erityisesti:

a) toimittamalla edelleen ja ottamalla vastaan niitä koskevia hakemuksia;

b) panemalla vireille näihin hakemuksiin liittyviä menettelyjä tai helpottamalla niiden vireille panoa.

2.  Keskusviranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat näihin hakemuksiin liittyvät toimenpiteet:

a) oikeusavun antamiseksi tai helpottamiseksi olosuhteiden sitä vaatiessa;

b) velallisen tai velkojan olinpaikan selvittämisessä avustamiseksi erityisesti 61, 62 ja 63 artiklan soveltamiseksi;

c) velallisen tai velkojan asiaankuuluvien tulotietojen ja tarvittaessa heidän varallisuuttaan koskevien tietojen hankkimisen edistämiseksi, mukaan lukien omaisuuden löytäminen, erityisesti 61, 62 ja 63 artiklan soveltamiseksi;

d) sovintoratkaisujen pääsyn kannustamiseksi, minkä tavoitteena on elatusavun vapaaehtoinen maksaminen, käyttämällä, kun tämä osoittautuu asianmukaiseksi, välitys- tai sovittelumenettelyä tai niihin verrattavia menettelyjä;

e) elatusapupäätösten meneillään olevan täytäntöönpanon helpottamiseksi, elatusapurästit mukaan lukien;

f) elatusmaksujen keruun ja nopean eteenpäin toimittamisen helpottamiseksi;

g) asiakirja- tai muun todistusaineiston hankkimisen helpottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamista;

h) avustamiseksi vanhemmuuden vahvistamisessa, kun se on tarpeen elatusavun perimiseksi;

i) sellaisten menettelyjen vireille panemiseksi tai niiden vireille panon helpottamiseksi, joita tarvitaan luonteeltaan alueellisten väliaikaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi ja joiden tarkoituksena varmistaa vireillä olevan elatushakemuksen päätökseen saattaminen;

j) asiakirjojen tiedoksiannon helpottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1393/2007 soveltamista.

3.  Julkisyhteisöt tai muut jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valvonnan alaiset elimet voivat asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön sallimissa rajoissa suorittaa tämän artiklan mukaiset keskusviranomaisen tehtävät. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 71 artiklan mukaisesti tällaisen julkisyhteisön tai muun elimen nimeämisestä samoin kuin sen yhteystiedot ja sen tehtävien laajuus.

4.  Mikään tässä artiklassa tai 53 artiklassa ei velvoita keskusviranomaista käyttämään toimivaltaa, joka pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan kuuluu ainoastaan oikeusviranomaisille.

52 artikla

Valtakirja

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen voi vaatia hakijalta valtakirjan vain siinä tapauksessa, että se toimii hakijan puolesta oikeudellisissa menettelyissä tai muiden viranomaisten menettelyissä, tai edustajan nimeämiseksi tätä varten.

53 artikla

Erityisiä toimenpiteitä koskevat pyynnöt

1.  Keskusviranomainen voi tekemällä perustellun hakemuksen pyytää toista keskusviranomaista toteuttamaan asianmukaiset 51 artiklan 2 kohdan b, c, g, h, i ja j alakohdan mukaiset erityiset toimenpiteet, jos 56 artiklassa tarkoitettua hakemusta ei ole vireillä. Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jos se katsoo, että ne ovat tarpeen mahdollisen hakijan auttamiseksi tekemään 56 artiklassa säädetty hakemus tai päättämään, onko tällainen hakemus tehtävä.

2.  Kun 51 artiklan 2 kohdan b ja c kohdassa säädettyjä toimenpiteitä koskeva pyyntö esitetään, pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on hankittava pyydetyt tiedot, tarvittaessa 61 artiklan mukaisesti. Tietoja, joita tarkoitetaan 61 artiklan 2 kohdan b, c ja d alakohdassa, voidaan kuitenkin hankkia vain, jos velkoja toimittaa jäljennöksen täytäntöönpantavasta päätöksestä, sovinnosta tai virallisesta asiakirjasta sekä tarvittaessa 20, 28 tai 48 artiklan mukaisen otteen.

Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on ilmoitettava hankitut tiedot pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle. Jos tiedot on hankittu 61 artiklan mukaisesti, ilmoitus koskee vain mahdollisen vastaajan osoitetta pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Haettaessa tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa ilmoitus koskee tämän lisäksi pelkästään sitä, onko velallisella pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tuloja tai omaisuutta.

Jos pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen ei pysty toimittamaan pyydettyjä tietoja, sen on ilmoitettava tästä viipymättä pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle ja esitettävä syyt siihen, miksi tietoja ei voida toimittaa.

3.  Keskusviranomainen voi toisen keskusviranomaisen pyynnöstä toteuttaa erityisiä toimenpiteitä myös sellaisen pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa vireillä olevaan elatussaatavien perintään liittyvän asian yhteydessä, jolla kansainvälinen ulottuvuus.

4.  Tämän artiklan mukaisesti tehtyjä hakemuksia varten keskusviranomaisten on käytettävä lomaketta, jonka malli on liitteessä V.

54 artikla

Keskusviranomaisen kulut

1.  Kukin keskusviranomainen vastaa kuluistaan, jotka sille aiheutuvat tämän asetuksen soveltamisesta.

2.  Keskusviranomaiset eivät voi periä hakijalta maksua tämän asetuksen nojalla suorittamistaan palveluista, lukuun ottamatta poikkeuksellisia kuluja, jotka aiheutuvat 53 artiklan mukaisesta erityisiä toimenpiteitä koskevasta hakemuksesta.

Tätä kohtaa sovellettaessa velallisen olinpaikan selvittämiseen liittyviä kuluja ei pidetä poikkeuksellisina.

3.  Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen ei voi periä 2 kohdassa mainittuja poikkeuksellisia kustannuksia ilman, että se on saanut etukäteen hakijan suostumuksen tällaisten palveluiden toimittamiseen kyseessä olevalla hinnalla.

55 artikla

Keskusviranomaisten välityksellä toimitettavat hakemukset

Tässä luvussa säädetty pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomaiselle osoitettu hakemus toimitetaan sen jäsenvaltion keskusviranomaisen välityksellä, jossa hakija asuu.

56 artikla

Hakemukset jotka voidaan esittää

1.  Elatusavun perimistä tämän asetuksen nojalla pyytävä velkoja voi esittää seuraavat hakemukset:

a) päätöksen tunnustaminen tai päätöksen tunnustaminen ja julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi;

b) pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn tai tunnustetun päätöksen täytäntöönpano;

c) päätöksen saaminen pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos ei ole olemassa mitään päätöstä, mukaan lukien tarvittaessa vanhemmuuden vahvistaminen;

d) päätöksen saaminen pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos muussa valtiossa kuin pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen tunnustaminen ja julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi ei ole mahdollista;

e) pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen muuttaminen;

f) muussa valtiossa kuin pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen muuttaminen.

2.  Velallinen, jota vastaan on olemassa elatusapua koskeva päätös, voi esittää seuraavat hakemukset:

a) sellaisen päätöksen tunnustaminen, joka johtaa aikaisemman päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseen tai rajoittamiseen pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

b) pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen muuttaminen;

c) muussa valtiossa kuin pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn päätöksen muuttaminen.

3.  Tämän artiklan mukaisten hakemusten osalta 45 artiklan b alakohdassa tarkoitetusta avusta ja edustamisesta vastaa pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen suoraan taikka viranomaisten tai muiden elinten tai henkilöiden välityksellä.

4.  Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut hakemukset käsitellään hakemuksen vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja niihin sovelletaan tuossa jäsenvaltiossa sovellettavia toimivaltasääntöjä.

57 artikla

Hakemuksen sisältö

1.  Kaikki 56 artiklassa säädetyt hakemukset on tehtävä käyttäen lomaketta, jonka malli on liitteessä VI tai liitteessä VII.

2.  Kaikissa 56 artiklassa säädetyissä hakemuksissa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) maininta hakemuksen tai hakemusten luonteesta;

b) hakijan nimi ja yhteystiedot, mukaan lukien hakijan osoite ja syntymäaika;

c) vastaajan nimi ja, jos ne ovat tiedossa, hänen osoitteensa sekä syntymäaikansa;

d) niiden henkilöiden nimet ja syntymäajat, joille haetaan elatusapua;

e) hakemuksen perustelut;

f) velkojan tekemässä hakemuksessa tieto siitä, missä maksut on suoritettava tai minne ne on toimitettava sähköisesti;

g) pyynnön esittävän jäsenvaltion keskusviranomaiseen kuuluvan sen henkilön tai yksikön nimi ja yhteystiedot, joka vastaa hakemuksen käsittelystä.

3.  Edellä olevaa2 kohdan b alakohtaa sovellettaessa hakijan henkilökohtainen osoite voidaan perheväkivaltatapauksissa korvata toisella osoitteella, jos pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ei menettelyn aloittamista varten edellytetä, että hakija toimittaa henkilökohtaisen osoitteensa.

4.  Tarvittaessa ja sikäli kuin ne ovat tiedossa, hakemuksessa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:

a) velkojan taloudellinen tilanne;

b) velallisen taloudellinen tilanne, mukaan lukien velallisen työnantajan nimi ja osoite samoin kuin velallisen omaisuuden sijainti ja laatu;

c) mahdolliset muut tiedot, joista voi olla apua vastaajan olinpaikan selvittämisessä.

5.  Hakemukseen on liitettävä hakemusta tukevat tarpeelliset tiedot tai asiakirjat, tarvittaessa mukaan lukien sellaiset, jotka koskevat hakijan oikeutta saada oikeusapua. Edellä 56 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa säädettyihin hakemuksiin on liitettävä tapauksen mukaan vain 20, 28 tai 48 artiklassa tai vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen 25 artiklassa luetellut asiakirjat.

58 artikla

Hakemusten ja asioiden toimittaminen, vastaanottaminen ja käsittely keskusviranomaisten välityksellä

1.  Pyynnön esittävän jäsenvaltion keskusviranomaisen on avustettava hakijaa, jotta hakemukseen liitetään kaikki ne asiakirjat ja tiedot, jotka tällä viranomaisella olevan tiedon mukaan tarvitaan hakemuksen käsittelemiseksi.

2.  Todettuaan, että hakemus on tämän asetuksen vaatimusten mukainen, pyynnön esittävän jäsenvaltion keskusviranomainen toimittaa sen pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomaiselle.

3.  Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottopäivästä ilmoitettava vastaanottamisesta käyttäen lomaketta, jonka malli on liitteessä VIII, ja ilmoitettava pyynnön esittävän jäsenvaltion keskusviranomaiselle, mitä alustavia toimenpiteitä on tehty tai tehdään hakemuksen käsittelemiseksi, ja se voi pyytää muita tarvittavia asiakirjoja ja tietoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi. Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on samassa 30 päivän määräajassa annettava pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle sen henkilön tai yksikön nimi ja yhteystiedot, jonka tehtävänä on vastata hakemuksen käsittelyn edistymistä koskeviin tiedusteluihin.

4.  Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on 60 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksesta ilmoitettava pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle hakemuksen käsittelyvaiheesta.

5.  Pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on annettava toisilleen seuraavat tiedot:

a) kustakin asiasta vastaava henkilö tai yksikkö;

b) asian edistyminen

ja vastattava joutuisasti tiedusteluihin.

6.  Keskusviranomaisten on käsiteltävä asia niin nopeasti kuin sen sisällön asianmukainen käsittely sallii.

7.  Keskusviranomaisten on käytettävä keskenään nopeimpia ja tehokkaimpia käytössään olevia viestintävälineitä.

8.  Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen voi kieltäytyä hakemuksen käsittelystä ainoastaan, jos on ilmeistä, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty. Siinä tapauksessa tämän keskusviranomaisen on ilmoitettava heti kieltäytymisensä syyt pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle käyttäen lomaketta, jonka malli on liitteessä IX.

9.  Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen ei voi hylätä hakemusta yksinomaan sillä perusteella, että täydentävät asiakirjat ja tiedot ovat tarpeen. Tämä keskusviranomainen voi kuitenkin pyytää pyynnön esittänyttä keskusviranomaista toimittamaan nämä täydentävät asiakirjat ja tiedot. Jos pyynnön esittänyt keskusviranomainen ei toimita niitä 90 päivän tai pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen määrittämän pidemmän ajanjakson kuluessa, viimeksi mainittu keskusviranomainen voi päättää, ettei se enää käsittele hakemusta. Tässä tapauksessa sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle käyttäen lomaketta, jonka malli on liitteessä IX.

59 artikla

Kielet

1.  Hakemuslomake on täytettävä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai, jos tässä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, asianomaisen keskusviranomaisen sijaintipaikan virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, tai jollakin muulla Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, jonka pyynnön vastaanottava jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä, paitsi jos tämän jäsenvaltion keskusviranomainen ei vaadi käännöstä.

2.  Hakemuslomakkeeseen liitettävät asiakirjat käännetään 1 kohdan mukaisesti määritellylle kielelle vain, jos käännöstä tarvitaan pyydetyn avun antamista varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20, 28, 40 ja 66 artiklan soveltamista.

3.  Kaiken muun keskusviranomaisten välisen viestinnän on tapahduttava 1 kohdan mukaisesti määritellyllä kielellä, jolleivät keskusviranomaiset toisin sovi.

60 artikla

Kokoukset

1.  Keskusviranomaiset kokoontuvat säännöllisesti helpottaakseen tämän asetuksen soveltamista.

2.  Nämä kokoukset kutsutaan koolle päätöksen 2001/470/EY mukaisesti.

61 artikla

Keskusviranomaisten oikeus saada tietoja

1.  Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen on tässä luvussa säädetyin edellytyksin ja poiketen siitä, mitä 51 artiklan 4 kohdassa säädetään, käytettävä kaikki asianmukaiset ja kohtuulliset keinot saadakseen käyttöönsä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka kussakin tapauksessa ovat tarpeen päätöksen saamisen, muuttamisen, tunnustamisen, täytäntöönpanokelpoisuuden toteamisen tai täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Viranomaiset, joilla on tavanomaisten tehtäviensä puitteissa pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja jotka vastaavat niiden käsittelystä direktiivissä 95/46/EY tarkoitetun mukaisesti, toimittavat nämä tiedot, jollei kansallisen tai yleisen turvallisuuden perusteella käyttöön otetuista rajoituksista muuta johdu, pyynnön vastaanottaneelle keskusviranomaiselle tämän pyynnöstä siinä tapauksessa, että tällä ei ole suoraa pääsyä näihin tietoihin.

Jäsenvaltiot voivat nimetä viranomaiset, jotka voivat toimittaa pyynnön vastaanottaneelle keskusviranomaiselle 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Kun jäsenvaltio suorittaa tällaisen nimeämisen, sen on huolehdittava siitä, että sen nimeämät viranomaiset sallivat sen keskusviranomaiselle pääsyn pyydettyihin tietoihin tämän artiklan mukaisesti.

Oikeushenkilön, jolla on pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa hallussaan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja joka vastaa niiden direktiivissä 95/46/EY tarkoitetusta käsittelystä, on toimitettava ne pyynnön vastaanottaneelle keskusviranomaiselle sen pyynnöstä, mikäli tämä on pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan sallittua.

Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen toimittaa näin saadut tiedot tarpeen mukaan pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle.

2.  Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot ovat 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten tai henkilöiden hallussa jo olevia tietoja. Tietojen on oltava asianmukaisia, asiaankuuluvia ja tarpeellisia, ja ne koskevat seuraavaa:

a) velallisen tai velkojan osoite;

b) velallisen tulot;

c) velallisen työnantajan ja/tai velallisen pankkitilien yksilöinti;

d) velallisen varallisuus.

Päätöksen saamista tai muuttamista varten voi pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen pyytää ainoastaan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

Päätöksen tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa varten pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen voi pyytää kaikkia ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja tietoja. Edellä d alakohdassa tarkoitettuja tietoja voidaan kuitenkin pyytää ainoastaan, jos b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat riittämättömät päätöksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi.

62 artikla

Tietojen toimittaminen ja käyttö

1.  Keskusviranomaiset toimittavat jäsenvaltionsa sisällä 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot tapauksen mukaan toimivaltaisille tuomioistuimille, asiakirjojen tiedoksi antamisesta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille ja päätöksen täytäntöönpanosta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

2.  Viranomainen tai tuomioistuin, jolle tietoja toimitetaan 61 artiklan mukaisesti, saa käyttää niitä ainoastaan elatussaatavien perinnän helpottamiseen.

Lukuun ottamatta niitä, joista ilmenee vain osoitteen, tulojen tai varallisuuden olemassaolo pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ei 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa henkilölle, joka on saattanut asian pyynnön esittäneen keskusviranomaisen käsiteltäväksi, jollei tuomioistuimessa sovellettavista menettelysäännöistä muuta johdu.

3.  Viranomainen, joka käsittelee sille 61 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja, ei saa säilyttää näitä tietoja pidempään kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on toimitettu.

4.  Viranomaisen, joka käsittelee sille 61 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja, on varmistettava tällaisten tietojen luottamuksellisuus kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

63 artikla

Tietojen keruun kohteena olevalle henkilölle annettava ilmoitus

1.  Henkilölle, jota tietojen keruu koskee, ilmoitetaan niiden joko kokonaan tai osittain toimittamisesta pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.  Jos tämä ilmoittaminen saattaa haitata elatussaatavan tehokasta perintää, ilmoitusta voidaan lykätä enintään 90 päivän ajan siitä päivästä, jona tiedot on toimitettu pyynnön vastaanottaneelle keskusviranomaiselle.VIII LUKU

JULKISYHTEISÖT

64 artikla

Julkisyhteisöt hakijoina

1.  Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista tai täytäntöönpanoa koskevassa hakemuksessa ilmaisu ”velkoja” käsittää julkisyhteisön, joka toimii elatusapuun oikeutetun luonnollisen henkilön sijasta, tai yhteisön, jolla on oikeus saada korvausta elatusavun sijasta maksetusta suorituksesta.

2.  Julkisyhteisön oikeuteen toimia elatusapuun oikeutetun luonnollisen henkilön sijasta tai vaatia korvausta velkojalle elatusavun sijasta maksetusta suorituksesta sovelletaan lakia, jonka alainen tämä yhteisö on.

3.  Julkisyhteisö voi pyytää tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai täytäntöönpanoa, kun kyse on seuraavista:

a) korvausta elatusavun sijasta maksetusta suorituksesta vaativan julkisyhteisön hakemuksesta velallista vastaan tehty päätös;

b) velkojan ja velallisen välillä tehty päätös siltä osin kuin velkojalle on maksettu suorituksia elatusavun sijasta.

4.  Julkisyhteisön, joka hakee päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai vaatii päätöksen täytäntöönpanoa, on pyynnöstä toimitettava tarvittavat asiakirjat, joiden nojalla voidaan todeta julkisyhteisön 2 kohdan mukainen oikeus ja se, että velkojalle on maksettu suorituksia.IX LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

65 artikla

Laillistaminen tai vastaava muodollisuus

Tämän asetuksen yhteydessä ei vaadita laillistamista eikä muuta vastaavaa muodollisuutta.

66 artikla

Asiakirjatodisteiden kääntäminen

Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, voi pyytää osapuolia toimittamaan käännöksen muulla kuin menettelyssä käytettävällä kielellä laadituista asiakirjatodisteista ainoastaan siinä tapauksessa, että se katsoo tämän käännöksen olevan tarpeen päätöksen tekemiseksi tai puolustuksen oikeuksien kunnioittamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20, 28 ja 40 artiklan soveltamista.

67 artikla

Kulujen korvaaminen

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi periä kulut hävinneeltä 46 artiklan nojalla maksutonta oikeusapua saavalta osapuolelta, poikkeuksellisesti ja jos tämän taloudellinen asema sen sallii, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 54 artiklan soveltamista.

68 artikla

Suhde muihin yhteisön välineisiin

1.  Jollei 75 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tällä asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001 korvaamalla mainitun asetuksen elatusvelvoitteita koskevat säännökset.

2.  Tällä asetuksella korvataan elatusvelvoitteiden osalta asetus (EY)N:o 805/2004 lukuun ottamatta elatusvelvoitteita koskevia eurooppalaisia täytäntöönpanoperusteita, jotka on annettu jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido.

3.  Tämä asetus ei rajoita elatusvelvoitteiden osalta direktiivin 2003/8/EY soveltamista, jollei V luvun soveltamisesta muuta johdu.

4.  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 95/46/EY soveltamista.

69 artikla

Suhde olemassa oleviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin

1.  Tämä asetus ei vaikuta sellaisten kahden- tai monenvälisten yleissopimusten ja sopimusten soveltamiseen, joiden osapuoli yksi tai useampi jäsenvaltio on tätä asetusta annettaessa ja jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden perustamissopimuksen 307 artiklan mukaisia velvoitteita.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden välisissä suhteissa ensisijaisena sellaisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin nähden, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä ja joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

3.  Tämä asetus ei estä elatusapusaatavien perimisestä pakkotoimin Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehdyn sopimuksen soveltamista niiden jäsenvaltioiden toimesta, jotka ovat sen osapuolia, ottaen huomioon, että mainitussa sopimuksessa määrätään päätösten tunnustamisen, täytäntöönpanokelpoisuuden ja täytäntöönpanon osalta:

a) yksinkertaistetuista ja nopeutetuista menettelyistä elatusapua koskevien päätösten täytäntöönpanoa varten; ja

b) tämän asetuksen V luvussa säädettyä laajemmasta oikeusavusta.

Mainitun sopimuksen soveltaminen ei kuitenkaan saa estää vastaajaa saamasta tämän asetuksen 19 ja 21 artiklassa tarjottua suojaa.

70 artikla

Yleisön saataville asetettavat tiedot

Jäsenvaltioiden on päätöksellä 2001/470/EY perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston puitteissa toimitettava seuraavat tiedot niiden asettamiseksi yleisön saataville:

a) elatusvelvoitteita koskevan kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen kuvaus;

b) edellä olevassa 51 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi toteutettujen toimenpiteiden kuvaus;

c) kuvaus siitä, miten varmistetaan 44 artiklassa edellytetty tosiasiallinen oikeuden saatavuus;

d) kuvaus kansallisista täytäntöönpanosäännöistä ja -menettelyistä, mukaan lukien tiedot tätä koskevista rajoituksista, erityisesti velallisen suojelua koskevat säännöt sekä määräajat tai vanhentumisajat;

Jäsenvaltioiden on pidettävä nämä tiedot jatkuvasti ajan tasalla.

71 artikla

Yhteystietojen ja kielten ilmoittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 18 päivänä syyskuuta 2010

a) niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja;

b) 33 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt;

c) 19 artiklan mukainen uudelleentutkimismenettely sekä toimivaltaisten tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot;

d) keskusviranomaistensa nimet ja yhteystiedot ja tarvittaessa niiden toimivaltuuksien laajuus 49 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

e) julkiyhteisöjensä tai muiden yhteisöjensä nimet ja yhteystiedot ja tarvittaessa niille kuuluvien tehtävien laajuus 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

f) 21 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanon osalta toimivaltaisten viranomaisten nimet ja yhteystiedot;

g) 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet;

h) 59 artiklassa tarkoitetut kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista näiden tietojen myöhemmistä muutoksista.

2.  Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot, lukuun ottamatta a, c ja f alakohdassa tarkoitettuja tuomioistuinten ja viranomaisten osoitteita ja muita yhteystietoja.

3.  Komissio saattaa kaikki 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot yleisön saataville muilla asianmukaisilla tavoilla, erityisesti päätöksellä 2001/470/EY luodun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

72 artikla

Lomakkeiden muuttaminen

Kaikki tämän asetuksen mukaisten lomakkeiden muutokset hyväksytään 73 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

73 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2201/2003 70 artiklalla perustettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

74 artikla

Tarkistuslauseke

Komissio antaa viimeistään viiden vuoden kuluttua 76 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti määräytyvästä soveltamispäivästä Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle tämän asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, mihin sisältyy arvio keskusviranomaisten välisen yhteistyön alalla saaduista käytännön kokemuksista, erityisesti siltä osin kuin on kyse niiden pääsystä viranomaisilla oleviin tietoihin, ja arvio sellaisessa jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, tehtyihin päätöksiin sovellettavan tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista ja täytäntöönpanoa koskevan menettelyn toiminnasta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia asetuksen mukauttamiseksi.

75 artikla

Siirtymäsäännökset

▼C1

1.  Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, tätä asetusta sovelletaan ainoastaan sen soveltamispäivästä alkaen vireille pantuihin menettelyihin, tuomioistuimen hyväksymiin tai tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja virallisesti laadittuihin, rekisteröityihin tai tehtyihin virallisiin asiakirjoihin.

▼C2

2.  IV luvun 2 ja 3 jaksoa sovelletaan:

a) jäsenvaltioissa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tehtyihin päätöksiin, joiden tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista haetaan mainitusta päivästä alkaen;

b) tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen mutta ennen tuota päivää vireille pantujen menettelyjen johdosta tehtyihin päätöksiin,

siltä osin kuin nämä päätökset kuuluvat tunnustamisen ja täytäntöönpanon osalta asetuksen (EY) N:o 44/2001 soveltamisalaan.

▼B

Asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan edelleen tämän asetuksen soveltamispäivänä vireillä oleviin tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeviin menettelyihin.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin tuomioistuimen hyväksymiin tai tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja jäsenvaltiossa virallisesti laadittuihin, rekisteröityihin tai tehtyihin virallisiin asiakirjoihin.

3.  Keskusviranomaisten välistä yhteistyötä koskevaa VII lukua sovelletaan keskusviranomaisen tämän asetuksen soveltamispäivästä lähtien vastaanottamiin pyyntöihin ja hakemuksiin.

76 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 2 artiklan 2 kohtaa, 47 artiklan 3 kohtaa sekä 71, 72 ja 73 artiklaa sovelletaan 18 päivästä syyskuuta 2010.

Tätä asetusta sovelletaan, toisessa alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä lukuun ottamatta, 18 päivästä kesäkuuta 2011, edellyttäen, että vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaa sovelletaan yhteisössä mainittuna päivänä. Muussa tapauksessa tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona mainittua pöytäkirjaa sovelletaan yhteisössä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

▼M3
LIITE I

OTE ELATUSVELVOITETTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ/SOVINNOSTA, JOHON EI SOVELLETA TUNNUSTAMISTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISEKSI JULISTAMISTA KOSKEVAA MENETTELYÄ

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 2 ) 20 ja 48 artikla)

TÄRKEÄÄ

Päätöksen tehnyt tuomioistuin antaa tämän otteen

Ote annetaan ainoastaan, jos päätös tai sovinto on täytäntöönpanokelpoinen alkuperäjäsenvaltiossa

Ainoastaan päätöksessä tai sovinnossa esitetyt tai päätöksen tehneelle tuomioistuimelle annetut tiedot saa mainita

1.   ASIAKIRJAN LUONNE:Päätös

Sovinto

Päivämäärä ja viitenumero: …

Päätös/sovinto tunnustetaan ja se on täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista ja ilman että sitä tarvitsee julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi (asetuksen (EY) N:o 4/2009 17 ja 48 artikla).

2.   PÄÄTÖKSEN TEHNYT TUOMIOISTUIN

2.1.

Nimi: …

2.2.

Osoite:

2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi

2.3.

Puhelin/Faksi/Sähköpostiosoite: …

3.   KANTAJA/KANTAJAT ( 3 ) ( 4 )

3.1.    Henkilö A

3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.1.4.

Osoite:

3.1.4.1. Lähiosoite: …

3.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.1.4.3. Maa: …

3.1.5.

On saanut

3.1.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

3.1.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

3.1.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

3.2.    Henkilö B

3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.2.4.

Osoite:

3.2.4.1. Lähiosoite: …

3.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.2.4.3. Maa: …

3.2.5.

On saanut

3.2.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

3.2.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

3.2.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

3.3.    Henkilö C

3.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.3.4.

Osoite:

3.3.4.1. Lähiosoite: …

3.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.3.4.3. Maa: …

3.3.5.

On saanut

3.3.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

3.3.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

3.3.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X luetellussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

4.   VASTAAJA/VASTAAJAT ( 5 ) ( 6 )

4.1.    Henkilö A

4.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.1.4.

Osoite:

4.1.4.1. Lähiosoite: …

4.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.1.4.3. Maa: …

4.1.5.

On saanut

4.1.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

4.1.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

4.1.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

4.2.    Henkilö B

4.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.2.4.

Osoite:

4.2.4.1. Lähiosoite: …

4.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.2.4.3. Maa: …

4.2.5.

On saanut

4.2.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

4.2.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

4.2.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

4.3.    Henkilö C

4.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.4.3.

Osoite:

4.3.4.1. Lähiosoite: …

4.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.3.4.3. Maa: …

4.3.5.

On saanut

4.3.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

4.3.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

4.3.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

5.   PÄÄTÖKSEN/SOVINNON MÄÄRÄYSOSA

5.1.    Rahayksikkö

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muu (merkitään ISO-koodi): …

5.2.    Elatussaatava ( 7 )

5.2.1.    Elatussaatava A:

5.2.1.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.1.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.1.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivämäärä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa … (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka …

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.1.6.

 Korko (jos mainitaan päätöksessä tai sovinnossa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.1.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.2.    Elatussaatava B:

5.2.2.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.2.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.2.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivämäärä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka …

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.2.6.

 Korko (jos mainitaan päätöksessä tai sovinnossa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.2.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.3.    Elatussaatava C:

5.2.3.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.3.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.3.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa … (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.3.6.

 Korko (jos mainitaan päätöksessä tai sovinnossa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.3.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.3.    Kulut ja kustannukset

Päätöksen/sovinnon mukaan

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

maksaa (määrä)…

… :lle (sukunimi ja etunimi/etunimet).

Jos käytetään lisälehtiä, sivujen lukumäärä: …

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Päätöksen tehneen tuomioistuimen allekirjoitus ja/tai leima:
LIITE II

OTE ELATUSVELVOITETTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ/TUOMIOISTUIMESSA TEHDYSTÄ SOVINNOSTA, JOHON SOVELLETAAN TUNNUSTAMISTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISEKSI JULISTAMISTA KOSKEVAA MENETTELYÄ

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 8 ) 28 artikla ja 75 artiklan 2 kohta)

TÄRKEÄÄ

Päätöksen tehnyt tuomioistuin antaa tämän otteen

Ote annetaan ainoastaan, jos päätös tai sovinto on täytäntöönpanokelpoinen alkuperäjäsenvaltiossa

Ainoastaan päätöksessä tai sovinnossa esitetyt tai päätöksen tehneelle tuomioistuimelle annetut tiedot saa mainita

1.   ASIAKIRJAN LUONNE:Päätös

Sovinto

Päivämäärä ja viitenumero: …

2.   PÄÄTÖKSEN TEHNYT TUOMIOISTUIN

2.1.

Nimi: …

2.2.

Osoite:

2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Tanska  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

2.3.

Puhelin/Faksi/Sähköpostiosoite: …

3.   KANTAJA/KANTAJAT ( 9 ) ( 10 )

3.1.    Henkilö A

3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.1.4.

Osoite:

3.1.4.1. Lähiosoite: …

3.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.1.4.3. Maa: …

3.1.5.

On saanut

3.1.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

3.1.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

3.1.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa ( 11 ):Kyllä

Ei

3.2.    Henkilö B

3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.2.4.

Osoite:

3.2.4.1. Lähiosoite: …

3.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.2.4.3. Maa: …

3.2.5.

On saanut

3.2.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

3.2.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

3.2.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa ( 12 ):Kyllä

Ei

3.3.    Henkilö C

3.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.3.4.

Osoite:

3.3.4.1. Lähiosoite: …

3.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.3.4.3. Maa: …

3.3.5.

On saanut

3.3.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

3.3.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

3.3.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa ( 13 ):Kyllä

Ei

4.   VASTAAJA/VASTAAJAT ( 14 ) ( 15 )

4.1.    Henkilö A

4.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.1.4.

Osoite:

4.1.4.1. Lähiosoite: …

4.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.1.4.3. Maa: …

4.1.5.

On saanut

4.1.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

4.1.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

4.1.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa ( 16 ):Kyllä

Ei

4.2.    Henkilö B

4.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.2.4.

Osoite:

4.2.4.1. Lähiosoite: …

4.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.2.4.3. Maa: …

4.2.5.

On saanut

4.2.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

4.2.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

4.2.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa ( 17 ):Kyllä

Ei

4.3.    Henkilö C

4.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.3.4.

Osoite:

4.3.4.1. Lähiosoite: …

4.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.3.4.3. Maa: …

4.5.3.

On saanut

4.3.5.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

4.3.5.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

4.3.5.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa ( 18 ):Kyllä

Ei

5.   PÄÄTÖKSEN/SOVINNON MÄÄRÄYSOSA

5.1.    Rahayksikkö

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  Tanskan kruunu (DKK)  Englannin punta (GBP)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muu (merkitään ISO-koodi): …

5.2.    Elatussaatava ( 19 )

5.2.1.    Elatussaatava A:

5.2.1.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.1.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.1.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa … (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa:

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.1.6.

 Korko (jos mainitaan päätöksessä tai sovinnossa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.1.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.2.    Elatussaatava B:

5.2.2.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.2.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.2.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)– (pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.2.6.

 Korko (jos mainitaan päätöksessä tai sovinnossa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.2.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.3.    Elatussaatava C:

5.2.3.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.3.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.3.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.3.6.

 Korko (jos mainitaan päätöksessä tai sovinnossa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.3.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.3.    Kulut ja kustannukset

Päätöksen/sovinnon mukaan

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

maksaa (määrä) …

… :lle (sukunimi ja etunimi/etunimet).

Jos käytetään lisälehtiä, sivujen lukumäärä: …

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Päätöksen tehneen tuomioistuimen allekirjoitus ja/tai leima:
LIITE III

OTE ELATUSVELVOITETTA KOSKEVASTA VIRALLISESTA ASIAKIRJASTA, JOHON EI SOVELLETA TUNNUSTAMISTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISEKSI JULISTAMISTA KOSKEVAA MENETTELYÄ

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 20 ) 48 artikla)

TÄRKEÄÄ

Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa tämän otteen

Ote annetaan ainoastaan, jos virallinen asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen alkuperäjäsenvaltiossa

Ainoastaan virallisessa asiakirjassa esitetyt tai toimivaltaiselle viranomaiselle annetut tiedot saa mainita

1.

VIRALLISEN ASIAKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ JA VIITENUMERO: …

Virallinen asiakirja tunnustetaan ja se on täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista ja ilman että sitä tarvitsee julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi (asetuksen (EY) N:o 4/2009 48 artikla).

2.

VIRALLISEN ASIAKIRJAN LUONNE

2.1.

 Asiakirja, virallisesti laadittu tai rekisteröity: … (pp/kk/vvvv)

Sopimus tehty tai vahvistettu … (pp/kk/vvvv)

2.2.

Toimivaltainen viranomainen:

2.2.1. Nimi: …

2.2.2. Osoite:

2.2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi

2.2.3. Puhelin/Faksi/Sähköpostiosoite: …

3.

VELKOJA/VELKOJAT ( 21 )

3.1.    Henkilö A

3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.1.4.

Osoite:

3.1.4.1. Lähiosoite: …

3.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.1.4.3. Maa: …

3.2.    Henkilö B

3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.2.4.

Osoite:

3.2.4.1. Lähiosoite: …

3.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.2.4.3. Maa: …

3.3.    Henkilö C

3.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.3.3.

Osoite:

3.3.4.1. Lähiosoite: …

3.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.3.4.3. Maa: …

4.

VELALLINEN/VELALLISET ( 22 )

4.1.    Henkilö A

4.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.1.4.

Osoite:

4.1.4.1. Lähiosoite: …

4.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.1.4.3. Maa: …

4.2.    Henkilö B

4.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.2.4.

Osoite:

4.2.4.1. Lähiosoite: …

4.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.2.4.3. Maa: …

4.3.    Henkilö C

4.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.3.4.

Osoite:

4.3.4.1. Lähiosoite: …

4.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.3.4.3. Maa: …

5.

VIRALLISEN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ

5.1.    Rahayksikkö

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muut (merkitään ISO-koodi): …

5.2.    Elatussaatava ( 23 )

5.2.1.    Elatussaatava A:

5.2.1.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.1.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.1.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa:

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)– (pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.1.6.

 Korko (jos mainitaan virallisessa asiakirjassa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.1.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.2.    Elatussaatava B:

5.2.2.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.2.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.2.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa … (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa:

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.2.6.

 Korko (jos mainitaan virallisessa asiakirjassa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.2.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.3.    Elatussaatava C:

5.2.3.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.3.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.3.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.3.6.

 Korko (jos mainitaan virallisessa asiakirjassa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.3.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.3.    Kulut

Virallisen asiakirjan mukaan

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

maksaa (määrä)…

… :lle (sukunimi ja etunimi/etunimet).

Jos käytetään lisälehtiä, sivujen lukumäärä: …

Tehty: … ssa/ssä …(pp/kk/vvvv)

Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja/tai leima:
LIITE IV

OTE ELATUSVELVOITETTA KOSKEVASTA VIRALLISESTA ASIAKIRJASTA, JOHON SOVELLETAAN TUNNUSTAMISTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISEKSI JULISTAMISTA KOSKEVAA MENETTELYÄ

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 24 ) 48 artikla ja 75 artiklan 2 kohta)

TÄRKEÄÄ

Alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa tämän otteen

Ote annetaan ainoastaan, jos virallinen asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen alkuperäjäsenvaltiossa

Ainoastaan virallisessa asiakirjassa esitetyt tai toimivaltaiselle viranomaiselle annetut tiedot saa mainita

1.

VIRALLISEN ASIAKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ JA VIITENUMERO: …

2.

VIRALLISEN ASIAKIRJAN LUONNE

2.1.

 Asiakirja, virallisesti laadittu tai rekisteröity: … (pp/kk/vvvv)

Sopimus tehty tai vahvistettu … (pp/kk/vvvv)

2.2.

Toimivaltainen viranomainen:

2.2.1. Nimi: …

2.2.2. Osoite:

2.2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.2.3. Jäsenvaltio:

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Tanska  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

2.2.3. Puhelin/Faksi/Sähköpostiosoite: …

3.

VELKOJA/VELKOJAT ( 25 )

3.1.    Henkilö A

3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.1.4.

Osoite:

3.1.4.1. Lähiosoite: …

3.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.1.4.3. Maa: …

3.2.    Henkilö B

3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.2.4.

Osoite:

3.2.4.1. Lähiosoite: …

3.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.2.4.3. Maa: …

3.3.    Henkilö C

3.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

3.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

3.3.4.

Osoite:

3.3.4.1. Lähiosoite: …

3.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.3.4.3. Maa: …

4.

VELALLINEN/VELALLISET ( 26 )

4.1.    Henkilö A

4.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.1.4.

Osoite:

4.1.4.1. Lähiosoite: …

4.1.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.1.4.3. Maa: …

4.2.    Henkilö B

4.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.2.4.

Osoite:

4.2.4.1. Lähiosoite: …

4.2.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.2.4.3. Maa: …

4.3.    Henkilö C

4.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

4.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

4.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus: …

4.3.4.

Osoite:

4.3.4.1. Lähiosoite: …

4.3.4.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

4.3.4.3. Maa: …

5.

VIRALLISEN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ

5.1.    Rahayksikkö

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  Tanskan kruunu (DKK)  Englannin punta (GBP)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muu (merkitään ISO-koodi): …

5.2.    Elatussaatava ( 27 )

5.2.1.    Elatussaatava A:

5.2.1.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee:

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.1.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.1.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.1.6.

 Korko (jos mainitaan virallisessa asiakirjassa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.1.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.1.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.2.    Elatussaatava B:

5.2.2.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.2.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.2.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa … (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutavat: …

5.2.2.6.

 Korko (jos mainitaan virallisessa asiakirjassa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.2.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.2.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.2.3.    Elatussaatava C:

5.2.3.1.

Elatusavun maksaja ja saaja:

Maksaja: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Saaja: … (sen henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet, jolle elatusapu tosiasiallisesti maksetaan)

Henkilö, jota elatus koskee: … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

5.2.3.2.

 Maksetaan kerralla

Tarvittaessa ajanjakso:

((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv) tai tiettyyn tapahtumaan saakka)

Eräpäivä: … (pp/kk/vvvv)

Määrä: …

5.2.3.3.

 Maksetaan useassa erässäEräpäivä

(pp/kk/vvvv)

Määrä

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

 Määräajoin maksettava elatusapu

Kerran viikossa

Kerran kuussa

Muutoin (määräajat): …

Määrä: …

Päivä, josta lähtien elatusapua maksetaan: … (pp/kk/vvvv)

Eräpäivä: …

 Tarvittaessa (pp/kk/vvvv tai tiettyyn tapahtumaan) saakka

Jos elatusavun määrä on indeksoitu, ilmoittakaa indeksikorjauksen laskutapa: …

Päivä, josta lähtien indeksointia sovelletaan: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.5.

 Takautuvasti maksettava määrä

Ajanjakso: … ((pp/kk/vvvv)–(pp/kk/vvvv))

Määrä: …

Maksutapa: …

5.2.3.6.

 Korko (jos mainitaan virallisessa asiakirjassa)

Jos elatusavun määrälle lasketaan korkoa, ilmoittakaa korkoprosentti: …

Päivä, josta lähtien korkoa peritään: … (pp/kk/vvvv)

5.2.3.7.

 Luontoissuoritus (mikä): …

5.2.3.8.

 Muu maksutapa (mikä): …

5.3.    Kulut

Virallisen asiakirjan mukaan

… (sukunimi ja etunimi/etunimet)

maksaa (määrä)…

… :lle (sukunimi ja etunimi/etunimet)

Jos käytetään lisälehtiä, sivujen lukumäärä: …

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus ja/tai leima:
LIITE V

ERITYISTÄ TOIMENPIDETTÄ KOSKEVA PYYNTÖ

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 28 ) 53 artikla)

OSA A

Pyynnön esittävä keskusviranomainen täyttää

1.   PYYNNÖN ESITTÄVÄ KESKUSVIRANOMAINEN

1.1.

Nimi: …

1.2.

Osoite:

1.2.1. Lähiosoite: …

1.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

1.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

1.3.

Puhelin: …

1.4.

Faksi: …

1.5.

Sähköposti: …

1.6.

Viitenumero …

1.7.

Pyynnön käsittelystä vastaava henkilö:

1.7.1. Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

1.7.2. Puhelin: …

1.7.3. Sähköposti: …

2.   PYYNNÖN VASTAANOTTAVA KESKUSVIRANOMAINEN

2.1.

Nimi: …

2.2.

Osoite:

2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

3.   PYYNTÖ

3.1.    Pyydetyn erityisen toimenpiteen tarkoitus:

3.1.1.  Avustaminen velallisen tai velkojan olinpaikan selvittämisessä (ks. 3.3 ja 3.4 kohta)

3.1.2.  Avustaminen velallisen tai velkojan tuloja tai omaisuutta koskevien tietojen etsimisessä (ks. 3.3 ja 3.4 kohta)

3.1.3.  Avustaminen kirjallisen tai muun todistusaineiston hankkimisessa

3.1.4.  Avustaminen vanhemmuuden vahvistamisessa

3.1.5.  Menettelyjen käynnistäminen tai käynnistämisen helpottaminen tarvittavan, luonteeltaan alueellisen väliaikaisen toimenpiteen toteuttamiseksi

3.1.6.  Asiakirjan tiedoksiantamisen helpottaminen

3.2.    Pyynnön perustelu:

3.3.    Pyydetyt tiedot koskevat seuraavia henkilöitä:

3.3.1.

 Velallinen

3.3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka ( 29 ): …

3.3.1.3.

Viimeisin tiedossa oleva osoite: …

3.3.1.4.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 30 ): …

3.3.1.5.

Kaikki muut mahdollisesti hyödylliset tiedot ( 31 ):

3.3.2.

 Velkoja

3.3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

3.3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka ( 32 ): …

3.3.2.3.

Viimeisin tiedossa oleva osoite: …

3.3.2.4.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 33 ): …

3.3.2.5.

Kaikki muut mahdollisesti hyödylliset tiedot ( 34 ):

3.4.    Pyydetyt tiedot

3.4.1.

 Velallisen/velkojan nykyinen osoite

3.4.2.

 Velallisen/velkojan tulot

3.4.3.

 Velallisen/velkojan omaisuus, mukaan lukien velallisen/velkojan omaisuuden sijaintipaikka

Velkoja on toimittanut täytäntöönpantavan päätöksen, sovinnon tai virallisen asiakirjan jäljennöksen sekä tarvittaessa asianmukaisen lomakkeenKyllä

Ei

 Tiedoksianto tietojen keruun kohteena olevalle henkilölle saattaa haitata elatussaatavan tosiasiallista perintää (asetuksen (EY) N:o 4/2009 63 artiklan 2 kohta).

Tehty: … (pp/kk/vvvv)

Pyynnön esittävän keskusviranomaisen valtuuttaman virkamiehen nimi ja allekirjoitus:

OSA B

Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen täyttää:

4.   PYYNNÖN VASTAANOTTANEEN KESKUSVIRANOMAISEN VIITENUMERO:

5.   PYYNNÖN KÄSITTELYSTÄ VASTAAVA HENKILÖ: …

5.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

5.2.

Puhelin: …

5.3.

Faksi: …

5.4.

Sähköposti: …

6.   TOTEUTETUT TOIMENPITEET JA SAADUT TULOKSET

7.   HAETUT TIEDOT

7.1.    Muutoin kuin asetuksen (EY) N:o 4/2009 61, 62 ja 63 artiklan nojalla

7.1.1.

Velallisen/velkojan osoite:Ei

Kyllä (täsmennettävä):

7.1.2.

Velallisen/velkojan tulot:Ei

Kyllä (täsmennettävä):

7.1.3.

Velallisen/velkojan omaisuus:Ei

Kyllä (täsmennettävä):

7.2.    Asetuksen (EY) 4/2009 61, 62 ja 63 artiklan nojalla

7.2.1.

Velallisen/velkojan osoite:Ei

Kyllä (täsmennettävä):

7.2.2.

Onko velallisella tuloja:Ei

Kyllä

7.2.3.

Onko velallisella omaisuutta:Ei

Kyllä

TÄRKEÄÄ

(jos sovelletaan asetuksen (EY) N:o 4/2009 61, 62 ja 63 artiklaa)

Lukuun ottamatta tietoja, joista ilmenee vain osoitteen, tulojen tai varallisuuden olemassaolo pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa, 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa luovuttaa henkilölle, joka on saattanut asian pyynnön esittäneen keskusviranomaisen käsiteltäväksi, jollei tuomioistuimessa sovellettavista menettelysäännöistä muuta johdu (asetuksen (EY) N:o 4/2009 62 artiklan 2 kohdan toinen alakohta).

8.   PYYDETTYJÄ TIETOJA EI VOIDA TOIMITTAA

Pyynnön vastaanottava keskusviranomainen ei pysty toimittamaan pyydettyjä tietoja seuraavista syistä:

Tehty: … (pp/kk/vvvv)

Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen valtuuttaman virkamiehen nimi ja allekirjoitus:
LIITE VI

HAKEMUSLOMAKE ELATUSVELVOITETTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TUNNUSTAMISTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISEKSI JULISTAMISTA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 35 ) 56 ja 57 artikla)

OSA A

Pyynnön esittävä keskusviranomainen täyttää

1.   HAKEMUS

Päätöksen tunnustamista tai päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva pyyntö (56 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Päätöksen tunnustamista koskeva pyyntö (56 artiklan 2 kohdan a alakohta)

Pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn tai tunnustetun päätöksen täytäntöönpanoa koskeva pyyntö (56 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2.   PYYNNÖN ESITTÄVÄ KESKUSVIRANOMAINEN

2.1.

Nimi: …

2.2.

Osoite:

2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

2.3.

Puhelin: …

2.4.

Faksi: …

2.5.

Sähköposti: …

2.6.

Hakemuksen viitenumero: …

Hakemus käsiteltävä samanaikaisesti seuraavan hakemuksen / seuraavien hakemusten kanssa: viitenumero(t): …

2.7.

Hakemuksen käsittelystä vastaava henkilö:

2.7.1. Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

2.7.2. Puhelin: …

2.7.3. Sähköposti: …

3.   PYYNNÖN VASTAANOTTAVA KESKUSVIRANOMAINEN

3.1.

Nimi: …

3.2.

Osoite:

3.2.1. Lähiosoite: …

3.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

4.   HAKEMUKSEN LIITTEET ( 36 ), JOS PÄÄTÖS ON TEHTY JOSSAKIN JÄSENVALTIOSSA

Jäljennös päätöksestä/sovinnosta/virallisesta asiakirjasta

Ote päätöksestä/sovinnosta/virallisesta asiakirjasta liitteessä I, II, III tai IV olevalla lomakkeella

Liitteessä I, II, III tai IV olevan lomakkeen sisällön translitteraatio tai käännös

Tarvittaessa jäljennös täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta päätöksestä

Asiakirja, josta käyvät ilmi takautuvat määrät sekä päivä, jona laskelma on tehty

Asiakirja, josta käy ilmi, että hakija on saanut oikeusapua tai vapautuksen kuluista ja kustannuksista

Asiakirja, josta käy ilmi, että hakija on saanut maksuttoman menettelyn alkuperäjäsenvaltion hallintoviranomaisessa ja että hän täyttää taloudelliset edellytykset saadakseen oikeusapua tai vapautuksen kuluista ja kustannuksista

Asiakirja, josta käy ilmi julkisyhteisön oikeus vaatia korvausta velkojalle suoritetusta etuudesta ja jossa perustellaan etuuden maksaminen

Muu (täsmennettävä) …

5.   HAKEMUKSEN LIITTEET ( 37 ), JOS PÄÄTÖS ON TEHTY KOLMANNESSA VALTIOSSA

Päätöksen koko teksti

Alkuperävaltion toimivaltaisen viranomaisen laatima tiivistelmä tai ote päätöksestä

Asiakirja, josta käy ilmi, että päätös on täytäntöönpanokelpoinen alkuperävaltiossa, ja mikäli päätös on hallintoviranomaisen tekemä, asiakirja, josta käy ilmi, että vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen 19 artiklan 3 kohdan vaatimukset täyttyvät

Jos vastaaja ei ole ollut läsnä eikä edustettuna menettelyissä alkuperävaltiossa, asiakirja tai asiakirjat, josta tai joista käy tapauksesta riippuen ilmi, että vastaajalle on ilmoitettu asianmukaisesti menettelystä ja hänellä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi tai että hänelle on ilmoitettu asianmukaisesti päätöksestä ja hänellä on ollut mahdollisuus kiistää se tai valittaa siitä asiaratkaisun ja oikeuskysymyksen osalta

Asiakirja, josta käyvät ilmi takautuvat määrät sekä päivä, jona laskelma on tehty

Asiakirja, joka sisältää asianmukaisten laskelmien tekemiseksi tarvittavat tiedot, kun päätöksessä säädetään automaattisesta indeksoinnista

Asiakirja, josta käy ilmi, missä määrin hakija on saanut maksutonta oikeusapua alkuperävaltiossa

Muu (täsmennettävä): …

Hakemuslomakkeen liitteiden määrä yhteensä: …

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Pyynnön esittävän keskusviranomaisen valtuuttaman virkamiehen nimi ja allekirjoitus: …

OSA B

Hakija tai tarvittaessa sellainen henkilö/viranomainen täyttää, jolla on pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa valtuudet täyttää lomake hakijan puolesta

6.   HAKEMUS

6.1.

 Päätöksen tunnustamista tai päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva pyyntö

Pyynnön peruste:

6.1.1.  Asetuksen (EY) N:o 4/2009 IV luvun 2 jakso

6.2.1.  Vuoden 2007 Haagin yleissopimus

6.1.2.1. Ilmoittakaa vuoden 2007 Haagin yleissopimuksen 20 artiklassa tarkoitettu tunnustamis- ja täytäntöönpanoperuste:

6.1.2.2. Vastaaja on ollut läsnä tai edustettuna menettelyissä alkuperävaltiossa:Kyllä

Ei

6.1.3.  Hakemuksen vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntö

6.1.4.  Muu (täsmennettävä): …

6.2.

 Pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa annetun tai tunnustetun päätöksen täytäntöönpanoa koskeva pyyntö

7.   PÄÄTÖS

7.1.

Päivämäärä ja viitenumero: …

7.2.

Päätöksen tehneen tuomioistuimen nimi: …

8.   HAKIJA:

8.1.    Luonnollinen henkilö:

8.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

8.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

8.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 38 ): …

8.1.4.

Kansalaisuus: …

8.1.5.

Ammatti: …

8.1.6.

Siviilisääty: …

8.1.7.

Osoite:

Seuraava osoite on hakijan henkilökohtainen osoite.

Kyseessä on perheväkivaltatapaus ( 39 ). Seuraavaan osoitteeseen lähetettävän postin vastaanottaa toinen henkilö: c/o … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

8.1.7.1.

Lähiosoite: …

8.1.7.2.

Postinumero ja postitoimipaikka: …

8.1.7.3.

Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

8.1.8.

Puhelin/Sähköpostiosoite: …

8.1.9.

On saanut:

8.1.9.1. oikeusapua:Kyllä

Ei

8.1.9.2. vapautuksen kuluista ja kustannuksista:Kyllä

Ei

8.1.9.3. maksuttoman menettelyn asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteessä X mainitussa hallintoviranomaisessa:Kyllä

Ei

8.1.10.

Tarvittaessa hakijan edustajan sukunimi, etunimi/etunimet ja yhteystiedot (asianajaja …): …

8.2.    Julkisyhteisö:

8.2.1.

Nimi: …

8.2.2.

Osoite:

8.2.2.1. Lähiosoite: …

8.2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

8.2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

8.2.3.

Puhelin/Faksi/Sähköpostiosoite: …

8.2.4.

Julkisyhteisöä menettelyissä edustavan henkilön nimi ( 40 ):

8.2.5.

Hakemuksen käsittelystä vastaava henkilö:

8.2.5.1. Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

8.2.5.2. Puhelin: …

8.2.5.3. Faksi: …

8.2.5.4. Sähköposti: …

9.   VASTAAJA

9.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

9.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka ( 41 ): …

9.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 42 ): …

9.4.

Kansalaisuus ( 43 ): …

9.5.

Ammatti ( 44 ): …

9.6.

Siviilisääty ( 45 ): …

9.7.

Osoite ( 46 ):

9.7.1.

Lähiosoite: …

9.7.2.

Postinumero ja postitoimipaikka: …

9.7.3.

Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

10.   MUUT TIEDOT VASTAAJAN TAVOITTAMISEKSI: …

11.   YKSI TAI USEAMPI HENKILÖ, JOTA VARTEN ELATUSTA HAETAAN TAI JOTA ELATUSVELVOLLISUUS KOSKEE ( 47 )

11.1.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 8 tarkoitettu hakija

11.2.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 9 tarkoitettu vastaaja

11.3.Hakija

Vastaaja

on seuraavan henkilön tai seuraavien henkilöiden etua valvova laillinen edustaja ( 48 ):

11.3.1.    Henkilö A

11.3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

11.3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

11.3.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 49 ): …

11.3.1.4.

Kansalaisuus ( 50 ): …

11.3.1.5.

Ammatti ( 51 ): …

11.3.1.6.

Siviilisääty ( 52 ): …

11.3.2.    Henkilö B

11.3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

11.3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

11.3.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 53 ): …

11.3.2.4.

Kansalaisuus ( 54 ): …

11.3.2.5.

Ammatti ( 55 ): …

11.3.2.6.

Siviilisääty ( 56 ): …

11.3.3.    Henkilö C

11.3.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

11.3.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

11.3.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 57 ): …

11.3.3.4.

Kansalaisuus ( 58 ): …

11.3.3.5.

Ammatti ( 59 ): …

11.3.3.6.

Siviilisääty ( 60 ): …

12.   VELALLINEN

12.1.

Henkilö on sama kuin kohdassa 8 tarkoitettu hakija

12.2.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 9 tarkoitettu vastaaja

12.3.Hakija

Vastaaja

on seuraavan henkilön etua valvova laillinen edustaja ( 61 ):

12.3.1. Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

12.3.2. Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

12.3.3. Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 62 ): …

12.3.4. Kansalaisuus ( 63 ): …

12.3.5. Ammatti ( 64 ): …

12.3.6. Siviilisääty ( 65 ): …

13.   MAKSUTAPAA KOSKEVAT TIEDOT, JOS HAKEMUKSEN TEKEE VELKOJA

13.1.    Verkkomaksu

13.1.1.

Pankin nimi: …

13.1.2.

BIC tai muu tarvittava pankkikoodi: …

13.1.3.

Tilin haltija: …

13.1.4.

Kansainvälinen tilinumero (IBAN): …

13.2.    Maksu sekillä

13.2.1.

Sekin haltijan nimi: …

13.2.2.

Sekin lunastaja

13.2.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

13.2.2.2.

Osoite:

13.2.2.2.1. Lähiosoite: …

13.2.2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

13.2.2.2.3. Maa: …

14.   LISÄTIEDOT (TARVITTAESSA):

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Hakijan allekirjoitus: …

ja/tai tarvittaessa:

Sellaisen henkilön/viranomaisen allekirjoitus, jolla on pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa valtuudet täyttää lomake hakijan puolesta:
LIITE VII

HAKEMUSLOMAKE ELATUSVELVOITETTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN SAAMISTA TAI MUUTTAMISTA VARTEN

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 66 ) 56 ja 57 artikla)

OSA A

Pyynnön esittävä keskusviranomainen täyttää

1.   HAKEMUS

Päätöksen saamista koskeva pyyntö (56 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Päätöksen saamista koskeva pyyntö (56 artiklan 1 kohdan d alakohta)

Päätöksen muuttamista koskeva pyyntö (56 artiklan 1 kohdan e alakohta)

Päätöksen muuttamista koskeva pyyntö (56 artiklan 1 kohdan f alakohta)

Päätöksen muuttamista koskeva pyyntö (56 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Päätöksen muuttamista koskeva pyyntö (56 artiklan 2 kohdan c alakohta)

2.   PYYNNÖN ESITTÄVÄ KESKUSVIRANOMAINEN

2.1.

Nimi: …

2.2.

Osoite:

2.2.1. Lähiosoite: …

2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

2.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

2.3.

Puhelin: …

2.4.

Faksi: …

2.5.

Sähköposti: …

2.6.

Hakemuksen viitenumero: …

Hakemus käsiteltävä samanaikaisesti seuraavan hakemuksen / seuraavien hakemusten kanssa: viitenumero(t): …

2.7.

Hakemuksen käsittelystä vastaava henkilö:

2.7.1. Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

2.7.2. Puhelin: …

2.7.3. Sähköposti: …

3.   PYYNNÖN VASTAANOTTAVA KESKUSVIRANOMAINEN

3.1.

Nimi: …

3.2.

Osoite:

3.2.1. Lähiosoite: …

3.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

3.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

4.   HAKEMUKSEN LIITTEET ( 67 )

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion päätös kieltäytyä tunnustamasta päätöstä tai täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistavaa julistusta

Jäljennös muutettavasta päätöksestä

Ote muutettavasta päätöksestä

Asiakirja tai asiakirjat, jotka osoittavat tuloissa tapahtuneet muutokset tai muut olosuhteissa tapahtuneet muutokset

Syntymätodistus tai -todistukset tai vastaava

Asiakirja, jolla velallinen tunnustaa vanhemmuuden

Asiakirja tai asiakirjat, joista käy ilmi biologinen vanhemmuus

Toimivaltaisen viranomaisen päätös vanhemmuudesta

Geenitestien tulokset

Adoptiotodistus

Avioliittotodistus tai vastaavaa suhdetta osoittava todistus

Asiakirja tai asiakirjat, joista käy ilmi avio-/asumuseron päivämäärä

Asiakirja tai asiakirjat, joista käy ilmi osapuolten yhteinen asuinpaikka

Todistus tai todistukset koulunkäynnistä

Asiakirja tai asiakirjat, joista käy ilmi taloudellinen tilanne

Muu (täsmennettävä): …

Hakemuslomakkeen liitteiden määrä yhteensä: …

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Pyynnön esittävän keskusviranomaisen valtuuttaman virkamiehen nimi ja allekirjoitus:

OSA B

Hakija tai tarvittaessa sellainen henkilö/viranomainen täyttää, jolla on pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa valtuudet täyttää lomake hakijan puolesta

5.   HAKEMUS

5.1.

 Päätöksen saamista koskeva pyyntö

5.1.1.

 Vanhemmuutta ei ole vahvistettu

5.1.2.

 Päätöstä ei ole

5.1.3.

 Päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen ei ole mahdollista

5.1.4.

 Pyydetty määrä:

5.2.

 Päätöksen muuttamista koskeva pyyntö

5.2.1.

 Päätös on annettu pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

5.2.2.

 Päätös on annettu muussa maassa kuin pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa

5.2.3.

Päätöksen päivämäärä (pp/kk/vvvv) ja viitenumero: …

5.2.4.

Päätöksen tehneen tuomioistuimen nimi: …

5.2.5.

Olosuhteissa tapahtuneet muutokset:

Seuraavien henkilöiden tuloissa tapahtuneet muutokset:

yksi tai useampi henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

velallinen

Seuraavien henkilöiden menoissa tapahtuneet muutokset:

yksi tai useampi henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

velallinen

Yhden tai useamman lapsen tilanteen muuttuminen

Seuraavien henkilöiden siviilisäädyssä tapahtuneet muutokset:

yksi tai useampi henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

velallinen

Muu (täsmennettävä): …

5.2.6.

Pyydetty muutos/pyydetyt muutokset:

Elatusavun määrän korottaminen (täsmennettävä):

Elatusavun määrää olisi korotettava seuraavalla määrällä: …

Elatusavun uuden määrän olisi oltava seuraava:

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  Englannin punta (GBP)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muu (merkitään ISO-koodi): …

Elatusavun määrän alentaminen (täsmennettävä):

Elatusavun määrää olisi alennettava seuraavalla määrällä: …

Elatusavun uuden määrän olisi oltava seuraava: …

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  Englannin punta (GBP)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muu (merkitään ISO-koodi): …

Maksuvälien muuttaminen (täsmennettävä): …

Maksutavan muuttaminen (täsmennettävä): …

Maksujen luonteen muuttaminen (täsmennettävä): …

Elatusvelvollisuuden päättyminen (täsmennettävä): …

Muu (täsmennettävä): …

6.   HAKIJA:

6.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

6.2.

Osoite:

Seuraava osoite on hakijan henkilökohtainen osoite.

Kyseessä on perheväkivaltatapaus ( 68 ). Seuraavaan osoitteeseen lähetettävän postin vastaanottaa toinen henkilö: c/o … (sukunimi ja etunimi/etunimet)

6.2.1.

Lähiosoite: …

6.2.2.

Postinumero ja postitoimipaikka: …

6.3.2.

Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

6.3.

Puhelin/Sähköpostiosoite: …

6.4.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

6.5.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 69 ): …

6.6.

Kansalaisuus: …

6.7.

Ammatti: …

6.8.

Siviilisääty: …

6.9.

Tarvittaessa hakijan edustajan sukunimi, etunimi/etunimet ja yhteystiedot (asianajaja …): …

7.   VASTAAJA

7.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

7.2.

Osoite ( 70 ):

7.2.1. Lähiosoite: …

7.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

7.2.3. Jäsenvaltio

 Belgia  Bulgaria  Tšekki  Saksa  Viro  Irlanti  Kreikka  Espanja  Ranska  Kroatia  Italia  Kypros  Latvia  Liettua  Luxemburg  Unkari  Malta  Alankomaat  Itävalta  Puola  Portugali  Romania  Slovenia  Slovakia  Suomi  Ruotsi  Yhdistynyt kuningaskunta

7.3.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka ( 71 ): …

7.4.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 72 ): …

7.5.

Kansalaisuus ( 73 ): …

7.6.

Ammatti ( 74 ): …

7.7.

Siviilisääty ( 75 ): …

8.   MUUT TIEDOT VASTAAJAN TAVOITTAMISEKSI:

9.   YKSI TAI USEAMPI HENKILÖ, JOTA VARTEN ELATUSTA HAETAAN TAI JOTA ELATUSVELVOLLISUUS KOSKEE ( 76 )

9.1.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 6 tarkoitettu hakija

9.2.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 7 tarkoitettu vastaaja

9.3.Hakija

Vastaaja

on seuraavan henkilön tai seuraavien henkilöiden etua valvova laillinen edustaja ( 77 ):

9.3.1.    Henkilö A

9.3.1.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

9.3.1.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

9.3.1.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 78 ): …

9.3.1.4.

Kansalaisuus ( 79 ): …

9.3.1.5.

Ammatti ( 80 ): …

9.3.1.6.

Siviilisääty ( 81 ): …

9.3.1.7.

Elatusvelvollisuuden peruste:

Vanhemmuus (isä/äiti): …

Avioliitto

Avioliittoa vastaava suhde

Sukulaisuus (mikä): …

Muu (täsmennettävä): …

9.3.2.    Henkilö B

9.3.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

9.3.2.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

9.3.2.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 82 ): …

9.3.2.4.

Kansalaisuus ( 83 ): …

9.3.2.5.

Ammatti ( 84 ): …

9.3.2.6.

Siviilisääty ( 85 ): …

9.3.2.7.

Elatusvelvollisuuden peruste:

Vanhemmuus (isä/äiti): …

Avioliitto

Avioliittoa vastaava suhde

Sukulaisuus (mikä): …

Muu (täsmennettävä): …

9.3.3.    Henkilö C

9.3.3.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

9.3.3.2.

Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

9.3.3.3.

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 86 ): …

9.3.3.4.

Kansalaisuus ( 87 ): …

9.3.3.5.

Ammatti ( 88 ): …

9.3.3.6.

Siviilisääty ( 89 ): …

9.3.3.7.

Elatusvelvollisuuden peruste:

Vanhemmuus (isä/äiti): …

Avioliitto

Avioliittoa vastaava suhde

Sukulaisuus (mikä): …

Muu (täsmennettävä): …

10.   VELALLINEN

10.1.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 6 tarkoitettu hakija

10.2.

 Henkilö on sama kuin kohdassa 7 tarkoitettu vastaaja

10.3Hakija

Vastaaja

on seuraavan henkilön etua valvova laillinen edustaja ( 90 ):

10.3.1. Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

10.3.2. Syntymäaika (pp/kk/vvvv) ja -paikka: …

10.3.3. Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus ( 91 ): …

10.3.4. Kansalaisuus ( 92 ): …

10.3.5. Ammatti ( 93 ): …

10.3.6. Siviilisääty ( 94 ): …

10.3.7. Elatusvelvollisuuden peruste:

Vanhemmuus (isä/äiti): …

Avioliitto

Avioliittoa vastaava suhde

Sukulaisuus (mikä): …

Muu (täsmennettävä): …

11.   TIEDOT HAKEMUKSESSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA (AINOASTAAN PÄÄTÖKSEN SAAMISEN TAI MUUTTAMISEN KANNALTA MERKITYKSELLISET TIEDOT)

11.1.    Rahayksikkö

 euro (EUR)  leva (BGN)  Tšekin koruna (CZK)  Englannin punta (GBP)  kuna (HRK)  forintti (HUF)  zloty (PLN)  Romanian leu (RON)  Ruotsin kruunu (SEK)  Muu (merkitään ISO-koodi): …

11.2.    Henkilö/henkilöt, joita varten elatusta haetaan tai joita elatusvelvollisuus koskee, ja henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii tästä/näistä henkilöistä

11.2.1.    Bruttotulot kuukausittaiset

 vuosittaiset

Henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

Sen henkilön nykyinen puoliso tai asuinkumppani, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

Henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

(Henkilö A)

Henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

(Henkilö B)

Henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

(Henkilö C)

Palkka (luontoisedut mukaan lukien), eläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet, elatusapu, korkotulot, elinkorot, työttömyyskorvaukset

 

 

 

 

 

Muut työstä saatavat korvaukset

 

 

 

 

 

Pääomatulot / kiinteistötulot

 

 

 

 

 

Muut tulonlähteet

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

11.2.2.    Menot kuukausittaiset

 vuosittaiset

Henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

Sen henkilön nykyinen puoliso tai asuinkumppani, joka pääasiallisesti huolehtii yhdestä tai useammasta henkilöstä, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

Henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

(Henkilö A)

Henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

(Henkilö B)

Henkilö, jota varten elatusta haetaan tai jota elatusvelvollisuus koskee

(Henkilö C)

Verot

 

 

 

 

 

Vakuutusmaksut, pakolliset sosiaaliturvamaksut ja ammatilliset jäsenmaksut

 

 

 

 

 

Vuokra / yhteisomistukseen liittyvät maksut, kiinnelainojen lyhennykset

 

 

 

 

 

Elintarvike- ja vaatemenot

 

 

 

 

 

Sairauskulut

 

 

 

 

 

Kolmansille henkilöille oikeudellisen velvoitteen perusteella maksettavat elatusapumaksut ja/tai muille henkilöille maksettavat maksut, joita hakemus ei koske

 

 

 

 

 

Lasten koulumaksut

 

 

 

 

 

Muiden lainojen lyhennykset, muut velat

 

 

 

 

 

Muut menot

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

11.3.2.    Muut omaisuuserät

11.3.    Velallinen

11.1.3.    Bruttotulot kuukausittaiset

 vuosittaiset

Velallinen

Velallisen nykyinen puoliso tai asuinkumppani

Palkka (luontoisedut mukaan lukien), eläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet, elatusapu, korkotulot, elinkorot, työttömyyskorvaukset

 

 

Muut työstä saatavat korvaukset

 

 

Pääomatulot/kiinteistötulot

 

 

Muut tulonlähteet

 

 

YHTEENSÄ

 

 

11.3.2.    Menot kuukausittaiset

 vuosittaiset

Velallinen

Velallisen nykyinen puoliso tai asuinkumppani

Verot

 

 

Vakuutusmaksut, pakolliset sosiaaliturvamaksut ja ammatilliset jäsenmaksut

 

 

Vuokra/yhteisomistukseen liittyvät maksut, kiinnelainojen lyhennykset

 

 

Elintarvike- ja vaatemenot

 

 

Sairauskulut

 

 

Kolmansille henkilöille oikeudellisen velvoitteen perusteella maksettavat elatusapumaksut ja/tai muille henkilöille maksettavat maksut, joita hakemus ei koske

 

 

Lasten koulumaksut

 

 

Muiden lainojen lyhennykset, muut velat

 

 

Muut menot

 

 

YHTEENSÄ

 

 

11.3.3.    Muut omaisuuserät

12.   MAKSUTAPAA KOSKEVAT TIEDOT, JOS HAKEMUKSEN TEKEE VELKOJA

12.1.

Verkkomaksu

12.1.1.

Pankin nimi: …

12.1.2.

BIC tai muu tarvittava pankkikoodi: …

12.1.3.

Tilin haltija: …

12.1.4.

Kansainvälinen tilinumero (IBAN): …

12.2.

Maksu sekillä

12.2.1.

Sekin haltijan nimi: …

12.2.2.

Sekin lunastaja

12.2.2.1.

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

12.2.2.2.

Osoite:

12.2.2.2.1. Lähiosoite: …

12.2.2.2.2. Postinumero ja postitoimipaikka: …

12.2.2.2.3. Maa: …

13.   LISÄTIEDOT (TARVITTAESSA):

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Hakijan allekirjoitus: …

ja/tai tarvittaessa:

Sellaisen henkilön/viranomaisen allekirjoitus, jolla on pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa valtuudet täyttää lomake hakijan puolesta:

▼B
LIITE VIII

ILMOITUS HAKEMUKSEN VASTAANOTTAMISESTA

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 95 ) 58 artiklan 3 kohta)

Tämä ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta on lähetettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun pyyntö on vastaanotettu.

1.   Pyynnön esittänyt keskusviranomainen

1.1

Pyynnön esittäneen keskusviranomaisen viitenumero: …

1.2

Hakemuksen käsittelystä vastaavan henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet:

2.   Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen

2.1

Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen viitenumero: …

2.2

Hakemuksen käsittelystä vastaava henkilö:

2.2.1

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

2.2.2

Puhelin: …

2.2.3

Faksi: …

2.2.4

Sähköpostiosoite: …

3.

Saapunut: … (pp/kk/vvvv)

4.

Alustavat toimenpiteet, jotka on tehty tai tehdään hakemuksen käsittelemiseksi

5.

  Muut tarvittavat asiakirjat tai tiedot (yksilöitävä)

Ilmoitus asian käsittelyn edistymisestä lähetetään 60 päivän kuluessa.

Tehty: … …ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen valtuuttaman virkamiehen nimi ja allekirjoitus:
LIITE IX

ILMOITUS HAKEMUKSEN KÄSITTELYSTÄ KIELTÄYTYMISESTÄ TAI KÄSITTELYN LOPETTAMISESTA

(toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 ( 96 ) 58 artiklan 8 ja 9 kohta)

1.   Pyynnön esittänyt keskusviranomainen

1.1

Pyynnön esittäneen keskusviranomaisen viitenumero: …

1.2

Hakemuksen käsittelystä vastaavan henkilön sukunimi ja etunimi/etunimet:

2.   Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen

2.1

Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen viitenumero: …

2.2

Hakemuksen käsittelystä vastaava henkilö:

2.2.1

Sukunimi ja etunimi/etunimet: …

2.2.2

Puhelin: …

2.2.3

Faksi: …

2.2.4

Sähköpostiosoite: …

3.

  Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen kieltäytyy käsittelemästä hakemusta, koska vaaditut edellytykset jäävät selvästi täyttymättä

Perustelut:

4.

  Pyynnön vastaanottanut keskusviranomainen lopettaa hakemuksen käsittelyn, koska pyynnön esittänyt keskusviranomainen ei ole toimittanut pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen pyytämiä täydentäviä asiakirjoja tai lisätietoja 90 päivän kuluessa tai viimeksi mainitun määrittelemän pidemmän ajan kuluessa.

Tehty: … ssa/ssä … (pp/kk/vvvv)

Pyynnön vastaanottaneen keskusviranomaisen valtuuttaman virkamiehen nimi ja allekirjoitus:

▼M4
LIITE X

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hallintoviranomaiset ovat seuraavat:

 Latviassa Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds,

 Suomessa sosiaalilautakunta/socialnämnd,

 Ruotsissa kruununvoutiviranomainen (Kronofogdemyndigheten),

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

 

a) Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa Department for Work and Pensions (DWP) sekä sen hallinnolliset yksiköt Child Support Agency (CSA) ja Child Maintenance Service (CMS),

b) Pohjois-Irlannissa Child Maintenance Service (CMS).

▼M1
LIITE XI

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat:

 Suomessa oikeusaputoimisto/rättshjälpsbyrå.( 1 ) EUVL L 339, 21.12.2007, s. 3.

( 2 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 3 ) Jos osapuolia ei määritellä kantajaksi tai vastaajaksi päätöksessä tai sovinnossa, heidät on vain merkittävä joko kantajaksi tai vastaajaksi.

( 4 ) Jos päätös tai sovinto koskee useampaa kuin kolmea kantajaa tai vastaajaa, on käytettävä lisälehteä.

( 5 ) Jos osapuolia ei määritellä kantajaksi tai vastaajaksi päätöksessä tai sovinnossa, heidät on vain merkittävä joko kantajaksi tai vastaajaksi.

( 6 ) Jos päätös tai sovinto koskee useampaa kuin kolmea kantajaa tai vastaajaa, on käytettävä lisälehteä.

( 7 ) Jos päätös/sovinto koskee useampaa kuin kolmea elatusapusaatavaa, on käytettävä lisälehteä.

( 8 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 9 ) Jos osapuolia ei määritellä kantajaksi tai vastaajaksi päätöksessä tai sovinnossa, heidät on vain merkittävä joko kantajaksi tai vastaajaksi.

( 10 ) Jos päätös tai sovinto koskee useampaa kuin kolmea kantajaa tai vastaajaa, on käytettävä lisälehteä.

( 11 ) Tanskan osalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyssä Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa mainitut hallintoviranomaiset (EUVL L 251, 21.9.2013, s. 1).

( 12 ) Tanskan osalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyssä Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa mainitut hallintoviranomaiset (EUVL L 251, 21.9.2013, s. 1).

( 13 ) Tanskan osalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyssä Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa mainitut hallintoviranomaiset (EUVL L 251, 21.9.2013, s. 1).

( 14 ) Jos osapuolia ei määritellä kantajaksi tai vastaajaksi päätöksessä tai sovinnossa, heidät on vain merkittävä joko kantajaksi tai vastaajaksi.

( 15 ) Jos päätös tai sovinto koskee useampaa kuin kolmea kantajaa tai vastaajaa, on käytettävä lisälehteä.

( 16 ) Tanskan osalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyssä Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa mainitut hallintoviranomaiset (EUVL L 251, 21.9.2013, s. 1).

( 17 ) Tanskan osalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyssä Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa mainitut hallintoviranomaiset (EUVL L 251, 21.9.2013, s. 1).

( 18 ) Tanskan osalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyssä Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa mainitut hallintoviranomaiset (EUVL L 251, 21.9.2013, s. 1).

( 19 ) Jos päätös/sovinto koskee useampaa kuin kolmea elatusapusaatavaa, on käytettävä lisälehteä.

( 20 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 21 ) Jos virallinen asiakirja koskee useampaa kuin kolmea velkojaa tai velallista, on käytettävä lisälehteä.

( 22 ) Jos virallinen asiakirja koskee useampaa kuin kolmea velkojaa tai velallista, on käytettävä lisälehteä.

( 23 ) Jos virallinen asiakirja koskee useampaa kuin kolmea elatusapusaatavaa, on käytettävä lisälehteä.

( 24 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 25 ) Jos virallinen asiakirja koskee useampaa kuin kolmea velkojaa tai velallista, on käytettävä lisälehteä.

( 26 ) Jos virallinen asiakirja koskee useampaa kuin kolmea velkojaa tai velallista, on käytettävä lisälehteä.

( 27 ) Jos virallinen asiakirja koskee useampaa kuin kolmea elatusapusaatavaa, on käytettävä lisälehteä.

( 28 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 29 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 30 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 31 ) Esimerkiksi aikaisemman työnantajan nimi, perheenjäsenten nimet ja osoitteet, asianomaisen henkilön omistaman ajoneuvon tai kiinteistön tiedot.

( 32 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 33 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 34 ) Esimerkiksi aikaisemman työnantajan nimi, perheenjäsenten nimet ja osoitteet, asianomaisen henkilön omistaman ajoneuvon tai kiinteistön tiedot.

( 35 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 36 ) Asiaankuuluvat kohdat on merkittävä ja asiakirjat numeroitava niiden liittämisjärjestyksessä.

( 37 ) Asiaankuuluvat kohdat on merkittävä ja asiakirjat numeroitava niiden liittämisjärjestyksessä.

( 38 ) Jos tieto on saatavissa.

( 39 ) Pyynnön vastaanottavan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan kuitenkin menettelyn aloittamista varten edellyttää, että hakijan on toimitettava henkilökohtainen osoitteensa (ks. asetuksen (EY) N:o 4/2009 57 artiklan 3 kohta).

( 40 ) Jos tieto on merkityksellinen.

( 41 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 42 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 43 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 44 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 45 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 46 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 47 ) Jos henkilöitä on enemmän kuin kolme, on käytettävä lisälehteä.

( 48 ) Esimerkiksi henkilö, jolla on vanhempainvastuu, tai täysi-ikäisen holhottavan holhooja.

( 49 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 50 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 51 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 52 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 53 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 54 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 55 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 56 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 57 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 58 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 59 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 60 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 61 ) Esimerkiksi henkilö, jolla on vanhempainvastuu, tai täysi-ikäisen holhottavan holhooja.

( 62 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 63 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 64 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 65 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 66 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 67 ) Asiaankuuluvat kohdat on merkittävä ja asiakirjat numeroitava niiden liittämisjärjestyksessä.

( 68 ) Pyynnön vastaanottavan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan kuitenkin menettelyn aloittamista varten edellyttää, että hakijan on toimitettava henkilökohtainen osoitteensa (ks. asetuksen (EY) N:o 4/2009 57 artiklan 3 kohta).

( 69 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 70 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 71 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 72 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 73 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 74 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 75 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 76 ) Jos henkilöitä on enemmän kuin kolme, on käytettävä lisälehteä.

( 77 ) Esimerkiksi henkilö, jolla on vanhempainvastuu, tai täysi-ikäisen holhottavan holhooja.

( 78 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 79 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 80 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 81 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 82 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 83 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 84 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 85 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 86 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 87 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 88 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 89 ) Jos tiedot ovat saatavissa ja/tai merkityksellisiä.

( 90 ) Esimerkiksi henkilö, jolla on vanhempainvastuu, tai täysi-ikäisen holhottavan holhooja.

( 91 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 92 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 93 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 94 ) Jos tiedot ovat saatavissa.

( 95 ) EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

( 96 ) EYVL L 7, 10.1.2001, s. 1.

Top