EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006D0168-20130801

Consolidated text: Komission päätös , tehty 4 päivänä tammikuuta 2006 , eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5796) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/168/EY)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/168/2013-08-01

2006D0168 — FI — 01.08.2013 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä tammikuuta 2006,

eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5796)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/168/EY)

(EYV L 057, 28.2.2006, p.19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1792/2006, annettu 23 päivänä lokakuuta 2006,

  L 362

1

20.12.2006

►M2

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

  L 315

22

2.12.2009

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2012,

  L 194

12

21.7.2012

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 172

32

25.6.2013


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EYV L 075, 19.3.2013, s. 38  (414/2012)
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä tammikuuta 2006,

eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5796)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/168/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 89/556/ETY säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan tuoreiden ja pakastettujen naudansukuisten kotieläinten alkioiden yhteisön sisäiseen kauppaan ja tuontiin kolmansista maista.

(2)

Direktiivissä säädetään muun muassa, että yhden jäsenvaltion alueelta toisen alueelle voidaan lähettää naudan alkioita, vain jos ne on tuotettu keinosiemennyksen tai koeputkihedelmöityksen (in vitro) avulla sellaista siemennestettä käyttäen, joka on peräisin eläimestä, jota pidetään siemennesteen keräystä, käsittelyä ja varastointia valvovan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä keinosiemennysasemalla, tai joka on tuotu eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY ( 2 ) mukaisesti.

(3)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY ( 3 ) säädetään, että jäsenvaltiot voivat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos alkiot on kerännyt, käsitellyt, koeputkihedelmöitys mukaan luettuna, ja varastoinut kyseisen päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainittu alkionsiirtoryhmä.

(4)

Komission päätöksellä 92/471/ETY ( 4 ) otettiin käyttöön uudet tiukemmat vaatimukset hedelmöityksessä käytettävälle siemennesteelle; tästä seuranneiden kaupankäyntivaikeuksien vuoksi komissio teki 9 päivänä maaliskuuta 2005 päätöksen 2005/217/EY ( 5 ) eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön.

(5)

Päätöksessä 2005/217/EY sallitaan 31 päivänä joulukuuta 2006 päättyvä siirtymäkausi, jonka aikana saa tuoda ennen 1 päivää tammikuuta 2006 kerättyjä tai tuotettuja ja sellaisella siemennesteellä hedelmöitettyjä naudan alkioita, joka ei täysin vastaa direktiivin 88/407/ETY vaatimuksia, sillä edellytyksellä, että tällaiset alkiot istutetaan määräjäsenvaltiossa oleviin naaraspuolisiin nautaeläimiin eikä niillä käydä kauppaa yhteisön sisällä.

(6)

Kansainvälinen alkionsiirtojärjestö (International Embryo Transfer Society, IETS) on arvioinut, että riski tiettyjen tarttuvien tautien leviämisestä alkioiden välityksellä vastaanottajiin tai niiden jälkeläisiin on häviävän pieni, kunhan alkioita käsitellään asianmukaisesti keräämisen ja siirron välillä. Sama kanta on myös Maailman eläintautijärjestöllä ainakin luonnollisesti hedelmöittyneiden (in vivo) alkioiden osalta. Eläinten terveyttä ajatellen olisi hedelmöityksessä käytettyyn siemennesteeseen nähden ketjun alkupäässä kuitenkin toteutettava aiheelliset suojatoimenpiteet, erityisesti koeputkihedelmöityksellä (in vitro) saatujen alkioiden osalta.

(7)

Tämän vuoksi olisi mukautettava yhteisön vaatimuksia, jotka koskevat luonnollisesti hedelmöittyneiden ja koeputkihedelmöityksellä tuotettujen naudan alkioiden ja erityisesti hedelmöityksessä käytetyn siemennesteen tuontia.

(8)

Kansainvälisen alkionsiirtojärjestön tekemän riskinarvioinnin ja Maailman eläintautijärjestön antamien suositusten perusteella luonnollisesti hedelmöittyneiden naudan alkioiden tuontiedellytyksiä olisi yksinkertaistettava, mutta samalla olisi pidettävä voimassa tiukemmat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset koeputkihedelmöityksellä tuotettujen alkioiden tuonnissa, ja erityisiä rajoituksia olisi sovellettava, jos alkion zona pellucida -ketto on vahingoittunut prosessissa.

(9)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 2005/217/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(10)

Jotta taloudelliset toimijat voisivat mukautua tässä päätöksessä säädettyihin uusiin vaatimuksiin, on asianmukaista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana ennen 1 päivää tammikuuta 2006 kerättyjä tai tuotettuja naudansukuisten kotieläinten alkioita voidaan tietyin edellytyksin tuoda yhteisöön tämän päätöksen liitteessä V asetettujen vaatimusten mukaisesti.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:▼M2

1 artikla

Alkioiden tuontiin sovellettavat yleiset edellytykset

Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten naudansukuisten kotieläinten alkioiden, jäljempänä ”alkioiden”, tuonti, jotka direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan mukaisesti hyväksytyt alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmät ovat keränneet tai tuottaneet tämän päätöksen liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa.

▼B

2 artikla

Luonnollisesti hedelmöittyneiden (in vivo) alkioiden tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten luonnollisesti hedelmöittyneiden (in vivo) alkioiden tuonti, jotka täyttävät liitteessä II olevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa esitetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

3 artikla

Koeputkihedelmöityksellä (in vitro) tuotettujen alkioiden tuonti

1.  Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten alkioiden tuonti, jotka on tuotettu koeputkihedelmöityksellä (in vitro) käyttäen direktiivin 88/407/ETY vaatimusten mukaista siemennestettä ja jotka täyttävät tämän päätöksen liitteessä III olevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa esitetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

2.  Jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten alkioiden tuonti, jotka on tuotettu koeputkihedelmöityksellä käyttäen siemennestettä, joka on tuotettu komission päätöksen 2004/639/EY ( 6 ) liitteessä I luetelluissa kolmansissa maissa sijaitsevalla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla tai varastoitu siemennesteen varastointikeskuksessa, ja jotka täyttävät tämän päätöksen liitteessä IV olevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa esitetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, sillä edellytyksellä, että

a) alkioilla ei käydä yhteisön sisäistä kauppaa; ja

b) alkiot istutetaan ainoastaan sellaisiin naaraspuolisiin nautoihin, jotka ovat eläinlääkärintodistuksessa mainitussa määräjäsenvaltiossa.

4 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava 31 päivään joulukuuta 2006 saakka seuraavat edellytykset täyttävien alkioiden tuonti liitteessä I luetelluista kolmansista maista:

a) liitteessä V olevassa eläinlääkärintodistuksen mallissa esitetyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset; ja

b) seuraavat edellytykset:

i) alkiot on täytynyt kerätä tai tuottaa ennen 1 päivää tammikuuta 2006,

ii) alkioita saa käyttää ainoastaan istutettaviksi naaraspuolisiin nautaeläimiin eläinlääkärintodistuksessa mainitussa määräjäsenvaltiossa,

iii) alkioilla ei saa käydä yhteisön sisäistä kauppaa,

iv) alkioiden mukaan on liitettävä asianmukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2007 täytetty todistus.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2005/217/EY.

6 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼M3
LIITE IISO-koodi

Kolmas maa

Sovellettava eläinlääkärintodistus

AR

Argentiina

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

AU

Australia

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

CA

Kanada

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

CH

Sveitsi (1)

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

▼M4 —————

▼M3

IL

Israel

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

MK

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (2)

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

NZ

Uusi-Seelanti (3)

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

US

Yhdysvallat

LIITE II

LIITE III

LIITE IV

(1)    In vivo- ja in vitro -tuotettujen alkioiden osalta Sveitsistä tapahtuvassa tuonnissa käytettävät todistukset esitetään direktiivin 89/556/ETY liitteessä C, ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan VI luvun B osan 2 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston, ja tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom.

(2)   Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(3)    In vivo -tuotettujen alkioiden osalta Uudesta-Seelannista tapahtuvassa tuonnissa käytettävä todistus esitetään elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista 24 päivänä tammikuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/56/EY liitteessä IV (ainoastaan Uudessa-Seelannissa kerättyjen alkioiden osalta), josta määrätään elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavia eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 97/132/EY.

▼M5
LIITE II

Eläinlääkärintodistuksen malli neuvoston direktiivin 89/556/ETY mukaisesti kerättyjen naudansukuisten kotieläinten in vivo -tuotettujen alkioiden tuontia varten

Osa I: Lähetyksen tiedotMAAEläinlääkärin todistus EU:iin vientiä vartenI.1 LähettäjäNimiOsoitePuhelinI.2 Todistuksen viitenumeroI.2.aI.3 Toimivaltainen keskusviranomainenI.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainenI.5 VastaanottajaNimiOsoitePostinroPuhelinI.6 Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssaNimiOsoitePostinroPuhelinI.7 AlkuperämaaISO-koodiI.8 AlkuperäalueKoodiI.9 MääränpäämaaISO-koodiI.10 MääränpääalueKoodiI.11 AlkuperäpaikkaNimiHyväksyntänumeroOsoiteNimiHyväksyntänumeroOsoiteNimiHyväksyntänumeroOsoiteI.12 MääräpaikkaNimiOsoitePostinroI.13 LastauspaikkaI.14 LähtöpäiväI.15 KuljetusvälineetLentokoneLaivaJunavaunuMaantieajoneuvoMuuTunnistetiedotAsiakirjaviitteetI.16 EU:n saapumisrajatarkastusasemaI.17I.18 Tavaran kuvausI.19 Nimikenumero (HS-koodi)05 11 99 85I.20 PainoI.21I.22 Pakkausten lukumääräI.23 Sinetin nro / Kontin nroI.24I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:Keinollinen lisääntyminenI.26 EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakulkua vartenKolmas maaISO-koodiI.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa vartenI.28 Tavaroiden tunnistustiedotLajit(Tieteellinen nimi)RotuLuokkaLuovuttajaKeräyspäiväPakastuspäiväRyhmän hyväksyntänumeroMäärä

Osa II: TodistusMAAIn vivo -tuotetut naudan alkiotII Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.Allekirjoittanut … n virkaeläinlääkäri vakuuttaa seuraavaa:(viejämaan nimi) (2)II.1 Vietäväksi tarkoitetut alkiot:II.1.1 kerättiin viejämaassa, jossa virallisten tietojen mukaan:II.1.1.1 ei ole esiintynyt karjaruttoa alkioiden keräystä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana;(1) joko [II.1.1.2 ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia eikä lumpy skin -tautia alkioiden keräämistä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan ole annettu rokotuksia kyseisenä aikana.](1) tai [II.1.1.2 on esiintynyt suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia alkioiden keräämistä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja/tai suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan on annettu rokotuksia kyseisenä aikana, ja:alkioille ei ole tehty alkion zona pellucida -keton läpäisyä,alkioita on varastoitu hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan välittömästi keräämisen jälkeen,luovuttajanaaraat ovat lähtöisin tilalta, jolla yhtäkään eläintä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan keräämistä edeltäneiden 30 päivän aikana eikä yhdelläkään taudille alttiiseen lajiin kuuluvalla eläimellä ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin tai lumpy skin -taudin kliinisiä oireita alkioiden keräämistä edeltävien 30 päivän aikana ja vähintään 30 päivää sen jälkeen.]II.1.2 on kerännyt alkionsiirtoryhmä (3):joka on hyväksytty direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan I luvun mukaisesti;joka on suorittanut alkioiden keräyksen, käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan II luvun mukaisesti;joka joutuu vähintään kaksi kertaa vuodessa virkaeläinlääkärin tarkastettavaksi.II.1.3 on kerätty ja käsitelty tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään 10 kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta niiden keruuta välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana ja niiden unioniin lähettämiseen asti, jos kyseessä ovat tuoreet alkiot, tai 30 päivän aikana keräämisen jälkeen, jos kyseessä ovat alkiot, joihin sovelletaan vähintään 30 päivän pakollista varastointia II.1.1.2 kohdan mukaisesti;II.1.4 olivat keräyshetkestä sitä seuraaviin 30 päivään asti, tai jos kyseessä ovat tuoreet alkiot, unioniin lähettämiseen asti, koko ajan varastoituina tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään kymmenen kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta;II.1.5 on kerätty luovuttajanaarailta, jotka:II.1.5.1 olivat keräämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän ajan tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään 10 kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, bluetongue -taudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta;II.1.5.2 eivät keräyspäivänä osoittaneet minkäänlaisia kliinisiä taudin oireita;II.1.5.3 olivat keräystä välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta viejämaan alueella enintään kahdessa laumassa, joissa:virallisten tietojen mukaan ei esiintynyt tuberkuloosia kyseisenä aikana,virallisten tietojen mukaan ei esiintynyt luomistautia kyseisenä aikana,ei esiintynyt naudan tarttuvaa leukoosia tai joissa yhdelläkään nautaeläimellä ei ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta leukoosista kolmen edellisen vuoden aikana,yhdelläkään nautaeläimellä ei ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / pustulaarisesta vulvovaginiitista 12 edellisen kuukauden aikana;II.1.6 Vietäväksi tarkoitetut alkiot on tuotettu keinohedelmöityksellä käyttäen siemennestettä, joka on tuotettu keinosiemennysasemalla tai siemennesteen varastointikeskuksessa, jonka täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU (4) liitteessä I luetellun kolmannen maan tai sen osan toimivaltainen viranomainen tai jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt siemennesteen keräystä, käsittelyä ja/tai varastointia varten.

MAAIn vivo -tuotetut naudan alkiotII Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.HuomautuksetOsa I:Kohta I.6: Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssa: tämä kohta täytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että todistus koskee kauttakuljetettavia tuotteita.Kohta I.11: Alkuperäpaikan on vastattava sitä alkionsiirtoryhmää, josta alkiot lähetetään unioniin ja joka on lueteltu direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivulla http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Kohta I.22: Pakkausten lukumäärän on vastattava konttien määrää.Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot ja sinetin numero on ilmoitettava.Kohta I.26: Täytetään sen mukaan, onko kyse kauttakulkuun vai maahantuontiin liittyvästä todistuksesta.Kohta I.27: Täytetään sen mukaan, onko kyse kauttakulkuun vai maahantuontiin liittyvästä todistuksesta.Kohta I.28: Laji: valitaan ”Bos taurus”, ”Bison bison” tai ”Bubalus bubalis” tapauksen mukaan.Luokka: valitaan ”in vivo -tuotetut alkiot”.Luovuttaja on vastattava eläimen virallisia tunnistetietoja.Keräyspäivä on ilmoitettava seuraavassa muodossa: pp/kk/vvvv.Ryhmän hyväksyntänumero: hyväksyntänumeron on vastattava sitä alkionsiirtoryhmää, joka alkiot on kerännyt, käsitellyt ja varastoinut; ja joka mainitaan direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivulla http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Osa II:(1) Tarpeeton yliviivataan.(2) Ainoastaan päätöksen 2006/168/EY liitteessä I luetellut kolmannet maat.(3) Ainoastaan direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetellut alkionsiirtoryhmät, jotka löytyvät seuraavalta komission verkkosivulta http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm(4) EUVL L 247, 24.9.2011, s. 32.Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.VirkaeläinlääkäriNimi (suuraakkosin):Virka-asema ja -nimike:Päivämäärä:Allekirjoitus:Leima:
LIITE III

Eläinlääkärintodistuksen malli sellaisten naudansukuisten kotieläinten in vitro -tuotettujen alkioiden tuontia varten, joissa on käytetty neuvoston direktiivin 88/407/ETY mukaisesti hyväksyttyä siemennestettä

Osa I: Lähetyksen tiedotMAAEläinlääkärin todistus EU:iin vientiä vartenI.1. LähettäjäNimiOsoitePuhelinI.2. Todistuksen viitenumeroI.2.a.I.3. Toimivaltainen keskusviranomainenI.4. Toimivaltainen paikallishallintoviranomainenI.5. VastaanottajaNimiOsoitePostinroPuhelinI.6. Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssaNimiOsoitePostinroPuhelinI.7. AlkuperämaaISO-koodiI.8. AlkuperäalueKoodiI.9. MääränpäämaaISO-koodiI.10. MääränpääalueKoodiI.11. AlkuperäpaikkaNimiHyväksyntänumeroOsoiteNimiHyväksyntänumeroOsoiteNimiHyväksyntänumeroOsoiteI.12. MääräpaikkaNimiOsoitePostinroI.13. LastauspaikkaI.14. LähtöpäiväI.15. KuljetusvälineetLentokoneLaivaJunavaunuMaantieajoneuvoMuuTunnistetiedotAsiakirjaviitteetI.16. EU:n saapumisrajatarkastusasemaI.17.I.18. Tavaran kuvausI.19. Nimikenumero (HS-koodi)05 11 99 85I.20. PainoI.21.I.22. Pakkausten lukumääräI.23. Sinetin nro / Kontin nroI.24.I.25. Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:Keinollinen lisääntyminenI.26. EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakulkua vartenKolmas maaISO-koodiI.27. EU:iin tuontia tai maahantuloa vartenI.28. Tavaroiden tunnistustiedotLaji(tieteellinen nimi)RotuLuokkaEmän tunnistetiedotSonnin tunnistetiedotPakastuspäiväRyhmän hyväksyntänumeroMäärä

Osa II: TodistusMAAIn vitro -tuotetut naudan alkiotII Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.Allekirjoittanut … n virkaeläinlääkäri vakuuttaa seuraavaa:(viejämaan nimi) (2)II.1 Vietäväksi tarkoitetut alkiot:II.1.1 tuotettiin viejämaassa, jossa virallisten tietojen mukaan:II.1.1.1 ei ole esiintynyt karjaruttoa alkioiden tuotantoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana;(1) joko [II.1.1.2 ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia eikä lumpy skin -tautia alkioiden tuotantoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan ole annettu rokotuksia kyseisenä aikana.](1) tai [II.1.1.2 on esiintynyt suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia alkioiden tuotantoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja/tai suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan on annettu rokotuksia kyseisenä aikana, jaalkiot on tuotettu ilman alkion zona pellucida -keton läpäisyä,alkioita on varastoitu hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan välittömästi tuottamisen jälkeen,luovuttajanaaraat ovat lähtöisin tilalta, jolla yhtäkään eläintä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan keräämistä edeltäneiden 30 päivän aikana eikä yhdelläkään taudille alttiiseen lajiin kuuluvalla eläimellä ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin tai lumpy skin -taudin kliinisiä oireita varhaismunasolujen keräämistä edeltävien 30 päivän aikana ja vähintään 30 päivää sen jälkeen.]II.1.2 on tuottanut alkiontuotantoryhmä (3):joka on hyväksytty direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan I luvun mukaisesti,joka on suorittanut tuotannon, käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan II luvun mukaisesti,joka joutuu vähintään kaksi kertaa vuodessa virkaeläinlääkärin tarkastettavaksi.II.2 Alkioiden tuotannossa käytetyt varhaismunasolut on kerätty tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään 10 kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta niiden keruuta välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana ja niiden unioniin lähettämiseen asti, jos kyseessä ovat tuoreet alkiot, tai 30 päivän aikana keräämisen jälkeen, jos kyseessä ovat alkiot, joihin sovelletaan vähintään 30 päivän pakollista varastointia II.1.1.2 kohdan mukaisesti.II.3 Vietäväksi tarkoitetut alkiot olivat varhaismunasolujen keräyshetkestä sitä seuraaviin 30 päivään asti, tai jos kyseessä ovat tuoreet alkiot, lähettämiseen asti, koko ajan varastoituina tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään kymmenen kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta.II.4 Vietäväksi tarkoitettujen alkioiden tuotantoon käytettyjen varhaismunasolujen luovuttajat:II.4.1 olivat varhaismunasolujen keräämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän ajan tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään 10 kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, bluetongue-taudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta;II.4.2 eivät keräyspäivänä osoittaneet minkäänlaisia kliinisiä taudin oireita;II.4.3 olivat keräystä välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta viejämaan alueella enintään kahdessa laumassa, joissa:virallisten tietojen mukaan ei esiintynyt tuberkuloosia kyseisenä aikana,virallisten tietojen mukaan ei esiintynyt luomistautia kyseisenä aikana,ei esiintynyt naudan tarttuvaa leukoosia tai joissa yhdelläkään nautaeläimellä ei ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta leukoosista kolmen edellisen vuoden aikana,yhdelläkään nautaeläimellä ei ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / pustulaarisesta vulvovaginiitista 12 edellisen kuukauden aikana;(1) joko [II.4.4 on pidetty maassa tai alueella, jossa ei esiinny bluetongue-virusta, vähintään 60 päivää ennen varhaismunasolujen keräystä ja sen aikana.]

MAAIn vitro -tuotetut naudan alkiotII Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.(1) tai [II.4.4 on pidetty kautena, jona tartunnanlevittäjiä ei esiinny, tai ne on suojattu niiltä vähintään 60 päivää ennen varhaismunasolujen keräystä ja sen aikana, ja alkiot on tuotettu ilman alkion zona pellucida keton läpäisyä, paitsi jos luovuttajille on tehty serologinen testi bluetongue-virusten ryhmän vasta-aineiden havaitsemiseksi OIE:n maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti 21–60 päivää keräämisen jälkeen ja jos testistä on saatu negatiivinen tulos ja alkiot ovat olleet varastoituina vähintään 30 päivää.](1) tai [II.4.4 on tehty serologinen testi bluetongue-virusten ryhmän vasta-aineiden havaitsemiseksi OIE:n maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti 21–60 päivää keräämisen jälkeen, testistä on saatu negatiivinen tulos, ja alkiot ovat olleet varastoituina vähintään 30 päivää.](1) tai [II.4.4 on tehty taudinaiheuttajan tunnistustesti OIE:n maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti verinäytteestä, joka on otettu keräyspäivänä tai teurastuspäivänä, ja testistä on saatu negatiivinen tulos; jälkimmäisessä tapauksessa alkiot on täytynyt tuottaa ilman alkion zona pellucida -keton läpäisyä.]II.5 Vietäväksi tarkoitetut alkiot on tuotettu in vitro -hedelmöityksellä käyttäen siemennestettä, joka on tuotettu keinosiemennysasemalla tai siemennesteen varastointikeskuksessa (4):(1) joko [II.5.1 joka on hyväksytty direktiivin 88/407/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joka sijaitsee jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, ja siemenneste täyttää direktiivin 88/407/ETY vaatimukset.](1) tai [II.5.1 joka on hyväksytty direktiivin 88/407/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joka sijaitsee täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteessä I luetellussa kolmannessa maassa tai sen osassa, ja siemenneste täyttää kyseisen päätöksen liitteessä II olevan 1 osan A jaksossa esitetyt vaatimukset.]HuomautuksetOsa I:Kohta I.6: Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssa: tämä kohta täytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että todistus koskee kauttakuljetettavia tuotteita.Kohta I.11: Alkuperäpaikan on vastattava sitä alkiontuotantoryhmää, josta alkiot lähetetään unioniin ja joka on lueteltu direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivulla: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htmKohta I.22: Pakkausten lukumäärän on vastattava konttien määrää.Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot ja sinetin numero on ilmoitettava.Kohta I.26: Täytetään sen mukaan, onko kyse kauttakulkuun vai maahantuontiin liittyvästä todistuksesta.Kohta I.27: Täytetään sen mukaan, onko kyse kauttakulkuun vai maahantuontiin liittyvästä todistuksesta.Kohta I.28: Laji: valitaan ”Bos taurus”, ”Bison bison” tai ”Bubalus bubalis” tapauksen mukaan.Luokka: valitaan ”in vitro -tuotetut alkiot”.Emän tunnistetietojen on vastattava eläimen virallisia tunnistetietoja.Sonnin tunnistetietojen on vastattava eläimen virallisia tunnistetietoja.Pakastuspäivä on ilmoitettava seuraavassa muodossa: pp/kk/vvvvRyhmän hyväksyntänumero: hyväksyntänumeron on vastattava sitä alkiontuotantoryhmää, joka alkiot on tuottanut, käsitellyt ja varastoinut ja joka mainitaan direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivulla http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htmOsa II(1) Tarpeeton yliviivataan.(2) Ainoastaan päätöksen 2006/168/EY liitteessä I luetellut kolmannet maat.(3) Ainoastaan direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetellut alkiontuotantoryhmät, jotka löytyvät seuraavalta komission verkkosivulta http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm(4) Ainoastaan keinosiemennysasemat, jotka on lueteltu direktiivin 88/407/ETY 5 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivuillahttp://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.

MAAIn vitro -tuotetut naudan alkiotII Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.VirkaeläinlääkäriNimi (suuraakkosin):Virka-asema ja -nimike:Päivämäärä:Allekirjoitus:Leima:
LIITE IV

Eläinlääkärintodistuksen malli sellaisten naudansukuisten kotieläinten in vitro -tuotettujen alkioiden tuontia varten, jotka on hedelmöitetty viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymältä keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointikeskuksesta saatua siemennestettä käyttäen

Osa I: Lähetyksen tiedotMAAEläinlääkärin todistus EU:iin vientiä vartenI.1. LähettäjäNimiOsoitePuhelinI.2. Todistuksen viitenumeroI.2.a.I.3. Toimivaltainen keskusviranomainenI.4. Toimivaltainen paikallishallintoviranomainenI.5. VastaanottajaNimiOsoitePostinroPuhelinI.6. Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssaNimiOsoitePostinroPuhelinI.7. AlkuperämaaISO-koodiI.8. AlkuperäalueKoodiI.9. MääränpäämaaISO-koodiI.10. MääränpääalueKoodiI.11. AlkuperäpaikkaNimiHyväksyntänumeroOsoiteNimiHyväksyntänumeroOsoiteNimiHyväksyntänumeroOsoiteI.12. MääräpaikkaNimiOsoitePostinroI.13. KuljetusvälineetI.14. LähtöpäiväI.15. KuljetusvälineetLentokoneLaivaJunavaunuMaantieajoneuvoMuuTunnistetiedotAsiakirjaviitteetI.16. EU:n saapumisrajatarkastusasemaI.17.I.18. Tavaran kuvausI.19. Nimikenumero (HS-koodi)05 11 99 85I.20. PainoI.21.I.22. Pakkausten lukumääräI.23. Sinetin nro / Kontin nroI.24.I.25. Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:Keinollinen lisääntyminenI.26. EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakulkua vartenKolmas maaISO-koodiI.27. EU:iin tuontia tai maahantuloa vartenI.28. Tavaroiden tunnistustiedotLaji(tieteellinen nimi)RotuLuokkaEmän tunnistetiedotSonnin tunnistetiedotPakastuspäiväRyhmän hyväksyntänumeroMäärä

Osa II: TodistusMAAIn vitro -tuotetut naudan alkiot, joissa on käytetty viejämaan hyväksymistä keinosiemennyskeskuksista saatua siemennestettäII. Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.Allekirjoittanut … n virkaeläinlääkäri vakuuttaa seuraavaa:(viejämaan nimi) (2)II.1. Vietäväksi tarkoitetut alkiot:II.1.1. tuotettiin viejämaassa, jossa virallisten tietojen mukaan:II.1.1.1. ei ole esiintynyt karjaruttoa alkioiden tuotantoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana;(1) joko [II.1.1.2. ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia eikä lumpy skin -tautia alkioiden tuotantoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan ole annettu rokotuksia kyseisenä aikana.](1) tai [II.1.1.2. on esiintynyt suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia alkioiden tuotantoa välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja/tai suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan on annettu rokotuksia kyseisenä aikana, jaalkiot on tuotettu ilman alkion zona pellucida -keton läpäisyä,alkioita on varastoitu hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan välittömästi tuottamisen jälkeen,luovuttajanaaraat ovat lähtöisin tilalta, jolla yhtäkään eläintä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia tai lumpy skin -tautia vastaan keräämistä edeltäneiden 30 päivän aikana eikä yhdelläkään taudille alttiiseen lajiin kuuluvalla eläimellä ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin tai lumpy skin -taudin kliinisiä oireita varhaismunasolujen keräämistä edeltävien 30 päivän aikana ja vähintään 30 päivää sen jälkeen.]II.1.2. on tuottanut alkiontuotantoryhmä (3):joka on hyväksytty direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan I luvun mukaisestijoka on suorittanut alkioiden tuotannon, käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan II luvun mukaisestijoka joutuu vähintään kaksi kertaa vuodessa virkaeläinlääkärin tarkastettavaksi.II.2. Alkioiden tuotannossa käytetyt varhaismunasolut on kerätty tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään 10 kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta niiden keruuta välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana ja niiden unioniin lähettämiseen asti, jos kyseessä ovat tuoreet alkiot, tai 30 päivän aikana keräämisen jälkeen, jos kyseessä ovat alkiot, joihin sovelletaan vähintään 30 päivän pakollista varastointia II.2.2 kohdan mukaisesti.II.3. Vietäväksi tarkoitetut alkiot olivat varhaismunasolujen keräyshetkestä sitä seuraaviin 30 päivään asti, tai jos kyseessä ovat tuoreet alkiot, lähettämiseen asti, koko ajan varastoituina tiloissa, joita ympäröivällä alueella vähintään kymmenen kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapausta.II.4. Vietäväksi tarkoitettujen alkioiden tuotantoon käytettyjen varhaismunasolujen luovuttajat:II.4.1. olivat varhaismunasolujen keräystä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana tiloissa, joista kymmenen kilometrin säteellä ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, bluetongue-taudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley kuumeen, naudan tarttuvan keuhkoruton tai lumpy skin -taudin tapaustaII.4.2. seivät keräyspäivänä osoittaneet minkäänlaisia kliinisiä taudin oireita;II.4.3. olivat keräystä välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta viejämaan alueella enintään kahdessa laumassa, joissa:virallisten tietojen mukaan ei esiintynyt tuberkuloosia kyseisenä aikana,virallisten tietojen mukaan ei esiintynyt luomistautia kyseisenä aikana,ei esiintynyt naudan tarttuvaa leukoosia tai joissa yhdelläkään eläimellä ei ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta leukoosista kolmen edellisen vuoden aikana,yhdelläkään nautaeläimellä ei ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / pustulaarisesta vulvovaginiitista 12 edellisen kuukauden aikana;(1) joko [II.4.4. on pidetty maassa tai alueella, jossa ei esiinny bluetongue-virusta, vähintään 60 päivää ennen varhaismunasolujen keräystä ja sen aikana.]

MAAIn vitro -tuotetut naudan alkiot, joissa on käytetty viejämaan hyväksymistä keinosiemennyskeskuksista saatua siemennestettäII. Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.(1) tai [II.4.4. on pidetty kautena, jona tartunnanlevittäjiä ei esiinny, tai ne on suojattu niiltä vähintään 60 päivää ennen varhaismunasolujen keräystä ja sen aikana, ja alkiot on tuotettu ilman alkion zona pellucida keton läpäisyä, paitsi jos luovuttajille on tehty serologinen testi bluetongue-virusten ryhmän vasta-aineiden havaitsemiseksi OIE:n maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti 21–60 päivää keräämisen jälkeen ja jos testistä on saatu negatiivinen tulos ja alkiot ovat olleet varastoituina vähintään 30 päivää.](1) tai [II.4.4. on tehty serologinen testi bluetongue-virusten ryhmän vasta-aineiden havaitsemiseksi OIE:n maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti 21–60 päivää keräämisen jälkeen, testistä on saatu negatiivinen tulos, ja alkiot ovat olleet varastoituina vähintään 30 päivää.](1) tai [II.4.4. on tehty taudinaiheuttajan tunnistustesti OIE:n maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti verinäytteestä, joka on otettu keräyspäivänä tai teurastuspäivänä, ja testistä on saatu negatiivinen tulos; jälkimmäisessä tapauksessa alkiot on täytynyt tuottaa ilman alkion zona pellucida -keton läpäisyä.]II.5. Vietäväksi tarkoitetut alkiot on tuotettu in vitro -hedelmöityksellä käyttäen siemennestettä, joka on tuotettu keinosiemennysasemalla tai siemennesteen varastointikeskuksessa, jonka täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU (4) liitteessä I luetellun kolmannen maan tai sen osan toimivaltainen viranomainen tai jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt siemennesteen keräystä, käsittelyä ja/tai varastointia varten.HuomautuksetDirektiivin 89/556/ETY 3 artiklan a alakohdan mukaisesti in vitro -tuotetuilla naudan alkioilla, joissa on käytetty viejämaan hyväksymistä keinosiemennyskeskuksista saatua siemennestettä ja jotka on tuotu tässä todistuksessa vahvistetuin edellytyksin, ei saa käydä kauppaa unionin sisällä.Osa I:Kohta I.6: Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssa:: tämä kohta täytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että todistus koskee kauttakuljetettavia tuotteita.Kohta I.11 Alkuperäpaikan on vastattava sitä alkiontuotantoryhmää, josta alkiot lähetetään unioniin ja joka on lueteltu direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivullahttp://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Kohta I.22: Pakkausten lukumäärän on vastattava konttien määrää.Kohta I.23: Kontin tunnistetiedot ja sinetin numero on ilmoitettava.Kohta I.26: Täytetään sen mukaan, onko kyse kauttakulkuun vai maahantuontiin liittyvästä todistuksesta.Kohta I.27: Täytetään sen mukaan, onko kyse kauttakulkuun vai maahantuontiin liittyvästä todistuksesta.Kohta I.28: Laji: valitaan ”Bos taurus”, ”Bison bison” tai ”Bubalus bubalis” tapauksen mukaan.Luokka: valitaan ”in vitro -tuotetut alkiot”.Emän tunnistetietojen on vastattava eläimen virallisia tunnistetietojaSonnin tunnistetietojen on vastattava eläimen virallisia tunnistetietoja.Pakastuspäivä on ilmoitettava seuraavassa muodossa: pp/kk/vvvv.Ryhmän hyväksyntänumero: hyväksyntänumeron on vastattava sitä alkiontuotantoryhmää, joka alkiot on tuottanut, käsitellyt ja varastoinut ja joka mainitaan direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission verkkosivulla http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Osa II:(1) Tarpeeton yliviivataan.(2) Ainoastaan päätöksen 2006/168/EY liitteessä I luetellut kolmannet maat.(3) Ainoastaan direktiivin 89/556/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetellut alkiontuotantoryhmät, jotka löytyvät seuraavalta komission verkkosivulta http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.(4) Ainoastaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteessä I luetellut kolmannet maat.Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.

MAAIn vitro -tuotetut naudan alkiot, joissa on käytetty viejämaan hyväksymistä keinosiemennyskeskuksista saatua siemennestettäII. Terveyttä koskevat tiedotII.a. Todistuksen viitenumeroII.b.VirkaeläinlääkäriNimi (suuraakkosin):Virka-asema ja -nimike:Päivämäärä:Allekirjoitus:Leima:

▼B
LIITE V

ELÄINLÄÄKÄRINTODISTUS ENNEN 1. TAMMIKUUTA 2006 TUONTIA VARTEN KERÄTYT TAI TUOTETUT NAUDANSUKUISTEN KOTIELÄINTEN ALKIOT

1. Lähtömaa ja toimivaltainen viranomainen2. Terveystodistuksen numero:A. ALKIOIDEN ALKUPERÄ3. Alkionkeräysryhmän tai alkiontuotantoryhmän hyväksyntänumero (1):4. Alkionkeräysryhmän tai alkiontuotantoryhmän nimi ja osoite (1):5. Lähettäjän nimi ja osoite6. Lastausmaa ja -paikka7. KuljetusvälineB. ALKIOIDEN MÄÄRÄPAIKKA8. Määräjäsenvaltio9. Vastaanottajan nimi ja osoiteC. ALKIOIDEN TUNNISTUSTIEDOT10.1 Alkioiden tunnistustiedot (2)10.2 Alkioiden lukumäärä10.3 Tuotettuja alkioita (1) a) Alkiot saatu koeputkihedelmöityksellä b) Alkioille tehty zona pellucida -keton läpäisy10.4 Keräys- tai tuotantopäiväa) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)a) kyllä/ei (1) b) kyllä/ei (1)

D. TERVEYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT11. Minä allekirjoittanut n valtion virkaeläinlääkäri (viejämaan nimi)todistan, että11.1 edellä määritelty alkionkeräys- (1)/alkiontuotantoryhmä (1)on hyväksytty neuvoston direktiivin 89/556/ETY (3)liitteessä A olevan I luvun mukaisesti,on suorittanut edellä kuvattujen alkioiden keräyksen, käsittelyn, tuotannon (1) sekä varastoinnin ja kuljetuksen direktiivin 89/556/ETY liitteessä A olevan II luvun mukaisesti,joutuu vähintään kaksi kertaa vuodessa virkaeläinlääkärin tarkastettavaksi.11.2 Vietäväksi tarkoitetut alkiot on kerätty (1) tai tuotettu (1) viejämaassa, jossa virallisten tietojen mukaan11.2.1 ei ole esiintynyt karjaruttoa alkioiden keräystä (1) tai tuotantoa (1) välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana;11.2.211.2.2.1 joko ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia alkioiden keräystä (1) tai tuotantoa (1) välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä suu- ja sorkkatautia vastaan ole rokotettu tänä ajanjaksona (1); tai11.2.2.2 on esiintynyt suu- ja sorkkatautia alkioiden keräystä (1) tai tuotantoa (1) välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja/tai suu- ja sorkkatautia vastaan on rokotettu tänä ajanjaksona, jaalkioita on varastoitu hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan välittömästi keräyksen jälkeen, jaluovuttajanaaraat ja munasarjojen, varhaismunasolujen sekä muiden alkion tuotannossa käytettyjen kudosten luovuttajat ovat lähtöisin tilalta, jossa yhdelläkään eläimellä ei ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin kliinisiä oireita eikä yhtäkään eläintä ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan keräystä edeltäneiden 30 päivän aikana (1);11.2.311.2.3.1 joko ei ole esiintynyt bluetongue-tautia eikä epitsoottista verenvuototautia (EHD) vietäväksi tarkoitettujen alkioiden keräystä (1) tai tuotantoa (1) välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä näitä tauteja vastaan ole rokotettu kyseisenä ajanjaksona (1); tai11.2.3.2 on esiintynyt bluetongue-tautia tai epitsoottista verenvuototautia (EHD) vietäväksi tarkoitettujen alkioiden keräystä (1) tai tuotantoa (1) välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja/tai näitä tauteja vastaan on rokotettu kyseisenä ajanjaksona, jaalkioita on varastoitu hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan välittömästi keräyksen jälkeen, jaluovuttajanaaraiden ja munasarjojen, varhaismunasolujen sekä muiden alkion tuotannossa käytettyjen kudosten luovuttajien tulokset olivat negatiiviset epitsoottisen verenvuototaudin vasta-aineiden tutkimiseen käytettävissä immunodiffuusiotestissä agargeelillä ja seroneutralisaatiotestissä, jotka suoritettiin keräyksen jälkeen aikaisintaan 21 päivän kuluttua otetuista verinäytteistä (1).11.311.3.1 Tilat, joissa vietäviksi tarkoitetut alkiot tai munasarjat, varhaismunasolut ja muut alkioiden tuotantoon tarkoitetut kudokset kerättiin ja käsiteltiin, sijaitsivat keräyshetkellä halkaisijaltaan 20 kilometrin suuruisen alueen keskustassa, jolla ei virallisten tietojen mukaan ollut esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, bluetongue-taudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen tai tarttuvan naudan keuhkoruton tapausta keräystä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana, ja niiden alkioiden tapauksessa, joista on myönnetty todistukset edellä esitettyjen 11.2.2.2 ja 11.2.3.2 kohdan nojalla, keräystä seuraavien 30 päivän aikana.11.3.2 Vietäväksi tarkoitettujen alkioiden keräys- tai tuotantohetken ja lähetyshetken välillä alkioita on jatkuvasti varastoitu hyväksytyissä tiloissa, jotka sijaitsivat halkaisijaltaan 20 kilometrin suuruisen alueen keskustassa, jolla ei virallisten tietojen mukaan esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, tarttuvan vesicular stomatitis -taudin tai Rift Valley -kuumeen tapausta.

11.4 Luovuttajanaaraat ja munasarjojen, varhaismunasolujen tai muiden alkion tuotantoon tarkoitettujen kudosten luovuttajat11.4.1 olivat vietäväksi tarkoitettujen alkioiden keräystä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana tiloilla, jotka sijaitsivat halkaisijaltaan 20 kilometrin suuruisen alueen keskustassa, jolla ei virallisten tietojen mukaan kyseisenä ajanjaksona esiintynyt yhtäkään suu- ja sorkkataudin, bluetongue-taudin, epitsoottisen verenvuototaudin, vesicular stomatitis -taudin, Rift Valley -kuumeen tai tarttuvan naudan keuhkoruton tapausta;11.4.2 eivät keräyspäivänä osoittaneet minkäänlaisia taudin kliinisiä oireita;11.4.3 olivat olleet keräystä välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta viejämaan alueella enintään kahdessa laumassa, joissavirallisten tietojen mukaan ei ole esiintynyt tuberkuloosia,virallisten tietojen mukaan ei ole esiintynyt luomistautia,ei ole esiintynyt naudan tarttuvaa leukoosia tai joissa yhdelläkään eläimellä ei ole ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta leukoosista kolmen edellisen vuoden aikana,yhdelläkään nautaeläimellä ei ole ilmennyt kliinisiä oireita naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / pustulaarisesta vulvovaginiitista 12 edellisen kuukauden aikana.11.5 Alkiot täyttävät seuraavat lisäedellytykset (4):11.5.1 vietäväksi tarkoitetut alkiot on joko kerätty (1) tai tuotettu (1) viejämaassa, jossa virallisten tietojen mukaan ei esiinny Akabane-tautia (1)tai 11.5.2 vietäväksi tarkoitetut alkiot on kerätty (1) tai tuotettu (1) viejämaassa, jossa virallisten tietojen mukaan esiintyy Akabane-tautia, jaalkioita on varastoitu hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 päivän ajan välittömästi keräyksen jälkeen, jaluovuttajanaaraiden ja munasarjojen, varhaismunasolujen sekä muiden alkion tuotannossa käytettyjen kudosten luovuttajien tulokset olivat negatiiviset Akabane-taudin tutkimiseen käytetyssä seroneutralisaatiokokeessa, joka suoritettiin keräyksen jälkeen aikaisintaan 21 päivän kuluttua otetusta verinäytteestä (1).11.6 Vietäväksi tarkoitetut alkiot on tuotettu keinosiemennyksen tai koeputkihedelmöityksen (in vitro) avulla käyttäen toimivaltaisen viranomaisen siemennesteen keräämiseen, käsittelyyn ja varastointiin hyväksymällä keinosiemennysasemalla pidettävästä luovuttajaeläimestä saatua siemennestettä tai Euroopan yhteisöstä tuotua siemennestettä.E. VOIMASSAOLO12. Paikka ja päiväys13. Virkaeläinlääkärin nimi ja virka-asema14. Virkaeläinlääkärin leima ja allekirjoitus (5)Ohjeet:(1) Tarpeeton yliviivataan.(2) Luovuttajanaaraiden tunniste ja keräyspäivä.(3) EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1.(4) Ks. kyseistä viejämaata koskevat huomautukset päätöksen 2006/168/EY (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19) liitteestä I.(5) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painoväri.Huomautus: Tämä todistusa) on laadittava ainakin yhdellä määräjäsenvaltion virallisella kielellä ja sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka kautta alkiot tulevat yhteisön alueelle;b) on osoitettava ainoastaan yhdelle vastaanottajalle;c) seuraa alkioiden mukana alkuperäiskappaleena;d) ei saa olla käytössä päätöksen 2006/168/EY 4 artiklassa mainitun päivämäärän jälkeen.Tiedoksi: Tässä todistuksessa vahvistetuin edellytyksin maahantuoduilla alkioilla ei neuvoston direktiivin 89/556/ETY 3 artiklan a alakohdan mukaisesti saa käydä kauppaa yhteisön sisällä.( 1 ) EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

( 2 ) EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/101/EY (EUVL L 30, 4.2.2004, s. 15).

( 3 ) EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/774/EY (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 46).

( 4 ) EYVL L 270, 15.9.1992, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/786/EY (EUVL L 346, 23.11.2004, s. 32).

( 5 ) EUVL L 69, 16.3.2005, s. 41.

( 6 ) EUVL L 292, 15.9.2004, s. 21.

Top